ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

วัดคงคาราม

จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม
อำาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ผนังที่ 1

มโหสถชาดก

ผนังที่ 2

ภุริทัตชาดก

ผนังที่ 3

จันทกุมารชาดก

ผนังที่ 4

จุลปทุมชาดก

ผนังที่ 5

วิฑูรชาดก

ผนังที่ 6 เวสสันดรชาดก

ผนังที่ 8 - 9

เวสสันดรชาดก

ผนังที่ 10

เตมีย์ชาดก

ผนังที่ 11

มหาชนกชาดก

ผนังที่ 13

พรหมมนารทชาดก

ผนังที่ 14
เนมีราชชาดก

ผนังที่ 15

พุทธประวัติ

ผนังที่ 16

พุทธประวัติ

ผนังที่ 17

มารผจญ