You are on page 1of 10

Love Boat

၂၀၀၄ အခ်ိန္ေလာက္က ကၽြန္ေတာ္ ဇိမ္ခံသေဘာၤမွာ စာပြဲထိုးလုပ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္
ေလာက္တံုးကဆို သေဘာၤေပၚမွာအလုပ္ရဖို႔ဆို ေတာ္ေတာ္ခက္ခဲတဲ့အခ်ိန္၊ကၽြန္ေတာ္ကံေကာင္း
ေထာက္မစြာအလုပ္ရခဲ့တယ္။ သေဘာၤေပၚမွာႏိုင္ငံျခားသားအမ်ားဆံုးအလုပ္လုပ္ၾကပီး၊ျမန္မာဆို
လိ႔ု လက္ခ်ိဳးေရလို႔ရတယ္။ ျမန္မာ ၁၆ ေယာက္ေလာက္ပဲရွိမယ္ထင္တယ္။ ေယာက်ာၤးေလးအမ်ား
ဆံုးရွိပီး မိန္းကေလးမ်ားလည္း အလုပ္လုပ္ၾကတယ္။
မထင္မက္ပဲ ေက်ာင္းတံုးက ေယာက်ာၤသူငယ္ခ်င္း၄ ေယာက္ေလာက္နဲ႔ေတြ႕တယ္။
နာမယ္ေတြက ေအာင္ၾကီး၊ကၽြန္ေတာ္တ႔က
ို ေၾကာင္ၾကီး ဒါမမဟုတ္ black cat လိ႔ေ
ု ခၚတယ္။ သူ
နာမယ္အရင္းက ေအာင္ႏိုင္၊ ဆိုေတာ့ ေအာင္ၾကီး၊အိေက်ာင္ ကေန ေၾကာင္ၾကီး၊black cat
စသျဖင့္ေပါ့။ ေနာက္တေယာက္က မင္းေသာ္ (ေသာက္တလြဲအျမဲလုပ္တဲ့ေကာင္)။ေနာက္တ
ေယာက္က ေငြဇင္(ေသာက္ရမ္းအညင္းသန္တယ္)။ ေနာက္တေယာက္က ကိုေရႊငန္း
(ေကာင္မေလးေတြကို ေသာက္ရမ္းဘူးတဲ့ေကာင္)။ ကၽြန္ေတာ္က ေက်ာ္မင္း။ ကၽြန္ေတာ္တို႔
၅ေယာက္က ဌာနေတြမတူၾကဘူး…black cat က Engine က၊ကၽြန္ေတာ္န႕ဲ ေရႊငန္းက F&B က
(စားပြဲထိုး)၊ ေငြဇင္က Kitchen က၊ မင္းေသာ္က housekeeping။
သေဘာၤကယိုးဒယားကေန ဂ်ပန္ကို ဦးတည္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ၊ ေရႊငန္းက ထိုင္းမတစ္
ေယာက္ ကိုၾကိဳက္ေနတယ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ့ကိုလာေျပာတယ္။သူကလည္း ယပလက္လိုက
လည္း မတတ္၊ E ကလည္းမေကာင္းေတာ့ E ေကာင္းတဲ့ကၽြန္ေတာ့ဆီေရာက္လာတာေပါ့။ကၽြန္
ေတာ္လည္းကူညီေပးလိုက္ပါတယ္။ဒီေကာင္ဘယ္လိုၾကိဳးစားလိုက္လည္းေတာ့မသိဘူး သူတ႔ို
ႏွစ္ေယာက္အစဥ္ေျပသြားတယ္။ ေကာင္မေလးက ထိုင္း-ကိုရီးယား ဆိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေခ်ာ
တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေတာင္ဒီေကာင့္ကိုေျပာေသးတယ္… “ေနာက္ထက္ ထိုင္းမ တစ္ေယာက္ေတြ႕
ရင္ငါ့ေျပာဦး၊ ငါလည္း လိုခ်င္တာေပါ့” ဆိုေတာ့ “ေအးပါကြာ၊ ငါလည္းေတြ႕ရင္ ေျပာပါမယ္” ဆိုပီး
ရယ္လ်က္ႏွင့္ပင္ duty အပီး အရက္၀ိုင္းေထာင္လွ်က္ႏွင့္ပင္။
တစ္ညၾကေတာ့ ဒီေကာင္ဘယ္လိုသိမ္းသြင္းလိုက္လည္းမသိဘူး… ကၽြန္ေတာ္လည္း duty
အပီး အခန္းျပန္ေနခ်ိန္၊သူတ႔အ
ို တြဲကိုေတြ႕လိုက္တယ္…ကၽြန္ေတာ္လည္းေနာက္မလို႕ သူတို႔ႏွစ္ဦး
ဆီကိုခ်ီတက္သြားခ်ိန္၊ မင္းေသာ္က လွမ္းဆြဲပီးကၽြန္ေတာ့ကိုေျပာျပတယ္…. “ဒီေကာင္ႏွစ္ေကာင္
ဒီည သူတ႔အ
ို ခန္းမွာအိပ္မွာမဟုတ္ဘူး…ဒီထိုင္းမက housekeeping က…သူ႕ဆီမွာ master key
ရွိတယ္…လြတ္တဲ့အခန္းမွာအိပ္ၾကလိမ့္မယ္…ငါလိုက္ေခ်ာင္းေနတာ…မင္း၀ါသနာပါရင္လိုက္ခဲ”့
လိ႔ဆ
ု ိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လည္းလိုက္ေခ်ာင္းတယ္….

တေျဖးေျဖးနဲ႔ အရွိန္ေတြတက္လာပီး အခန္းေတာင္မသြားႏိုင္ပဲ သူတ႔ို housekeeping
store ခန္းထဲမွာတင္ပဲ ဆြေ
ဲ တာ့မလိ႔ဟ
ု န္ျပင္ေနတယ္။ သူတ႔က
ို Bed sheet ထားတဲ့ေနရာေလာက္
မွာ…အဲဒီေနရာမရာက္ခင္မွာ ပစၥည္းေတြတင္တဲ့ စင္ေတြရွိတယ္..ပစၥည္းေတြအရမ္းမ်ားေတာ့
ဘယ္သူရွိေနတယ္…ဘယ္သူလာေနတယ္ေတာင္မေတြ႕ရဘူး…သူတုိ႕မျမင္ရေလာက္တ့ေ
ဲ နရာမွ
video camera တစ္လံုးကိုသူတ႔မ
ုိ သိေအာင္ထားခဲ့တယ္…အဲဒိအခ်ိန္ကလည္း ည ၁၂နာရီ
ေလာက္ ရွိေနပီဆိုေတာ့ housekeeping public duty သမားေလာက္ပဲရွိတာ…အခြင့္ေကာင္းဆုိ
ပီး အမွန္အကန္ေတြဆြဲေနၾကတာ…ထိုင္းမကလည္း လွခ်က္က ၉ ေလာက္႐ွိတယ္။ အသားအေရ
ကလည္း ၀င္းပီးျဖဴေဖြးေနတာေတာ့မဟုတ္ဘူး၊နည္းနည္းညိဳတယ္၊အလတ္စားေလာက္ရွိတယ္…
ဘယ္ဘက္ေပါင္မွာ နဲ႔ ညာေက်ာကုန္းမွာ တက္တူးနဲ႔။ ဟိုေကာင္ ငနဲသားကလည္းမႊန္ေနတာ…
စပီးေတာ့ JOIN ေရာ ေစာက္းယိုးဒယားမ ေအာ္လိုက္တာဆိုတာ… တအား..အား..နဲ႕ကိုေနေရာ..
အား….အား….အိုး…အင္း…အ…အ….
အား….အား….အိုး… Sz…ah
အင္း…အ…အ… Oh My God
shit…slow darling…slow…slow
ႏွစ္ေယာက္စလံုးပီးသြားခ်ိန္ေရာက္ေတာ့ ခဏနာေနတယ္…အဲဒိအခ်ိန္မွာ ခုနကထားခဲ့တဲ့ video
camera ကို သြားယူလိုက္တယ္…ပီးေတာ့အခန္းျပန္ပီး အရက္ေသာက္ၾကတယ္။မၾကခင္မွာပဲ
မင္းသားၾကီး ျပန္ေရာက္လာတယ္…ဒီေကာင္ကလည္း အရက္ေသာက္ခ်င္လို႔လာတာ…ကၽြန္ေတာ္
တိ႔က
ု လည္း ဒီေကာင္၀င္လာတာနဲ႕ “ဟား…ေအာမင္းသားၾကီး ေမာသြားပီလား…လာ..အရက္
ေသာက္မယ္” လည္းေျပာေရာ… “ဘာ … ေအာ မင္းသားဟုတ္လား…” “မင္းကလည္းကြာ
ရွက္မေနပါနဲ႔… ဘာျဖစ္လည္း ေယာက်ာၤးပဲ…မိန္းမတစ္ေယာက္ကိုလိုးတာဆန္းလား…”
ဒီေကာင္လည္း ဘာမွမေျပာႏိုင္ပဲ “ေအးပါကြာ…” ရွက္ရမ္း ရမ္းပီး အရက္၀ိုင္းကိုလာ ဂၽြိဳင္းေလ
သည္…. ထိုေနာက္မ
ေက်ာ္မင္း

-

“ေဟ့ေကာင္ မင္းယပလက္မက မိုက္တယ္ေနာ္ … ေပါင္န႔ဲ

ေက်ာကုန္းမွာတက္တူးနဲ႕”
ေရႊငန္း

-

“ မင္းကလည္းလာ အစ္ ေနျပန္ပီ…မင္းေတြဘူးလိ႔လ
ု ား…”

ေက်ာ္မင္း

-

“မဟုတ္လ႕ုိ လား”

ေရႊငန္း

-

“မဟုတ္ဘူး…”

ေက်ာ္မင္း

-

“ဒါဆိုရင္ေတာ့ video ရိုက္ထားတဲ့ camera ကိုေတာ့ထုပ္ျပရတာေပါ့”

အားလံုး၀ိုင္းၾကေနရင္းနဲ႔ ေရႊငန္းကို “ပဲမ်စ္ … ပုတ…
ို ေစာ္ကအတိုနဲ႔ျပန္ထိုးသြားလိမ့္မယ္…ဟ..
ဘယ္ေပါင္နဲ႔ ညာေက်ာမွာလည္း တက္တူးနဲ႔ဟ” ဆိုတဲ့အသံလည္းၾကားေရာ…ဒီေကာင္လည္းမေန
နိုင္ပဲထၾကည့္ေရာ…
ေရႊငန္း

-

“မေအ*&^@% ငါ- ို း*%*#&@_*(@#&%”

နဲ႔ဆည္းတာ မိုးကိုမႊန္သြားတာပဲ...အားလံုးကလည္း၀ိုင္းပီးရယ္တဲ့အခါၾကေတာ့ မ်က္ႏွာၾကီးနီရဲပီး
ဘာလုပ္လုိ႔ဘာကိုင္ရမွန္းလည္းမသိဘဲ အရက္ေတြသာလွိမ့္ပိန္႔ပီး ေသာက္ပါေလေရာ....
ဒီေကာင္လည္းဘာမွ မေျပာႏိုင္ဘူးေလ…
ဒီလိုနဲ႔ အလုပ္လုပ္ရင္း၊စလိုက္ ေနာက္လိုက္ ေျပာင္လိုက္၊ ပါတီေတြလုပ္လိုက္၊ နဲ႕ ဂ်ပန္ကို
ေရာက္ေလေရာ။ ဂ်ပန္မွာ ၁ပတ္ေလာက္နားတယ္။ ပီးေတာ့ ကိုရီးယားကို ခ်ီတက္ၾကတယ္။
ကိုရီးယားကိုေရာက္ေတာ့ ျမန္မာအလုပ္သမား တခ်ိဳ႕တက္တယ္။ ျမန္မာအလုပ္သမားထဲက
မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ ေတာ္ေတာ္ေခ်ာတကိုသတိထားမိလိုက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း
ကုန္းေပၚမွာ ပစၥည္းတခ်ိဳ႕သြား၀ယ္စရာရွိတာနဲ႕ ခဏပဲ ေကာင္မေလးကို ၾကည့္လိုက္ခ်ိန္ရပီး
ခပ္ျမန္ျမန္ပဲ ကုန္းေပၚသြားလိုက္ရတယ္။ အဲဒီေန႔က ကၽြန္ေတာ္ ေရာ အေဘာ္ဒါေတြေရာ duty off
ယူထားလို႔ ကုန္းေပၚမွာ သန္းေကာင္အထိ ေပြးမယ္လ႔စ
ို ိတ္ကူးထားတယ္။
ညဖက္ ၁၀နာရီေလာက္ၾကေတာ့…club မွာသြားကၾကတယ္။ ကိုရီးယားမေတြကလည္း
လွခ်က္က ရုပ္ရွင္ေတြထက
ဲ အတိုင္းပဲ။ ကၽြန္ေတာ္လည္း dance floor မွာကေနရင္း ကိုရီးယားမ
တစ္ေယာက္ကစကားလာေျပာတယ္။ သူကကၽြန္ေတာ့ကို foreigner မွန္းသိပံုရတယ္။
သူ႕ၾကည့္ရတာလည္း သိပ္ပီး English လိုတတ္ပံုမရဘူး။ ဒါနဲ႔ပဲစကားေတြဆက္ေျပာရင္းနဲ႔ပဲခင္
သြားတယ္။ ေနာက္ပီးသူကကၽြန္ေတာ့ကို တေနရာကိုေခၚသြားတယ္။ ဟိုေကာင္ေတြကေတာ့
ကၽြန္ေတာ့ကို စရင္း ေနာက္ရင္း ကရင္းနဲ႕ dance floor မွာက်န္ခဲ့တယ္…အခန္းထဲေရာက္ေတာ့၊
အခန္းကသိပ္အသန္႔ေတာ့မဟုတ္ဘူး…sofa နဲ႕ေမႊယာနဲ႔ပဲရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ sofa မွာထိုင္ရင္း
စကားေျပာေနရင္းကေန သူက စပီး ေစ်းေခၚတယ္။ စကားေျပာရတာကလည္း ဘာသာစကား
အခက္အခဲေၾကာင့္ သိပ္အစဥ္မေျပေပမဲ့ လက္ဟန္ ေျခဟန္နဲ႔ ေျပာရတယ္။ သူက US$ 60
ေတာင္းတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္္က $50 နဲ႔စစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ပိုက္ဆံေပးလိုက္ တယ္။ အစဥ္ေျပသြား
တယ္။
သူ႕နာမယ္က Kim Ah Jongတဲ့။ အသက္က ၂၅ တဲ့။
အဲဒီအခ်ိန္ ကၽြန္ေတာ္က ေမႊယာမွာ ပက္လက္ေနပီး သူကပဲ အ၀တ္ေတြခၽြတ္ေပးတယ္။
ပီး ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့ rode ေတာင္လာေအာင္ လက္နဲ႔ေဆာ့ေပးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း
သူ႕ႏို႕ေလးေတြကိုၾကည့္ရင္း မေနႏိုင္ေတာ့ လက္ကေလးနဲ႔ သြားပီးကလိေနတယ္။ ႏိ႔ေ
ု လးေတြ က
နီရဲပီး ႏို႔အံုေလးဆိုရင္ အစိမ္းေရာင္ေသြးေက်ာေလးေတြေတာင္ ေတြေနရတယ္။ Naple ring ဆို

ေသးေသးေလး ပဲရွိေသးတယ္…ဒါေပမဲ့ အေတြအၾကံဳေတာ့သူ႔မွာ ေတာ္ေတာ္ရွိေနပီဆိုတာ
သိလိုက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ့ပါးစပ္ကိုသူနမ္းေနရင္းနဲ႔ တေျဖးေျဖး ေအာက္ဆင္းသြားပီးကၽြန္ေတာ့
RODE ကို အသာအယာ ေလး မွဳတ္ေပးေလေတာ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း မိမိကိုယ္ကို
စိတ္ေျဖတာကလြဲလ႔ို အေတြအၾကံဳမရွိေတာ့ ျမန္ျမန္ပီးမွာေတာင္စိတ္ပူရတယ္။ ေနာက္ပီး
သူမႈတ္ေနတုန္းပီးသြားမွာစိုးရတယ္။ မႈတ္ေနတဲ့အခ်ိန္မ်ားဆို ကၽြန္ေတာ့စိတ္က ေလေပၚမွာ
ေျမာက္ပီး လြင့္ေနသလို၊ ထပ္ကာထပ္ကာလည္း အမႈတ္ခံခ်င္ေနသလိုျဖစ္ေနတယ္။
ေနာက္ပီးေတာ့ သူက ကၽြန္ေတာ့္ရင္ခြင္ထဲမွာလာပီး မွီေနတယ္။
ခဏေနၾကေတာ့ သူက ေမႊယာမွာပက္လက္ေနပီး ကၽြန္ေတာ္က သူ႕ အကြဲေလးကို လက္နဲ႔ ေဆာ့
ေပးေနတယ္…သူ႕ အကြဲထဲက ခ်စ္ရည္ၾကည္ေလးမ်ား စီးဆင္းလာတဲ့အခါမွာေတာ့
ကၽြန္ေတာ့လက္ကို သူ႔ ရဲ႕ အကြဲထည္းကို ထိုးသြင္းလိုက္ေလေသာအခါမွာေတာ့…
ရင္ကုိေကာ့၊ခါးကိုေမာ့ပီး၊ ဘာမွမေျပာႏိုင္ေတာ့မဲ့ feel ကိုသာဆက္ခံေနပါေတာ့တယ္။
ခ်စ္ရည္ၾကည္ေလးမ်ားေတာ္ေတာ္ေလးထြက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့…ကိုေရႊငပဲကလည္း…ေတာင္း
ဆိုလာေတာ့…စပီး ကိုရီးယားမကို မစတင္ခင္မွာ သူက rode ကို အက်ီေလး၀တ္ေပးပီးေတာ့
ကၽြန္ေတာ္စတင္သံုးေဆာင္ပါေတာ့တယ္…
ကိုရီးယားမေတြက ဂ်ပန္ေတြလိုစတ
ြ ္မေအာ္ဘူး…သူတ႔က
ို တကယ္ေကာင္းမွ
အား…အဟင့္… စသည္ျဖင့္ ေအာ္တတ္ၾကတယ္…
သူပီးခါနည္းၾကေရာ…ကၽြန္ေတာ့လက္ေတြကိုအသကုန္ဆုတ္ကိုင္ပီး
မ်က္ႏွာကိုလည္းမဲ့ကာ…ႏႈတ္ခမ္းေတြလည္းကိုက္…အား လို႔ အားပါးတရေအာ္ခ်ိန္မွာေတာ့
သူပီးသြားတာကၽြန္ေတာ္သိလိုက္တယ္…မၾကာခ်င္မွာပဲကၽြန္ေတာ္လည္းပီးသြားတယ္…
ခဏနားေနခ်ိန္မွာကၽြန္ေတာ္စဥ္းစားမိတာက သူ႕ကို ကၽြန္ေတာ္ ေတာ္ေတာ္ခ်စ္သြားတယ္…
ကိုေရႊငန္းလည္း ဒါေၾကာင္ဟ
့ ို ထိုင္းမကိုခ်စ္တာေနလိမ့္မယ္။
၁၅ မိနစ္ေလာက္ေနပီး အခန္းထဲကေနကၽြန္ေတာ္ျပန္ထြက္လာခဲ့ပီး
သေဘာၤေပၚျပန္သြားခဲ့တယ္။ ေနာက္ေန႔မနက္ၾကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့ေဘာ္ဒါေတြက
ေမးေရာ..ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ေဖာက္သည္ခ်ပီးေျပာခ်င္ေနတာဆိုေတာ့ ကြက္တိပဲေပါ့…
ဟိုေကာင္ေတြကလည္း နားေထာင္ခ်င္ေနတာဆိုေတာ့… black cat ေျပာျပခ်က္အရကေတာ့…
“ကိုရီးယားမေတြက ဂ်ပန္ေတြထက္ေစ်းတန္တယ္…ဂ်ပန္မဆို 200$ - 500$ ေလာက္ေပးရတယ္
မင္းတန္သြားတာေပါ့…” ကၽြန္ေတာ္ကလည္းျပန္ေျပာလိုက္တယ္ “အေပါက္ပါတာျခင္းအတူတူ
သူကဘာလို႔ေစ်းၾကီးေနရတာတံုး…သူ႔အေပါက္က ပိုနက္လို႔လား…ဘာ service မ်ားပိုေကာင္းလို႔
တုန္း… ဒီအေရထြက္လို႔ လိုးပီး ဒီ သုတ္ေကာင္ထြက္တာ ဘာကပိုပီးေစ်းၾကီးသြားတာလည္း”
ဆိုပီး ခနဲ႔လိုက္ေသးတယ္…black cat ကအေတြအၾကံဳရွိပီးဆိုေတာ့…

ကၽြန္ေတာ့ကိုျပန္ေျပာတယ္“ မင္းကလည္း…ေရႊေတာင္ၾကားကအိမ္နဲ႔
ေရြျပည္သာကအိမ္နဲ႔ကြာသလိုေပါ့။ ေျမျခင္းတူေပမဲ့ ေနရာျခင္း ကြာေတာ့ ေစ်းပါကြာသြားတာေပါ့”
သူေျပာတာလည္းဟုတ္သလိုပဲ… ဒါနဲ႔ပဲ duty ခ်ိန္ေရာက္ေတာ့ duty ၀င္ၾကရျပန္ေရာ…duty
မ၀င္ခင္မွာ မင္းေသာ္က “၀ါ၀ါ့ ရဲ႕ ညီမ ရည္မြန္ ငါတိ႔သ
ု ေဘာၤေပၚေရာက္ေနတယ္…ငါလည္း
အမွတ္မထင္ပဲ မေနက မွေတြတာ…မေန႔ကမွ စတက္တာ ငါလူေတာင္မွားတယ္၊
ေတာ္ေတာ္ေခ်ာလာတယ္ကြ… ” black cat ကိမ်က္ႏွာေတာ့နည္းနည္း ပ်က္သြားတယ္
..သူနဲ႔၀ါ၀ါတိ႔က
ု ေက်ာင္းတုံုးကၾကိဳက္ဘူးတယ္…ပီးေတာ့ ရည္မြန္က သူေဌးတစ္
ေယာက္နဲ႔ပါသြားပီး ဒီေကာင့္ကို ထားခဲ့တယ္…
ဒါနဲ႔ပဲ duty ၀င္ေရာ…ရည္မြန္နဲ႔စေတြတယ္…သူက waitress တစ္ေယာက္၊အလုပ္လုပ္ရင္း
စကားေျပာရင္းနဲ႔ ခင္မင္ရင္းႏွီးခြင့္ရခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တ႔ို ၀ါ၀ါ့အိမ္မွာ ၁၀ တန္းေက်ာင္းသားဘ၀
က်ဴရွင္သြားတက္တံုးကသူနဲ႔ဆံုဖူးတယ္…အဲဒအ
ီ ခ်ိန္က သူက ၆တန္းေပါ့၊ကေလးသာသာအရြယ္
ဆိုေတာ့ ကိုယ့္ညီလေလးလိုပဲဆက္ဆံခဲ့တယ္။ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ သူ႕ပံုစံက….
အရပ္က ၅ ေပ ၆ လက္မေလာက္ရွိမယ္၊ ရင္က ၃၄၊ ခါးက ၂၈၊ တင္က ၃၆ ၊
မ်က္ႏွာေလးကလည္း၀ိုင္းစက္ေနပီး ႏႈတ္ခမ္းေလးကလည္း မျပဲလြန္း၊မက်ဥ္းလြန္း၊ မ်က္ႏွာမွာ
၀က္ျခံမေျပာနဲ႔ အမဲစက္ေလးတစ္စက္ေတာင္မရွိ။ လက္ေမာင္းေလးကလည္း ဆင္ႏွာေမာင္းကဲ့သ႔ို
သြယ္လ်ေနပီး လက္ေလာင္းေလးေတြကလည္း ၾကည့္လိုက္တာနဲ႔ ေသြးေၾကာစိမ္းေလးေတြ
ေျပးေနတာကိုေတြ႕ေနရတယ္။ အသားအရကလည္း ျဖဴ၀င္းေနေတာ့ ေက်ာ္မင္းတို႔အၾကိဳက္ေပါ့…
သူနဲ႔စကားေျပာေနရင္း စပီးမိတ္ဆက္တယ္ ပီးေတာ့ သူ႕ အစ္မနဲ႔သူငယ္ခ်င္းဆုိပီး
ေရွးေဟာင္းေႏွာင္းျဖစ္ေလးေတြကိုေျပာၾကရင္းနဲ႕ပဲ ခင္သြားခဲ့တယ္။တစ္ပတ္အၾကာမွာပဲသေဘာၤ
ကစကၤာပူႏိုင္ငံကို ဦးတည္ျပန္ေရာ…
ကိုရီးယားကေန စကၤာပူဆို ခရီးကေတာ္ေတာ္ၾကာတယ္…ကၽြန္ေတာ္ကလည္း သူ႔ကိုခ်စ္
ေတာ့ လိုက္တာေပါ့…ကၽြန္ေတာ္ကံေကာင္းပါတယ္…သူနဲ႔ရည္းစားျဖစ္ခြင့္ရခဲ့တယ္… ေပ်ာ္တာေပါ့
တဌာနထဲမွာ အလုပ္လည္းအတူတူလုပ…
္ duty off ဆိုလည္း အတူတူယူ…သူစားခ်င္တာေလး
ေတြလုပ္ေၾကြလိုက္…သူလိုခ်င္တဲ့ ပစၥည္းေတြ၀ယ္ေပးလိုက္…နဲ႔ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္သူကိုဟို အကြဲ
ေလးကိုေတာင္းကိုင္တယ္…ေပးေတာ့ကိုင္ပါတယ္…ေရွ႕ေတာ့ဆက္လို႔မရေသးဘူး။ အေရးထဲ
တခါက pussy ကိုင္ပါတယ္ဆိုမ ဟို ႏြားေတြကလိုက္ေခ်ာင္းပီး video လိုက္ရိုက္ေသးတယ္။
ကၽြန္ေတာ္လည္း ေအာ္မင္းသားျဖစ္မွာစိုးေတာ့ ဆက္မလံုးေတာ့ပဲ လက္ကေလးနဲ႔ကိုင္ခင
ြ ့္ကိုပဲ
ဆက္ယူေနရတယ္…
စကၤာပူကို ေရာက္ေသာအခါ…ထံုးစံအတိုင္း duty off အတူတူယူပီး ကုန္းေပၚမွာ ေလွ်ာက္
လည္ၾကတယ္…Orchard မွာ shopping အတူတူ ထြက္ၾကတယ္ Singapore river ေဘးမွာ

အတူတူ ညေနစာ စားၾကတယ္။ေနာက္ပီး view ေလးေတြၾကည့္ရင္းနဲ႔
သူကိုဘယ္ေလာက္ခ်က္ေၾကာင္းၾကိဳက္ေၾကာင္း ေတြေျပာပီး သူ႕ကို တည္းခိုခန္းသြားဖိ႔ု
စည္းရံုးတယ္… သူကလည္း လက္ခံခဲ့တယ္… ကၽြန္ေတာ္ကရင္ေတြတုန္ပီး
ဘာျဖစ္သြားမွန္းေတာင္မသိဘူး…
စကၤာပူရဲ႕ တည္းခုိခန္းေတြကလည္း ေစ်းၾကီးေတာ့ သိပ္အေကာင္းၾကီးကိုလည္း
မေခၚသြားႏိုင္ဘူး ဒါနဲ႔ပဲ သိေစ်းမၾကီးတဲ့ တည္းခုိခန္းသြားေရာ။ အခန္းထဲလည္းေရာက္ေရာ
သူ႔ကိုေမးတယ္
ေက်ာ္မင္း - ရည္မြန္ကိုအရမ္းခ်စ္သြားပီကြာ
ရည္မြန္ - ဘာလိ႔လ
ု ည္း
ေက်ာ္မင္း - ကိုယ့္ကို ရည္မြန႔ရ
္ ဲ႕ အင္မတန္ တန္ဖိုးထားရတဲ့ precious ေလးကိုေပးေတာ့မွာဆို
ေတာ့ …
ရည္မြန္ - ကိုယ္ကလည္း…မေျပာပါနဲ႔ ရည္မြန္ရွက္တယ္…
ေက်ာ္မင္း - ကိုယ္မင္းကို လက္ထပ္ယူမွာပါ…စိတ္မပူပါနဲ႔…
ရည္မြန္ - ကိုယ္ကိုယ့္ကို အရမ္းခ်စ္လ႔ို ဒီလိုဆံုးျဖတ္တာေနာ္
ေက်ာ္မင္း - သိပါတယ္ ရည္မြန္ရယ္…ကိုယ္ ကလည္းခ်စ္ပါတယ္
စကားေျပာေနရင္းသူ႔ဆီကပ္သြားပီး…အနမ္းေလးေပးပီးေတာ့ သူက
ရည္မြန္ - ကိုယ္….ဘာျဖစ္ေနတာလည္း
ေက်ာ္မင္း - ညီမေလးသီဘာတယ္ကြာ…
ရည္မြန္ - အင္…ကိုယ္ကလည္း…ေရအရင္ခ်ိဳးမယ္ေလ…
ေျပာေျပာဆိုဆိုနဲ႔…ကၽြန္ေတာ့အ၀တ္ေတြကိုသူခၽြတ္ေပးတယ္…သူ႔အ၀တ္ေတြကလ
ို ည္း
ကၽြန္ေတာ္ခၽြတ္ေပးတယ္… သူ႔ရွက္ေသြးျဖာေနတဲ့မ်က္ႏွာေလးကိုၾကည့္ရင္းနဲ႕ ေရအတူတူ
ခ်ိဳးခဲ့ၾကတယ္… ၾကာလာေတာ့လည္းမရွက္ေတာ့ဘူးနဲ႕တူတယ္…ကၽြန္ေတာ့ဟာကိုသူကိုင္လိုက္၊
သူ႕ဟာေလးကိုကိုင္လိုက္နဲ႔ ပလူးေလၾကတယ္… ေရခ်ိဳးပီးသြားေတာ့… ေရခ်ိဳးခန္းထဲကထြက္ပီး
ကုတင္ေပၚမွာသူက မ်က္ႏွာသုတ္ပ၀ါေလးကို ပတ္ထားပီးအသင့္ေစာင့္ေနတယ္… သူ႕အလွအပ
ေလးေတြကိုၾကည့္ရင္း ခ်စ္ရည္ပလူးခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ အဖြဖြေပၚလာခဲ့တယ္… ေသြးေတြကလည္း
တထိန္းထိန္းတိုးလားပီး အသက္႐ွဴေတြလည္းျမန္လာခဲ့တယ္…

ပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တ႔ႏ
ို ွစ္ေယာက္ အနမ္းတိ႔ဖ
ု ူးပြင့္ရင္း အစျပဳတယ္…ပီးေတာ့ နို႔ေလးကို
အသာရာကိုင္ပီး လွ်ာေလးနဲ႔အသာရာကလိပီး ေလ ေလးနဲ႔ စုပ္လိုက္ေတာ့… သူ႔ခမ်ာ မ်က္လံုးကို
မွိတ္၊ အန္ကိုၾကိတ္ပီး ကာမအရသာကိုခံေလရဲ႕။သူ႕ ေလသံတိုးတိုးေလးနဲ႔ ေျပာလိုက္တဲ့အသံကို
ၾကားေသာ္လည္း မၾကားခ်င္ေရာင္ေဆာင္ပီး သေဘာၤမွာမရသမွ် အတိုးခ်ကာ custom က
အမဲျဖတ္သကဲ့သို႔ အတိုးရင္းေပါင္းကာ ၾကမ္းေလ၏။
သူရဲ႕ precious ေလးကိုစမ္းၾကည့္လိုက္ေတာ့ ေခ်ာက္ေသြ႕တုံးမိ႔ု သူ႔ အစိေလးကို
လက္ကေလးနဲ႔ ပြတ္တိုက္ေလ၏။ ပီးေတာ့ ရည္မြန္ကို လွဲေစပီး၊ ေပါင္ေလးကို အသာကားကာ
တံခါးေပါက္အ၀က အစိေလးကို ဆက္ေဆာ့ေသာအခါ ေလညွင္းသံေလးႏွင့္အတူ ခ်စ္ရည္ၾကည္
ေလးမ်ား ထြက္လာသည္ကိုျမင္ေသာအခါ၊ တံခါးေပါက္ကိုအသာေလးဖြင့္လိုက္ေလသည္။ ထိုအခါ
ပစ္ခၽြဲခၽြဲအရည္ၾကည္မ်ားျပည့္ေနေသာ သူ႔ precious ေလးကိုျမင္ေသာအခါ ကၽြန္ေတာ့မွာ
ႏွလံုးခံုသံမ်ားၾကယ္ေလာင္ကာျမန္လာေလသည္။ သူ႕ precious ေလးကို ေကြ႕ကာ ၀ိုက္ကာ နဲ႕
သူ႔ မိန္းမကိုယ္ထဲကို လက္ညွိဳးျဖင့္ အသာေလးထိုးသြင္းလုိက္ေသာအခါ … လက္ေတြတုန္
ေျခေတြတုန္…ရင္ေတြခုန္ပီး ဘာမွမေျပာႏိုင္ပဲေနေလသည္။ ကၽြန္ေတာ့္လက္ကအျငိမ္ပဲ
မိန္မကိုယ္ထမ
ဲ ွာ ဟိုေရွာက္လုပ္ ဒီေရွာက္လုပ္နဲ႔ …လုပ္ပီး ေရွ႕တိုး၊ေနာက္ဆုပ္လုပ္လိုက္ေသာ
အခါ၊ ??? ခ်စ္ရည္ၾကည္မ်ားပိုထြက္လာပီး…သူ႔ပါးစပ္မွအသံမ်ားပါထြက္လာသည္…ထိုေနာက္ သူ႕
ေယာနီကိုအသာအယာျဖဲၾကည့္ေသာအခါ အေမွပါးေလးကိုေတြ႕ေသာအခါ…ကၽြန္ေတာ္အပ်ိဳ
အစစ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးရမည္ကိုသည့္ေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္အလြန္ေပ်ာ္ သြားသည္။
သူ႕အစိေလးကို လွ်ာေလးျဖင့္ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းေလး ကလိေသာအခါ တီေကာင္ကို ဆားျဖင့္
ပတ္သကဲ့သို႕ တြန္႔လိမ္တြန္႔လိမ္ျဖစ္ကာ အသံမ်ားပါၾကယ္လာသည္… ခ်စ္ရည္မ်ားမွာလည္း bed
sheet ရႊဲလုမတတ္ တလွ်ံလွ်ံထြက္ေနသည္…
ထိ႔ေ
ု နာက္သူ႕ကို ခဏတာရင္ခြင္ထဲမွာဖတ္ထားပီး သူ႔ကို ေမးလိုက္သည္
ေက်ာ္မင္း - ခ်စ္ … အစဥ္ေျပရဲ႕လား
ရည္မြန္ - ဟင္…ကိုယ္ကလည္း ??? ခ်စ္လည္း ဘာေျပာရမွန္းမသိဘာဘူးကြယ္…
ေက်ာ္မင္း - ကိုယ္တို႔ေတြက ခ်စ္သူေတြေလ…ညီမေလးခ်စ္သလိုကိုယ္လည္း ခ်စ္ေပးရမွာေပါ့
ရည္မြန္ - ရည္မြန္လည္း ကိုယ့္ကိုခ်စ္ပါတယ္…
ေျပာေျပာဆိုဆိုနဲ႔ သူက ေအာက္ကိုဆင္းသြားပီး blow job ကို စတင္လုပ္ေဆာင္ပါေတာ့သည္…
ကၽြန္ေတာ္က ကိုရီးယားမနဲ႔ အေတြ႕အၾကံဳရွိပီးသားဆိုေတာ့ အရင္ကေလာက္ေတာ့မျပင္းထန္ေပမဲ့
ေတာ္ေတာ္ေတာ့ ခရီးေရာက္ေသးတယ္…

မၾကာခင္အခ်ိန္အတြင္းမွာပဲ ေသြးေပါင္ေတြလည္း တိုး၊ေခၽြးေတြကလည္း ရႊဲ၊
ႏွလံုးခုန္သံေတြကလည္း ျမန္၊ ငပဲကလည္း ေလေပါင္ျပည့္တင္းေနေသာ ေရျပြတ္က့ဲ သို႔
အထက္သို႔ မတ္ကာမတ္ကာ ျဖစ္ေနသည္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေကာင္မေလးကို ေအာက္မွာထားပီး
အေပၚကေလ ေဆာင္ေၾကာင့္ထိုင္ကာ အသာေလးထိုးသြင္းလိုက္ေသာအခါ…ကၽြန္ေတာ္ေရာသူပါ
“အား” ကနဲ႔ျဖစ္ကာ သူ precious ထဲမွာ ရွိတဲ့ အေမွးပါးေလးေပါက္ကြဲကာ ေသြမ်ားထြက္လာပါ
ေတာ့သည္။
သူလည္း ပထမဆံုးတစ္ခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကေတာ့ “နာတယ္နာတယ္နဲ႕” ေျပာလန္႔သြား တာေပါ့။
ကၽြန္ေတာ္ေမ့သြားတာက သူ႔ပထမဆံုးအေတြ႕အၾကံဳဆိုတာေမ့သြားတယ္…ေနာက္မသတိရပီး…
ေျဖးေျဖးေလး ဆက္ေညွာင့္တယ္… ပီးေတာ့ခဏနားပီးသူ႔ကိုေမးေတာ့… “ကိုယ္ … လုပ္ပါ…ညီမ
roller costar စီးေနရသလိုပဲ လုပ္ပါ” ဆိုပီး ေျပာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လည္းဆက္လုပ္တယ္…အေတြး
တစ္ခုရလုတာက သူက အပ်ိဳပဲ…ဖာသည္မ မ မဟုတ္တာ…ဆိုတာပဲ…
၁၀ မိနစ္ေလာက္ၾကာလာေတာ့ post တစ္မ်ိဳးေျပာင္းလိုက္တယ္…ဒီတစ္ခါေတာ့ သူ႔ကို
အေပၚကေန တက္ေဆာင့္ခိုင္းတယ္…သူလည္းဘာမွမေျပာပဲ အေပၚကေနတက္ေဆာင္တယ္…
အေတြအၾကံဳမရွိေတာ့ နည္းနည္းေတာ့ေႏွးတယ္…၃မိနစ္ေလာက္ၾကာရင္ ဘယ္လုိလုပ္ရမယ္ ကို
သူသိေလာက္မယ္ထင္ပီး ေစာင့္ေနတယ္။ ေနာက္ေတာ့သည္းမခံႏိုင္ေတာ့ပဲ ကၽြန္ေတာ္ကထိုင္ပီး
သူ႔ကို ခါးမွ မကာ ခ်ကာနဲ႕ လုပ္ေတာ့ “အား…အု…အား…အား…” မခံမရက္ႏိုင္ေအာင္ျဖစ္ေလ
တယ္။ နာလို႔လားလိ႔ု ကၽြန္ေတာ္ခဏနားပီး ေမးေတာ့… “နည္းနည္းေတာ့ ေအာင္တ
့ ယ္ ဒါေပမဲ့
ေကာင္းတယ္” တဲ့ ကၽြန္ေတာ္လည္း ဆက္ပီး မကာခ်ကာနဲ႕ ဆက္လုပ္ရင္းနဲ႕ ေနာက္ post
တစ္မ်ိဳး ေျပာင္းခဲ့တယ္။
ဒီတစ္ေခါက္ေတာ့ သူ႕ကို ေလးဖက္ေထာက္ခိုင္းပီး အေနာက္ကေန ဒူးေထာက္ကာ
အရင္ဆံုး ေျဖးေျဖးေလး လုပ္ေတာ့ … သူ႕ခမ်ာ အလူးအလွိမ့္ခံရျပန္ေရာ… အဲဒီ post ကို doggy
post လု႔ိ ေခၚတယ္ … ကာမဆက္ဆံတဲ့မိန္းမေတြ အၾကိဳက္ဆံုးပဲ… အဲဒါေၾကာင့္ ေျဖးေျဖးသြားရင္း
ကေန အရွိန္စတင္တာေပါ့…ေနာက္၁၀ မိနစ္ေလာက္ၾကာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လည္း ေညာင္းပီး
ခဏနားတယ္…သူကလည္း ပါးေတြနားေတြေရာ ေပါင္ေတြ ပစၥည္းေတြပါမက်န္ နီရဲတြတ္ေန
တယ္…ေမာတာလည္းတစ္ေၾကာင္း၊ပထမဆံုး မို႔လ႔လ
ို ည္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္…
နားပီး ၁မိနစ္အၾကာ သူက ေအာက္က ကၽြန္ေတာ္က အေပၚက common post နဲ႔ ခရီး
ဆက္တယ္… ကၽြန္ေတာ္က က်ခ်င္ေနပီး သူက အရွိန္ရေနေတာ့ ပီး လိ႔က
ု မရေသးဘူး… ဒါနဲ႔ ပဲ
တဟုန္တိုးဆက္ႏိုင္းလိုက္ရာ သူပီး ခ်င္တာကို ကၽြန္ေတာ္သိေနတယ္…ဒါေၾကာင့္ ေဆာင့္ ေဆာင့္
ပီး လုပ္တယ္… သူကလည္း တစ္ခ်က္ေဆာင့္တိုင္း အံၾကိတ္ေနတယ္… အဲဒီလိုနဲ႔ ဆက္သြားေနရာ
ကေန “အိ………” ဆိုပီး သံရွည္ဆြဲလိုက္ပီး ကၽြန္ေတာ့ လက္ေတြကိုလည္း ညွစ္၊ေျခေထာက္ေတြ
လည္း ကုပ္၊ တစ္ပါးေတြလည္း ခ်ိင့္၀င္သြားသလိုမ်ိဳးျဖစ္ပီး သူေယာနီေလးထဲက အရည္တစ္မ်ိဳး

ထြက္လာသလို ကၽြန္ေတာ့ ဒုတ္က ရြဲရြဲစိုစို ကို ခံစားရလိုက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က ခဏေလးရပ္ပီး
သူကို “ခ်စ္…ပီးသြားတာလည္း” ဆုိေတာ့ “ဘာျဖစ္သြားတာလည္းမသိဘူး၊ တစ္ခုခု
လြတ္ထက
ြ ္သြားသလိုပဲ…ကိုယ္ကိုယ္ေျပာသလို ပီး သြားတာလည္း ျဖစ္မွာေပ့ါ” “ဒါဆုိ ကိုယ္ ပီး
ေအာင္ဆက္လုပ္လိုက္ဦး မယ္ ေနာ္” လိ႔ေ
ု ျပာပီး ၃ မိနစ္ေလာက္အၾကာမွာ ကၽြန္ေတာ္ပီးတယ္…
လေရေတြလည္း အမ်ားၾကီး ထြက္တယ္…
သူနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ စုစုေပါင္း မိနစ္ ၃၀ ေလာက္ရွိမယ္ထင္တယ္ … ရည္မြန္လည္း
ေျမာ့သြားတာပဲ… ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဘာမသိပ္မျဖစ္လိုက္ဘူး…ဟုတ္မွာေပါ့ေလ သူက ပထမဦး
ဆံုး ခ်စ္သူကို ေပးဆပ္ျခင္းဆုိေတာ့ ဒီေလာက္ေတာ့ရွိမွာေပါ့…အဲဒီအခ်ိန္မွာကၽြန္ေတာ္သိလိုက္ရ
တာက မိန္မေတြက ကမနဲ႕တကယ္ၾကီးပတ္သက္ရင္ အခံစားဆံုး၊အရွက္ေၾကာက္အနည္းဆံုး၊
အစမ္းသပ္ခ်င္ဆံုး လိ႔ု သိလိုက္ရတယ္…
တေရးနိုးေတာ့
ေက်ာ္မင္း - ရည္မြန္ ေကာင္းရဲ႕လား၊အစဥ္ေျပလား…
ရည္မြန္ - မသိေတာ့ဘူးကိုယ္ရယ္…ကိုယ့္ကို ခ်စ္လ႔ို ေပးလိုက္တာ…နည္းနည္းေတာ့
နာပီးေအာင့္တယ္
ေက်ာ္မင္း - ကိုယ္တုိ႕ အိမ္ျပန္ေရာက္ရင္ လက္ထပ္ၾကမယ္ေလ…
ရည္မြန္ - ဒါပါ့ လက္မထပ္လ႔က
ို ေတာ့ တစ္သက္လံုး မုန္းပစ္လိုက္မွာ
ေက်ာ္မင္း - အဲဒီလိုေတာ့ မလုပ္ပါနဲ႕…ကိုယ္ ဘယ္ေလာက္ခ်စ္တယ္ ဆိုတာသိေနပီပဲ
ရည္မြန္ - သြား…လာပီးေတာ့…အခုလုပ္တာ ညီမမွာ ကိုယ၀
္ န္ရသြားနုိင္တယ္ဆုိတာသိလား
ေက်ာ္မင္း - ညီမကလည္း…ပထမဆံုးလို႔သာေျပာတာ အကုန္သိေနတာပဲ
ရည္မြန္ - ဒီလိုပဲ စာအုပ္ေတြဘာေတြေတာ့ ဖတ္ဖူးတာေပါ့…
ေက်ာ္မင္း - ထားပါေတာ့။ ကိုယ္ တစ္ခုေမးမယ္။ညီမ ရာသီလာခ်ိန္ကဘယ္ေတာ့လည္း
ရည္မြန္ - လာပီးတာေလးရက္ေလာက္ေတာ့ရွိပီ…
ေက်ာ္မင္း - ဒါဆိုစိတ္ခ်ရတယ္ ဘာမ စိတ္မပူနဲ႕ ကိုယ၀
္ န္မရႏိုင္ဘူး
ရည္မြန္ - ေအးေနာ္ကိုယ္၀န္မရနိုင္ဘူး ဆိုပီး ထားခဲလ႔က
ို ေတာ့ ေနာ္ … ရွင္မလြယ္ဘူး မွတ္
ေက်ာ္မင္း - ေတာ္ပါေတာ့ကြယ္။ကိုယ္ဖတ္ထားမယ္ေနာ္။စိတ္မပူနဲ႕ေနာ္၊ကိုယ္တို႔
လက္ထပ္ၾကမယ္ေနာ္

ရည္မြန္ - ကိုယ္ရယ္……
အဲဒီသေဘာၤၾကီး မွာ ၂ႏွစ္ေလာက္ အလုပ္လုပ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ပီး ေက်ာ္မင္း နဲ႕
ရည္မြန္ တု႔ိ ႏွစ္ေယာက္ လက္ထပ္ၾကေလေတာ့သည္……