‫פר ושעיר של יוה"כ יומא סח‬

‫בס"ד‬
‫לפי שלא למדנו אלא לפר ושעיר של יום הכפורים שנשרפין אבית‬
‫הדשן מטמאין בגדים‪ ,‬שאר נשרפין מנין? ת"ל‪ :‬חטאת חטאת‬

‫ויקרא פרק טז – פר ושעיר של יום הכפורים‬
‫ְ ְרפ! ָב ֵא ֶאת עֹר ָֹת וְ ֶאת‬
‫יציא ֶאל ִמח!‪ַ $‬ל ַ‪ֲ #‬חנֶה ו ָ‬
‫ה!בא ֶאת ָ ָמ ְל ַכ ֵר ַ ֶֹד ִ‬
‫ְאת ְ ִעיר ַה ַח ָ את ֲא ֶר ָ‬
‫)כז( וְ ֵאת ַר ַה ַח ָ את ו ֵ‬
‫ֶה‪:‬‬
‫נ‬
‫ח‬
‫ֲ‬
‫ ‬
‫ַ‬
‫ה‬
‫ַ‬
‫ל‬
‫א‬
‫ֶ‬
‫ָב א‬
‫י‬
‫‬
‫כ‬
‫ֵ‬
‫י‬
‫ר‬
‫ֵ‬
‫ח‬
‫ֲ‬
‫וְ‬
‫‬
‫יִ‬
‫‪#‬‬
‫ָ‬
‫‬
‫ַ‬
‫ר‬
‫‬
‫ָ‬
‫‬
‫ְ‬
‫ת‬
‫א‬
‫ֶ‬
‫‪$‬‬
‫ח‬
‫ַ‬
‫ר‬
‫ָ‬
‫ו‬
‫ְ‬
‫יו‬
‫ָד‬
‫ָ‬
‫ג‬
‫‬
‫ְ‬
‫ס‬
‫‬
‫ֵ‬
‫כ‬
‫ַ‬
‫יְ‬
‫‬
‫ֹת‬
‫ָ‬
‫א‬
‫(‬
‫ֹר‬
‫ֵ‬
‫)‬
‫ה‬
‫ַ‬
‫וְ‬
‫)כח(‬
‫ְאת ִ ְר ָ‪:‬‬
‫ְ ָ ָר ו ֶ‬
‫תנא‪ :‬לא היה מנתחן ניתוח‬
‫רבי שמעון‬
‫רבי אליעזר אומר‪ :‬נאמר כאן מחוץ למחנה ונאמר‬
‫להלן מחוץ למחנה‪ ,‬מה כאן ‪ -‬חוץ לשלש מחנות‪,‬‬
‫אף להלן ‪ -‬חוץ לשלש מחנות‪ .‬ומה להלן במזרחה‬
‫של ירושלים ‪ -‬אף כאן במזרחה של ירושלים‪.‬‬

‫בשר עולה‪ ,‬אלא עור על גבי‬
‫בשר‪ .‬דתניא‪ :‬רבי אומר‪:‬‬
‫נאמר כאן עור ובשר ופרש‬
‫ונאמר להלן עור ובשר ופרש‬
‫מה להלן ע"י ניתוח ולא על‬
‫ידי הפשט אף כאן ע"י ניתוח‬
‫ולא ע"י הפשט‬

‫רבנן‬
‫תנו רבנן‪ :‬יוציא אל מחוץ למחנה ושרפו‪ .‬להלן‬
‫אתה נותן להם שלש מחנות‪ ,‬וכאן אתה נותן להם‬
‫מחנה אחת‪ ,‬אם כן למה נאמר מחוץ למחנה?‬
‫לומר לך‪ :‬כיון שיצא חוץ למחנה אחת ‪ -‬מטמאים‬

‫ויקרא פרק ד – פר כהן משיח‬
‫)א( וַיְ ַד ֵר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹה ֵאמֹר‪:‬‬
‫חת ֵמ ֵה)ָה‪:‬‬
‫ֶפ ִ‪#‬י ֶת ֱח ָטא ִב ְ ָגגָה ִמ‪ֹ#‬ל ִמ ְצ ת יְ קֹוָק ֲא ֶר לֹא ֵת ָע ֶינָה וְ ָע ָה ֵמ ַ‬
‫)ב( ַ( ֵר ֶאל ְנֵי יִ ְ ָר ֵאל ֵלאמֹר נ ֶ‬
‫ ַמת ָה ָע‪ +‬וְ ִה ְק ִריב ַעל ַח ָ*את ֲא ֶר ָח ָטא ַ‪-‬ר ֶ ָ ָקר ָ‪ִ ,‬מי‪ַ +‬ליקֹוָק ְל ַח ָ*את‪:‬‬
‫ֶח ָטא ְל ְ‬
‫יח י ֱ‬
‫)ג( ִא ַה‪ֵֹ +‬ה* ַה ָ‪ַ ִ #‬‬
‫מ עד ִל ְפנֵי יְ קֹוָק וְ ָס ַמ ְ‪ֶ .‬את יָד ַעל רֹא ַה ָ‪-‬ר וְ ָ ַחט ֶאת ַה ָ‪-‬ר ִל ְפנֵי יְ קֹוָק‪:‬‬
‫)ד( וְ ֵה ִביא ֶאת ַה ָ‪-‬ר ֶאל ֶ‪ַ -‬תח א ֶֹהל ֵ‬
‫מ עד‪:‬‬
‫יח ִמ ַ(‪ַ +‬ה ָ‪-‬ר וְ ֵה ִביא אֹת ֶאל א ֶֹהל ֵ‬
‫)ה( וְ ָל ַקח ַה‪ֵֹ #‬ה ַה ָ ִ ַ‬
‫)ו( וְ ָט ַבל ַה‪ֵֹ #‬ה ֶאת ֶא ְצ ָע ַ ָ(‪ +‬וְ ִה‪ָ1‬ה ִמ ַה ָ(‪ַ ֶ +‬בע ְ‪ָ -‬ע ִמי‪ִ +‬ל ְפנֵי יְ קֹוָק ֶאת ְ‪-‬נֵי ָ‪-‬ר ֶֹכת ַה‪ֶֹ 0‬ד‪:‬‬
‫מ עד וְ ֵאת ָ‪#‬ל ַ(‪ַ +‬ה ָ‪-‬ר יִ ְ‪ֶ .ְֹ -‬אל יְ ס ד ִמ ְז ַח ָהע ָֹלה‬
‫ָת ַה‪ֵֹ #‬ה ִמ ַה ָ(‪ַ +‬על ַק ְרנ ת ִמ ְז ַח ְקט ֶֹרת ַה ַ‪ ִ 2‬י‪ִ +‬ל ְפנֵי יְ קֹוָק ֲא ֶר ְא ֶֹהל ֵ‬
‫)ז( וְ נ ַ‬
‫ָרי‪ִ +‬מ ֶ )‪ֶ 4‬את ַה ֵח ֶלב ַה ְמ ַכ ֶ‪2‬ה ַעל ַה ֶ‪ֶ 0‬רב וְ ֵאת ָ‪#‬ל ַה ֵח ֶלב ֲא ֶר ַעל ַה ֶ‪ֶ 0‬רב‪:‬‬
‫מ עד‪) :‬ח( וְ ֶאת ָ‪#‬ל ֵח ֶלב ַ‪-‬ר ַה ַח ָ*את י ִ‬
‫ֲא ֶר ֶ‪ַ -‬תח א ֶֹהל ֵ‬
‫יר)ָה‪:‬‬
‫יה ֲא ֶר ַעל ַה ְ‪ָ #‬ס ִלי‪ +‬וְ ֶאת ַה‪ֶֹ 5‬ת ֶרת ַעל ַה ָ‪ֵ #‬בד ַעל ַה ְ‪ָ #‬לי ת יְ ִס ֶ‬
‫ֲל ֶ‬
‫)ט( וְ ֵאת ְ ֵ‪,‬י ַה ְ‪ָ #‬ליֹת וְ ֶאת ַה ֵח ֶלב ֲא ֶר ע ֵ‬
‫יר‪ַ +‬ה‪ֵֹ #‬ה ַעל ִמ ְז ַח ָהע ָ‬
‫ֶבח ַה ְ‪ָ 6‬ל ִמי‪ +‬וְ ִה ְק ִט ָ‬
‫י‪4‬ר‪ִ +‬מ‪ 6‬ר ז ַ‬
‫)י( ַ‪ֲ #‬א ֶר ַ‬
‫ֹלה‪ :‬דתניא‪ :‬וקרבו ופרשו והוציא ‪ -‬מלמד שמוציאו שלם‪ .‬יכול ישרפנו שלם ‪ -‬נאמר כאן‬
‫ראשו וכרעיו‪ ,‬ונאמר להלן ראשו וכרעים וראש וכרעיו מה להלן ‪ -‬על ידי ניתוח‪ ,‬אף כאן‬
‫‪:‬‬
‫‬
‫ר‬
‫ְ‬
‫!פ‬
‫ִ‬
‫‬
‫ר‬
‫ְ‬
‫ק‬
‫ִ‬
‫ו‬
‫ְ‬
‫יו‬
‫ע‬
‫ָ‬
‫ר‬
‫ָ‬
‫‪+‬‬
‫ְ‬
‫ל‬
‫ע‬
‫ַ‬
‫וְ‬
‫ֹא‬
‫ר‬
‫ל‬
‫ע‬
‫ַ‬
‫ר‬
‫‬
‫ָ‬
‫‬
‫ְ‬
‫ל‬
‫‪+‬‬
‫ָ‬
‫ת‬
‫וְא‬
‫ֶ‬
‫ר‬
‫‬
‫ָ‬
‫ה‬
‫ַ‬
‫ער‬
‫וְאת‬
‫)יא( ֶ‬
‫ על ידי ניתוח‪ .‬אי מה להלן על ידי הפשט ‪ -‬אף כאן על ידי הפשט? תלמוד לומר‪:‬‬‫וקרבו ופרשו‪ - .‬מאי תלמודא? ‪ -‬אמר רב פפא‪ :‬כשם שפרשו בקרבו ‪ -‬כך בשרו בעורו‬
‫①‬
‫הציא ֶאת ָ‪+‬ל ַה ָר ֶאל ִמח!‪ַ $‬ל ַ‪ֲ #‬חנֶה ֶאל ָמק ָטהר ֶאל ֶ ֶפ ְ‪ַ .‬ה ֶ ֶ* וְ ָ ַר( אֹת ַעל ֵע ִצי ָ ֵא ַעל ֶ ֶפ ְ‪ַ .‬ה ֶ ֶ* יִ ָ) ֵר(‪ :‬פ‬
‫)יב( וְ ִ‬
‫דתניא‪ :‬והוציא את כל הפר ‪ -‬חוץ לשלש מחנות‪ .‬אתה אומר חוץ לשלש מחנות‪ ,‬או אינו אלא חוץ למחנה אחת?‬

‫פר העלם דבר של צבור‬
‫‪7‬מ‪:4‬‬
‫חת ִמ ָ‪#‬ל ִמ ְצ ת יְ קֹוָק ֲא ֶר לֹא ֵת ָע ֶינָה וְ ֵ‬
‫ֶע ַל‪ָ (ָ +‬בר ֵמ ֵעינֵי ַה ָ‪ָ 0‬הל וְ ָע‪ַ 4‬‬
‫ֲדת יִ ְ ָר ֵאל יִ ְ‪ !/‬וְ נ ְ‬
‫וְא ָ‪+‬ל ע ַ‬
‫)יג( ִ‬
‫מ עד‪:‬‬
‫יה וְ ִה ְק ִריב‪ַ 4‬ה ָ‪ָ 0‬הל ַ‪-‬ר ֶ ָ ָקר ְל ַח ָ*את וְ ֵה ִביא‪ 4‬אֹת ִל ְפנֵי א ֶֹהל ֵ‬
‫נ ד ָעה ַה ַח ָ*את ֲא ֶר ָח ְטא‪ָ 4‬ע ֶל ָ‬
‫)יד( וְ ְ‬
‫יה‪ַ +‬על רֹא ַה ָ‪-‬ר ִל ְפנֵי יְ קֹוָק וְ ָ ַחט ֶאת ַה ָ‪-‬ר ִל ְפנֵי יְ קֹוָק‪:‬‬
‫)טו( וְ ָס ְמכ‪ִ 4‬ז ְקנֵי ָה ֵע ָדה ֶאת יְ ֵד ֶ‬
‫מ עד‪:‬‬
‫יח ִמ ַ(‪ַ +‬ה ָ‪-‬ר ֶאל א ֶֹהל ֵ‬
‫)טז( וְ ֵה ִביא ַה‪ֵֹ #‬ה ַה ָ ִ ַ‬
‫)יז( וְ ָט ַבל ַה‪ֵֹ #‬ה ֶא ְצ ָע ִמ ַה ָ(‪ +‬וְ ִה‪ָ1‬ה ֶ ַבע ְ‪ָ -‬ע ִמי‪ִ +‬ל ְפנֵי יְ קֹוָק ֵאת ְ‪-‬נֵי ַה ָ‪-‬ר ֶֹכת‪:‬‬
‫מ עד וְ ֵאת ָ‪#‬ל ַה ָ(‪ +‬יִ ְ‪ֶ .ְֹ -‬אל יְ ס ד ִמ ְז ַח ָהע ָֹלה ֲא ֶר ֶ‪ַ -‬תח א ֶֹהל‬
‫‪4‬מ ַה ָ(‪ +‬יִ ֵ‪ַ ,‬על ַק ְרנֹת ַה ִ ְז ֵ ַח ֲא ֶר ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ֲא ֶר ְא ֶֹהל ֵ‬
‫)יח( ִ‬
‫ָרי‪ִ +‬מ ֶ )‪ 4‬וְ ִה ְק ִטיר ַה ִ ְז ֵ ָחה‪:‬‬
‫מ עד‪) :‬יט( וְ ֵאת ָ‪#‬ל ֶח ְל י ִ‬
‫ֵ‬
‫לפר ‪ -‬זה פר יום הכפורים‬
‫כאשר עשה לפר ‪ -‬זה פר כהן משיח‪,‬‬
‫ֲל ֶה ַה‪ֵֹ +‬ה* וְ נִ ְס ַלח ָל ֶה‪:‬‬
‫ֲה ‪ 0‬וְ ִכ ֶר ע ֵ‬
‫)כ( וְ ָע ָה ַל ָר ַ‪ֲ +‬א ֶר ָע ָה ְל ַפר ַה ַח ָ את ֵ‪ַ *+‬יע ֶ‬
‫החטאת ‪ -‬אלו שעירי עבודת כוכבים‬
‫②‬
‫ְ ַר( אֹת ַ‪ֲ +‬א ֶר ָ ַר( ֵאת ַה ָר ָה ִרא* ַח ַ את ַה ָ ָהל ה!א‪ :‬פ‬
‫הציא ֶאת ַה ָר ֶאל ִמח!‪ַ $‬ל ַ‪ֲ #‬חנֶה ו ָ‬
‫)כא( ְו ִ‬
‫כשהוא אומר בפר העדה אל מחוץ למחנה‪ ,‬שאין תלמוד לומר‪ ,‬שהרי כבר נאמר ושרף אתו כאשר שרף את הפר הראשון ומה תלמוד לומר אל מחוץ למחנה ‪ -‬ליתן לו מחנה שניה‬

‫במדבר פרק יט – פרה אדומה‬
‫הרֹ ֵלאמֹר‪:‬‬
‫)א( וַיְ ַד ֵר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹה וְ ֶאל ֲ‬
‫יה עֹל‪:‬‬
‫ימה ֲא ֶר ֵאי ָ‪ 9‬מ‪ֲ +4‬א ֶר לֹא ָע ָלה ָע ֶל ָ‬
‫‪#1‬ה ְ‪ִ ,‬מ ָ‬
‫י‪ָ .‬פ ָרה ֲאד ָ‬
‫‪ ,‬רה ֲא ֶר ִצ‪ָ4‬ה יְ קֹוָק ֵלאמֹר ַ( ֵר ֶאל ְנֵי יִ ְ ָר ֵאל וְ יִ ְקח‪ֵ 4‬א ֶל ָ‬
‫)ב( זֹאת ‪8‬ח ַ‪0‬ת ַה ָ‬
‫ָיו‪:‬‬
‫נ‬
‫פ‬
‫ָ‬
‫ל‬
‫ְ‬
‫‪9‬‬
‫ֹת‬
‫ָ‬
‫א‬
‫ט‬
‫ח‬
‫ַ‬
‫‬
‫ָ‬
‫וְ‬
‫ֶה‬
‫נ‬
‫ח‬
‫ֲ‬
‫‪#‬‬
‫ַ‬
‫ל‬
‫ַ‬
‫ח!‪$‬‬
‫מ‬
‫ִ‬
‫ל‬
‫א‬
‫ֶ‬
‫‪2‬‬
‫ֹת‬
‫ָ‬
‫א‬
‫יא‬
‫הצ‬
‫ִ‬
‫וְ‬
‫‬
‫ֹה‬
‫ֵ‬
‫‪#‬‬
‫ה‬
‫ַ‬
‫ָר‬
‫ז‬
‫ע‬
‫ָ‬
‫ל‬
‫ְ‬
‫א‬
‫ֶ‬
‫ל‬
‫)ג( ‪4‬נְ ַת ֶ‪ +,‬א ָֹת‪ֶ 9‬א‬
‫רבי שמעון‬
‫מי‪ :+‬רבי אליעזר אומר‪ :‬נאמר כאן מחוץ למחנה ונאמר‬
‫מעד ִמ ָ( ָמ‪ַ ֶ 9‬בע ְ‪ָ -‬ע ִ‬
‫)ד( וְ ָל ַקח ֶא ְל ָעזָר ַה‪ֵֹ #‬ה ִמ ָ( ָמ‪ֶ ְ 9‬א ְצ ָע ְו ִה‪ָ3‬ה ֶאל נ ַֹכח ְנֵי א ֶֹהל ֵ‬
‫להלן מחוץ למחנה‪ ,‬מה כאן ‪ -‬חוץ לשלש מחנות‪,‬‬
‫)ה( וְ ָ ַר‪ֶ :‬את ַה ָ‪ָ -‬רה ְל ֵעינָיו ֶאת ע ָֹר‪ 9‬וְ ֶאת ְ ָ ָר‪ 9‬וְ ֶאת ָ( ָמ‪ַ 9‬על ִ‪ְ -‬ר ָ‪ 9‬יִ ְרֹ‪::‬‬
‫אף להלן ‪ -‬חוץ לשלש מחנות‪ .‬ומה להלן במזרחה‬
‫של ירושלים ‪ -‬אף כאן במזרחה של ירושלים‪.‬‬
‫‪ֵ ְ . ,‬ר ַפת ַה ָ‪ָ -‬רה‪:‬‬
‫י‪ֶ .‬אל ְ‬
‫ת ל ַעת וְ ִה ְ ִל ְ‬
‫‪4‬נִ י ָ‬
‫)ו( וְ ָל ַקח ַה‪ֵֹ #‬ה ֵע; ֶא ֶרז וְ ֵאז ב ְ‬
‫חר ָיבֹא ֶאל ַה ַ ֲחנֶה וְ ָט ֵמא ַה‪ֵֹ #‬ה ַעד ָה ָע ֶרב‪:‬‬
‫ָדיו ַה‪ֵֹ #‬ה וְ ָר ַח; ְ ָר ַ ַ יִ ‪ +‬וְ ַ‬
‫)ז( וְ ִכ ֶס ְג ָ‬
‫ָדיו ַ ַ יִ ‪ +‬וְ ָר ַח; ְ ָר ַ ָ יִ ‪ +‬וְ ָט ֵמא ַעד ָה ָע ֶרב‪:‬‬
‫)ח( וְ ַה< ֵֹר‪ :‬א ָֹת‪ 9‬יְ ַכ ֵס ְג ָ‬
‫ֲדת ְנֵי יִ ְ ָר ֵאל ְל ִמ ְ ֶמ ֶרת ְל ֵמי נִ ָ(ה ַח ָ*את ִהוא‪:‬‬
‫יח ִמח‪ַ ;4‬ל ַ ֲחנֶה ְ ָמק ‪ָ +‬טה ר וְ ָהיְ ָתה ַלע ַ‬
‫‪7‬ס‪ִ :‬אי ָטה ר ֵאת ֵא ֶפר ַה ָ‪ָ -‬רה וְ ִה)ִ ַ‬
‫)ט( וְ ַ‬
‫ע ל‪:+‬‬
‫‪08‬ת ָ‬
‫ת כ‪ְ +‬לח ַ‬
‫ָדיו וְ ָט ֵמא ַעד ָה ָע ֶרב וְ ָהיְ ָתה ִל ְבנֵי יִ ְ ָר ֵאל וְ ַל=ֵר ַה=ָר ְ ָ‬
‫)י( וְ ִכ ֶס ָהא ֵֹס‪ֶ :‬את ֵא ֶפר ַה ָ‪ָ -‬רה ֶאת ְג ָ‬
‫ויקרא פרק א – עולת נדבה‬
‫הרֹ ַה‪ֵֹ #‬ה ֵא ַעל ַה ִ ְז ֵ ַח וְ ָע ְרכ‪ֵ 4‬ע ִצי‪ַ +‬על ָה ֵא‪:‬‬
‫ָתנ‪ְ 4‬נֵי ֲ‬
‫יה‪) :‬ז( וְ נ ְ‬
‫)ו( ְו ִה ְפ ִיט ֶאת ָהע ָֹלה וְנִ ַ‪4‬ח א ָֹת‪ִ 2‬לנְ ָת ֶח ָ‬
‫הרֹ ַה‪ֲֹ #‬הנִ י‪ֵ +‬את ַה)ְ ָת ִחי‪ֶ +‬את ָהרֹא וְ ֶאת ַה ָ‪ֶ -‬דר ַעל ָה ֵע ִצי‪ֲ +‬א ֶר ַעל ָה ֵא ֲא ֶר ַעל ַה ִ ְז ֵ ַח‪:‬‬
‫)ח( וְ ָע ְרכ‪ְ 4‬נֵי ֲ‬
‫יח ח ַליקֹוָק‪ :‬ס‬
‫יח נִ ַ‬
‫!כ ָר ָעיו יִ ְר ַח; ַ ָ יִ ‪ +‬וְ ִה ְק ִטיר ַה‪ֵֹ #‬ה ֶאת ַה‪ֹ#‬ל ַה ִ ְז ֵ ָחה ע ָֹלה ִא ֵ‪6‬ה ֵר ַ‬
‫)ט( וְ ִק ְר ְ‬
‫ְאת רֹא וְ ֶאת ִ‪ְ -‬דר וְ ָע ַר ְ‪ַ .‬ה‪ֵֹ #‬ה א ָֹת‪ַ +‬על ָה ֵע ִצי‪ֲ +‬א ֶר ַעל ָה ֵא ֲא ֶר ַעל ַה ִ ְז ֵ ַח‪:‬‬
‫)יב( וְ נִ ַ‪4‬ח אֹת ִלנְ ָת ָחיו ו ֶ‬
‫יח נִ יח ַֹח ַליקֹוָק‪ :‬פ‬
‫)יג( וְ ַה ֶ‪ֶ 0‬רב ְו ַה ְ‪ָ +‬ר ַעיִ  יִ ְר ַח; ַ ָ יִ ‪ +‬וְ ִה ְק ִריב ַה‪ֵֹ #‬ה ֶאת ַה‪ֹ#‬ל וְ ִה ְק ִטיר ַה ִ ְז ֵ ָחה ע ָֹלה ה‪4‬א ִא ֵ‪6‬ה ֵר ַ‬

‫③‬
‫ויקרא פרק ו – הוצאת הדשן‬
‫הציא ֶאת ַה ֶ ֶ* ֶאל ִמח!‪ַ $‬ל ַ‪ֲ #‬חנֶה ֶאל ָמק ָטהר‪:‬‬
‫ָדי‪ֲ +‬א ֵח ִרי‪ְ +‬ו ִ‬
‫ָדיו וְ ָל ַב ְג ִ‬
‫‪4‬פ ַט ֶאת ְג ָ‬
‫)ד( ָ‬
‫וכשהוא אומר מחוץ למחנה בדשן‪ ,‬שאין תלמוד לומר‪ ,‬שהרי כבר נאמר אל שפך הדשן ‪ -‬תן לו מחנה שלישית‬

‫‪1‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬