YASIN 40

BESERTA ATURAN MEMBACANYA

http://www.darulsaka.com

5. 3.A.DARUL SAKA 1. 6. para wali dan para aulia kedua ibu bapa guru yang menurunkan amalan diri kita zahir batin penyusun Yasin40 ini Muslimin dan Muslimat niat / hajat kita Al Fatihah. 4.W.org 2 . Hadiah Hadiah Hadiah Hadiah Hadiah Hadiah Hadiah Hadiah Al Al Al Al Al Al Al Al Fatihah Fatihah Fatihah Fatihah Fatihah Fatihah Fatihah Fatihah kepada kepada kepada kepada kepada kepada kepada kepada Rasulullah S. Qursi 7x ∩⊂∪ ÉΟŠÏm§9$# Ç≈uΗ÷q§9$# ∩⊄∪ šÏϑn=≈yèø9$# Å_Uu‘ ¬! ߉ôϑysø9$# ∩⊇∪ ÉΟŠÏm§9$# Ç≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0 xÞ≡uÅ_Ç9$# $tΡω÷δ$# ∩∈∪ ÚÏètGó¡nΣ y‚$−ƒÎ)uρ ߉ç7÷ètΡ x‚$−ƒÎ) ∩⊆∪ ÉÏe$!$# ÏΘöθtƒ Å7Î=≈tΒ ∩∠∪ tÏj9!$Ò9$# Ÿωuρ óΟÎγø‹n=tæ ÅUθàÒøóyϑø9$# Îö%xî öΝÎγø‹n=tã |Môϑyè÷Ρr& tÏ%©!$# xÞ≡uÅÀ ∩∉∪ tΛÉ)tGó¡ßϑø9$# ’Îû $tΒuρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ’Îû $tΒ …絩9 4 ×ΠöθtΡ Ÿωuρ ×πuΖÅ™ …çνä‹è{ù's? Ÿω 4 ãΠθ•‹s)ø9$# y∏ø9$# uθèδ ωÎ) tµ≈s9Î) Iω ª!$# Ÿωuρ ( öΝßγx%ù=yz $tΒuρ óΟÎγƒÏ‰÷ƒr& š÷t/ $tΒ ãΝn=÷ètƒ 4 ϵÏΡøŒÎ*Î/ ωÎ) ÿ…çνy‰ΨÏã ßìx%ô±o„ “Ï%©!$# #sŒ tΒ 3 ÇÚö‘F{$# …çνߊθä↔tƒ Ÿωuρ ( uÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# 絕‹Å™öä. 7.YASIN40 . 8. 2.shahril. yìÅ™uρ 4 u!$x© $yϑÎ/ ωÎ) ÿϵÏϑù=Ïã ôÏiΒ &óy´Î/ tβθäÜŠÅsム∩⊄∈∈∪ ÞΟŠÏàyèø9$# ’Í?yèø9$# uθèδuρ 4 $uΚßγÝàø%Ïm Al Kautsar 7x ∩⊂∪ çtIö/F{$# uθèδ št∞ÏΡ$x© )χÎ) ∩⊄∪ öptùΥ$#uρ y7În/tÏ9 Èe≅|Ásù ∩⊇∪ trOöθs3ø9$# š≈oΨø‹sÜôãr& !$¯ΡÎ) Al Ikhlas 7x 7‰ymr& #·θà%à2 …ã&©! ä3tƒ öΝs9uρ ∩⊂∪ ô‰s9θムöΝs9uρ ô$Î#tƒ öΝs9 ∩⊄∪ ߉yϑ¢Á9$# ª!$# ∩⊇∪ î‰ymr& ª!$# uθèδ ö≅è% ∩⊆∪ Disusun oleh Shahril Affandi Khairuddin http://www.

tm ϵÎ/$tsö¹n#tρ Disusun oleh Shahril Affandi Khairuddin http://www.tsø9# ÌŹ$§Ψ9#tρ ÞΟŠÏàyèø9$# ÎνΑ#t‰ø)ÎΒtρ ÎνΑö‰t% ¢ . t. t.DARUL SAKA Selawat Syifa’ 3x Selawat Al Fatih . yΟö‹É)tFó¡ßϑø9# t7ÅÛ#tŹ 4’n<Î) ö“Ί$tγø9#tρ .tsø9$Î/ Èe.t6t™ $tϑÎ9 ÎΟÎ?$t‚ø9#tρ .Î=øîè# $tϑÎ9 ÌxÏ?$t%ø9$# Ïβω£ϑptãΧ $tΡωÎi‹t™ ’n?tã ö8Α$t/tρ öΟÏj=|™tρ Èe≅|¹ ¢Οßγ¯=9$# ϵÏ9!# ’n?tãtρ ϵöŠn=tã ª!$# ’¯?y¹ .org 3 .shahril. Èe.YASIN40 .

uρ 4 öΝèδt≈rO#uuρ (#θãΒ£‰s% $tΒ Ü=çGò6tΡuρ $tΡø—¨“yèsù $yϑèδθç/¤‹s3sù È÷uΖøO$# ãΝÍκöSs9Î) !$uΖù=y™ö‘r& øŒÎ) ∩⊇⊂∪ tβθè=y™ößϑø9$# $yδu!%y` øŒÎ) Ïπtƒös)ø9$# |=≈ptõ¾r& ¸ξsW¨Β ÏΒ ß≈oΗ÷q§9$# tΑt“Ρr& !$tΒuρ $oΨè=÷WÏiΒ ×|³o0 ωÎ) óΟçFΡr& !$tΒ (#θä9$s% ∩⊇⊆∪ tβθè=y™óM‘∆ Νä3ø‹s9Î) !$¯ΡÎ) (#þθä9$s)sù .org 4 .ÏΒ $uΖù=yèy_uρ ∩∇∪ tβθßsyϑø)•Β ∩∪ tβρçÅÇö7ムBaca doa ini :- tò2Ïe%!$# yìt7©?$# ÇtΒ â‘É‹Ψè? $yϑ¯ΡÎ) ∩⊇⊃∪ tβθãΖÏΒ÷σムŸω öΝèδö‘É‹Ζè? óΟs9 ôΘr& öΝßγs?ö‘x‹Ρr&u öΝÍκöSn=tã í!#uθy™uρ 4†tAöθyϑø9$# Ì÷∏çΡ ßøtwΥ $¯ΡÎ) ∩⊇⊇∪ AΟƒÍŸ2 9ô_r&uρ .DARUL SAKA ∩⊇∪ ÉΟŠÏm§9$# Ç≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0 ∩⊇∪ û§ƒ û§ƒ û§ƒ û§ƒ û§ƒ û§ƒ û§ƒ Ÿ≅ƒÍ”∴s? ∩⊆∪ 5ΟŠÉ)tGó¡•Β :Þ≡uÅÀ 4’n?tã ∩⊂∪ tÎ=y™ößϑø9$# zÏϑs9 y7¨ΡÎ) ∩⊄∪ ÉΟ‹Å3ptø:$# Éβ#uöà)ø9$#uρ ãΑöθs)ø9$# ¨.ym ô‰s)s9 ∩∉∪ tβθè=Ï%≈xî ôΜßγsù öΝèδäτ!$t/#u u‘É‹Ρé& !$¨Β $YΒöθs% u‘É‹ΖçFÏ9 ∩∈∪ ËΛÏm§9$# Í“ƒÍ•yèø9$# Νßγsù Èβ$s%øŒF{$# †n<Î) }‘Îγsù Wξ≈n=øîr& öΝÎγÉ)≈oΨôãr& þ’Îû $uΖù=yèy_ $¯ΡÎ) ∩∠∪ tβθãΖÏΒ÷σムŸω ôΜßγsù öΝÏδÎsYø. ó>ÎôÑ$#uρ ∩⊇⊄∪ &Î7•Β 5Θ$tΒÎ) þ’Îû çµ≈uΖøŠ|Áômr& >óx« ¨≅ä.r& #’n?tã Ÿω ôΜßγsù öΝßγ≈oΨøŠt±øîr'sù #t‰y™ óΟÎγÏ%ù=yz ôÏΒuρ #t‰y™ öΝÍκ‰É‰÷ƒr& È÷t/ .]Ï9$sVÎ/ Disusun oleh Shahril Affandi Khairuddin http://www.οtÏ%øóyϑÎ/ çν÷Åe³t6sù ( Í=ø‹tóø9$$Î/ z≈uΗ÷q§9$# zÅ´yzuρ Μçλm.shahril.YASIN40 .

(#÷ρttƒ óΟs9r& ∩⊂⊃∪ tβρâÌ“öκtJó¡o„ ϵÎ/ (#θçΡ%x.DARUL SAKA ωÎ) !$uΖøŠn=tã $tΒuρ ∩⊇∉∪ tβθè=y™ößϑs9 óΟä3ö‹s9Î) !$¯ΡÎ) ÞΟn=÷ètƒ $uΖš/u‘ (#θä9$s% ∩⊇∈∪ tβθç/É‹õ3x? ωÎ) óΟçFΡr& ÷βÎ) >óx« $¨ΖÏiΒ Οä3§Ζ¡¡yϑu‹s9uρ ö/ä3§ΨuΗäd÷t∴s9 (#θßγtF⊥s? óΟ©9 È⌡s9 ( öΝä3Î/ $tΡ÷¨%sÜs? $¯ΡÎ) (#þθä9$s% ∩⊇∠∪ ÚÎ7ßϑø9$# àN≈n=t7ø9$# ∩⊇∪ šχθèùÍô£•Β ×Πöθs% óΟçFΡr& ö≅t/ 4 Οè?ôÅe2èŒ Ér& 4 öΝä3yè¨Β Νä.YASIN40 . ×πtƒ#uuρ ∩⊂⊄∪ tβρç|ØøtèΧ $uΖ÷ƒt$©! ÓìŠÏΗsd $£ϑ©9 @≅ä. öΝÍκöSs9Î) öΝåκ¨Ξr& Èβρãà)ø9$# š∅ÏiΒ Νßγn=ö6s% $uΖõ3n=÷δr& ö/x.âÈ∝¯≈sÛ (#θä9$s% ∩⊇∇∪ ÒΟŠÏ9r& ë>#x‹tã ω tΒ (#θãèÎ7®?$# ∩⊄⊃∪ šÎ=y™ößϑø9$# (#θãèÎ7®?$# ÉΘöθs)≈tƒ tΑ$s% 4tëó¡o„ ×≅ã_u‘ ÏπuΖƒÏ‰yϑø9$# $|Áø%r& ôÏΒ u!%y`uρ ∩⊄⊄∪ tβθãèy_öè? ϵø‹s9Î)uρ ’ÎΤtsÜsù “Ï%©!$# ߉ç7ôãr& Iω u’Í< $tΒuρ ∩⊄⊇∪ tβρ߉tGôγ•Β Νèδuρ #\ô_r& ö/ä3é=t↔ó¡o„ Èβρä‹É)ΖムŸωuρ $\↔ø‹x© öΝßγçFyè≈x%x© Íh_tã Çøóè? ω 9hÛØÎ/ ß≈oΗ÷q§9$# Èβ÷ŠÌムβÎ) ºπyγÏ9#u ÿϵÏΡρߊ ÏΒ ä‹ÏƒªBr&u È≅äz÷Š$# Ÿ≅ŠÏ% ∩⊄∈∪ Èβθãèyϑó™$$sù öΝä3În/tÎ/ àMΖtΒ#u þ†ÎoΤÎ) ∩⊄⊆∪ AÎ7•Β 9≅≈n=|Ê ’Å∀©9 #]ŒÎ) þ’ÎoΤÎ) ∩⊄⊂∪ ∩⊄∠∪ tÏΒtõ3ßϑø9$# zÏΒ Í_n=yèy_uρ ’În1u‘ ’Í< tx%xî $yϑÎ/ ∩⊄∉∪ tβθßϑn=ôètƒ ’ÍΓöθs% |Mø‹n=≈tƒ tΑ$s% ( sπ¨Ψpgø:$# βÎ) ∩⊄∇∪ t. $tΒuρ Ï!$yϑ¡¡9$# š∅ÏiΒ 7‰Ζã_ ÏΒ Íνω÷èt/ . ωÎ) @Αθß™§‘ èπtGø‹yϑø9$# ÞÚö‘F{$# ãΝçλ°. βÎ)uρ ∩⊂⊇∪ tβθãèÅ_ötƒ Ÿω Disusun oleh Shahril Affandi Khairuddin http://www.shahril.org 5 .ÏΒ ϵÏΒöθs% 4’n?tã $uΖø9t“Ρr& !$tΒuρ * ÏiΒ ΟÎγŠÏ?ù'tƒ $tΒ 4 ÏŠ$t6Ïèø9$# ’n?tã ¸οuô£ys≈tƒ ∩⊄∪ tβρ߉Ïϑ≈yz öΝèδ #sŒÎ*sù Zοy‰Ïn≡uρ Zπysø‹|¹ ωÎ) ôMtΡ%x.Î!Í”∴ãΒ $¨Ζä.

M≈¨Ζy_ $yγŠÏù $oΨù=yèy_uρ ∩⊂⊂∪ tβθè=à2ù'tƒ çµ÷ΨÏϑsù ${7ym $pκ÷]ÏΒ $oΨô_{Z÷zr&uρ $yγ≈uΖ÷du‹ômr& Ÿξsùr& ( öΝÍγƒÏ‰÷ƒr& çµ÷Gn=Ïϑtã $tΒuρ ÍνÌyϑrO ÏΒ (#θè=à2ù'u‹Ï9 ∩⊂⊆∪ Èβθã‹ãèø9$# zÏΒ $pκSÏù $tΡö¤fsùuρ 5=≈oΨôãr&uρ óΟÎγÅ¡à%Ρr& ôÏΒuρ ÞÚö‘F{$# àMÎ7/Ψè? $£ϑÏΒ $yγ¯=à2 yl≡uρø—F{$# t.org 6 .DARUL SAKA 9≅ŠÏƒ¯Υ ÏiΒ .n=y{ “Ï%©!$# z≈ysö6ß™ ∩⊂∈∪ tβρãà6ô±o„ ∩⊂∠∪ tβθßϑÎ=ôà•Β Νèδ #sŒÎ*sù u‘$pκ¨]9$# çµ÷ΖÏΒ ã‡n=ó¡nΣ ã≅ø‹©9$# ãΝßγ©9 ×πtƒ#uuρ ∩⊂∉∪ tβθßϑn=ôètƒ Ÿω $£ϑÏΒuρ 4 $yγ©9 9hs)tGó¡ßϑÏ9 “ÌøgrB ߧôϑ¤±9$#uρ ∩⊂∇∪ ÉΟŠÎ=yèø9$# Í“ƒÍ•yèø9$# ãƒÏ‰ø)s? y7Ï9≡sŒ ∩⊂∇∪ ÉΟŠÎ=yèø9$# Í“ƒÍ•yèø9$# ãƒÏ‰ø)s? y7Ï9≡sŒ ∩⊂∇∪ ÉΟŠÎ=yèø9$# Í“ƒÍ•yèø9$# ãƒÏ‰ø)s? y7Ï9≡sŒ ∩⊂∇∪ ÉΟŠÎ=yèø9$# Í“ƒÍ•yèø9$# ãƒÏ‰ø)s? y7Ï9≡sŒ ∩⊂∇∪ ÉΟŠÎ=yèø9$# Í“ƒÍ•yèø9$# ãƒÏ‰ø)s? y7Ï9≡sŒ ∩⊂∇∪ ÉΟŠÎ=yèø9$# Í“ƒÍ•yèø9$# ãƒÏ‰ø)s? y7Ï9≡sŒ ∩⊂∇∪ ÉΟŠÎ=yèø9$# Í“ƒÍ•yèø9$# ãƒÏ‰ø)s? y7Ï9≡sŒ ∩⊂∇∪ ÉΟŠÎ=yèø9$# Í“ƒÍ•yèø9$# ãƒÏ‰ø)s? y7Ï9≡sŒ ∩⊂∇∪ ÉΟŠÎ=yèø9$# Í“ƒÍ•yèø9$# ãƒÏ‰ø)s? y7Ï9≡sŒ ∩⊂∇∪ ÉΟŠÎ=yèø9$# Í“ƒÍ•yèø9$# ãƒÏ‰ø)s? y7Ï9≡sŒ ∩⊂∇∪ ÉΟŠÎ=yèø9$# Í“ƒÍ•yèø9$# ãƒÏ‰ø)s? y7Ï9≡sŒ ∩⊂∇∪ ÉΟŠÎ=yèø9$# Í“ƒÍ•yèø9$# ãƒÏ‰ø)s? y7Ï9≡sŒ ∩⊂∇∪ ÉΟŠÎ=yèø9$# Í“ƒÍ•yèø9$# ãƒÏ‰ø)s? y7Ï9≡sŒ ∩⊂∇∪ ÉΟŠÎ=yèø9$# Í“ƒÍ•yèø9$# ãƒÏ‰ø)s? y7Ï9≡sŒ Disusun oleh Shahril Affandi Khairuddin http://www.YASIN40 .shahril.

YASIN40 . s††Ì|À Ÿξsù öΝßγø%ÌøóçΡ ôÏiΒ 7πtƒ#u ôÏiΒ ΝÍκSÏ?ù's? $tΒuρ ∩⊆∈∪ tβθçΗxqöè? ÷/ä3ª=yès9 ÷/ä3x%ù=yz $tΒuρ öΝä3ƒÏ‰÷ƒr& t÷t/ $tΒ (#θà)®?$# ãΝßγs9 Ÿ≅ŠÏ% tÏ%©!$# tΑ$s% ª!$# â/ä3x%y—u‘ $£ϑÏΒ (#θà)Ï%Ρr& öΝçλm.7n=sù ’Îû @≅ä.tΒ $uΖn=÷ƒuθ≈tƒ (#θä9$s% ∩∈⊇∪ šχθè=Å¡Ψtƒ öΝÎγÎn/u‘ 4’n<Î) Ï^#y‰÷`F{$# zÏiΒ Νèδ #sŒÎ*sù Í‘θÁ9$# ’Îû y‡Ï%çΡuρ ωÎ) ôMtΡ$Ÿ2 βÎ) ∩∈⊄∪ šχθè=y™ößϑø9$# šXy‰|¹uρ ß≈oΗ÷q§9$# y‰tãuρ $tΒ #x‹≈yδ 3 2$tΡωs%ö¨Β ÏΒ $uΖsVyèt/ Ÿωuρ $\↔ø‹x© Ó§ø%tΡ ãΝn=ôàè? Ÿω tΠöθu‹ø9$$sù ∩∈⊂∪ tβρç|ØøtèΧ $oΨ÷ƒt$©! ÓìŠÏΗsd öΝèδ #sŒÎ*sù Zοy‰Ïn≡uρ Zπysø‹|¹ ∩∈∈∪ tβθßγÅ3≈sù 9≅äóä© ’Îû tΠöθu‹ø9$# Ïπ¨Ψpgø:$# |=≈ysô¹r& ¨βÎ) ∩∈⊆∪ tβθè=yϑ÷ès? óΟçFΖà2 $tΒ ωÎ) šχ÷ρt“øgéB ∩∈∠∪ tβθã㣉tƒ $¨Β Νçλm. βÎ) ߉ôãuθø9$# #x‹≈yδ 4tLtΒ tβθä9θà)tƒuρ ∩∈⊃∪ šχθãèÅ_ötƒ öΝÎγÎ=÷δr& #’n<Î) Iωuρ ZπuŠÏ¹öθs? tβθãè‹ÏÜtFó¡tƒ Ÿξsù ∩⊆∪ tβθßϑÅ_Áσs† öΝèδuρ öΝèδä‹è{ù's? .Î/$y™ ã≅ø‹©9$# Ÿωuρ tyϑs)ø9$# x8Í‘ô‰è? ù't±®Σ βÎ)uρ ∩⊆⊄∪ tβθç6x.shahril.org 7 ∩∈∇∪ 5ΟŠÏm§‘ . ωÎ) öΝÍκÍh5u‘ ÏM≈tƒ#u ∩⊆∠∪ &Î7•Β 9≅≈n=|Ê †Îû ωÎ) óΟçFΡr& ÷βÎ) ÿ…çµyϑyèôÛr& ª!$# â!$t±o„ öθ©9 tΒ ãΝÏèôÜçΡr& (#þθãΖtΒ#u tÏ%©#Ï9 (#ρãx%Ÿ2 Zοy‰Ïn≡uρ ZπysøŠ|¹ ωÎ) tβρãÝàΖtƒ $tΒ ∩⊆∇∪ tÏ%ω≈|¹ óΟçFΖä. Ÿ≅ŠÏ% #sŒÎ)uρ ∩⊆∉∪ tÅÊÌ÷èãΒ $pκ÷]tã (#θçΡ%x. ∩∈∉∪ tβθä↔Å3§GãΒ Å7Í←!#u‘F{$# ’n?tã @≅≈n=Ïß ’Îû ö/àSã_≡uρø—r&uρ öΛèε 5b>§‘ ÏiΒ Zωöθs% ÖΝ≈n=y™ ∩∈∇∪ 5ΟŠÏm§‘ 5b>§‘ ÏiΒ Zωöθs% ÖΝ≈n=y™ ∩∈∇∪ 5ΟŠÏm§‘ 5b>§‘ ÏiΒ Zωöθs% ÖΝ≈n=y™ ∩∈∇∪ 5ΟŠÏm§‘ 5b>§‘ ÏiΒ Zωöθs% ÖΝ≈n=y™ Disusun oleh Shahril Affandi Khairuddin http://www.uρ 4 Í‘$pκ¨]9$# ß.DARUL SAKA βr& !$oλm. yŠ$tã 4®Lym tΑΗ$oΨtΒ çµ≈tΡö‘£‰s% tyϑs)ø9$#uρ $uΖù=uΗxq $¯Ρr& öΝçλ°.ötƒ $tΒ Ï&Î#÷VÏiΒ ÏiΒ Μçλm.⊥tƒ ߧôϑ¤±9$# Ÿω ∩⊂∪ ÉΟƒÏ‰s)ø9$# Èβθã_óZãèø9$%x. $uΖø)n=yzuρ ∩⊆⊇∪ Èβθßsô±yϑø9$# Å7ù=à%ø9$# ’Îû öΝåκtJ−ƒÍh‘èŒ #sŒÎ)uρ ∩⊆⊆∪ &Ïm 4’n<Î) $·è≈tFtΒuρ $¨ΖÏiΒ ZπtΗôqy‘ ωÎ) ∩⊆⊂∪ tβρä‹s)ΖムöΝèδ Ÿωuρ öΝçλm.uρ ×πyγÅ3≈sù $pκSÏù öΝçλm. ×πtƒ#uuρ ∩⊆⊃∪ šχθßst7ó¡o„ . Èöt7.

org 8 .DARUL SAKA ∩∈∇∪ 5ΟŠÏm§‘ 5b>§‘ ÏiΒ Zωöθs% ÖΝ≈n=y™ ∩∈∇∪ 5ΟŠÏm§‘ 5b>§‘ ÏiΒ Zωöθs% ÖΝ≈n=y™ ∩∈∇∪ 5ΟŠÏm§‘ 5b>§‘ ÏiΒ Zωöθs% ÖΝ≈n=y™ ∩∈∇∪ 5ΟŠÏm§‘ 5b>§‘ ÏiΒ Zωöθs% ÖΝ≈n=y™ ∩∈∇∪ 5ΟŠÏm§‘ 5b>§‘ ÏiΒ Zωöθs% ÖΝ≈n=y™ ∩∈∇∪ 5ΟŠÏm§‘ 5b>§‘ ÏiΒ Zωöθs% ÖΝ≈n=y™ ∩∈∇∪ 5ΟŠÏm§‘ 5b>§‘ ÏiΒ Zωöθs% ÖΝ≈n=y™ ∩∈∇∪ 5ΟŠÏm§‘ 5b>§‘ ÏiΒ Zωöθs% ÖΝ≈n=y™ ∩∈∇∪ 5ΟŠÏm§‘ 5b>§‘ ÏiΒ Zωöθs% ÖΝ≈n=y™ ∩∈∇∪ 5ΟŠÏm§‘ 5b>§‘ ÏiΒ Zωöθs% ÖΝ≈n=y™ ∩∈∇∪ 5ΟŠÏm§‘ 5b>§‘ ÏiΒ Zωöθs% ÖΝ≈n=y™ ∩∈∇∪ 5ΟŠÏm§‘ 5b>§‘ ÏiΒ Zωöθs% ÖΝ≈n=y™ Disusun oleh Shahril Affandi Khairuddin http://www.shahril.YASIN40 .

org 9 . yξÎ7Å_ óΟä3ΖÏΒ ¨≅|Êr& !$uΖßϑÏk=s3è?uρ öΝÎγÏδ≡uθøùr& #’n?tã ÞΟÏFøƒwΥ tΠöθu‹ø9$# ∩∉⊆∪ šχρãà%õ3s? óΟçFΖä. ÉL©9$# æΛ©yγy_ ÍνÉ‹≈yδ ∩∉⊄∪ tβθè=É)÷ès? (#θçΡθä3s? öΝn=sùr& ( #·%ÏWx. $yγ≈oΨù=©9sŒuρ ∩∠⊇∪ tβθä3Î=≈tΒ $yγs9 ôΜßγsù Ÿω ∩∠⊆∪ šχρç|ÇΖムöΝßγ¯=yè©9 ZπyγÏ9#u «!$# Èβρߊ ÏΒ (#ρä‹sƒªB$#uρ ∩∠⊂∪ šχρãä3ô±o„ Ÿξsùr& ( Ü>Í‘$t±tΒuρ $tΒ ãΝn=÷ètΡ $¯ΡÎ) ¢ óΟßγä9öθs% šΡâ“øts† Ÿξsù ∩∠∈∪ tβρç|Øøt’Χ Ó‰Ψã_ öΝçλm.ù=sƒø:$# ’Îû çµó¡Åe6uΖçΡ çνöÏdϑyèœΡ tΒuρ ∩∉∠∪ šχθãèÅ_ötƒ Ÿωuρ $|‹ÅÒãΒ (#θãè≈sÜtGó™$# $wŠym tβ%x. $yϑÎ/ Νßγè=ã_ö‘r& ߉pκô¶s?uρ öΝÍκ‰É‰÷ƒr& $yϑsù óΟÎγÏFtΡ%x6tΒ 4’n?tã óΟßγ≈oΨ÷‚|¡yϑs9 â!$t±tΡ öθs9uρ ∩∉∉∪ šχρçÅÇö7ム4†¯Τr'sù xÞ≡tÅ_Á9$# (#θà)t7tFó™$$sù ∩∉∇∪ tβθè=É)÷ètƒ Ÿξsùr& ( È. $yϑÎ/ tΠöθu‹ø9$# $yδöθn=ô¹$# ∩∉⊂∪ öΝÍκÈ]ã‹ôãr& #’n?tã $oΨó¡yϑsÜs9 â!$t±nΣ öθs9uρ ∩∉∈∪ tβθç6Å¡õ3tƒ (#θçΡ%x.shahril.DARUL SAKA (#ρ߉ç7÷ès? ω χr& tΠyŠ#u ûÍ_t6≈tƒ öΝä3ö‹s9Î) ô‰yγôãr& óΟs9r& * ∩∈∪ tβθãΒÌôfãΚø9$# $pκš‰r& tΠöθu‹ø9$# (#ρâ“≈tFøΒ$#uρ ô‰s)s9uρ ∩∉⊇∪ ÒΟŠÉ)tGó¡•Β ÔÞ≡uÅÀ #x‹≈yδ 4 ’ÎΤρ߉ç6ôã$# Èβr&uρ ∩∉⊃∪ ×Î7•Β Aρ߉tã ö/ä3s9 …絯ΡÎ) ( z≈sÜø‹¤±9$# šχρ߉tãθè? óΟçFΖä.ο§tΒ tΑ¨ρr& !$yδr't±Σr& ü“Ï%©!$# $pκSÍ‹ósム∩∇⊃∪ tβρ߉Ï%θè? çµ÷ΖÏiΒ ΟçFΡr& !#sŒÎ*sù #Y‘$tΡ Î|Ø÷zF{$# Disusun oleh Shahril Affandi Khairuddin http://www.Ïts†uρ ßìÏ%≈oΨtΒ $pκSÏù öΝçλm.ÏŒ ωÎ) uθèδ ÷βÎ) 4 ÿ…ã&s! Èöt7. tΒ u‘É‹ΖãŠÏj9 ∩∉∪ ×Î7•Β ×β#uöè%uρ Öø.uρ ∩∠⊄∪ tβθè=ä.ù'tƒ $pκ÷]ÏΒuρ öΝæκâ5θä.u‘ $pκ÷]Ïϑsù öΝçλm.⊥tƒ $tΒuρ t÷èÏe±9$# çµ≈oΨôϑ¯=tæ $tΒuρ $Vϑ≈yè÷Ρr& !$uΖƒÏ‰÷ƒr& ôMn=Ïϑtã $£ϑÏiΒ Νßγs9 $uΖø)n=yz $¯Ρr& (#÷ρttƒ óΟs9uρr& ∩∠⊃∪ šÍÏ%≈s3ø9$# ’n?tã ãΑöθs)ø9$# ¨.YASIN40 .ù=yz Èe≅ä3Î/ uθèδuρ ( . öΝèδuρ öΝèδuóÇnΣ tβθãè‹ÏÜtGó¡tƒ ÒΟ‹ÅÁyz uθèδ #sŒÎ*sù 7πx%õÜœΡ ÏΒ çµ≈oΨø)n=yz $¯Ρr& ß≈|¡ΡM}$# ttƒ óΟs9uρr& ∩∠∉∪ tβθãΖÎ=÷èム$tΒuρ šχρ•ţムö≅è% ∩∠∇∪ ÒΟŠÏΒu‘ }‘Éδuρ zΝ≈sàÏèø9$# Ä÷∏ムtΒ tΑ$s% ( …çµs)ù=yz zŤtΡuρ WξsWtΒ $oΨs9 z>uŸÑuρ ∩∠∠∪ ×Î7•Β Ìyf¤±9$# zÏiΒ /ä3s9 Ÿ≅yèy_ “Ï%©!$# ∩∠∪ íΟŠÎ=tæ @.

n=y{ “Ï%©!$# }§øŠs9uρr& “Ï%©!$# z≈ysö6Ý¡sù ∩∇⊄∪ ãβθä3uŠsù ä.n=y{ “Ï%©!$# }§øŠs9uρr& 4’n?t/ 4 Οßγn=÷WÏΒ t.n=y{ “Ï%©!$# }§øŠs9uρr& 4’n?t/ 4 Οßγn=÷WÏΒ t.è=øƒs† βr& #’n?tã A‘ω≈s)Î/ uÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# t.n=y{ “Ï%©!$# }§øŠs9uρr& ß. ßNθä3w=tΒ Íνωu‹Î/ Disusun oleh Shahril Affandi Khairuddin http://www.YASIN40 .≈¯=y‚ø9$# uθèδuρ 4’n?t/ 4 Οßγn=÷WÏΒ t.DARUL SAKA 4’n?t/ 4 Οßγn=÷WÏΒ t. …çµs9 tΑθà)tƒ βr& $º↔ø‹x© yŠ#u‘r& !#sŒÎ) ÿ…çνãøΒr& !$yϑ¯ΡÎ) ∩∇⊇∪ ÞΟŠÎ=yèø9$# ∩∇⊂∪ tβθãèy_öè? ϵø‹s9Î)uρ &óx« Èe≅ä.è=øƒs† βr& #’n?tã A‘ω≈s)Î/ uÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# t.shahril.è=øƒs† βr& #’n?tã A‘ω≈s)Î/ uÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# t.è=øƒs† βr& #’n?tã A‘ω≈s)Î/ uÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# t.org 10 .

YASIN40 .org 11 . 4 tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$#uρ ϵÎn/§‘ ÏΒ Ïµø‹s9Î) tΑÌ“Ρé& !$yϑÎ/ ãΑθß™§9$# ztΒ#u šø‹s9Î)uρ $oΨ−/u‘ y7tΡ#tø%äî ( $oΨ÷èsÛr&uρ $uΖ÷èÏϑy™ (#θä9$s%uρ 4 Ï&Î#ß™•‘ ÏiΒ 7‰ymr& š÷t/ ä−Ìhx%çΡ Ÿω Ï&Î#ß™â‘uρ Ÿω $oΨ−/u‘ 3 ôMt6|¡tFø.$# $tΒ $pκöSn=tãuρ ôMt6|¡x.DARUL SAKA Doa Abi Darda 1x Al Baqarah 185 – 186 3x ϵÎ7çFä. #\ô¹Î) !$uΖøŠn=tã ö≅Ïϑóss? Ÿωuρ $oΨ−/u‘ 4 $tΡù'sÜ÷zr& ÷ρr& !$uΖŠÅ¡®Σ βÎ) !$tΡõ‹Ï{#xσè? $uΖ9s9öθtΒ |MΡr& 4 !$uΖôϑymö‘$#uρ $oΨs9 öÏ%øî$#uρ $¨Ψtã ß#ôã$#uρ ( ϵÎ/ $oΨs9 sπs%$sÛ Ÿω $tΒ $oΨù=Ïdϑysè? Ÿωuρ $uΖ−/u‘ 4 $uΖÎ=ö6s% ∩⊄∇∉∪ šÍÏ%≈x6ø9$# ÏΘöθs)ø9$# ’n?tã $tΡöÝÁΡ$$sù Disusun oleh Shahril Affandi Khairuddin http://www.uρ ϵÏFs3Íׯ≈n=tΒuρ «!$$Î/ ztΒ#u <≅ä.shahril. $tΒ $yγs9 4 $yγyèó™ãρ ωÎ) $²¡ø%tΡ ª!$# ß#Ïk=s3ムŸω ∩⊄∇∈∪ ç%ÅÁyϑø9$# ÏΒ šÏ%©!$# ’n?tã …çµtFù=yϑym $yϑx.

ysø9$# à7Î=yϑø9$# ª!$# ’n?≈yètGsù ∩⊇⊇∈∪ tβθãèy_öè? Ÿω $uΖøŠs9Î) öΝä3¯Ρr&uρ $ZWt7tã öΝä3≈oΨø)n=yz $yϑ¯Ρr& óΟçFö7Å¡yssùr& ϵÎ/ …çµs9 z≈yδöç/ Ÿω tyz#u $·γ≈s9Î) «!$# yìtΒ äíô‰tƒ tΒuρ ∩⊇⊇∉∪ ÉΟƒÌx6ø9$# ĸöyèø9$# j>u‘ uθèδ ωÎ) tµ≈s9Î) çö%yz |MΡr&uρ óΟymö‘$#uρ öÏ%øî$# Éb>§‘ ≅è%uρ ∩⊇⊇∠∪ tβρãÏ%≈s3ø9$# ßxÎ=ø%ムŸω …絯ΡÎ) 4 ÿϵÎn/u‘ y‰ΖÏã …çµç/$|¡Ïm $yϑ¯ΡÎ*sù ∩⊇⊇∇∪ tÏΗ¿q≡§9$# At Taubah 128 .YASIN40 .org 12 .Î=≈y‚ø9$# ª!$# uθèδ ∩⊄⊂∪ ∩⊄⊆∪ ÞΟŠÅ3ptø:$# Ⓝ͕yèø9$# uθèδuρ ( ÇÚö‘F{$#uρ Al Mukminun 115-118 Iω ( ‘.shahril.DARUL SAKA Al Hasyr 21-24 3x ã≅≈sVøΒF{$# šù=Ï?uρ 4 «!$# ÏπuŠô±yz ôÏiΒ %YæÏd‰|ÁtF•Β $Yèϱ≈yz …çµtF÷ƒr&t©9 9≅t6y_ 4’n?tã tβ#uöà)ø9$# #x‹≈yδ $uΖø9t“Ρr& öθs9 É=ø‹tóø9$# ÞΟÎ=≈tã ( uθèδ ωÎ) tµ≈s9Î) Iω “Ï%©!$# ª!$# uθèδ ∩⊄⊇∪ šχρã©3x%tGtƒ óΟßγ¯=yès9 Ĩ$¨Ζ=Ï9 $pκæ5ÎôØtΡ â¨ρ‘‰à)ø9$# à7Î=yϑø9$# uθèδ ωÎ) tµ≈s9Î) Iω ”Ï%©!$# ª!$# uθèδ ∩⊄⊄∪ ÞΟŠÏm§9$# ß≈oΗ÷q§9$# uθèδ ( Íοy‰≈y㤱9$#uρ šχθà2Îô³ç„ $£ϑtã «!$# z≈ysö6ß™ 4 çÉi9x6tGßϑø9$# â‘$¬6yfø9$# Ⓝ͓yèø9$# Ú∅Ïϑø‹yγßϑø9$# ßÏΒ÷σßϑø9$# ãΝ≈n=¡¡9$# ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ’Îû $tΒ …çµs9 ßxÎm7|¡ç„ 4 4o_ó¡ßsø9$# â!$yϑó™F{$# ã&s! ( â‘Èhθ|Áßϑø9$# ä—Í‘$t7ø9$# ß.129 7x Νà6ø‹n=tæ ëȃÌym óΟšGÏΨtã $tΒ Ïµø‹n=tã ͕tã öΝà6Å¡à%Ρr& ôÏiΒ Ñ^θß™u‘ öΝà2u!%y` ô‰s)s9 ϵø‹n=tã ( uθèδ ωÎ) tµ≈s9Î) Iω ª!$# š_É<ó¡ym ö≅à)sù (#öθ©9uθs? βÎ*sù ∩⊇⊄∇∪ ÒΟŠÏm§‘ Ô∃ρâu‘ šÏΖÏΒ÷σßϑø9$$Î/ ∩⊇⊄∪ ÉΟŠÏàyèø9$# ĸöyèø9$# j>u‘ uθèδuρ ( àMù=2uθs? Disusun oleh Shahril Affandi Khairuddin http://www.

n=x%ø9$# Éb>tÎ/ èŒθããr& ö≅è% ∩∈∪ y‰|¡ym #sŒÎ) >‰Å™%tn Ìhx© ÏΒuρ ∩⊆∪ ωs)ãèø9$# †Îû ÏM≈sV≈¤%¨Ζ9$# An Nas 1x Ĩ$¨Ψsƒø:$# Ĩ#uθó™uθø9$# Ìhx© ÏΒ ∩⊂∪ Ĩ$¨Ψ9$# ϵ≈s9Î) ∩⊄∪ Ĩ$¨Ψ9$# Å7Î=tΒ ∩⊇∪ Ĩ$¨Ψ9$# Éb>tÎ/ èŒθããr& ö≅è% ∩∉∪ Ĩ$¨Ψ9$#uρ Ïπ¨ΨÉfø9$# zÏΒ ∩∈∪ ÄZ$¨Ψ9$# Í‘ρ߉߹ †Îû â¨Èθó™uθム“Ï%©!$# ∩⊆∪ Al Fatihah 1x ∩⊂∪ ÉΟŠÏm§9$# Ç≈uΗ÷q§9$# ∩⊄∪ šÏϑn=≈yèø9$# Å_Uu‘ ¬! ߉ôϑysø9$# ∩⊇∪ ÉΟŠÏm§9$# Ç≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0 tΛÉ)tGó¡ßϑø9$# xÞ≡uÅ_Ç9$# $tΡω÷δ$# ∩∈∪ ÚÏètGó¡nΣ y‚$−ƒÎ)uρ ߉ç7÷ètΡ x‚$−ƒÎ) ∩⊆∪ ÉÏe$!$# ÏΘöθtƒ Å7Î=≈tΒ ∩∠∪ tÏj9!$Ò9$# Ÿωuρ óΟÎγø‹n=tæ ÅUθàÒøóyϑø9$# Îö%xî öΝÎγø‹n=tã |Môϑyè÷Ρr& tÏ%©!$# xÞ≡uÅÀ ∩∉∪ Disusun oleh Shahril Affandi Khairuddin http://www. öΝßγn=yèpgmm ∩⊆∪ 9≅ŠÅd∨Å™ ÏiΒ .οu‘$y∨Ït¿2 ΝÎγ‹ÏΒös? ∩⊂∪ Ÿ≅‹Î/$t/r& #·ö%sÛ öΝÍκöSn=tã Al Kautsar 7x ∩⊂∪ çtIö/F{$# uθèδ št∞ÏΡ$x© )χÎ) ∩⊄∪ öptùΥ$#uρ y7În/tÏ9 Èe≅|Ásù ∩⊇∪ trOöθs3ø9$# š≈oΨø‹sÜôãr& !$¯ΡÎ) Al Ikhlas 7x 7‰ymr& #·θà%à2 …ã&©! ä3tƒ öΝs9uρ ∩⊂∪ ô‰s9θムöΝs9uρ ô$Î#tƒ öΝs9 ∩⊄∪ ߉yϑ¢Á9$# ª!$# ∩⊇∪ î‰ymr& ª!$# uθèδ ö≅è% ∩⊆∪ Al Falaq 1x Ìhx© ÏΒuρ ∩⊂∪ |=s%uρ #sŒÎ) @.Å™%yñ ÎhŸ° ÏΒuρ ∩⊄∪ t.DARUL SAKA Al Fiil 11x Ÿ≅y™ö‘r&uρ ∩⊄∪ 9≅‹Î=ôÒs? ’Îû ö/èφy‰øŠx.n=y{ $tΒ ÎhŸ° ÏΒ ∩⊇∪ È.YASIN40 .shahril. ts? óΟs9r& ∩∈∪ ¥Αθà2ù'¨Β 7#óÁyèx.org 13 . ö≅yèøgs† óΟs9r& ∩⊇∪ È≅‹Ï%ø9$# É=≈ptõ¾r'Î/ y7•/u‘ Ÿ≅yèsù y#ø‹x.

≈¯=sƒø:$# «!$# ÉΟó¡Î0 • ç%Î7sƒø:$# ÞΟŠÎ=yèø9$# uθèδuρ Öï†x« ϵÎ=÷WÏϑx. ª!$$sù • *** niatkan hajat di dalam hati di tempat titik ……………...DARUL SAKA Al Qasas:24 3x ∩⊄⊆∪ ×%É)sù 9ö%yz ôÏΒ ¥’n<Î) |Mø9t“Ρr& !$yϑÏ9 ’ÎoΤÎ) Éb>u‘ tΑ$s)sù Èe≅Ïjà9$# ’n<Î) #’¯<uθs? ¢ΟèO $yϑßγs9 4’s+|¡sù Ulang Ayat dibawah 7x...YASIN40 . Disusun oleh Shahril Affandi Khairuddin http://www. }§øŠs9 “Ï%©!$# «!$# ÉΟó¡Î0 • çƒÏ‰s)ø9# ÞΟŠÎ=ysø9$# uθèδuρ Öï†x« ϵÎ=÷WÏϑx....shahril. }§øŠs9 “Ï%©!$# ÌΛqÌx6ø9$# Ⓝ͓yèø9$# «!$# ÉΟó¡Î0 • ÉΟŠÏm§9$# Í‘θà%tóø9$# uθèδuρ Öï†x« ϵÎ=÷WÏϑx. }§øŠs9 “Ï%©!$# «!$# ÉΟó¡Î0 • ãΛqÌx6ø9$# Ⓝ͓yèø9$# uθèδuρ Öï†x« ϵÎ=÷WÏϑx...org 14 . }§øŠs9 “Ï%©!$# ÌΛÎ=yèø9$# Ì.... }§øŠs9 “Ï%©!$# ÉΟŠÏm§9$# Í‘θà%tóø9$# «!$# ÉΟó¡Î0 • tÏΗ¿q≡§9$# ãΝymö‘r& uθèδuρ ( $ZàÏ%≈ym îö%yz .... Bismillah 4 (Syifa’) 3x ’Îû$¤±9$# «!$# ÉΟó¡Î0 • ’Îû$s3ø9$# «!$# ÉΟó¡Î0 • ’Îû$yèßϑø9$# «!$# ÉΟó¡Î0 • ÞΟŠÎ=yèø9$# ßìŠÏϑ¡¡9$# uθèδuρ Ï!$yϑ¡¡9$# ’Îû Ÿωuρ ÇÚö‘F{$# ’Îû Òóy© ϵÏϑó™& tìtΒ •ÛØtƒtω “Ï%©!$# «!$# ÉΟó¡Î0 • Bismillah 6 3x ×ΛÎ=tæ >óx« Èe≅ä3Î/ uθèδuρ Öï†x« ϵÎ=÷WÏϑx..... }§øŠs9 “Ï%©!$# Î÷%ÅÁt7ø9$# Ìì÷ŠÏϑ¡¡9$# «!$# ÉΟó¡Î0 • ÞΟŠÎ=yèø9$# Èßy$−Fx%ø9$# uθèδuρ Öï†x« ϵÎ=÷WÏϑx......

DARUL SAKA Disusun oleh Shahril Affandi Khairuddin http://www.YASIN40 .shahril.org 15 .

YASIN40 .shahril.DARUL SAKA Berdoa. Mintalah hajat anda di sini seperti hajat yang dilafazkan ketika baca yasin.org 16 . Diakhiri bacaan doa dengan lafaz di bawah :- Disusun oleh Shahril Affandi Khairuddin http://www.