‫שיטות בסדר עבודת יום הכיפורים יומא ע‬

‫בס"ד‬
‫שיטת ר' אליעזר‬
‫ע"פ תנא דשמואל‬
‫טבילה ראשונה‬
‫בגדי זהב‬

‫תרומת הדשן‬
‫תמיד של שחר‬
‫הקטרת הקטורת‬
‫הטבת הנרות‬

‫שיטת ר' אליעזר‬
‫‪1‬‬
‫בתוספתא‬
‫תרומת הדשן‬
‫תמיד של שחר‬
‫הקטרת הקטורת‬
‫הטבת הנרות‬
‫פר העולה‬
‫שעיר חוץ‬

‫טבילה שנייה‬
‫בגדי לבן‬

‫טבילה שלישית‬
‫בגדי זהב‬

‫אילו ואיל העם‬
‫אימורי חטאת‬

‫‪2‬‬

‫אילו ואיל העם‬
‫אימורי חטאת‬
‫ז' כבשים‬

‫שיטת ר' עקיבא‬
‫ע"פ הגר"א‬
‫תרומת הדשן‬
‫תמיד של שחר‬
‫הקטרת הקטורת‬
‫הטבת הנרות‬
‫פר העולה‬
‫‪3‬‬
‫ז' כבשים‬

‫שיטת ר' עקיבא‬
‫שיטת ר' עקיבא‬
‫ע"פ תוס'‬
‫ע"פ רש"י‬
‫תרומת הדשן‬
‫תרומת הדשן‬
‫תמיד של שחר‬
‫תמיד של שחר‬
‫הקטרת הקטורת‬
‫הקטרת הקטורת‬
‫הטבת הנרות‬
‫הטבת הנרות‬
‫פר העולה‬
‫פר העולה‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫ז' כבשים‬
‫ז' כבשים‬
‫עבודת היום‪:‬‬
‫‪ (8‬מתנות שעיר בקה"ק‬
‫‪ (1‬ווידוי א' פר אהרון‬
‫‪ (9‬מתנות פר לפני הפרוכת‬
‫‪ (2‬גורל השעירים‬
‫‪ (3‬ווידוי ב' פר אהרון‬
‫‪ (10‬מתנות שעיר לפני הפרוכת‬
‫‪ (4‬שחיטת הפר‬
‫‪ (11‬מתנות פר ושעיר על מזבח הזהב‬
‫‪ (5‬הקטרת הקטורת בקה"ק‬
‫‪ (12‬ווידוי שעיר המשתלח‬
‫‪ (6‬מתנות פר בקה"ק‬
‫‪ (13‬שלוח שעיר המשתלח‬
‫‪ (7‬שחיטת שעיר לה'‬
‫‪ (14‬שריפת הפר והשעיר וקריאת תורה‬
‫שעיר חוץ‬
‫אילו ואיל העם‬
‫אימורי חטאת‬

‫שעיר חוץ‬
‫אילו ואיל העם‬

‫טבילה רביעית‬
‫בגדי לבן‬

‫אילו ואיל העם‬
‫אימורי חטאת‬
‫שעיר חוץ‬

‫שיטת ר' עקיבא‬
‫ע"פ הרמב"ם‬
‫תרומת הדשן‬
‫תמיד של שחר‬
‫הקטרת הקטורת‬
‫הטבת הנרות‬
‫פר העולה‬
‫‪3‬‬
‫ז' כבשים‬

‫שעיר חוץ‬
‫אילו ואיל העם‬
‫אימורי חטאת‬
‫תמיד בין הערביים‬

‫שיטת הרמב"ן‬
‫תרומת הדשן‬
‫תמיד של שחר‬
‫הקטרת הקטורת‬
‫הטבת הנרות‬

‫אילו ואיל העם‬
‫פר העולה‬
‫ז' כבשים‬
‫שעיר חוץ‬
‫אימורי חטאת‬
‫תמיד בין הערביים‬

‫הוצאת כף ומחתה‬

‫טבילה חמישית‬
‫בגדי זהב‬

‫פר העולה‬
‫ז' כבשים‬
‫שעיר חוץ‬
‫תמיד בין הערביים‬
‫הקטרת קטורת‬
‫הדלקת הנרות‬

‫תמיד בין הערביים‬
‫הקטרת קטורת‬
‫הדלקת הנרות‬

‫נימוק שיטתם‬

‫עביד כדכתיב‬
‫עביד ברישא‬
‫דתורת כהנים‬
‫והדר עביד‬
‫דחומש הפקודים‬

‫מלבד עלת הבקר אשר‬
‫לעלת התמיד אלמא‪ :‬מוספין‬
‫עם תמיד של שחר עביד להו‬
‫וכתיב ויצא ועשה את עלתו‬
‫יציאה ראשונה משמע‬
‫)מוספין אחר עבודת היום(‬

‫אימורי חטאת‬
‫תמיד בין הערביים‬
‫הקטרת קטורת‬
‫הטבת הנרות‬

‫תמיד בין הערביים‬
‫הקטרת קטורת‬
‫הדלקת\הטבת‬
‫הנרות‬

‫תמיד בין הערביים‬
‫הקטרת קטורת‬
‫הטבת הנרות‬

‫הקטרת קטורת‬
‫הטבת הנרות‬

‫הקטרת קטורת‬
‫הטבת הנרות‬

‫מלבד עלת הבקר אשר לעלת התמיד אלמא‪ :‬מוספין עם תמיד של שחר עביד להו‬
‫ואחר כך שעיר הנעשה בחוץ‪ ,‬שנאמר שעיר עזים אחד חטאת מלבד חטאת הכפרים‬
‫‪4‬‬
‫וכתיב ויצא ועשה את עלתו יציאה ראשונה משמע‬
‫אימורי חטאת נעשים עם‬
‫תמיד של בין הערביים כדי‬
‫לתאם התוספתא עם‬
‫משנתינו‬

‫תמיד של בין הערביים צ"ל‬
‫צמוד להקטרת הקטורת‬
‫והטבת הנרות‬
‫וגם משמע ככה ביומא לב‪.‬‬

‫ויצא ועשה את עולתו יציאה‬
‫ראשונה משמע‬
‫ואילו ואיל העם ואימורי‬
‫חטאת המשך עבודת היום‬

‫תמיד של בין הערביים‬
‫בטבילה השלישית‬
‫כפשטות התוספתא וגם‬
‫נשמע מדברי ר"י וראב"ש‬

‫כהגר"א באילו ואיל העם‬
‫כדעת הרמב"ם בתמיד של‬
‫בין הערביים‬
‫וכמו ר"א במוספין‬

‫‪ 1‬ולפי הגר"א זה ג"כ שיטת ר' אליעזר במשנתינו‬
‫‪ 2‬עיין רש"י ד"ה ה"ג סז‪ :‬שאימורי חטאת הם בטבילה חמישית עם המוספין ועיין רש"י ד"ה לא משכחת לב‪ .‬שמשמע שהם בטבילה השלישית ועיין רש"י עה"ת שמשלב בין שתיהן שמקצת המוספין בטבילה שלישית ומקצתן בטבילה חמישית‪.‬‬
‫‪ 3‬לשיטת ר' יהודה א' עם תמיד של שחר וששה עם תמיד של בין הערביים ולשיטת ראב"ש ששה עם תמיד של שחר וא' עם תמיד של בין הערביים‪ .‬ולראב"ש לשיטת עצמו יהיה ג"כ שני אילים לעם ואפשר שאיל מוספים יהיה עם תמיד של שחר‪.‬‬
‫‪ 4‬עיין תוד"ה ואח"כ וי"ל דהכי קאמר מכל מה שכתב בפרשת אחרי מות לא היה דבר קודם לאילו ואיל העם ביציאה ראשונה ושעיר הנעשה בחוץ לא כתיב התם‬

‫‪1‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬