P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Mar 29, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

ב ד"ס סב בשיל הוצמ ו הכ ס הכו מ ו

www.swdaf.com 1
תכרב הכוסב בשיל

ו קרפ (ןמרביל) תוכרב תכסמ אתפסות
ט הכלה
ןהילע ךרבמ תוצמה לכ השועה מזל ונעיגהש ךורב 'וא ומצעל הכוס השועה ונשדק רשא ךורב 'וא הב בשיל סנכנ הזה ן
ךרבל ךירצ וניא בוש ןושאר םוי הילע ךרבשמ הכוסב בשיל ונוצו ויתוצמב

א דומע ומ ףד הכוס תכסמ ילבב דומלת
לע ונוצו ויתוצמב ונשדק רשא ךורב רמוא וב תאצל ולטנ .הזה ןמזל ונעיגהו ונמייקו ונייחהש ךורב רמוא ומצעל בלול השועה
בש יפ לע ףאו .בלול תליטנ ןושאר םוי וילע ךרי - .העבש לכ ךרבמו רזוח ונמייקו ונייחהש ךורב רמוא ומצעל הכוס השועה
ןושאר םוי ךריבש ןויכו .הכוסב בשיל ונוצו ויתוצמב ונשדק רשא רמוא הב בשיל סנכנ .'וכ - ךרבמ וניא בוש בלול אישק .
ןאכ ;אישק אל בלולא בלול אמלשב !הכוסא הכוס אישק ,בלולא - יבש ןמזב ןאכ ,םייק שדקמה ת - שדקמה תיב ןיאש ןמזב
.םייק אישק הכוסא הכוס אלא ! וניא :םירמוא םימכחו .יבר ירבד ,ןהילע ךרבמ ןחינמש ןמז לכ ,ןיליפת :אינתד ;איה יאנת
:לאומש תבד הרב ירמ בר רמא .ןנברכ אתכלה :רמא אברו ,יברכ אתכלה :רמא ייבא ,רמתא .דבלב תירחש אלא ךרבמ
היל אניזח יכו .ךרבמו ןיליפת חנמו הידי ישמו קיפנו ,אסכה תיבל לייעו יאקו םידקמ אלא ,היתעמשכ דיבע אלד אברל
אנירחא אנמיז ךירטציא - לכ ןיכרבמו ,ןנידבע יברכ ימנ ןנאו .ךרבמו ןיליפת חנמו ,הידי ישמו קיפנו ,אסכה תיבל לייע
העבש ת חנמד תמיא לכד ,יפפ ברל היל אניזח :ארטוז רמ רמא . והב ישמשמד תמיא לכ ,ישא בר יבד ןנבר .ךרבמ ןיליפ
.יכרבמ

ב דומע המ ףד הכוס תכסמ תופסות
העבש הז דחאו הז דחא - םויב תחא םעפ אלא ךרבמ ןיא בלולאד הכרבל ןיוש בלולו הכוס ןיא תמיא לכ הכוס לבא
סנכנד ןחינמש ןמז לכ ןיליפתא הוהד ידימ תחאו תחא לכא ךרבמ םויב םימעפ רשע וליפאו ןשיו התשיו לכאיש ידכ הל
לכ ןיליפת ןכו הכוסב םויב וב לכא רבכש יפ לע ףא הכוסל ץוח לכימל רשפא אל אתדועס היל ימרתמ יאד הכוסד אמעט ונייהו
ןיא בלול לבא ועורזבו ושארב ןיחנומ והיש ןתוצמ םויה .היב קיפנ היהבגאדמ (.במ 'ד ליעל) 'מאדכ םויב א"פ אלא ותוצמ רקיע

ב דומע אי ףד תוכרב תכסמ תופסות
והלוכל והנירמינ ךכלה דע .הבר הבהאב רטפנ רבכש - אוהו הבר הבהאב רטפנ רבכש 'ירמאד אה שי ימלשוריב
י 'ר ברהל לאשנו .םוקמ ותואב דימ דמלש רתלאל שוריפ רתא לע הנשש תלפת רחאל דימ ןידמול ונא ןיאש ונא ןוגכ קחצ
ונאשכ תרחא םעפ הרותה תכרב ןיכרבמ ונא ןיא יאמא רתוי וא םויה עצמא דע דומל אלב ךכ םיכלוהו ןידורט ונאש רחשה
'יפא דועו .דומלל רתלאל ךירצ ןיאו ורמא אל ונלש 'רמגו ליאוה ימלשורי ותואכ ןל אמייק אלד י"ר בישהו .דומלל ןיליחתמ יפל
רטפנ וניא איה ליבשבו ןקתנ ש"קל הבר הבהא רקיעד הרותה תכרבל הכרב רקיע יוה אלד הבר הבהא אקוד ימלשוריה
ןהש הרות ירבדב קוסעל תכרבו ונב רחב רשא תכרב לבא .תעדה חסיה השעי אל םגו דימ דומלי םא אלא הרותה תכרבמ
.םויה לכ תרטופ הרותה תכרבל רקיע ש הכוסמ אנש יאמ ת"או הכוסב בשיל הדועסו הדועס לכ לע ךרבל ךירצ ינאשד ל"יו .
לבא .קספה אלב םויה לכ בשוי ומכ יוהו הלילו םמוי וב תיגהו ביתכד דומלל בייוחמ םדא העש לכד ותעד שאיימ וניאש הרות
.העובק העש שי הכוסב הליכא שיל ןיכרבמש הליכאד הכרבד ל"יו .הכוסב ןשיל ןיכרבמ ונא ןיא המ ינפמ ת"או .ותרטופ ב
הצריש העש לכ ןשיל ודיב ןיא ירהש הלטבל הכרב יוהו ןשיי אל אמש םושמ נ"א ותטממ דמוע םדאשכ ת"ר רמוא היהו .
אלו תרחא תירחש דע תרטופ תירחש לומתא לש הרותה תכרבש ינפמ הרותה תכרב ךרבל צ"אש דומלל (תירחשב) הלילב
גו םינהכ תכרבו םיקוספ רמול וגהנ םיתפרצהו .אריהנ םירבד ולאו (האפד א"פ) הנשמ איהש רועיש םהל ןיאש םירבד ולא ם
.רבכ יתבתכש ומכ צ"א לבא .רתא לע דומליש יעבד ימלשוריה ינפמ (.זכק תבש 'סמ) אתיירב איהש 'וכ ןהיתוריפ לכוא םדאש

ו קרפ בלולו הכוסו רפוש תוכלה ם"במר
בי הכלה
הכוסב בשיל ונוצו ויתוצמב ונשדק רשא בשיש םדוק ק ךרבמ העבש לכ הכוסב בשיל סנכיש ןמז לכ בוט םוי ילילבו ,
,סוכה ש לע תוכרבה לכ רדסמו ,ןמזה ר לע ךרבמ ךכ רחאו הכוסה לע ךרבמ ןושארה בשיל ךרבמו דמועמ שדקמ אצמנ
יו הכוסב ןמזה לע ךרבמ ךכ רחאו בשו , תוכוסה גח לש ןושאר לילב ת דמועמ שדקל דרפס ינברו יתובר גהנמ היה הזכו
.ונראבש ומכ דרפס ינברו יתובר גהנמ היה הזכו /ד"בארה תגשה/ .קייד אל א"א .הכוסב בשיל ונוצו ויתוצמב ונשדק רשא בשיש םדוק ךרבמ /ד"בארה תגשה/+
.דמועמ שדקל נמוקמ גהנמ א"א תמאב איה הוצמל רבוע הכרבה ,לכוא וניאש ןמז לכו הליכאה תעד לע אלא הניא הבישיה יכ םעטהו ,הזכ םלועמ היה אל ו +.

בי הכלה ו קרפ בלולו הכוסו רפוש תוכלה תוינומיימ תוהגה
[ק] מיז הרשעב וליפאו ןיליפתמ היארו םיארי רפס ןכו ג"הב בתכ ןכו אמויב ינ ישמשממד תמיא לכ ישא בר יבד ןנברד
יכרבמ הדועסמש הנישו דומילו לויט לכ תרטופ הדועסב הכרבש רמאש ת"רכ אלדו הברעו בלול קרפב יתאצמ ןכו
הדועסל . וילע ךרבמ הכוסב גוהנל יבייחימד ינהמ דחו דח לכד ל"זו החמש וניבר קספ ןכו וליפאו הכוסב בשיל הכרבה
וניבר ןכו חקורה לעב ןכו ל"כע ובשת תוכסב ארקד אנשיל הכוסב בשיל רמואו תוכרבה עבטממ הנשי אלו ןשיל סנכנ
ךרבלו רוזחל צ"אש ותעד חיסה אלו דימ רוזחל תנמ לע אצי םאש ל"נו בתכו .ה"יבא :כ"ע ,
היבגל ח"בברכ ןמז ךכ רחאו הכוס אתכלה לילחה יהלישב [ר] הלילב ןכ גהונ היה ןושמש וניברב בקעי וניבר הנהו .ברד
רמוא ךכליה שודק רובעבו הכוס רובעב ןמז אב ןושארה הלילד אמעטו הכוס ךכ רחאו ןמז רמוא היה ינש לילב לבא ןושארה
ב ד"ס סב בשיל הוצמ ו הכ ס הכו מ ו
www.swdaf.com 2
מ ןמז רמוא ךכיפל ןושאר לילב רטפנ רבכ הכוסד ןמז יכ שודק רובעב קר ןמז אב וניא ינש לילב לבא םהינש לע שודק רחא די
רמוא כ"פעאו הלדבה רובעב אב וניא ןמזד חיכוי ז"הנקיד ףוסבל ןמז ךרבי ינש לילב םגש בתכ ה"יבארו .הכוס תכרב םדוק
:םינושארה םימי ינש ןיב קולח וניצמ אלש רקיע הארנ ןכו רבחמה תעד ןכו הירחא ןמז
:אסכא והלוכל רדסמד אנהכ ברל אניזח ישא בר רמא [ש]
[ת] ניבר בתכ רבוע ריפש ירקימ רבכ היישעה ליחתהש יפ לע ףא ךרבל לוכיש הוצמב קוסע םדאש ןמז לכד החמש ו
ןתיישעל :'ו הכלהב ה"גהב 'ז קרפב ןייע ,

ג ןמיס ד קרפ הכוס תכסמ ש"אר
.הכוסב בשיל רמוא הב בשיל סנכנ 'וכו ונייחהש ךורב רמוא ומצעל הכוס השועה ג ל"ז ם"במרה בתכ 'לה הכוס 'להמ ו"פ)
ןתיישעל רבוע םושמ דמועמ שדקל שיד (בי רבדלו הבישיה אלו הוצמה איה הסינכהד הב סנכיש םדוק ךרבל ךירצ היה וי
בשיש רחא ךרבמ םא לויטו הליכא איה הכוס תוצמד ןויכ יאדו אלא הכוסה לע ךרבל ךירצ היה דמועמ לכוא היה םאד
ןתיישעל רבוע ריפש ירקימ יתוצמב ונשדק רשא רמוא ומצעל תיציצ השועה האורה קרפ תוכרבד ימלשוריב אתיאדכ ונוצו ו
תיציצב ףטעתהל ונוצו ויתוצמב ונשדק רשא רמוא ףטעתנ תיציצ תושעל הוצמהש יפל ךרבמ ףטעתנ רבכש יפ לע ףא אמלא
ובכעתת 'יפ ובשת תוכוסבו הליכא ןמז לכ תכשמנ הוצמה הכוסב ימנ ןכו דמועו ףטועמ אוהש ןמז לכ תכשמנ בשיו ומכ
ו) ובשת דעומ להא חתפו ןכו (כ רבדמב) שדקב םעה (ח ארקי ריפש ירקימ ןכ םאו הכוסב בכעתהל ימנ ונייה הכוסב בשילו
הל ןיאש ןויכ ךרבל ךירצ הל סנכנשמש יפ לע ףא ל"ז ןואג חמצ בר רמ בתכ ןכו הבישיה רחא ךרבמ םא ןתיישעל רבוע
הכוסה לע ךרבמ היה ריאמ וניברו סוכה לע ןרדוס וינפל הדועסו סוכה שודיק שיו הדועסב הבישיב אלא עבק םדוק
רחא דימ איצומה תכרבל הכרב םודקתש יואר ךכלה ךרבמ הב בשיל סנכנ רמאקד םושמ לוחב ףא איצומה תכרב
הליכא תעשב אקוד אלא הנישו הב לייטל הב סנכנ םא הכוסה לע ןיכרבמ ןיאש םעה ןיליגר יכ וגהנ אל םעהו הבישיה
בי ךכ רחאו הדועסה ליחתמש איצומה תכרב הלחת ךרביש יואר ךכלה הכוסה לע ךר . הכוסה לע ןיכרבמ ןיאש המו
ץוח יארע תניש םינשי ןיאו הכוסל ץוח יארע תליכא ןילכואד הליכאבמ רתוי רמוח הב וניצמש יפ לע ףאו הנישה תעשב
איה הכוסב השוע םדאש עבקה רקיעש יפל שריפ םת וניברו .הלטבל הכרב יוהו ןשיל לכוי אל אמשד אמעט ונייה .הכוסל
אש לבא הליכא וריבח תכוסב סנכנה בתכ ןואג יאה ברו .ןתרטפ איהו הליכאה יבגל םילפט הכוסב ןישועש הנישו לויט ר
םויב ךריבש יפ לע ףאו ךרבמד הב בשיל סנכנש העש לכד אנקיסאו .דעס אל ןיב דעס ןיב ךרביש אוה עודי גהנמ ורקבל
ןיליפתמ ןנירמגד ינש בוט םויב ךרבמו רזוח ןושאר בוט ןיליפת אינתד היתווכ ל"יקו 'ר ירבד םהילע ךרבמ ןחינמש ז"כ
:הכלה ןכו ךרבמ והל חנמד ז"כ רמא ימנ ירמ ברו ךרבמ והל חנמד ז"כ אבר רמאד

טלרת ןמיס הכוס תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
ח ףיעס
<כ> (ומ) הכוסה לע םיכרבמ ןיאש וגהנ (זמ) אלא זי תעשב [חי] (חמ) הליכא ) גוהנ יכהו .(

טלרת ןמיס םייח חרוא א"רגה רואיב
ח ףיעס
.וגהנ הליכאה איה הכוסב עבקה רקיע מ"מ הב סנכנש םעפ לכא ךרבמ 'א ו"מ םש ארמגד אנקסמ יפלד בג לע ףא
ו רקיע ם"במרהו ף"ירה תעדו .'ב א"י תוכרבד 'סות 'עו תרטופ איהו םילפט םלוכ :

טלרת ןמיס הרורב הנשמ
(ומ) 'וכו וגהנ - דל ארמגד אנידמד ףא ל"ר ףכית רוזחל אלו ונינע תושעל אציו הכוסב ךריבשכ םינושאר םיקסופ תע
םויב םימעפ האמ וליפאו תינש ךרבל ךירצ כ"חא רוזחישכו הוצמה ןמ ותעד חיסה ירה כ"או הרומג האיצי היהש ןינעב
ורודת ןיעכ יוהד הוצמ איה םש הדימעהו הבישיה םג ירהש ךרבמ םש לכוא וניאש יפ לע ףא סנכנש תמיאו אציש אקודו]
[ותעד חיסה אל ירהש ךרבל צ"א [בפ] הכוסל רבד איבהל וא ויכרצ תושעל אצי םא לבא ונבתכש ומכו הרומג האיצי מ"מ
םניא העש הליכא םדוק הכוסב םיבשוי םא וליפאו הליכא תעשב אלא םיכרבמ םניאש םיקסופה תעדכ םלועה לכ גהנמ
יה הליכאה לע כ"חא םיכרבמש הכרבד ל"סד םיכרבמ דומילהו לויטהו הנישה תרטופ איהו רקיעה איהש לכה תרטופ א
הל םילפט םלוכש [גפ] כ"עו הכרב ילב ךכ בשיל אלו םינושארה םיקסופה תעד םג תאצל רבדה ןוכנד םינורחאה ובתכו
ונממ לכאיו םינימ השמחמ אוהש רבד לע ךרבי נ"כהיבמ ואובב ףכית [דפ] אלו הכוסב בשיל ךרביו הציבכמ רתוי טעמ
הליכא תעשב כ"חא ךרבי :
(זמ) 'וכו תעשב אלא - היהש קר ותכוסמ אצי םא ףאו ויקסע תושעל ותכוסמ אצי אלו הליכא תעשב א"פ ךריב םאו
דימ רוזחל ותעד [הפ] הכוסב בשיל תינש ךרבל צ"א [ופ] איה תחא הוצמש ןויכ הינש הדועס לכוא םא וליפא ימ ןכלו
ילב ןשיו [זפ] הכוסב םויה לכ בשויש קר ךרבל צ"א [חפ] דימ רוזחל אתעדא קר קסע םושל אצוי וניאו םש ללפתמו הכוסב הל
[טפ] ךרבל צ"א כ"חאו הנושאר הליכא תעשב הליכא תעשב ךרבל ךירצ דימ רוזחל ד"ע וליפא םייתנב אציש ןויכד א"יו
הינש [צ] ויקסע תושעל אצי םאו [אצ] הליכא תעשב ךרבל ךירצ ע"וכל ללפתהל נ"כהיבל וא הינש :
(חמ) הליכא - ךרבל בייח הרומג האיצי אציש תמיא לכ ע"וכל זא םוי ותואב תפ לוכאל ותעד ןיאש וא תוכוסב הנעתמהו
אל לכוא וניאשכ לבא םילפטה םירבדה לכ רטופו הכוסה בויח רקיע לע ךרבמש םיקסופ והנהל ל"ס תפ לכואשכ אקודד
הז ךייש [א"שו ז"ט] האיצי אצישכ ה"הד א"חה בתכו םדוקו ברעה דע לכאי אלו סנכנו רזוחו הליכא רחאל הרומג
הליכאה [בצ] ךרבל ךירצ ע"וכל כ"ג הזבד נ"כהיבל תאצל םעפה דוע ךרטצי וריבח תכוסל ותדועס עצמאב ךלוהש ימו .
םש ךרבל ךירצ ה"פא [גצ] דימ כ"חא בושלו םשל הדועסה עצמאב ךליש הכרב תעשב ותעדב היה םא וליפאש א"מה תעד
ב ד"ס סב בשיל הוצמ ו הכ ס הכו מ ו
www.swdaf.com 3
בשיל הכוסב בשיל םש ךרבל ךירצ הכוסל ץוח לוכאל רוסאש רבד וז הכוסב לוכאל הצור םא כ"עו קספה יוה הכילהד הכוסב
ותעדב היה םא [דצ] קספה יוה אל הכילהד םינורחא המכ תעדד םש ונבתכש המ יפל לבא 'ח ןמיסב ליזא ותטישל אוה םנמא
[דרש ישובל] לקהל תוכרב קפסו ךרבל צ"א ךרבל חכש םאו לוכאל ליחתהש דע הכוסב בשיל [הצ] המ לע כ"חא ךרבי
יוה בשויש ז"כ ךליאו הליכאמד הוצמה ןמ איה הבישיה םגש ךרבל לוכי ז"מהב ךריבו רבכ לכא וליפאו לוכאל הצורש
דחא תועיבק לכה [וצ] כ"חאו לוכאל ליחתהו הכוס לילב שדיקש ימו .טעמ לכאיו ךרבי ז"מהב ךריב אל ןיידעש לכ מ"מו
האר הכוסב בשיל ךרביו תיזכ בוש לכאיש ל"נ ןיידע ןיחתפנ ויה אל ן"ידאלהש תינש ךרבל צ"אש אטישפ שודיק לבא
) םעפה דוע ךרבי אל ןמז וליפאו המ הזב ינהמש ש"כ הכוס תוצמל הכוסה תיישע תעשבש ןמזה ינהמ דומלתה ןידלד ןויכ
םימותס ן"ידאלה ויהשכ ךריבש :[ש"ע בקעי ירוכב] (

טלרת ןמיס ןויצה רעש
:םיקסופ (בפ)
:בקעי ירוכבו םדא ייחו םהרבא ןגמ (גפ)
כ ןכו ,ב ףיעסב ל"נכו הכוסל בויח רועיש אוהש (דפ) :תיזכ רועיש בתכד םדא ייחכ אלדו ,םייחה ךרדב בת
:םינורחא ראשו םהרבא ןגמ (הפ)
םהמע םיכסהו ה"לשו שובלב ןכ ראובמ ,םיתניב ותכוסמ אצי אלשכ ךרבל ךירצ ןיא הינש הליכא לעד ןידה רקיע הנה (ופ)
לכב ךרבל ךירצ הינש הליכא לעד ח"בהל םיכסהל השמ דמחו ז"טה תעדד ףאו ,םהרבא ןגמה ,ינווג םינורחא בור הנה
ךרבל ךירצ ןיאד אנידל ומיכסה םלוכ טעמכו ךרדו םדא ייחו ןידמע י"רהו הבר הילאהו םולש רהנהו הרורב הכלהה םהו]
,[ז"רגהו םייחה םינורחא ןיב תועד שי הזב ,דימ רוזחל תעד לע היה האיציהו םיתניב אצי םא ןכא םייחה ךרדה תעדד ,
ולש רהנמ עמשמ ןכו ז"רגהו ,[הבר הילאה תעד ןכ שרפמו] בקעי ירוכבה הזל םיכסה ןכו ןידמע י"רה תעדו ,ךרבל ןיאש ם ףאד
ןיא יאדוב דימ רוזחל אלש הרומג האיצי אצי אל םא םוקמ לכמ ,ךרבמ הכוסל סנכנש תמיא לכד םיקסופהל אמלעבד
ש ןויכ הכוסב בשיל תינש ךרבי הינש הליכא לוכאל הצרישכ אכה ,סנכנשכ תינש ךרבל קפסו ,םיתניב אצי םינפ לכ לע
םירחא םידדצ הזל ףרצל דוע שיש אל םא ,לקהל תוכרב :
:םינורחא ראשו םהרבא ןגמ (זפ)
:םימיה תעבש לכ ןכ היה םא וליפא (חפ)
:ל"נה בקעי ירוכבהו ןידמע י"רה תעד אוה (טפ)
:םינורחא ראשו םהרבא ןגמ (צ)
.םהרבא ןגמ (אצ) נחלוש עצמאב ךלה וליפאד עמשמו יאדוב היה הז ןפואבו בירעמ וא החנמ ללפתהל תסנכה תיבל ו
הכוסב בשיל ךרבלו רוזחל ךירצ ותדועס רומגל בושישכ םוקמ לכמ ותכוסל ףכת רוזחל ותעד .[בקעי ירוכב] עודי הנהו
,קספה יוה אל הכילהד םינורחא המכ תעדד הימקל ונראבש המ יפל לבא ,קספה יוה הכילהד םושמ םהרבא ןגמה םעטד
ךרבלו רוזחל ךרטצי םא ןייעל שי .ז"מ ןטק ףיעס הרורב הנשמב ח"עק ןמיסב ליעל ןייעו , אל תסנכה תיבל הכילה םא הנהו
םוקמ לכמ ,קספה יוה אל הכילהד רובסנ םא הרואכל ןייעל שי הזב םגד ףא ,הליכאל הליכא ןיב קר הדועס עצמאב היה
וכבהו ןידמע י"רה תעד טרפבו ז"טה תעד הזל ףרצל שי ךרבל ךירצו רחא ןינע אוה הינש הליכאלד והל אריבסד בקעי יר
תינש , איה הליכא אדח הרואכל ,קספה יוה אל הכילהד רובסנ םא הליכא עצמאב לבא יכיהד ,ריאמ תיבה תעד חכומ ןכו ,
:בושישכ תינש ךרבל ךירצ ןיא לוכאלמ ותעד חיסה אלש לכ ,בירעמ וא החנמ ללפתהל ותדועס עצמאב סנכנד
(בצ) הנישו הבישי ,ונייהד ,הל םילפטה לכ תרטופ ,תועיבק רקיע איהש הליכאד הל אריבסד םת ונבר תעדל ,יכה ואל יאד
:[םיקסופ] הינשה הליכאה דע הליכאה רחאלש ןיבו הליכאה ינפלש ןיב ,לויטו
ףסוי תיבב אבוהש המד הל אריבסד וחרכ לעו ,םש לכוא םא אקודד ז"רגה תעד יתקתעה יכנא הנה (גצ) וא םש לכואש ןיב
.ןכ וניא ונגהנמ יפל לבא ,ךרבל בייוחמ ןכ םג דבל הסינכה לעד םירבוסה תעדל קר ,ונייה ,אל קיתעהש םדא ייחה תעדו
,הדועס םש עובקל ךרדש ותיבב קר אוה וגהנש גהנמהד ומעטד הארנ ,לכאי אל םא וליפא םש ךרבל בייח ינווג לכבד
םש עובקל ךרד ןיאש םירחא תיבב לבא וליפאד הארנ םוקמ לכמו .ךרבל בייח םש סנכנש לכ אמלע ילוכל ,הדועס
ולצא הינימ אקפנ ןיאו קסע ראש ,המודכו ובוח תובגל םשל סנכנשכ לבא ,םש בשיל הצורו םשל סנכנשכ קר אוה הידידל
לחב קרו ,אמלעב קסעתממ ףידע אלד ךרבל ךירצ ןיא אמלע ילוכל הזב ,ץוח וא תיב וא הכוס אוה םא ןיב תוירעו םיב
ןוכנו ,דחא לודג םשב יתעמש ןכ ,הנהנ ןכש בייח קסעתמד ןנירמא :
,תינש ךרבל ךירצ ןיא לוכאלמ ותעד חיסה אלש לכ ,תרחא וא וז הכוס אנש המד ,ןכ םג בתכד ריאמ תיב רפסב ןייעו (דצ)
,איה המצע ינפב הוצמ תילט לכ םתהד ,'ח ןמיסד אהל המוד וניאו כוסה תליכא וטא אכה לבא ומצע ינפב הוצמ הינש ה
איצומה תכרבל אלא המוד וניאו ,איה ןאכ דע ,קספה יוה אל תסנכה תיבל ךלה וליפאד ףסוי תיבב םש ראובמד ח"עק ןמיסד
,ונושל םג תועד אכיאד ןויכ והימ ,ךרבל ךירצ ןיא ןכ םג הזל הלחתכל הכרב תעשב ותעד היה אל וליפא הידידלד עמשמו
עצמאב תאצל יאדכ ןיא ,ןכ הדועס :
:םינורחא ראשו םהרבא ןגמ (הצ)
:דרש ישובל (וצ)

טלרת ןמיס הכוס תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
ב ףיעס
הכוסב םינשיו םיתושו םילכוא (י) הלילב ןיב םויב ןיב ,העבש לכ ) תניש ד 'יפא <ה> * הכוסל ץוח םינשי ןיאו , * ;יארע (אי
לוכאל רתומ לבא (בי) הכוסל ץוח יארע תליכא . יארע תליכא המכו * , תפמ הציבכ <ו> ; תותשל רתומו (גי) םימ <ז> ה *
ןייו <ח> [ה] תוריפ לוכאלו ) ו והיילע עבק 'יפאו (ע"ד) ( ץוח הכוסל ,םימ 'יפא (די) הכוסל ץוח התשי אלו ומצע לע רימחיש ימו [*ה] ;
;חבושמ הז ירה בתו םינימ תשמחמ יושעה ליש (וט) * , עבק בישח וילע עבוק םא (זט) הכוס ךירצו . וישכע לקהל ןיגהונש המו :הגה
ב ד"ס סב בשיל הוצמ ו הכ ס הכו מ ו
www.swdaf.com 4
םושמ הארנ ילו <ט> ;(ןשיה 'פ יכדרמ) םירקה תומוקמב ןשיל רעצ שיד ,הנצ םושמ ז (זי) א"י ,תוצמב ןיקדקדמה קר הכוסב םינשי ןיאש ,הנישב שיא הכוס תוצמד
ותשאו שיא ח ,ותיבו רד אוהש ומכ ותשא םע םש תויהלו רימחהל בוטו ;רוטפ (חי) ,תדחוימ הכוס ול ןיאש ,ותשא םע ןשיל לכוי אלש םוקמבו ,הנשה לכ רד אוהש ךרדכ
.תדחוימ הכוס ול תויהל רשפא םא ,הנשה לכ


טלרת ןמיס הרורב הנשמ
(גי) והיילע עבק וליפאו תוריפ לוכאלו ןייו םימ - םעטה [חכ] תליכאכ קר בישח תועיבקב הברה וליפא תוריפ תליכאד
יפכ םיבושח לכאמ ינימ ראשו הניבגו םיגדו רשב תליכא ה"הו תפד יארע לישבתב קר ףוסב רימחה אלו ע"ושה תעדל אר
םינימה תשמחמ יושעה . ןיי לע םג יאק והיילע עבק וליפאו א"מר היגהש המ הנהו ןייד ומעטו השמ יכרדב חכומש ומכ [טכ]
.והדיד תועיבק בישח אל כ"עו ןיקשמ ראש ש"כו יריפ תליכאכ קר [ל] בשחנ ןיא המכד עדו [אל] הז ןידב ןיקפקפמ םינורחא
דו ןינעל מ"מו .רומג עבק יוה יאדוב ןיי תותשל ועבקש הרובח ינב טרפבו הכוסב בייח תועיבקב ןיי התוש םאד םתע
םינימ 'המ יושעה לישבת וא ןגד ינימ תשמחמ יושעה תפ לע א"כ הכוסב בשיל ךרבל ןיאד םינורחא המכ ומיכסה הכרב
וילע הדועס עבוק םא כב האבה תפ ןינעלו .ףיעסה ףוסב ןמקלדכו [בל] םש ראובי ןינסי אלש הלחתכל ןוכנו יואר והימו
עבקב תותשל [גל] ןיקשמ ראש וליפא הציבכמ רתוי תפל הלחתמ לכאי פ"כע וא [דל] הדועסה ךות אלא רכשו שבד ימ ומכ
:תועידה לכל אצויו הכוסב בשיל ךרביו [ז"ע ותדועס עבוק םא םינימ 'המ יושעה לישבת ראש וא]
(די) םימ וליפא - "כו :יארע ךרד תפ ש
(וט) 'וכו וילע עבוק םא - רתוי טעמ לכאיש יד אלו הזב ותדועס עבוקש בושח רועיש לכואש וא הרובחב [הל] םלכואש ל"ר
תפב ומכ הציבכמ ז"ע השקהש א"מב ןייעו [ול] טעמ הציבכמ רתויד תפב ומכ שממ ונידד ותעדו [זל] הכוסב בייח ןכא
נורחאה תעד הכוסב בשיל ךרבל ןינעל המכ ומיכסהד דוע עדו .ע"ושב בותכש ומכ הדועס וילע עבקישכ קר ךרבל ןיאד םי
לוכאלמ רימחהל ןוכנד םינורחא [חל] אקודו הכוסל ץוח הניבגו םיגדו רשב [טל] ןיא תועיבקב אלש לבא תועיבקב
ללכ רימחהל :
(זט) הכוס ךירצו - הכוסב בשיל ךרבל [מ] ךירצ כ"עו אנידמ 'יפ יכדרמ רמאמה בתכו ןינסיכב האבה תפ לכאש ימש
לכוא וניאש ןויכ איצומה ךרבמ וניאש יפ לע ףא הנשה תומי לכב םיגהונ ונאש ומכ אצויכו א"יפאקה ךותב תירחשב
הכוסב בשיל הילע ךרבל ונגהנ ךכו 'וכו וילע ותדועס עבוק אוה ירהש הכוס יעב מ"מ וילע עובקל םדא ינב ךרדש רועיש
ש"ע הד אחיכשד אתלימ טקנו . ןינסיכ תפה לע הדועס עבקד ןויכ א"יפאק תיתש אלב וליפא ה" וילע היתדועס עבק אל םאו
ט"ויו תבש ןינעלד בתכש ת"עשב ןייעו הכוסב בשיל ךרבל ךירצ םא םינורחאה ןיב תועיד שי הציבכמ רתוי לכאש קר
הדועס םוקמב ןינסיכ תפ לכואו שדקמשכ רקבב ודכו ובר ינפ לבקל ץוחל ךלוה כ"חאש ףא] ןמז דע תועש המכ ךשמנו המ
[הדועס הכוס תכרב ךרביש ימד ריפש שודיקל הכירצה הדועס תרותב התוא לכואש ןויכד הכוסב בשיל ךרבל לוכי ע"וכל
לוחב ףא ךרבל םלועה גהנמ ןכא לקהל תוכרב קפסד ךרבל יאדכ ןיא לוחבו עבק היל יושמ ותבשחמד . לצנהל ידכו
ימ תאצל אלש הארי הלטבל הכרב ששחמ לע הכוסב בשיל ותכרב תעשב ןיוכיו המ ןמז םש תבשל קר ותליכא רחא ד
הז רחאש הבישיה לעו הליכאה :

טלרת ןמיס הכלה רואיב
* ןייו - ו י"בב חכומ ןכ והיילע עבק וליפאד ב"מב ןייע ומעטו א"כ תעד רוציקב איבאו .ז"ע ןיקלוחש שיו מ"ד איבמ א"רגה הנהו
יא וליפאו ןייה לע אתדועס ישניא יעבק אלד ז"מהב ןינעל אידהב םש ןנירמאד ב"ע ו"ל ףד תוכרבמ ע"ושה תעדל רוקמ
הכוס ןינעל ה"הו א"כ לצא ותעד הלטב עבק ש אל ב"ע ב"מ ףדב םש רמאד אהמ ןיקלוחה ןיאיבמד היארהו תותבשב אלא ונ
לבא םש י"שריפכו ןוזמה רחאלש תא רטפ ךכלו הדועסה ףוסב הנוכה םתהד ללכ היאר ןיא ןייה לע הדועס עובקל ךרדש ט"ויו
ןייו תפבד ג"מ ףדב םש רמאד אהמ ןיאיבמש המ ןכו ירשא תהגהב ש"מכ הליכא ילב היתש ןיאד הליכא אלב דבלב ןיי אל
מ דחא אהיש דחי ןעבקל ןתביסה ינהמ דחי ןרבחל ןתביסה ינהמ יבישחד ןייו תפבד ל"יד כ"כ היאר ןיא כ"ג וריבח תא איצו
תותשל דחי ועבקנש הרובח ינבד אמינ יכה יאד הכוסב ובייחל הרומג תועיבק בשחנד רמאנש אל לבא םלוכל ךרבמ דחא ז"יעו
.ז"מהב ז"יע ךרבל ןיאשר ויהי ןיי עלד אהמ םתיאר ואיבהו ןיקלוחה תעד ראבנ התעו םתיאר תוחדל שיש ףא הנהו לי
ןכו הכוסב התושו לכוא 'וכו ורודת ןיעכ ובשת ר"ת ב"ע ח"כ ףד ארמגב אתיאד אהמ ןתטישל לודג דעס ל"נ מ"מ ל"נכו
הנישו היתשו הליכא הכוסה תבישי רקיעד ןשיה קרפ שירב י"שריפ םימ לש ילד ןינעל ג"ר רמאד המד עמשמ ןייגוסבו
עב ארמוח אוהד הכוסל םולעה יבישחד ןיי ןינעל יריימ םש כ"עו אמל רתומד אלא קיתעה אלש ם"במרה תעדמ חכומ ןכו
תליכאב אלא ובייח אל תפ ןינעל ומכד ל"צד אלא הכוסב בייח ןיי ןינעלד כ"עו ללכ ןיי ריכזה אלו הכוסל ץוח םימ תותשל
ג"הכ ןייב ןכ יעראב אלו עבק הכוסל ץוח יארע ןיתושו ןילכוא הנשמב אתיאד והזו םימד ןייב ונייהו רוסא עבק תיתשד ללכמ
[לודג קחוד אוהד הליכאא קר יאק אל יארעד ן"רה קחדד המכ וז הטישל ל"ס אלו] ללכ ובישח אל לודג אנתל י"הזעב יתאצמו
ש"ע עבק בישח תיעיבר ןיי תייתשד אידהב בתכד וישודיחב א"בטירה אוהו ירבדכ היאר ןיא כ"ג ו"ל ףד תוכרבד אהמו
נעלד ללכ תטישל וליפא הציבכ אוהד יארע תליכאד ונייה ארמוחל ןיב אלוקל ןיב ינאש ורודת ןיעכ ובשת ןניעבד הכוס ןי
ורעישו ותיבל ץוח יארע תליכא לכואש יוצמ ותיבב םגד הכוסמ רוטפ אכה ז"מהבב הרותה ןמ בייח הציבכד אמלעב םירבוסה
הציבכ אוהד םימכח ק אבישח אל אמלעבד ףא היתש ןינעל ןכו אכה ןיי ןיבק המכ התש וליפא ז"מהבב ובייחל תועיב
י"הזעב ןוכנ ל"נ ןכ הכוסב בייח כ"ע ותיבל ץוח תועיבקב ןיי תותשל ךרד ןיאו ורודת ןיעכ ןניעבד :
* עבק בישח וילע עבוק םא - אלש יפ לע ףא וילע עבק אוהש לכד אתלימ אילת הידידבד קיסמש יכדרמ רמאמב ןייע
א ינב ךרדש רועיש היה אקוד ןניעבד ח"סק ןמיסב ליעל ראובמ ןינסיכב האבה תפ ןינעלד ףא עבק בישח וילע עובקל םד
הידידבו הכוס וכירצהל תועיבק איוה וילע עבוקש לכ ורודת ןיעכ ובשת ןניעבד אכה וילע עובקל םדא ינב ךרדש רועיש
אתלמ אילת :ש"ע

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->