P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Mar 29, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

ד"סב ל וש ן ש הז ל תירו זס אמוי

www.swdaf.com 1
ילבב דומלת א דומע טל ףד אמוי תכסמ
קידצה ןועמש שמשש הנש םיעברא :ןנבר ונת ךליאו ןאכמ ,ןימיב הלוע לרוג היה - הלוע םימעפ ןימיב הלוע םימעפ
.לאמשב ןיבלמ וניא םימעפ ןיבלמ םימעפ ךליאו ןאכמ ,ןיבלמ תירוהז לש ןושל היהו ךליאו ןאכמ ,קלוד יברעמ רנ היהו .
יהו .הבכ םימעפ קלוד םימעפ יריזג ינשמ ץוח הכרעמל םיצע איבהל ןיכירצ םינהכ ויה אלו ,רבגתמ הכרעמ לש שא ה
ךליאו ןאכמ .םיצע תוצמ םייקל ידכ ,םיצע - םיצע איבהלמ ןיענמנ םינהכ ויה אלו ,רבגתמ ןיא םימעפ רבגתמ םימעפ
ועיגמש ןהכ לכו ,םינפה םחלבו םחלה יתשבו רמועב הכרב החלתשנו .ולוכ םויה לכ הכרעמל שיו ,עבשו ולכוא שי תיזכ
תא ןיכשומ ןיעונצה ,לופכ ועיגמ ןהכ לכו ,םינפה םחלבו םחלה יתשבו רמועב הריאמ החלתשנ ךליאו ןאכמ .ריתומו ולכוא
.ןילכואו ןילטונ ןינרגרגהו ןהידי

ב דומע אמ ףד אמוי תכסמ ילבב דומלת
.הנשמ חלתשמה ריעש שארב תירוהז לש ןושל רשק ,וחוליש תיב דגנכ ודימעהו , ותטיחש תיב דגנכ טחשנלו .

ב דומע אמ ףד אמוי תכסמ ילבב דומלת
?יאק הדמעהא וא יאק הרישקא טחשנלו :והל איעביא .ארמג שארב תירוהז לש ןושל רשק :ףסוי בר ינתד ,עמש את
חלתשמה ריעש ,וחוליש תיב דגנכ ודימעהו הזב הז ברעתי אלש ותטיחש תיב דגנכ טחשנלו יא .םירחאב ברעתי אלו ,
יאק הרישקא אמלשב תרמא - יאק הדמעהא תרמא יא אלא ,ריפש - ד יהנ אל יאהו היב ריטק יאהד ,ברעימ אל הירבחב
היב ריטק - !ברעימ תהימ ינירחאב הנימ עמש ואל אלא - הנימ עמש ,יאק הרישקא .

:קחצי יבר רמא יתעמש תונושל יתש הרפ לש תחא , חלתשמה ריעש לש תחאו . הכירצ הניא תחאו ,רועיש הכירצ תחא
.והיינימ יה אנעדי אלו ,רועיש הקולח יעבד חלתשמה ריעש לש ;ןנא יזחינ :ףסוי בר רמא - רועיש יעב רפ לשו , אלד ה
הקולח יעב - .רועיש יעב אל

:ןנחוי יבר רמא ימיד בר אתא יכ יתעמש תונושל שלש ,הרפ לש תחא , חלתשמה ריעש לש תחאו .ערוצמ לש תחאו ,

ב דומע אמ ףד אמוי תכסמ תופסות
תונושל שלש - הל הוה אל ברעתי אלש ידכ אלא הוה אל איההד םושמ ל"נ ימינפה ריעש לש ימנ טקנ אלד אה
ללכ רועיש רועיש והל הוה ךרוצ ןהב שיד ןויכ ינה לבא ןיבלה םא עדיל ךרוצ וב היה חלתשמה ריעש לש הזו ביתכדכ
.(א היעשי) וניבלי גלשכ

ב דומע אמ ףד אמוי תכסמ םינשי תופסות
הקולח יעבד חלתשמה ריעש לש . וינרק ןיב ויצחו עלסב ויצח 'יפ י"שר 'יפכו ןמקל ןנתדכ שלש ינת אל יאמא ת"או
םש לש ריעש לש ןושל בושחלו ליעל ןנירמאדכ היה אלש רמול שי אריכה םושמ אמלעב ינש טוח אלא םש הוה יאו
:אידהב ןמקל ןנת י"שר 'יפכ אלא דח אלא הל בישח אלד ריפש יתא םש לש ריעשב ויצח ןינתונש ונייה הקולחד שרפמ

םירופיכה םוי תדובע רדס תוכלה אמוי תכסמ ש"אר
תירוהז לש ןושל רשק [םיעלס יתש לקשמ] חלתשמה ריעש שארב ותוא ןיאיצומש םוקמב יחרזמה רעשב ודימעהו
וחלשל ב דחא ןושל רשוק היה טחשנלו ברעתי אלש ידכ וראוצ םיריעש ראשב אלו חלתשמה ריעשב אל התא רדסבו
יאק הרישקאד קיסמ ארמגב אידהבד המיתו ותטיחש תיב דגנכ ונדימעי םש לש ריעש ףא ביתכ תננוכ . . .

ב הנשמ ד קרפ אמוי תכסמ ארונטרבמ הידבוע 'ר
טחשנלו - וראוצב רמולכ ותטיחש תיב דגנכ תירוהז לש ןושל רשוק היה ,חלתשמה ריעשב יפולחתאל יתא אל אתשהו
ולאש יפלחתמ אל םיריעש ראשב והייוורתו .וראוצב הזו ושארב הזש ןיא םירחא םיריעשו םהב הרושק תירוהז לש ןושל
:םהב הרושק תירוהז לש ןושל

לארשי תראפת - ב הנשמ ד קרפ אמוי תכסמ ןיכי
(די ותטיחש תיב . הזב הז ופלחתי אלש ,וראוצב ל"ר ,וניבלי גלשכ םינשכ םכיאטח ויהי םא ביתכדמ תירוהז וחקלו ,
,קוצהמ וכילשהשכ חלתשמה ריעשבש תירוהזה ןיבליש לארשיל בוט ןמיס 'יהו והוטחששכ ,טחשנה ריעשבש תירוהזהו
לכיהה חתפ לע תירוהזה ולת , ןיבלמ חתפה לעש תירוהזה הז 'יה ,רבדמהל ,חלשנה ריעשה עיגהשכו :[ו"פס]

א דומע זס ףד אמוי תכסמ ילבב דומלת
?השוע היה המ וינרק ינש ןיב רושק ויצחו עלסב רושק ויצח ,תירוהז לש ןושל קלוח . ,וירוחאל ופחדו לגלגתמ אוהו
.דרויוד"סב ל וש ן ש הז ל תירו זס אמוי
www.swdaf.com 2
א דומע זס ףד אמוי תכסמ ילבב דומלת
!עלסב הילוכ הירטקנו .תירוהז לש ןושל קלוח השוע היה המ - .היתעד אבתימו ,ןיבלמו םידק אמליד ריעשב הוצמד ןויכ -
!וינרק ןיב הילוכ הירטקנו - .היתעדא ואלו ,הישירל היל שימגד ןינמז תירוהז לש ןושל ןירשוק ויה הנושארב :ןנבר ונת
חתפ לע ןיבלה ,ץוחבמ םלואה - ןיבלה אל ,ןיחמש ויה - םלוא חתפ לע ןירשוק ויהיש וניקתה .ןישייבתמו ןיבצע ויה
ןיבלה :ןיאורו ןיציצמ ויה ןיידעו ,םינפבמ - ןיבלה אל ,ןיחמש ויה - עלסב ויצח ותוא ןירשוק ויהיש וניקתה .ןיבצע ויה
וינרק ןיב ויצחו . עלא יבר םושמ אפפ רב םוחנ יבר רמא חתפ לע תירוהז לש ןושל ןירשוק ויה הנושארב :רפקה רז
רבדמל ריעש עיגהש ןויכו ,םינפבמ םלוא - ותוצמ תישענש ועדיו ,ןיבלמ היה םכיאטח ויהי םא +א והיעשי+ רמאנש ,
.וניבלי גלשכ םינשכ

לארשי תראפת - ו הנשמ ו קרפ אמוי תכסמ ןיכי
(גל רשק ויצח ,בטיה ץיצהל לכוי אל ,וינרקב קר תירוהזה היהי םאד ,הפיחד תעשב ןיבלישכ האריש ידכ . ותוא לבא
בלה רבכ ,לכיהה חתפ לע רושקש תירוהז לש ןושל רבדמל עיגהשכ םדוקמ ןי לימ 'ג םילשורימ קוחר היהש ףוסכו ,
:ןקרפ

ב דומע חס ףד אמוי תכסמ ילבב דומלת
ןיינמו .רבדמל ריעש עיגה :לודג ןהכל ול ורמא .הנשמ ןיפינמו ,ןישוע ויה תואכריד ?רבדמל ריעש עיגהש ןיעדוי ויה
ודודח תיב דעו םילשורימ :םהל היה לודג ןמיס אלהו :הדוהי יבר רמא .רבדמל ריעש עיגהש ןיעדויו ,ןירדוסב - השלש
.רבדמל ריעש עיגהש ןיעדויו ,לימ ידכ ןיהושו לימ ןירזוחו לימ ןיכלוה ,ןילימ יס אלהו :רמוא לאעמשי יבר היה רחא ןמ
ןיבלמ ןושלה היה רבדמל ריעש עיגהשכו ,לכיה לש וחתפ לע רושק היה תירוהז לש ןושל ,םהל +א והיעשי+ רמאנש ,
.וניבלי גלשכ םינשכ םכיאטח ויהי םא

א דומע חס ףד אמוי תכסמ םינשי תופסות
'וכ תירוהז לש ןושל קלוח ] . כ הז יוה יכו םוחתל ץוח ןושלה תאבה החדי המל רמאת םאו תבשב ריעשה תייחד ומ
רמול שיו האמוטו [ ותוא ןיאיבמ ריעש שאר לע ימנ יא לומתאמ ותוא ואיבה רבכש םירופכה םויב ותוא ןיאיבמ ןיאש
רחאלכ רמחמד אוה די ןיכס יבג םירבד ולא שירב םיחספב ןנירמאדכ המורתה קרפ םילקש תכסמבו (ב"מ) יאהד חכומ
רוהז ןושל הז ןיא אכהד תירוהז לש ןושל חלתשמה ריעשה שארב שדקמב ןירשוק ויהש תי יפלקב ףרט קרפב ליעל
ינתקד (ב אמ ףד) הכשלה תמורתמ ןיאב חלתשמה ריעש שארבש תירוהז לש ןושלו הרפ ריעש שבכ וינרק ןיבש ןושלו
הכשלה ירישמ ןיאב

:

ח הנשמ ו קרפ אמוי תכסמ בוט םוי תופסות
לכיה לש וחתפ לע - ז"ס ףד אתיירבב אתיאדכ ירבס הדוהי יברו אמק אנתו 'וכו ןירשוק ויה הנושארבד ויהש יפלו .
.םיבצע ויה ןיבלה אל םאו ןיאורו ןיציצמ ןינמ אתנקת ךה רתבלו .וינרק ןיב ויצחו עלסב ויצח ותוא ןירשוק והיש וניקתה
ויה 'וכו ןיעדוי :'וכ ןישוע ויה תויברד אלא

ד קרפ םילקש תכסמ הנשמ
[ב] חלתשמה ריעשו הרפ תירוהז לש ןושלו חלתשמה ריעש שבכו הרפ שבכ הכשלה תמורתמ ןיאב וינרק ןיבש ןושלו
ןישוע םילודג םינהכ הרפ שבכ רמוא לואש אבא הכשלה ירישמ ןיאב ריעה יכרוצ לכו היתולדגמו ריעה תמוחו םימה תמאו
:ןמצע לשמ ותוא

ב הנשמ ד קרפ םילקש תכסמ ארונטרבמ הידבוע 'ר
תירוהז לש ןושלו - הרפה תפירש ךות לא ןיכילשמש תעלות ינש תירוהז לש ןושל טקנ אלא ,בוזאו זרא ץעל ה"הו .
:חלתשמה ריעש לש תירוהז לש ןושלל הז תירוהז לש ןושל ןיב קלחל דבל
וינרק ןיבש ןושלו - לארשי לש ןהיתונווע ורפכתנו ןיבלה םא עדיל המורתמ ןיאב ןניא ךכיפל ןברק ךרוצ םניא ינהו .
רפוהש :תומורתה תשרפה רחא הכשלב רייתשנש הממ אלא תונברק םשל הש

ב הנשמ ד קרפ םילקש תכסמ בוט םוי תופסות
וינרק ןיבש ןושלו - ד"סב אמויד ד"ב ש"מכ ארקא והניכמסאד םינפב השענה ריעשבש ןושלב יקופסל אכיאו ןנתדכ
םתה פב ןירשוקש ןושלבו ת לכיה לש וח ןנתדכ :ו"פס םתה

לארשי תראפת - ב הנשמ ד קרפ םילקש תכסמ ןיכי
(ז תירוהז התפירשל ןיכילשמש בוזאו זרא ץעה ה"הו ,הרפה תפירש ךותל ןיכילשמש ןיזמראק עבצב ןושלכ קורס רמצ .
,תירוהזה ש"ע והלוכל ללכ יכהל תירוהזה ךות ןיכורכדמ קר 'לב ירימ אכהד א"יו ולרוג הלעש ריעש שארבש תירוהז
'הל :[קלוח ה"ד ז"סד אמוי י"ת]
(י וינרק . םינפב השענה שארב רושקה תירוהז לש ןושל ש"כמו , לכיהה חתפל לעממ כ"ויב ולתש ןושלו ו"פסכ]
,[אמויד יביתכ חלתשמה ריעשב תונוועה תונבלה זמר רקיע ירהד ,ארקב ךכ לכ יזימר אלד :[ט"פ תבשכ]
ד"סב ל וש ן ש הז ל תירו זס אמוי
www.swdaf.com 3

ג קרפ םירופיכה םוי תדובע תוכלה ם"במר
ד הכלה
קו חלתשמה ריעש שארב םיעלס יתש לקשמ תירוהז ןושל רשו וחולש תיב דגנכ ודימעמו ותטיחש תיב דגנכ טחשנלו ,
.םשל לרוגה וילע הלעש ריעשה תאו ול רשא תאטחה רפ תא טחושו
הכלה ז
.. . אוהו וירוחאל ופחודו ,וינרק יתש ןיב רשוק ויצחו עלסב רשוק ויצח ,וינרקבש תירוהז לש ןושל קלוח השוע היה דציכ
דרויו לגלגתמ . . .

ד קרפ םירופיכה םוי תדובע תוכלה ם"במר
הכלה א
.. . ,םיריעשה ינש לע לירגמ ךכ רחאו חלתשמה שארב תירוהז לש ןושל רשוקו מו וחולש תיב דגנכ ודימע דגנכ טחשנלו
ותטיחש תיב . . .

ד הכלה ג קרפ םירופיכה םוי תדובע תוכלה הנשמ ףסכ
שרפמו (א"מ ףד) הנשמב םש .ותטיחש תיב דגנכ דע 'וכו תירוהז לש ןושל רשוקו [ד] דגנכ ונרשקי טחשנלו ק"הד 'מגה
.וראוצ דגנכ ןושל טחשנל רשוקד י"שריפו .םירחאב אלו הזב הז ברעתי אלש ותטיחש תיב םתסש וניבר לע הומתל שיו
שרפל ול היהש םוקמב . . .

ד הכלה ג קרפ םירופיכה םוי תדובע תוכלה (ןוסח) ךלמה תיב
[ד] 'וכו ותטיחש תיב דגנכ טחשנלו 'וכו םיעלס יתש לקשמ תירוהז ןושל רשוקו ףד אמויב ןיתינתמב ןנת יכה .
ישקאד טישפו יאק הדמעהא וא יאק הרישקא טחשנלו ארמגב יעבו א"מ יאק הר ספת אלא םולכ הזב ראיב אל וניברו
המיתב רבדה חינהו הז לע המת מ"כ ןרמו המלצכ התומדכ ןיתינתמד אנשיל ץרתל הצרש םייח םימ רפסב יתיארו
ל"סד מ"ש וטקנ אל ימינפה ריעשב ולאו תונושל 'ג םהירבדב וטקנד ןתנוי יברו ןנחוי 'רל ןניזחד ןויכד רמולו
הרישקא אלו יאק הדמעהאד יריישמ ןיאב וינרק ןיבש ןושלו חלתשמה ריעש שבכ םילקשד ד"פב ןנתדמ הארנ ןכו
יאקד עמשמ יכה הנשמה ןושל טשפ םגו יאק הדמעהאד אמלא ינתק אל םינפב השענה ריעש וליאו הכשלה
הרישקא יאק טחשנלד וניבר 'יפ אל ךכיפל הדמעהל יאק הדמעהאד אטשפכ ל"סו הנשמה ןושל טקנו וירבד םתס אלא
:ש"ועי וירבד ןכות הז
ימעט המכמ יניעב םה םיהומת םירבדו יאדו אלא יאק הדמעהאד טושפלו ולא םיקודקד אדומלת קדקד [אל] יאמאד אדח
ללכ חרכה וניאד הארנ הזב אדומלת שח אלדמ אלו תונושל 'ג אלא טקנ אלד ןנחוי יברד אמעטד 'סותה ש"מכ אוהו
ג ינהבד םושמ אוה םינפב השענה ריעש טקנ ןויכ יגס אמלעב טוחב םינפב השענה ריעשב לבא לודג רועיש ךירצ '
ש"ועי םינשי תופסותב כ"כו אמלעב אנמיסל אלא וניאש . 'סמב םינפב השענה ריעש וטקנ אלד הארנ םעטה הזמו
אמלעב דחא טוח אוהש ןויכ םילקש ןניעומשאל ןיתינתמ ךרצוה לודג אוה ויוושו לודג רועיש אוהש חלתשמה ריעש לבא
הכשלה יריישמ םיאבש וניבר 'יפ אל יאמאד תדמוע המוקמב אישוקה מ"מ היליד לכ היל אנביהיד ףא השק דועו
ול היה אדומלתד אמתס ךפיה קוספל הצור אוהש ןויכ רתוי השק אתשה אברדא םתסב 'ינתמד אנשיל איבהו ותרבס
אידהב וירבד שרפל הדמעא יאקד הארנ ןיתינתמד ןושלה טשפד ברה ש"מ םגו אלא יכה עמשמ אל אדומלתד אנשילמ
ולא םירבדד ד"נעל אוה רבד לש וללכ יאק ןכיהא אדומלת יעב ךכיפלו יכה רמימל רשפאו יכה רמימל רשפא םה םילוקשד
בתכיל ונתינ אל ןייעמה לע ךמסו 'ינתמד אנשיל טקנו ל"ס יכה אדומלתד אטשפכ וניבר םלועלד אוה ןוכנהו :ל"קו

דובע תוכלה הירומה רה ד הכלה ג קרפ םירופיכה םוי ת
'וכו תיב דגנכ . ש"ועי תננוכ התא רדס לע ש"ארה המת ןכו ,וראוצב ול רשקש שריפ אלש המתש ןרמב ןייע ילואו
'וכו שלש ה"דב םש 'סותהד בג לע ףא ימינפה ריעשד ןושל בישחק אלו יתעמש תונושל שלש םש רמאקדמ ל"פא
ילואו ןכ ל"ס אל וניבר ילוא הז ובשיי רדסמה תלבק ילואו הנשמה ןושל קר קיתעה אל ןכלו הזב היל אקפסמ יוה
ןכ עמשמ ןדיד הדובע רדס ףסומב םג הזב ועירכה תננוכ התא .ש"ועי
] אלד אתיירבב אמתס אכיא אהד הכלהמ וז איגוס וחד ה"ושמד תננוכ התא רדסו ם"במרה תטיש בשייל שי דוע
אכהד איגוסכ ר"ת א"ע ז"ס ףד אמויב אינתד ויה ןיבלה ץוחבמ םלואה חתפ לע תירוהז לש ןושל ןירשוק ויה הנושארב
.כ"ע וינרק ןיב ויצחו עלסב ויצח ותוא ןירשוק ויהיש וניקתה 'וכו ןיחמש ללכ ןירשוק ויה אל הלחתמד וז אתיירבמ ראובמ
אלש ןיששוח ויה אל המל הנקתה םדוק השק כ"א ןכ וניקתהש אוה כ"חאו כ"ג חלתשמה ריעש שאר לע ברעתי
ימינפה ריעשבו םיריעשה ראשב חלתשמה ריעשה . וברעתי אמשל ללכ ןנישייח אלד רמול ונא ןיכירצ ךחרכ לע אלא
םה ןיזירז םינהכ אהד אכהד איגוסכ אלד וז אתיירבד אמתסו יפט זירזד לודג ןהכב ותוצמד כ"הוי תדובעב טרפבו
הכלהמ וז איגוס תננוכ התא רדס לעבו ם"במרה וטימשה ןכל ו תירוהז לש ןושל ורשקד ינתד אכהד ןיתינתמד ושריפ
אכה ס"שה הל םיקואדכ וברעתי אמשד םושמ אלו הנקתה רחא יריימ חלתשמה ריעש שארב אמתס ןנתד ומכו
.הנקתה רחא ז"ס ףד אמויב ןיתינתמד
םש םינשי 'סותה יכ ארביא אהד חכומ המורתה קרפ םילקש תכסמבו 'וכו ןושל קליח ה"ד םש ל"זו ובתכ לש ןושל י
הרפ ינתקד יפלקב ףרט קרפ ליעל חלתשמה ריעש שארב שדקמב ןירשוק ויהש תירוהז לש ןושל הז ןיא אכהד תירוהז
ל"כע הכשלה ירוישמ ןיאב וינרק ןיבש ןושלו ריעש שבכ ,הכשלה תמורתמ ןיאב חלתשמה ריעש שארבש תירוהז לש ןושלו
ד"סב ל וש ן ש הז ל תירו זס אמוי
www.swdaf.com 4
הל םתהד אתיירבה ןינע ןיא םינשי 'סותה ירבד יפלו תננוכ התא רדסו ם"במרה ירבד בשייל םוקמ ןיאו ללכ אכ
ש"מכ , םה תונושל השלש ןנחוי ר"א ימיד 'ר אתא יכ ןמקל אכהד איגוסב ןנירמאד אהמ םינשי 'סותה לע ל"ק והימו
הז דבלמ חלתשמה ריעש שארב היהש ןושלה שי אהד תונושל עברא בישח אל יאמא םינשי 'סותהכ רמאנ םאו 'וכו
וינרק ןיבש . היה אל הז ןושלו הקולח יעבד םושמ אוה םעטה רקיע אהד םיעלס ינש לקשמ ול היה הז ןושל םגד רמול ןיאו
,ע"צקו ללכ הקולח ךירצ ןושלו הרפ םילקשד הנשמב 'יגה םהינפל היהש םושמ ונייה ןכ ושריפש םינשי 'סותה תמאבו
ק ןיבש ןושלו אנת כ"חאו הכשלה תמורתמ ןיאב "חלתשמה ריעש שארבש" ינשד הנשמב ראובמ םתסריגלו וינר
וינרק ןיבש ןושלו 'וכו הכשלה תמורתמ ןיאב תירוהז לש ןושלו הרפ םש הנשמב אסרגה ונינפל םנמא ,םה תונושל
'סותהכ שרפל חרכהמ ןיא ז"פלו ."חלתשמה ריעש שארבש" ןיתינתמד אשירב ןניסרג אלו הכשלה ירוישמ ןיאב
לה הזד םש ב"ערה 'יפש ומכ אלא םינשי הרפה תפרש ךות ןיכילשמש תעלותה ינשב יריימ אשירד ןוש זרא ץעל ה"הו
ל"כע חלתשמה ריעש לש תירוהז לש ןושלל הז ןיב קלחל ידכ דבלב תירוהז לש ןושל טקנו בוזאו הדעה ןברקב 'יפ ןכו
םש ימלשוריב אדלופ א"רהמו תוכלהד ד"פ ם"במרב ע"עו ןושלו ה"ד םילקשד ד"פ בוט םוי 'סותב ש"ייעו 'א ןיד םילקש
,קודו םש מ"למבו אנליוו ס"שב שדחמ ספדנה יאמדק ינואגמ דח שריפש ומכ םילקשד הנשמה שרפל רשפא וא
םלואב ותוא ןינתונ ןיבלמ היהש דועב תירוהז לש ןושלו םש ל"זו ן"בביר שוריפ 'וכו יריעש ינש קרפב אמויב רמאדכ
ימעפלש וארש קידצה ןועמש תמש רחאל וינרק ןיבש ןושלו ןיב ןיחינמ ויהש וניקתה ןיבלמ היה אל םעפו ןיבלמ היה ם
ל"כע עלסבו וינרק . איה תחא ז"ס ףד אמויבו ןאכ הנשנה תירוהז לש ןושלד םילקשד ןיתינתמ שרפל שיד ז"פלו
אכהד איגוסכ אלד םתהד אתיירבמ חכומ אליממ וז איגוס וטימשהש תננוכ התא רדס לעבו ם"במרה ושע ריפשו
ןוכנ הזו הכלהמ ויצח וינרקבש תירוהז לש ןושל קלוח השוע היה דציכ בתכש 'ז ןיד ןמקל ןאכ ם"במרה ןושל חכומ ןכו
ריעש שארב היהש ןאכ בתכש ןושלה אוה הז יכ תורוהל "וינרקבש" תובית הנשמה ןושל לע ףיסוה 'וכו עלסב רשוק
ה שריה יבצ ה"ומ לודגה ברה פ"נידי יפמ .וינרק ןיב היהש ומצע אוה חלתשמה .[סייוויילב ריאי ורנ יול

ד הכלה ג קרפ םירופיכה םוי תדובע תוכלה (אמלעח) הנשמה תבכרמ
[ד] 'וכו ודימעמו .'וכו םתסש ונבר לע הומתל שיו בתכש מ"כ 'יע . טשפנ ףסוי ברד אתיירבמד ג"עאד רבוס ונברד ל"נו
צי 'רכ אלא יכה ל"יק אלד ונבר רבוס הרישקא יאקד תונושל יתש וטקנד ןנחוי יברכו קח תונושל שלש ה"ד 'סותב ןייע
םילקש 'להמ ד"פ יתבתכש המ 'יעו .הדמעהא עמתשמד ודימעמו טיקנו ודימעהו הנשמה ןושל ןווכמב ונבר הניש ה"ושמו
.םינשי 'סותב ןייעו קודו א"ה יאש ינפמו ןושל ןניעב אלו לבח הזיא טחשנל ורשוק היהד שרפמ ונברד ימנ יא שוחל ן
ינירחאב טחשנה תבורעתל כ"כ . כ"אשמ טחשנל דימעהו רמאק יכהד קפתסהל שי ריפש ודימעהו הנשמה ןושלבו
טחשנהו רמימל ל"וה יאק הדמעהא ד"ס יא ודימעמו בתכש ונבר ךייש אל ינוניב ןושלבד הצילמה ךרדמ ראובמ הזד
שרפל שי ריפש רבע ןושלב לבא טחשנה תא דימעמו אלא טחשנל דימעמו ותטיחש תיב דגנכ דימעה טחשנלו ךכליה
וראוצב רושקיש אלו הטיחשה תיב דגנכ רשוק טחשנלו ושוריפ יאדוד יקופסל אכיל ונבר ןושלב .
You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->