You are on page 1of 10

ORGANIZACIJSKA KULTURA

Prof. dr. sc. Ivan Kopri Pravni fakultet Sveuilita u Zagrebu

Kulturoloki pristup u teoriji organizacije


1980-ih doivljava procvat Pretea: organizacijska klima (kola ljudskih odnosa) OK je jedna od temeljnih tema organizacijske teorije Vanost ljudi i psiholokog pristupa OK jedna od najmonijih i najstabilnijih sila djelujuih u organizaciji (Schein)

Definiranje organizacijske kulture


Drutvena kultura - organizacijska kultura Vidljivi (oblici ponaanja, praksa rada, itd.) i nevidljivi elementi (vrijednosti, ideologija-sustavi ideja, itd.) to utjee na OK?
- org. povijest, prostorni smjetaj, kvalifikacijska struktura, osobine vodstva i voa, nacionalna kultura, vrste djelatnosti i zadataka, tipa organizacijske strukture i sustava nadzora, veliine org., ciljeva, vlasnike strukture, tehnologije, okoline, itd.

Slaba (fragmentirana) i jaka (kohezivna) kultura

Javni menadment, vrijednosti i organizacijska kultura


Novi naglasak na vrijednosti (3E vrijednosti) Menaderska vs. birokratska (upravna, administrativna) kultura Ostale vrijednosti? (Pravne, demokratske politike, socijalne, ekoloke) Oblici ponaanja? Deskriptivni i preskriptivni pristup

Tipologija organizacijske kulture u javnoj upravi


Vrijednosti: pravne, politike, ekonomske Praktine orijentacije slubenika: profesionalnoproaktivna i uredsko-reaktivna Po dimenziji pravnih vrijednosti: legalistika i birokratska kultura Po dimenziji politikih vrijednosti: participativna i autoritarna kultura Po dimenziji ekonomskih vrijednosti: poduzetnika i upravljaka (menaderska) kultura

Legalistika i birokratska kultura


Legalistika: uprava odvojena od politike, s instrumentalnom i podreenom ulogom prema pravu (instrument za provedbu pravnih propisa donijetih od legitimnih politikih organa), pravna pravila internalizirana - etike norme Birokratska: interes vlastite karijere, borba za mo i utjecaj u organizaciji, a ne korektno postupanje u korist graana, krenje etikih standarda, skrivanje iza procedura, inercija i abloniziranje, zaarani krugovi, otuenost, nemo, frustracija

Participativna i autoritarna kultura


Participativna: javni interes, usmjerenost i odazivnost prema drutvenoj okolini, pojednostvaljenje, pristup, partnerstvo, participacija, unutarnja decentralizacija i ovlaivanje slubenika na niim pozicijama Autoritarna: naglasak na izvrnim organima i upravnim dunosnicima, hijerarhijskoj podreenosti slubenika, zapovijedi, poslunost i disciplina, vlast ljudi a ne neosobnih pravnih normi, bahatost i arogancija prema graanima, sumnja prema privatnom sektoru, korupcija, arbitrarnost-politiki a ne pravni kriteriji

Poduzetnika i upravljaka kultura


Poduzetnika: poduzetnitvo, orijentacija na akciju i rezultate, postignue, preuzimanje rizika i odgovornosti, kreativnost, vizija i intuicija, entuzijazam, poveana produktivnost i efektivnost Upravljaka (menaderska): menaderi opeg tipa, upravljanje radom drugih, prebacivanje posla na druge, naroito izvan organizacije, a onda i prebacivanje odgovornosti na njih

Preskriptivni pristup i njegova ogranienja


Dobro poznavanje koncepta i stanja u konkretnoj organizaciji Jaanje profesionalnih standarda kroz uenje, obrazovanje i usavravanje Jaanje etikih standarda Vjebanje profesionalno-proaktivnog pristupa (svi, od rukovoditelja do slubenika) Uloga politike Kultura je neto to organizacija jest! Vanija je promjena praktinih orijentacija, nego vrijednosti

Hvala na panji!
Prof. dr. sc. Ivan Kopri