Geschrieben von europäisches magazin (») heute um 12:24 in der Kategorie Kunst Galerie - Berlin, gelesen: 12x

Home

Edition

Eu

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

az i
Buy RoboPDF

n

SO

W

A

Schody FO324 Stefan Kosiewski 20140328 Jacyniuk p.o. kryptosyjonistycznego premiera za Bugiem niechaj odda Polsce ZR ZECh

TRAKTAT - der Vertrag vom 17. Juni 1991 Szymon Schimel, który robiù za Ministra Spraw Zagranicznych Polski po Magdalence jako Krzysztof Skubiszewski, zadbaù o wpisanie do traktatu o przyjacielskiej wspóùpracy, zawartego miêdzy RFN a RP 17 czerwca 1991 r., w Art. 2. doniosùego postanowienia mówi¹cego, i¿ obie strony "...potêpiaj¹ z caù¹ stanowczoœci¹ totalitaryzm, nienawiœã rasow¹ i etniczn¹, antysemityzm, ksenofobiê i dyskryminacjê kogokolwiek, jak równie¿ przeœladowanie z powodów religijnych i ideologicznych...", natomiast nie odniósù siê ani jednym sùowem do problemu szkodniczej dziaùalnoœci ukrytych ¿ydów, kryptosyjonistów i jawnego apartheidu systemowego wspomnianych w stosunku do miejscowej ludnoœci, polskiej, niemieckiej, serbo-ùu¿yckiej i innych na terenach Europy podzielonej pod dyktando ¿ydokomunisty Stalina w Jaùcie. O œciganiu ¿ydokomunistycznych zbrodniarzy tak samo, jak œcigani s¹ nadal hitlerowscy Wachmani z ró¿nych obozów pracy a tak¿e pokazowym os¹dzeniu zbrodni komunistycznych na równi ze zbrodniami narodowego socjalizmu, w drugim procesie takim jak Proces Norymberski, nie mówi¹c. QR code for this recording: Niedawne zarekwirowanie przez prokuraturê RFN prawem kaduka prywatnych zbiorów malarstwa, które miaù we swoim, prywatnym posiadaniu Gurlitt, syn ¿ydowskiego handlarza obrazów, stoj¹cego na sùu¿bie Hitlera, wykorzystaù zatem premier Badenii-Wirtembergii Kretschmann (Zielony, który wypùyn¹ù na fali protestu spoùecznego "Stuttgart-21", skierowanego przeciwko absurdalnej budowie kosztownego dworca kolejowego, mniej przepustowego od dziaùaj¹cego obecnie) a buduje posùusznie ten Kreczman to, czego chc¹ od niego tzw. krêgi globalistycznej oligarchii demokratycznej i potrzebuje przy tym sukcesu medialnego dla poprawy nadw¹tlonego pijaru, niczym kania d¿d¿u i jak Steinmeier po sromotnej pora¿ce na Majdanie odniesionej do spóùki ze Sikorskim, potrzebuje tak¿e na gwaùt wykazaã siê czymkolwiek pozytywnym w tzw. wydêwiêku spoùecznym czy te¿ odbiorze.

Home

Edition

Eu

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

Dziêki przysùowiowej, ¿ydowskiej pedanterii w Generalnym Gubernatorstwie zarz¹dzanym z Wawelu przez Hansa Franka, kradzie¿ obrazu zakupionego legalnie przez Polskê w 1925 r. odnotowana zostaùa w katalogu "odzyskanych dzieù sztuki", wydanym po niemiecku 1940 r. St¹d ¿ydokomunistyczny PRL wiedziaù dobrze, gdzie szukaã narodowej, polskiej wùasnoœci, odnotowanej dziêki temu ju¿ w 1950 r. w katalogu strat polskich malarstwa œwiatowego oraz dodatkowo, po angielsku w „The Art Loss Register”, miêdzynarodowym rejestrze skradzionych dzieù sztuki. Obraz przemieszczany byù w tym czasie z jednej pañstwowej meliny w Niemczech do drugiej, a ¿eby wyl¹dowaã ostatecznie w Palatynackim/ Kurpfälzische Museum Heidelberg.

az i

n

SO

Niemieckie MSZ nie zgadzaùo siê latami na zwrócenie Polsce zrabowanego w 1939 r. z Muzeum Narodowego we Warszawie obrazu Francesco Guardi "Schody paùacowe" motywuj¹c wydan¹ ostatnio w ubiegùym, 2013 r. decyzjê odmown¹ koniecznoœci¹ przyszùoœciowych rokowañ na temat wzajemnego zwrotu "kriegsbedingt verlagerter Kulturgüter", dóbr kultury przemieszczonych w zwi¹zku z wojn¹.

Buy RoboPDF

W

A

Z Frankfurtu nad Menem mówiù Stefan Kosiewski

Home

Edition

Eu

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

Z Panem Bogiem

es

https://shoudio.com/user/sowa/status/12365

M ag

A tak¿e polskie depozyty przedmiotowe zùota i srebra umieszczone w Ossolineum przed wybuchem wojny 1939 r. przez polsk¹ arystokracjê i ziemiañstwo. Bez oci¹gania siê i bez niepotrzebnych dyskusji z Ukraiñcami, czy z Putinem. Amen.

az i

Jacyniuk p.o. kryptosyjonistycznego premiera za Bugiem niechaj odda Polsce bezzwùocznie i tak¿e bezwarunkowo wszystkie przechowywane na Ukrainie a zrabowane przez ¿oùnierzy Czerwonej Armii dobra kultury bêd¹ce wùasnoœci¹ Narodu i Pañstwa Polskiego, a nie tylko zbiory Zakùadu Narodowego im. Ossoliñskich.

n

SO

W odró¿nieniu zatem od ¿yda i pedaùa Westerwelle, który blokowaù antypolsko na stanowisku wicekanclerza i Federalnego Ministra Spraw Zagranicznych Niemiec, bezwarunkowe oddanie Narodowi Polskiemu zrabowanego przez nazistów obrazka, Walter Sztajmajer zgodziù siê dzisiaj z decyzj¹ Kreczmana o podzieleniu siê sukcesem politycznym z Radkiem Sikorskim. Niech masoneria Trójk¹ta Weimarskiego po klêsce na Majdanie zaliczy spektakularny sukces drog¹ bezwarunkowego zwrotu przemieszczonego we warunkach wojny dobra kultury, widoku na schody paùacowe, stopnie wtajemniczenia w Sztuce Królewskiej.

Buy RoboPDF

W

A

Auf berlin.msz.gov.pl gefunden

magazyn europejski • vor 2 Minuten w kapeluszu ortodoksyjnym i ¿yd liberalny, Alexander Zaj¹c, w pierwszym rzêdzie, z wywalaj¹cym siê ob¿ydliwie spod marynarki brzuszyskiem, od 1982 r. zbieraù kasê na Solidarnoœã, z której nigdy przed nikim siê nie rozliczyù, a jako CSSO uzyskaù od Kongresu Stanów Zjednoczonych pomoc dla Solidarnoœci w kraju w wysokoœci miliona dolarów. berlin.msz.gov.pl... W ambasadzie z KOR-owcem i Marszaùkiem Senatu Borusewiczem http://www.pinterest.com/pin/452752568761849806/ http://sowa.quicksnake.de/Kunst-Galerie-Berlin/Schody-FO324-Stefan-Kosiewski20140328-Jacyniuk-p-o-kryptosyjonistycznego-premiera-za-Bugiem-niechaj-oddaPolsce-ZR-ZECh

Home

Edition

Eu

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

az i
Buy RoboPDF

n

SO

W

A

Müll/ œmieci/ rubbish unsinnig, rubbishy, nonsensownie