‫שי' ההראשונים בג' חצרות עירוביין מח‪-‬מט‬

‫בס"ד‬
‫רב‬

‫ש"י‬
‫רש‬
‫חצירות‬
‫שלש ח‬
‫חות זו לזו‪,‬‬
‫הפתו ת‬
‫ופתוחות לרשות‬
‫ת‬
‫הרבים ועירבו‬
‫שנים הח‬
‫חיצונות‬
‫עם האמצעית‬

‫אמצעית‬

‫אל‬
‫שמוא‬

‫ר' שמע‬
‫עון‬

‫רבנן‬

‫ר' שמע‬
‫עון‬

‫מותרת עמהן‬
‫ת‬
‫היא‬

‫מצעית‬
‫אין כח באמ‬
‫בזו ולא בזו‬
‫ללהשתמש לא ב‬
‫דזו מושכתה לכאן וזו‬
‫מושכתה ללכאן‬

‫מצעית‬
‫אין כח באמ‬
‫בזו ולא בזו‬
‫ללהשתמש לא ב‬
‫דזו מושכתה לכאן וזו‬
‫מושכתה לכאן‬

‫הן מותרות עמה‬

‫מותרות עמה‬
‫ת‬
‫הן‬

‫מותרות עמה‬
‫ת‬
‫הן‬

‫סורות‬
‫שלשתן אס‬

‫חיצונות‬

‫ללר"ש דווקא נקט חיצונות‬
‫מותרות באמצצעית אבל‬
‫אמצעית בחיצצונות לא‬

‫תניא ככוותיה‬
‫מואל‬
‫דשמ‬
‫שמואל‬
‫ואזדא ש‬
‫לטעמיה‬

‫רבנן‬
‫ן‬

‫וחכמים אומרים‬
‫סורות‬
‫שלשתן אס‬

‫דאמר שמואל הלכה כדברי‬
‫ד‬
‫ירוב ואי שרי‬
‫המיקל בע ב‬
‫הוה אמר‬
‫ר"ש בהא לא ה‬
‫שמואל אסורה עם שניהן‬

‫חצר שבין שני‬
‫מבואות‪ ,‬עירבה‬
‫עם שניהם ‪-‬‬
‫אסורה עם‬
‫שניהם‬

‫ר""ת‬
‫חצירות‬
‫שלש ח‬
‫חות זו לזו‪,‬‬
‫הפתו ת‬
‫ופתוחות לרשות‬
‫ת‬
‫הרבים ועירבו‬
‫שתים החיצונות‬
‫עם האמצעית‬

‫אמצעית‬

‫חיצונות‬

‫מותרת עמהן‬
‫ת‬
‫היא‬

‫הן מותרות עמה‬

‫שתמשת‬
‫אמצעית מש‬
‫בחיצונות דאין למיגזר‬
‫בחיצונה כולי הא‬
‫ב‬
‫אי שתוציא‬
‫האמצעית כלי החיצונה‬
‫מזו לזזו‬
‫החיצונות אסורים‬
‫ת‬
‫אבל‬
‫האמצעית גזירה‬
‫ת‬
‫עם‬
‫דילמא אתי להח‬
‫ד‬
‫חליף כלים‬
‫ששבתו בחיצונה זו‬
‫לחיצונה זו‬

‫סורות‬
‫שלשתן אס‬
‫מותרות עמה‬
‫ת‬
‫הן‬

‫תרות עם‬
‫החיצונות מות‬
‫כ"ש אמצעית‬
‫האמצעית ו ש‬
‫בחיצונות דליככא למגזר‬
‫אי‬
‫כולי הא‬

‫תניא ככוותיה‬
‫מואל‬
‫דשמ‬

‫שמואל‬
‫ואזדא ש‬
‫לטעמיה‬

‫מותרת עמהן‬
‫ת‬
‫היא‬

‫וחכמים אומרים‬
‫סורות‬
‫שלשתן אס‬
‫עירבה עם שתייהן אסורה‬
‫ע‬
‫עם שתיהן וגם הם‬
‫אסורים עם החצר‬
‫דאמרי שלשתן‬
‫י‬
‫וכרבנן‬
‫דהיינו כשמואל‬
‫ו‬
‫אסורות‬
‫דה בעירוב‬
‫דפסיק כר' יהוד‬

‫חצר שבין שני‬
‫מבואות‪ ,‬עירבה‬
‫עם שניהם ‪-‬‬
‫אסורה עם‬
‫שניהם‬

‫מהר"י‬
‫חצירות‬
‫שלש ח‬
‫חות זו לזו‪,‬‬
‫הפתו ת‬
‫ופתוחות לרשות‬
‫ת‬
‫הרבים ועירבו‬
‫שתים החיצונות‬
‫עם האמצעית‬

‫אמצעית‬

‫מותרת עמהן‬
‫ת‬
‫היא‬

‫מותרות עמה‬
‫ת‬
‫הן‬

‫חיצונות‬

‫משום דמהא‬
‫ם‬
‫נקט הא‬
‫מאי שנא‬
‫פריך לרבנן מ‬
‫תו וגזריתו‬
‫התם דפליגית‬
‫והכא לא גזריתו‬

‫תניא ככוותיה‬
‫מואל‬
‫דשמ‬

‫אסורה‬
‫וטעמא דא‬
‫האמצעית בחיצונות שזו‬
‫מושכתה לכאן וזו לכאן‬
‫)ואמצעית בחיצונות ליככא למיגזר שמא‬
‫תוליך האמצעית כלי חיצונה זו לאחרת‬
‫דדסתמא דמילתא כי משת‬
‫תמש איניש במאני‬
‫במאני דחבריה(‬
‫דידיה קמשתמש ולא ב‬

‫סורות‬
‫חיצונות אס‬
‫שום גזירה‬
‫באמצעית מש‬
‫שמא יוליכו כלי חיצונה זו‬
‫ש‬
‫לחיצונה א‬
‫אחרת‬
‫וחכמים אומרים‬
‫שלשתן אס‬
‫סורות‬
‫שמואל לטעמייה דפסיק‬
‫לקמן כר' יהודה בעירוב‬
‫ולכך קאמר אסורה עם‬
‫שתיהן כרבנן דהיינו ר'‬
‫יהודה וטעמא משום דזו‬
‫מושכת' לכאן וזו לכאן‬

‫אמצעית‬
‫שמואל‬
‫ואזדא ש‬
‫לטעמיה‬

‫מה דבהא‬
‫הם מותרים עמ‬
‫דלא גזר‬
‫סבר כר"ש ד‬
‫וכדפסק דהלככה כר"ש‬
‫דאמר גגות חצירות‬
‫ת‬
‫וקרפיפות‬
‫רשות אחד הן‬
‫ללכלים ששבתו בתוכן בין‬
‫עירבו בין א‬
‫לא עירבו‬

‫חיצונות‬

‫‪1‬‬

‫‪wdaf.com‬‬
‫‪www.sw‬‬