You are on page 1of 4

AOTOIKH IAKONIA TH EKKHIA TH EAO

ETO 62

30 M 2014

API. Y. 13 (3174)


, ,
, . \
,

. , , .

r , . , , . , , .. , , , , . ,
. \ \ .
^ , ,
. \
, , r

TO EYAEIO TH KYPIAKH (M. 17-31)


;
T , \I, , d
, e e , d i
e F, , d , d f , d d
r M e , d . ^O b d o
a , e ; ; e .
Kd e e . Kd g , e , d
g d . Kd e d
; ^O b r . Kd e d d ,
F \ , d \ . ^O b \I
r , E , a . Kd c
, a , K F . \Ig b \I,
, , Te e d , E , d F . Kd , d a , , d d , f
. ^O b \I e , , d . Kd
e r, Md e \ . Kd r T e d , c F d
. Kd , a , d .
\E a f Ma d O Ye
, d , d , F F .

,
.
, .
^
^ ,
. ,
. ^ ,
,
. \ . q
, r ;
^ ,
, ,
.
-
50

M E
\E , \I
, : , , .
O F, . K
r . A , o
, r , ;
. K . K r,
. K , r ;. A r, \A . , F. \A
F F , . ^O \I r, \E
F F, r . T
r, , K,
. O \I r ,
r, T , ,
F . A, , ,
, . \A \I
, . K \I
, , ;. K r, T r F
. K ,
\I F , Y F
F, F.
(\E K . B. B,
\A. E. \A, ^A. \A, . K, E. AOTOIKH IAKONIA).

: , .
, , . ^ ,
, .
,
, ; . ^
,
. , .
, .


51

30 2014: ( )
oH: ^E: \A: ^. 13 - 20 E: . 17-31.
H EOMENH KYPIAKH: 6 \, , .
\A: ^. 11 - 14 E: . 32 - 45.

, . ^
r ,
- , .
^ , ,
. , .
, , .
\ , r , , .
, ,
,
.
\. . .


r \
. r
\ \ ^
, .
,
^ . : . 210 8161544


\ ^ (www.ecclesia.gr)
OMIIA TH NH KYPIOY: 1) K 6.00 ..
K, ^I. N ^A E (. A) \A. \A
^E, M. \A .
NH KYPIOY, \A
\E ^E. \I 1, 115 21 \A. \E - \E
\A. , . 210.7272.331. , . 210.7272.388. ^Y
. \E T \A .
^H NH KYPIOY \ : www.apostoliki-diakonia.gr

52