Taarifa kwa Umma Kuhusiana na Upotoshaji Uliofanywa na Taasisi ya Tanzania Chamber of Minerals and Energy (TCME

)
Machi 28, 2014. Ofisi ya Mbunge wa Jimbo la Nzega imesikitishwa na kufa haishwa na taa!ifa ya uongo na isiyo na uzalen o hata chembe, iliyotolewa na taasisi ya "#M$ siku ya ta!ehe 2%, Machi, 2014. &ii ime hihi!isha kuwa, hawa'ui wanalolifanya ama wanatumiwa (ibaya na watu wenye maslahi o(u kwa wachimba'i wa ogo wa ogo wa Nzega na wa "anzania kwa )'umla. "aa!ifa za namna hii hazina maksu i mengine zai i ya kusababisha chuki na mfa!akano usio na sababu za msingi baina ya makun i ambayo yange*aswa kufanya kazi *amo'a kutafuta suluhu ya mgogo!o huu. Mbunge wa Nzega amekuwa ni mtu anaye*en a kutoa fu!sa ya mazungumzo na wabia wote wa maen eleo 'imboni kwake na yuko taya!i kusikilizana na yeyote yule, inashangaza ni kwa nini wa aua hawatumii (izu!i fu!sa hizi kwa fai a ya wote. Mbunge wa Nzega ni muwekeza'i yeye mwenyewe binafsi na anatambua umuhimu wa wawekeza'i kwa ukua'i uchumi na maen eleo ya 'amii ya watu wake, na n iyo maana amekuwa siku zote msta!i wa mbele ku(utia wawekeza'i mbalimbali katika 'imbo lake. +kt. &amisi ,igwangalla -M./ si mchukia wawekeza'i hata ki ogo. 0eye ni mtetezi wa haki za kila mtu, hata za aska!i *olisi na mage!eza. "amko la 1h!ikisho la 2achimba'i na 2atafuta'i Ma ini na Nishati "anzania -"#M$/ linge*aswa kuwa la ukweli na lenye wele i wa kutosha, lakini inasikitisha limekuwa ni tamko lisilo na ua ilifu na hata chembe ya ukweli. &ata kama taasisi hii inawawakilisha na kuwatetea mabe*a!i, isitetee uongo na hulma ya wazi. 3na*aswa ifahamu kuwa, )be*a!i utakaoweza kufanya kazi "anzania ni ube*a!i wenye su!a ya ki'amaa, unaothamini utu, u ugu na umo'a wetu. ,wanza, ,wamba, Mbunge aliongoza maandamano haramu kuelekea eneo la Mwanshina, si kweli. )kweli ni kwamba, Mbunge wa Nzega na Mwenyekiti wa ,amati ya .unge ya "4M31$M3, +!. &amisi ,igwangalla, hakuongoza maan amano yoyote yale siku ile bali alifanya mkutano halali, na alikuwa na !atiba ya mikutano miwili 'imboni mwake katika ,ata zake mbili, ,ata ya Nzega N ogo -,i'i'i cha 5ogolo/ na ,ata ya 6usu-,itongo'i cha Mwashina/, ambayo ni maeneo yanayohusisha mgo i wa wachimba'i wa ogo wa ogo wa Mwanshina. Mikutano hii ilitolewa taa!ifa *olisi na mamlaka nyingine mbali mbali wilayani Nzega, kwa mu'ibu wa 1he!ia, na Ofisi ya Mbunge iliomba na ku*ewa ulinzi halali wa *olisi. .aa a ya kumaliza Mkutano mmo'a, wananchi *amo'a na Mbunge wao waliazimia waelekee kwenye Mkutano wa *ili, yaani eneo la Mwanshina, na walitembea kwa miguu wakiongozwa na *olisi, na hakukuwa na (u!ugu, matusi na wala alili yoyote ile ya u(un'ifu wa amani ama uha!ibifu wa mali za watu. ,ama kwenu watu wa 1h!ikisho kutembea kwa miguu ni Maan amano basi hamuelewi mfanyalo, maana hata waen ao mazishini, ha!usini, watokao uwan'ani kuangalia m*i!a, ama watokao misikitini ama makanisani, ama kwenye mikutano ya mahubi!i, ama 'a'i7hakimu ana(yotoka na mahakama kwen a kuangalia eneo la tukio huwa ni kwa makun i, basi na wao ni waan amana'i8 9ili, ,wamba “Ni vizuri jamii ikajulishwa kwamba eneo lililovamiwa na wachimbaji wadogo linamilikiwa na kampuni ya uchimbaji na utafiti wa madini ya Resolute (Tanzania !imited" ambao wana leseni halali ya kuchimba madini katika eneo hilo" leseni namba #M!$%&%' ( , inasema taa!ifa yao. ,auli hii ni ya mtu asiye'ua she!ia ya a! hi ya "anzania, na kama huu n iyo uelewa wenu haishangazi kwa ninyi kutoa tamko la uongo na u*otosha'i namna hii. :esolute ;hamiliki< eneo la Mwanshina, anamiliki leseni ya kuchimba hahabu tu8 $neo la Mwanshina ni mali ya wananchi wakazi wa eneo lile, waliozaliwa *ale na n iyo maana hata yeye hakuliweka kwenye uzio wa maeneo yake. Na n iyo maana hata leo hii akitaka kuchimba *ale hawezi kufanya hi(yo zai i ya kutumia ngu(u za 'eshi la *olisi tu. Na hichi n icho kitakacho*ingwa na wananchi siku zote.

"atu, katika taa!ifa ya "#M$ wanasema “)itendo cha )iongozi cha kuhamasisha wachimbaji wadogo kuvunja sheria ni mfano mbaya sana kwa jamii yetu na ni kitendo hatarishi kwa amani na utulivu( . Ni (ema "#M$ wakata'a ni kiongozi gani amehamasisha wachimba'i wa ogo wa ogo wa(un'e she!ia= Ni lini, wa*i na kwa kauli i*i alihamasisha u(un'ani huo wa she!ia= Ni Mbunge aliyeen a kuwasikiliza wananchi waliofukuzwa kuchimba ama ni Naibu 2azi!i Nishati na Ma ini, Mhe. 1te*hen Massele, Mkuu wa Mkoa wa "abo!a, N g. >atma Mwassa, na Mkuu wa 2ilaya ya Nzega, N g. .ituni Msangi, waliowa!u isha wachimba'i hawa katika eneo lile na baa a ya wiki 2 tu kuwaon oa= 2ananchi hawa walianza kuchimba hahabu eneo lile mwezi +esemba mwaka 201?, wakazuiliwa na se!ikali mwezi wa kwanza na walitii agizo hilo. Mbunge aliongea na Naibu 2azi!i na wakakubaliana kuwa atazungumza na :esolute wazi!u ishe leseni za eneo la Mwanshina kwa se!ikali hata kabla hazi'amaliza mu a wake, kwa kuwa wao wanaon oka na hawachimbi tena hahabu *ale, ili 1e!ikali iwakatie wananchi leseni zao na kwamba wa'iunge kwenye (ikun i na 14##O1 ili mu a ukifika tu wa*ewe8 Je, ni nani hasa aliyewa!u isha wachimba'i hawa kwenye eneo la ;:esolute< kabla ya uta!atibu huu kukamilika= Na wakati anawa!u isha aliwasiliana na Mbunge= 2akati anawa!u isha haku'ua kuwa hawana leseni na kwamba eneo lile ;linamilikiwa na :esolute<= Ni kwa nini tena aliyewa!u isha, akawaacha wakawekeza ;(i'isenti< (yao, na baa a ya mu a wa wiki mbili hata hawa'afika *o*ote anaku'a anawaon oa tena= Ni nani atawali*a fi ia ya ngu(u, mu a, na mita'i yao waliyowekeza *ale= 4ma uwekeza'i wa watanzania maskini hauna maana kabisa kwenu= 2enye maana ni utafiti wa :esolute tu= :esolute mwenyewe ali*oku'a tak!iban miaka 1@ iliyo*ita alikuta wenye'i wakichimba, mbona wao hawakulin wa hi i yake= Maana na wao si walitafiti na kugun ua uwe*o wa hahabu eneo lile na wakaanza kuchimba kabla yake= &i(i ni wa*i wachimba'i wa ogo wa ogo wame*ewa maeneo yao na wanachimba hahabu nchini mwao huku wakiwa na leseni= Ni kule :wamgasa, Mwime ama Mwabomba= ,ule wametumia (igezo gani kuwa!uhusu watumie leseni za .a!!ick na mashi!ika mengine, na ha*a Nzega wanawakatalia'e= 4ma ni ku hi!isha ma ai kwamba kuna baa hi ya (iongozi wa se!ikali wana maslahi yao na hili eneo la Mwanshina= &akuna anayekataa uwekeza'i mkubwa kwenye maeneo yetu bali hakuna atakayekubali wawekeza'i wachukue kila kitu na wenye'i wakose kabisa. &akuna atakayekubali wenye'i wanyanyaswe na wa*oteze mali yao kwa sababu kuna maslahi ya (iongozi wachache. Miaka 1@ iliyo*ita wali*oteza mali yao na hawakuli*wa fi ia, leo hii hatutakubali wa hulumiwe tena8 Mwisho, !ai yetu ni kwamba, (iongozi wa 1e!ikali watumie busa!a na hekima ya hali ya 'uu ma!a zote *ana*otokea migogo!o baina ya wawekeza'i na walalahoi ili kuon oa hana kwamba wawekeza'i wana thamani zai i ya wenye'i, ba ala ya ngu(u za ki'eshi, uone(u, maba(u na (itisho, hususan kwenye mgogo!o kama huu amba*o kwa kiasi kikubwa ni (iongozi wa 1e!ikali waliouanzisha kwa kuzuia uchimba'i *ale awali, na kisha ku!uhusu bila kufuata she!ia. 4i ha 1e!ikali iwafutie kesi wachimba'i wote wa ogo wa ogo na :aia waliokamatwa waki*ita eneo lile siku hiyo bila ku'ua nini kimetokea *ale, kwa (ile tunaamini hakuna kosa walilofanya na *engine ni uone(u kuwashitaki hao wachache waliokamatwa. 9ia, ni busa!a 1e!ikali ikaongeza kasi ya kutafuta suluhu ya 'ambo hili kwa kuwa*atia wachimba'i wa ogo wa ogo leseni kama makubaliano ya awali yali(yokuwa na *ia mwongozo wa uchimba'i wenye ti'a na ufanisi. 3metolewa na, Ofisi ya Mbunge, Jimbo la Nzega. Dkt. Hamisi Kigwangalla (MB).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful