Πώς απο-καλούμε τις γάτες

Πηγή: http://www.catisart.gr/

Αθνύ δηαβάζαηε ινηπόλ γηα Γάησλ
ηόζα είδε
Ίδηα κε κέλα άπνςε ζα ζρεκαηίζαηε ήδε:
Γελ σθειεί, δελ γίλεηαη θαλείο λα πξνζπαζήζεη
Τε θύζε απηνύ ηνπ πιάζκαηνο λα ηελ θαηαλνήζεη.
Ξέξεηε ηώξα αξθεηά, λα ην παξαδερηείηε
Καη πόζν κνηάδνπλε κε καο κπνξείηε λα ην δείηε
Με ζαο, κε κέλα θαη κ' απηνύο πνπ δίπια καο πεξλάλε
Πνπ είλαη όινη αιιηώηηθνη θη άιια κπαιά θνξάλε:
Υπάξρνπλ γάηνη γλσζηηθνί, ππάξρνπλ θαη ηξειάξεο
Γάηνη αμηνζέβαζηνη θαη γάηνη ζαριακάξεο
Άιινη θαινί, άιινη θαθνί - κα όινη κε αμία
Καη όινη επηδέρνληαη νκνηνθαηαιεμία.
Κη αλ ηώξα κάζαηε πνιιά, νλόκαηα, ζπλήζεηεο,
Πώο παίδνπλ, πώο εξγάδνληαη, θη άιιεο κηθξέο αιήζεηεο,
Έρνπκε θάηη βαζηθό αθόκα λα ζθεθηνύκε:
Πώο είλαη πξέπνλ ηα Γαηηά λα ηα απν-θαινύκε;
Δγώ ζαο ιέσ θαη' αξρήλ - θαη ζαο κηιώ ζαλ θίινο Πνηέ κελ ην μεράζεηε: ΓΔΝ ΔΙΝ' Η ΓΑΤΑ ΣΚΥΛΟΣ!
Οη ζθύινη ππνθξίλνληαη ζπρλά πσο μεζαιώλνπλ
Μα κνλαρά γαβγίδνπλε θαη ζπάληα δαγθώλνπλ
Καη γεληθώο κπνξεί θαλείο εύθνια λα ηνπο θξίλεη:
Δίλαη ςπρή απιντθή ν Σθύινο - ηη λα γίλεη;
(Τέηνην θαλόλα βέβαηα νη Πηθο* δελ ηνλ θνβνύληαη
Τ' απίζαλα Σθπινθξηθηά κπνξνύλ λα εμαηξνύληαη)
Ο Σθύινο πάλησο ν θνηλόο, ν ηξέρσλ, ν ζπλήζεο,

Δίλαη ραδνραξνύκελνο θαη ειαθξώο επήζεο.
Τνλ θάλεηο από εδνλή θη από ραξά λα ιηώλεη
Αλ ηνλ ρατδέςεηο κνλαρά θάησ απ' ην ζαγόλη.
Κη αλ ηνλ ρηππήζεηο θηιηθά ζηελ πιάηε ζα ηνλ ξίμεηο
Τν ίδην θαη ηελ κπξνζηηλή παηνύζα αλ ηνπ ζθίμεηο
Θα θπιηζηεί ζηα πόδηα ζνπ, ραιί λα ηνλ παηήζεηο
Α, είλ' ν ζθύινο αθειήο, θάλεη ό,ηη ζειήζεηο.

Σαο ην ζπκίδσ πάιη εδώ θαη ζαο ην ιέσ ζηαξάηα:
Ναη, ην Σθπιί είλαη Σθπιί - ΚΙ Η ΓΑΤΑ ΔΙΝΑΙ ΓΑΤΑ
Σηηο γάηεο έλα ηππηθό πξέπεη λ' αθνινπζνύκε:
Δάλ δελ καο κηιήζνπλε λα κελ ηηο ελνρινύκε.
Σαθώο, όρη ππεξβνιέο, γηαηί ό,ηη θη λα πείηε,
Κάπνηα κηθξή πξνζθώλεζε πάληνηε απαηηείηαη.
Μα ε Γάηα νηθεηόηεηεο πνιιέο δελ αγαπάεη
Κη απηό δελ επηηξέπεηαη θαλείο λα ην μερλάεη.
Δγώ, π.ρ., αλ Γάηα δσ, επζύο -ζέισ δε ζέισΔπγεληθά ζα ππνθιηζώ βγάδνληαο ην θαπέιν.
Θα ηελ απνθαιέζσ δε, θνκςά θαη θπξηιάηα
Πξνζερηηθά, ιαθσληθά - πνιύ απιά, "Ω ΓΑΤΑ!"
Αλ ηύρεη όκσο θη είλ' θακηά Γάηα γεηηόληζζά κνπ
Πνπ ζπλαληηόκαζηε ζπρλά κπξνο ζην δηακέξηζκά κνπ,
ζάξξνο ζα έρσ ζρεηηθό θαη ίζσο λα ηνικήζσ
"ΚΑΛΩΣ ΤΗ ΓΑΤΑ" λα ηεο πσ θαη λα ηελ πξνζθσλήζσ.
Βέβαηα έρσ αθνπζηά όηη ηε ιελ Δζπξέζν
Μα είλ' λσξίο κε η' όλνκα λα ηελ απν-θαιέζσ.
Μηα Γάηα πξηλ θαηαδερηεί θίινπο ηεο λα ζαο θάλεη
Θέιεη έλα δείγκα ηππνηηζκνύ, θάηη λα ηε γιπθάλεη:
Μηα πξνζθνξά εθηίκεζεο, όπσο ιίγε θξεκνύια
Πίηα Σηξαζβνύξγνπ εθιεθηή, ςεηό ή γαινπνύια.
Κάηη ηνπ γνύζηνπ ηεο θαλείο πξέπεη λα ηελ ηξαηάξεη,
Λίγν παηέ ή ζνινκό, ή κηα κπνπθηά ραβηάξη.
(Γλσξίδσ θάπνηα Γάηα εγώ πνπ άιιν κεδέ δε ζέιεη
Καη ηίπνηα δε δέρεηαη εθηόο από θνπλέιη.
Γσζ' ηεο θνπλέιη θαη ζα δεηο, ζα γιείθεη ηα κνπζηάθηα
Κη όιε ηε ζάιηζα ζα ηε θάεη θη όια ηα θξεκκπδάθηα)
Λνηπόλ όηαλ ζ' απόζηαζε κηα Γάηα ζαο θξαηάεη
Τνλ εαπηό ηεο ζέβεηαη θαη ζέβαο ζαο δεηάεη.
Κη αλ έκπξαθηα ην δείμεηε πάηε κε ηα λεξά ηεο,
Θα ηελ απν-θαιέζεηε ηέινο κε η' όλνκά ηεο!

Έηζη είλαη ηα πξάγκαηα, λα ην παξαδερηείηε
Τηο Γάηεο κε εππξέπεηα πξέπεη λ' απν-θαιείηε.
* Πηθο: ζθπινπαξέα, πνπ ν Τ.Σ. Έλιοτ ηεο αθηεξώλεη έλα πνίεκα ζηελ ίδηα ζπιινγή κε ηίηιν:
"Από ηελ ηξνκεξή κάρε ησλ Πηθο θαη ησλ Πόιηθο"
Απόδνζε: Πασλίνα Παμπούδη, Γιάννης Ζέρβας
Δθδόζεηο: "Άγρα"

Related Interests