ΓΣ Νη

ε ώ – Κυ α
η
αυ οπ ο υ
«Να η ώ ου ε ο
αυ ό α »

εω :

α
α
α α
α α
,
α π
υ
α
α
αυ
υ υ υ α α α
π
υ
υ
α π
α α π
υ
π
α
α
π υ α
α
απ υ
υ
π
αυ .
α π αυ απ
π
απ
π
υ
υ α
υ α
π
υ α
α α υ π
α α υ
α α α
υ α
α . Όπ
, π , α
α
υ
α α
α
υ, α απα
αυ
υ
α π
α
απ φα
α υπ
α
α
α
α αα
α
α
αυ
, α
α
α
υ .
α
Δαπα
α
αυ
υΕ;
α
υ π
α α.
α
πα α
αυ π υ
α
υ,
α
φ απ
α
α υπ
Σ αυ
.
α
α
α
α
α α,
π υ
α
π
υ πα α
α
π υ.
α
α πα α α , α α
α π
α α α π
α
α α
,
υπ
π ,
υ
α α. Έ
α
απ
αυ
υα
πα α
αυ
υ.
α
πα α
αυ
υ
α
αυ
α
υπ
α
α υ Θ
. υ
α
α
υ
π υ
. α υπ
π υ π
π
υ α
α α
υ
υ απ φ
α
α
α .
αυ
α
α
α
αυ
α
υ α . Όπ
α
α
αυ
υ,
π π
υ αυ
π
α
α
.
απ φα
α
, α
α, α π
, α
υ
α απ
α
α
α
υ
. α
αυ
α α α
, π
π
α
α

1

α
α
α
α

υ.
,

υ.

α
α
.

α
,

Θ

π

π α,

υ α

α

π υ
Ό
υ υ
υ α, π υ
υφ
π
φ
υ α
πα
α
α υ
υ
υ, α
υα
υ, αυ

υ

α
α
υ.

α
α

α

α
υ,

α

αυ
α
α α

α αυ απ
α α
α. Όπ

,
υ
υ

υπ α
.

απ
π
αυ
π
α
πα

α
α

α

α : π
α
π α
υ
υ α
α α
υ.
α φ
π
υ
υ; α
π
α
απ
α α
υ
υ
υ
π
απ
α
α α α
α α
α
α
α

απ

α

α , π
υ Θ

αυ
α
υ αυ

α α α υ
α α
υ
α . α
υ
α ;
υπ
α.
υ
α
α α α α
. Έ
α υ
α
α α απ
α α π
,
α
αυ
. Γ Σ αυ
α
α π
υ
π ,
α
α
υ
υ
α .
υ
υ
α ,
α
Θ ,
α
αυ
α ,
α
απ
απ
α
α α
. α
α α α α
α α α α
α αα α
υ .
υ
π .
α
α
α
υ . Σ αυ
φ
π
α
α
αα π
υ α α α α πα
υ
υ
α
π
α α
.
,
α
υ
α
α
α
υ
υ
α
πα φ
α α
υΘ
.

«

υ

αυ απ
, π
φ
α
αυ
υ α.
π
αυ
απ
α
Σ α
υ
υ

α
α
α α α α
α
; Όπ
π
φ
α
υ
υα
α
αυ
, αυ
α
απ
υ α
υ α υ α
υ .
α
π φ
υ
υ
υ
α :
π
υ , α
υ α
α
α
α α α
,
α
α υ.
Σ

,

η α ε γά ᾶ

α

;
υ

π υ
α α
α.
π α
α.
α .
α , α

: http://www.xfd.gr)

ε α ό Σ21 ;»

α
α

α υ,
α

ῦ.

αυ
ῦ ὁπ υ
α αφ

υ
α,
α π
πα
α α
α
α
υ
φα α

α ὁ
α ῖ
α
, ὁ α α
π
υ π
α
π π υ α ῆ
υ ῆ

ῦ π
α
αῶ , α
π

υ φ
υ α
α
α
υ αΔ
α
,

π
!Ε, α
αυ
υ
α α
υ
πα υ α
αῖ . π

2

α

α
α
α

.
α
α

υ
υ

ῦ α
υ

α

α
α α,
υ π π
α

Θ

α

π

,

υ

α

α
α
υ πυ π

α ῶ ,
υ ,
φα
υ ,
α
α ὁ

π

α
,
, π
,
΄21.
υ
π
φ α π
α α
υ .

α ,π
υ α
φ

υ
ᾶ . Ἄπ
υ

α. α


π ῆ α
,
υ

α α
α α
υ
υ

π
,ἡ
α
υ α
υ ,
α

α
υ
ἡπ
α .
α

α
,
π
π υ

υ


α,
π π
υ
ᾶ α
α

α
α .Θ
υ
ῶ,
α ,

αφ α α
΄21.
,
α, π
υ
α
υ;
α α

υ
υ α π
υ

ᾶ π π
α
φ
π ῦ α υ;
π
αφ α, π
α ἡἄ
α. Γ
υ
π υ α
α
ῖα υ
α α α υ
΄21,
α
υ
υ α
π
α α α π
α
π
α υ α
π
α
α α, α π
π
υ
π
α
α
πα .
φ
π

π
α
α
ῦ α
πα
α , π π υ
ἴ α
α α .
υ
υ
υ
,
φ α
π υ

α α

,
φ αῖ
α .
,
ῖ ἴ α
π
υ ,

υ
υ
α
π
π
α
α
υ Γ
υ ,
α
α
α ,
α α
π υ
ῖ .

π υ
πα ῖ α
υ
α α
π
υ

α Ν πῶ
ᾶ υπ
π
α
ἡ α
α α;

υ
φ ῖ
π
υ
α
υ
ῦ α α α
ῦ Ν
α

π ῦ
α
α
π υ
;


π
υ
υ
πα
α Ν
υ
π
α
πα
α
υ
πα
α α
α;
υ
φ
α
α π
π
ῦ α ῦ.
υ
φ
α πα α π υ ἡ
π
πα
α
ῖ α φα
, α ἡπ
υ
ῶ α

α π
υ
φ
α.
υ
α
πα α
α
ῦ πα

α .
αα ᾶ π
,
α
πα
α
α
υ

α ,
υ

α , α
υ
ῆ π
α
.Ἄ
υ π απ ῖ
Γ
.
ᾶ α
π
υ
α
αυ
π ῖ

α
. Ἦ α ἡ α υπ α
α α
α πῆ ὁ α
α α
.
α
υ υ
π υ α υ π υ
,
π
α
αφα .
α
υ
π ῖ
α
α
πυ π
υ
π ῖα
ῦ π α πα ᾶ. Ὁ
α
πα α
,
, π
,
α
π υ
π
α
α
π
. Ὁ
α

3

π πα
Γῶ
υ
υ
-

ᾶ π

'
;

α

υ

υ
α
ῦ π
υ
υ
α π
υ α

π υ
ῦ αφα ᾶ,
π
;
υ ᾶ α ὁ α
.
α α

, πα

υ.
:

,
.

απ

αυ

, ὁ

α

; πα ᾶ
αυ
.
α φ
,

π
.
π ῦ
πᾶ π ;
ᾶὁ α α
. Θ πᾶ
ῖ !
, π ῖὁΘ , α α
.

, π ῖ.
α ἡ π

ῦ. α πῆ
π υ
.
αυ
,
α
ῶ , πῆ
α
.
α

, α
π α π
πα
π α
υ
α
α ῦ α
υ.
αῦ α ῆ α α
φῆ
ῦ φ
ῦ α υπ α ῦ
υ. Θ
α
, α
υ
υ

α
υ
υ

ῦ α
, ῦΓ
υ
; Ἀπ π
ῖα
πα
α;
ᾶ φ
απ
πα
α. π
α
π
ὁ α
π υ
υ π
π
φ
α
υ :
Δ
α

Θ π
π
΄ α
α

ῦ π
π
,
πα
α υ
Ε.
α,
α
α
, α
πα , π ὁ
α .
α
α,
π
π π

,
π
π
α π π

α
π
α
. Ἀ α
α ἄ α α α α υ
,
α
α, α
ῦ α
,
α
α
π υ
α
π
α α
α,
α
πα α ῆ
π ῆ
α .
α
,
ῆ π α
υ α ,
α
φ
α
π
α
α
υ
ῦ α ῦ α :

΄21 α
,
α
υ
, υ
α
α α
π
α αυ α
ῦ.

Θ
υ
α
φα
α α
α
α
α,
α α, π
,
α

υ

π
υ
π
.

α αυ
α
υ
α υ
α
α .
α
,
ῦ π
α
πα
ἄ π

α ῦ
π
υ
απ
φ
,
α
π
Θ
ᾶ π
υ
π
α
α
φ
πα
υ .Θ
αὁ
α
ῦ ΄21 π
π φ

α α ,
ᾶ ὁ

πα
π
,
α αυ
,
α
πα
α
ῆ π
α
α .

α
υ
α
α
α
υ
, α π
π π
υ .
α
φ
υ ᾶ π
π

π
α
α α
υ

ῶ .
.

,

π

π υ

4

υ:

( π

α
α:Ἀ

α

.
υ)

Γενική «Τράπεζα Αγάπης» μηνός Μαρτίου…
...την Β΄ Κυριακή των Νηστειών (Γρηγορίου Παλαμά) ο ιερός ναός μας με το πέρας της Θείας
Λειτουργίας & του καθιερωμένου μικρού αγιασμού προσέφερε για τον μήνα Μάρτιο "Τράπεζα
Αγάπης" σε όλους τους εκκλησιαζόμενους. Το γεύμα περιελάμβανε μυδοπίλαφο (μαγειρεμένο
από τον σεφ κο Αργύρη παραδοσιακώ τω τρόπω), σαλάτα λάχανο-καρότο-πιπεριές, σπιτική
ταραμοσαλάτα και κόκκινο κρασί, πλούσιο σε γεύση και άρωμα, παραγωγής ενός εν Χριστώ
αδελφού. Η προσφορά του γεύματος ήταν του υποψήφιου δημάρχου του Δήμου Φυλής κου
Αβράμη Γεωργίου τον οποίον και ευχαριστούμε θερμώς. Επίσης, να ευχαριστήσουμε τις κυρίες
που προσέφεραν την διακονία τους, ώστε άρτια να διεξαχθεί η εκδήλωση αυτή της αγάπης.

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ στην Ι.Μ.ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΕΝΕΟΥ,
ΛΙΜΝΗ ΔΟΞΑ
Το Σάββατο 15 Μαρτίου ο ναός μας πραγματοποίησε μονοήμερη προσκυνηματική εκδρομή
στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Φενεού (Λίμνη Δόξα). Η πρώτη στάση της διαδρομής μας
ήταν στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας στο οποίο είχαμε την ευκαιρία να δούμε, να
σχολιάσουμε και να γνωρίσουμε όλα τα εκθέματα του μουσείου που σχετίζονταν με την
χλωρίδα και πανίδα του τόπου και του παραδοσιακού τρόπου του ζωής. Η επόμενη στάση μας
ήταν στο ιστορικής σημασίας και μνήμης για την επανάσταση του '21 μοναστήρι του Αγίου
Γεωργίου στο οποίο πραγματοποιήσαμε δέηση, χριστήκαμε με έλαιον εκ της ακοιμήτου
κανδήλας του Αγίου Γεωργίου, κεραστήκαμε στο αρχονταρίκι και στην συνέχεια
κατευθυνθήκαμε στη Λίμνη Δόξα για να απολαύσουμε το φυσικό της κάλος.
Η τελευταία μας στάση ως σύνηθες... παραδοσιακή ταβέρνα !!