แนวการสอน(Course Syllabus

)

คณะวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำาปาง

รหัสวิชา 4000108 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียน
รู้(Information Technology for Learning)

จำานวนหน่วยกิต / ชัว่ โมง 3(2-2)
นายถวิล เมืองเมฆ

ผู้สอน

คำาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความสำาคัญระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology

: IT) และระบบสารนิ เทศเพื่อการสืบค้นและแสวงหาความร้้ในสังคมยุคตัวเลข
(Digital society) และยุคแห่งปั ญญา (Intellectual Society) ที่มีผลต่อชีวิต

และความเป็ นอย่้ของมนุ ษย์ การศึกษารวบรวมข้อม้ล การจัดเก็บข้อม้ลและใช้

ฐานข้อม้ลสนเทศ (Database Management) การสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อม้ล
สนเทศบนระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer and Networking)
เช่น LAN, WAN, Internet, Intranet ฯลฯ การใช้ระบบมัลติมีเดีย ระบบ
Video On Demand ระบบ Virtual Reality ฯลฯ การสร้างสารนิ เทศและ

สารสนเทศ การควบคุมและจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและสารนิ เทศเพื่อ

การแสวงหาความร้้ การสืบค้นข้อม้ลสนเทศ เพื่อการพัฒนาวิชาชีพและการ
เรียนร้้สงั คมยุคข่าวสารข้อม้ล
.

จุดประสงค์

1.เพื่อให้ผ้เรียนเข้าใจถึงความสำาคัญและมีความร้้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้

2. เพื่อให้ผ้เรียนมีความร้้ และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีการสื่อสาร

3. เพื่อให้ผ้เรียนเข้าใจองค์ประกอบ และการจัดการข้อม้ลสารสนเทศ และ

การนำาระบบสารสนเทศไปช่วยในการตัดสินใจในองค์ประกอบระดับต่าง ๆ

4. เพื่อให้ผ้เรียนมีความร้้ในการนำาระบบสารสนเทศไปช่วยในการตัดสินใจ

5. เพื่อให้ผ้เรียนมีความร้้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ลักษณะของข้อม้ลที่
นำามาใช้ในงานไฮเปอร์มีเดีย และสามารถใช้งานโปรแกรมสร้างงานไฮเปอร์
มีเดียได้

6. เพื่อให้ผ้เรียนมีความร้้เบื้ องต้นเรื่องการสื่อสารข้อม้ล ประโยชน์จากการ
สื่อสารข้อม้ล และสามารถเลือกใช้การสื่อสารข้อม้ลที่เหมาะสมได้

7. เพื่อให้ผ้เรียนมีความร้้ความเข้าใจในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การ
กำาหนดเลขไอพี และชื่อโดเมนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

8. เพื่อให้มีความร้้ ความเข้าใจ สามารถสืบค้นข้อม้ล และติดต่อสื่อสารบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้

9. เพื่อให้สามารถอธิบายถึงผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ
ได้

10. ผ้้เรียนมีความเข้าใจและมีทักษะในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Power
point ในการสร้างงานนำาเสนอ

11. ผ้้เรียนมีความเข้าใจและมีทักษะในการใช้งานโปรแกรม Microsoft
Access ในการสร้างงานฐานข้อม้ล
แนวการสอน (Lessons Plan)

สัปด
าห์

เนื้ อหา (บทที่)

ที่
1

กิจกรรม/สื่อการเรียนการสอน

แนะนำารายวิชา

-บรรยาย/อธิบาย/อภิปราย

บทที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ

-แบ่งกลุ่มทำางาน ระดมสมอง

จำานว

คาบ
4

1.1 ความหมายและความสำาคัญ อภิปราย
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ

-สไลด์ประกอบ

1.2 องค์ประกอบของเทคโนโลยี -นั กศึกษาฝึ กปฏิบัติการใช้เครื่อง
สารสนเทศ

1.3 คุณสมบัติของเทคโนโลยี

-นั กศึกษาฝึ กการใช้โปรแกรม e-

สารสนเทศ

Learning

และระบบปฏิบัติการเบื้ องต้น

มอบหมาย

1.4
2

และระบบปฏิบัติการ Windows

การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ -นั กศึกษาทำางานตามใบงานที่

บทที่ 2 การจัดการขูอม้ลและระบบ - บรรยาย/อธิบาย/อภิปราย
สารสนเทศ

2.1 ความหมายของข้อม้ลและ
สารสนเทศ

2.2 ระบบสารสนเทศ

4

-สไลด์ประกอบ

- ฝึ กปฏิบัติ การใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติ
การ Windows XP

2.3 ประเภทของระบบสารสนเทศ -เรียนร้้ผ่านระบบ E-Learning
- นั กศึกษาทำางานตามใบงานที่
มอบหมาย
3

บทที่ 3 ผลกระทบของเทคโนโลยี บรรยาย/อธิบาย/อภิปราย
สารสนเทศ

-สไลด์ประกอบ

- นำาเสนอผลกระทบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

-เรียนร้้ผ่านระบบ E-Learning

4

สัปด
าห์
ที่

เนื้ อหา (บทที่)

กิจกรรม/สื่อการเรียนการสอน

จำานว

คาบ

- นั กศึกษาทำางานตามใบงานที่
มอบหมาย
4

บทที่ 4 ไฮเปอร์มีเดีย
4.1 ความหมายของและ

- บรรยาย/อธิบาย/อภิปราย

4

-สไลด์ประกอบ

โปรแกรมจัดการข้อม้ลแบบไฮ - ปฏิบัติการใช้โปรแกรม MS
เปอร์มีเดีย

Word สร้าง Html ไฟล์

4.2 การใช้โปรแกรมสร้างงานไฮ -เรียนร้้ผ่านระบบ E-Learning
เปอร์มีเดีย
5-6 ความรู้เบื้ องตูนและการใชูงาน

โปรแกรม Power point 2003

- นั กศึกษาทำางานตามใบงานที่
มอบหมาย

บรรยาย/อธิบาย/อภิปราย
-สไลด์ประกอบ

8

- ปฏิบัติการใช้โปรแกรม MS
Power point /2003

-เรียนร้้ผ่านระบบ E-Learning
- แบ่งกลุ่มทำางาน

- นั กศึกษาทำางานตามใบงานที่
มอบหมาย

7

นำาเสนอผลงาน

นั กศึกษานำาเสนอผลงานด้วย

โปรแกรม MS Power point

4

2003
8

บทที่ 5 การสื่อสารขูอม้ลและ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บรรยาย/อธิบาย/อภิปราย
-สไลด์ประกอบ

-เรียนร้้ผ่านระบบ E-Learning

8

สัปด
าห์
ที่

เนื้ อหา (บทที่)

กิจกรรม/สื่อการเรียนการสอน

จำานว

คาบ

- นั กศึกษาทำางานตามใบงานที่
มอบหมาย
9-10 บทที่ 6 ความรู้เบื้ องตูนเกี่ยวกับ

บรรยาย/อธิบาย/อภิปราย

อินเทอร์เน็ต

-สไลด์ประกอบ

สื่อสารบนอินเทอร์เน็ต

- ปฏิบัติการใช้โปรแกรม

บทที่ 7 การสืบคูนและการติดต่อ

8

-เรียนร้้ผ่านระบบ E-Learning
Internet Browser สืบค้นข้อม้ล
การสมัคร E-mal ,การสมัคร
สมาชิก MSN

- นั กศึกษาทำางานตามใบงานที่
มอบหมาย

11-13

ความรู้เบื้ องตูนและการใชูงาน
โปรแกรม MS Access

บรรยาย/อธิบาย/อภิปราย

-ปฏิบัติการใช้โปรแกรม MS

12

Access 2003 สร้างฐานข้อม้ล

-สไลด์ประกอบ

-เรียนร้้ผ่านระบบ E-Learning
- นั กศึกษาทำางานตามใบงานที่
มอบหมาย
14 สอบปลายภาค

ข้อสอบปรนั ย/อัตนั ย

การวัดผล/ประเมินผล (Evaluation) 100 คะแนน
1 . วัดผลและประเมินผลจากกิจกรรม

 จิตพิสัยและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

10 %

4

 งานค้นคว้าและฝึ กปฏิบัติ
 ผลงานนำาเสนอ

ข้อสอบปลายภาค

2. มาตรฐานในการใหูคะแนน

20 %

30 %

40 %

 ระดับ A

คะแนน

80 % ขึ้นไป

 ระดับ B

คะแนน

70-74 %

 ระดับ B+
 ระดับ C+
 ระดับ C

 ระดับ D+
 ระดับ D
 ระดับ E

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

75-79 %
65-69 %
60-64 %
55-59 %
50-54 %
0-49 %

6. เอกสารประกอบการเรียนการสอน

กรภัทร์ สุทธิดา และจีราวุธ วารินทร์ . Windows Xp&Office 2003 ฉบับ
สมบ้รณ์.กรุงเทพฯ:อินโฟเพรส.2549.

วศิน เพิ่มทรัพย์และวิโรจน์ ขูอม้ล . ความรู้เบื้ องตูนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์.
กรุงเทพฯ โปรวิชัน
่ . 2548.

วุฒิพงศ์และคณะ.Hardware&Network.กรุงเทพฯ ซอฟแวร์ปาร์ค.2543.
แหล่งขูอม้ลในเว็บไซท์ (Web Site Resources)

http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/network/it/index.html

http://dusithost.dusit.ac.th/~librarian/it107/C1.html
ei.cs.vt.edu

video.dlib.vt.edu

http://www.cbi.umn.edu/

http://cptd.chandra.ac.th/selfstud/it4life/tech.htm

http://www.bcoms.net/temp/it.asp

http://gold.rajabhat.edu/learn/4000107/ITWebs.htm
http://www.vcharkarn.com/vlearn/?catid=219
อาจารย์ผู้สอน

นภัสสร วงศรีคุณถาวร

การศึกษา ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

สถาบันราชภัฎลำาปาง

ศษ.ม.(หลักส้ตรและการสอน)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำาแหน่งหนูาที่ คร้ชำานาญการ โรงเรียนจักรคำาคณาทร จ.ลำาพ้น
E-Mail

naphat_t@hotmail.com, toy@kru-toy.com

http://www.kru-toy.com

Tel 0-897-579-084

Website