UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA FACULTATEA DE ARTE ŞI DESIGN Str. Oituz, nr. 4 tel/fax 0256/592900, 592913 arte@arte.

uvt.ro www.arte.uvt.ro

METODOLOGIA DE ADMITERE PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ An universitar 2012/2013 1. INFORMAŢII GENERALE Admiterea la Facultatea de Arte şi Design din cadrul UVT se face prin concurs, în conformitate cu prevederile: Legea educatiei nationale nr.1/2011; Legii 288/2004 privind organizarea studiilor universitare şi Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării Tineretului si Sportului nr. 3313 / 2012 privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă, de masterat şi de doctorat pentru anul universitar 2012/2013(publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.164 din 13/03/2012). Zilele de susţinere a concursului de admitere: -PROBA PRACTICA ELIMINATORIE 17,18 IULIE 2012 -PROBA DE SPECIALITATE 19 IULIE 2012 Afisarea rezultatelor pentru proba practica se va face in dupa-amiaza zilei respective. Afisarea rezultatelor finale se va face in 20 iulie 2012. Candidaţii se vor prezenta, în zilele de concurs, la sediul facultăţii la ora 8.00 Facultatea de Arte şi Design organizeazã în anul 2012 concursul de admitere pe domeniul de studiu Arte Vizuale, la următoarele specializãri: Arte plastice –Pictură, Grafică, Sculptură Arte plastice -Fotografie-video procesarea computerizatã a imaginii Conservare-restaurare Istoria si teoria artei Arte decorative –ceramica Arte textile-Design textil Moda – design vestimentar Design 1

       

1 Rute de studiu: design grafic / design de produs / design ambiental

Metodologia de organizare a concursului, alcãtuirea comisiilor, stabilirea subiectelor de concurs pe specializãri, a baremurilor şi a modalitãţilor de notare şi calculare a mediilor, modul de anunţare a rezultatelor sunt stabilite de către Facultatea de Arte şi Design, în conformitate cu Regulamentul organizării admiterii la ciclul de studii universitare de licenţă al UVT. Rezultatele obţinute de candidaţi în urma concursului de admitere sunt valabile numai la Facultatea de Arte şi Design din cadrul UVT. Examenul de amitere se susţine atât pe locuri subvenţionate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii Tineretului si Sportului repartizate prin OMECTS de UVT şi pe locuri cu taxă aprobate de Senatul UVT. Propunerea de cifra scolarizare propusa pe fiecare program de studiu este conform ANEXEI 1.

2. ÎNSCRIEREA LA CONCURS Înscrierea la concursul de admitere se face în perioada 09 iulie – 16 iulie 2012 la secretariatul facultăţii, între orele 8-16. Se pot înscrie la concursul de admitere: - cetaţeni romani absolvenţi de liceu cu diplomã de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta; - cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. -cetaţenii străini de etnie romană din Albania, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Ucraina si Ungaria si etnicii romani cu domiciliul stabil în străinătate vor candida separat pe locurile bugetate repartizate de MECTS pentru aceasta categorie sau pe locuri cu taxă; -cetățenii din Republica Moldova, care au absolvit liceul în România, vor candida în aceleaşi condiții ca şi cetățenii români, pe locuri bugetate sau pe locuri cu taxă, iar cetățenii Republicii Moldova, absolvenți ai unor licee din Republica Moldova pot candida la concursul de admitere numai prin centrele de selecție, cu respectarea criteriilor de admitere şi în conformitate cu prevederile metodologiei privind şcolarizarea cetățeniilor din Republica Moldova valabilă pentru anul universitar 2012/2013; -cetățenii români de etnie rromă vor candida separat, în aceleaşi condiții ca şi cetățenii români, pe locuri bugetate repartizate de MECTS sau pe locuri cu taxă; -cetaţenii straini din afara statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elveţiene se pot inscrie la concursul de admitere pe cont propriu valutar pe baza scrisorii de acceptare la studii in Romania eliberata de M.E.C.T.S. -recunoaşterea studiilor efectuate de către cetățenii străini în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de

recunoaştere a studiilor. La admiterea în ciclul de studii universitare de licență cu predare în limba română, cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţii abilitate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Aceeaşi condiţie se impune şi în cazul transferurilor studenţilor între instituţiile de învăţământ superior acreditate care, potrivit legii, au dreptul să şcolarizeze cetăţeni străini. În situaţia în care studentul se transferă de la o universitate din străinătate, aceasta trebuie să fie recunoscută de statul român. - nu constituie criterii de interzicere a participãrii la concursul de admitere ori criterii de selecţie: vârsta, sexul, religia, rasa, apartenenţa politicã etc. Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe specializări din instituţii diferite de învăţământ superior, în condiţiile stabilite de Senatul instituţiei de învăţământ superior organizatoare, dar poate fi admis la o singură universitate pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat. Candidatul admis la mai multe universitaţi trebuie să opteze pentru aceea la care doreşte să fie subvenţionat de la bugetul de stat, prin prezentarea dosarului cu actele in original. Candidaţii, câştigători la olimpiadele recunoscute de MECTS, (locul I, II şi III), vor prezenta la sediul facultăţii, în zilele de 12 - 13 iulie 2012 diplomele/documentele doveditoare şi o mapă cu 15 lucrări proprii spre a fi analizate de către o comisie în vederea selecţiei pentru locurile subvenţionate. Mapa trebuie să conţină, după caz: studii de desen, studii de culoare, compoziţii, reproduceri ale lucrărilor de sculptură, tapiserie, piese de moda, sau a altor lucrări netransportabile, lucrări de artă fotografica,video,etc., conform probelor mentionate in prezenta metodologie relevante pentru fiecare specializare la care candidatul se înscrie. Candidatii câştigători la olimpiade şi concursuri pot opta doar pentru acele specializări la care au obţinut premiile. Rezultatele evaluării vor fi anunţate până cel târziu în data de 16 iulie 2012. În urma evaluării materialelor prezentate, candidaţii care nu au fost admişi pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat, se pot înscrie şi pot participa la concursul de admitere din 2012 în condiţiile prezentei metodologii. Candidaţii declaraţi admişi pot urma o singură specializare pe loc finanţat de la bugetul de stat, pe durata de studii a ciclului de licenţă (3 ani). Absolvenţii cu diplomă de licenţă, respectiv diplomă de absolvire se pot înscrie la concursul de admitere la Facultatea de Arte şi Design şi pot urma o a doua specializare: -în regim cu taxă, dacă au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat la prima specializare, -în regim fără taxă, dacă nu au beneficiat de alocaţie bugetară pentru prima specializare. Candidaţii au obligativitatea să declare la înscriere dacă au urmat o altă specializare şi perioada în care au beneficiat de subvenţie bugetară.

1.

2. 3.

4. 5.

6. 7. 8.

Studenţii instituţiilor de învăţământ superior de stat înmatriculaţi în anii precedenţi pe locuri finanţate de la bugetul de stat, care renunţă la continuarea studiilor sau decid să facă şi a doua specializare în cadrul aceleiaşi universităţi sau într-o altă universitate beneficiază de subvenţia de la bugetul de stat numai pe durata normală de studiu (calculată ca diferenţă dintre durata de studiu a noii specializări şi anii de studiu cu finanţare de la buget la specializarea initială). Dacă prima specializare este făcută prin achitarea taxei de studiu, cea de a doua specializare poate fi studiată cu finanţare de la bugetul de stat. Admiterea la a doua specializare se face potrivit criteriilor şi cerinţelor instituţiei la care se înscrie candidatul. Pe parcursul ciclului universitar de licenţă, atât studenţii de la instituţiile de învăţământ superior de stat cât şi cei proveniţi din instituţiile de învăţământ superior particular, cu specializări acreditate sau autorizate provizoriu şi care în urma concursului au fost admişi şi au urmat cursurile la aceeaşi specializare, pot beneficia, pe baza sistemului de credite transferabile, de recunoaşterea studiilor efectuate, Consiliul facultăţii stabilind anul în care pot fi înmatriculaţi, precum şi eventualele examene de diferenţă. Acte necesare înscrierii: Pentru înscriere la concursul de admitere candidaţii vor completa o cerere de înscriere în care se specifică opţiunea de susţinere a concursului de admitere la una din specializările Facultăţii de Arte si Design. Totodata candidatul isi poate exprima si o a doua optiune pentru o alta specializare. Pentru inscrierea la concursul de admitere, cererea de inscriere va fi insotita de urmatoarele acte : Diploma de bacalaureat în original sau diplomă echivalentă cu aceasta (candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2012 sau în sesiunea august-septembrie 2012 pot prezenta la înscriere în locul diplomei de bacalaureat , adeverinţa eliberată de liceu, urmând ca pana la 30.09.2012 sa depuna diploma de bacalaureat in original(numai pentru locurile bugetate). Certificatul de naştere, în copie legalizată. Adeverinţa medicală tip, eliberată de cabinetul şcolar sau de dispensarul de care aparţine candidatul, din care să rezulte că a făcut analiza sângelui, micro, avizul medicului psihiatru, şi avizul medicului de familie că este apt pentru profilul şi specializarea la care candidează.Fisa medicala a candidatului trebuie sa contina si dovada vaccinarilor. Patru fotografii tip buletin de identitate. Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta precum şi diploma de absolvire în original sau copie legalizată pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare. Foaie matricolă Două plicuri timbrate Dosar plic 10.Taxa de înscriere la concurs (potrivit Legii pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere) stabilită de senatul UVT este de 100 lei,( (taxa platita la caseria UVT ulterior depunerii dosarului de inscriere la facultate)

• • • •

În cazul în care un candidat se înscrie pentru concurs şi la o altă facultate, în locul diplomei de bacalaureat sau adeverinţei, va anexa o copie legalizată şi copia legitimaţiei de înscriere la concurs, la prima facultate, care se autentifică după original de către secretariatul facultăţii la care se face înscrierea. Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial, copiii eroilor - martiri ai Revoluţiei, candidaţii răniţi în timpul Revoluţiei din Decembrie 1989,copiii personalului încadrat la Universitatea de Vest ca şi al tuturor cadrelor didactice. Candidaţii care solicită scutirea de taxa de admitere vor anexa la înscriere: copii legalizate după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi). adeverinţa de la Casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie). copie legalizată după certificatul de revoluţionar al părintelui. adeverinţa din care să rezulte că susţinătorii legali sunt cadre didactice sau încadraţi în Universitatea de Vest din Timişoara. 3. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE Concursul de admitere se susţine pe specializări şi este alcătuit dintr-o probă practică eliminatorie care se noteaza cu ADMIS/RESPINS si o proba de specialitate a cărei pondere este indicată în prezenta metodologie. Materialele de lucru necesare pentru desfãşurarea concursului de admitere (hârtie, carton,creion, cãrbune, acuarele, tempera, guaşe, acryl, ulei, etc.) vor fi asigurate de cãtre candidaţi, cu excepţia lutului de modelaj care va fi pus la dispoziţia candidaţilor de cãtre Facultatea de Arte şi Design. Programul desfãşurãrii probelor de concurs (şi locul susţinerii probelor) se va afişa cel mai târziu în ziua precedentă începerii probei eliminatorii. Fiecare probă de admitere (proba eliminatorie şi proba de specialitate) se susţin în câte o zi, programate consecutiv. Candidaţii vor ocupa locurile în săli prin extragerea unor numere care corespund numerotării locurilor /sală. Temele de concurs sunt stabilite de către comisia de concurs în dimineaţa zilei în care se susţine fiecare probă. Preşedintele comisiei de admitere face convocarea întregii comisii de examen în ziua examenului. Fiecare membru al comisiei face propuneri de subiecte pentru examen. Trei dintre acestea ce vor fi supuse aprobării comisiei prin vot de majoritate simplă.Comisia şi preşedintele comisiei au dreptul de a aproba sau respinge subiectele propuse. Subiectele alese semnate de preşedintele comisiei vor fi sigilate în plicuri. După ce candidaţii ocupă locurile în săli, se aduc plicurile sigilate care conţin enunţul temelor şi baremul de notare. Un candidat va extrage un plic din care se va anunţa subiectul de cãtre un membru al comisiei de admitere. Subiectul şi baremul vor fi apoi afişate la vedere. Timpul de lucru este anunţat de comisie conform metodologiei de admitere.

Dupã finalizarea lucrărilor şi expirarea timpului prevãzut pentru desfãşurarea probei, candidaţul pãrãseşte sala predând lucrarea supraveghetorului de salã, sub semnãturã. 4. EVALUAREA, NOTAREA PROBELOR COMUNICAREA REZULTATELOR DE CONCURS ŞI

Probele de concurs sunt evaluate şi notate de comisiile de concurs. ComisiIle de concurs sunt numite de directorii de departamente din Facultatea de Arte şi Design şi sunt aprobate de către Consiliul facultăţii şi Senatul Universităţii de Vest .Comisia de concurs este alcătuită dintr-un preşedinte, desemnat la nivelul facultatii, trei membri (comisia de notare) şi un secretar al comisiei de admitere. Comisiile de notare sunt alcãtuite pe specializări din trei cadre didactice. Fiecare membru al comisiei va nota fiecare probă pe un borderou individual. Probele vor fi evaluate cu note de la 1 la 10, conform baremurilor stabilite.În cazul diferenţei de notare, mai mare de două puncte, între membrii comisiei la aceeaşi probă, se reanalizează lucrările în prezenţa preşedintelui comisiei. Media generală obţinută în concurs la programele vocationale se calculează conform formulei : 8M1+2M2 M = ----------------------------10 unde: M1 este media obţinută în concurs la proba de specialitate a fiecarei specializări M2 este media generala obţinută la bacalaureat Ocuparea locurilor subvenţionate de la bugetul de stat precum şi a celor cu taxă se face în ordinea descrescãtoare a mediei generale obţinute în concurs: a. pentru locurile finanţate de la bugetul de stat, în limita numãrului aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului si Sportului. b. pentru locurile cu taxã, în limita numãrului aprobat de UVT. În cazul în care se obţin medii generale egale, criteriul de departajare este media obţinută la proba de specialitate . Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia de admitere a Facultăţii de Arte şi Design se afişează la sediul facultăţii. Întreaga răspundere privind organizarea şi desfaşurarea corectă a procesului de admitere revine comisiei de admitere a facultaţii şi directorilor de programe de studii universitare de licenţă. Un candidat poate fi declarat admis dacă a obţinut la fiecare dintre probele de concurs media minimă 5 (cinci). Candidatul admis va plati o taxa de inmatriculare de 150 de lei (taxa platita la caseria UVT).

Nu se admit contestaţii pentru probele orale sau aptitudini artistice. 5. ALTE INFORMAŢII Candidaţii admişi sunt înmatriculaţi în anul I de studiu prin decizia rectorului UVT, prin încheierea unui contract de studiu. Candidaţii care au fost declarat admişi la mai multe universităţi îşi vor exprimă opţiunea de a se înmatricula pe locurile finantate la Facultatea de Arte şi Design din UVT prin prezentarea dosarului cu actele în original. Neprezentarea diplomei de bacalaureat,în original, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea locului finanţat. Pentru candidaţii declaraţi admişi, atât pe locurile finanţate de stat cât şi pe locurile cu taxă, plata taxei de inmatriculare aprobată de Senatul UVT se face pana la data de 30.07.2012. Nerespectarea acestei prevederi atrage după sine pierderea locului obţinut prin concurs. În cazul în care un candidat renunţã la calitatea de student dobânditã prin concurs, după afişarea rezultatelor, sau cel mai târziu în termen de 5 zile de la începerea anului universitar, locul rãmas liber se ocupã strict în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute la specializarea pentru care candidaţii au susţinut concursul de admitere, cu condiţia ca media generală obţinută să fie minim 5 (cinci). Pentru studenţii înmatriculaţi în regim cu taxă, cuantumul taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2012-2013 (aprobate de Senatul UVT) vor fi achitate conform contractului de studiu. Nota:In cazuri speciale, taxa se poate reeşalona, printr-o cerere scrisă depusă la secretariatul facultaţii. Neachitarea la termen a taxelor prevăzute prin contract conduce la pierderea calităţii de student al Facultăţii de Arte şi Design din cadrul UVT şi a drepturilor ce-i revin acestuia. Clasamentul rezultat în urma concursului de admitere este valabil numai pentru anul I, anul universitar 2012-2013, pentru anii următori locurile sunt permanent în concurs, fiind ocupate în funcţie de rezultatele obţinute în anul precedent. Reclasificarea anuală după anul I presupune, pentru locurile finanţate, ca în contractul de studii să se stipuleze că locul finanţat este condiţionat de depunerea în original a diplomei de bacalaureat de către studentul beneficiar la dosarul personal. Candidaţii care au fost exmatriculaţi dintr-un program de studii universitare de licenta au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă.

Facultatea de Arte si Design are obligaţia de a comunica prorectorului responsabil cu ciclul de licenta rezultatele finale ale concursului de admitere, în cel mult cinci zile lucrătoare de la încheierea acestuia. Comunicarea va cuprinde informaţii despre: candidatii admisi pe locurile bugetate şi pe locurile cu taxă, precum şi numărul de locuri rămase neocupate (cu buget şi cu taxă). După analiza rezultatelor concursului de admitere, Consiliul de Administratie al U.V.T. va stabili, după caz, redistribuirea locurilor finanţate de la bugetul de stat rămase neocupate la alte programe din cadrul U.V.T.
Prezenta metodologie a fost aprobată în şedinţa Consiliului Facultăţii de Arte şi Design din data 20. 04. 2012.

Decan, Conf.univ.dr. Vica Adorian

PROBE DE CONCURS SPECIALIZAREA ARTE PLASTICE / PICTURĂ PROBE DE CONCURS PROBA ELIMINATORIE - EXAMEN PRACTIC DE APTITUDINI DESEN-STUDIU DE OBSERVATIE -Tema se stabileşte de către comisia de concurs (natura statică, portret cu mâini, seminud, nud, figură îmbrăcată) -Tehnica este la alegerea candidatului, între cărbune şi creion pe suport de hârtie albă de desen. -Formatul hârtiei: 50X70 cm -Timp de lucru - 6 ore Se va urmări capacitatea candidatului de observaţie, analiză şi sinteză, expresivitatea limbajului plastic şi tehnica specifică desenului. SE NOTEAZA CU ADMIS – RESPINS EXAMEN DE SPECIALITATE: CREATIVITATE -COMPOZIŢIE -Tema se stabileşte de către comisia de concurs -Tehnica este la alegerea candidatului (între ulei, tempera sau acrilic pe suport carton sau pânză) -Formatul suportului: 50X70 cm -Timp de lucru 6 ore Se va urmări capacitatea candidatului de a organiza câmpul compoziţional, simţul cromatic, cunoştinţele de tehnica reprezentării prin pictură. Se apreciază gradul de creativitate şi inteligenţa plastică a candidatului.

PROBE DE CONCURS SPECIALIZAREA ARTE PLASTICE / GRAFICĂ PROBA ELIMINATORIE -EXAMEN PRACTIC DE APTITUDINI DESEN-STUDIU DE OBSERVATIE -Tema se stabileşte de către comisia de concurs (natura statică, portret cu mâini, seminud, nud, figură îmbrăcată) -Tehnica este la alegerea candidatului, între cărbune şi creion pe suport de hârtiealbă de desen. -Formatul hârtiei: 50X70 cm -Timp de lucru - 6 ore Se va urmări capacitatea candidatului de observaţie, analiză şi sinteză, expresivitatea limbajului plastic şi tehnica specifică desenului. SE NOTEAZA CU ADMIS – RESPINS PROBA DE SPECIALITATE: CREATIVITATE - COMPOZIŢIE -Tema probei este stabilită de comisie -Tehnica este la alegerea candidatului: cărbune, creion, creioane colorate,pastel, tuş, baiţ, culori de apă, tehnică mixtă,colaje, pe un suport hârtie -Formatul suportului: 50X70 cm -Timp de lucru 6 ore Se va urmări capacitatea candidatului de organizare a câmpului compoziţional, varietatea şi expresivitatea elementelor şi limbajului plastic specific graficii, relevanţa temei în lucrare.

PROBE DE CONCURS SPECIALIZAREA ARTE PLASTICE / SCULPTURĂ

PROBA ELIMINATORIE -EXAMEN PRACTIC DE APTITUDINI DESEN-STUDIU DE OBSERVATIE -Tema se stabileşte de comisie (natură statică, portret, portret cu mâini, seminud, nud, figură îmbrăcată) -Tehnica la alegere între cărbune şi creion pe suport de hârtie albă de desen, format 50X70cm -Timp de lucru- 6 ore Se va urmări capacitatea candidatului de observaţie, analiză şi sinteză, expresivitatea limbajului plastic şi tehnica specifică desenului. SE NOTEAZA CU ADMIS – RESPINS

PROBA DE SPECIALITATE: STUDIU DE MODELAJ -Tema: este stabilită de comisie ( obiecte , portret sau figură întreagă). -Tehnica : modelaj în lut, relief sau ronde-bosse -Timp de lucru:7 ore Se urmareşte simţul volumului şi capacitatea de observaţie, analiză şi sinteză a candidatului.

PROBE DE CONCURS

SPECIALIZAREA ARTE PLASTICE / FOTOGRAFIE COMPUTERIZATĂ A IMAGINII

VIDEO-PROCESARE

PROBA ELIMINATORIE: FOTOGRAFICĂ Durata probei este de 20 min.

TEST

VOCAŢIONAL

-COMPOZIŢIE

-Candidatul va fotografia o natura statica pe care o va alcătui singur, alegând câteva obiecte (numarul acestora va fi hotarât de comisie) dintr-o recuzită de 30. -Fotografiile vor fi executate cu aparatura digitala a candidatului sau aparatura facultatii, după caz. Se va evalua capacitatea candidatului de a asocia obiectele alese, incadrarea, iluminarea, expunerea, intr-un timp scurt , in vederea obtinerii a 3 imagini fotografice cu anumite calitati tehnice si artistice. SE NOTEAZA CU ADMIS – RESPINS

PROBA : INTERVIU / PORTOFOLIU CU FOTOGRAFII -Candidatul va prezenta un portofoliu cu 20 de fotografii proprii -Acestea vor fi color si/sau alb negru, cu dimensiunea 20x30 cm. -Interviul se va baza pe comentariul imaginilor prezentate de candidat

PROBE DE CONCURS SPECIALIZAREA CONSERVARE - RESTAURARE PROBA ELIMINATORIE -EXAMEN PRACTIC DE APTITUDINI DESEN-STUDIU DE OBSERVATIE -Tema se stabileşte de comisie (natură statică, portret, portret cu mâini, seminud, nud, figură îmbrăcată) -Tehnica la alegere între cărbune şi creion pe suport de hârtie albă de desen, -Formatul hârtiei: 50X70cm -Timp de lucru- 6 ore Se va urmări capacitatea candidatului de observaţie, analiză şi sinteză, expresivitatea limbajului plastic şi tehnica specifică desenului. SE NOTEAZA CU ADMIS – RESPINS PROBA DE SPECIALITATE: STUDIU DE CULOARE -Tema este stabilită de comisie (natură statică, portret, portret cu mâini, seminud sau o copie – detaliu după o reproducere a unei lucrări din istoria artei româneşti sau universale). -Tehnica la alegere între ulei, tempera sau acrilic pe carton, -Format: 50x70 cm. -Timp de lucru- 6 ore Se va urmări capacitatea candidatului de observaţie, analiza şi sinteza, simţul cromatic şi cunoştinţe de tehnica reprezentării prin pictură.

PROBE DE CONCURS

SPECIALIZAREA ISTORIA ŞI TEORIA ARTEI EXAMEN DE SPECIALITATE PROBA 1-TEST DE SPECIALITATE -Test scris din tematica prezentată - Eseul trebuie sã fie coerent si expresiv, sã continã referinte si argumente dezvoltate în domeniul artei si sã fie redactat din perspectiva unei înţelegeri corecte a problematicii specifice. Durata examenului 3 ore Tematica de admitere: 1. Arta antichităţii greco-romane. 2. Arta bizantină. Principii ale arhitecturii şi picturii. 3. Stilul romanic şi gotic; similitudini şi diferenţe. 4. Arhitectura Renaşterii italiene (sec. XIV-XV) 5. Portretul în arta Renaşterii şi a Barocului; analiză comparată 6. Clasicismul si Romantismul. similitudini şi diferenţe. 7. Peisagistica europeană de la realism la postmodernism. 8. Arta începutului de secol XX; curente, personalităţi 9. Particularităţile peisajului în pictura românească. 10. Contribuţiile lui Constantin Brancusi la înnoirea limbajului sculpturii moderne. PROBA 2: INTERVIU – oral -Analiza unei imagini din istoria artelor (dintr-un set de imagini, la propunerea comisiei), din creaţia următorilor artisti: Fidias, Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarotti, Diego Velazquez, Claude Monet, Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Henri Matisse, Constantin Brâncuşi. Ştefan Luchian, Nicolae Grigorescu Se urmăreşte: a) capacitatea de exprimare oralã; b) capacitatea de a argumenta idei, curente stiluri la solicitarea comisiei de examen. Nota: La acest program de studiu media se calculeaza astfel: 8M1+2M2 M = -----------------------------, unde 10 M1 reprezinta media aritmetica a celor doua probe M2 este media generala obţinută la bacalaureat

BIBLIOGRAFIE MINIMALA - Adriana Botez Crainic - Istoria artelor plastice, vol I, II, III, Ed Didactica şi pedagogica, Bucuresti 1994 - Constantin Prut - Dicţionar de artă contemporană, Ed.Univers enciclopedic, Bucureşti 2002 - Vasile Florea, Gheorghe Szekely - Mică enciclopedie de artă universală, Ed. Litera, Bucureşti- Chişinau, 2001 - Virgil Vătăşianu - Istoria artei europene, vol I, II, Ed. Meridiane, Bucureşti 1972 - Vasile Drăguţ, Vasile Florea, Dan Grigorescu, Marin Mihalache - Pictura românească în imagini, Ed Meridiane, Bucuresti, 1970 - Vasile Drăguţ, Vasile Florea – Arta românească, vol. I, II, Editura Meridiane, Bucureşti, 1982 -Herbert Read, Imagine şi idee, Editura Univers, 1970 - E.H. Gombrich – Istoria artei, Editura ProBucureşti, 2007

PROBE DE CONCURS SPECIALIZAREA MODA – DESIGN VESTIMENTAR

PROBA ELIMINATORIE -EXAMEN PRACTIC DE APTITUDINI DESEN -STUDIU DE OBSERVAŢIE SI REPREZENTARE -Tema se stabileste de comisie (natură statică: obiecte, figuri geometrice, studiul draperiei). -Tehnica la alegere între cărbune şi creion pe suport de hârtie albă de desen, -Formatul hârtiei 50X70cm -Timp de lucru- 6 ore Se va urmări capacitatea candidatului de observaţie, analiză şi sinteză,simtul proportiilor si al compozitiei, expresivitatea limbajului plastic şi tehnica specifică desenului. SE NOTEAZA CU ADMIS – RESPINS PROBA DE SPECIALITATE: CREATIVITATE – COMPOZIŢIE Proiect de creatie vestimentară pe o temă stabilită de comisie -Tehnica la alegerea candidatului: tempera, guaşe, pastel, creioane sau tehnică mixtă, -Formatul hârtiei: 50 x 70 cm. -Timp de lucru: 6 ore

colorate

Se urmăreste gradul de creativitate şi inteligenţa plastică a candidatului; relevanța creației propuse în raport cu tema dată; cunoştinţele despre compoziţie aplicate în vestimentație; relaţia piesă vestimentară - figură umană; capacitatea de redare şi îmbinare a diferitelor forme materialități şi culori în proiectarea unei vestimentaţii. .

PROBE DE CONCURS SPECIALIZAREA ARTE TEXTILE – DESIGN TEXTIL

PROBA ELIMINATORIE -EXAMEN PRACTIC DE APTITUDINI DESEN -STUDIU DE OBSERVAŢIE -Tema se stabileste de comisie (natură statică: obiecte, figuri geometrice, studiul draperiei). -Tehnica la alegere între cărbune şi creion pe suport de hârtie albă de -Formatul hârtiei 50X70cm -Timp de lucru- 6 ore

desen,

Se va urmări capacitatea candidatului de observaţie, analiză şi sinteză, expresivitatea limbajului plastic şi tehnica specifică desenului. SE NOTEAZA CU ADMIS – RESPINS PROBA DE SPECIALITATE: CREATIVITATE - COMPOZIŢIE -Tema probei este stabilită de comisie. -Tehnica la alegerea candidatului: ulei, tempera , acril, tehnica mixtă, pe suport hârtie sau carton , format 50 x 70 cm. -Timp de lucru 6 ore.

un

Se urmăreşte gradul de creativitate şi inteligenţa plastică a candidatului, cunoştinţele despre compoziţie în arta decorativă şi contexturi.

PROBE DE CONCURS SPECIALIZAREA ARTE DECORATIVE Ceramică PROBA ELIMINATORIE -EXAMEN PRACTIC DE APTITUDINI DESEN -STUDIU DE OBSERVAŢIE -Tema se stabileste de comisie (natură statică: obiecte, figuri geometrice, studiul draperiei). -Tehnica la alegere între cărbune şi creion pe suport de hârtie albă de desen, -Formatul hârtiei 50X70cm -Timp de lucru- 6 ore Se va urmări capacitatea candidatului de observaţie, analiză şi sinteză, expresivitatea limbajului plastic şi tehnica specifică desenului. SE NOTEAZA CU ADMIS – RESPINS PROBA DE SPECIALITATE: STUDIU DE MODELAJ -Tema: este stabilită de comisie (construcţii spaţiale din elemente ansamblabile – minimum 3 elemente,). -Tehnica : modelaj în lut, relief sau ronde-bosse -Timp de lucru - 7 ore

multiple

Se urmareşte gradul de creativitate plastică în tridimensional: cunoştinţele despre compoziţie în arta ceramicii, abilitatea de alcatuire a unei construcţii spaţiale folosind secţionări, îmbinări, perforări, modalităţi combinatorice cu ajutorul elementelor obţinute.

PROBE DE CONCURS SPECIALIZAREA DESIGN Design grafic 1

PROBA ELIMINATORIE - EXAMEN PRACTIC DE APTITUDINI STUDIU DE OBSERVAŢIE SI REPREZENTARE -Tema se stabileste de comisie (natură statică/ obiecte). -Tehnica la alegere între cărbune şi creion pe suport de hârtie albă de desen, -Formatul hârtiei 50X70cm -Timp de lucru- 6 ore Se va urmări capacitatea de observaţie a candidaţilor, capacitatea de analiză şi sinteză, simţul proporţiilor şi al compoziţiei precum şi cunostinţele de tehnica reprezentării în desen. SE NOTEAZA CU ADMIS – RESPINS

PROBA DE SPECIALITATE: CREATIVITATE -Tema va fi stabilită de comisie -Tehnica de executie este la alegerea candidatului: creioane colorate, acuarelă, tempera, tehnica mixtă, tuşuri colorate, pe hârtie de desen albă, -Formatul hârtiei: 50 x 70 cm. -Timp de lucru 6 ore.

pastel,

Se urmareşte gradul de creativitate, ingeniozitate, armonia intre forma si culoare a candidatului.

1 Rută de studiu în cadrul specializării

PROBE DE CONCURS SPECIALIZAREA DESIGN Design de produs 1 PROBA ELIMINATORIE -EXAMEN PRACTIC DE APTITUDINI STUDIU DE OBSERVAŢIE SI REPREZENTARE -Tema se stabileste de comisie (natură statică / obiecte). -Tehnica la alegere între cărbune şi creion pe suport de hârtie albă de -Formatul hârtiei 50X70cm -Timp de lucru- 6 ore

desen,

Se va urmări capacitatea de observaţie a candidaţilor, capacitatea de analiză şi sinteză, simţul proporţiilor şi al compoziţiei precum şi cunostinţele de tehnica reprezentării în desen. SE NOTEAZA CU ADMIS – RESPINS PROBA DE SPECIALITATE: CREATIVITATE -Tema va fi stabilită de comisie. -Tehnica de execuţie este la alegerea candidatului; creioane colorate, pastel, acuarelă, tempera, tehnica mixtă, tuşuri colorate, pe hârtie de desen albă -Formatul suportului: 50 x 70 cm. -Timp de lucru 6 ore. Se urmăreste gradul de creativitate şi ingeniozitate a candidatului.De asemenea se va acorda o atenţie deosebită şi reprezentării în epură a obiectului proiectat şi vederii spaţiale a candidatului, simţul cromatic şi volumetric, capacitatea de îmbinare a materialelor propuse în proiecte, creativitatea şi simţul compoziţional.

PROBE DE CONCURS
1 Rută de studiu în cadrul specializării

SPECIALIZAREA DESIGN Design ambiental 1 PROBA ELIMINATORIE -EXAMEN PRACTIC DE APTITUDINI STUDIU DE OBSERVAŢIE SI REPREZENTARE -Tema se stabileste de comisie (natură statică / obiecte). -Tehnica la alegere între cărbune şi creion pe suport de hârtie albă de desen, -Formatul hârtiei 50X70cm -Timp de lucru- 6 ore Se va urmări capacitatea de observaţie a candidaţilor, capacitatea de analiză şi sinteză, simţul proporţiilor şi al compoziţiei precum şi cunostinţele de tehnica reprezentării în desen. SE NOTEAZA CU ADMIS – RESPINS PROBA DE SPECIALITATE: CREATIVITATE -Tema va fi stabilită de comisie. -Tehnica de execuţie este la alegerea candidatului; creioane colorate, acuarelă, tempera, tehnica mixtă, tuşuri colorate, pe hârtie de desen albă, -Format: 50 x 70 cm. -Timp de lucru 6 ore.

pastel,

Se urmăreşte gradul de creativitate şi ingeniozitate a candidatului.De asemenea se va acorda o atenţie deosebită şi reprezentării în epură a obiectului proiectat şi vederii spaţiale a candidatului, simţul cromatic şi volumetric, capacitatea de redare şi îmbinare a materialelor, texturilor şi culorilor propuse în proiectarea unor spaţii, creativitatea şi simţul compoziţional.

1 Rută de studiu în cadrul specializării