E.

VAN VOGT
MĂRTURISIREA
(din volumul Cartea lui Van Vogt 1972

Marriott se trezi, reamintindu-şi de acel lucru de necrezut pe care îl zărise cu o seară înainte în camera de zi goală Memoria, ageră şi precisă ca o imagine vizuală, l-a smuls !rusc din pat "şi îm!răcase la iu#eală $alatul şi se îndrepta spre camera de zi c%nd încetini pasul şi se opri g%ndindu-se & o prostie la mi'loc ( )ost doar un vis ( dat din cap în semn de dezapro!are, z%m!ind cu reproş "nainte, dormitorul )usese o cămară a vec$ii case Marriott * alesese )ără a #ine cont de )rumuse#ea ei, doar pentru că se a)la alături de !ucătărie şi se putea încălzi de la aragaz +e îndreptă acum sprinten spre !ucătărie, aprinse )ocul, încălzi apă, se spălă, se rase şi se îm!răcă "şi aminti z%m!ind cum odată, cu mai mult de un an în urmă, sărise din pat ca un ne!un şi înş)ăcase receptorul , ca să-şi dea seama că de )apt nu sunase nimeni "şi puse pardesiul şi ză!ovi un moment pentru a se cerceta atent în oglinda din $ol &ra o oglindă ştearsă iar imaginea pe care o văzu era neclară Cu toate acestea, iz!utea să re)lecte imaginea unui !ăr!at t%năr, cam p%nă în patruzeci de ani, zvelt, cu o pălărie gri şi pardesiu +atis)ăcut, îşi îndreptă privirea într-o parte în aşa )el înc%t, pentru moment, $olul mare intră în raza lui vizuală Ca întotdeauna, pustietatea din 'ur îl şocă întruc%tva -otuşi, ceea ce îl neliniştea cel mai mult era că îşi dădea seama că privirea i se îndrepta automat spre uşa de la camera de zi Marriott str%m!ă din !uze cu dispre# , .rostul nai!ii , spuse cu necaz către imaginea din oglindă Ce încerci să )aci/ Vrei să dovedeşti că eşti idiot/ +e sim#ea c%t se poate de mul#umit văz%nd că uşa camerei de zi era înc$isă "şi îndreptă privirea, înadins, în altă parte şi desc$ise uşa de la intrare 0n v%nt rece de aprilie îl iz!i în )a#ă "ncuie uşa după el şi se îndreptă spre poartă (ceasta sc%r#%i c%nd o desc$ise, dar !alamalele ruginite nu-l mai deran'au de mult "nc$ise poarta, apoi, con)orm o!iceiului, ză!ovi o clipă să arunce o privire spre capătul străzii +trada era lungă, iar casele mai îndepărtate se răzle#eau ast)el înc%t era aproape imposi!il să-#i dai seama unde începea c%mpul desc$is .aul Marriott o)tă -atăl lui îi spusese, nu numai o dată, că la începutul veacului casa Marriott se întindea pe un s)ert de milă dincolo de peri)eria localită#ii 1ampden, o casă )rumoasă, cu aspect plăcut, dispun%nd de douăzeci de acri de teren împădurit, punctul de atrac#ie al satului -reptat, satul trecuse în zona nouă a oraşului, p%nă c%nd a'unsese înăuntrul sectorului comercial al acestuia -rei minute i-au tre!uit lui Marriott ca să a'ungă la !raseria Mătuşii Mar2 +e instală comod la masă şi, c%nd veni c$elneri#a, o între!ă3 , ( venit 4udit$/ 5ata clătină din cap încrunt%ndu-şi pu#in spr%ncenele, ezită şi apoi spuse3

ne#in%nd seama de privirea tăioasă a t%nărului Cla2ton. dar era supărat pe el însuşi "ntre!ase de 4udit$ pentru că.aul. +cumpule. >esigur. ei !ine. rememor%nd spectacolul ultimului supravie#uitor al )amiliei Marriott d%ndu-se-n stam!ă în )a#a unui pu!lic despre care descoperise că apreciază mai mult dec%t el scăpătarea )amiliei Marriott +e opusese să urce. să-şi )acă gri'i -otuşi.aul/ . 6ine 5ata se miră . &:act . domnule (m să trec în pauza de pr%nz . după care a auzit în receptor . C$iar deloc/ "ntre!ă 8reg uimit . sim#ea nevoia să poată re)lecta la anumite lucruri *are ce vroia să spună c$elneri#a de la !raseria Mătuşii Mar2 . şi-a luat o pauză de un minut ca să o sune pe 4udit$ la li!rărie ( răspuns tatăl ei şi Marriott a )ost uimit c%nd i s-a răspuns cu o tăcere neo!işnuită. (i văzut cu adevărat că#eluşul ăla pe care pretindeai că-l m%ng%i/ +tărui 8reg Marriott ridică din umeri . domnule 8arson Ciudat că am )ost îngri'orat din pricina ei toată diminea#a . cred . 6ună. .entru moment. >a. 8reg -%nărul solid mormăi în timp ce se aşeză în separeul de vizavi de Marriott "şi tr%m!i#ă comanda către c$elneri#ă şi apoi se întoarse către Marriott .ete Cla2ton. dar un grup de tineri zgomotoşi insistaseră -ocmai i se aduse micul de'un c%nd un !ăr!at intră în !raserie şi îl salută din cap. am crezut că are de g%nd să te )acă să-#i dai 'os pantalonii Marriott z%m!i. Cum te sim#i după spectacolul de aseară/ .ete să-l deran'eze (sta nu că i-ar plăcea . 6ănuiesc că sunt unul dintre ei . şi îi dădu comanda 7ămase posac după ce ea plecă.aul dădu din umeri şi spuse3 .îşi spunea . . nu putea să se $otărască pentru ce motiv C$elneri#a sc$im!ă su!iectul3 . 9u-mi aduc aminte . Cu siguran#ă că te-a )ăcut să-#i dai aere pe aici C$icoti . c%nd sus#inea că ştiu că 4udit$ nu mai măn%ncă acolo/ . ştii prea !ine că domnişoara 4udit$ nu mai măn%ncă la noi Marriott z%m!i. spuse Marriott (cum era dornic să plece 6ău dintr-o îng$i#itură ca)eaua şi mormăi ceva despre înt%rzierea la serviciu ('unse la magazinul de galanterie !ăr!ătească Cla2ton la nouă )ără cinci.ete Cla2ton dădu !uzna în !iroul din spate şi rămase acolo toată diminea#a e:amin%nd registrele (!sen#a !ătr%nului a )ost o adevărată uşurare pentru Marriott= era îngri'orat în privin#a lui 4udit$ şi nu dorea ca simpla prezen#ă a lui . tu eşti. (.%nă atunci nu-i trecuse prin minte că nu ştie motivul +e sim#ea la un pas de descoperire C$iar înainte de ora unsprezece.i #i-a e:plicat că doar unul din cinci se poate scu)unda at%t pentru prima oară . ce-ar )i să treci pe la mine pe la li!rărie/ (ş vrea să-#i vor!esc Vocea !ătr%nului părea deose!it de gravă . descuie uşa şi începu să măture <a nouă şi zece sosi t%nărul . spun%nd3 . iar Marriott îl salută şi el la r%ndul lui prietenos. nu-i aşa/ Marriott dădu din cap a)irmativ . 0ite ce e.. şi atunci intrară c%#iva )ermieri <a nouă şi 'umătate !ătr%nul . +istemul nervos uman este negreşit un lucru ciudat. este cumva plecată/ -ăcere "n )inal . Mi-aduc aminte vag că 6landar m-a rugat să mă uit la oc$iul lui drept şi apoi el mi-a atins m%inile . ceva mai evaziv de data asta. se între!a el .

g%ndul i-a z!urat la ceea ce văzuse cu o seară înainte Marriott s-a scuturat supărat &ra într-adevăr timpul să arunce o privire în camera aceea Camera de zi era la )el ca şi în seara trecută >e mai !ine de patru ani )usese la )el de goală ca şi restul casei (cum.i-a m%ncat pr%nzul )ără nici o po)tă. aşa cum ar putea să arate peste vreo douăzeci de ani +-a dat 'os din pat. Marriott a stat acolo uit%ndu-se )i: la ei Aar ei nici măcar n-au mişcat un deget şi nici nu s-au uitat la el "n cele din urmă. nimic . îşi puse pălăria şi apoi ză!ovi în )a#a oglinzii Amaginea din oglindă era a unui !ăr!at spilcuit. !ăr!atul şi )emeia ocupau aceleaşi locuri ca mai înainte >oar sentimentele lui nu mai erau aceleaşi . e:plodă el cu voce tare 4udit$ îşi ridică privirea din carte3 .ur şi simplu. era complet mo!ilată 0n om în v%rstă şi o )emeie în v%rstă stăteau nemişca#i pe scaune. aşa că-şi şterse sudoarea de pe )a#ă cu !atista şi dădu din cap între!ător *are o să mi se )acă rău/ >ar se îndreptă spre poartă )ără nici o senza#ie de grea#ă şi mult mai interesat )a#ă de cele din 'ur dec%t )usese în mul#i ani . în capetele opuse ale camerei 5emeia #inea o carte. dar avea senza#ia stranie că îi mai văzuse pe oamenii aceia din cameră >acă s-ar )i uitat mai !ine. ar )i recunoscut în )emeie pe 4udit$ pe la patruzeci şi cinci de ani. sim#indu-se neaşteptat de istovit . a aprins luminile şi s-a dus în camera de zi (proape că se aştepta s-o găsească goală.7estul dimine#ii a sim#it un gol !izar în cap . se g%ndi el.e loc. îl sperie p%nă în ad%ncul su)letului Ce dracu. cam de cincizeci de ani 8ăsi imaginea aceea mai interesantă ca de o!icei. )ără teamă. Marriott s-a deşteptat deodată d%ndu-şi seama că adormise tocmai c%nd se g%ndea că !ăr!atul semăna iz!itor de mult cu el. şi-a amintit că nu se dusese să-l vadă pe domnul 8arson ?-re!uie neapărat să-l vizitez m%ine@ . să )iu al nai!ii . iar în ce priveşte !ăr!atulB Mult după miezul nop#ii. ştia că tre!uie să intre şi să privească la cei doi 5ără ezitare. dar ştia că stătuse l%ngă )ereastră aproape o oră (lungă g%ndul îndoielii ce-l încercă din nou . ($. adăugă apoi Vezi dacă totul e în regulă 4udit$ părea că acceptă e:plica#ia şi scopul ei ca pe ceva normal. iar g%ndul la acea amintire semăna cu o tracasare personală . pentru că se studia cu o r%vnă care. constată cu uimire că transpira &ra o noapte caldă. s-a dez!răcat şi s-a întins în pat. a aprins lumina din $ol şi înt%mplător a aruncat o privire spre uşa de la camera de zi . dragă/ Marriott ezită (mintirea din mintea lui începea să-l deran'eze. &i !ine. a conc$is el -oată după-amiaza a )ost o adevărată )or)otă de )ermieri prin magazin Marriott a cinat cu ceva mai multă po)tă şi s-a dus la un spectacol ca să se mai rela:eze >e a!ia în 'urul orei zece seara. iar !ăr!atul şedea pur şi simplu -imp de un minut. Ce s-a înt%mplat. neştiind ce să mai )acă.ro!a!il că în diminea#a asta am muncit mai mult dec%t mi-am dat seama . mormăi el Cred că o să mă plim! înainte de culcare p%nă la magazin . din moment ce se întoarse la cartea ei Marriott ieşi în $ol. erau de )a#ă. c%nd colo. şi-a spus în sinea lui "năuntru. un om !ătr%n ca mine să mai caute )rumuse#ea ()ară. nesc$im!a#i. Marriott a înc$is uşa şi s-a retras în !ucătărie ( aprins )ocul. tocmai c%nd urca treptele casei. spun%ndu-şi că s-ar cuveni să c$eme poli#ia. trecu pragul Marriott se mişcă în scaun şi privi spre 4udit$ "şi amintea în mod !izar că intrase în cameră în acel moment. pe neaşteptate.

)aptul era şi mai pu#in limpede 5ără tragere de inimă. zăpăcit de )amiliaritatea ei Ce se aştepta să găsească. el n-o considerase destul de !ună drept nevastă pentru un Marriott C%m!i şi dădu din cap uşor C%teodată oamenii au idei !izare despre propria lor valoare "nc$ise poarta încet şi se îndreptă spre centrul oraşului A se aşternuse o linişte în su)let. dragă +unt încă trează Marriott ezită ?Ce se înt%mplă cu mine/@ se între!ă ca într-un )el de coşmar ?Ce-ar tre!ui să )ac/@ . vitrinele sc%nteiau cu o varietate de lumini pro)und strălucitoare +trada strălucea de culori. care se a)la în capul scării principale.e măsură ce uşa se înc$idea uşor în urma lui. cu şase anga'a#i. c%nd a'unsese la destina#ie. în clipa c%nd îl cuprinsese în)rigurarea aceea/ (cum. #esute într-un a!ur de lumină Marriott era înc%ntat de e)ectul produs &ra plăcut să trăieşti în centrul oraşului.o#i să intri şi să-mi dai un sărut de noapte !ună.e am!ele laturi ale străzii. stinse luminile şi se duse sus C%nd trecu pe l%ngă camera lui 4udit$. în am!ele direc#ii. oamenii păreau nişte păpuşi Marriott îşi continuă plim!area C%nd a'unse la magazinul de galanterie !ăr!ătească Cla2ton. îşi aminti. un sentiment de !unăstare. spre vest. ză!ovi la centrala atomică şi privi atent prin )erestrele înalte de ple:iglas Centrala se a)la într-o ad%ncitură su! nivelul străzii. şi acum o privea de sus &ra un monstru cu!ic din o#el şi plum! şi. g%ndi el * clipă am avut impresia că am lucrat acolo mai de mult 9oaptea şi plim!area erau asemănătoare (mintirea lucrurilor pe 'umătate uitate şi înc$ipuirile care pentru scurt timp păreau nişte amintiri.Vec$ea casă Marriott se a)la acum într-adevăr în interiorul oraşului . cu e:cep#ia dimensiunii lui. )iecare urmată de o serie mică de dinamuri "n acea lume a monştrilor gigantici. c$iar în inima sectorului comercial +t%nd acolo la poartă. într-o vreme. p%nă ce el le respingea cu uimire. se opri !rusc & ciudat . din cu!ul central al maşinii. de 'uste#e a lucrurilor. ca neav%nd a!solut nici o legătură cu via#a lui +e căsătorise cu 4udit$ în 19D9. magazinul avusese norocul să o!#ină un venit de 2F FFF de dolari 4udit$ )usese un om de a)aceri admira!il. . care iradiau. aşa cum erau ele atunci Căsătoria lui cu 4udit$ îndepărtase îndoiala pe care o avea )a#ă de ea de mult timp. acum o clădire de două eta'e din sticlă pro)ilată şi cu iluminare )ină. c%nd îi era ruşine de asta Adeea lui 4udit$ de a cultiva un gard viu. iar cele două şiruri ale lampadarelor cur!ate înaintau departe. şi duseseră o via#ă con'ugală ideală "n 197E tatăl ei murise şi imediat ideile lui 4udit$ despre li!rărie )useseră puse în practică &ra acum un magazin mare. reconstruise o parte din ea şi amena'ase grădina &ra ciudat să te g%ndeşti că. convingerea că tre!uia să intre c%t mai gra!nic cu putin#ă . văzu că ceasul din $ol arăta că trecuse de miezul nop#ii 1oinărise mai mult dec%t avusese de g%nd <uminile din camera de zi erau încă aprinse dar 4udit$ se dusese la culcare Marriott aruncă o privire prin cameră. cele mai interesante elemente au:iliare ale centralei electrice erau tur!inele. ea îi strigă3 . în patru linii de demarca#ie separate. o so#ie şi o )emeie minunate +e a)la acum în curte Că!ovi să înc$idă poarta după el cu degetele tremur%nde şi urcă în gra!ă scările p%nă la uşă "ncă tremur%nd. introduse c$eia în !roască "l mistuia gra!a. şi un venit de 9F FFF de dolari pe an "nainte. deşi )usese un timp. iar succesul deplin al căsătoriei îi dădu în seara aceea un sentiment e:traordinar de plenitudine )izică şi psi$ică "ncă su! impresia acestui g%nd. Marriott încerca o senza#ie plăcută de recunoştin#ă )a#ă de 4udit$ &a decorase vec$ea casă Marriott. se suprapuneau. total lipsit de )armec >e departe. izolase casa de e:terior. după întoarcerea lui din Vietnam. trans)orm%nd-o într-un re)ugiu e:traordinar.

sări din pat şi se îndreptă spre uşă . nu era dintr-un material netransparent şi ascundea acea parte a inimii Marriott era dezamăgit >orise să vadă cicatricea. ca şi cum ar )i urmărit un scop în seara aceea Că era cevaB Ceva în su!conştient.ro!a!il că scopul se împlinise căci cuplul şi mo!ilele din vremea lor dispăruseră >upă ce m%ncă. ceva ce i-ar putea )i de )olos acum &ra o amintire con)uză C%teva cuvinte îi 'ucau prin minte3 nevroză. dar primele ei cuvinte îl alarmară . )usese conştient de e:isten#a unui scop . care acum .8%ndul acela l-a )rapat &ra o idee nouă. )ăcu să alunece !reteaua de pe umărul st%ng şi trase cămaşa de noapte de pe por#iunea cu cicatricea 9u era nici o cicatrice Mintea îi )remăta de îndoieli Anten#ionat se aplecă peste ea. dar corpul şi silueta rămăseseră tinere .aul Marriott. tresări şi desc$ise oc$ii Căcea cu )a#a aplecată pe pragul dormitorului din capul scărilor &ra un )rig aspru ce-l pătrunse prin $alat şi pi'ama "şi sim#ea corpul în#epenit . se plim!ă pe străzile cu zloată încerc%nd să-şi aducă aminte ce învă#ase la cursul de psi$ologie individuală de la universitate.rin minte i se perindau )r%nturi de g%nduri din care se înc$egă între!area3 >e ce mă a)lu aici .e c%nd se ridică în picioare şi privi la dormitorul mo$or%t şi nemo!ilat. unde aprinse în gra!ă )ocul de la aragaz şi se încălzi în s)%rşit * privire aruncată pe )ereastră îi aduse o nouă surpriză 9insese în timpul nop#ii <a !raseria Mătuşii Mar2. at%t c%t putea să se vadă= era corpul unei )ete tinere care se contura su! aşternutul ce-o acoperea >istrat. în v%rstă de treizeci şi unu de ani. medită asupra pro!lemei lui "n visul cu cei doi !ătr%ni. greu de imaginat că i s-ar potrivi ceva de acest )el 5usese prost. spuse ea Marriott îşi scoase panto)ii ca un automat şi se întinse pe partea cealaltă a patului . p%nă ce aerul rece ca g$ea#a îl conduse spre !ucătărie. pentru amena'area unui spa#iu verde (ceastă sumă se dovedise a )i su! nivelul pie#ii * prostie/ 9u c$iar Mai degra!ă o lipsă de e:perien#ă Marriott a'unse în locul unde văzuse centrala din vis -otul îi era at%t de viu în minte înc%t se opri şi se zg%i la o duzină sau cam aşa ceva de case amăr%te a'unse în paragină. spuse Cred că am să mă duc la culcare "n timp ce se îndrepta spre uşă să iasă din dormitorul ei.i cum stătea aşa acolo. îşi aminti de vis Co!orî încet scările. deşi î#i îngăduia să g$iceşti )ormele de su! ea. pentru că se ridică aştept%nd >ar el se trase înapoi. sc$izo)renie. văzu că era în plină zi *are am stat aici toată noaptea/ . dorise din răsputeri să o vadă Cu degetele tremur%nd. se împiedică de covor Căzu cu un !u!uit . +unt îngrozitor de o!osit . Marriott caută cicatricea de deasupra inimii dar cămaşa. dar în nici un caz ne!un z%m!i el dezapro!ator 5usese prost atunci c%nd descoperise că se construiau )a!rici pe terenul de l%ngă casa lui &l îl concesionase pe o sumă mică. în această lume viitoare/ "ntre!area era at%t de tăioasă înc%t se în)ipse în coridorul ascuns al memoriei Ceva îl )ăcea ne)ericit * cerceta pe 4udit$ cu coada oc$iului 5a#a îşi trăda v%rsta. de care îşi dădea seama >ar nu putea desc%lci despre ce anume era vor!a >esc$ise uşa cu pruden#a omului care intră în dormitorul unei )emei pentru prima oară 4udit$ avea o!iceiul să doarmă )ără cămaşă de noapte şi nu voi să o ia prin surprindere * privire spre pat îi calmă neliniştea înainte ca aceasta să-i inunde conştientul 4udit$ purta un neglige al!astru Marriott răsu)lă uşurat.ielea ei era netedă şi !ronzată. şi pro!a!il că 4udit$ aştepta un sărut. se întinse. înciudat de unele amănunte >e ce oi )i vrut să văd dacă are o cicatrice deasupra inimii/ (cum se a)la 'os şi remarcă intrigat că uşa de la camera de zi era desc$isă +avură cu uşurare pustietatea desăv%rşită a camerei. "ntinde-te l%ngă mine o clipă . demen#ă precoce .

)ie negli'ate * privire aruncată la ceas îl smulse din reverie 9ouă )ără trei minute (r )ace !ine să se gră!ească dacă inten#iona să măture magazinul înainte de sosirea t%nărului . era necru#ătoare <a s)%rşitul lui 19D9. . ultimul vlăstar al importantei şi prosperei )amilii Marriott de altădată. 6landar magni)icul nu era c$iar aşa cum şi-l amintea Marriott (răta mai mic în costumul lui al!astru clasic. . ieşind ca spi#ele unei ro#i !ătute în nestemate din cu!ul gigantic de plum! şi o#el care era partea vizi!ilă a reactorului +tructura care se vedea părea deci un pic cam neo!işnuită= nutrea impresia con)uză că toată materia atomică era #inută departe de aşezările mari şi mici "n vis. dar memoria ne!uniei lui era compătimitor de con)uză. impresari şi slu'!aşi de $otel care se uitau #intă la el cu oc$i revolta#i şi c$ipuri întunecate *mul nu avea timp de polite#uri.aul Marriott care mătura magazinul Cla2ton de patru ani >ar de ce/ >e ce/ Ce se înt%mplase/ Marriott se poticni şi se spri'ini de st%lpul )elinarului Memoria. pro!lemele de aşezare )useseră )ie rezolvate. 9u vrei să-mi o)eri ceva de !ăut/ . at%t c%t era. c%nd cerul mo$or%t era mai luminos dec%t )usese mai devreme.ete 5ăcuse c%#iva paşi !uni pe stradă c%nd se g%ndi3 >acă avea de g%nd săB Ce/ Ca un om !olnav. şo)eri de auto!uz. dar o luă acum drept a lui Cum intră în !ar.aul/@ 1ipnotizatorulG Marriott recunoscuse )ără urmă de îndoială *mul acela îl supusese unei şedin#e şi îi stimulase su!conştientulB -re!uie să-l vădB Căutarea era ca un vis. ca şi c%nd g%ndul a)lat la $otarul dintre conştient şi inconştient ar )i )ăcut un e)ort prea mare pentru asta "şi aminti de între!area pe care i-o pusese în a'un tatăl lui 4udit$B ?Ce te-a apucat să te g%ndeşti la el. se pomeni e:plic%nd greută#ile cu care se luptase Călătorise uşor. dar tinerii nu te-au slă!it deloc (m surprins o re#inere . ca într-o cea#ă "n ne!unia dăruirii de sine se lăsase escrocat de terenul valoros al )amiliei. . spuse 6landar c%nd Marriott îi e:plică pro!lema lui -e-ai cam codit să vii. lăsase cu discre#ie restul de la !ancnota de zece dolari pe te'g$ea . puse între!area şi găsi omul "n culise. care începea să g$icească greută#ile lui 6landar. mintea îi z!ura totdeauna mai repede dec%t picioarele şi-l smulgea violent din conversa#iile terminate pe 'umătate (vea amintiri în legătură cu agen#i ai !iroului de transporturi. )iecare casă cu 'umătatea sa de acru de teren &ra uşor să-#i imaginezi aceste semi-g$erete dăr%mate şi în locul lor ridic%ndu-se comple:ul atomic transparent de o strălucire or!itoare 7ememora scena aşa cum o o!servase3 tur!inele şi dinamurile. Marriott ar )i putut să-l ia drept comisvoia'or .aul Marriott. iar Marriott. îi spuse !armanului +or!i încă unul mai încet. aşa că nu mai conta <a ora două după-amiază.ocupau zona . încetini pasul t%r%ndu-şi picioarele. o sută de mile de c%nd plecase din 1ampden Văzu că 6landar nu avea de g%nd să-şi ceară scuze pentru că )usese evaziv (şteptă cu neră!dare să li se pregătească !ăuturile 6landar goli pa$arul dintr-o îng$i#itură . +puse 6landar Adeea asta nici nu-i trecuse prin cap lui Marriott. năucit (mintirea aceea îngrozitoare i se derula în minte3 . îşi întinase numele şi persoana devenind măturător şi v%nzător în magazinul de galanterie !ăr!ătească al lui Cla2ton >ar ce se înt%mplase cu 4udit$/ Marriott dădu din cap cu o senza#ie paralizantă de iminentă revela#ie "şi aminti că el şi 4udit$ se logodiseră (poiB Creierul înregistra inegal. modest "n alte împre'urări. îşi pierduse !rusc elanul şi încrederea în via#ă= începuse degringolada spirituală şi căzuse în a!isul în care încă se mai a)la. intră într-un $otel. (cum parcă îmi aduc aminte de tine . (ltul .

. +puse 6landar şi pocni din degete *c$ii lui Marriott se înc$iseră !ine de tot şi aşteptă "n s)%rşit.ărea că se a)la într-un $ău. să spun su!iectului a)lat în transă că. din dorin#a inconştientă să te umilesc &ram un psi$olog practicant p%nă ce am descoperit că aş putea )ace mai mul#i !ani ca $ipnotizator am!ulant aşa că i-am lăsat !altă cu nevrozele lor . Vinovă#ie Marriott sim#ea cum )ace )e#e-)e#e .ot să te $ipnotizez/ . >a. trecutul a )ost important 9u am putut să-#i rezolv sentimentul de vinovă#ie (şa că ai căutat răspunsul în viitor . to#i se poartă drăgu# cu mine .#inea capul sus şi ezita . spuse el .resupun că oamenilor le place întotdeauna să vadă cum e pus la punct cineva pe care ei îl invidiază >ar ceea ce nu în#eleg este de ce am consim#it la degradare/ . 5iecare detaliu va ieşi la iveală Marriott se lupta cu dorin#a de a )ugi . desc$ide noi orizonturi $ipnotismului . po#i să mă $ipnotizezi . ame#it de somn3 . în timp ce re)lecta asupra celor spuse . >ormiG 9u-mi aduc aminte să-#i )i )ăcut şi #ie la )el. >ormiG . încurcat. 9u pare să )i mers . pe masă. Ce vrei să spui/ . spre celălalt !ăr!at *c$ii $ipnotizatorului erau vigilen#i . se va cu)unda în somn c%nd voi pocni din degete şi voi spune . "n aparen#ă.edeau pe ta!uretele de la !ar . privind )i: în lumină. tre!uie încă să găsesc c$eia mai multor posi!ilită#i Ma'oritatea oamenilor îşi găsesc scăparea în amnezie. (ceastă )ată. te-ai con)runtat cu altă pro!lemă "n mintea ta. (ici/ . iar acest sentiment se in)iltra p%nă în stră)unduri 6landar sor!i două îng$i#ituri în timp ce asculta şi apoi încă una. -ipul $alucina#iei tale . Ce ai de g%nd să )aci/ &ra o senza#ie de groază în vocea lui Marriott . atunci c%nd se con)runtă cu o situa#ie pe care nu pot s-o în)runte . 4udit$ . Vreau să a)lu ce s-a înt%mplat . spuse 6landar . +puse el cu s)ială . 6landar se încruntă . dar c%nd ai început să ieşi din ea. >e ce/ .ersonal.o#i să )aci asta prin $ipnoză/ . d%nd din cap . data viitoare c%nd îmi va permite să-l $ipnotizez. 1ai să mergem p%nă la separeul din capăt . desc$ise oc$ii . dar ar tre!ui . . adăugă el Marriott încuviin#ă. vor!i în s)%rşit . mă simt ca şi cum aş )i gata să leşin . 9u-mi aduc aminte +e legăna Ciudat. +pune-mi încă o dată partea aceea +ună ireal pentru mine >ar tot nu pot descoperi punctul nevralgic &ra ca şi cum ar )i tras de o draperie într-o cameră secretă. ca şi cum devenea îngrozitor de suspicios în sinea lui.rima ta mani)estare a )ost amnezia. (m un o!icei . c%nd ai văzut-o ultima dată/ . spuse 6landar * clipă mai t%rziu Marriott spuse cu greu. începu el +-a oprit uimit 9ici urmă de 6landar "n )a#a lui. era un !ilet <-a luat şi a citit3 >ragă Marriott. sau în trecut.

oarta se desc$ise cu un sc%r#%it Marriott păşi. ca şi c%nd ar )i )ost mai uşor dec%t greutatea corpului său Mult mai uşor sau mult mai puternic +ări către Marriott. şi nici atunci nu ai recunoscut e:isten#a acesteia 9u pretind să e:plic viziunea ta despre o lume atomică +ună )oarte real pentru mine şi î#i propun să-#i aduci aminte de c%t de mai multe detalii posi!ile . lasă totul să se înt%mple de la sine "n momentul în care îşi va da seama. şi atunci ză!ovi dezamăgit *are nu-i de vină sugestia post-$ipnoză pe care mi-a dat-o/ +e întoarse pe 'umătate= şi un picior se ridică uşor în aer . domnule Marriott. din $alucina#ia aceea ?din viitor@. #i-am ordonat să distrugi acest !ilet. ceea ce te-a împins cu douăzeci de ani înainte. silueta ei se pro)ila ciudat. l%ngă poartă 4udit$ "n semi%ntuneric. erai neră!dător să te împaci cu ea= datorită acelui considerent c$iar prea neră!dător. promit să mă dezvălui lui . sclipea vizi!il 6ăr!atul care zăcuse l%ngă ea se ridică !rusc. "şi spuse .aul MarriottB ca să ne eli!erăm am%ndoi@ Ce zici de o sugestie ca asta de la un su!iect su! $ipnoză/ (m )ăcut c%teva e)orturi să o!#in o e:plica#ie >ar nu am o!#inut nimic mai mult &i !ine. interesant a )ost şi modul în care ai îndrăznit să cau#i cicatricea. în aşteptare *rice ar )i .i în#epeni în pozi#ia aceea 0n corp gol de )emeie zăcea su! tu)e. socot că g%ndul tău tre!uie să )i )ost totdeauna secret >ar admira#ia ta vădită pentru ea m-a )ăcut să !ănuiesc adevărul >e asemenea. ieşind din inimă. cu degetele pe poartă. în ciuda spuselor lui 6landar Ce se poate înămpla c%nd voi desc$ide poarta/ (şa g%ndea -otuşi. şi împinse . într-un viitor nu prea îndepăr-tat. du-teB . păr%nd să se ridice !rusc în picioare.i tre!uia să încerce să-şi amintească numai despre acele a)aceri care prosperau în viziunea lui despre viitor >e asemenea. am )ăcut tot ce am putut pentru tine Ca să mă prote'ez. i se părea că un !un avocat l-ar putea a'uta să o!#ină contravaloarea corespunzătoare pentru terenul pe care îl v%nduse cu credin#a că doar îl concesiona Cu siguran#ă că un om !olnav tre!uie să ai!ă anumite drepturi . încă mai ezită (murgul se ad%ncea treptat .rinse cura' . ca o pisică +e legănă p%nă se opri cu gra#ie pe v%r)uri (poi. m-a )ăcut să cred că ceva nu e în regulă +e potriveşte cu )aptul că ai recunoscut (tot în acel visH că ai considerat-o c%ndva nedemnă de a )i o Marriott >intr-un anume motiv. )iecare parte din corpul ei apărea clar 5a#a îi sc%nteia de o lumină lăuntrică 0n o!iect metalic. a devenit c%ntec şi acest străin a spus3 ?6landar. avea să )ie construită o centrală atomică .i acum ceva despre )inal "#i va reveni memoria c%nd vei desc$ide poarta în seara asta An clipa în care vei vedea ceea ce am vrut eu să vezi. la zece minute după ce l-ai citit 9orocG 6 Marriott s-a oprit în )a#a por#ii &ra aproape întuneric şi um!rele )runzişului se întindeau lungi şi negre peste strada umedă Casa se întrezărea ciudat în amurg "n zilele ei !une )usese )rumoasă şi (Marriott îşi spunea în sinea luiH va avea gri'ă să )ie din nou la )el.lanurile îi clocoteau în minte. el mi-a vor!it mie din su!conştientul tău Vocea ta s-a sc$im!at. dar mai înt%i ar tre!ui să treacă prin purgatoriul unei pensiuni .7espectul tău deose!it pentru 4udit$.entru asta îi tre!uiau !ani Ceea ce vroia să cumpere era o proprietate unde. o să )ie doar în mintea mea Mai )ăcu vreo doisprezece paşi spre treptele verandei. nu e:istă alt )actor Celălalt !ăr!at 9iciodată nu a )ost găsit sau văzut >ar c%nd ai )ost su! $ipnoză.i aici mă opresc 7a#iunea mea spune că te duci la şeri) (presupun că a )ost prieten cu tatăl tăuH >in ne)ericire. . cu o mişcare agilă.

)ără tragere de inimă. re)uz%nd să creadă că nu era nimic acolo +e agă#ă de întuneric ca şi c%nd acesta ar )i avut consisten#ă. tu.i aşa am )ost to#i trei . . îşi pierdu ec$ili!rul şi a'unse t%r%ndu-se în genunc$i şi cu m%inile ad%nc în)ipte în iar!ă "ncet. m%inile lui. îşi )i:ă un etalon special pentru ea. distruge şi sc$ilodi. >e o!icei . )ăc%nd un salt înapoi . şi ast)el eu sunt prins în capcană de două ori (m încercat să o salvez proiect%nd-o înainte în timp. . ea a creat un c%mp de energie care m-a a)ectat şi pe mine . o )emeie mă accepta pe loc & cu at%t mai adevărat cu c%t aceste tipuri umane străvec$i nu sunt conştiente de procesele nervoase implicate 4udit$ începuse să mă accepte dar la momentul critic a avut o reac#ie adversă pro)undă >eodată.i asta îi dădu posi!ilitatea lui Marriott să ştie că ceea ce se petrecea alături eraB Areal Cuvintele veneau dinspre !ăr!at. şi în momentul violului îşi dădu seama că valoarea ei decăzuse su! nivelul lui Marriott şi-şi dădu lovitura mortală într-o tresărire de disperare Antui#ia lui se împlinise şi dispăru 0lterior şi-a dat seama că n-a )ost la înăl#imea comunicării ce i se aruncase în )a#ă >ar în#elesese un lucru3 (cesta era !ăr!atul vinovat de moartea lui 4udit$G "n timp ce îşi dădu seama de asta. accept%nd plecarea şi începutul unei vagi conştiin#e încărcate de multe sensuri. ciripitul unei păsări de noapte= o adiere st%rnită prin copaci în capătul îndepărtat al cur#ii . lung şi îngust.Marriott întrezări oc$ii de un al!astru luminos. -u eşti. spuneau g%ndurile !ăr!atului în mintea lui . care se treziseră în el. rămase ca un nod în el Violen#ă dezlăn#uităG +e năpusti înainte şi lovi cu toată )or#a la )a#ă= îşi sim#i pumnul gol pocnind în ea +trăinul #ipă şi se retrase. în mintea ei acest moment a căpătat imaginea unui viol Mi-a smuls acul temporal şi s-a în'ung$iat cu el 5ireşte că se g%ndea la tine c%nd a murit. dar gura lui nu se desc$idea. asemeni corpului său -oate astea dădeau impresia cuiva plin de însu)le#ire 5elinarul din apropiere al străzii îşi revărsa lumina asupra străinului .rinse un v%rte'G >egetele se agă#ară de trupul gol pe care îl sim#ea tare. se ridică în picioare şi se îndreptă ne$otăr%t spre uşa din )a#ă Cum o desc$ise şi păşi înăuntru.rostuleG 8%ndul iz!i puternic creierul lui Marriott (m încercat să răm%n aici destul de mult pentru a te eli!era de acea lume complementară (cum e prea t%rziu 6ăr!atul se retrase în întunericul de l%ngă casă +e opri &ra pu#in vizi!il dar e:ista un re)le: ce 'uca în )a#a oc$ilor lui Marriott ( str%ns tare din oc$i. vocea lui 4udit$ se auzi din camera de zi . datorită marii capacită#i de control mental. celălalt !ăr!at dispăruse Marriott se îndrepta clătin%ndu-se spre locul gol. sări şi înş)ăcă . nu putea "ntregul dialog părea )ără sens Mai rău.rin sinucidere. ea şi eu . iar c%nd i-a desc$is. ca şi cum muşc$ii de su! piele ar )i )ost din metal Cum încerca să-l #ină. dragă/ . prinşi într-un timp suspendat Marriott nu zise nimic. iar !uzele nu i se mişcau . strălucitor şi c$ipul lui. care erau tari ca piatra. !rusc îşi dădu seama că nu auzise nici un sunet 9oaptea era liniştită 9umai c%teva sla!e ecouri veneau către el şi toate de la distan#ă= o maşină îndepărtată. îl loviră la înc$eietură de parcă i-ar )i rupt oasele Marriott scoase un urlet de durere dar impulsul îngrozitor de a lovi. i-am recreat literalmente trupul într-o lume paralelă 8%ndul din mintea lui Marriott era că el ştia de ce se sinucisese 4udit$ (titudinea lui >escoperise în el sentimentul unui Marriott mai !un "n consecin#ă.

A- . draga mea. aici mă a)lu şi aici voi )i de acum înainte. mul#umesc lui >umnezeu .Marriott sim#i cum se rela:eazăB >esigur.ăşi înăuntru. înc$iz%nd uşa după el +5I7. g%ndi el. >a. strigă &u sunt .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful