Câu 1.Đột biến cấu trúc NST gồm những dạng nào?

Nêu khái niệm, vai trò – hậu quả và ví dụ? Các dạng Dạng ĐB 1. Mất Mất đi một - Tạo nguyên liệu - Ở người, nếu đoạn đoạn nào đó cho quá trình chọn mất đoạn ở NST của lượng trên đó. NST, lọc và tiến hoá. thứ 21 gây ra ung làm giảm số - Ở thực vật khi mất thư máu gen đoạn nhỏ NST ít - Ở cây ngô (bắp) ảnh NST hưởng những sức hay ruồi một giấm đọan sống, giúp loại khỏi mất Khái niệm Vai trò – Hậu quả Ví dụ

gen nhỏ không làm

không mong muốn giảm sức sống kể ở 1 số giống cây cả thể đồng hợp. trồng. Làm giảm gen lượng chết. Mặc dù có hại số nhưng người ta trên thường tận dụng đoạn để loại ra

NST: Thường gây hiện tượng mất

khỏi NST những gen không mong muốn. 2. Lặp Một đoạn đoạn - Tạo nguyên liệu - Ở ruồi giấm lặp

NST bị lặp cho quá trình chọn đoạn 16A hai lần lại 1 lần hay lọc và tiến hoá. nhiều lượng trên đó. làm tăng số gen trên NST. trên NST X là thành mắt dẹt. lần - Làm tăng số lượng cho mắt hình cầu gen - Tính trạng do gen - Ở lúa mạch, lặp lặn quy định được đoạn là tăng hoạt tăng hại). cường biểu tính enzyme hiện (có lợi hoặc có amylase, có lợi cho sản xuất bia.

3. Đảo Một đoạn

đoạn - Tạo nguyên liệu - Ở muỗi, đảo lại nhiều lần trên

NST bị đứt cho quá trình chọn đoạn lặp đi lặp ra rồi quay lọc và tiến hoá. ngược 1800làm thay - Ít ảnh hưởng đến các nhiễm sắc thể sức sống của cá thể đã góp phần tạo đổi do vật chất di truyền nên loài mới.

trình tự gen không bị mất mát.

trên đó.

- Làm thay vị trí gen trên NST dẫn đến thay đổi mức độ hoạt động của các gen và có thể gây hại cho thể đột biến. - Thể dị hợp đảo đoạn, khi giảm phân nếu xảy ra trao đổi chéo trong vùng đảo đoạn sẽ tạo các giao tử không bình thường , hợp tử không có khả năng sống.

4. đoạn

Là sự trao - Tạo nguyên liệu Đề xuất phương đoạn cho quá trình chọn pháp di truyền các lọc và tiến hoá. Có đấu tranh với các trùng gây giữa

Chuyển đổi

NST không vai trò quan trọng côn

tương đồng, trong quá trình hình hại. Tạo các con

một số gen thành loài mới.

đực có 1 hay chuyển

trong nhóm - Làm thay đổi kích nhiều

liên kết này thước, cấu trúc gen, đoạn NST do tác chuyển sang nhóm gen liên kết, động của phóng nhóm liên giảm khả năng sinh xạ làm chúng vô sản. sinh (không có năng nhiên sinh để - Chuyển đoạn giữa khả đồng làm thay đổi tự nhóm gen kết.Chuyển kết khác.

2 NST không tương sản) rồi thả vào liên chúng cạnh tranh đoạn với những con

lớn thường gây chết đực bình thường hoặc giảm khả năng làm số lượng cá sinh sản của cá thể. thể của quần thể Chuyển đoạn nhỏ giảm tới sức sống, có thể thể còn có lợi cho sinh vật. hay làm thường ít ảnh hưởng biến mất cả quần

Câu 2. Trình bày cơ chế phát sinh các dạng đột biến cấu trúc NST - Các tác nhân gây đột biến ảnh hưởng đến quá trình tiếp hợp, trao đổi chéo…hoặc trực tiếp gây đứt gãy nhiễm sắc thể làm phá vỡ cấu trúc nhiễm sắc thể. - Sự trao đổi chéo không cân giữa 2 cromatit khác nguồn gốc trong một cặp nhiễm sắc thể tương đồng có thể làm xuất hiện dạng đột biến lặp đoạn và mất đoạn. - Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thực chất là sự sắp xếp lại cả nhóm gen (đảo đoạn) hoặc làm giảm (mất đoạn) hay tăng số lượng gen (lặp đoạn) trên nhiễm sắc thể. Loại đột biến này có thể quan sát trực tiếp trên nhiễm sắc thể của tiêu bản đã nhuộm màu. Câu 3. Xét 2 cặp NST. Cặp NST tương đồng thứ I có 1 NST có nguồn gốc từ bố chứa các alen ABCD và 1 NST có nguồn gốc từ mẹ chứa các gen abcd. Cặp NST tương đồng thứ II có 1 NST có nguồn gốc từ bố chứa các gen EFGHI, 1 NST có nguồn gốc từ mẹ efghi. Sự giảm phân ở tế bào sinh dục chứa 2 cặp NST nói trên xảy ra các trường hợp sau:

a. Thấy xuất hiện 1 loại tinh trùng có kí hiệu thành phần gen trên NST là ACBD, EFGHI. Nếu trật tự các gen trên NST khác không đổi. Xác định các khả năng tạo ra các loại giao tử khác. b. Thấy xuất hiện 1 loại tinh trùng có kí hiệu thành phần gen trên NST là BCD, efghi. Hiện tượng gì xảy ra nếu trật tự các gen trên các NST khác không đổi. Khi đó các loại giao tử khác sẽ như thế nào? c. Thấy xuất hiện 1 loại tinh trùng có kí hiệu thành phần gen trên NST là abcdcd, EFGHI. Hiện tượng gì xảy ra nếu trật tự các gen trên các NST khác không đổi. Khi đó các loại giao tử khác sẽ như thế nào? Hướng dẫn giải bài tập: a. Thấy xuất hiện 1 loại tinh trùng có kí hiệu thành phần gen trên NST theo trật tự là ACBD, EFGHI. Đây là loại đột biến đảo đoạn trong 1 NST. Thuộc NST có thành phần gen ABCD. Đoạn BC bị đảo quay 1 góc 180 và thành đoạn CB. Các loại giao tử còn lại: ACBD,efghi abcd,EFGHI

-

abcd,efghi

b. Tinh trùng có kí hiệu thành phần gen trên NST là BCD, efghi. Đây là loại đột biến mất đoạn ngoài tâm động của 1 NST, thuộc NST có thành phần gen ABCD. Đoạn bị mất chứa gen A Các loại giao tử còn lại: BCD,EFGHI abcd,EFGHI abcd,efghi

c. Tinh trùng có kí hiệu thành phần gen trên NST là abcdcd, EFGHI. Đay là đột biến lặp đoạn NST thuộc NST có thành phần gen abcd. Đoạn mang gen cd lặp lại một lần thành cdcd. Các loại giao tử còn lại: - abcdcd,efghi - ABCD,EFGHI - ABCD,efghi