GHID PRACTIC

Acte de procedură în materie civilă

La elaborarea ghidului a fost avută în vedere legislaț ia în materie civilă în vigoare la data 1 ianuarie 2014. Prezentul ghid a fost elaborat de un colectiv de formatori ai Institutului Naţional al Magistraturii şi ai Şcolii Naţionale de Grefieri şi se doreşte a fi un instrument de lucru util practicienilor în aplicarea dispoziţiilor Codului civil şi al noului Codului de procedură civilă. Ghidul conț ine acte de procedură care au fost considerate utile de către autori ș i reprezintă modele orientative care urmează a fi adaptate, îmbunătăţite şi modificate în funcţie de diversitatea situaţiilor practice din activitatea instanţelor. Autorii

CUPRINS
Codul civil........................................................................................................6
1. 2. Proces verbal afisare numire tutore 119 C.civ ............................................................................................7 Proces verbal afisare numire curator 182 Cciv ...........................................................................................8

Codul de procedura civilă ................................................................................9
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Adresa numire curator (1) 58 ....................................................................................................................10 Procedura numirii/ desemnării curatorului special ..................................................................................12 Încheiere respingere ca inadmisibilă cerere intervenţie voluntară principală - art. 61 C.pr.civ. .............13 Încheiere încuviinţare în principiu cerere intervenţie voluntară principală - art. 61 C.pr.civ. ..................15 Adresă înaintare dosar - art. 64 alin. (4) C.pr.civ. .....................................................................................17 Încheiere încuviinţare în principiu cerere de chemare în judecată a altei persoane - art. 68 C.pr.civ. ....18 Încheiere respingere ca inadmisibilă cerere de chemare în judecată a altei perso ane - art. 68 C.pr.civ .20 Încheiere respingere ca inadmisibilă cerere de chemare în garanţie - art. 72 C.pr.civ ........................22 Încheiere încuviinţare în principiu cerere de chemare în garanţie - art. 72 C.pr.civ ............................24 Încheiere anulare cerere cu valoare redusă - art. 1028 alin. (5) C.pr.civ. .............................................26 Încheiere încuviinţare în principiu cerere arătare titular drept - art. 75 C.pr.civ. ................................28

14. Practica încheiere prim termen – consemnarea privind verificarea competenței instanței - art. 131 alin. 1 C.pr.civ. ....................................................................................................................................................30 15. Adresă de trimitere a dosarului instanţei competente sau altui organ cu activitate jurisdicţională art.132 alin (3) C. pr. civ .....................................................................................................................................31 16. Practica încheiere prim termen – consemnarea privind verificarea competenței instanței - art. 131 alin. 1 C.pr.civ. ....................................................................................................................................................32 17. Adresa conflict competenta (1)134 135 ...............................................................................................33

18. Adresă de trimitere a dosarului instanţei competente sau altui organ cu activitate jurisdicţională art.132 alin (3) C. pr. civ .....................................................................................................................................34 19. Adresa conflict competență (1) – art.134-135 C .pr.civ ........................................................................35

20. Adresă de trimitere sau restituire a dosarului în urma soluționării conflictului de competență între instanțe sau între instanță și organ cu activitate jurisdicțională - art.135 C. pr. civ ..........................................36 21. Adresă de trimitere sau restituire a dosarului în urma soluționării conflictului de competență între secții/complete specializate - art.136 C. pr. civ .................................................................................................37 22. 23. 24. 25. 26. Adresa conexare (1) – art. 139 C .pr.civ ................................................................................................38 Adresa solicitare dosar curte apel (1) 142 C. pr. civ .............................................................................39 Adresa stramutare curte apel (1) 142...................................................................................................40 Adresa stramutare Inalta Curte (1) 142 ................................................................................................41 Adresa solicitare dosar Inalta Curte 142 ..............................................................................................42

1

27. 28.

Adresa comunicare suspendare 143 ....................................................................................................43 Incheiere suspendare stramutare (1) 143 ............................................................................................44

29. Adresă de comunicare a suspendării judecării procesului până la soluţionarea cererii de strămutare art.143 alin. (2) și (3) C.pr.civ .............................................................................................................................46 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Adresă trimitere dosar în caz de admitere cerere de strămutare - art.145 C.pr.civ. ...........................47 Adrese comisie rogatorie citaţie sau act procedural art.154 alin. 3 C.pr.civ. ......................................49 Formular de confirmare a primirii actelor de procedură art. 154 alin.6 C.pr.civ. ...............................51 Încheiere amânare pentru lipsă de procedură - art. 160 alin. 1 C. pr. civ. ...........................................53 Încheiere amânare pentru lipsă de procedură - art. 160 alin. 3 C.pr.civ. .............................................54 Adresă înştinţare parte imposibilitatea comunicării actului de procedură - art.166 C.pr.civ. .............56 Încheiere încuviinţare citare prin publicitate - art. 167 C.pr.civ. ..........................................................58 Încheiere de amenda - art. 187, 188 C.pr.civ. ......................................................................................60 Încheiere soluţionare cerere de reexaminare, admisă - art. 191 C.pr.civ. ...........................................62 Încheiere soluţionare cerere de reexaminare respinsă - art. 191 C.pr. civ...........................................64

40. Adresă către organul fiscal pentru executarea amenzii/înlăturarea obligaţiei de plată a amenzii - art. 191 C.pr.civ.........................................................................................................................................................66 41. Încheiere de anulare a c.c.j. - art. 200 alin. 3 C.pr.civ. .........................................................................68

42. Încheiere de reexaminare a încheierii de anulare a c.c.j. – solutie de admitere pentru că neregularitatile au fost înlaturate in termen art. 200 alin. 4 C.pr.civ. ..............................................................70 43. Încheiere de reexaminare a încheierii de anulare a c.c.j. – solutie de admitere pentru că anularea a fost dispusă eronat - art. 200 alin. 4 C.pr.civ. ....................................................................................................72 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. Încheiere de reexaminare a încheierii de anulare a c.c.j. – solutie de respins - art. 200 alin. 4 C.pr.civ.74 Încheiere desemnare curator special - art. 202 alin. 3 C.pr.civ., ..........................................................76 Încheiere comunicare modificare cerere de chemare în judecată - art.204 alin.1 C. pr.civ., ...............78 Încheiere amânare pentru lipsă de apărare art. 222 alin. (1) C. pr.civ., ...............................................80 Încheiere desemnare traducător autorizat/interpret de limbaj mimico -gestual art.225 C.pr.civ. .......81 Adresă desemnare traducător autorizat/interpret de limbaj mimico-gestual - art.225 C.pr.civ. ........83 Încheiere admitere preschimbare termen de judecată - art. 230 C.pr.civ. ..........................................84 Încheiere respingere preschimbare termen de judecată - art. 230 C.pr.civ. .......................................86 Referat încunoştinţare telefonică termen de judecată - art. 241 alin. 3 C.pr.civ. ..............................88 Referat încunoştinţare telefonică - art. 241 alin. (3) coroborat cu art. 241 alin. ( 4) și (5) C.pr.civ. ...89 Referat încunoştinţare telefonică - art. 241 alin. (3) coroborat cu art. 241 alin. ( 4) și (5) C.pr.civ. ...90 Încheiere probe - art. 255 C.pr.civ. .......................................................................................................91 Adresă depunere înscris original la grefa instanţei - art. 292 alin. 3 C.pr.civ. ......................................93

57. Proces-verbal privind cercetarea înscrisului prin judecătorul delegat conform art. 296 alin. 1 C. pr.civ. - art. 296 alin. 1 C.pr.civ. ....................................................................................................................................95 58. Adresă prezentare înscris de către instituţia/autoritatea publică - art.298 C.pr.civ. ...........................96

2

59. Proces-verbal privind cercetarea înscrisului prin judecătorul delegat conform art. 296 alin. 2 C.pr.civ. - art. 299 alin. 2 C.pr.civ. ....................................................................................................................................98 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. Încheiere de verificare de scripte - art. 302, 303 C.pr.civ. .................................................................100 Încheiere înscriere în fals - art. 306 și art. 307 C.pr.civ.......................................................................104 Adresă către parchet pentru cercetarea falsului - art. 307 C.pr.civ. ..................................................107 Încheiere probă cu expertiză - art. 330 C.pr.civ..................................................................................108 Adresă expert efectuare expertiză art. 331 alin. (2) C.pr.civ. .............................................................110 Adresă Biroul local de expertize pentru comunicare numire expert - art. 17 din O.G. nr. 2/2000 ....112 Încheiere autorizare folosire forţă publică în scopul efectuării expertizei - art. 335 alin. (5) C.pr.civ.114 Adresă expert pentru lămurire / completare raport expertiză - art. 337 C.pr.civ. .............................116 Adresă expert pentru expertiză nouă - art. 338 C.pr.civ. ...................................................................118 Încheiere amânare pronunţare - art. 396 C.pr.civ. .............................................................................120 Încheiere amânare pronunţare - art. 396 şi art. 222 alin. (2) C. pr.civ. ..............................................122 Proces-verbal renunţare la calea de atac - art.404 C.pr.civ ................................................................124 Hotărâre de renunţare la judecată - art. 406 alin. (4) şi (6) C. pr. civ. ................................................125 Hotărâre de renunţare la judecată - art. 406 alin. (2) şi (6) C. pr. civ. ................................................128 Hotărâre de renunţare la judecată - art. 406 alin. (4) şi (6) C. pr. civ. ................................................131 Hotărâre de renunţare dreptul pretins - art. 408 C. pr. civ. ...............................................................134 Hotărâre de renunţare dreptul pretins, apel - art. 409 C. pr. civ........................................................137 Hotărâre de renunțare la judecată în primă instanță - art. 406 C.pr.civ. ...........................................140 Încheiere suspendare voluntară - la solicitarea părţilor - art. 411 alin.(1) pct.1 C.pr.civ. ..................142 Încheiere suspendare voluntară - lipsa părţilor - art. 411 alin.(1) pct.2 C.pr.civ. ...............................144 Încheiere suspendare de drept - art. 412 C.pr.civ. .............................................................................145 Încheiere suspendare facultativă – urmărire penală - art. 413 alin.(1) pct. 2 C.pr.civ. ......................147 Încheiere suspendare facultativă – altă judecată - art. 413 alin.(1) pct. 1 C.pr.civ. ...........................149 Referat perimare - art.420 alin.(1) C.pr.civ .........................................................................................151 Hotărâre perimare - art. 420 alin. (1) C.pr.civ. ...................................................................................152 Încheiere respingere perimare - art. 421 alin.(1) C.pr.civ. ..................................................................154 Hotărâre consfinţire tranzacţie - art. 438 C.pr.civ. .............................................................................156 Îndreptarea erorii materiale- art.442 .................................................................................................158 Respingere ca tardivă a cererii de completare a hotărârii - art.444(1) ..............................................160 Completare hotărâre - art.444 , art.397(1).........................................................................................162

90. Încheiere de stabilire a cauţiunii pentru soluţionarea cererii de suspendare a executării provizorii a sentinţei apelate în cauze cu obiect evaluabil în bani - art.450, 718 Cod.pr.civ. .............................................164 91. Încheiere de stabilire a cauţiunii pentru soluţionarea cererii de suspendare a executării provizorii a sentinţei apelate în cauze cu obiect neevaluabil în bani - art.450, 718 Cod.pr.civ. .........................................166 92. (1) Decizie de respingere a apelului principal ca inadmisibil urmare a renunţării la calea de atac - art.467 168 3

93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.

Decizie de respingere a apelului principal ca tardiv - art.468 , art.185 ..............................................170 Încheiere de admitere a excepţiei tardivităţii apelului incident / provocat - art.474 , art.185 ..........172 Nulitate recurs pentru neîncadrarea în motivele de casare - art.486 (1) lit.d), art.487, art.488, art.489174 Nulitate recurs pentru neindicarea menţiunilor obligatorii - art.486 (3) ...........................................176 Nulitate recurs pentru nemotivare - art.486 (1) lit.d), art.487, art.489 .............................................178 Nulitate recurs pentru nemotivare în termen - art.486 (1) lit.d), art.487, art.489 .............................180 Decizie de respingere a unei noi contestaţii în anulare ca inadmisibilă - art.504(3) ..........................182

100. Decizie de respingere a contestaţiei în anulare ca tardivă pentru depăşirea termenului de 15 zile art.506(1) .........................................................................................................................................................184 101. Decizie de respingere a contestaţiei în anulare ca tardivă pentru depăşirea termenului de un an art.506(1) .........................................................................................................................................................186 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. Decizie de anulare a contestaţiei în anulare pentru nemotivare în termen - art.506 alin.2 Cod.pr.civ.188 Retragerea contestaţiei privind tergiversarea procesului - art.523 ...................................................190 Încheiere înlocuire executor - art. 652 alin. (4) C.pr.civ. ....................................................................192 Încheiere conexare executări silite - art. 653 C.pr.civ. .......................................................................194 Încheiere încuviințare executare silită - art. 665 C.pr.civ. ..................................................................197 Încheiere autorizare intrare imobil - art. 679 alin. (2) C.pr.civ. ..........................................................199 Încheiere numire curator - art. 687 alin. (3) C.pr.civ. .........................................................................201 Hotărâre restrângere executare silită - art. 701 C.pr.civ. ...................................................................203 Adresă solicitare copii de pe dosarul de executare - art. 716 alin. (2) C.pr.civ...................................205 Încheiere suspendare a executării respinsă - art. 718 alin. 1 C.pr.civ ................................................206 Încheiere suspendare a executării admisă - art. 718 alin. 1 C.pr.civ ..................................................208 Încheiere suspendare provizorie admisă - art. 718 alin. 7 C.pr.civ .....................................................210 Încheiere suspendare provizorie admisă - art. 718 alin. 7 C.pr.civ .....................................................212 Încheiere de autorizare a creditorului privind îndeplinirea obligației de a face - art.903 C.pr.civ. ....214

116. Încheiere autorizare creditor de desființare lucrări făcute de debitor împotriva obligației de a face art.904 C.pr.civ. ................................................................................................................................................216 117. 118. Hotărâre renunţare la judecată - dosar divorț - art. 923 C.pr.civ. ......................................................218 Hotărâre închidere dosar divorț - împăcarea soților - art. 924 C.pr.civ. ............................................220

119. Adresă notare în cartea funciară a cererii de declarare a morţii unei persoane - art. 944 alin. (4) C.pr.civ. 222 120. Adresă înregistrare în registrul comerţului a cererii de declarare a morţii unei persoane - art. 944 alin. (4) C.pr.civ. ...............................................................................................................................................223 121. Adresă notare în cartea funciară a cererii de rectificare/constatarea nulităţii hotărârii declarative de moarte - art. 950 C.pr.civ. ................................................................................................................................224 122. 123. 124. Încheiere închidere dosar – ordonanță de plată - art. 1019 alin.(1) C.pr.civ. .....................................225 Ordonanţă plată – închidere dosar - art. 1019 alin. (1) C.pr.civ. ........................................................227 Ordonanţă plată – înțelegere asupra plății - art. 1019 alin. (2) C.pr.civ. ............................................229

4

.....art......... 1028 alin.................................art............... ............ 8 alin 1 sau 2 OUG 51/2008 ........... ................pr................252 137.art........ ................243 Adresă notare litigiu în carte funciară .............art............ 3...................... 1051 alin...................pr... 131............ .... 1063 C............................ 14........125... ...........................pr. 8 alin..Varianta 1...........260 Cerere de facilități taxe de timbru – persoane juridice ............................art........................... 1051 alin....art................................... 1075 C............258 Încheiere respingere cerere reexaminare taxă de timbru ....................................... 130...... Cerere de ajutor public judiciar respinsă în temeiul art.civ.............civ......39 din OUG 80/2013 ......art................................................239 Încheiere suspendare procedura internationala 1075 .............. (4) C...........................................262 5 .......... Încheiere admitere cerere reexaminare taxă de timbru art.. (1) C....................civ ............. 133. 14.......235 128.....art...........................................................art......244 OUG 51/2008 ................. 1021 alin........... (2) C...........art......................pr........ (5) C... 8 alin 1 sau 2 OUG 51/2008 ............pr.. 15 din OUG 51/2008 ........................................... Cerere de ajutor public judiciar admisă în temeiul art...237 Încheiere repunere pe rol procedură internațională – art...... (1) C........................................... 140........ (2) din OUG 51/2008....... Ordonanţă plată ....civ. 8 alin 3 OUG 51/2008 ...................... Proces-verbal de constatare a îndeplinirii formalităților prevăzute de art.......................... Somație – uzucapiune ........ 139..... 132...............15 alin. 14.............. 1051 alin...............varianta 2 .. 257 138.............. 1 sau 2.... 1 sau 2.............................civ...233 127............................... (1) și alin............ 245 134............ Încheiere cerere reexaminare ajutor pubic judiciar ... 15 din OUG 51/2008 .......... 15 din OUG 51/2008....................... 126.. 2 și 3 din OUG 80/2013 .......236 Încheiere restituire cauțiune ....pr.... 129.................... 42 alin......... 8 alin............... Cerere de ajutor public judiciar admisă în parte în temeiul art.241 Adresă notare litigiu în carte funciară ...civ...... 8 alin...255 OUG 80/2013 ..........civ.246 135.......39 din OUG 80/2013 ...................................249 136.............................pr...................................................................art..231 Încheiere anulare cerere cu valoare redusă ............

Codul civil 6 .

.....................] subsemnatul................civ.................. (4) C................ P ROCES VERBAL AFISARE NUMIRE TUTORE 119 C. domiciliu/ domiciliu ales) PROCES-VERBAL încheiat azi.............. prin care s-a dispus numirea doamnei/domnului . [în conformitate cu prevederile art. urmând a fi ataşat dosarului...…. în calitate de grefier............... 119 alin.. Prezentul proces-verbal s-a încheiat într-un exemplar......... (nume şi prenume........ În temeiul dispoziţiilor stabilite de instanţă............... CIV ROMÂNIA (INSTANŢA) ....................... ... GREFIER (prenume şi nume........ domiciliu/sediu/domiciliu ales) Persoana ocrotită: .. ……....tutore al minorului/interzisului judecătoresc....... Dosar nr........ în dosarul susmenţionat............ /......... ................... (nume şi prenume/denumire......... Obiectul cauzei: ............... ……….......... semnătură) 7 ...1......... am afișat la sediul instanţei încheierea pronunţată la data de .......... .... Petent: ..../...

......... În temeiul dispoziţiilor stabilite de instanţă..............] subsemnatul..... [în conformitate cu prevederile art...... semnătură) 8 ....................... (nume şi prenume/denumire..2.. /.. am afișat la sediul instanţei încheierea pronunţată la data de ................. GREFIER (prenume şi nume................. ... (nume şi prenume......civ............................... (3) C... Dosar nr..... ………...... 182 alin.... P ROCES VERBAL AFISARE NUMIRE CURAT OR 182 C CIV ROMÂNIA (INSTANŢA) ...... …………………….... domiciliu/sediu/domiciliu ales) Persoana reprezentată: . prin care s-a dispus numirea doamnei/domnului ..... în calitate de grefier....../........curator al ........................ Prezentul proces-verbal s-a încheiat într-un exemplar..................... urmând a fi ataşat dosarului... Obiectul cauzei: ........ .............. în dosarul susmenţionat... domiciliu/domiciliu ales) PROCES VERBAL încheiat azi.............. Petent: .......

Codul de procedura civilă 9 .

...... Obiectul cauzei: .......................... prenume........... Vă aducem la cunoştinţă că prin încheierea din data de ..................... domiciliu/domiciliu ales) Către Doamna / Domnul avocat .. Emisă la .......................... semnătură.. PREŞEDINTE (nume. Sediul .............................. A DRESA NUMIRE CURATOR (1) 58 ROMÂNIA (INSTANŢA) ....................................... (nume......................................../..................... în dosarul mai sus menţionat....................................3.. ............... /.................. ... civ....... (nume.............................. Complet: Termen de judecată acordat la ................................. Fax ............... în temeiul prevederilor art..... (numele şi prenumele)................ pr................................................ 58 C............... prenume..................................................... prenume.................... ştampila) GREFIER (nume... Durata reprezentării şi remunerarea provizorie au fost stabilite prin încheiere................... semnătură) 10 ......... aţi fost numit curator special al părţii ....... Telefon ......... prenume.................... domiciliu/domiciliu ales) Pârât: . Dosar nr.......... Reclamant: ....

........................... Reclamant: . Complet: Termen de judecată acordat la ........ în dosarul mai sus menţionat............................ ........................ semnătură) 11 ............................. ştampila) GREFIER (nume.................................... (nume........................................................................... prenume............. domiciliu/domiciliu ales) Pârât: ...........ROMÂNIA (INSTANŢA) ................ Dosar nr...... prenume......... ......................... Telefon ................................. Sediul .................. Obiectul cauzei: .................. civ...... instanţa a numit un curator special al părţii ........ prenume.................................... în temeiul prevederilor art........ Emisă la ........... 58 C....... /..... pr................................ Durata reprezentării şi remunerarea provizorie au fost stabilite prin încheiere.. PREŞEDINTE (nume.... prenume./... Fax ........... semnătură... domiciliu/domiciliu ales) Către BAROUL DE AVOCAŢI ............. (numele şi prenumele). Vă solicităm să procedaţi la desemnarea unui avocat care să exercite atribuţiile ce revin curatorului special..................... Vă aducem la cunoştinţă că prin încheierea din data de .................. (nume...

4. echilibrată sau nu. judecătorii din complete neavând cum să cunoască încărcătura avocaţilor numiţi ca şi curatori. Recunoaşterea acestei proceduri are.. deci la nivel judeţean. se procedează la desemnarea unui avocat de pe lista comunicată instanţelor de către barouri. după cum doreşte. P ROCEDURA NUMIRII / DESEMNĂRII CURATORUL UI SPECIAL În practică. în acelaşi timp. din moment ce vorbim de remunerare. Fiind vorba de avocaţi desemnaţi de barou. motiv pt. s-au conturat deja două tendinţe. Potrivit primei opinii. ne putem aştepta şi la acest gen de reacţii. care am conceput două modele de formulare. care nu ar fi expuşi acuzelor de ”preferinţe” în desemnarea nominală a avocaţilor (în ziua de astăzi. 12 . încurajez practica adoptată de cei aflaţi în minoritate. Adepţii celei de a doua opinii.. 2. Aici ar corespunde prima variantă de formular. Baroul are gestiunea numirii proprilor avocaţi. există atenţia asupra celor aflaţi la începutul listei. ca instituţie.) 3. Acestei situaţii doreşte să îi răspundă cel de-al doilea formular. majoritare. la fel ca şi în cazul desemnărilor din oficiu în penal. cel puţin din următoarele raţiuni: 1. a asistenţei acordate în ajutorul public judiciar.. este problema lor internă. există riscul ca aceeaşi avocaţi să fie numiţi în această calitate. În general. care se află spre sfârşitul listei. situaţie în care apelează la următorul procedeu: numesc prin încheiere curatorul special. relativ la numirea acestor curatori speciali. Ca practician. solicitând baroului să desemneze nominal persoana avocatului care să exercite atribuţiile acestui curator. un important rol de protecţie a judecătorilor. spre ”neşansa” altora. .. se încurcă în distincţia dintre ”numire” şi ”desemnare”.

.. .. dreptul dedus judecăţii sau un drept strâns legat de acesta... .5.pr. arătând că . .......civ. ..civ. GREFIER . Reclamantul solicită .civ. În dovedirea cererii.... 61 alin...... iar conform art. . În drept.... conform … (se indică înscrisul care face dovada achitării taxei judiciare de timbru).. în tot sau în parte..U.. ÎNCHEIERE Şedinţa publică din data de … Instanţa constituită din: PREŞEDINTE .pr. Numitul . ... Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind pe reclamantul . a formulat... Secţia .. şi pe pârâtul ... INSTANŢA Prin cererea înregistrată la data de .. a fost solicitată administrarea probelor cu .. cerere de intervenţie principală. PR .. CIV ... S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei următoarele : ..pr.. . . având ca obiect . Instanţa pune în dezbatere admisibilitatea în principiu a cererii de intervenţie principale formulate de numitul ...G. . s-a arătat că ... lei taxă judiciară de timbru. Î NCHEIERE RES PINGERE CA IN ADMISIBILĂ CER ERE INTERVENŢIE VOLUNTARĂ PRINCIPALĂ ...pricina are ca obiect …..stadiul procesului: . numitul ..... 80/2013.. şi cu pârâtul . 61 C.procedura de citare este legal îndeplinită. Pârâtul solicită ... împreună cu înscrisurile ataşate.. 64 alin. intervenţia este principală atunci când intervenientul pretinde pentru sine.. potrivit art....modalitatea de îndeplinire a măsurilor dispuse de către instanț ă: … . . . conform art. În motivarea cererii. nr. ROMÂNIA Instanţa . Cererea de intervenţie principală a fost comunicată părţilor.(2) C... . -/-/- 13 .. (1) C. . . ./ lipsind … ./persoana care a formulat cererea de intervenţie principală solicită încuvinţarea în principiu a cererii sale. din O.. Instanţa reț ine cauza spre deliberare ș i pronunţare asupra admisibilităţii în principiu a cererii de intervenţie voluntare principale formulate de numitul . 61 alin... La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns . oricine are interes poate interveni într-un proces care se judecă între părţile originare. Dosar nr. Cererea de intervenţie principală a fost legal timbrată cu suma de .ART ... Instanţa reţine că. . au fost invocate dispoziţiile art. .(1) C. în contradictoriu cu reclamantul . prin care solicită . depus/depusă la fila … din dosar. potrivit art.

PREŞEDINTE nume şi prenume semnătura GREFIER nume şi prenume semnătura 1 Potrivit art.. (4) C. 64 alin. părţile au termen în cunoştinţă/se citează).. Pentru aceste motive. 14 .. va respinge ca inadmisibilă cererea de intervenţie voluntară principală... instanţa constată că dreptul astfel pretins este distinct de cel dedus judecăţii prin cererea principală / că între dreptul dedus judecăţii prin cererea principală şi dreptul pretins prin cererea de intervenţie principală nu există o strânsă legătură aptă să justifice judecarea împreună a celor două cereri. deoarece . dacă încheierea a fost dată în prima instanţă.. ora …. în cazul în care încheierea a fost pronunţată în apel.civ.... calea de atac este numai apelul. astfel că.civ. domiciliat în . pentru când . (instanţa a cărei încheiere se atacă). Pronunţată în şedinţă publică. completul …. acordă termen la data de …... sala….În cauză.. azi … . (ex. (4) C. În vederea continuării judecării cauzei. Cu drept de apel1 în termen de 5 zile de la pronunţare pentru părţile prezente şi de la comunicare pentru părţile lipsă. DISPUNE Respinge ca inadmisibilă cererea de intervenţie voluntară principală formulată de numitul . 64 alin.pr. respectiv numai recursul la instanţa ierarhic superioară. având în vedere şi dispoziţiile art. Cererea de apel se depune la . . (se expun considerentele reț inute de instanț ă).pr..

.. în contradictoriu cu reclamantul ...procedura de citare este legal îndeplinită. cerere de intervenţie principală... împreună cu înscrisurile ataşate.. legal timbrată şi că prin cererea de intervenţie se invocă un interes propriu şi acelaș i drept/un drept în strânsă 15 Dosar nr. Cererea de intervenţie principală a fost legal timbrată cu suma de ... ROMÂNIA Instanţa . Cererea de intervenţie principală a fost comunicată părţilor. arătând că .civ../ lipsind … ..pricina are ca obiect ….. În dovedirea cererii.. Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind pe reclamantul .. conform … (se indică înscrisul care face dovada achitării taxei judiciare de timbru). şi cu pârâtul . a fost solicitată administrarea probelor cu . depus/depusă la fila … din dosar. . În motivarea cererii. ... ..civ... Î NCHEIERE ÎNCUVIINŢAR E ÎN PRINCIPIU CERER E INTERVENŢIE VOLUNTARĂ PRINCIPALĂ .. 64 alin..G..... 61 alin... . S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei următoarele : . din O.... (1) C. ... iar conform art./persoana care a formulat cererea de intervenţie principală solicită încuviinţarea în principiu a cererii sale. prin care solicită ... PR . GREFIER . La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns . conform art.. 61 alin..pr.. CIV .modalitatea de îndeplinire a măsurilor dispuse de către instanț ă: … . în forma prevăzută de lege pentru cererea de chemare în judecată. în tot sau în parte. a formulat.(1) C. nr. Instanţa reţine că.. .. INSTANŢA Prin cererea înregistrată la data de . . Instanţa pune în dezbatere admisibilitatea în principiu a cererii de intervenţie principale formulate de numitul ..(2) C.civ. potrivit art. ÎNCHEIERE Şedinţa publică din data de … Instanţa constituită din: PREŞEDINTE .6. potrivit art......pr..ART ... Secţia . Reclamantul solicită .. s-a arătat că .. ..pr. ...stadiul procesului: . 80/2013.... .. Constatând că numitul ... dreptul dedus judecăţii sau un drept strâns legat de acesta. având ca obiect . Numitul ... . lei taxă judiciară de timbru. . -/-/- . Pârâtul solicită ...U. numitul ... şi pe pârâtul . În drept.. intervenţia este principală atunci când intervenientul pretinde pentru sine. . a formulat în termenul legal o cerere de intervenţie principală.. 61 C. . oricine are interes poate interveni într-un proces care se judecă între părţile originare. au fost invocate dispoziţiile art. ....

sala ….(2) C... ora …. Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de …. 194 C.. instanţa va încuviinţa în principiu cererea de intervenţie voluntară principală.. art. În temeiul dispoziţiilor art.. domiciliat în . (în termen de.. ..pr.pr. 62 şi art. azi . Pentru aceste motive..legătură cu cel dedus judecăţii prin cererea principală. instanţa va stabili un termen în care se va depune întâmpinarea. . 64 C. completul …. coroborat cu art.... (se expun considerentele pentru care instanț a reț ine îndeplinirea acestor condiț ii).civ. DISPUNE Încuviinţează în principiu cererea de intervenţie voluntară principală formulată de intervenientul . sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai propune probe şi de a invoca excepţii..... în afara celor de ordine publică.pr.civ. PREŞEDINTE nume şi prenume semnătura GREFIER nume şi prenume semnătura 16 . Pune în vedere reclamantului şi pârâtului să depună întâmpinare la cererea de intervenţie principală .civ. Pronunţată în şedinţă publică. pentru când părţile au termen în cunoș tinț ă. (3) C. 65 alin.pr.). 61 alin. deoarece . în temeiul art.civ./până la data de ....

....... în vederea soluţionării căii de atac a apelului/recursului declarat de numitul .... domiciliu/domiciliu ales) Către ........... în copie certificată pentru conformitate cu originalul.../..................... conţine ............. Vă mulţumim pentru colaborare..... Telefon ...pr......... CIV ....................... (nume....................................................................... semnătură) 17 .......... Complet: Obiectul cauzei: . volume).. Sediul . (nume................. Dosarul....... Fax .................. vă înaintăm......................................civ.................. Reclamant: ......................... domiciliat în … ... PREŞEDINTE (nume.. ...... prenume..... cusut şi numerotat..... file (compus din ...... prenume.. 64 ALIN ..................... A DRESĂ ÎNAINTARE DOSA R - ART ........7. reclamant/pârât/persoana care a formulat cererea de intervenţie principală). domiciliu/domiciliu ales) Pârât: .................. În conformitate cu dispoziţiile art................................. ROMÂNIA (INSTANŢA) ................ prenume...... prenume... 64 alin. (4) C.. (ex... ştampila) GREFIER (nume...... dosarul anterior menţionat........... PR ...................... Emisă la .. semnătură............. /....... ............................................................. (4) C.... (instanţa) Sediul ............. Dosar nr.. prin care s-a respins ca inadmisibilă cererea de intervenţie principală formulată de numitul ....... .... împotriva încheierii pronunţate la data de ....

....civ. ... La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns ... potrivit art. . Partea adversă solicită . În motivarea cererii. respectiv a numitului .. ROMÂNIA Instanţa . Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind pe reclamantul .(1) C.. INSTANŢA Prin cererea înregistrată la data de . PR .. aceleaşi drepturi ca şi reclamantul. . -/-/- .. Partea care a formulat cererea de chemare în judecată a altei persoane (se va menţiona concret calitatea: reclamant. 69 alin..pr. Instanţa pune în dezbatere admisibilitatea în principiu a cererii de chemare în judecată a altei persoane. Numitul solicită ..civ.modalitatea de îndeplinire a măsurilor dispuse de către instanț ă: … ...pricina are ca obiect …. şi pe pârâtul . intervenient principal) solicită . S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei următoarele : . prin care solicită .. 68 alin.. cât şi părţii potrivnice.. ÎNCHEIERE Şedinţa publică din data de … Instanţa constituită din: PREŞEDINTE . au fost invocate dispoziţiile art.. oricare dintre părţi poate să cheme în judecată o altă persoană care ar putea să pretindă. terţului fiindu-i comunicate şi copii ale cererii de chemare în judecată.stadiul procesului: . pe calea unei cereri separate. CIV ... formulată de .. (1) şi (2) C. … ..pr.. . conform art. 68 C. ... .procedura de citare este legal îndeplinită. GREFIER .. reclamantul/pârâtul/intervenientul principal a formulat o cerere de chemare în judecată a altei persoane.. Instanţa reţine că.. Constatând că reclamantul/pârâtul/intervenientul principal a formulat în termenul legal o cerere de chemare în judecată a numitului . .. împreună cu înscrisurile ataşate. deoarece … (se expun considerentele pentru care instanț a reț ine îndeplinirea acestor 18 Dosar nr. .. pârât. (partea care a formulat cererea de chemare în judecată a altei persoane)../ lipsind … ... Î NCHEIERE ÎNCUVIINŢARE ÎN PRIN CIPIU CERERE DE CHEM ARE ÎN JUDECATĂ A ALTEI PER SOANE .ART . s-a arătat că .... În drept... respectiv a numitului ..... Secţia .... întâmpinării şi înscrisurilor din dosar.... având ca obiect .8.. persoană care ar putea să pretindă aceleaşi drepturi ca şi cele deduse judecăţii de către reclamant prin cererea de chemare în judecată.. ... . Cererea de chemare în judecată a altei persoane a fost comunicată atât celui chemat în judecată...

în afara celor de ordine publică.). azi .. 68 şi 69 C.. Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de …. 65 alin. Pentru aceste motive. 70 C. domiciliat în .. sala….. (ex. PREŞEDINTE nume şi prenume semnătura GREFIER nume şi prenume semnătura 19 .. instanţa va stabili un termen în care se va depune întâmpinarea. care va dobândi.) .. formulată de . (3) şi art.. pentru când: .. Pronunţată în şedinţă publică... coroborat cu art.. 69 alin..pr..pr... ora ….../până la data de .pr... instanţa va încuviinţa în principiu cererea de chemare în judecată a numitului . părţile au termen în cunoştinţă/se citează . (3) C.. 64 C.civ. completul …. (în termen de . . în temeiul art..civ.. sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai propune probe şi de a invoca excepţii...civ...civ. poziţia procesuală de reclamant.condiț ii). conform art.pr. DISPUNE Încuviinţează în principiu cererea de chemare în judecată a numitului . Pune în vedere chematului în judecată să depună întâmpinare la cererea de chemare în judecată . În temeiul dispoziţiilor art. .

.. INSTANŢA Prin cererea înregistrată la data de . Partea care a formulat cererea de chemare în judecată a altei persoane (se va menţiona concret calitatea: reclamant.......civ.. întâmpinării şi înscrisurilor din dosar. pe calea unei cereri separate... .civ.pricina are ca obiect …. s-a arătat că . (partea care a f ormulat cererea de chemare în judecată a altei persoane).. formulată de . conform art. -/-/- ..procedura de citare este legal îndeplinită... pârât.. reclamantul/pârâtul/intervenientul principal a formulat o cerere de chemare în judecată a altei persoane.. instanţa constată că persoana chemată în judecată nu ar putea pretinde aceleaşi drepturi ca şi cele deduse judecăţii de către reclamant. şi pe pârâtul .. PR . cât şi părţii potrivnice.. Partea adversă solicită . În cauză. CIV ROMÂNIA Instanţa . .pr. .. 69 alin.. Cererea de chemare în judecată a altei persoane a fost comunicată atât celui chemat în judecată. . Secţia .. oricare dintre părţi poate să cheme în judecată o altă persoană care ar putea să pretindă. intervenient principal) solicită .... Î NCHEIERE RES PINGERE CA INADMISIBILĂ CERE RE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ A ALTEI PER SOANE .... (se expun 20 Dosar nr. Numitul solicită .. având ca obiect . ..pr. 68 C.. aceleaşi drepturi ca şi reclamantul.. Instanţa reț ine cauza spre deliberare ș i pronunţare asupra admisibilităţii în principiu a cererii de chemare în judecată a altei persoane..... ...stadiul procesului: .modalitatea de îndeplinire a măsurilor dispuse de către instanț ă: … ..(1) C... În motivarea cererii.. ... În drept.. . La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns . respectiv a numitului . potrivit art.... Instanţa pune în dezbatere admisibilitatea în principiu a cererii de chemare în judecată a altei persoane.... deoarece . . ÎNCHEIERE Şedinţa publică din data de … Instanţa constituită din: PREŞEDINTE . Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind pe reclamantul .... (1) şi (2) C. prin care solicită .. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei următoarele : .ART . terţului fiindu-i comunicate şi copii ale cererii de chemare în judecată. Instanţa reţine că. 68 alin.. ./ lipsind … . GREFIER . .. au fost invocate dispoziţiile art. împreună cu înscrisurile ataşate. respectiv a numitului .9. .

69 alin. Cererea de apel se depune la .pr. Pentru aceste motive. 68 şi 69 C. coroborat cu art. acordă termen la data de ….. 64 C... Cu drept de apel2 în termen de 5 zile de la pronunţare pentru părţile prezente şi de la comunicare pentru părţile lipsă.civ. 64 alin. formulată de . (4) C.. În vederea continuării judecării cauzei..pr. părţile au termen în cunoştinţă/se citează). . PREŞEDINTE nume şi prenume semnătura GREFIER nume şi prenume semnătura Potrivit art.. azi . în temeiul art... astfel că. în cazul în care încheierea a fost pronunţată în apel. DISPUNE Respinge ca inadmisibilă cererea de chemare în judecată a numitului . va respinge ca inadmisibilă cererea de chemare în judecată a altei persoane.... (instanţa a cărei încheiere se atacă).. (ex. (3) ș i art. .pr.. respectiv numai recursul la instanţa ierarhic superioară.considerentele reț inute de instanț ă). calea de atac este numai apelul.civ.. Pronunţată în şedinţă publică. 2 21 . dacă încheierea a fost dată în prima instanţă. completul …. domiciliat în .. sala…. ora …. pentru când .civ..

.. Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind pe reclamantul . ...stadiul procesului: . .modalitatea de îndeplinire a măsurilor dispuse de către instanț ă: … ....G.pricina are ca obiect ….. având ca obiect . Secţia . 72 alin.. partea interesată poate să cheme în garanţie o terţă persoană.civ. -/-/ÎNCHEIERE Şedinţa publică din data de … Instanţa constituită din: PREŞEDINTE . Partea adversă solicită .. 74 alin. potrivit art. Î NCHEIERE RES PINGERE CA INADMISIBILĂ GARANŢIE . În dovedirea cererii... .. au fost invocate dispoziţiile art.... împotriva căreia ar putea să se îndrepte cu o cerere separată în garanţie sau în despăgubiri.. . din O. La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns .. reclamantul...... . . În drept... CIV ROMÂNIA Instanţa . depus/depusă la fila … din dosar. 22 . Cererea de chemare în garanţie a fost legal timbrată cu suma de . . lei taxă judiciară de timbru.. ....... 80/2013. PR .. Numitul (persoana chemată în garanţie) solicită ... . . a fost solicitată administrarea probelor cu ... pârâtul..... În motivarea cererii. (1) C... întâmpinării şi înscrisurilor din dosar.procedura de citare este legal îndeplinită.. . S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei următoarele : . .pr. CERE RE DE CHEM ARE ÎN Dosar nr. prin care solicită . (persoana care a formulat cererea de chemare în garanţie .. conform art... GREFIER .. terţului fiindu-i comunicate şi copii ale cererii de chemare în judecată. .. Instanţa pune în dezbatere admisibilitatea în principiu a cererii de chemare în garanţie. INSTANŢA Prin cererea înregistrată la data de . împreună cu înscrisurile ataşate..10.ART . (partea care a formulat cererea de chemare garanţie) împotriva numitului .. conform … (se indică înscrisul care face dovada achitării taxei judiciare de timbru). Partea care a formulat cererea de chemare în garanţie solicită . . şi pe pârâtul . 72 C..civ.pr./ lipsind … . formulată de .. Cererea de chemare în garanţie a fost comunicată părţilor şi celui chemat în garanţie.U. Instanţa reț ine cauza spre deliberare ș i pronunţare asupra admisibilităţii în principiu a cererii de chemare în garanţie.ex.. intervenientul principal) a formulat o cerere de chemare în garanţie a numitului . s-a arătat că . Instanţa reţine că. (1) şi (2) C... potrivit art. nr.. ... ....

PREŞEDINTE nume şi prenume semnătura GREFIER nume şi prenume semnătura Potrivit art. respectiv numai recursul la instanţa ierarhic superioară.. În vederea continuării judecării cauzei.civ. 73 şi 74 C. ora …. dacă încheierea a fost dată în prima instanţă. 74 alin. calea de atac este numai apelul. 72 alin. 3 23 ... coroborat cu art..... acordă termen la data de …. Pronunţată în şedinţă publică.pr. (2) ș i art. în cazul în care încheierea a fost pronunţată în apel. (instanţa a cărei încheiere se atacă). (1). deoarece .. pentru când . va respinge ca inadmisibilă cererea de chemare în garanţie.. (se expun considerentele reț inute de instanț ă). (ex. . completul ….civ. Pentru aceste motive.. formulată de .. 64 alin.. . în ipoteza în care ar cădea în pretenţii. azi ..pr. părţile au termen în cunoştinţă/se citează).. sala….În cauză.. (4) C... domiciliat în . (persoanei chemate în garanţie).civ. DISPUNE Respinge ca inadmisibilă cererea de chemare în garanţie a numitului . (persoana care a formulat cererea de chemare în garanţie).. 64 C. Cererea de apel se depune la . nu ar putea să se îndrepte cu o cerere separată în garanţie sau în despăgubiri împotriva . în temeiul art... instanţa constată că .. Cu drept de apel3 în termen de 5 zile de la pronunţare pentru părţile prezente şi de la comunicare pentru părţile lipsă. astfel că.pr..

... formulată de . intervenientul principal) a formulat o cerere de chemare în garanţie a numitului .. .. au fost invocate dispoziţiile art. ... În motivarea cererii.... CIV ROMÂNIA Instanţa . . (persoana care a formulat cererea de chemare în garanţie) a formulat în termenul legal o cerere de chemare în garanţie... lei taxă judiciară de timbru.ART .pr.U...... terţului fiindu-i comunicate şi copii ale cererii de chemare în judecată... prin care a solicitat . -/-/ÎNCHEIERE Şedinţa publică din data de … Instanţa constituită din: PREŞEDINTE . .G... având ca obiect . conform … (se indică înscrisul care face dovada achitării taxei judiciare de timbru).. partea interesată poate să cheme în garanţie o terţă persoană...civ. CERER E DE CHEMARE Î N Dosar nr. depus/depusă la fila … din dosar. pârâtul. în forma prevăzută pentru cererea de 24 .. . La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns . INSTANŢA Prin cererea înregistrată la data de .. 72 C. Constatând că .. (persoana care a formulat cererea de chemare în garanţie . În dovedirea cererii.. .pr./ lipsind … .. Numitul (persoana chemată în garanţie) solicită ... s-a arătat că .. ..... PR .... GREFIER . Partea care a formulat cererea de chemare în garanţie solicită .. a fost solicitată administrarea probelor cu . conform art.. întâmpinării şi înscrisurilor din dosar.. Partea adversă solicită ..procedura de citare este legal îndeplinită. . împreună cu înscrisurile ataşate. . ... ..civ. reclamantul. (1) şi (2) C... potrivit art. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei următoarele : .. Cererea de chemare în garanţie a fost legal timbrată cu suma de .. 80/2013. din O. şi pe pârâtul . În drept. ....pricina are ca obiect …. Î NCHEIERE ÎNCUVIINŢAR E ÎN PRINCIPIU GARANŢIE . (partea care a formulat cererea de chemare în garanţie) împotriva numitului . 72 alin..11.. 74 alin... potrivit art... .. Instanţa pune în dezbatere admisibilitatea în principiu a cererii de chemare în garanţie..(1) C. .stadiul procesului: . nr..modalitatea de îndeplinire a măsurilor dispuse de către instanț ă: … . Instanţa reţine că. .ex.. împotriva căreia ar putea să se îndrepte cu o cerere separată în garanţie sau în despăgubiri... Secţia . Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind pe reclamantul . Cererea de chemare în garanţie a fost comunicată părţilor şi celui chemat în garanţie.

. 74 alin. 64 şi 65 C.civ.. deoarece . ora ….... (1).pr. ...pr. legal timbrată. Pentru aceste motive. în temeiul art.. PREŞEDINTE nume şi prenume semnătura GREFIER nume şi prenume semnătura MODEL 25 . Pune în vedere chematului în garanţie că în acelaşi termen poate să formuleze o cerere de chemare în garanţie a altei persoane.. împotriva căruia .. În temeiul dispoziţiilor art. ( ex. (se expun considerentele pentru care instanț a reț ine îndeplinirea acestor condiț ii).civ..civ. 73 şi 74 C. Pronunţată în şedinţă publică. (3) C.. părţile au termen în cunostinţă/se citează/alte măsuri dispuse de instanţă).. o cerere de chemare în garanţie a altei persoane.... sala…. 194. împotriva chematului în garanţie . coroborat cu art. .. a numitului .. completul …. Pune în vedere chematului în garanţie să depună întâmpinare la cererea de chemare în garanţie în termen de... (persoana chemată în garanț ie în garanţie). . 72 alin. DISPUNE Încuviinţează în principiu cererea de chemare în garanţie formulată de .. instanţa va stabili un termen în care chematul în garanţie trebuie să depună întâmpinare şi poate să formuleze. azi . domiciliat în . la rândul său.. în afara celor de ordine publică. Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de …...chemare în judecată. instanţa va încuviinţa în principiu cererea de chemare în garanţie a numitului.pr. sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai propune probe şi de a invoca excepţii./până la data de... pentru când . (persoana care a formulat cererea de chemare în garanţie) ar putea să se îndrepte cu o cerere separată în garanţie sau în despăgubiri în ipoteza în care ar cădea în pretenţii.

. .. . care învederează următoarele: . Reclamantului i s-a comunicat la data de . 1028 ALIN ...pricina are ca obiect .. la data de .pr.... Verificând. s-a constatat că informaț iile furnizate de reclamant nu sunt suficient de clare sau sunt inadecvate/formularul de cerere nu a fost completat corect.... obligaţia de a preciza/rectifica/completa formularul de cerere.... având ca obiect. (5) C.. Instanţa constituită din: Preşedinte: . Potrivit art..cererea se examinează fără citarea părț ilor.... ... CER ERE CU VALOARE REDUS Ă - ART . prin rezoluţia din data de .... / ........ reclamantul . . în cazul în care reclamantul nu completează sau nu rectifică formularul de cerere în termenul stabilit de instanț ă...... Pe rol se află examinarea cererii cu valoare redusă privind pe reclamantul. în temeiul art./ .. prin care să oblige pârâtul .civ. .. 1028 C. 26 .... formularul de cerere cu valoare redusă ș i înscrisurile ataș ate. ROMÂNIA JUDECĂTORIA …………………… SECŢIA ... Prin urmare. (5) C.... S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă.....civ.... Grefier: . în temeiul art... respectiv . .. Constatând că reclamantul nu şi-a îndeplinit obligaţiile privind precizarea/ rectificarea/completarea formularului de cerere în termenul stabilit de instanț ă... pe calea procedurii speciale privind cererile cu valoare redusă. conform dovezii de comunicare aflate la fila ...stadiul procesului: verificarea cererii cu valoare redusă. Termenul stabilit de instanț ă s-a împlinit la data de.. PR ..... . ÎNCHEIERE Şedinţa din camera de consiliu publică de la ..... 1028 alin.... sub sancţiunea anulării........ fără ca reclamantul să-şi îndeplinească obligaţiile privind precizarea/rectificarea/completarea formularului de cerere.pr.. dosar..... a solicitat în contradictoriu cu pârâtul.. ș i pe pârâtul .12. pronunț area unei hotărâri.. reţine următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr.... s-a pus în vedere reclamantului să aducă la îndeplinire până la data de ... Î NCHEIERE ANULARE (5) C.... Dosar nr.. CIV . următoarele măsuri: ..pr.. 1028 alin....(modalitatea de îndeplinire a măsurilor dispuse de instanț ă cu privire la completarea sau rectificarea formularului în termenul stabilit) INSTANŢA Deliberând asupra examinării cererii cu valoare redusă... cererea se va anula... instanţa urmează să dispună anularea cererii cu valoare redusă...........civ....

. PREŞEDINTE (nume ș i prenume.. semnătura) GREFIER ( nume ș i prenume.Pentru aceste motive.. Pronunţată în şedinţă publică.. semnătura) 27 . . cu domiciliul/sediul/ domiciliul ales în . DISPUNE Anulează cererea cu valoare redusă formulată de reclamantul ... Cu drept de reexaminare în termen de 10 zile de la comunicare. azi . .

potrivit art.. . INSTANŢA Prin cererea înregistrată la data de ./ lipsind … ... dacă a fost chemat în judecată de o persoană care pretinde un drept real asupra lucrului.civ..... În drept.. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei următoarele : ....... asupra bunului în numele numitului . ...civ. PR . terţului fiindu-i comunicate şi copii ale cererii de chemare în judecată. şi pe pârâtul ..... întâmpinării şi înscrisurilor din dosar....stadiul procesului: . PRINCIPIU CERER E ARĂT ARE TIT ULAR ROMÂNIA Instanţa . .13.civ.. arătat ca titular al dreptului.. prin care invocă deţinerea bunului/exercitarea dreptului de .modalitatea de îndeplinire a măsurilor dispuse de către instanț ă: … .. Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind pe reclamantul .. Reclamantul solicită .. ÎNCHEIERE Şedinţa publică din data de … Instanţa constituită din: PREŞEDINTE .. conform art. Cererea de arătare a titularului dreptului a fost comunicată reclamantului şi celui arătat ca titular al dreptului.. Secţia .pr... . Instanţa reţine că. arătând că .. pârâtul a formulat o cerere de arătare a titularului dreptului ca fiind numitul .pr. Constatând că prin cererea principală dedusă judecăţii reclamantul pretinde un drept real asupra bunului în cauză..pricina are ca obiect …..procedura de citare este legal îndeplinită. iar pârâtul a formulat în termenul legal o cerere de arătare a titularului dreptului.ART . .. 75 -77 C.. având ca obiect ... în temeiul dispoziţiilor art.. instanţa va încuviinţa în principiu cererea de arătare a titularului dreptului.. … . Î NCHEIERE ÎNCUVIINŢAR E ÎN DREPT . Instanţa pune în dezbatere admisibilitatea în principiu a cererii de arătare a titularului dreptului formulate de pârât împotriva numitului … .. Pârâtul solicită încuviinţarea în principiu a cererii de arătare a titularului dreptului... . ..pr. -/-/- . 28 Dosar nr.. 77 alin. .. 75 C. .... (1) şi (2) C.. 75 C. au fost invocate dispoziţiile art. prin care a arătat că . GREFIER . CIV . împreună cu înscrisurile ataşate... ./persoana arătată ca titular al dreptului solicită . Numitul .. La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns . pârâtul care deţine un bun pentru altul sau care exercită în numele altuia un drept asupra unui lucru va putea arăta pe acela în numele căruia deţine lucrul sau exercită dreptul.

.).. .civ. PREŞEDINTE nume şi prenume semnătura GREFIER nume şi prenume semnătura 29 . instanţa va stabili un termen în care cel arătat ca titular al dreptului va depune întâmpinarea. sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai propune probe şi de a invoca excepţii.pr. dimpotrivă. completul …. dacă înţelege să le conteste. (în termen de . Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de ….civ. DISPUNE Încuviinţează în principiu cererea de arătare a titularului dreptului formulată de pârâtul . Pentru aceste motive. .... (4) C.. (3) C. se va face aplicarea dispoziţiilor art.. totodată..pr. (ex.) . 77 alin. cu menţiunea că în acest ultim caz. dacă înţelege să le conteste. 77 alin.. (4) C.. în afara celor de ordine publică.. Pune în vedere celui arătat ca titular al dreptului să precizeze dacă recunoaşte susţinerile pârâtului sau... Pune în vedere celui arătat ca titular al dreptului să depună întâmpinare la cererea de arătare a titularului dreptului . .. punându i-se în vedere. ora …./până la data de. să precizeze dacă recunoaşte susţinerile pârâtului sau. Pronunţată în şedinţă publică.. 65 alin. părţile au termen în cunoştinţă/se citează . dimpotrivă. se va face aplicarea dispoziţiilor art. domiciliat în .În temeiul dispoziţiilor art. . (2) coroborat cu art. precum şi în situaţia în care nu se prezintă în instanţă... precum şi în situaţia în care nu se prezintă în instanţă. pentru când: . azi ... împotriva numitului .pr.. sala…. cu menţiunea că în acest ultim caz.civ. 77 alin.

.pricina are ca obiect . 30 . Dosar nr. ROMÂNIA (INSTANŢA)…………………… SECŢIA . în temeiul art. La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns.. . în etapa cercetării procesului......... la primul termen de judecată. care învederează următoarele: .. .] Instanț a.. Instanţa constituită din: Preşedinte: .. 1 C.. PR ........14..... având ca obiect.... în faț a primei instanț e....ART ./ ... .............procedura de citare este legal îndeplinită.. material ș i teritorial să judece pricina în temeiul .... la care părț ile sunt legal citate.. 131 ALIN . ÎNCHEIERE Şedinţa publică de la ....civ..... 1 C. / ....... P RACTICA ÎNCHEIERE PR IM TERMEN – CONSEMNAREA PRIVIND VERIFICAREA COMPETEN ȚEI INSTANȚEI . 131 alin.. .pr... constatând că pricina se află la primul termen de judecată. CIV ....... S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă.... procedează din oficiu la verificarea ș i stabilirea competenț ei în soluț ionarea pricinii ș i constată că este competentă general...(modalitatea de îndeplinire a măsurilor dispuse de instanț ă la termenul anterior) [... Grefier: . ș i pe pârâtul .....stadiul procesului: în primă instanț ă. Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind pe reclamantul.. .......

.. În conformitate cu dispoziţiile Sentinţei civile nr......... Obiectul cauzei: ................ Către ............................................. potrivit căreia s-a dispus declinarea competenţei de soluţionare a prezentei cauze privind pe reclamantul ......................... PR .................. prenume..............15.. cusut şi numerotat.................................../........ file ( compus din ......................... pronunţate la data de ......... şi pârâtul .................................. (nume............. /............. PREŞEDINTE (nume.... Sediul .................... A DRESĂ DE TRIMITERE A DOSARULUI INS TANŢEI COMPETENTE SAU ALTUI ORGAN CU ACTIVITATE JURISDICŢIONALĂ . semnătură) 31 ............................................. ./............................... Reclamant: ................. domiciliu/sediu/domiciliu ales) Telefon ............/..... ştampila) GREFIER (nume............................... vă înaintăm alăturat dosarul nr............................. în favoarea dumneavoastră.. prenume................ volume)....... Dosar nr..... domiciliu/sediu/domiciliu ales) Pârât: ..... ............................ Fax .................. Vă mulţumim pentru colaborare.... CIV ROMÂNIA (INSTANŢA) .............. prenume/denumire.132 ALIN (3) C.... prenume/denumire...... ............. conţinând . semnătură........ (nume.. (instanţa/organul cu activitate jurisdicț ională) Sediul .....................ART .. Emisă la ................................... .................... în acest dosar de către instanţa noastră...............

. la primul termen de judecată... . procedează din oficiu la verificarea ș i stabilirea competenț ei în soluț ionarea pricinii ș i constată că este competentă general... 1 C...civ.... . / ....procedura de citare este legal îndeplinită. constatând că pricina se află la primul termen de judecată. ÎNCHEIERE Şedinţa publică de la ....../ .......pricina are ca obiect ..... PR . care învederează următoarele: ....] Instanț a...... în etapa cercetării procesului.... S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă..stadiul procesului: în primă instanț ă.. Dosar nr. material ș i teritorial să judece pricina în temeiul .. la care părț ile sunt legal citate...... ..ART ... 131 alin....... 131 ALIN ... P RACTICA ÎNCHEIERE PR IM TERMEN – CONSEMNAREA PRIVIND VERIFICAREA COMPETEN ȚEI INSTANȚEI . La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns...16.. 1 C..... în faț a primei instanț e... CIV ..(modalitatea de îndeplinire a măsurilor dispuse de instanț ă la termenul anterior) [.. având ca obiect. Instanţa constituită din: Preşedinte: ..... ... Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind pe reclamantul..pr. în temeiul art.. Grefier: . 32 ... ROMÂNIA (INSTANŢA)…………………… SECŢIA .. ș i pe pârâtul ........ ....

...... (nume...... semnătură.. PREŞEDINTE (nume....... tribunalul.... A DRESA CON FLICT COMPE TENTA (1)134 135 ROMÂNIA (INSTANŢA) ..................../......................... pr. conform prevederilor art. prenume............. civ................... prenume..................... Complet Reclamant: ............. (judecătoria. prenume......... 134........ organul cu activitate jurisdicţională................................................. semnătură) 33 ............ 135 C... /...............17... după caz). în vederea soluţionării conflictului de competenţă ivit între această instanţă şi .. CURTEA DE APEL ............. prenume....... art.............. Sediul ...... ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Vă înaintăm dosarul mai sus menţionat....... (nume.................. domiciliu/domiciliu ales) Pârât: ......................................... Dosar nr..................... Către TRIBUNALUL ............. curtea de apel........................................... ştampila) GREFIER (nume....... .................. .............. domiciliu/domiciliu ales) Emisă la ..

.... (nume....... file ( compus din ..................... CIV ROMÂNIA (INSTANŢA) .. şi pârâtul ..............................132 ALIN (3) C.. pronunţate la data de ........................../........................... Reclamant: ................ semnătură) 34 ................... prenume/denumire........................ .... Fax ..... potrivit căreia s-a dispus declinarea competenţei de soluţionare a prezentei cauze privind pe reclamantul ...................... (instanţa/organul cu activitate jurisdicț ională) Sediul ........../.............. A DRESĂ DE TRIMI TERE A DOSARULUI INS TANŢEI COMPETENTE SA U ALTUI ORGAN CU ACTIVITATE JURISDICŢIONALĂ .. în favoarea dumneavoastră....... ştampila) GREFIER (nume.............. cusut şi numerotat............. prenume..................................... Emisă la ........ Dosar nr............ (nume...... domiciliu/sediu/domiciliu ales) Pârât: ... Vă mulţumim pentru colaborare..... PREŞEDINTE (nume.................. conţinând ...... ............ /.. prenume.. în acest dosar de către instanţa noastră..... ............ .............. În conformitate cu dispoziţiile Sentinţei civile nr.................... Obiectul cauzei: ................... prenume/denumire........... semnătură............... vă înaintăm alăturat dosarul nr... Telefon .............................................. volume)...........................................18.......... Sediul ...................ART ............................................. domiciliu/sediu/domiciliu ales) Către ...................../............... PR .............

............ pr................ semnătură. prenume............ domiciliu/domiciliu ales) Pârât: . ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Vă înaintăm dosarul mai sus menţionat.................... după caz)......................19.................................. 135 C.................................... prenume... .... tribunalul.....134-135 C ............ conform prevederilor art.. .. curtea de apel. Sediul ......................... civ......... (nume.. CURTEA DE APEL ......... Dosar nr............ PREŞEDINTE (nume.................. în vederea soluţionării conflictului de competenţă ivit între această instanţă şi .......... ştampila) GREFIER (nume............... prenume............ /. semnătură) 35 ...... CIV ROMÂNIA (INSTANŢA) ........... domiciliu/domiciliu ales) Emisă la .........../............ (nume.... Către TRIBUNALUL . Complet Reclamant: ............ A DRESA CON FLICT COMPE TENȚĂ (1) – ART ..... organul cu activitate jurisdicţională........... art.... (judecătoria............ PR .......... 134........ prenume.................................................................

.. Fax ../................................... prenume/denumire..135 C............ (nume................. şi pârâtul ............................. file (compus din .......... ................ Emisă la .. vă înaintăm............ prenume.................... A DRES Ă DE TRIMITERE SAU R ESTITUIRE A DOSARU L UI ÎN URMA SOLUȚIONĂRII CON FLIC TULUI DE COMPETENȚĂ ÎNTRE INSTANȚE SAU ÎNTRE INSTANȚĂ ȘI OR GAN CU ACTIVITATE JU RISDICȚIONALĂ .................. în acest dosar de către instanţa noastră............................... [în temeiul prevederilor art.............. PR .. în favoarea instanț ei dumneavoastră................................. PREŞEDINTE (nume.... Obiectul cauzei: ... volume)........... ș i .. Dosar nr........................................... privind soluț ionarea conflictului de competenț ă ivit între ................. Sediul ......... În conformitate cu dispoziţiile Sentinţei civile nr...../.............................. semnătură) 36 ..................................ART ............... cusut şi numerotat............................ 135 C...20... ştampila) GREFIER (nume. ........ (nume........ semnătură........]........... Reclamant: .....pr.......................... Telefon ............... Vă mulţumim pentru colaborare............................................. prenume.... domiciliu/sediu/domiciliu ales) Către ...........civ............ domiciliu/sediu/domiciliu ales) Pârât: ......... pronunţate la data de .. (instanţa/organul cu activitate jurisdicț ională) Sediul ./.... prenume/denumire..... ........... ...... /.... potrivit căreia s-a stabilit competenţa de soluţionare a prezentei cauze privind pe reclamantul ........ conţinând ................ alăturat. spre soluț ionare dosarul nr.................. CIV ROMÂNIA (INSTANŢA) ............

... alăturat.......... .................................. domiciliu/sediu/domiciliu ales) Către .................civ................. Vă mulţumim pentru colaborare..... Emisă la . semnătură.......... pronunţate la data de ...... domiciliu/sediu/domiciliu ales) Pârât: ....................... Reclamant: ............../completul..... în favoarea secț iei/completului .................. file (compus din ...... semnătură) 37 ............../.. PREŞEDINTE (nume. Dosar nr.................... CIV ROMÂNIA (INSTANŢA) ...................................../completul..... privind soluț ionarea conflictului de competenț ă ivit între secț ia .....]...................... prenume......../...... ştampila) GREFIER (nume....../...................................... prenume... (instanţa) Sediul ......................... şi pârâtul ....... În conformitate cu dispoziţiile Sentinţei civile nr................................. spre soluț ionare dosarul nr..... ............................................................ [în temeiul prevederilor art..pr.... A DRESĂ DE TRIMITERE S AU RESTITUIRE A DOS ARU LUI ÎN URMA SOLUȚIONĂRII CON FLIC TULUI DE COMPETENȚĂ ÎNTRE SECȚII / COMPLETE SPECIALIZATE ............. în acest dosar de către instanţa noastră..... ș i secț ia ........................ Obiectul cauzei: .......136 C......... Fax .............. conţinând ............ ...... prenume/denumire..... ...................................... (nume..21..... potrivit căreia s-a stabilit competenţa de soluţionare a prezentei cauze privind pe reclamantul ........... PR ................ Telefon ........ Sediul ........................... prenume/denumire. cusut şi numerotat....... din cadrul instanț ei dumneavoastră.. /. 136 C..... vă înaintăm......... (nume...........ART .......... volume)..

..................... prenume..................... semnătură) 38 ..................22... PR ......................... prenume.. .......................... pr......... ............... CIV ROMÂNIA (INSTANŢA) ................/ ..... A DRESA CONEXARE (1) – ART ....... PREŞEDINTE (nume................... Reclamant: .. civ......................... vă trimitem dosarul menţionat. CURTEA DE APEL ... semnătură..... /................... Sediul .................... (nume. prenume... Complet: Obiectul cauzei: ....................... dată în dosarul mai sus indicat........................ Către JUDECĂTORIA ..................................................... 139 C ...... ştampila) GREFIER (nume.... 139 C............. Drept urmare.............. TRIBUNALUL ...................../......................................... prenume...... în temeiul prevederilor art.. (nume....... / .. Vă aducem la cunoştinţă că prin încheierea din data de ............................ Dosar nr............... s-a dispus conexarea acestui dosar la dosarul nr.. domiciliu/domiciliu ales) Emisă la ........ ......... domiciliu/domiciliu ales) Pârât: ..................... aflat pe rolul instanţei dumneavoastră........

..... ştampila) GREFIER (nume........... civ.................... privind pe părţile indicate în antet...................... Către JUDECĂTORIA .. prenume........ Complet: Termen de judecată acordat la .......... domiciliu/domiciliu ales) Pârât: ....... (nume.......................................................... formulată în dosarul mai sus menţionat.............. Obiectul cauzei: .. PREŞEDINTE (nume............ TRIBUNALUL .. În vederea soluţionării cererii de strămutare............. ............................................... prenume. prenume............../.... PR .......... 142 alin..... ....... Dosar nr...... semnătură) 39 .......... prenume....... CIV Curtea de Apel . 3 C......................... potrivit dispoziţiilor art.......... A DRESA SOLICITARE DOS AR CURTE APEL (1) 142 C.............. vă solicităm să ne înaintaţi dosarul cauzei................................................................... (nume...... aflat pe rolul instanţei dumneavoastră....................... Reclamant: ....... Sediul ........... pr.. domiciliu/domiciliu ales) Emisă la ... Secţia ................... /..................... semnătură..................23.................

.. Reclamant: ................................... a fost formulată cerere de strămutare........ ............. domiciliu/domiciliu ales) Pârât: .................. (1) C......................................... vă înştiinţăm că în dosarul mai sus menţionat........................... pr.... prenume................. TRIBUNALUL ........ /..... prenume......................../......... În temeiul prevederilor art................. Sediul .............. (nume......................... PREŞEDINTE (nume............ A DRESA STRAMUTAR E CURTE APEL (1) 142 Curtea de Apel .................... semnătură. privind pe părţile indicate în antet..... ...... prenume......... 142 alin............ semnătură) 40 ........................... Dosar nr.. Complet: Termen de judecată acordat la .................. aflat pe rolul instanţei dumneavoastră.24.......... domiciliu/domiciliu ales) Emisă la ........ Obiectul cauzei: ................................... (nume..... Către JUDECĂTORIA ..................... prenume.......... ştampila) GREFIER (nume... civ......................

.... Obiectul cauzei: .... ..................... civ..................... Către JUDECĂTORIA . Reclamant: ......... ........ prenume.............. CURTEA DE APEL ................. domiciliu/domiciliu ales) Emisă la ..... vă înştiinţăm că în dosarul mai sus menţionat............ Complet: Termen de judecată acordat la ............................................................................ Sediul ................ semnătură.. prenume..... pr. semnătură) 41 .............................................. (1).......... (2) C............................ PREŞEDINTE (nume........ A DRESA STRAMUTARE I NALTA C URTE (1) 142 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Secţia ... ştampila) GREFIER (nume............................ aflat pe rolul instanţei dumneavoastră............ În temeiul prevederilor art..... prenume... 142 alin.....25......... (nume.............. Dosar nr.. /................ a fost formulată cerere de strămutare.............. (nume...................... prenume............. privind pe părţile indicate în antet....................... domiciliu/domiciliu ales) Pârât: ..../..................................................... TRIBUNALUL .........

.... 3 C......... .... (nume........ (nume..... /. CURTEA DE APEL .. prenume.................... 142 alin...... Sediul .. Către JUDECĂTORIA .... PREŞEDINTE (nume............. pr.... Obiectul cauzei: ............ prenume...................... aflat pe rolul instanţei dumneavoastră......................... semnătură....................... privind pe părţile indicate în antet........................................ potrivit dispoziţiilor art....... vă solicităm să ne înaintaţi dosarul cauzei.. prenume. Dosar nr...................................................... civ....... Complet: Termen de judecată acordat la .................. domiciliu/domiciliu ales) Pârât: ................ TRIBUNALUL ................ domiciliu/domiciliu ales) Emisă la ....../.. semnătură) 42 .. .26....... În vederea soluţionării cererii de strămutare.............................. Reclamant: ....................... ştampila) GREFIER (nume................. prenume........................................................ formulată în dosarul mai sus menţionat.................................... A DRESA SOLICITARE DOS AR I N ALTA C URTE 142 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Secţia ......................................

. /..................................... (nume..... (nume............ Secţia .................... (3) C.............. ştampila) GREFIER (nume............................... Complet: Termen de judecată acordat la ................. domiciliu/domiciliu ales) Pârât: ............. În temeiul prevederilor art....... semnătură) 43 ................................ PREŞEDINTE (nume... prenume.................................................. prenume.......... prenume............... Sediul ........................... pr.................... Dosar nr...........27........ Către JUDECĂTORIA .. semnătură................. Obiectul cauzei: .......................... prenume.... A DRESA COMUNICARE SUS PENDARE 143 Curtea de Apel .../.................. s-a dispus măsura suspendării judecării procesului în dosarul mai sus indicat..................................................... .... vă facem cunoscut că prin încheierea Camerei de consiliu din data de ......... domiciliu/domiciliu ales) Emisă la ......... TRIBUNALUL ............. ................. Reclamant: ..................... 143 alin.... civ..........................

................................. La apelul nominal făcut în şedinţa din Camera de consiliu... Dosar nr................ ca urmare a cererii de strămutare formulată în cauză......... ....28......... S-a făcut referatul cauzei......... petentul a făcut dovada cauţiunii în cuantum de 1..................... (2) C... constată următoarele: Prin cererea înregistrată la data de ......... Procedura este legal îndeplinită.................. Completul constituit din: Preşedinte: Judecător: Judecător: Grefier: - Pe rol fiind soluţionarea cererii de suspendare a judecării procesului în dosarul nr............................ SECŢIA ............... a solicitat suspendarea judecării procesului până la soluţionarea cererii de strămutare formulată în cauză.... au lipsit părţile. conform prevederilor art.. în calitate de parte în dosarul nr.... I NCHEIERE SUSPENDARE STRAMUTARE (1) 143 ROMÂNIA CURTEA DE APEL ... Cu chitanţa nr..... / .....aflat pe rolul Judecătoriei ....... al Judecătoriei .......... .............................. ... după care: CURTEA Deliberând asupra cererii de faţă..............000 lei.. Tribunalului ..... cu termen de soluţionare la data de . ...... civ.... pr....... – conform 44 . / .. (1) C............................... în temeiul prevederilor art.... ÎNCHEIERE Şedinţa din Camera de consiliu din data de ........ ................................... depusă la casa de valori a curţii de apel.............................................. 143 alin................./ .......... emisă de .............. / .. s-a formulat cerere de strămutare a dosarului sus menţionat......................... / ................................. pr...... împrejurare faţă de care......... Se constată că la data de . petentul ..... 143 alin.. civ......./ Tribunalului ........................ (numele şi prenumele)...../ .

......... / ... Dată în camera de consiliu / şi pronunţată în şedinţă publică.. / ...... PREŞEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR GREFIER 45 ......... PENTRU ACESTE MOTIVE.................. .................................. Tribunalului ........... DISPUNE: Respinge cererea formulată de petentul ............ . cu consecinţa suspendării judecării procesului în dosarul menţionat / a respinge cererea de suspendare a judecării procesului în dosarul menţionat......... până la soluţionarea cererii de strămutare formulată în cauză....... Fără cale de atac..................... .................... PREŞEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR GREFIER PENTRU ACESTE MOTIVE...... privind suspendarea judecării procesului în dosarul nr.......... Dată în camera de consiliu / şi pronunţată în şedinţă publică.cărora încheierea asupra suspendării nu se motivează – urmează a admite cererea...... al Judecătoriei .... Fără cale de atac........................ DISPUNE: Admite cererea formulată de petentul ................................../ azi ....../ azi ............................ / ........ (numele şi prenumele).................. Tribunalului .............. al Judecătoriei .............. .... / . (numele şi prenumele) Suspendă judecata procesului în dosarul nr................................

...... pronunț ată în dosarul nr. PR ......... Obiectul cauzei: Strămutarea dosarului nr……............. PREŞEDINTE (nume. ... ............................... având ca obiect soluț ionarea cererii de strămutare formulată de .... /................../Înaltei Curț i de Casaț ie ș i Justiț ie........./.. aflat pe rolul instanț ei dumneavoastră..... .... prenume/denumire.............. prenume......civ......... Sediul ...ART .. prenume......al Judecătoriei/Tribunalului/Curț ii de Apel. Către JUDECĂTORIA/TRIBUNALUL/CURTEA DE APEL…………………………… [În temeiul prevederilor art. (nume. A DRESĂ DE COMUNICARE A SUSPENDĂRII JUDECĂ RII PROCESULUI PÂNĂ LA SOLUŢIONAREA CERE RII DE STRĂMUT ARE .......................29........... (*Anexăm o copie de pe încheierea de suspendare pronunţată în cauză).].. 143 alin..... s-a dispus suspendarea judecării procesului ce face obiectul dosarului nr...... domiciliu/sediu/domiciliu) Pârât: .......... CIV ROMÂNIA (Curtea de Apel/ÎCCJ) .... semnătură) 46 . (2) ȘI (3) C..... 3 C.. Reclamant: .. ............... prenume/denumire.................................. Dosar nr............. (nume....143 ALIN ....... semnătură..... vă înș tiinț ăm că prin încheierea din data de .. ştampila) GREFIER (nume.... al Curț ii de Apel...............pr.......................... domiciliu/sediu/domiciliu) Emisă la .......

........... Către JUDECĂTORIA/TRIBUNALUL/CURTEA DE APEL…………………………… [În temeiul prevederilor art......................30........... în favoarea instanț ei dumneavoastră............ al Curț ii de Apel......... (*Anexăm: .......... prenume/denumire.................]. spre soluț ionare dosarul nr.................../Înaltei Curț i de Casaț ie ș i Justiț ie s-a dispus suspendarea judecării cauzei.......... în dosarul nr...... domiciliu/sediu/domiciliu) Pârât: ....... ... Reclamant: ......... cusut şi numerotat................. (1) C..... .............145 C../. Menț ionăm că prin încheierea pronunţată la data de ...... volume).hotarârea de strămutare . .......... ..... domiciliu/sediu/domiciliu) Emisă la ...ART .............. /. Sediul .............. PR ...... Dosar nr. În conformitate cu dispoziţiile Sentinţei civile nr............. pronunţate la data de ....pr.civ........ (nume...... şi pârâtul .................... al Curț ii de Apel.........încheierea de suspendare pronunţată în cauză etc. potrivit căreia s-a stabilit strămutarea judecării procesului privind pe reclamantul .......... vă înaintăm.... ce face obiectul dosarului nr.......al Judecătoriei/Tribunalului/Curț ii de Apel... . (nume......../... A DRESĂ TRIMITERE DOSA R ÎN CAZ DE ADMITERE CERERE DE STRĂMUTARE .... .. file (compus din ..../Înaltei Curț i de Casaț ie ș i Justiț ie... CIV .................. conţinând .... în dosarul nr............ ... dacă e cazul) PREŞEDINTE GREFIER 47 . prenume/denumire................ înregistrat pe rolul ......./.../............... privind soluț ionarea cererii de strămutare formulată de .........../..... Obiectul cauzei: Strămutarea dosarului nr……............ alăturat................ ROMÂNIA (Curtea de Apel/ÎCCJ) ........... 145 alin..

semnătură) 48 . prenume. prenume. semnătură.(nume. ştampila) (nume.

........................................................................... prenume/denumire............................./........................ Sediul .. Emisă la ............................................. domiciliu/sediu......................... CITAŢIE SAU ACT PROCEDURAL ART .................. Obiectul cauzei: ..................... semnătură) .......... (nume......... Fax . CIV .............. semnătură......................... termenul/termenul de judecată şi completul Către ..... ştampila) ................... 3 C............... GREFIER (nume.......31........ prenume/denumire..(denumirea actului de procedură) şi restituirea de îndată a dovezilor de îndeplinire a procedurii de comunicare........... PR ......... actul de procedură (denumirea actului de procedură)............. (instanţa solicitată) Sediul .......... (nume............................... PREŞEDINTE (nume.......................................... Ataşăm prezentei (după caz): citaţia................................. domiciliu ales) Pârât: ............................... ... Complet: ......................... domiciliu ales) În răspuns vă rugăm să menţionati numărul dosarului... prenume..(calitatea şi numele................... prenume....... 49 ............................................... /.............. A DRESE COMISIE ROGATO RIE ALIN ........... Vă solicităm comunicarea către ........... .................. domiciliu/sediu..... ......................prenumele/denumirea părţii) a citaţiei/actului de procedură ............ Telefon ...................................................... Reclamant: ...... Vă mulţumim pentru colaborare..154 Dosar nr............ Termen/Termen de judecată acordat la.. ROMÂNIA (INSTANŢA) .....................

........................................... .... prenume...... Vă mulţumim pentru colaborare....................................................... în dosarul nr.. completul................................ prenume................... 50 ..... . GREFIER (nume..... Sediul ........ (instanţa solicitantă) Sediul .. semnătură.............................................................................ROMÂNIA (INSTANŢA) ....................................................................................... PREŞEDINTE (nume... Vă restituim dovezile de îndeplinire a procedurii de comunicare a citaţiei/actului procedural privind pe ....................................................... Telefon ..........prenumele/denumirea părţii).. ................................... . ştampila) ................................ semnătură) .... Către .............................. Fax ............... Emisă la .............. cu termen/termen de judecată acordat la data de........................(calitatea şi numele.........

32. F ORMULAR DE CONFIRMARE 154 ALIN .6 C. PR . CIV .
ROMÂNIA (INSTANŢA) ..................................... Sediul ................................................ .......................................................... Telefon ....................... Fax ............................. Mail............................

A PRIMIRII ACTELOR DE PROCEDURĂ ART .

Emisă la ...............

Dosar nr. ...... /...../...... Complet: ............................................................. Obiectul cauzei: .................................................. Reclamant: .......................................................... (nume, prenume/denumire, domiciliu/sediu, domiciliu ales) Pârât: ................................................................... (nume, prenume/denumire, domiciliu/sediu, domiciliu ales)

FORMULAR DE CONFIRMARE A PRIMIRII ACTELOR DE PROCEDURĂ în cazul prevăzut de art. 154 alin. 6 C. pr.civ. Către ....... (numele/denumirea/calitatea părţii),

Subsemnatul......(nume,prenume), indicarea numărului de file).

grefier,

comunic

citaţia/actul

de

procedură...... (se va menţiona denumirea actului/actelor de procedură comunicate, cu Vă rugăm să confirmaţi primirea citaţiei/actului de procedură prin completarea prezentului formular şi expedierea acestuia instanţei la....... ( numărul de fax/adresa de mail/alt mijloc de comunicare............). Am comunicat astăzi, data de ........, la numărul de fax/adresa de mail/alt mijloc de comunicare ... Grefier (Nume, prenume, semnătura)

51

Se va completa de către destinatar: Subsemnatul......(nume, prenume), identificat cu .......(tipul, seria şi/sau numărul atului de identitate), în calitate de parte (calitatea părţii)/persoană însărcinată cu primirea corespondenţei pentru partea (numele/prenumele/denumirea părţii), declar că am primit la data de ......, la numărul de fax/adresa de mail/alt mijloc de comunicare....., citaţia/actul de procedură mai sus menţionat.

Destinatar (Numele şi prenumele părţii/ persoană însărcinată cu primirea corespondenţei pentru partea, semnătura)

52

33. Î NCHEIERE C. PR . CIV .
Instanţa … Secţia …

AMÂNARE P ENTRU LIPSĂ DE PROCE DURĂ

-

ART .

160

ALIN .

1

ROMÂNIA Dosar nr. -/-/ÎNCHEIERE Şedinţa publică din data de … Instanţa constituită din: PREŞEDINTE … GREFIER ... Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind pe reclamantul … şi pe pârâtul ..., având ca obiect… . La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns .../ lipsă părţile. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei următoarele: - pricina are ca obiect …, - stadiul procesului: …, - procedura de citare a … este legal îndeplinită, iar procedura de citare a … este nelegal îndeplinită, întrucât … . - modalitatea de îndeplinire a măsurilor dispuse de către instanţă: … Având cuvântul, ... (numele şi calitatea părţii), solicită amânarea judecării litigiului, întrucât citaţia … (se menţionează viciul pentru care partea consideră procedura de citare nelegal îndeplinită). … (se menţionează susţinerile celeilalte parţi, dacă este prezentă). INSTANŢA Constatând că … (numele părţii şi calitatea sa procesuală) nu a fost legat citat pentru termenul de astăzi, întrucât … (se indică motivul reţinut de instanţă referitor la neregularitatea procedurii de citare), faţă de dispoziţiile art. 160 alin. (1) C.pr.civ., va încuviinţa cererea de amânare a judecării cauzei, astfel, DISPUNE Admite cererea de amânare a cauzei formulată de … (numele şi calitatea procesuală a părţii care a solicitat amânarea). Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de …, ora …, completul …, sala …, pentru când ... (de ex.: … are termen în cunoştinţă, se citează …) Pronunţată în şedinţă publică, azi, … . PREŞEDINTE nume şi prenume semnătura GREFIER nume şi prenume semnătura

53

34. Î NCHEIERE C. PR . CIV .
Instanţa … Secţia …

AMÂNARE PEN TRU LIPSĂ DE PROCEDU RĂ

-

ART .

160

ALIN .

3

ROMÂNIA Dosar nr. -/-/ÎNCHEIERE Şedinţa publică din data de … Instanţa constituită din: PREŞEDINTE … GREFIER ... Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind pe reclamantul … şi pe pârâtul …., având ca obiect… . La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns .../ lipsă părţile. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei următoarele: - pricina are ca obiect …, - stadiul procesului: …, - procedura de citare a … este legal îndeplinită, iar procedura de citare a … este nelegal îndeplinită, întrucât … . - modalitatea de îndeplinire a măsurilor dispuse de către instanţă: … Instanţa din oficiu invocă nelegala citare a numitului ..., faţă de împrejurarea că … (se indică motivul invocat de instanţă referitor la neregularitatea procedurii de citare). Având cuvântul, ... (numele şi calitatea părţii prezente, dacă este cazul), solicită… Sau, după caz, Având cuvântul … (numele părţii prezente şi calitatea sa procesuală), susţine că ... (numele părţii lipsă şi calitatea sa procesuală) nu a fost legal citat pentru termenul de judecată de astăzi, întrucât … (se indică motivul referitor la neregularitatea procedurii de citare) şi solicită amânarea cauzei. INSTANŢA Constatând că ... (numele părţii lipsă şi calitatea sa procesuală) nu a fost legat citat, întrucât ... (se indică motivul reţinut de instanţă referitor la neregularitatea procedurii de citare), faţă de dispoziţiile art. 160 alin. (3) şi cele ale art. 153 alin. (1) şi (2) C.pr.civ., va dispune amânarea judecării cauzei şi citarea părţii care lipseşte cu respectarea cerinţelor prevăzute de lege. In vederea legalei citări a părţii, DISPUNE Amână judecarea cauzei în vederea citarii … (se indică numele şi calitatea procesuală a celui care urmează a fi citat) cu respectarea cerinţelor prevăzute de lege. Sau, după caz, Admite cererea de amânare a cauzei formulată de (numele şi calitatea procesuală a părţii care a solicitat amânarea), în vederea citarii … (se indică numele şi calitatea procesuală a celui care urmează a fi citat) cu respectarea cerinţelor prevăzute de lege. Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de …, ora …, completul …, sala …, pentru când ... (de ex.: … are termen în cunoştinţă, se citează …)
54

Pronunţată în şedinţă publică, azi, … . PREŞEDINTE nume şi prenume semnătura GREFIER nume şi prenume semnătura

55

....................................... Reclamant: .. ROMÂNIA (INSTANŢA) ......... Sediul .....35............................. PR ......................... Având în vedere imposibilitatea efectuării procedurii de citare/comunicării actului procedural către .. prenume/denumire.............noul domiciliu/sediu al ................. sub sancţiunea .......... A DRESĂ ÎNŞTINŢARE PAR TE IMPOSIBILITATEA C OMUNICĂRII ACTULUI D E PROCEDURĂ ....... vă solicităm să efectuaţi demersurile necesare în vederea aflării noului domiciliu/sediu al părţii şi să comunicaţi instanţei până la data de ................ CIV ................. Domiciliul/Sediul ......................................................................................./............ 56 ............. astfel cum rezultă din porcesul verbal comunicat de agentul procedural....................................... Fax .................................... (nume.................. Telefon .........................................................................................166 C........ domiciliu ales) Pârât: ......................... (nume.............................. Dosar nr... prenume/denumire................... .... (după caz).......................... domiciliu/sediu... domiciliu ales) Către Domnul/Doamna/Societatea/Instituţia.... Complet: .. (numele şi prenumele/denumirea şi calitatea părţii)............ .... domiciliu/sediu................... Emisă la ...ART ................. ...... (numele şi prenumele/denumirea şi calitatea părţii) la adresa indicată de către dumneavoastră întrucât imobilul a fost demolat/a devenit nelocuibil ori de neîntrebuinţat/destinatarul actului nu mai locuieşte în imobil.......................... Obiectul cauzei: .......... /..

............ ştampila) .................. prenume............PREŞEDINTE (nume..... prenume...................................... semnătură.. semnătură) .... 57 ..... GREFIER (nume...

36. Î NCHEIERE ÎNCUVIINŢAR E CITARE PRIN PUBLIC ITATE - ART . 167 C. P R . CI V . ROMÂNIA Instanţa … Secţia … ÎNCHEIERE Şedinţa publică din data de … Instanţa constituită din: PREŞEDINTE … GREFIER ... Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind pe reclamantul … şi pe pârâtul …, având ca obiect … . La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns .../lipsă părţile. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei următoarele: - pricina are ca obiect …, - stadiul procesului: …, - procedura de citare pârâtului este nelegal îndeplinită, întrucât … , - modalitatea de îndeplinire a măsurilor dispuse de către instanţă: … Reclamantul solicită încuviinţarea citării pârâtului prin publicitate faţă de împrejurarea că, deşi a făcut tot ce i-a stat în putinţă, nu a reuşit să afle domiciliul pârâtului sau un alt loc unde acesta ar putea fi citat potrivit legii. După caz, se consemnează susţinerile celorlalte părţi. INSTANŢA Constatând că deşi reclamantul a făcut tot ce i-a stat în putinţă, nu a reuşit să afle domiciliul pârâtului sau un alt loc unde acesta ar putea fi citat potrivit legii, fiind astfel îndeplinite cerinţele art. 167 alin. (1) C.pr.civ., va încuviinţa cererea reclamantului şi va dispune citarea pârâtului … prin publicitate, în condiţiile art. 167 alin. (2) şi (4) C.pr.civ., după caz, inclusiv prin publicarea citaţiei în Monitorul Oficial al României sau într-un ziar central de largă răspândire, aceasta din urmă măsură urmând a fi adusă la îndeplinire prin sarcina reclamantului, sub sancţiunea suspendării judecării cauzei, în temeiul art. 242 alin. (1) C.pr.civ.. În temeiul art. 167 alin. (3) C.pr.civ., urmează a desemna din oficiu un curator dintre avocaţii baroului potrivit art. 58 C.pr.civ., care va fi citat la dezbateri pentru reprezentarea intereselor pârâtului citat prin publicitate. În temeiul art. 58 alin. (4) C.pr.civ. va stabili remuneraț ia provizorie a curatorului special la suma de … lei. În conformitate cu art. 48 alin. (1)/alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013 va obliga pe … (pârât/reclamant) să avanseze remuneraț ia provizorie a curatorului [pentru situaț ii excepț ionale, se poate stabili ca avansarea remuneraț iei provizorii să fie realizată din bugetul statului, potrivit art. 49 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013]. Astfel, având în vedere dispoziţiile art. 153 alin. (2) C.pr.civ., în vederea citării pârâtului prin publicitate, precum şi pentru citarea curatorului desemnat pentru dezbateri, DISPUNE Dosar nr. -/-/-

58

Încuviinţează cererea reclamantului şi dispune citarea pârâtului … prin afişarea citaţiei la uşa instanţei, pe portalul instanţei de judecată şi la ultimul domiciliu cunoscut al celui astfel, citat, după caz, precum şi prin publicarea citaţiei în Monitorul Oficial al României sau într-un ziar central de largă răspândire, aceasta din urmă măsură urmând a fi adusă la îndeplinire prin sarcina reclamantului, sub sancţiunea suspendării judecării cauzei. Desemnează curator pe dl./d-na avocat …, care va fi citat la dezbateri pentru reprezentarea intereselor pârâtului citat prin publicitate. Stabileşte remuneraţia provizorie a curatorului la suma de … lei. Obligă pe … (pârât/reclamant) să avanseze remuneraț ia provizorie a curatorului [pentru situaț ii excepț ionale, se poate stabili ca avansarea remuneraț iei provizorii să fie realizată din bugetul statului, potrivit art. 49 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013]. Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de …, ora …, completul …, sala …, pentru când ... (de ex.: reclamantul are termen în cunoştinţă, pârâtul va fi citat prin publicitate şi se va cita curatorul desemnat la dezbateri) Pronunţată în şedinţă publică, azi, … . PREŞEDINTE nume şi prenume semnătura GREFIER nume şi prenume semnătura

59

37 .

Î NCHEIERE

DE AMEN DA

-

ART .

187, 188 C. PR . CIV .

DOSAR NR.___ /____ ROMÂNIA INSTANȚ A ÎNCHEIERE Şedinţa publică din data de... Instanţa constituită din: PREŞEDINTE: GREFIER: Pe rol soluţionarea cererii de chemare în judecată formulată de reclamantul ..., în contradictoriu cu pârâtul ..., având ca obiect. La apelul nominal făcut în cauza au răspuns ... . S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei următoarele : pricina are ca obiect …; stadiul procesului:..; procedura de citare este legal îndeplinită; modalitatea de indeplinire a masurilor dispuse de catre judecător la termenul anterior. INSTANŢA

........................................................................................................................................... Constată că, deș i la termenul din ... instanta a dispus ..., [sub sanctiunea amenzii]. (Numele părț ii) nu s-a conformat dispoziț iilor instantei si nu a ... în acest sens cauzând amânarea judecării cauzei, în temeiul art. 187 alin.1 pct. ... /art. 188 C.pr.civ., va dispune sancț ionarea ... cu amenda judiciara în cuantum de ... lei.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII

60

DISPUNE:

[În temeiul dispozitiilor art. 187 alin.1 [pct.2 lit. i)]/ art. 188 C.pr.civ.] Dispune sanctionarea (numele părț ii) cu amenda judiciara in cuantum de ... lei. Cu drept de cerere de reexaminare in termen de 15 zile de la data la care a fost luată măsura [de la data comunicării încheierii], conform art.191 alin. 2 C.p.c. Executorie cu privire la amendă. Amână judecarea cauzei la .... pentru când se va...... Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, ... . PREŞEDINTE,

GREFIER,

61

38. Î NCHEIERE SOLUŢIONARE 191 C. PR . CIV .
Instanţa … Secţia …

CERERE DE REEXAMINAR E , ADMIS Ă

-

ART .

ROMÂNIA Dosar nr. -/-/ÎNCHEIERE Şedinţa din camera de consiliu din data de … Instanţa constituită din: PREŞEDINTE ... GREFIER ... Pe rol se află soluţionarea cererii de reexaminare amendă/despăgubire formulată de … . La apelul nominal făcut în şedinţa din camera de consiliu au răspuns .../lipsă părţile. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei următoarele : - pricina are ca obiect cerere de reexaminare amendă/despăgubire, - stadiul procesului: …, - procedura de citare este legal îndeplinită, - modalitatea de îndeplinire a masurilor dispuse de către instanţă: … Pentru ipoteza în care petentul este prezent/reprezentat: Având cuvântul asupra cererii de reexaminare a amenzii/a despăgubirii la care petentul a fost obligat prin încheierea pronunţată la data de …, autorul cererii arată că ... (se consemnează în rezumat susţinerile părţii şi cererile acestuia, aşa cum sunt motivate). După caz, se de cuvântul celeilalte părţi, dacă este prezentă. Instanț a constată că au fost lămurite toate împrejurările de fapt ș i temeiurile de drept ale cauzei ș i o reț ine pentru deliberare ș i pronunț are. INSTANŢA Constată că este investită cu o cerere având ca obiect reexaminarea măsurii amenzii/despăgubirii stabilite în sarcina reclamantului/pârâtului …, aplicată în condiţiile art. 190 C.pr.civ. prin încheierea executorie din … . Verificând condiţiile sesizării, constată că cererea este formulată împotriva sancţiunii amenzii/despăgubirii stabilite în sarcina petentului prin încheierea pronunţată de aceasta instanţa la data de …, în dosar nr. …, în termenul legal de 15 zile de la comunicarea încheierii de sancţionare/prin care a fost obligat la plata de despăgubiri şi este motivată. Examinând temeinicia motivelor, instanţa constată/apreciază că … (se expun considerentele instanţei cu privire la temeinicia motivelor cererii de reexaminare). Pentru toate aceste considerente, potrivit art. 191 C.pr.civ., va admite cererea de reexaminare şi Varianta 1 va reveni asupra măsurii amenzii/despăgubirii, stabilite în sarcina ... prin încheierea pronunţată de aceasta instanţa la data de …, în dosar nr. …, în sensul exonerării reclamantului/pârâtului de obligaţia de plată a amenzii/despăgubirii. Varianta 2

62

sau. de la suma de … lei. prin încheierea din data de …. CNP …..… ..… . pronunţată în dosarul .. şi în consecinţă: Reduce cuantumul amenzii aplicate reclamantului/ pârâtului….. de la suma de … lei.. în dosar nr. pronunţată în dosarul nr. după caz. ….. pentru care menţine în sarcina petentului obligaţia de plată. sau. Definitivă.va reduce cuantumul amenzii/despăgubirii. la suma de … lei. stabilite în sarcina .. prin încheierea din data de …. cu domiciliul în …. CNP …. la suma de … lei. şi în consecinţă: Revine asupra sancţiunii amenzii de …lei aplicată reclamantului/ pârâtului …. Pronunţată în şedinţă publică. în cazul despăgubirii Revine asupra despăgubirii de … lei stabilită în sarcina reclamantului/pârâtului …. Varianta 2 Admite cererea de reexaminare formulată de reclamantul/pârâtul…. … şi exonerează reclamantul/pârâtul de obligaţia de plată a despăgubirii. azi. împotriva încheierii din data de … pronunţată de…. după caz. în dosar nr. stabilind că este legală/şi/sau întemeiată o amendă/o despăgubire de …lei. prin încheierea din data de …. prin încheierea din data de …. …. în dosar nr. Pentru aceste motive. în cazul despăgubirii Reduce cuantumul despăgubirii stabilite în sarcina reclamantului/pârâtului…. PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII DISPUNE Varianta 1 Admite cererea de reexaminare formulată de reclamantul/pârâtul …. cu domiciliul în …. prin încheierea pronunţată de aceasta instanţa la data de …. pronunţată în dosarul … şi exonerează reclamantul/pârâtul de obligaţia de plată a amenzii. Definitivă. pronunţată în dosarul . …. Pronunţată în şedinţă publică azi. împotriva încheierii din data de …pronunţată de …. PREŞEDINTE nume şi prenume semnătura GREFIER nume şi prenume semnătura 63 ..

în dosar nr. CIV .. dacă este prezentă. constată că cererea este formulată împotriva sancţiunii amenzii/despăgubirii stabilite în sarcina petentului prin încheierea pronunţată de aceasta instanţa la data de …. (se consemnează în rezumat susţinerile părţii şi cererile acestuia.pr. Pentru toate aceste considerente. . prin încheierea executorie din … . ca neîntemeiată../lipsă părţile.. PR . La apelul nominal făcut în şedinţa din camera de consiliu au răspuns . cu domiciliul în…. INSTANŢA Constată că este investită cu o cerere având ca obiect reexaminarea măsurii amenzii/despăgubirii stabilite în sarcina reclamantului/pârâtului …. va respinge cererea de reexaminare. PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII DISPUNE Respinge cererea de reexaminare formulată de …. Î NCHEIERE SOLUŢIONARE 191 C.procedura de citare este legal îndeplinită. aplicată în condiţiile art. aşa cum sunt motivate). 191 C. 190 C. … în termenul legal de 15 zile de la comunicarea încheierii de sancţionare/prin care a fost obligat la plata de despăgubiri şi este motivată.39.. instanţa constată/apreciază că … (se expun considerentele instanţei cu privire la netemeinicia motivelor cererii de reexaminare). ROMÂNIA Dosar nr. Instanţa … Secţia … CERERE DE REEXAMINAR E RESPINS Ă - ART .pr. astfel.. Examinând temeinicia motivelor. ….. Instanț a constată că au fost lămurite toate împrejurările de fapt ș i temeiurile de drept ale cauzei ș i o reț ine pentru deliberare ș i pronunț are.pricina are ca obiect cerere de reexaminare amendă/despăgubire. potrivit art. După caz.civ. 64 . . autorul cererii arată că .civ. .. Verificând condiţiile sesizării. se de cuvântul celeilalte părţi.modalitatea de îndeplinire a masurilor dispuse de către instanţă: … Pentru ipoteza în care petentul este prezent/reprezentat: Având cuvântul asupra cererii de reexaminare a amenzii/a despăgubirii la care petentul a fost obligat prin încheierea pronunţată la data de …. -/-/ÎNCHEIERE Şedinţa din camera de consiliu din data de … Instanţa constituită din: PREŞEDINTE … GREFIER . S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei următoarele : . în dosar nr.stadiul procesului: …. împotriva încheierii din data de … pronunţată de …. Pe rol se află soluţionarea cererii de reexaminare amendă/despăgubire formulată de … .

azi.Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică. PREŞEDINTE nume şi prenume semnătura GREFIER nume şi prenume semnătura 65 . … .

............................ 66 .. 191 ROMÂNIA (INSTANŢA) ..... (nume.................... CIV .CNP) Pârât: ................................. Telefon ....... Sediul . Potrivit dispoziţiilor acestei instanţe din data de ........................ prenume/denumire................. este definitivă şi executorie şi că amenda aplicată constituie venit bugetar...................................................................... (nume. pe care o anexăm..................../.......... ............. - ART ........................ Dosar nr......... A DRESĂ CĂTRE ORGANUL FISCAL PENTRU EXECUT AREA AMENZII / ÎNLĂTURAREA OBLIGAŢI EI DE P LATĂ A AMENZII C. ..............40...... domiciliu... domiciliu.................. Fax ........ a fost admisă cererea de reexaminare formulată de reclamantul/pârâtul … şi.... /... este definitivă......................... ............... pe care o anexăm........................................ Sediul..... CNP) Către Administraţia Finanţelor Publice ....................... s-a dispus reducerea cuantumului amenzii aplicate acestuia la suma de…lei/înlăturarea obligaţiei de plată a amenzii............................. prenume/denumire..... corespunzător....................... Reclamant: . iar aceasta urmează a fi pusă în executare de către organele competente potrivit dispoziţiilor legale privind executarea silită a creanţelor fiscale şi cu procedura prevăzută de aceste dispoziţii.......................... PR .................. Emisă la ......... Obiectul cauzei: .... Varianta 1 pentru situaţia reducerii cuantumului amenzii Vă comunicăm prin prezenta că încheierea pronunţată în cauză....... Varianta 1 pentru situaţia înlăturării obligaţiei de plată Vă comunicăm prin prezenta că încheierea pronunţată în cauză............................

....... semnătură) ............ GREFIER (nume..... 67 ....... prenume................... prenume....................... ştampila) .......PREŞEDINTE (nume...... semnătură.............

(2) Când cererea nu îndeplineşte aceste cerinţe. . trebuie să facă completările sau modificările dispuse. 200 alin.). I N S T A N Ţ A. 202 alin.... J . Instanţa constituită din: PREŞEDINTE – GREFIER – Pe rol fiind verificarea ș i regularizarea cererii de chemare în judecată înregistrată în dosarul nr. C . - ART . Potrivit art.. sub sancţiunea anulării cererii. având ca obiect. Se exceptează de la această sancţiune obligaţia de a se desemna un reprezentant comun. cu menţiunea că..proc. DOSAR NR.. 68 .. de îndată. PR . 200 ALIN . a formulat prezenta cerere de chemare în judecată avand ca obiect . 1-3 C. caz în care sunt aplicabile dispoziţiile art. Prin rezoluț ia din data de.civ : “(1) Completul căruia i s-a repartizat aleatoriu cauza verifică... reclamantului i se vor comunica în scris lipsurile..___ /____ ROMÂNIA INSTANȚ A ÎNCHEIERE Şedinţa din Camera de Consiliu din data de . Reclamantul. în sensul că … . Î NCHEIERE DE ANULARE A C . (fila.... dacă cererea de chemare în judecată îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. . în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării.. S-a făcut referatul cauzei de către grefier care a învederat că procedura se judecă fără citarea părț ilor.41. 3 C. (3). .. iar la data prezentei ș edinț e nu s-a conformat dispoziț iilor instanț ei. CIV .. 194-197. instanț a a pus în vedere reclamantului ca în termen de 10 zile de la primirea comunicării să completeze acț iunea formulată cu următoarele: … Reclamantul a primit comunicarea la data de . după care: Instanț a procedează la verificarea ș i regularizarea cererii de chemare în judecată.

în temeiul art. 69 .proc. (2).civ. prin încheiere. PENTRU ACESTE MOTIVE. .” Pentru aceste considerente.. Cu drept cerere de reexaminare în termen de 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică. se dispune anularea cererii. PRESEDINTE. GREFIER.(3) Dacă obligaţiile privind completarea sau modificarea cererii nu sunt îndeplinite în termenul prevăzut la alin. azi... . instanț a urmează să dispună anularea cererii. ÎN NUMELE LEGII.. dată în camera de consiliu. D I S P U N E: Anulează cererea formulată de reclamantul ... în contradictoriu cu pârâtul . 3 C. 200 alin.

..... Î NCHEIERE DE REEX AMIN ARE A ÎNCHEIERII DE ANULARE A C .civ solicitând ca instanț a să revină asupra măsurii anulării acț iunii dispusă prin încheierea din data de .... de anulare a cererii chemare în judecată înregistrată în dosarul nr.... . J .pr. PR . CIV . . SOLUTIE DE ADMITERE PENTRU CĂ NEREGULARI T ATILE AU FOST ÎNLATURATE IN TERMEN ART ..42... Instanţa constituită din: PREŞEDINTE – GREFIER – Pe rol fiind cererea de reexaminare formulat de reclamantul.. 4 C. În motivarea cererii de reexaminare reclamantul a susț inut că a complinit în termenul acordat cele dispuse de instanț ă.___ /____ ROMÂNIA INSTANȚ A ÎNCHEIERE Şedinţa din Camera de Consiliu din data de .. instanț a a pus în vedere reclamantului ca în termen de 10 zile de la primirea comunicării să completeze acț iunea formulată cu următoarele: … 70 . C . 200 ALIN . împotriva încheierii din data de . având ca obiect .. după care: I N S T A N Ţ A. 200 alin.... respectiv ... S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că procedura de citare a fost legal îndeplinită cu reclamantul. Analizând cererea de reexaminare formulată de reclamant.... instanț a constată : Reclamantul . Prin rezoluț ia din data de .. 4 din C... – DOSAR NR. . cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanț e sub nr.. La data de … reclamantul a formulat cerere de reexaminare în temeiul art. a formulat în data de .

. 1-3 C. Potrivit art. inț ial învestit pentru continuarea judecăț ii.. instanț a constată că deș i la data în care instanț a a dispus anularea.. 200 alin. Cele două modele oferite au caracter exemplificativ 4 71 . completările dispuse de aceasta prin comunicarea din data de … (fila …) nu erau la dosar.. 6 ș i 7 C. . în interiorul termenul de 10 zile acordat.. ÎN NUMELE LEGII. constată că neregularităţile au fost înlăturate în termenul acordat.Reclamantul a primit comunicarea la data de .. astfel că. GREFIER. inț ial învestit pentru continuarea judecăț ii.civ în procedura regularizării instanț a a dispus anularea cererii reț inând că reclamantul nu a complinit în termenul de 10 zile acordat lipsurile cererii astfel cum i s-a pus în vedere prin comunicarea din data . Va fi completată motivarea instanț ei în funcț ie de împrejurarea concretă. / din eroare instanț a nu a observat notele scrise (ș i înscrisurile) depuse de reclamant prin care acesta a complinit lipsurile acț iunii astfel cum i-a fost pus în vedere prin comunicarea instanț ei (fila…)4. Trimite dosarul la completul nr . Pronunţată în şedinţă publică. D I S P U N E: Admite cererea de reexaminare formulată de reclamantul . ș i s-a conformat dispoziț iilor instanț ei în termenul de 10 zile acordat. Faț ă de cele expuse..... ș i au ajuns la dosarul cauzei ulterior anulării cererii. (fila. . instanț a va reveni asupra măsurii anulării ș i va trimite dosarul la completul nr .proc.. în temeiul art. acestea au fost depuse prin poș tă la …. primită de acesta la data de . 200 alin.civ. faț ă de cele invocate în cererea de reexaminare.. . PENTRU ACESTE MOTIVE. PRESEDINTE....pr.. . în data de … (fila …).)... azi. Asupra încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată din data de . în sensul că … . Definitivă...

. 200 alin. instanț a constată : Reclamantul . (fila.. Instanţa constituită din: PREŞEDINTE – GREFIER – Pe rol fiind cererea de reexaminare formulat de reclamantul. .. de anulare a cererii chemare în judecată înregistrată în dosarul nr. respectiv .civ solicitând ca instanț a să revină asupra măsurii anulării acț iunii dispusă prin încheierea din data de ..43. J .... PR ... instanț a a pus în vedere reclamantului ca în termen de 10 zile de la primirea comunicării să completeze acț iunea formulată cu următoarele: … Reclamantul a primit comunicarea la data de . 4 din C.... 4 C. - DOSAR NR. Prin rezoluț ia din data de ... 200 ALIN .. împotriva încheierii din data de . CIV . S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că procedura de citare a fost legal îndeplinită cu reclamantul. Î NCHEIERE DE REEX AMIN ARE A ÎNCHEIERII DE ANULARE A C ..... La data de … reclamantul a formulat cerere de reexaminare în temeiul art. ...___ /____ ROMÂNIA INSTANȚ A ÎNCHEIERE Şedinţa din Camera de Consiliu din data de .. – SOLUTIE DE ADMITERE PENTRU CĂ ANULAREA A FOST DISPUSĂ ERONAT ART . Analizând cererea de reexaminare formulată de reclamant.. ș i nu s-a conformat/ s-a conformat 72 ... ..pr. cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanț e sub nr. C . după care: I N S T A N Ţ A...)... În motivarea cererii de reexaminare reclamantul a susț inut că a complinit în termenul acordat cele dispuse de instanț ă. având ca obiect ... a formulat în data de ..

civ în procedura regularizării instanț a a dispus anularea cererii reț inând în motivare că . . inț ial învestit pentru continuarea judecăț ii.. inț ial învestit pentru continuarea judecăț ii.civ. PRESEDINTE. Potrivit art. 200 alin. GREFIER. Trimite dosarul la completul nr .. instanț a constată că … . Asupra încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată din data de . . 200 alin.... în sensul că …. azi. Definitivă. faț ă de cele invocate în cererea de reexaminare. 73 .în parte/ s-a conformat dispoziț iilor instanț ei în termenul de 10 zile acordat. Faț ă de cele expuse.pr. ÎN NUMELE LEGII... 1-3 C. .. în temeiul art... D I S P U N E: Admite cererea de reexaminare formulată de reclamantul .. . Pronunţată în şedinţă publică. 6 ș i 7 C.proc.. astfel că. PENTRU ACESTE MOTIVE. instanț a va reveni asupra măsurii anulării ș i va trimite dosarul la completul nr . constată că anularea cererii de chemare în judecată a fost dispusă în mod eronat..

La data de … reclamantul a formulat cerere de reexaminare în temeiul art..... având ca obiect . PR .. 200 alin....civ solicitând ca instanț a să revină asupra măsurii anulării acț iunii dispusă prin încheierea din data de .. 200 ALIN ... S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că procedura de citare a fost legal îndeplinită cu reclamantul..)... C . ș i nu s-a conformat dispoziț iilor instanț ei în termenul de 10 zile acordat.. 74 . Instanţa constituită din: PREŞEDINTE – GREFIER – Pe rol fiind cererea de reexaminare formulat de reclamantul. instanț a constată : Reclamantul ... .... împotriva încheierii din data de ...ART ... cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanț e sub nr.. Î NCHEIERE DE REEX AMIN ARE A ÎNCHEIERII DE ANULARE A C . a formulat în data de .. 4 din C.. (fila.. Analizând cererea de reexaminare formulată de reclamant.pr. după care: I N S T A N Ţ A.___ /____ ROMÂNIA INSTANȚ A ÎNCHEIERE Şedinţa din Camera de Consiliu din data de .. . În motivarea cererii de reexaminare reclamantul a susț inut . de anulare a cererii chemare în judecată înregistrată în dosarul nr. . – DOSAR NR. SOLUTIE DE RESPINS . instanț a a pus în vedere reclamantului ca în termen de 10 zile de la primirea comunicării să completeze acț iunea formulată cu următoarele: … Reclamantul a primit comunicarea la data de . J . Prin rezoluț ia din data de .. 4 C..44. în sensul că … .. CIV ..

.. . ca neîntemeiată .Potrivit art.. acesta nu s-a conformat ..civ. GREFIER. între data primirii comunicării de către reclamant (fila …) ș i data anulării cererii în temeiul art. Pe de altă parte.pr. 200 alin.civ în procedura regularizării instanț a a dispus anularea cererii reț inând că reclamantul nu a complinit în termenul de 10 zile acordat lipsurile cererii astfel cum i s-a pus în vedere prin comunicarea din data . Asupra încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată din data de . în temeiul art.proc. 6 C. s-a împlinit termenul de 10 zile.. 75 . PENTRU ACESTE MOTIVE.. Definitivă. . Faț ă de cele expuse... 200 alin. azi. 200 alin. 3 C. . 1-3 C.pr. potrivit celor sus-menț ionate. .. ca neîntemeiată. faț ă de cele invocate în cererea de reexaminare. instanț a va respinge cererea de reexaminare formulată de reclamant. Pronunţată în şedinţă publică. 200 alin... D I S P U N E: Respinge cererea de reexaminare formulată de reclamantul .civ. ÎN NUMELE LEGII.. instanț a constată că deș i instanț a i-a pus în vedere reclamantului ca în termen de 10 zile de la primirea comunicării să completeze acț iunea.pr. PRESEDINTE. 2 C.civ. primită de acesta la data de .. prevăzut de art.

În conformitate cu art. 58 alin. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. 202 alin.. potrivit art.civ. Varianta 2 Faţă de împrejurarea că reclamanţii/pârâţii nu s-au înţeles asupra persoanei mandatarului şi având în vedere că numărul foarte mare al reclamanţilor/pârâţilor impune numirea unui reprezentant comun faţă de necesitatea asigurării desfăşurării normale a activităţii de judecată cu respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale părţilor. Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind pe reclamantul … şi pe pârâtul … . . . ROMÂNIA Dosar..pr. 76 . 202 alin. având ca obiect … . (3) C.pr. 48 alin.pr.. 80/2013]. În temeiul art. instanţa pune în discuţie numirea curatorului special. care va asigura reprezentarea reclamanţilor/pârâţilor şi căruia i se vor comunica actele de procedură. nr.U. 49 alin. instanţa pune în discuţie numirea curatorului special. . va desemna din oficiu un curator special potrivit art. 80/2013 va obliga pe … (reclamanţi/pârâţi) să avanseze remuneraț ia provizorie a curatorului [pentru situaț ii excepț ionale. care să asigure această reprezentare. -/-/ÎNCHEIERE Şedinţa publică din data de … Instanţa constituită din: PREŞEDINTE … GREFIER .. (1) din O. se consemnează susţinerile părţilor. CIV .45.civ. nr.procedura de citare a părţilor este legal îndeplinită. Î NCHEIERE Instanţa … Secţia … DESEMN ARE C URATOR S PECIAL - ART .G. 202 ALIN . desemnarea unui reprezentant judiciar conform art. (1) C. în condiţiile art./lipsă părţile. dintre avocaţii baroului. din oficiu.. INSTANŢA Varianta 1 Constatând că reclamanţii/pârâţii. PR .modalitatea de îndeplinire a măsurilor dispuse de către instanţă: … Varianta 1 Faţă de împrejurarea că reclamanţii/pârâţii nu s-au conformat dispoziţiilor instanţei de desemnare a unui mandatar pentru reprezentarea judiciară a acestora şi având în vedere că numărul foarte mare al reclamanţilor/pârâţilor impune numirea unui reprezentant comun faţă de necesitatea asigurării desfăşurării normale a activităţii de judecată cu respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale parţilor. care învederează instanţei următoarele: .civ. (3) C. va stabili remuneraț ia provizorie a curatorului special la suma de … lei.U.civ.G.pr.pricina are ca obiect …. (3) C. nu s-au conformat dispoziţiilor instanţei de desemnare a unui mandatar pentru reprezentarea judiciară şi având în vedere că numărul foarte mare al acestora impune.. 3 C. care să asigure această reprezentare După caz. 202 alin. se poate stabili ca avansarea remuneraț iei provizorii să fie realizată din bugetul statului.stadiul procesului: ….. (1) din O. La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns .

Obligă pe … (reclamanţi/pârâţi) să avanseze remuneraț ia provizorie a curatorului [pentru situaț ii excepț ionale.G. care va asigura reprezentarea reclamanţilor/pârâţilor şi căruia i se vor comunica actele de procedură..civ.: părţile au termen în cunoştinţă).Varianta 2 Constatând că reclamanţii/pârâţii. pentru aducerea lor la îndeplinire. 80/2013]. … . DISPUNE Desemnează curator special pe dl. potrivit art. Amână judecarea cauzei.civ.pr. 80/2013]. (de ex. completul …. şi acordă termen la data de ….U. (1) C.. se poate stabili ca avansarea remuneraț iei provizorii să fie realizată din bugetul statului. desemnarea unui reprezentant judiciar conform art. (1) din O.G.civ. 49 alin./d-na avocat…. 202 alin. azi.U. în această calitate. Stabileşte remuneraţia provizorie a curatorului special la suma de … lei. (3) C.pr. În temeiul art. 202 alin.U. 49 alin. care va asigura în proces reprezentarea judiciară a reclamanţilor/pârâţilor şi căruia îi vor fi comunicate. 58 alin. În vederea comunicării măsurilor dispuse prin această încheiere reclamanţilor/ pârâţilor. actele de procedură. (1) din O.pr. (3) C. dintre avocaţii baroului. nr. (3) C. va desemna din oficiu un curator special potrivit art.pr. pentru când .civ. va stabili remuneraț ia provizorie a curatorului special la suma de … lei.G. nu s-au înţeles asupra persoanei mandatarului în vederea reprezentării judiciare şi având în vedere că numărul foarte mare al acestora impune. nr. se poate stabili ca avansarea remuneraț iei provizorii să fie realizată din bugetul statului. sala …. În conformitate cu art. potrivit art. (1) din O.. 202 alin. PREŞEDINTE nume şi prenume semnătura GREFIER nume şi prenume semnătura 77 .. în condiţiile art. nr. Pronunţată în şedinţă publică. ora …. 80/2013 va obliga pe … (reclamanţi/pârâţi) să avanseze remuneraț ia provizorie a curatorului [pentru situaț ii excepț ionale. 48 alin.

DISPUNE Comunicarea cererii de modificare a cererii de chemare în judecată către pârât. dacă sunt formulate). în legătură cu aceasta. solicită … (se consemnează solicitările. detalii. Va pune în vedere pârâtului..stadiul procesului: …. explicaţiile. care va fi cercetată de către reclamant la dosarul cauzei. … din OUG nr. Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind pe reclamantul … şi pe pârâtul …. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. solicitări. Pune în vedere pârâtului să formuleze şi să depună la dosar întâmpinare la cererea de modificare a cererii de chemare în judecată.procedura de citare a părţilor este legal îndeplinită. 208 C. . 204 alin. având ca obiect… . CIV . Î NCHEIERE COMUNICARE MODIFICARE . număr..pricina are ca obiect …. în legătură cu cererea modificatoare.civ.46. potrivit art... Dacă este cazul. având cuvântul. potrivit art.. În vederea comunicării cererii modificatoare către pârât şi pentru formularea şi depunerea întâmpinării cu privire la aceasta. INSTANŢA Constatând că cererea modificatoare depusă de către reclamant este legal timbrată. care învederează instanţei următoarele: . dacă legea nu dispune altfel. dacă sunt formulate).ART .civ. 78 . în afara celor de ordine publică. Pârâtul prezent/asistat de avocat …/reprezentat de …. va dispune comunicarea acesteia către pârât./ lipsă părţile. nedepunerea întâmpinării de către pârât va atrage decăderea acestuia din dreptul de a propune probe şi de a formula excepţii.204 ALIN . La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns .1 C.modalitatea de îndeplinire a măsurilor dispuse de către instanţă: … Reclamantul depune la dosar cerere modificatoare a cererii de chemare în judecată. cu suma de …. Potrivit art. să formuleze şi să depună la dosar întâmpinare împotriva cererii modificatoare cu cel puţin 10 zile înainte de termenul următor.pr. PR .. cu cel puţin 10 zile înainte de termenul următor. 80/2013. -/-/ÎNCHEIERE Şedinţa publică din data de … Instanţa constituită din: … PREŞEDINTE … GREFIER . pr. taxă judiciară de timbru.. (1) C. Instanţa … Secţia … CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ ROMÂNIA Dosar nr. . emitent). arătând că …(se consemnează orice explicaţii. potrivit chitanţei/recipisei/extrasului de cont … (se identifică documentul atestând plata cu serie. . detaliile în legătură cu această cerere..

pentru când ... PREŞEDINTE nume şi prenume semnătura GREFIER nume şi prenume semnătura 79 . azi.... Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de …..: părţile au termen în cunoştinţă) Pronunţată în şedinţă publică.sub sancţiunea decăderii din dreptul de a propune probe şi de a formula excepţii.. sala ….. în afara celor de ordine publică. completul …. (de ex. dacă legea nu dispune altfel.. ora ….

-/-/ÎNCHEIERE Şedinţa publică din data de … Instanţa constituită din: PREŞEDINTE … GREFIER . azi.stadiul procesului: …. (numele şi calitatea părţii).. Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind pe reclamantul … şi pe pârâtul …. sala …. .civ pentru amânarea judecării litigiului la cererea părţii interesate. . dacă este cazul). (se menţionează susţinerile celeilalte parţi. Pronunţată în şedinţă publică. PREŞEDINTE nume şi prenume semnătura GREFIER nume şi prenume semnătura 80 . urmează să admită cererea de amânare pentru lipsă de apărare.. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă.. Î N CHEIERE PR . . înscrisurile depuse în dovedirea acestor susţineri.. şi acordă termen la data de …. completul ….procedura de citare a părţilor este legal îndeplinită. .. Amână judecarea cauzei. (1) C. CIV .modalitatea de îndeplinire a măsurilor dispuse de către instanţă: … Având cuvântul. pentru lipsă de apărare. astfel./ lipsă părţile.pricina are ca obiect …. care învederează instanţei următoarele: . DISPUNE Admite cererea de amânare pentru lipsă de apărare formulată de … (numele şi calitatea procesuală a părţii care a solicitat amânarea). . .pr.(de ex. eventual.47. 222 ALIN .. ora …. au caracter excepţional şi nu sunt imputabile părţii/ reprezentantului său.. Instanţa … Secţia … AMÂNARE PENT RU LIPSĂ DE APĂRARE ART . arătând că… (se vor menţiona motivele învederate de parte. pentru când. (1) C. solicită amânarea judecării litigiului. întrucât motivele invocate sunt întemeiate. dacă este prezentă)..... INSTANŢA Constatând îndeplinite cerinţele impuse potrivit art. La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns . având ca obiect… ..... ROMÂNIA Dosar nr..: părţile au termen în cunoştinţă). 222 alin.

.. La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns. care învederează următoarele: .. 331 C.... CIV ..pr.. . 225 alin..pricina are ca obiect .. ....... ÎNCHEIERE Şedinţa publică de la .. în prezenta cauză... În temeiul dispoziţiilor art.. traducător autorizat pentru limba…..pr..] Varianta 1 (desemnare traducător autorizat): Constatând că reclamantul/pârâtul/martorul nu cunoaşte limba română şi având în vedere dispoziţiile art. AUTORIZAT / INTERPRET DE LIMBAJ ROMÂNIA (INSTANŢA)…………………… SECŢIA .procedura de citare.. 18 C. potrivit cărora procesul civil se desfăşoară în limba română...civ...... Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind pe reclamantul......../ .......... S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. / . ......stadiul procesului ... [...... 225 alin.... Grefier: . Dosar nr.. ........ (3) coroborat cu art. urmează să dispună desemnarea unui traducător autorizat pentru limba ...........(modalitatea de îndeplinire a măsurilor dispuse de instanț ă la termenul anterior) [.civ..48.225 C. în temeiul dispoziţiilor art.GESTUAL ART .. Î NCHEIERE DESEMN ARE T RADUCĂTOR MIMICO .. în lipsa acordului părţilor..... prin acordul părţilor/prin tragere la sorţi. PR ...] Varianta 1 (desemnare traducător autorizat): Se învederează instanţei că reclamantul/pârâtul/martorul nu cunoaşte limba română.. Instanţa constituită din: Preşedinte: .. din orice altă cauză.civ... surd sau surdo-muto ori nu se poate exprima.] INSTANŢA [. (1) C.. 81 . ș i pe pârâtul .. şi nici nu poate citi sau scrie. având ca obiect........pr....... urmează să desemneze ca traducător autorizat în prezenta cauză pe domnul/doamna ………. Varianta 2 (desemnare interpret de limbaj mimico-gestual): Se învederează instanţei că reclamantul/pârâtul/martorul este mut..

Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de ….civ.] Desemnează traducător autorizat pentru limba……/interpret de limbaj mimico-gestual pe domnul/doamna………… Emite adresă către traducătorul autorizat pentru limba……/interpretul de limbaj mimico-gestual desemnat în vederea prezentării la termenul de judecată acordat. completul…. .înscris pe lista interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi întocmită şi comunicată de către Ministerul Justiţiei. (2) C. sala……. DISPUNE [. azi . PREŞEDINTE (nume ș i prenume... ora…….. 82 .) Pentru aceste motive.pr. (Se vor indica măsurile necesare în vederea identificării interpretului de limbaj mimico-gestual. în temeiul dispoziţiilor art. Varianta 2 (desemnare interpret de limbaj mimico-gestual): Constatând că reclamantul/pârâtul/martorul este mut. surd sau surdo-muto ori nu se poate exprima. şi nici nu poate citi sau scrie.. urmează să dispună desemnarea unui interpret de limbaj mimico-gestual în vederea ascultării reclamantului/pârâtului/martorului în prezenta cauză.. semnătura) semnătura) GREFIER ( nume ș i prenume. pentru când ……… Pronunţată în şedinţa publică... din orice altă cauză.. 225 alin.

...................... Telefon ........... ROMÂNIA (INSTANŢA) ................................. prenume/denumire..... Potrivit dispoziţiilor acestei instanţei din data de ... Traducător autorizat/interpret de limbaj mimico-gestual ..... prenume/denumire...... PR ............................................................/....... CIV .... potrivit legii...... Vă aducem la cunoştinţă că refuzul nejustificat de a primi lucrarea se sancţionează cu amendă judiciară..... 83 ............................. PREŞEDINTE (nume............. ...... semnătură.225 C..........................................................ART .. Termen de judecată acordat la .................... (nume.. A DRESĂ DESEMNARE TRADUCĂTOR AUTORIZAT / INTERPRET MIMICO ............... ora...................... Sediul ...... domiciliu ales) Către Domnul/Doamna ................................ prenume........49.... Complet: ...................................... Fax ... domiciliu/sediu.................................... domiciliu ales) Pârât: .................. ştampila) ............................ Domiciliul........................... Obiectul cauzei: ............... .............. GREFIER (nume................................../interpret de limbaj mimico-gestual în prezenta cauză....... Reclamant: ....... DE LIMBAJ Emisă la ..................... Vă mulţumim pentru colaborare.... Dosar nr........ /.........................................GESTUAL ................ sala... motiv pentru care vă solicităm să vă prezentaţi la termenul de judecată acordat la . semnătură) ...... ....................... prenume..................... (nume..... aţi fost desemnat traducător pentru limba.......... domiciliu/sediu..............................

. că ... pentru când părţile vor fi citate/vor fi citate de îndată conform art.... 241 alin.50. ș i pe pârâtul .civ (dacă este cazul)......... 230 C... văzând dispoziţiile art. CIV ...../Din oficiu.........stadiul procesului ..../ din oficiu. reţine următoarele: Reclamantul/pârâtul a solicitat preschimbarea termenului de judecată acordat la data de........ la data de .pr.. instanţa constată.. Instanţa constituită din: Preşedinte: . INSTANŢA Deliberând asupra cererii de preschimbare a termenului de judecată.... […] Pentru aceste motive....... S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. ÎNCHEIERE Şedinţa din camera de consiliu de la .pricina are ca obiect ..... / ....... 230 ROMÂNIA (INSTANŢA)…………………… SECŢIA . având ca obiect.. PR ..... ora ……...cererea se soluţionează fără citarea părţilor.. 84 . arătând...... instanţa urmează să admită cererea şi va preschimba termenul de judecată de la data …… la data de……….. .. ... în vederea preschimbării termenului de judecată....prin cererea depusă prin serviciul registratură.. constatând existenţa unor motive temeinice care justifică preschimbarea termenului de judecată.... .. (3) C... Dosar nr../ ..... instanţa a stabilit termen în camera de consiliu la data de........ reclamantul/pârâtul a solicitat preschimbarea termenului de judecată acordat la data de .. s-a acordat termen la data de …în vederea preschimbării termenului de judecată acordat la data de… Analizând solicitarea de preschimbare a termenului de judecată...... în esenţă.. ...... Pe rol se află soluţionarea cererii de preschimbare a termenului de judecată formulată de reclamant/pârât/din oficiu în cauza civilă privind pe reclamantul.... ADMITERE PR ESCHIMBARE TERMEN DE JUDECATĂ - ART ... prin rezoluţia din data de.civ..... . Având în vedere situaț ia de fapt mai sus expusă. care învederează următoarele: ...... completul……. Î NCHEIERE C..........pr.... Grefier: ..

.la data de …………ora ……... Pronunţată în şedinţa publică.. azi .pr.. (Varianta 2 – preschimbare la cererea părț ilor) Admite cererea de preschimbare a termenului de judecată formulată de ……… Preschimbă termenul de judecată de la data de ……….. 241 alin..... pentru când vor fi citate părţile/ vor fi citate părţile conform art. din oficiu.DISPUNE (Varianta 1 – preschimbare din oficiu) Preschimbă. termenul de judecată de la data de ……….(dacă este cazul)].. completul. (3) C.la data de …………ora …….civ.civ.. (dacă este cazul).(dacă este cazul)].. pentru când vor fi citate părţile/ vor fi citate părţile conform art...... [reclamantul/pârâtul cu menţiunea.... PREŞEDINTE (nume ș i prenume.. semnătura) GREFIER ( nume ș i prenume. completul..pr.. [reclamantul/pârâtul cu menţiunea.. semnătura) 85 ....... (3) C. 241 alin. (dacă este cazul). sala.. sala.

.... .... s-a acordat termen la data de …în vederea preschimbării termenului de judecată acordat la data de… Analizând solicitarea de preschimbare a termenului de judecată.......cererea se soluţionează fără citarea părţilor. că .... S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. .. ș i pe pârâtul ...... instanţa constată.. reclamantul/pârâtul a solicitat preschimbarea termenului de judecată acordat la data de .. arătând... În baza considerentelor mai sus expuse............ 230 C......./ din oficiu. având ca obiect. prin rezoluţia din data de...... INSTANŢA Deliberând asupra cererii de preschimbare a termenului de judecată. instanţa a stabilit termen în camera de consiliu la data de.. la data de .... în vederea preschimbării termenului de judecată.... ROMÂNIA (INSTANŢA)…………………… SECŢIA . ......... constatând că nu există motive temeinice care justifică preschimbarea termenului de judecată........ 86 .... PR . Grefier: .......... ..şi să menţină termenul de judecată acordat la data de...stadiul procesului .pr....civ....... .... instanţa urmează să respingă cererea de preschimbare a termenului de judecată formulată de ....... reţine următoarele: Reclamantul/pârâtul a solicitat preschimbarea termenului de judecată acordat la data de.... Î NCHEIERE RES PINGERE 230 C...... văzând dispoziţiile art........... Instanţa constituită din: Preşedinte: ....51. / .. în esenţă....... CIV .prin cererea depusă prin serviciul registratură./Din oficiu. care învederează următoarele: .. Pentru aceste motive... PRESCHIMBARE TERMEN DE JUDECATĂ - ART .pricina are ca obiect ..../ .. Pe rol se află soluţionarea cererii de preschimbare a termenului de judecată formulată de reclamant/pârât/din oficiu în cauza civilă privind pe reclamantul. Dosar nr....... ÎNCHEIERE Şedinţa din camera de consiliu de la .

.. PREŞEDINTE (nume ș i prenume... semnătura) 87 . . cererea de preschimbare a termenului de judecată formulată de ……… Menţine termenul de judecată acordat la data de ... azi ... semnătura) GREFIER ( nume ș i prenume....DISPUNE Respinge. Pronunţată în şedinţa publică... ca neîntemeiată....

... . a calităţii în care a fost citat........ Complet: .. ora.................................... prenumele sau denumirea... Potrivit dispoziţiilor instanţei de judecată din data de................... prenume/denumire............. domiciliu ales) Pârât: ... prenume......... 88 ... interlocutorului meu care s-a prezentat ca fiind domnul/doamna ..... R EFERAT ÎNCUNOŞTINŢA RE 241 ALIN ..../...................52............. domiciliu/sediu.... la nr... în calitate de parte (persoană majoră care locuieşte cu partea/reprezentant legal al părţii/persoana însărcinată cu primirea actelor de procedură/avocat/funcţionar sau persoană însărcinată cu primirea corespondenţei). Dosar nr....... 3 C...... obiectul cererii de chemare în judecată [şi a altor menţiuni prevăzute de lege sau stabilite de instanţă... dacă este cazul].......... semnătură) ........... de telefon . cu indicarea numărului dosarului.......... Reclamant: ..... prenume/denumire....................... termenul de judecată acordat la data de .......... ale/a părţii potrivnice............. am adus la cunoştinţă telefonic... TELEFONICĂ TERMEN DE JUDECATĂ - ART ................................. GREFIER (nume............. după caz...... ora. Termen de judecată la....... (nume....... .................. domiciliu ales) REFERAT de încunoştinţare a părţii privind termenul de judecată încheiat azi................ ROMÂNIA (INSTANŢA) ............. PR .................. astăzi...... numele......... (nume....... CIV ... domiciliu/sediu......... /...

........./.... domiciliu/sediu.../cu cel puţin ..... prenume/denumire.... 355 NCPC până la următorul termen de judecată acordat la data de ..53................. 241 ALIN .. interlocutorului meu care s-a prezentat ca fiind domnul/doamna ./până la data de.............................. .. GREFIER (nume..... Termen de judecată la........... de telefon ............................ domiciliu/sediu.... am adus la cunoştinţă telefonic........ REFERAT Potrivit dispoziţiilor instanţei de judecată din data de...... CIV ........ Dosar nr. (nume..... la nr........ COROBORAT CU ART ........ 241 ALIN ....... semnătură) ..... 89 .... domiciliu ales) de încunoştinţare a părț ii privind îndatoririle stabilite de instanţă încheiat azi. /.... (nume.......zile înainte de termenul de judecată ori îndatorirea de a asista şi a-şi da concursul la efectuarea în termen a expertizei dispuse în cauză sau orice alte demersuri necesare soluţionării cauzei ...................................... în calitate de parte (persoană majoră care locuieşte cu partea/reprezentant legal al părţii/persoana însărcinată cu primirea actelor de procedură/avocat/funcţionar sau persoană însărcinată cu primirea corespondenţei) îndatorirea stabilită de instanţa de judecată de a prezenta dovezile cu înscrisuri/relaţii scrise/răspunsul scris la interogatoriul comunicat potrivit art................................... domiciliu ales) Pârât: ........... R EF ERAT ÎNCUNOŞTINŢARE TELEFONICĂ . ora................................ ( 4) ȘI (5) C.............. (3) ROMÂNIA (INSTANŢA) ..... PR ............ prenume... Complet: ........ Reclamant: ... astăzi.........ART ..................................... .......... prenume/denumire.

. [se vor indica îndatoririle stabilite de instanț ă] .................................. COROBORAT CU ART ......................................../cu cel puţin ......../..... ... până la următorul termen de judecată acordat la data de . prenume/denumire.......... prenume/denumire............. dacă este cazul]........... ora......... Termen de judecată la.. domiciliu/sediu..54........... ....... ( 4) ȘI (5) C......... (nume.. (nume... ora..... domiciliu/sediu...... domiciliu ales) REFERAT de încunoştinţare a expertului/martorului/traducătorului/interpretului/alt participant la proces privind îndatoririle stabilite de instanţă încheiat azi........... ale/a părţilor.. prenume............. /... semnătură) .............. Reclamant: .............. 241 ALIN .... Dosar nr. după caz............ GREFIER (nume. astăzi........zile înainte de termenul de judecată ori obligaţia de a se prezenta în calitate de martor/traducător/interpret/ alt partipant la proces la termenul de judecată acordat la data de ... de telefon ... obiectul cererii de chemare în judecată [şi a altor menţiuni prevăzute de lege sau stabilite de instanţă............ Complet: .. 241 ALIN .........../până la data de....... prenumele sau denumirea.....ART ....... am adus la cunoştinţă telefonic....... (3) ROMÂNIA (INSTANŢA) ...................... PR .... îndatorirea stabilită de instanţa de judecată de a .. cu indicarea numărului dosarului.......... Potrivit dispoziţiilor instanţei de judecată din data de.... 90 ...... interlocutorului meu care s-a prezentat ca fiind domnul/doamna ................. a calităţii în care a fost citat....... domiciliu ales) Pârât: ....... CIV ............. la nr................. numele. în calitate de expert/martor/traducător/interpret/alt partipant la proces...... R EFERAT ÎNCUNOŞTINŢA RE TELEFONICĂ ...

. având ca obiect .pricina are ca obiect …. 255 C.. în dovedirea .. Dosar nr.. Pârâtul. arată că sunt de acord cu admiterea cererilor de probe formulate de fiecare dintre acestea. în dovedirea . -/-/- INSTANŢA 91 .. .. . Secţia ... în apărare... S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei următoarele : .. .... în apărare.. în dovedirea ..procedura de citare este legal îndeplinită. arată că . în dovedirea .. şi pe pârâtul . Părţile..... respectiv: .. GREFIER . Reclamantul.. CIV . Reclamantul... Instanţa acordă cuvântul părţilor asupra probelor/pune în dezbaterea părţilor probele solicitate/propuse.. . însă a depus întâmpinare prin care a solicitat probe): Reclamantul solicită..stadiul procesului: . .. arată că … .. în dovedirea . .. ... asupra probelor propuse de reclamant.. . proba cu . ROMÂNIA Instanţa . proba cu ... în dovedirea .. arată că … . asupra probelor propuse de pârât.. ..modalitatea de îndeplinire a măsurilor dispuse de către instanț ă: … .. Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind pe reclamantul ..... propune proba cu …. ÎNCHEIERE Şedinţa publică din data de … Instanţa constituită din: PREŞEDINTE . La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns .. asupra probelor propuse de pârât. proba cu . propune proba cu …. în susţinerea cererii. Pârâtul./ lipsind … .. Varianta 2: Reclamantul solicită. Varianta 1: Reclamantul solicită..... în susţinerea cererii. Instanţa pune în discuţia părţilor probele propuse de pârât prin întâmpinare. Î NCHEIERE PROBE - ART .. . Varianta 3 (pentru ipoteza în care reclamantul este prezent. pârâtul nu se prezintă.. PR . Pârâtul.. în susţinerea cererii.. având pe rând cuvântul..55... .. .

255 C. [de ex..... şi acordă termen la data de …. pr..358 C... pr. Constatând că proba cu . solicitată/propusă de reclamant. Încuviinţează pentru pârât proba cu .. în dovedirea . dispoziţii specifice privind obligaţiile care revin părţilor pentru administrarea fiecărei probe). în temeiul dispoziţiilor art. în temeiul dispoziţiilor art. urmează să o încuviinţeze... pentru când . În vederea administrării probatoriului încuviinţat. în dovedirea ...civ.. PREŞEDINTE nume şi prenume semnătura GREFIER nume şi prenume semnătura 92 .Constatând că proba cu . pr. (* in cazul in care se respinge ca inadmisibilă se va menţiona şi temeiul de drept respectiv).. în temeiul dispoziţiilor art... solicitată de către . Pronunţată în şedinţă publică. sala ….. În ceea ce priveşte proba cu . azi . completul …. este admisibilă potrivit legii şi duce la soluţionarea procesului. DISPUNE Încuviinţează pentru reclamant proba cu . / se vor cita martorii la adresele indicate]. este admisibilă potrivit legii şi duce la soluţionarea procesului.civ. solicitată de către . ...civ. instanţa o va respinge ca inadmisibilă / neconcludentă soluţionării cauzei. Amână judecarea cauzei. sub sancţiunea prevăzută de dispoziţiile art... în vederea administrării probatoriului.... Respinge proba cu .....: părţile au termen în cunoș tinț ă / pârâtul se va cita cu menţiunea la interogatoriu (de a se prezenta personal pentru administrarea probei cu interogatoriu). ca fiind inadmisibilă/neconcludentă soluţionării cauzei.... .. 255 C.. în dovedirea/pentru a dovedi . solicitată/ propusă de pârât. în dovedirea .. în dovedirea .. . imperativ. în dovedirea/pentru a dovedi . (* Vor urma apoi. pr.. constatând că aceasta nu este admisibilă/nu duce la soluţionarea cauzei..civ.. 255 C. ora …. urmează să o încuviinţeze...

.............................. următorul/următoarele înscrisuri.................. Emisă la ........... PR ........ /.......... prenume...... în original.... CIV .......................... .. Dosar nr.......... stabilite în prezentul dosar prin încheierea de şedinţă pronunţată la ........ 292 ROMÂNIA (INSTANŢA) ..... Vă mulţumim pentru colaborare............................................................................... în vederea păstrării............ GREFIER (nume.... ÎNSCR IS ORIGINAL LA GREFA INSTANŢEI - ART ../................. PREŞEDINTE (nume....... 3 C............. 93 ..... semnătură) .......... Pârât: ... file)................ Complet: ..: denumire şi alte date identificare înscris ( nr.......... Către CAMERA DE VALORI A ................................................ A DRESĂ DEPUNERE ALIN .... ... vă înaintăm alăturat..... semnătură) ............ Potrivit dispoziţiilor instanţei.................................. Obiectul cauzei: .............. prenume...............................56. Reclamant: ... depuse la dosar de către reclamant/pârât în şedinţa publică de la ..

.... Am primit....... data de .. prenume..... 94 .... GREFIER-Ș EF (nume..... ... Subsemnatul . azi..... în vederea păstrării......... semnătură) .. prenume.............. grefier de ș edinț ă în dosarul nr.......... semnătură) .Verso PROCES-VERBAL de predare-primire a înscrisului original încheiat..................... GREFIER (nume... am predat către Camera de valori a instanț ei............ Am predat.. originalul înscrisului (denumirea şi alte date identificare ale înscrisului ș i număr de file)...........

5 95 .civ. denumire. prin judecător delegat5 .. la cercetarea înscrisurilui/înscrisurilor aflat la domiciliul/sediul/(altă variantă) (numele părț ii) : (individualizarea înscrisurilor prin natura. 296 ALIN . judecătorul delegat a constatat: (constatări cu privire la natura juridică. 1 C. privind cercetarea înscrisurilor prin judecătorul delegat conform art. . întrucât judecata se desfăș oară de un singur judecător.. 296 alin. RECLAMANT ……….. La cercetarea înscrisurilor au participat (numele părț ilor).. instanț a a procedat. precum ș i orice alte observaț ii considerate utile de către judecătorul delegat pentru dezlegarea procesului) De asemenea părț ile au solicitat menț ionarea în procesul verbal a următoarelor aspecte în legătură cu înscrisurile cercetate : … PRESEDINTE ……….___ /____ ROMÂNIA INSTANȚ A Proces-verbal din data de. din Codul de procedură civilă. 296 ALIN . număr de volume.pr. menț iunea privind delegarea unui judecător fiind valabilă pentru judecata în apel sau la judecarea fondului după casarea cu reț inere sau cu trimitere la instanț ade apel. a stării materiale ș i a conț inutului înscrisurilor. PÂRÂT ………. 296 alin. În urma cercetării înscrisurilor.civ. CIV . PÂRÂT ……. Procedura de citare cu (numele părț ilor) a fost legal îndeplinită. PR . CIV .57.. PÂRÂT ………. 1 C.. DOSAR NR.VERBAL PRIVIND CERCE TAREA ÎNSCRISULUI PR IN JUDECĂTORUL DELEGAT CONFORM ART .. Si în aceste cazuri va fi delegat un judecător din completul care judecă dosarul respectiv. (Numele părț ilor) au avut termen în cunoș tinț ă. În conformitate cu dispoziţiile art. chiar acesta va o efectua.pr. În primă primă instanț ă. 1 C..ART . 1 C. GREFIER …………. P ROCES . număr de file ș i alte elemente considerate esenț iale). PR .

........................ /........... (nume...................... domiciliu ales) Pârât: ......(denumirea şi alte date de identificare a înscrisului). Telefon ........... înscris aflat în păstrarea instituţiei/autorităţii pe care o conduceţi........... potrivit legii........................... Vă mulţumim pentru colaborare............... prenume/denumire.... vă solicităm să prezentaţi la termenul de judecată acordat la data de ............................... potrivit dispoziţiilor acestei instanţei din data de ........... 96 .................... în original/în copie certificată pentru conformitate..................... .................................................. Fax ............................... Complet: ................ domiciliu/sediu........................... Sediul ..... Sediul ........................ A DRESĂ PREZENTARE ÎNS CRIS DE CĂTRE INSTIT UŢIA / AUTORITATEA PUBLICĂ ...... completul şi termenul de judecată Către (Denumirea instituţiei/autorităţii publice). Vă aducem la cunoştinţă că neprezentarea înscrisului la termenul fixat în acest scop de către instanţă se sancţionează cu amendă judiciară aplicabilă conducătorului instituţiei/autorităţii.......... domiciliu ales) În răspuns vă rugăm să menţionati numărul dosarului................. ROMÂNIA (INSTANŢA) ........ (nume........./.................................... PR ...58................................... prenume/denumire................. Reclamant: ........... Emisă la ........ CIV ............ ... . În vederea soluţionării prezentei cauze...................................ART ............................................. Dosar nr...................................... domiciliu/sediu............. Termen de judecată acordat la ......................................... ........298 C.................... Obiectul cauzei: .........

................... semnătură.. prenume..................................PREŞEDINTE (nume.. semnătură) ......... GREFIER (nume..... 97 ... ştampila) . prenume........................

299 alin. În conformitate cu dispoziţiile art.2 C.VERBAL PRIVIND CERCE TAREA ÎNSCRISULUI PR IN JUDECĂTORUL DELEGAT CONFORM ART . P ROCES . 299 alin. număr de file ș i alte elemente considerate esenț iale). PR . 299 ALIN . (Numele părț ilor) au avut termen în cunoș tinț ă. din Codul de procedură civilă. menț iunea privind delegarea unui judecător fiind valabilă pentru judecata în apel sau la judecare a fondului după casarea cu reț inere sau cu trimitere la instanț ade apel...pr.59. notarului public sau avocatului la sediul căruia se află înscrisul): (individualizarea înscrisurilor prin natura. CIV .civ. 6 98 . judecătorul delegat a constatat: (constatări cu privire la natura juridică înscrisurilor...civ. a stării materiale ș i a conț inutului acestora. . instanț ei. 2 C. CIV . precum ș i orice alte observaț ii considerate utile de către judecătorul delegat pentru dezlegarea procesului) De asemenea părț ile au solicitat menț ionarea în procesul verbal a următoarelor aspecte în legătură cu înscrisurile cercetate : … PRESEDINTE ………. 296 ALIN . RECLAMANT PÂRÂT PÂRÂT PÂRÂT În primă primă instanț ă.pr. GREFIER ………….. număr de volume. În urma cercetării înscrisurilor. instanț a a procedat. întrucât judecata se desfăș oară de un singur judecător. 2 C. chiar acesta va o efectua. DOSAR NR. Procedura de citare cu (numele părț ilor) a fost legal îndeplinită. prin judecător delegat6 . La cercetarea înscrisurilor au participat (numele părț ilor). la cercetarea înscrisurilui/înscrisurilor aflat la (denumirea instituț iei sau autorităț ii publice. Si în aceste cazuri va fi delegat un judecător din completul care judecă dosarul respectiv. PR . denumire.. privind cercetarea înscrisurilor prin judecătorul delegat conform art.___ /____ ROMÂNIA INSTANȚ A Proces-verbal din data de. 2 C.ART .

. ……….. ………. 99 .………. …….

arată că se înscrie în fals cu privire înscrisul intitulat „declaraţie” învederând că . În consecinţă. având ca obiect.. Instanţa constituită din: PREŞEDINTE: GREFIER: Pe rol soluţionarea cererii de chemare în judecată formulată de reclamantul.___ /____ ROMÂNIA INSTANȚ A ÎNCHEIERE Şedinţa publică din data de. semnătura pe care (numele părț ii) o recunoaşte.... în contradictoriu cu pârâtul . în conformitate cu dispoziţiile 303 alin.. În temeiul art. 302. stadiul procesului:. conform procesului-verbal aflat la fila . (Numele părț ii). analizând semnătura (numele părț ii) din procesul-verbal de verificare de scripte. PR .. din dosar. 2 Cod procedură civilă.. modalitatea de indeplinire a masurilor dispuse de catre judecător la termenul anterior..60. 303 C. si semnătura de pe . S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. CIV . Instanţa procedează la verificarea de scripte.. . aparţine (numele părț ii).. instanț a procedează la efectuarea semnăturii. DOSAR NR. 302-303 Cod procedură civilă... 302-303 Cod procedură civilă. 2 Cod procedură civilă. Instanţa. procedura de citare este legal îndeplinită. Î NCHEIERE DE VERIFICA RE DE SCRIPTE - ART .. potrivit art... apreciază ca semnătura de pe înscrisul intitulat „declaraţie” depus în copie la dosar şi care a făcut obiectul prezentei verificări. 100 . 302 alin.. conform art. . .. care învederează următoarele: pricina are ca obiect …. La apelul nominal făcut în cauza au răspuns . nu se impune verificarea acestui înscris printr-o expertiza grafologică. existent la dosar la filele ....

307 Cod de procedură civilă prevede doar posibilitatea si nu obligativitatea suspendării judecării atunci când se susţine de către una dintre părţi falsul unui înscris. azi . Instanţa pune in discuţia părţilor suspendarea judecării cauzei. Pronunţată în şedinţă publică.. . INSTANTA Apreciind că nu există o justificare temeinică raportată la dovezile concrete ale speţei care să determine necesitatea suspendării judecării cauzei pentru verificarea autenticităţii înscrisului depus la dosar de către reclamant în susţinerea cererii de chemare în judecată şi faţă de împrejurarea că art.. potrivit art. are posibilitatea şi nu obligaţia de a dispune suspendarea cauzei. 305 Cod procedură civilă. starea materială a înscrisului defăimat. prin procesulverbal ataşat la dosar. urmând a-l încredinţa grefei. .Instanţa. (Numele părț ii) solicită respingerea cererii de suspendare a cauzei. cu citarea părţilor. întrucât conţinutul înscrisului intitulat .. PRESEDINTE GREFIER 101 . complet . (Numele părț ii) arată că autorul falsului material este (numele părț ii). constată.. semnează originalul spre neschimbare. în baza art. ora ... instanţa urmează a respinge cererea de suspendare a judecării cauzei. 183 Cod procedură civilă. . arătând că instanţa. (Numele părț ii) solicită admiterea cererii de suspendare a cauzei.... în conformitate cu art... Fixează termen pentru continuarea judecăţii la data de .. 183 Cod procedură civilă. motiv pentru care HOTĂRĂŞTE Respinge cererea de suspendare a judecării cauzei.. depus la dosar în original nu este identic cu cel semnat de el la data de .

102 .. PRESEDINTE ………. Stând aşezată: ………. încheiat în şedinţa publică din data de . În conformitate cu dispoziţiile art. GREFIER …………. ... 2 din Codul de procedură civilă. (numele părț ii) procedează la efectuarea semnăturii. după cum urmează: Stând în picioare: ………...... Proces-verbal privind semnătura (numele părț ii) ..DOSAR NR... 302 alin..

………. nu prezintă ştersături. din dosar. urmând a fi încredinţat grefei. instanţa procedează la constatarea stării materiale a înscrisului ... În conformitate cu dispoziţiile art.... RECLAMANT ………. aflat la fila . în original. adăugiri sau alte modificări ale datelor. Proces-verbal privind starea materială a înscrisului defăimat încheiat în şedinţa publică din data de . a cărei copie se află la fila 49 din dosar. Înscrisul original a fost semnat spre neschimbare de către preşedinte. după cum urmează: S-a prezentat instanţei şi părţilor înscrisul.. ……. 305 alin. . PÂRÂT PÂRÂT PÂRÂT GREFIER …………... ……….. PRESEDINTE ……….. 103 . Acesta conţine …....DOSAR NR. 1 din Codul de procedură civilă.... grefier şi părţi.

..... acesta se contrasemnează de către părț i ș i grefier......... Grefier: ... prin procesul-verbal ataşat la dosar.. Instanţa procedează la verificarea stării înscrisului denunț at ca fals. CIV . La interpelarea instanţei.] Varianta 1 ( instanț a dispune suspendarea judecării procesului) Constatând că reclamantul a declarat că stăruie să se folosească de înscrisul denunţat ca fals şi că a fost indicat autorul falsului sau complicele acestuia............ starea materială a înscrisului defăimat......... Instanţa constituită din: Preşedinte: ...civ...... Reclamantul solicită… Pârâtul solicită… INSTANŢA [......] Reclamantul declară că înscrisul (denumirea înscrisului) este fals prin falsificarea scrierii sau semnăturii... ș i pe pârâtul . ÎNCHEIERE Şedinţa publică de la ...pr... ROMÂNIA (INSTANŢA)…………………… SECŢIA . Dosar nr. ... 307 C.(modalitatea de îndeplinire a măsurilor dispuse de instanț ă la termenul anterior)..... 305 C........ pr... 307 C.... urmează ca în temeiul 104 ./ . La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns. în conformitate cu art.... Reclamantul indică pe numitul. ..civ. arătând următoarele motive pe care se sprijină afirmaţia sa…....având ca obiect.....61. Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind pe reclamantul. PR .. / .ca fiind autorul falsului sau complicele acestuia. Î NCHEIERE ÎNSCRIERE Î N FALS - ART . pârâtul declară că stăruie să se folosească de înscris......... care învederează următoarele: ..... Instanţa pune in discuţia părţilor suspendarea procesului ș i sesizarea parchetului în temeiul art.. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă.. Instanț a semnează originalul înscrisului spre neschimbare. [......stadiul procesului . 306 ȘI ART .pricina are ca obiect .... ș i constată..procedura de citare. .. urmând a fi încredinţat spre păstrare grefei.. .

.. Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de …..] Varianta 2 (instanț a nu dispune suspendarea judecării procesului) Dispune înaintarea înscrisurilor ce au fost defăimate.către Parchetul de pe lângă .civ..pr. ș i a încheierii/încheierilor de ș edinț ă de la .. În temeiul art... Cu recurs cât timp durează suspendarea cursului judecării procesului.pr...către Parchetul de pe lângă .pr.... 305 C. luând în considerare ș i caracterul facultativ al suspendării procesului în temeiul art.pr.. cererea de suspendare a judecării procesului până la pronunţarea unei soluţii penale definitive cu privire la cercetarea falsului.pr. a procesului-verbal întocmit conform art. pentru când ……… Pronunţată în şedinţa publică. Varianta 2 (instanț a nu dispune suspendarea judecării procesului) Constatând că reclamantul a declarat că stăruie să se folosească de înscrisul denunţat ca fals şi că a fost indicat autorul falsului sau complicele acestuia.civ. Dispune înaintarea spre păstrare către grefa instanţei a originalul înscrisului (denumirea înscrisului ș i alte date de identificare ale acestuia). completul…...... Apreciind că există o justificare temeinică raportată la dovezile concrete ale speţei care să determine necesitatea suspendării judecării procesului până la verificarea falsului. Respinge.art... 305 C. 105 . 305 C. urmează să respingă cererea de suspendare a procesului până la pronunţarea unui soluţii penale definitive cu privire la cercetarea falsului. pentru efectuarea cercetărilor ce se impun pentru înscrierea în fals. ș i a încheierii/încheierilor de ș edinț ă de la .civ...civ.. Dispune înaintarea spre păstrare către grefa instanţei a originalului înscrisului (denumirea înscrisului ș i alte date de identificare ale acestuia).(parchetul competent) în vederea cercetării falsului. azi .. Suspendă judecarea procesului până la pronunţarea unei soluţii penale definitive cu privire la cercetarea falsului [în temeiul art.. în copie. să sesizeze Parchetul de pe lângă . ... [. În temeiul art..] Varianta 1 ( instanț a dispune suspendarea judecării procesului) Dispune înaintarea înscrisurilor ce au fost defăimate.. 307 C. DISPUNE [.civ. Pronunţată în şedinţă publică.pr.civ.. Pentru aceste motive. 307 C. urmează să dispună înaintarea spre păstrare către grefa instanţei a originalului înscrisului denunț at ca fals (denumirea înscrisului ș i alte date de identificare ale acestuia). urmează să dispună înaintarea spre păstrare către grefa instanţei a originalului înscrisului denunț at ca fals (denumirea înscrisului ș i alte date de identificare ale acestuia)...(parchetul competent) în vederea cercetării falsului. Apreciind că nu există o justificare temeinică raportată la dovezile concrete ale speţei care să determine necesitatea suspendării judecării procesului până la verificarea falsului.pr... ca neîntemeiată.. a procesului-verbal întocmit conform art.. urmează să dispună suspendarea procesului până la pronunţarea unui soluţii penale definitive cu privire la cercetarea falsului.civ.. azi .. [la …]. ]. 307 C. urmează ca în temeiul art. ora……. 305 C. 307 C. în temeiul art.civ. în copie...pr.. pentru efectuarea cercetărilor ce se impun pentru înscrierea în fals.pr. să sesizeze Parchetul de pe lângă . 307 C...civ.. sala…..

PREŞEDINTE (nume ș i prenume. semnătura) semnătura) GREFIER ( nume ș i prenume. 106 .

........... Potrivit dispoziţiilor luate de această instanţă prin încheierea de şedinţă din data de..........s-a dispus suspendarea judecăţii procesului până la pronunţarea unui soluţii penale definitive.............. în vederea cercetării falsului.. Emisă la....... domiciliu/sediu.... prenume.......... precum şi încheierea/încheierile de şedinţă de la .. A DRESĂ CĂTRE C... Telefon .. Obiectul cauzei: ................................................................. domiciliu ales) Pârât: ................ PR ........... prenume........................ /.... Dosar nr...... semnătură) ......................................... Fax ........../. ştampila) .............. semnătură..... PARCHET PENTRU CERCETAREA F ALSULUI - ART .......... .......................62... 107 ..... ........... CIV ................ denunţat ca fals de către............... GREFIER (nume..... (nume................... domiciliu/sediu......................... 307 ROMÂNIA (INSTANŢA) .......... PREŞEDINTE (nume. înscrisul (denumirea şi alte date de identificare a înscrisului)....... (nume.......... vă înaintăm. ............................ Complet: .................... Vă mulţumim pentru colaborare...................... prenume/denumire........................... Ataşăm prezentei adrese procesul–verbal privind verificarea stării materiale a înscrisului denunţat ca fals............ Reclamant: ............................... domiciliu ales) Către PARCHETUL DE PE LÂNGĂ . Sediul ..... Precizăm că prin încheierea de şedinţă din data de............ pe care vă rugăm să neo comunicaţi (dacă este cazul)................ prenume/denumire.....................................

.63... PROBĂ CU EX PERTIZĂ - ART . (se va menţiona specialitatea acesteia.. Stabileşte un onorariu de expertiză provizoriu în cuantum de .. pe . Arată că solicită desemnarea expertului .)... Stabileș te drept obiective ale expertizei: .. DISPUNE Încuviinţează pentru reclamant proba cu expertiză .. căruia i se pune în vedere să facă dovada plăţii acestuia. şi pe pârâtul . în termen de 5 zile de la data încuviinţării probei/până la data de . .civ.. Secţia . -/-/- ROMÂNIA ÎNCHEIERE Şedinţa publică din data de … Instanţa constituită din: PREŞEDINTE . urmează să o încuviinţeze. Reclamantul solicită proba cu expertiză .. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei următoarele : ..stadiul procesului: . .. În vederea administrării probei încuviinţate.. ex. . lei în sarcina reclamantului.... este admisibilă potrivit legii şi duce la soluţionarea procesului./ lipsind … .. 108 .. arată că ….. Instanţa acordă cuvântul părţilor asupra probelor/pune în dezbaterea părţilor probele solicitate/propuse..... având ca obiect .. .. în exemplare suficiente pentru instanţă şi fiecare parte. . GREFIER ... La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns .pricina are ca obiect …... Desemnează expert tehnic judiciar.. mai învederează că nu este de acord cu numirea expertului propus de către reclamant... raportul de expertiză încuviinţat în cauză.. în dovedirea/pentru a dovedi ... Î NCHEIERE Instanţa .... asupra probei propuse de reclamant. . în temeiul dispoziţiilor art.. PR .. Emiterea unei adrese către expert pentru a fi înştiinţat să efectueze şi să depună cu cel puţin 10 zile înainte de termenul de judecată fixat la .. solicitată/propusă de reclamant... propunând ca obiective: . în dovedirea . Emiterea unei adrese către Biroul local pentru expertize tehnice judiciare şi contabile. Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind pe reclamantul ... Pârâtul... CIV Dosar nr... contabilă etc. sub sancţiunea decăderii din probă. .. .. în dovedirea ...... pr.: expertiză preţuitoare bunuri mobile. în specialitatea ..... 330 C... /până la data de . . ... prin tragere la sorţi.. INSTANȚ A Constatând că proba cu expertiză ..procedura de citare este legal îndeplinită.modalitatea de îndeplinire a măsurilor dispuse de către instanț ă: … ... pentru a se comunica numirea în cauză a expertului . 255 şi 330-331 C..

. ...Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de …. sala …. PREŞEDINTE nume şi prenume semnătura GREFIER nume şi prenume semnătura 109 .: părţile au termen în cunoș tinţă). ora …. Pronunţată în şedinţă publică. completul …. azi .. pentru când . (de ex..

.... Dosar nr....... Obiectul cauzei: ............ PR .. ora şi locul unde se va face lucrarea la faţa locului (dacă este cazul).................... .... domiciliu/domiciliu ales) Pârât: ............................................. 110 ....../ care a fost achitat conform recipisei nr......................64................. A fost stabilit un onorariu provizoriu în cuantum de ....................... Fax .............................. ................................................ eliberată de .......... (2) C.... A DRESĂ EXPERT EFECTUA RE EXPERTIZĂ ART ............ Reclamant: ......................................... (nume................................ în exemp lare suficiente pentru instanţă şi fiecare parte... Vă aducem la cunoştinţă că refuzul de a primi lucrarea sau nedepunerea lucrării în mod nejustificat la termenul fixat se sancţionează cu amendă judiciară.... Sediul .............. /......../.... Vă comunicăm că potrivit dispoziţiilor acestei instanţe din data de ...... ................................... în sarcina ......... prenume................................ ROMÂNIA (INSTANŢA) ................................... potrivit legii.............................. .............. raportul de expertiză având ca obiective: .............................................. prenume.................................. domiciliu/domiciliu ales) În răspuns vă rugăm să menţionati numărul dosarului şi termenul de judecată Către ............... 331 ALIN ........................ CIV ........ aţi fost numit expert în prezenta cauză....................................... (dacă este cazul)....................................................... Telefon ................................ din data de .............................. motiv pentru care vă solicităm să efectuaţi şi să depuneţi cu cel puţin 10 zile înainte de termenul de judecată fixat la ....... (nume. (numele şi prenumele/denumirea expertului desemnat) Domiciliu/Sediul .................................................. /până la data de ........................................................... ......... Complet: Termen de judecată acordat la ...................................... Emisă la ....................... .......................... Instanţa a încuviinţat participarea la efectuarea expertizei şi a experţilor aleşi de părţi........ La lucrarea dumneavoastră vă solicităm să ataşaţi confirmarea de primire a citării părţilor efectuată prin scrisoare recomandată cu conţinut declarat pentru ziua............... lei........................ respectiv ......

PREŞEDINTE (nume.Vă mulţumim pentru colaborare. prenume. semnătură) 111 . ştampila) GREFIER (nume. prenume. semnătură.

A DRESĂ B IROU L LOCAL DE EXPER TIZE PENTRU EXPERT ......................... ............... 2/2000 ROMÂNIA (INSTANŢA) ........................................... domiciliu/domiciliu ales. prenume.................. BIROUL LOCAL PENTRU EXPERTIZE JUDICIARE TEHNICE ŞI CONTABILE Sediul .................................. conform recipisei nr..... ................................... e-mail) Către TRIBUNALUL ........... eliberată de ............................................ telefon............... Instanţa a dispus ca expertul să răspundă următoarelor obiective: ................................................... fax.ART ........................ Obiectul cauzei: ........ din data de ......................... ..../... Termenul stabilit pentru depunerea raportului de expertiză este ......... telefon................................................. Sediul ................ ................. NR .................. fax....................65.................................. lei /şi a fost achitat în contul biroului local pentru expertize tehnice judiciare..................................................................................... domnul/doamna expert .. Dosar nr................................. e-mail) Pârât: ....... ............................ ........................................................................ (nume............. (nume.. ... este de ....................................... .................. a fost desemnat să efectueze în prezenta cauză expertiza tehnică în specialitatea ................ Vă aducem la cunoştinţă că potrivit dispoziţiilor acestei instanţe din data de ........ Fax ............................ prenume......................... ....... /............... COMUNICA RE NUMIRE Emisă la ......... Reclamant: ......................... 112 .................................... Onorariul provizoriu stabilit de către instanţă în sarcina ........ Complet: Termen de judecată acordat la ..........................G............ Telefon .. domiciliu/domiciliu ales....... 17 DIN O............

Vă mulţumim pentru colaborare. ştampila) GREFIER (nume. PREŞEDINTE (nume. prenume. semnătură) 113 . semnătură. prenume.

. arătând că .. . din oficiu. .ART ... privind autorizarea folosirii forţei publice în scopul efectuării expertizei. 335 alin.stadiul procesului:.66. că nu pot fi aplicate dispoziţiile art.modalitatea de îndeplinire a măsurilor dispuse de către instanţă ... Secţia . din oficiu. ROMÂNIA Instanţa .. arătând că ... 335 ALIN . în contextul administrării celorlalte probe. arătând că . .. instanţa va autoriza folosirea forţei publice în scopul efectuării expertizei încuviinţate în prezenta cauză.. Pârâtul solicită . Î NCHEIERE AUTORIZARE FOLOSIRE FORŢĂ PUBLI CĂ ÎN SCOPUL EFECTUĂRII EXPERTIZE I .... 114 . Varianta 2 (instanţa. în temeiul dispoziţiilor art. Pentru aceste motive. a fost încuviinţată în cauză administrarea probei cu expertiză tehnică în specialitatea . .. Varianta 1 (cererea de autorizare a folosirii forţei publice în scopul efectuării expertizei a fost formulată de către parte): Instanţa pune în dezbaterea părţilor cererea formulată de . (5) C... Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind pe reclamantul .. (ex.. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei următoarele: . arătând că . 335 alin.. având ca obiect . înştiinţarea expertului din data de . .. PR ..... . Având în vedere.. pune în dezbatere autorizarea folosirii forţei publice în scopul efectuării expertizei): Instanţa....pr... CIV . ...... La apelul nominal făcut în camera de consiliu au răspuns ... reţine că prin încheierea din data de . şi pe pârâtul . (3) C. GREFIER ../lipsind… . Partea care a formulat cererea solicită admiterea cererii. Reclamantul solicită .......pricina are ca obiect …....procedura de citare este legal îndeplinită... Partea adversă solicită .)..... ...pr. pune în dezbatere autorizarea folosirii forţei publice în scopul efectuării expertizei. -/-/ÎNCHEIERE Şedinţa din camera de consiliu din data de … Instanţa constituită din: PREŞEDINTE . de către expertul . astfel cum rezultă din . iar aflarea adevărului în cauză este indisolubil legată de efectuarea probei cu expertiză tehnică.. ..civ. se opune rezistenţă/este împiedicată efectuarea lucrării la faţa locului. Dosar nr..civ.. ..... INSTANŢA Deliberând. Instanţa constată că. .. (5) C.

a fost autorizată folosirea forţei publice.. domiciliat în . în scopul efectuării expertizei..... .. Emite adresă către expert pentru a fi încunoştiinţat că. Executorie. /aflat în .. CNP . (se va identifica locul situării bunului supus expertizării)... pentru efectuarea lucrării la faţa locului de către expertul tehnic judiciar . privind bunul situat în ...DISPUNE Autorizează folosirea forţei publice în scopul efectuării expertizei tehnice în specialitatea ........ în cauza privind pe reclamantul ... Pronunţată în şedinţă publică.. şi pe pârâtul ...... CNP . PREŞEDINTE nume şi prenume semnătura GREFIER nume şi prenume semnătura 115 . azi . ... domiciliat în .

......../. prenume........................ Reclamant: ............................................................................. vă solicităm să lămuriţi/completaţi raportul de expertiză dispus în sarcina dumneavoastră prin încheierea din ........................ domiciliu/domiciliu ales) În răspuns vă rugăm să menţionati numărul dosarului şi termenul de judecată Către ............... Telefon ............................. (nume........................ ora şi locul unde se va face lucrarea la faţa locului (dacă este cazul)............................................. (numele şi prenumele/denumirea expertului desemnat) Domiciliu/Sediul . .............. potrivit legii......................................................................................... A DRESĂ EXPERT PEN TRU ART ........................... .............. Potrivit dispoziţiilor acestei instanţe din data de ............... Complet: Termen de judecată acordat la ...... La lucrarea dumneavoastră vă solicităm să ataşaţi confirmarea de primire a citării părţilor efectuată prin scrisoare recomandată cu conţinut declarat pentru ziua........................................................ CIV .......... ............. Vă aducem la cunoştinţă că refuzul de a primi lucrarea sau nedepunerea lucrării în mod nejustificat la termenul fixat se sancţionează cu amendă judiciară....................... şi înregistrat la dosar la data de ............................... Dosar nr................................................... răspunsul la următoarele obiecț iuni/lămuriri/completări: ............ prenume....... Emisă la ........... ....................... /................ şi să depuneţi cu cel puţin 10 zile înainte de termenul de judecată acordat la ........... domiciliu/domiciliu ales) Pârât: ......................................... în exemplare suficiente pentru instanţă şi fiecare parte..................... Obiectul cauzei: .................................................... (nume........... PR .................67........................... Sediul ..... 116 ........................................................................................................ /până la data de .... 337 C........................ Fax ................. Vă mulţumim pentru colaborare.......................................... LĂMURIRE / COMPLETARE RAPORT EX PERTIZĂ - ROMÂNIA (INSTANŢA) .........................

ştampila) GREFIER (nume. prenume. prenume.PREŞEDINTE (nume. semnătură) 117 . semnătură.

.................... (nume............. (dacă este cazul).................. Vă comunicăm că potrivit dispoziţiilor acestei instanţe din data de ................... Sediul ........... PR .......................... ora şi locul unde se va face lucrarea la faţa locului (dacă este cazul).................................................... s-a dispus efectuarea unei noi expertize şi aţi fost numit expert în prezenta cauză......................................................... Dosar nr........ .... 338 C............................................. (nume.............. în exemplare suficiente pentru instanţă şi fiecare parte.................... prenume................. Reclamant: ............................. A DRESĂ EXPERT PEN TRU EXPERTIZĂ NOU Ă - ART .................................................... motiv pentru care vă solicităm să efectuaţi o nouă expertiză şi să depuneţi cu cel puţin 10 zile înainte de termenul de judecată fixat la .... ........ Emisă la .................. care a fost achitat conform recipisei nr...... din data de ..................... eliberată de ................ prenume.............. ..............68................................................. /............................................................ Instanţa a încuviinţat participarea la efectuarea expertizei şi a experţilor aleşi de părţi...................... domiciliu/domiciliu ales) În răspuns vă rugăm să menţionaț i numărul dosarului şi termenul de judecată Către ................... raportul de expertiză având ca obiective: ..../.... respectiv ..... Obiectul cauzei: ........... Fax .. Complet: Termen de judecată acordat la .................................................................................................................. (numele şi prenumele/denumirea noului expert desemnat) Domiciliu/Sediul .............. ....................................... A fost stabilit un onorariu provizoriu în cuantum de ..... Telefon ............................. ............................ La lucrarea dumneavoastră vă solicităm să ataşaţi confirmarea de primire a citării părţilor efectuată prin scrisoare recomandată cu conţinut declarat pentru ziua........... CIV ......./până la data de .................... domiciliu/domiciliu ales) Pârât: ................................................................ lei în sarcina ........................... ROMÂNIA (INSTANŢA) ................ ...... 118 .................

ştampila) GREFIER (nume. potrivit legii. Vă mulţumim pentru colaborare. semnătură. PREŞEDINTE (nume. prenume. semnătură) 119 .Vă aducem la cunoştinţă că refuzul de a primi lucrarea sau nedepunerea lucrării în mod nejustificat la termenul fixat se sancţionează cu amendă judiciară. prenume.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns . cuvântul.. 394 alin. PR .pr. potrivit art.. 396 alin. Astfel.. declară deschise dezbaterile asupra fondului şi acordă cuvântul parţilor în ordinea şi în condiţiile prevăzute la art.. Dacă este cazul Totodată. 396 C. civ. instanţa va amâna pronunţarea hotărârii în cauză. Instanț a constată că au fost lămurite toate împrejurările de fapt ș i temeiurile de drept ale cauzei ș i o reț ine pentru deliberare ș i pronunț are. (1) C. civ se acordă cuvântul şi celorlalte părţi în proces. Dacă este cazul.civ. în condiţiile art. potrivit art. .stadiul procesului: ….pr.pr. 120 . (2) C. După caz.civ.civ..69.pr. 216 C.pricina are ca obiect …..civ. Dosar nr. pr. Pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. solicită … (se consemnează susţinerile părţii). 392 C. va pune în vedere parţilor să depună la dosar note completatoare. în condiţiile art. (2) C. care învederează instanţei următoarele: . . 396 alin. 216 C. Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind pe reclamantul … şi pe pârâtul …. având ca obiect… . DISPUNE Amână pronunţarea hotărârii la data de … .procedura de citare a părţilor este legal îndeplinită. în temeiul art. CIV .. sau celorlalţi participanţi. INSTANŢA Constatând că … (se consemnează motivul pentru care instanţa apreciază justificată amânarea pronunţării). solicită … (se consemnează susţinerile părţii).pr. pr. Reclamantul./lipsă părţile. având cuvântul.. 244 C. Dacă este cazul Pune în vedere parţilor ca până la acest termen să depună la dosar note scrise completatoare. Pârâtul.. instanţa apreciază necesară completarea notelor scrise întocmite şi depuse în condiţiile art. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă.civ. astfel.modalitatea de îndeplinire a măsurilor dispuse de către instanţă: … Constatând că părţile nu mai au cereri de formulat şi că nu mai sunt alte incidente de soluţionat. -/-/-Secţia … ROMÂNIA ÎNCHEIERE Şedinţa publică din data de … Instanţa constituită din: PREŞEDINTE … GREFIER . . Î NCHE IERE Instanţa … AMÂNARE PRONUNŢ ARE - ART .

. PREŞEDINTE nume şi prenume semnătura GREFIER nume şi prenume semnătura 121 .. azi.Pronunţată în şedinţă publică...

70.. având cuvântul. 392 C. Pârâtul. cuvântul. civ se acordă cuvântul şi celorlalte părţi în proces.. Faţă de soluţia pronunţată asupra acestei cereri … (partea care a formulat cererea de amânare respinsă).civ..pr. .. (1) C. este în culpă cu privire la existenţa acestora. întrucât … (se consemnează considerentele instanţei referitoare la aceste concluzii). CIV .modalitatea de îndeplinire a măsurilor dispuse de către instanţă: … Având cuvântul. . eventual. La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns .. solicită amânarea pronunţării.pricina are ca obiect …. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă.civ. întrucât motivele invocate nu sunt întemeiate/nu au caracter excepţional/ partea sau reprezentantul său (atunci când partea are reprezentant). solicită amânarea judecării litigiului.. în condiţiile art. (se menţionează susţinerea celeilalte parţi. AMÂNARE PRO NUNŢARE - ART . . 396 ŞI ART . Constatând că părţile nu mai au cereri de formulat şi că nu mai sunt alte incidente de soluţionat. Astfel. dacă este prezentă). având ca obiect… . -/-/- .. . ROMÂNIA Instanţa … Secţia … ÎNCHEIERE Şedinţa publică din data de … Instanţa constituită din: PREŞEDINTE … GREFIER .. 222 alin. Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind pe reclamantul … şi pe pârâtul ….. Instanț a constată că au fost lămurite toate împrejurările de fapt ș i temeiurile de drept ale cauzei ș i o reț ine pentru deliberare ș i pronunț are. INSTANŢA Constatând că cererea de amânare pentru lipsă de apărare formulată de către reclamant/ pârât a fost respinsă ca neîntemeiată şi că partea a cărei cerere a fost astfel respinsă 122 Dosar nr. (2) C. solicită … (se consemnează susţinerile părţii). ca neîntemeiată. arătând că… (se vor menţiona motivele învederate de parte.stadiul procesului: …. Î NCHEIERE PR .procedura de citare a părţilor este legal îndeplinită. dacă este cazul).pr. . declară deschise dezbaterile asupra fondului şi acordă cuvântul parţilor în ordinea şi în condiţiile prevăzute la art. respinge cererea de amânare pentru lipsă de apărare formulată de …. înscrisurile depuse în dovedirea acestor susţineri. instanţa constată că nu sunt îndeplinite cerinţele impuse potrivit art. 222 ALIN .civ./lipsă părţile. 216 C. pentru lipsă de apărare. După caz.. care învederează instanţei următoarele: . (numele şi calitatea părţii). pentru amânarea judecării litigiului la cererea părţii interesate. potrivit art. Deliberând. solicită … (se consemnează susţinerile părţii). 216 C. pr. sau celorlalţi participanţi. Reclamantul.pr.

394 alin.. 396 alin. instanţa apreciază necesară completarea notelor scrise întocmite şi depuse în condiţiile art.civ. DISPUNE Amână pronunţarea hotărârii la data de … .. civ.a solicitat amânarea pronunţării. pr. (2) C. potrivit art. (2) C. . Dacă este cazul. în condiţiile art. 244 C. 2 C.. astfel.. azi. Astfel. Pronunţată în şedinţă publică.pr. Pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Dacă este cazul Pune în vedere parţilor ca până la acest termen să depună la dosar note scrise completatoare. urmează să admită această solicitare.civ..pr. Dacă este cazul Totodată. pune în vedere parţilor să depună la dosar note completatoare.civ. PREŞEDINTE nume şi prenume semnătura GREFIER nume şi prenume semnătura 123 . în temeiul art.pr. 222 alin.

....... /... CNP................................... PREŞEDINTE (prenume şi nume.............................. Prezentul proces-verbal s-a încheiat într-un exemplar........... declară că renunţă la calea de atac împotriva hotărârii ponunţate în dosarul nr........................................../................. ………................ nr................ Reclamant: ....... eliberată la data de .... Dosar nr.reclamant .......... seria........... /........................................ semnătură) GREFIER (prenume şi nume... (nume şi prenume/denumire) PROCES-VERBAL încheiat azi..........71...pârât Reclamantul/Pârâtul ............/... P ROCES ...... CIV ROMÂNIA (INSTANŢA) ............. Obiectul cauzei: .......... urmând a fi ataşat dosarului...................... ............ semnătură) 124 . Complet: ...........................I.. PR ..... Alte menţiuni:...................... ........... (nume şi prenume/denumire) Pârât: .. de către...................... Au fost prezente la pronunţare următoarele părţi: .....................................................404 C........... ........... Data pronunţării hotărârii ....... identificat cu C....VERBAL RENUNŢARE LA CALEA DE ATAC - ART ...... În şedinţa publică în care s-a pronunţat hotărârea în dosarul susmenţionat.......................................

legitimat în faţa instanţei cu … (se consemnează datele din actul de identitate cu care partea se legitimează). 125 . In drept. în cuantum de …. în contradictoriu cu pârâtul …. In motivare...pricina are ca obiect …. reprezentând …. reclamantul a arătat .. emitent). (4) ŞI (6) C. care învederează instanţei următoarele: . cu suma de …. Pârâtul a depus întâmpinare solicitând … . pârâtul a arătat că … . .ART .procedura de citare a părţilor este legal îndeplinită. consemnat/ă la dosar. … din OUG nr./lipsă părţile. PR . având cuvântul. a solicitat … . personal/prin reprezentant cu procură specială..... sens în care depune la dosar … (se enumeră actele depuse la dosar în dovedirea acestor pretenţii).. . reclamantul a invocat . număr.. taxă judiciară de timbru. arată că nu solicită obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată. . sintetizând motivarea cererii de chemare în judecată). H O T ĂR Â R E DE RENUNŢARE LA JUDE CATĂ .. ROMÂNIA Instanţa … Secţia … SENTINŢA CIVILĂ NR.. arată că solicită obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată... Cererea a fost legal timbrată. Dosar nr. potrivit chitanţei/recipisei/extrasului de cont … (se identifică documentul atestând plata cu serie. după caz.. .72.modalitatea de îndeplinire a măsurilor dispuse de către instanţă: … Reclamantul. De asemenea. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. având ca obiect … . formulează cerere de renunţare la judecată. reclamantul . -/-/- Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind pe reclamantul … şi pe pârâtul . potrivit art. 406 ALIN . având cuvântul. În motivarea întâmpinării depuse.stadiul procesului: …. De asemenea. Sau. INSTANŢA Prin cererea de chemare în judecata înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de .. La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns .. CIV . Pârâtul prezent/asistat/reprezentat.. 80/2013. (se vor arăta pe scurt motivele esen ț iale invocate de reclamant. Instanț a reț ine cauza pentru deliberare ș i pronunț are. arată că este de acord cu cererea formulată de reclamant şi solicita instanţei să pronunţe o hotărâre prin care să se ia act de renunţarea la judecată a reclamantului. solicitând instanţei să ia act de aceasta. … Şedinţa publică din data de … Instanţa constituită din: PREŞEDINTE … GREFIER ..

dovedită potrivit art. iar asupra acestuia.pr. Sau Respinge cererea pârâtului având ca obiect plata cheltuielilor de judecată. Au fost administrate probele încuviinţate. 406 alin. drept reglementat prin dispoziţiile art. CNP … renunţă la judecarea cererii de chemare în judecată formulată împotriva pârâtului …. instanţa a admis/respins excepţia . instanţa verifică în continuare îndeplinirea acestei condiţii. în condiţiile legii. având în vedere cererea pârâtului de acordare a cheltuielilor de judecată potrivit art. conform art. domiciliat în .. instanţa reţine următoarele: Procesul civil porneşte la iniţiativa reclamantului care fixează prin actul de sesizare obiectul şi limitele procesului. 452 C. ca neîntemeiată.civ.(dacă pârâtul a solicitat plata cheltuielilor de judecată) Totodată. Instanţa reţine ca în cauză reclamantul a formulat personal/prin reprezentant cu procură specială în şedinţa de judecată din data de …. (3) C. 452 C. cererea de renunţare la judecarea întregii cereri de chemare în judecată. aceasta fiind consemnată în practicaua acestei sentinţe. 406 alin. 9 C... iar pentru pârât..... instanţa urmează să o respingă ca neîntemeiată. (1) C.civ. atunci când aceasta este făcută la primul termen la care părţile sunt le gal citate ori ulterior acestui moment. să renunţe la judecarea cauzei oricând. 126 . având în vedere că acestea nu au fost dovedite de către solicitant potrivit cerinţelor stabilite prin art. probele … considerând aceste probe admisibile ș i concludente. (3) C. 406 alin.pr.. (se va menț iona pe scurt soluţia admiterii sau respingerii unor excepț ii sau a altor chestiuni litigioase soluţionate de instanț ă pe parcursul procesului ș i care influenț ează procesul). Astfel.pr.... cu titlu de cheltuieli de judecată. în şedinţa de judecată din data de …. … (se vor consemna pe scurt care au fost probele administrate în cauză).. în tot sau în parte. 406 alin.. PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘ TE Ia act că reclamantul . (6) C. de acceptarea cererii de renunţare la judecată de către pârât. pârâtul prezent/asistat/reprezentat şi -a dat acordul expres la cererea reclamantului având ca obiect renunţarea la judecată. În baza tuturor considerentelor de fapt şi de drept dezvoltate. domiciliat în …. în condiţiile art. potrivit art. instanţa a încuviinţat pentru reclamant probele …. instanţa urmează sa o admită şi sa dispună obligarea reclamantului la plata sumei de … cu acest titlu. având în vedere cererea pârâtului de acordare a cheltuielilor de judecată la care acesta este îndreptăţit potrivit art.civ.civ. Sau Totodată.pr. 406 alin. verbal în şedinţa de judecată ori prin cerere scrisă.civ. instanţa va constata că reclamantul renunţă la judecarea cauzei şi va dispune obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecată către pârât/va respinge ca neîntemeiată cererea pârâtului având ca obiect plata cheltuielilor de judecată. cu următoarele înscrisuri … . Dacă este cazul.civ. are un drept de dispoziţie.. fiind astfel îndeplinită condiţia pronunţării hotărârii.pr.pr.pr. Întrucât consfinţirea acestui drept nu poate fi condiţionată în cauză.. După caz Obligă reclamantul la plata sumei de … lei în favoarea pârâtului. (4) C..civ.. Analizând cererea de renunţare la judecată formulată de către reclamant.pr. CNP … ..civ. manifestat inclusiv prin posibilitatea reclamantului ca.La termenul din .. Sub aspectul probatoriului.

.. PREŞEDINTE nume şi prenume semnătura GREFIER nume şi prenume semnătura 127 . .Cu drept de recurs în 30 de zile de la comunicare. care va fi depus la … (se va menţiona instanţa a cărei hotărâre se atacă). azi.. Pronunţată în şedinţă publică.

având cuvântul. Sau. … Şedinţa publică din data de … Instanţa constituită din: PREŞEDINTE … GREFIER . reclamantul .. consemnat/ă la dosar. Instanț a reț ine cauza pentru deliberare ș i pronunț are. în cuantum de …. In motivare.procedura de citare a părţilor este legal îndeplinită. H O T ĂR Â R E DE RENUNŢARE LA JUDE CATĂ . personal/prin reprezentant cu procură specială..ART ..73. taxă judiciară de timbru. CIV .. … din OUG nr. după caz.. în contradictoriu cu pârâtul …. legitimat în faţa instanţei cu … (se consemnează datele din actul de identitate cu care partea se legitimează). -/-/- Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind pe reclamantul … şi pe pârâtul …. (2) ŞI (6) C. arată că nu solicită obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată. emitent). INSTANŢA Prin cererea de chemare în judecata înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de . formulează cerere de renunţare la judecată. arată că solicită obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată. .. pârâtul a arătat că … .. solicitând instanţei să ia act de aceasta. . S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. 128 . reclamantul a arătat .. sintetizând motivarea cererii de chemare în judecată). potrivit chitanţei/recipisei/extrasului de cont … (se identifică documentul atestând plata cu serie. având cuvântul. La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns . Dosar nr.stadiul procesului: …. In drept. cu suma de …. 80/2013.. potrivit art. reclamantul a invocat.. ROMÂNIA Instanţa … Secţia … SENTINŢA CIVILĂ NR. Cererea a fost legal timbrată. sens în care depune la dosar … (se enumeră actele depuse la dosar în dovedirea acestor pretenţii). având ca obiect… . arată că … (se consemnează susţinerile şi cererile pârâtului) De asemenea.. a solicitat … .pricina are ca obiect ….. număr. care învederează instanţei următoarele: . reprezentând ….. . . PR . (se vor arăta pe scurt motivele esen ț iale invocate de reclamant.. Pârâtul a depus întâmpinare solicitând … . După caz Pârâtul prezent/asistat/reprezentat de …. 406 ALIN . În motivarea întâmpinării depuse./lipsă părţile.modalitatea de îndeplinire a măsurilor dispuse de către instanţă: … Reclamantul.. De asemenea.

(3) C. cu titlu de cheltuieli de judecată. Instanţa reţine ca în cauză reclamantul a formulat la data de …..La termenul din .pr. verbal în şedinţa de judecată ori prin cerere scrisă. în condiţiile legii. 406 alin.civ. În baza tuturor considerentelor de fapt şi de drept dezvoltate. manifestat inclusiv prin posibilitatea reclamantului ca. Sub aspectul probatoriului. instanţa a încuviinţat pentru reclamant probele …. 452 C.... Sau Respinge cererea pârâtului având ca obiect plata cheltuielilor de judecată.civ. având în vedere că acestea nu au fost dovedite de către solicitant potrivit cerinţelor stabilite prin art.. (6) C.pr.civ. aceasta fiind consemnată în încheierea din data …/la fila … .. Dacă este cazul (dacă pârâtul a solicitat plata cheltuielilor de judecată) Totodată.. 406 alin. instanţa urmează sa o admită şi sa dispună obligarea reclamantului la plata sumei de … cu acest titlu. Întrucât consfinţirea acestui drept nu este condiţionată în cauză de acordul celeilalte părţi. ca neîntemeiată. având în vedere cererea pârâtului de acordare a cheltuielilor de judecată potrivit art. 452 C. iar pentru pârât. 406 alin.pr.....civ.pr. probele … considerând aceste probe admisibile ș i concludente. 129 . drept reglementat prin dispoziţiile art. Cu drept de recurs în 30 de zile de la comunicare. care va fi depus la … (se va menţiona instanţa a cărei hotărâre se atacă)... (1) C... să renunţe la judecarea cauzei oricând.. având în vedere cererea pârâtului de acordare a cheltuielilor de judecată la care acesta este îndreptăţit potrivit art. iar asupra acestuia. … (se vor consemna pe scurt care au fost probele administrate în cauză). Sau Totodată. PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘ TE Ia act că reclamantul . Pronunţată în şedinţă publică.civ. verbal/ în scris cererea de renunţare la judecarea întregii cereri de chemare în judecată. în tot sau în parte..civ. domiciliat în ….pr. instanţa urmează sa o respingă ca neîntemeiată. are un drept de dispoziţie.pr.pr.pr. (3) C. azi. CNP … . cu următoarele înscrisuri … . instanţa va constata că reclamantul renunţa la judecarea cauzei şi va dispune obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecată către pârât/şi va respinge ca neîntemeiată cererea pârâtului având ca obiect plata cheltuielilor de judecată.. (2) C.. potrivit art. dar înainte de primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate. CNP … renunţă la judecarea cererii de chemare în judecată formulată împotriva pârâtului …. După caz Obligă reclamantul la plata sumei de … lei în favoarea pârâtului. 406 alin. instanţa reţine următoarele: Procesul civil porneşte la iniţiativa reclamantului care fixează prin actul de sesizare obiectul şi limitele procesului. 406 alin...... Analizând cererea de renunţare la judecată formulată de către reclamant. 9 C. (se va menț iona pe scurt soluţia admiterii sau respingerii unor excepț ii sau a altor chestiuni litigioase soluţionate de instanț ă pe parcursul procesului ș i care influenț ează procesul)..civ. pronunţând o hotărâre potrivit art. domiciliat în . . deoarece cererea de renunţare fost făcută după comunicarea cererii de chemare în judecată către pârât. dovedită potrivit art. instanţa va da efect actului de dispoziţie al părţii.. Au fost administrate probele încuviinţate.civ. instanţa a admis/respins excepţia . conform art.

PREŞEDINTE nume şi prenume semnătura GREFIER nume şi prenume semnătura 130 .

. Sau. . Instanț a reț ine cauza pentru deliberare ș i pronunț are. arată ca nu solicită obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată. 131 . Dosar nr.. solicită instanţei să facă aplicarea legii. după caz De asemenea. (4) ŞI (6) C. La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns . solicită instanţei să ia act de cererea sa de renunţare la judecată. personal/prin reprezentant.procedura de citare a părţilor este legal îndeplinită. sintetizând motivarea cererii de chemare în judecată). arată ca solicită obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată...modalitatea de îndeplinire a măsurilor dispuse de către instanţă: … Varianta 1 Reclamantul. arată că este de acord cu cererea formulată de reclamant şi solicita instanţei să pronunţe o hotărâre prin care să se ia act de renunţarea la judecată a reclamantului. în cuantum de …. H O T ĂR Â R E DE RENUNŢARE LA JUDE CATĂ . . reclamantul a arătat .74. având cuvântul. CIV . . având cuvântul.. în contradictoriu cu pârâtul ….. faţă de lipsa pârâtului citat pentru acest termen în scopul exprimării poziţiei faţă de cererea de renunţare. Varianta 2 Reclamantul arată că îşi menţine solicitarea de renunţare la judecată formulată anterior şi.stadiul procesului: …. In motivare. care învederează instanţei următoarele: .pricina are ca obiect …. a solicitat … .. reprezentând …. reclamantul . S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă... Totodată arată că pârâtul a depus în scris la dosar acordul său expres cu privire la cererea formulată de către reclamant. în sensul considerării că lipsa unui răspuns semnifică o acceptare tacită a cererii formulate. ROMÂNIA Instanţa … Secţia … SENTINŢA CIVILĂ NR. după caz Pârâtul prezent/asistat de …/reprezentat de …. Sau.. INSTANŢA Prin cererea de chemare în judecata înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de .ART . sens în care depune la dosar … (se enumeră actele depuse la dosar în dovedirea acestor pretenţii).... (se vor arăta pe scurt motivele esenț iale invocate de reclamant. De asemenea. 406 ALIN .. … Şedinţa publică din data de … Instanţa constituită din: PREŞEDINTE … GREFIER . PR . având ca obiect … . -/-/- Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind pe reclamantul … şi pe pârâtul .. cerere formulată anterior personal/prin reprezentant cu procură specială şi consemnată la dosar./ lipsă părţile.

civ. în tot sau în parte. … din OUG nr.civ. în vederea exprimării poziţiei sale faţă de cererea de renunţare la judecată.pr. consemnat/ă la dosar. verbal în şedinţa de judecată ori prin cerere scrisă. După caz Astfel. la amânarea cauzei. pârâtul şi-a exprimat acordul expres la cererea reclamantului având ca obiect renunţarea la judecată.civ. astfel încât condiţia analizată va fi considerată îndeplinită în vederea pronunţării hotărârii conform art.pr. manifestat inclusiv prin posibilitatea reclamantului ca. instanţa verifică în continuare îndeplinirea acestei condiţii. 80/2013. în condiţiile art. 406 alin. Pârâtul a depus întâmpinare solicitând … .pr. (3) C.. pârâtul prezent/asistat/reprezentat şi-a dat acordul expres la cererea reclamantului având ca obiect renunţarea la judecată. instanţa urmează sa o admită şi sa dispună obligarea reclamantului la plata sumei de … cu acest titlu.(dacă pârâtul a solicitat plata cheltuielilor de judecată) Totodată.pr. (6) C.. să renunţe la judecarea cauzei oricând... număr..civ. cu următoarele înscrisuri … . având în 132 . instanţa reţine următoarele: Procesul civil porneşte la iniţiativa reclamantului care fixează prin actul de sesizare obiectul şi limitele procesului.civ. (6) C. drept reglementat prin dispoziţiile art... probele … considerând aceste probe admisibile ș i concludente.. atunci când aceasta este făcută la primul termen la care părţile sunt legal citate ori ulterior acestui moment. Dacă este cazul. … (se vor consemna pe scurt care au fost probele administrate în cauză). constată că prin înscrisul depus la dosar la data de …. Varianta 1 Astfel. Analizând cererea de renunţare la judecată formulată de către reclamant.pr. Întrucât pârâtul nu s-a prezentat în instanţă şi nici nu a înaintat vreun răspuns în sensul solicitat. verbal/ în scris cererea de renunţare la judecarea întregii cereri de chemare în judecată... În motivarea întâmpinării depuse.pr. . 406 alin. 406 alin. potrivit art.civ.pr. 406 alin. iar pentru pârât. potrivit art. rămânerea sa in pasivitate semnifică. (4) teza a II-a C.. Cererea a fost legal timbrată. (3) C. de acceptarea cererii de renunţare la judecată de către pârât. în condiţiile art. pârâtul a arătat că … . reclamantul a invocat ... Sau Totodată. Întrucât consfinţirea acestui drept nu poate fi condiţionată în cauză. instanţa a procedat. în condiţiile legii. 9 C.civ. în condiţiile art. dovedită potrivit art. taxă judiciară de timbru.pr. (4) C. conform art. instanţa urmează sa o respingă ca neîntemeiată.civ.pr. 406 alin. fiind astfel îndeplinită condiţia pronunţării hotărârii. instanţa a încuviinţat pentru reclamant probele ….civ. la termenul de judecată din …. La termenul din . cu suma de ….civ. având în vedere cererea pârâtului de acordare a cheltuielilor de judecată potrivit art. Instanţa reţine ca în cauză reclamantul a formulat la data de ….. fiind astfel îndeplinită condiţia pronunţării hotărârii. 406 alin.. (1) C.In drept.. aceasta fiind consemnată în încheierea din data …/la fila … . potrivit art. potrivit chitanţei/recipisei/extrasului de cont … (se identifică documentul atestând plata cu serie. Au fost administrate probele încuviinţate. Varianta 2 În lipsa pârâtului la termenul de judecată la care reclamantul a formulat cererea de renunţare la judecată. Sub aspectul probatoriului.pr. 452 C. acord tacit la renunţare. emitent).pr.. având în vedere cererea pârâtului de acordare a cheltuielilor de judecată la care acesta este îndreptăţit potrivit art. instanţa a admis/respins excepţia .civ. 406 alin. (4) teza finală C. (se va menț iona pe scurt soluţia admiterii sau respingerii unor excepț ii sau a altor chestiuni litigioase soluţionate de instanț ă pe parcursul procesului ș i care influenț ează procesul).. 406 alin. are un drept de dispoziţie. (6) C. iar asupra acestuia. 406 alin.

.. ... În baza tuturor considerentelor de fapt şi de drept dezvoltate. ca neîntemeiată. 452 C. azi.civ.pr. domiciliat în . CNP … . domiciliat în …. După caz. cu titlu de cheltuieli de judecată...vedere că acestea nu au fost dovedite de către solicitant potrivit cerinţelor stabilite prin art. PREŞEDINTE nume şi prenume semnătura GREFIER nume şi prenume semnătura 133 . Obligă reclamantul la plata sumei de … lei în favoarea pârâtului. instanţa va constata că reclamantul renunţa la judecarea cauzei şi va dispune obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecată către pârât/va respinge ca neîntemeiată cererea pârâtului având ca obiect plata cheltuielilor de judecată.. Pronunţată în şedinţă publică. Sau Respinge cererea pârâtului având ca obiect plata cheltuielilor de judecată. PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘ TE Ia act că reclamantul . care va fi depus la … (se va menţiona instanţa a cărei hotărâre se atacă). Cu drept de recurs în 30 de zile de la comunicare... CNP … renunţă la judecarea cererii de chemare în judecată formulată împotriva pârâtului …..

. după caz. H O T ĂR Â R E DE RENUNŢARE DREPTUL PRET INS . Dosar nr.la data de ….modalitatea de îndeplinire a măsurilor dispuse de către instanţă: … Varianta 1 (tot în cadrul referatului) .. reclamantul prezent/asistat de …/reprezentat de… solicită instanţei … (se consemnează cererile şi susţinerile părţii) Pârâtul prezent/asistat de …/reprezentat de …) solicită … (se consemnează cererile. . având ca obiect… . CIV .. Pârâtul solicită … (se consemnează cererile. reclamantul a depus la dosar înscrisul autentificat sub nr. …/…..procedura de citare a părţilor este legal îndeplinită. PR . care învederează instanţei următoarele: . sintetizând motivarea cererii de chemare în judecată).stadiul procesului: …. susţinerile părţii). susţinerile părţii). (se vor arăta pe scurt motivele esen ț iale invocate de reclamant.. … Şedinţa publică din data de … Instanţa constituită din: PREŞEDINTE … GREFIER .. reclamantul . la BNP ….. prin care solicită instanţei să ia act de renunţarea la însuşi dreptul pretins prin acţiune. reclamantul a invocat. In motivare. personal/prin reprezentant cu procură specială) formulează cerere de renunţare la dreptul pretins prin acţiune. De asemenea./lipsă părţile. .. în contradictoriu cu pârâtul …. Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind pe reclamantul … şi pe pârâtul ….75. Instanț a reț ine cauza pentru deliberare ș i pronunț are.. reclamantul a arătat . -/-/- 134 .ART . după caz.. In drept. pârâtul solicită obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată (se consemnează. pârâtul solicită obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată (se consemnează. legitimat în faţa instanţei cu … (se consemnează datele din actul de identitate cu care partea se legitimează). ROMÂNIA Instanţa … Secţia … SENTINŢA CIVILĂ NR. depunerea actelor doveditoare pentru acestea).. 408 C. ... . INSTANŢA Prin cererea de chemare în judecata înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de . având cuvântul. Dacă este cazul De asemenea. La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns .pricina are ca obiect ….. a solicitat … . depunerea actelor doveditoare pentru acestea). Varianta 2 Reclamantul.. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. Dacă este cazul. Având cuvântul.

cu suma de …. cu următoarele înscrisuri . Sau Respinge cererea pârâtului având ca obiect plata cheltuielilor de judecată. iar asupra acestuia. pr. Sau Totodată. dovedită potrivit art. potrivit art.Cererea a fost legal timbrată. Sub aspectul probatoriului. Dacă este cazul. (1) C. Obligă reclamantul la plata sumei de … lei în favoarea pârâtului.pr. potrivit art. instanţa a admis/respins excepţia ... probele … considerând aceste probe admisibile ș i concludente. (1) C.pr. Au fost administrate probele încuviinţate. (se arată care sunt înscrisurile doveditoare pent ru cheltuielile de judecată). verbal/ în scris cererea de renunţare la dreptul pretins prin cererea de chemare în judecată. iar pentru pârât. (se va menț iona pe scurt soluţia admiterii sau respingerii unor excepț ii sau a altor chestiuni litigioase soluţionate de instanț ă pe parcursul procesului ș i care influenț ează procesul). probele …. taxă judiciară de timbru.. 9 C. instanţa a încuviinţat pentru reclamant. verbal în şedinţa de judecată ori în scris. ca neîntemeiată. … (se vor consemna pe scurt care au fost probele administrate în cauză).. potrivit art. pârâtul a arătat că … .. Pronunţată în şedinţă publică. instanţa reţine următoarele: Procesul civil porneşte la iniţiativa reclamantului care fixează prin actul de sesizare obiectul şi limitele procesului. în tot sau în parte.. (1) C. să respingă acţiunea pe fond. PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘ TE Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul ….. instanţa va lua act de actul de dispoziţie asupra dreptului dedus judecăţii realizat de către reclamant.. În motivarea întâmpinării depuse. La termenul din . Întrucât consfinţirea acestui drept nu poate fi condiţionată în cauză de acceptarea cererii de renunţare la drept de către pârât. urmând ca..civ.. 408 alin. în condiţiile legii. care va fi depus la … (se va menţiona instanţa a cărei hotărâre se atacă). CNP … în contradictoriu cu pârâtul …. 408 alin.pr. drept reglementat prin dispoziţiile art. … din OUG nr. Cu drept de recurs în 30 de zile de la comunicare.civ. Instanţa reţine ca în cauză reclamantul a formulat la data de …. număr. 408 alin.. manifestat inclusiv prin posibilitatea reclamantului ca. cu titlu de cheltuieli de judecată. aceasta fiind consemnată în încheierea din data …)/ la fila … .civ..civ. 452 C. . azi. Analizând cererea de renunţare la însuşi dreptul pretins. emitent).. CNP …. civ.. potrivit chitanţei/recipisei/extrasului de cont … (se identifică documentul atestând plata cu serie. consemnat/ă la dosar. are un drept de dispoziţie.civ. printr-o declaraţie de renunţare la drept consemnată într-un înscris autentic. având în vedere că acestea nu au fost dovedite de către solicitant potrivit cerinţelor stabilite prin art.. având în vedere cererea pârâtului de acordare a cheltuielilor de judecată. 452 C.. 453 alin.. instanţa urmează sa o admită şi sa dispună obligarea reclamantului la plata sumei de … cu acest titlu. Pârâtul a depus întâmpinare solicitând … . (2) C.. 80/2013. domiciliat în …. având în vedere cererea pârâtului de acordare a cheltuielilor de judecată la care acesta este îndreptăţit potrivit art. 135 . instanţa urmează sa o respingă ca neîntemeiată.pr.pr..pr. domiciliat în …. . potrivit art.(dacă pârâtul a solicitat plata cheltuielilor de judecată) Totodată. ca neîntemeiată.civ. să renunţe la dreptul dedus judecăţii cauzei oricând.

PREŞEDINTE nume şi prenume semnătura GREFIER nume şi prenume semnătura 136 .

stadiul procesului: ….. Dacă este cazul De asemenea.. Intimatul prezent/asistat de …/reprezentat de …) solicită … (se consemnează cererile. la BNP …. după caz. …/(data pronunţării). susţinerile părţii). …/…. s-a depus la dosar înscrisul autentificat sub nr. . personal/prin reprezentant cu procură specială formulează cerere de renunţare la dreptul pretins prin acţiune. reclamantul a arătat . ROMÂNIA Dosar nr. . susţinerile părţii).. depunerea actelor doveditoare pentru acestea). în contradictoriu cu pârâtul …. Instanţa … Secţia … DE RENUNŢARE DREPTUL PRET INS . INSTANŢA Prin cererea de chemare în judecata înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de . legitimat în faţa instanţei cu … (se consemnează datele din actul de identitate cu care partea se legitimează).modalitatea de îndeplinire a măsurilor dispuse de către instanţă: … Varianta 1 (tot în cadrul referatului) .76. APEL - ART . Intimatul solicită … (se consemnează cererile. intimatul-pârât solicită obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată (se consemnează. sintetizând motivarea cererii de chemare în judecată).. … . H O T ĂR Â R E CIV . având cuvântul.. … Şedinţa publică din data de … Instanţa constituită din: … PREŞEDINTE … JUDECĂTOR … GREFIER .. Dacă este cazul De asemenea. pronunţată … de … în dosar nr.. ..procedura de citare este legal îndeplinită . S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. Varianta 2 Apelantul-reclamant. a solicitat … . La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns ..la data de ….. apelantul-reclamant prezent/asistat de …/reprezentat de … solicită … (se consemnează cererile. prin care reclamantul solicită instanţei să ia act de renunţarea la însuşi dreptul pretins prin acţiune. susţinerile părţii). Instanț a reț ine cauza pentru deliberare ș i pronunț are. Având cuvântul... Pe rol se află soluţionarea apelului declarat de . 409 C. depunerea actelor doveditoare pentru acestea). în contradictoriu cu intimatul … împotriva sentinţei civile nr. PR . care învederează instanţei următoarele: .pricina are ca obiect …../lipsă părţile. -/-/DECIZIA CIVILĂ NR. In drept. In motivare. reclamantul a invocat .. după caz.. intimatul solicită obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată (se consemnează.. (se vor arăta pe scurt motivele esenț iale invocate de reclamant. reclamantul .. 137 .

409 C. potrivit chitanţei/recipisei/extrasului de cont … (se identifică documentul atestând plata cu serie. (se va menț iona pe scurt soluţia admiterii sau respingerii unor excepț ii sau a altor chestiuni litigioase soluţionate de instanț ă pe parcursul procesului ș i care influenț ează procesul). considerând aceste probe admisibile ș i concludente. 138 . Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamantul. … (se vor consemna pe scurt care au fost probele administrate în cauză). solicitând … .civ. instanţa a încuviinţat pentru apelant probele …. instanţa reţine următoarele: Procesul civil porneşte la iniţiativa reclamantului care fixează prin actul de sesizare obiectul şi limitele procesului. Cauza a fost soluţionată in primă instanţă prin sentinţa civilă nr. în tot sau în parte.Cererea a fost legal timbrată.pr... Dacă este cazul. cu suma de …. pârâtul a arătat că … .. probele … considerând aceste probe admisibile ș i concludente. număr. (1) C. consemnat/ă la dosar. Pentru a hotărî astfel. Au fost administrate probele încuviinţate. instanţa va lua act de actul de dispoziţie asupra dreptului dedus judecăţii realizat de către reclamant. Intimatul a depus întâmpinare solicitând respingerea apelului ca nefondat. potrivit art. emitent). verbal în şedinţa de judecată ori în scris. consemnat/ă la dosar. drept reglementat prin dispoziţiile art. potrivit art. iar pentru intimat probele …. în sensul … (se consemnează în rezumat dispozitivul sentinţei). printr-o declaraţie de renunţare la drept consemnată într-un înscris autentic. dovedită potrivit art. 80/2013.. (se va menț iona pe scurt soluţia admiterii sau respingerii unor excepț ii sau a altor chestiuni litigioase soluţionate de instanț ă pe parcursul procesului ș i care influenț ează procesul). în condiţiile legii. număr. să renunţe dreptul dedus judecăţii cauzei oricând.civ.. 452 C. potrivit art. emitent). În motivarea întâmpinării depuse. Întrucât consfinţirea acestui drept nu poate fi condiţionată în cauză de acceptarea cererii de renunţare la drept de către pârât. cu suma de ….. 408 şi art. urmând ca. formulată de către reclamant. cu următoarele înscrisuri … .pr. la data de ….pr. potrivit chitanţei/recipisei/extrasului de cont … (se identifică documentul atestând plata cu serie. să respingă acţiunea pe fond. … (se vor consemna pe scurt care au fost probele administrate în cauză).. 408 alin. inclusiv în apel. iar asupra acestuia..(dacă intimatul a solicitat plata cheltuielilor de judecată) Totodată. Analizând cererea de renunţare la însuşi dreptul pretins.pr. instanţa urmează sa o admită şi sa dispună obligarea la plata sumei de … cu acest titlu.pr. iar pentru pârât. 453 alin.civ. taxă judiciară de timbru. aplicând dispoziţiile art. Apelul a fost legal timbrat.civ. să anuleze hotărârea primei instanţe şi. (1) C.. 409 C. Pârâtul a depus întâmpinare solicitând … .civ. potrivit art. instanţa a admis/respins excepţia .. 408 C. La termenul din . instanţa a admis/respins excepţia . 9 C. taxă judiciară de timbru. Sub aspectul probatoriului.pr. 80/2013. având în vedere cererea intimatului de acordare a cheltuielilor de judecată la care acesta este îndreptăţit potrivit art. Au fost administrate probele încuviinţate. intimatul a arătat că … .. în conformitate cu dispoziţiile art.. instanţa a încuviinţat pentru reclamant probele …. … din OUG nr.pr.civ. Sub aspectul probatoriului.. verbal/ în scris cererea de renunţare la dreptul pretins prin cererea de chemare în judecată.civ. prima instanţa a reţinut că … (se vor reda în rezumat considerentele decizorii ale primei instanţe). aceasta fiind consemnată în încheierea din data de…/ la fila … . Instanţa de apel reţine ca în cauză reclamantul a formulat la data de …. … din OUG nr. În motivarea întâmpinării depuse. La termenul din . În motivarea apelului... manifestat inclusiv prin posibilitatea reclamantului ca. are un drept de dispoziţie. s-a susţinut că hotărârea primei instanţe este nelegală şi netemeinică pentru următoarele motive … (se redau sintetic motivele apelului). …/…..

…/…. Dacă este cazul Obligă apelantul la plata sumei de … lei în favoarea pârâtului. Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul …. având în vedere cererea intimatului de acordare a cheltuielilor de judecată. având în vedere că acestea nu au fost dovedite de către solicitant potrivit cerinţelor stabilite prin art. ….. …. cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în 30 de zile de la comunicare. PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII DECIDE Admite apelul declarat de apelantul …. Pronunţată în şedinţă publică. ca neîntemeiată. în dosar nr. CNP ….. împotriva sentinţei civile nr. Sau Respinge cererea intimatului având ca obiect plata cheltuielilor de judecată. în contradictoriu cu intimatul …. în dosar nr. Anulează sentinţa civilă nr. .. azi. 452 C. CNP … .Sau Totodată. domiciliat în …..civ. care va fi depus la … (se va menţiona instanţa a cărei hotărâre se atacă).pr. pronunţată de …. pronunţată de …. ca neîntemeiată. PREŞEDINTE nume şi prenume semnătura JUDECĂTOR nume şi prenume semnătura GREFIER nume şi prenume semnătura 139 . în contradictoriu cu pârâtul …. domiciliat în …. … . instanţa urmează sa o respingă ca neîntemeiată.

.. prin registratură/formulată în faț a instanț ei la termenul din data de. la data de .... ș i depusă în forma scrisă la dosar în data de . INSTANŢA. 406 C... 140 . Prin cererea depusă la data de ..civ.. Şedinţa publică din data de Instanţa constituită din: PREŞEDINTE: GREFIER: Pe rol judecarea cauzei privind pe reclamantul .. a invocat prevederile art.. şi pe pârâtul.proc. Deliberând asupra cererii de faţă..... La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns .]. DE RENU NȚAR E LA JUDE CATĂ ÎN PRIMĂ INSTAN ȚĂ - ART .civ. [precum şi acordul pârâtului în acest sens]..pr. În drept... .___ /____ ROMÂNIA INSTANȚ A SENTINȚ A NR..... S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că procedura de citare a fost legal îndeplinită ș i s-a depus la dosar de către reclamantul prin registratură... a solicitat obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată. în temeiul art. având ca obiect . 406 DOSAR NR. după care: Instanţa reţine spre soluţionare cererea de renunţare la judecată. solicitând . CIV ..77. a chemat în judecată pe pârâta .].. 406 C.. reclamantul a solicitat instanţei să ia act de renunţarea la judecata prezentei cereri [. cu următoarea motivare.. cerere prin care arată că înț elege să renunț e la judecata cauzei [în urma formulării acestei cereri în faț a instanț ei la termenul din ... sub număr de dosar .. constată: Prin cererea înregistrată pe rolul . H OTĂRÂRE C.. PR .. reclamantul ... De asemenea.... .

{Pârâtul a depus la dosar acordul scris cu privire la cerrea reclamantului de renunț are la judecată, [ ș i a solicitat obligarea reclamantului la cheltuieli de judecată în baza art. 406 alin. 2 C.pr.civ]. } Analizând cererea de renunţare la judecată, instanţa constată: Potrivit art. 406 C.proc.civ. : “(1) Reclamantul poate să renunţe oricând la judecată, în tot sau în parte, fie verbal în şedinţă de judecată, fie prin cerere scrisă. Instanț a constată că cererea de renunț are la judecată a fost depusă în data de ..., [înainte de comunicarea cererii de chemare în judecată/ ulterior comunicării cererii de chemare în judecată/ la primul termen/ ulterior primului termen la care păr ț ile au fost legal citate, respectiv... . De asemenea, potrivit art. 406 alin. 4, pârâtul a depus la dosar (fila...) în data de ... acordul său cu privire la renunț are]. În consecinț ă, cererea de renunț are la judecată îndeplineș te condiț iile prevăzute de art. 406 C.pr.civ. Faţă de aceste dispoziţii legale şi având în vedere poziţia procesuală a reclamantului, instanţa, în baza art. 406 alin. 6 C.proc.civ, va pronunţa o sentinț ă prin care va lua act de faptul că reclamantul ... a renunţat la judecata cererii formulate în contradictoriu cu pârâtul... . De asemenea, în temeiul 406 alin. 2 C.pr.civ., având în vedere că reclamantul a depus cererea de chemare după comunicarea acț iunii către pârât, acesta a solicitat obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată. Urmează a obliga reclamantul la plata către pârât a sumei de ..., reprezentând cheltuieli de judecată, respectiv ..., dovedite cu ... (fila ...) PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII DISPUNE: Ia act de renunţarea la judecata cauzei privind pe reclamantul ... , cu domiciliul/sediul şi pe pârâtul ... , cu domiciliul/sediul ... . Obligă reclamantul să plătească pârâtului suma de ... cu titlu de cheltuieli de judecată , respectiv ... . Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii. Cererea de recurs se depune la ... . Pronunţată în şedinţă publică, azi, ... . PREŞEDINTE,

GREFIER,

141

78. Î NCHEIERE SUSPENDARE VOLU NTARĂ 411 ALIN .(1) PCT .1 C. PR . CIV .

LA SOLICITAREA PĂR Ţ ILOR

-

ART .

ROMÂNIA INSTANŢA............... .../.../... Secţia ............ ÎNCHEIERE Şedinţa publică din data de … Instanţa constituită din: Preşedinte: ... Grefier ... Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind pe reclamantul .........şi pe pârâtul ........, având ca obiect ......... La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns ...... S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei următoarele: - pricina are ca obiect .... - stadiul procesului .... - procedura de citare .... - (modalitatea de îndeplinire a măsurilor dispuse de către instanţă la termenul anterior) […] Reclamantul solicită suspendarea judecăţii, arătând că......... Pârâtul solicită, de asemenea, suspendarea judecăţii, arătând că..... INSTANŢA […] Având în vedere că la termenul de astăzi, atât reclamantul cât şi pârâtul au solicitat suspendarea judecăţii, susţinând că....., şi constatând ca fiind întrunite condiţiile prevăzute de art. 411 alin.(1) pct.1 C.pr.civ., potrivit cărora judecătorul va suspenda judecata când amândouă părţile o cer, instanţa urmează să încuviinţeze cererea şi să dispună suspendarea cauzei. Pentru aceste motive, DISPUNE Încuviinţează cererea de suspendare a judecăţii formulată de părţi. Suspendă judecata cauzei privind pe reclamantul ..... şi pârâtul......., [în temeiul art. 411 alin.(1) pct.1 C.pr.civ.] Cu recurs cât timp durează suspendarea cursului judecării procesului, la..... Pronunţată în şedinţă publică azi, ......... Dosar nr.

142

PREŞEDINTE (nume şi prenume, semnătura)

GREFIER (nume şi prenume, semnătura)

143

79. Î NCHEIERE SUSPEN DARE VOLUNTARĂ ALIN .(1) PCT .2 C. PR . CIV .

LIPSA PĂRŢILOR

-

ART .

411

ROMÂNIA INSTANŢA............... .../.../... Secţia ............ ÎNCHEIERE Şedinţa publică din data de … Instanţa constituită din: Preşedinte: ... Grefier ... Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind pe reclamantul .........şi pe pârâtul ........, având ca obiect ......... La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit părţile. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei următoarele: - pricina are ca obiect .... - stadiul procesului .... - procedura de citare .... - (modalitatea de îndeplinire a măsurilor dispuse de către instanţă la termenul anterior) - niciuna dintre părţi nu a cerut judecarea în lipsă. INSTANŢA Având în vedere că la termenul de astăzi, reclamantul şi pârâtul, legal citaţi, nu s-au prezentat în cauză, iar din verificarea actelor dosarului a rezultat că nu s-a formulat cerere de judecare în lipsă; Constatând ca fiind întrunite condiţiile prevăzute de art. 411 alin.(1) pct.2 C.pr.civ., potrivit cărora judecătorul va suspenda judecata când ambele părţi, legal citate, nu s -au înfăţişat la strigarea cauzei şi niciuna dintre acestea nu a formulat cerere scrisă de judecare în lipsă, instanț a urmează să dispună suspendarea cauzei. Pentru aceste motive, DISPUNE Suspendă judecata cauzei privind pe reclamantul ..... şi pârâtul......., [în temeiul art. 411 alin.(1) pct.2 C.pr.civ.] Cu recurs cât timp durează suspendarea cursului judecării procesului, la..... Pronunţată în şedinţă publică azi, ......... PREŞEDINTE (nume şi prenume, semnătura) GREFIER (nume şi prenume, semnătura)
144

Dosar nr.

80. Î NCHEIERE

SUSPENDARE DE DREPT

-

ART .

412 C. PR . CIV .

ROMÂNIA INSTANŢA............... Secţia ............ ÎNCHEIERE Şedinţa publică din data de … Instanţa constituită din: Preşedinte: ... Grefier ... Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind pe reclamantul .........şi pe pârâtul ........, având ca obiect ......... La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns ...... S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei următoarele: - pricina are ca obiect .... - stadiul procesului .... - procedura de citare .... - (modalitatea de îndeplinire a măsurilor dispuse de către instanţă la termenul anterior) - prin serviciul registratură, la data de ..., reclamantul/pârâtul a depus la dosar..... sau: Reclamantul/pârâtul învederează instanţei că...... şi depune la dosar ..... Instanţa supune discuţiei părţilor suspendarea de drept a cauzei. Reclamantul/ pârâtul solicită suspendarea judecăţii, arătând că......... INSTANŢA Având în vedere că la termenul de astăzi, reclamantul/pârâtul au adus la cunoştinţa instanţei faptul că....., astfel cum rezultă din dovada depusă la dosar, respectiv......, Constatând ca fiind întrunite condiţiile prevăzute de art. 412 alin.(1) pct.... C.pr.civ., potrivit cărora judecarea cauzei se suspendă de drept ...... (*cazul de suspendare de drept), instanț a urmează să dispună suspendarea de drept a cauzei. Pentru aceste motive, DISPUNE Suspendă de drept judecata cauzei privind pe reclamantul ..... şi pârâtul......., [în temeiul art. 412 alin.(1) pct.... C.pr.civ.] Cu recurs cât timp durează suspendarea cursului judecării procesului, la..... Pronunţată în şedinţă publică azi, ......... Dosar nr. .../.../...

145

semnătura) GREFIER (nume şi prenume.PREŞEDINTE (nume şi prenume. semnătura) 146 .

.. 413 Dosar nr....... arătând că. în esenț ă... care învederează instanţei următoarele: .. reclamantul a arătat..... arătând că.. .....................şi pe pârâtul ....pricina are ca obiect . 2 C.81... INSTANŢA Deliberând asupra cererii de suspendare formulate de reclamant/pârât......... astfel cum rezultă din dovada depusă la dosar.... La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns ..... Secţia ... . la data de ........ sub nr... La termenul de astăzi. Pârâtul solicită.prin serviciul registratură. CIV .. Grefier .... ROMÂNIA INSTANŢA.(1) PCT ........ . PR ......... întrucât.. . pronunț area unei hotărâri prin care. susţinând că .... S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă.... sau: Reclamantul/pârâtul depune la dosar ............ Î NCHEIERE SUSPENDAR E FACULT ATIVĂ – ALIN ........ având ca obiect ..... .(modalitatea de îndeplinire a măsurilor dispuse de către instanţă la termenul anterior) ..... respectiv. reclamantul/pârâtul a depus la dosar. s-a început urmărirea penală pentru infracţiunea de. a solicitat în contradictoriu cu pârâtul. .stadiul procesului ..... Instanţa supune discuţiei părţilor suspendarea cauzei.......... şi solicită suspendarea cauzei pâna la.... reţine următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei .. instanţa urmează a o admite pentru următoarele motive: […] În temeiul considerentelor expuse.... că . URMĂRIRE PENALĂ - ART ... În motivarea cererii. Reclamantul solicită ..../...pentru infracţiunea de..... la data de .................. instanţa apreciază că soluţionarea prezentei cauze este condiţionată de soluţia ce va fi pronunţată cu privire la urmărirea penală începută împotriva lui . ....../. reclamantul/pârâtul au adus la cunoştinţa instanţei faptul că împotriva lui . ÎNCHEIERE Şedinţa publică din data de … Instanţa constituită din: Preşedinte: .. arătând că..... 147 ...... Analizând actele şi lucrările dosarului în soluţionarea cererii de suspendare...... reclamantul .. fiind invocate în drept prevederile art.. Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind pe reclamantul ...procedura de citare ...

..civ... . 413 alin. [în temeiul art..Constatând ca fiind întrunite condiţiile prevăzute de art... semnătura) 148 . înregistrat la.2 C... .. va deveni definitivă. . înregistrat la..pr....... până când hotărârea/soluţia ce se va pronunţa în dosarul penal nr. şi pârâtul..(1) pct.. instanț a urmează să dispună suspendarea judecăţii..(1) pct....pr. DISPUNE Suspendă judecata cauzei privind pe reclamantul .. semnătura) GREFIER (nume şi prenume.pr. la. PREŞEDINTE (nume şi prenume.....2 C... conform dispoziţiilor art 413 alin. Pronunţată în şedinţă publică azi... Cu recurs cât timp durează suspendarea cursului judecării procesului.civ.. (2) C.... 413 alin.. potrivit cărora instanţa poate suspenda judecarea cauzei atunci când s-a început urmărirea penală pentru o infracţiune ce ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra hotărârii ce urmează să se dea în cauză.] până la rămânerea definitivă a hotărârii pronunţate în dosarul penal nr... Pentru aceste motive.civ..

....1 C......... în 149 .... ... ... ÎNCHEIERE Şedinţa publică din data de … Instanţa constituită din: Preşedinte: .... instanţa urmează a o admite pentru următoarele motive: […] În temeiul considerentelor expuse..civ.... potrivit cărora instanţa poate suspenda judecarea cauzei atunci când dezlegarea sa depinde........ arătând că....(modalitatea de îndeplinire a măsurilor dispuse de către instanţă la termenul anterior) .. ....... CIV . reţine următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei . Grefier ..... reclamantul ....... fiind invocate în drept prevederile art....82.. privind pe ....... INSTANŢA Deliberând asupra cererii de suspendare formulate de reclamant/pârât. Î NCHEIERE SUSPEND ARE FACULT ATIVĂ – ALIN .....(1) pct...... Reclamantul solicită . Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind pe reclamantul ...şi pe pârâtul ..... ALTĂ JUDECATĂ - ART ...... 413 alin. în esenț ă.procedura de citare ....... sub nr. astfel cum rezultă din dovada depusă la dosar..... S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. ..... instanţa apreciază că soluţionarea prezentei cauze este condiţionată de soluţia ce va fi pronunţată în cauza .. .. Constatând ca fiind întrunite condiţiile prevăzute de art..... reclamantul/pârâtul au adus la cunoştinţa instanţei faptul că pe rolul ...... reclamantul/pârâtul a depus la dosar....pricina are ca obiect ./.... La termenul de astăzi....... Instanţa supune discuţiei părţilor suspendarea cauzei. .. La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns .... Analizând actele şi lucrările dosarului în soluţionarea cererii de suspendare.. susţinând că . că ... arătând că..stadiul procesului ... arătând că........(1) PCT . În motivarea cererii... care învederează instanţei următoarele: . ROMÂNIA INSTANŢA..pr.. reclamantul a arătat.... Secţia ./.........prin serviciul registratură... sau: Reclamantul/pârâtul depune la dosar .. a solicitat în contradictoriu cu pârâtul........ se afla cauza înregistrată sub nr............ la data de . având ca obiect .. având ca obiect .. .... întrucât.. pronunț area unei hotărâri prin care..... 413 Dosar nr. PR ... Pârâtul solicită.. .. şi solicită suspendarea cauzei pâna la. 1 C...... la data de ...

tot sau în parte. Cu recurs cât timp durează suspendarea cursului judecării procesului..1 C...(1) pct. la...... [în temeiul art...] până la rămânerea definitivă a hotărârii pronunţate în dosarul nr. semnătura) GREFIER (nume şi prenume.... Pronunţată în şedinţă publică azi. semnătura) 150 ... ....civ. 413 alin.pr.pr.. instanț a urmează să dispună suspendarea judecăţii... (2) C. Pentru aceste motive. .... . DISPUNE Suspendă judecata cauzei privind pe reclamantul .civ. aflat pe rolul.... şi pârâtul... PREŞEDINTE (nume şi prenume... va deveni definitivă..... până când hotărârea pronunţată în dosarul nr... de existenţa sau inexistenţa unui drept ce face obiectul unei alte judecăţi. aflat pe rolul.. conform dispoziţiilor art 413 alin...

................/................. Pârât: . PR ............................... Dosar nr................................... GREFIER (prenume şi nume....................... Temei juridic:..83....... Încheiere de suspendare a cauzei pronunţată la data de …............ CIV ROMÂNIA (INSTANŢA) ........ Alte menţiuni: …........................................ .............................................................. în baza rezoluţiei dispuse la data de …..........420 ALIN ............. semnătură) 151 ............ Cauza de întrerupere a cursului perimării: da........................ R EFERAT PERIMARE - ART ................................... Reclamant: ......................................................... Obiectul cauzei: ....../nu Cauza de suspendare a cursului perimării: da............................................ /.............. ….... ….............................. REFERAT întocmit azi. Motivul suspendării: …............................(1) C................./nu Data împlinire termen de perimare a cauzei: ….............................

. CIV . Instanț a rămâne în pronunț are asupra perimării/cererii de perimare.84. având ca obiect .. au răspuns ..civ. PR . -stadiul procesului: cauza a fost repusă pe rol în vederea discutării din oficiu a perimării/soluț ionării cererii de perimare formulate de către pârât.pr. ... La data de … cauza a fost suspendată în temeiul art. conform … (se indică înscrisul care face dovada achitării taxei judiciare de timbru ș i fila unde se găseș te). s-a arătat că … . H OTĂRÂRE Instanţa . În fapt./lipsă părț ile. (1) C. s-a arătat că . s-a invocat … . prin hotărârea ce o va pronunț a. (1) C.... . ROMÂNIA SENTINŢA CIVILĂ NR.modalitatea de îndeplinire a măsurilor dispuse de către instanţă: . Pe rol se află soluț ionarea cererii formulate de către reclamantul . 80/2013.... …. Varianta I sau varianta II 152 ... (2) C. să . nr. Varianta I Pârâtul a depus prin registratură la data de … cerere de perimare.. 216 alin.. sub nr.pricina are ca obiect .. Instanț a rămâne în pronunț are asupra perimării/cererii de perimare. Cererea de perimare a fost legal timbrată cu suma de 20 lei. Varianta I (părț ile prezente) Instanț a pune în discuț ie perimarea/cererea de perimare formulată de către pârât. Dosar nr. Varianta II Cauza a fost repusă pe rol din oficiu în vederea discutării perimării cererii de faț ă..procedura de citare este legal îndeplinită. . [Părț ile prezente îș i exprimă punctul de vedere în ordinea stabilită de art. 420 alin.. În drept.. .. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei următoarele: .G. … .. INSTANȚ A Prin cererea înregistrată pe rolul …. … Şedinţa publică din data de … Instanţa constituită din: PREŞEDINTE … GREFIER . În fapt.civ.pr.U. a chemat în judecată pe pârâtul .. . în cauză a fost întocmit referatul asupra actelor de procedură în legătură cu perimarea. prevăzut de art. care se aplică în mod corespunzător].... potrivit art. solicitând instanț ei ca. în contradictoriu cu pârâtul . La apelul nominal.. PERIMARE - ART . În drept. .. -/-/Secţia .. 420 ALIN .d) din O.. reclamantul ... s-a invocat … .. Varianta II (părț ile lipsă). 9 lit.

Potrivit art. timp de 6 luni.... CNP.. PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘ TE: Constată perimată cererea de chemare în judecată formulată de către reclamantul .. CNP.. Cu drept de recurs în 5 zile de la pronunţare.. recurs. 416 C. revizuire şi orice altă cerere de reformare sau de retractare se perimă de drept. Având în vedere că de la data de … cauza a rămas în nelucrare mai mult de 6 luni din vina reclamantului ș i nu poate fi reț inut niciun motiv de suspendare sau de întrerupere a termenului de perimare. PREȘ EDINTE nume şi prenume prenume semnătura GREFIER nume şi semnătura 153 . în contradictoriu cu pârâtul ... apel.. care se depune la … (se indică instanț a care a pronunț at hotărârea). chiar împotriva incapabililor. cu domiciliul în .. Pronunţată în şedinţă publică azi.... . cu domiciliul în ..... contestaţie.pr. (2) Termenul de perimare curge de la ultimul act de procedură îndeplinit de părţi sau de instanţă”.civ. .. dacă a rămas în nelucrare din motive imputabile părţii. . urmează a se constata că a intervenit perimarea prezentei cereri.: „(1) Orice cerere de chemare în judecată.

. Pârâtul/Reclamantul solicită. în temeiul art. Grefier ......... ROMÂNIA INSTANŢA. având ca obiect . reţine următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei ........ 421 ALIN ..cauza a fost repusă pe rol din oficiu / la solicitarea pârâtului.... pr.) se perimă de drept.../.......instanţa a dispus suspendarea cauzei ..... Secţia ....... ÎNCHEIERE Şedinţa publică/din camera de consiliu din data de … Instanţa constituită din: Preşedinte: . 420 C. cauza a fost repusă pe rol în vederea discutării constatării perimării.. Î NCHEIERE RES PINGERE PERIMARE - ART .. La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns ..... constatând ca nefiind întrunite condiţiile prevăzute de art...... .. La dosar a fost ataşat referatul asupra actelor de procedură în legătură cu perimarea.... astfel că instanţa apreciază că nu a intervenit perimarea..... CIV ...../şi respinge cererea pârâtului ca neintemeiată.. dacă a rămas în nelucrare din motive imputabile părţii... arătând că........ (1) şi (2) C.pr.. .../. în vederea discutării perimării .. invocată din oficiu/de către pârât.....pricina are ca obiect ..... invocate din oficiu/la solicitarea pârâtului...... întrucât în cauză... Prin rezoluţia de la data de . La termenul de astăzi reclamantul/pârâtul..... 416 alin.85... S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. 154 Dosar nr.stadiul procesului ...... pronunț area unei hotărâri prin care. potrivit cărora orice cerere de chemare în judecată (. ...prin încheierea pronunţată la data de ..(1) C........... chiar împotriva incapabililor... sub nr......... în temeiul art.. ...civ.... întocmit de grefier în temeiul art.. timp de 6 luni.(modalitatea de îndeplinire a măsurilor dispuse de către instanţă la termenul anterior) […] Instanţa supune discuţiei părţilor constatarea perimării cauzei. ... reclamantul ..şi pe pârâtul . ...civ. instanţa a dispus suspendarea judecării cauzei....... PR ...procedura de citare .... care învederează instanţei următoarele: ... la data de ........ […] Având în vedere considerentele expuse. Reclamantul/Pârâtul solicită . .. Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind pe reclamantul . INSTANŢA Deliberând asupra constatării perimarii cauzei... La termenul din . a solicitat în contradictoriu cu pârâtul... . arătând că.....

. Cu cale de atac odată cu fondul... formulată de pârât. ca neintemeiată.. . semnătura) 155 . / Respinge cererea de constatare a perimării cererii de chemare în judecată privind pe reclamantul ..... şi pârâtul. PREŞEDINTE (nume şi prenume... şi pârâtul.... Pentru aceste motive.... instanţa va menţine măsura suspendării cauzei dispusă prin încheierea pronunţată la data de........În consecinţă.. Pronunţată în şedinţă publică azi.. Menţine măsura suspendării cauzei dispusă prin încheierea pronunţată la data de. DISPUNE Constată că nu a intervenit perimarea cererii de chemare în judecată privind pe reclamantul ..... .. semnătura) GREFIER (nume şi prenume..........

depun la dosar o tranzacţie. H O T ĂR Â R E Instanţa … Secţia … CONSFINŢ IRE TRAN ZACŢ IE - ART . instanţa a admis/respins excepţia . sintetizând motivarea cererii de chemare în judecată). pârâtul a arătat că … . Cererea a fost legal timbrată.. La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns .86. . La termenul din . reclamantul . 80/2013. cu suma de …. INSTANŢA Prin cererea de chemare in judecata înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de . a solicitat … .pricina are ca obiect …. părţile arată că doresc soluţionarea dosarului pe cale amiabilă. CIV .stadiul procesului: …. care învederează instanţei următoarele: . GREFIER . … din OUG nr. astfel: Reclamantul se legitimează cu actul de identitate …(se trec datele actului de identitate). 156 . Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind pe reclamantul … şi pe pârâtul …./ lipsă părţile. În motivarea întâmpinării depuse. reclamantul a invocat.. număr.. … Şedinţa publică din data de … Instanţa constituită din: PREŞEDINTE …. PR .. Instanţe reţine cauza pentru deliberare şi pronunţare.. (se va menț iona pe scurt soluţia admiterii sau respingerii unor excepț ii sau a altor chestiuni litigioase soluţionate de instanț ă pe parcursul procesului ș i care influenț ează procesul). In motivare. Instanţa procedează la legitimarea părţilor.. conţinând încheierea unei înţelegeri între părţi în urma soluţionării conflictului. . în contradictoriu cu pârâtul ….modalitatea de îndeplinire a măsurilor dispuse de către instanţă: … Varianta 1: tranzacţie Având pe rând cuvântul..procedura de citare a părţilor este legal îndeplinită.. -/-/- ROMÂNIA SENTINŢA CIVILĂ NR... (se vor arăta pe scurt motivele esen ț iale invocate de reclamant.. . potrivit art. 438 C.. In drept. Părţile solicită instanţei … (se consemnează susţinerile părţilor). iar pârâtul se legitimează cu actul de identitate …(se trec datele actului de identitate).... Dosar nr.. având ca obiect… . Varianta 2: mediere Având pe rând cuvântul. înaintează la dosar procesul-verbal încheiat de mediator.... S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. potrivit chitanţei/recipisei/extrasului de cont … (se identifică documentul atestând plata cu serie. reclamantul a arătat . . părţile arată că doresc soluţionarea dosarului pe cale amiabilă... sens în care. Pârâtul a depus întâmpinare solicitând … .. emitent).. sens în care. taxă judiciară de timbru..... consemnat/ă la dosar.

. CNP ….. prin pronunţarea. manifestat inclusiv prin posibilitatea ca acesta să se învoiască cu partea adversă. în tot sau în parte. … (se vor consemna pe scurt care au fost probele administrate în cauză). PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘ TE Consfinţeşte tranzacţia/înţelegerea intervenită între reclamantul …. . în condiţiile art. va da efect învoielii parţilor. aşa cum rezultă din procesul verbal de mediere întocmit la data de … de mediator …. să pună capăt litigiului. Astfel.. probele … considerând aceste probe admisibile ș i concludente. pr. întrucât acesta vizează … (se arată categoria dreptului dedus judecăţii) şi că soluţionarea sa prin învoială reprezintă voinţa ambelor părţi. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator. însă asupra acestuia. se va reda în tot conţinutul tranzacţiei/înţelegerii) Cu drept de recurs în 30 de zile de la comunicare. Varianta 1: tranzacţie Instanţa reţine că litigiul în cauză face parte din categoria celor al căror obiect poate fi tranzacţionat.Sub aspectul probatoriului. Analizând cererea de părţilor de soluţionare a cauzei prin consfinţirea tranzacţiei/înţelegerii acestora. cu următorul cuprins: (Potrivit art. Au fost administrate probele încuviinţate. consemnată la dosar la data de …. 439 C. 439 C. a unei hotărâri care să consfinţească în întregime învoiala acestora.civ. Pronunţată în şedinţă publică. manifestată prin semnarea. civ. civ. instanţa reţine următoarele: Procesul civil porneşte la iniţiativa reclamantului care fixează prin actul de sesizare obiectul şi limitele procesului. Varianta 2: mediere Instanţa reţine că litigiul în cauză face parte din categoria celor al căror obiect poate fi tranzacţionat.pr. cu domiciliul în …. depusă la dosar la data de … . iar pentru pârât. instanţa a încuviinţat pentru reclamant probele ….. pr. cu domiciliul în …. PREŞEDINTE nume şi prenume semnătura GREFIER nume şi prenume semnătura 157 . 9 C. întrucât acesta vizează … (se arată categoria dreptului dedus judecăţii) şi că soluţionarea sa prin tranzacţie reprezintă voinţa ambelor părţi. care va fi depus la … (se va menţiona instanţa a cărei hotărâre se atacă). civ. are un drept de dispoziţie. azi. pr. pentru ca potrivit art. potrivit art. cât şi prin solicitările formulate de către acestea cu prilejul dezbaterilor . 438 C.. a înţelegerii încheiate în urma soluţionării conflictului în faţa unui mediator. de către acestea. manifestată atât prin semnarea de către acestea a tranzacţiei la data de ….. 57 din Legea nr. în condiţiile legii. drept reglementat prin dispoziţiile art. CNP … si pârâtul ….

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă prin care s–au evidenţiat părţile. Prin cererea înregistrată la data de ……. prezentă personal. petentul ………………… a solicitat îndreptarea erorii materiale strecurate în ……………… În motivare a arătat că din eroare în partea introductivă / considerentele / dispozitivul hotărârii s-a indicat în mod greşit …………………. în loc să se indice ……………………… [/s-a omis să se indice …. obiectul litigiului. cu privire la sentinţa civilă nr…………………. Pe rol. în partea introductivă / considerentele / dispozitivul hotărârii s-a indicat în mod greşit ………………….. constatând că nu sunt motive de amânare. într-adevăr... pronunţată de ……………….ART ..] astfel cum rezultă din ……………… 158 . [/s-a omis să se indice …. soluţionarea cererii de îndreptare a erorii materiale formulată de …………………………. INSTANŢA Asupra cererii de îndreptare a erorii materiale. Î NDREPTAREA ERORII MA TERIALE . Partea …….]. arată următoarele : ……………… Instanţa. La apelul nominal făcut în şedinţă publică se constată lipsa părţilor/ răspunde ………. apreciază cauza în stare de judecată şi rămâne în pronunţare asupra cererii. stadiul procesual şi faptul că cererea se judecă fără citarea părţilor [/ modul de îndeplinire a procedurii de citare dacă s-a dispus citarea părţilor pentru a da lămuriri].442 Dosar nr. în dosarul civil nr………………. Analizând cererea formulată se constată următoarele: Se constată că. citată pentru a da lămuriri cu privire la cerere. la solicitarea instanţei. _______/_______ ROMÂNIA INSTANŢA SECŢIA Încheierea Camera de consiliu data de ____________ Completul compus din: ………………….87.

Faţă de aceste considerente cererea se va admite. lei de către stat. Dispune suportarea cheltuielilor de judecată efectuate de către petent.Se constată că această eroare se încadrează în prevederile art.civ. Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în partea introductivă / considerentele / dispozitivul hotărârii în sensul că se va indica în mod corect ……………. 159 . cheltuielile de judecată efectuate de către petent. Pronunţată în şedinţă publică astăzi …….civ. în cuantum de …. PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII DISPUNE Admite cererea de îndreptare a erorii materiale.pr.1 Cod. Definitivă [/cu apel/cu recurs]. în cuantum de ….pr. lei vor fi suportate de către stat. [/prin înlăturarea omisiunii vădite]. în loc de ………….447 Cod. În conformitate cu art.442 alin.

... luând act că se solicită judecata cauzei în lipsă.88.] au/a solicitat judecata în lipsă în scris conform art. apreciază cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul părţilor care arată următoarele: …….411 al. soluţionarea cererii de completare a hotărârii formulată de …………………………. La apelul nominal făcut în şedinţă publică se constată lipsa părţilor [/ răspunde ………. pronunţată de ………………..] S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă prin care s–au evidenţiat părţile.civ. apreciază cauza în stare de judecată şi rămâne în pronunţare asupra excepţiei.2 teza finală şi alin . .444(1) TARDIVĂ A CERERII DE COMPLETARE A HOTĂRÂRII - Dosar nr. Cod. Pe rol. în contradictoriu cu …………………… având ca obiect ………………….1 pct. constatând că nu sunt motive de amânare. stadiul procesual şi modul de îndeplinire a procedurii de citare. obiectul litigiului. R ESPINGERE CA ART . Instanţa. Instanţa pune în discuţie excepţia tardivităţii cererii de completare a dispozitivului invocată din oficiu [/de către intimat prin întâmpinare]. INSTANŢA Asupra cererii de completare de faţă: 160 . Instanţa.pr..2. cu privire la sentinţa / decizia civilă nr…………………. S-a mai evidenţiat că formularea cererii de completare s -a făcut la data de ……... arătându-se totodată că părţile [/partea …. Instanţa rămâne în pronunţare asupra cererii.. Procedura este legal îndeplinită cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de art…………. constatând că nu sunt motive de amânare. în dosarul civil nr………………._____ Şedinţa publică din data de ____________ Completul compus din: …………………. _______/_______ ROMÂNIA INSTANŢA SECŢIA DECIZIA/ SENTINŢA CIVILĂ NR. Părţile arată că nu mai au alte cereri şi excepţii de formulat.

161 . intervenind sancţiunea decăderii în conformitate cu art. a fost depăşit.civ.444 al.civ.181 şi 182 Cod.. La termenul din ……………… instanţa.pr. apel sau recurs împotriva acelei hotărâri. La data de ……… reclamantul [/pârâtul] a solicitat completarea dispozitivului hotărârii în sensul de a se soluţiona cererea sa privind ……….181 şi 182 Cod. Faţă de prevederile art. Din cuprinsul dovezii de comunicare a hotărârii rezultă că aceasta s -a realizat la data de …………… în condiţiile art..248 (1) Cod.163 al.civ.185 Cod.pr. reţinând următoarele: Potrivit art. Raportând data pronunţării hotărârii la data depunerii cererii de completare se constată că termenul de 15 zile de formulare a cererii calculat în acord cu art. Faţă de aceste considerente.185 Cod. iar în cazul hotărârilor date în căile extraordinare de atac sau în fond după casare cu reţinere.. .civ.Prin sentinţa civilă nr.civ.pr.pr. cererea de completare a hotărârii se formulează în acelaşi termen în care se poate declara. Respinge ca tardiv formulată cererea de completare a sentinţei / deciziei formulate de către ………… în contradictoriu cu ……………………….444 al. [/ prin întâmpinare. intimatul..pr. a fost depăşit.185 Cod. intervenind sancţiunea decăderii în conformitate cu art.161 [/162] şi art. Definitivă [/cu apel/cu recurs]. Raportând data comunicării hotărârii la data depunerii cererii de completare se constată că termenul de formulare a cererii calculat în acord cu art. Pronunţată în şedinţă publică astăzi ……………..[…] Cod. Cererea a fost depusă personal [/depusă la poşta/ serviciul de curierat] şi înregistrată la această instanţa la data de ……………….civ..pr.1 Cod.pr. ……s-a ……. în termen de 15 zile de la pronunţare.] a invocat excepţia tardivităţii formulării cererii.. PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE Admite excepţia tardivităţii. în temeiul art. din oficiu. se va admite excepţia şi se va respinge cererea de completare a dispozitivului ca tardiv formulată. instanţa urmează a analiza cu prioritate această excepţie.1 raportat la art.pr.civ. după caz.civ.

444 .89. INSTANŢA 162 . C OMPLETARE HOTĂRÂRE - ART .] au/a solicitat judecata în lipsă în scris conform art. La apelul nominal făcut în şedinţă publică se constată lipsa părţilor [/ răspunde ………. Instanţa.civ. Procedura este legal îndeplinită cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de art………….. apreciază cauza în stare de judecată şi rămâne în pronunţare asupra excepţiei. Cod._____ Şedinţa publică din data de ____________ Completul compus din: …………………. Instanţa. Pe rol.] S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă prin care s–au evidenţiat părţile.. pronunţată de ………………. în contradictoriu cu …………………… având ca obiect …………………. obiectul litigiului. _______/_______ ROMÂNIA INSTANŢA SECŢIA DECIZIA/ SENTINŢA CIVILĂ NR. ART ... soluţionarea cererii de completare a hotărârii formulată de …………………………. luând act că se solicită judecata cauzei în lipsă.pr. în dosarul civil nr……………….2.411 al. constatând că nu sunt motive de amânare.. stadiul procesual şi modul de îndeplinire a procedurii de citare. apreciază cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul părţilor care arată următoarele: ……. arătându-se totodată că părţile [/partea ….1 pct.. Părţile arată că nu mai au alte cereri şi excepţii de formulat.. Instanţa rămâne în pronunţare asupra cererii.397(1) Dosar nr. constatând că nu sunt motive de amânare.2 teza finală şi alin. cu privire la sentinţa / decizia civilă nr………………….

Pronunţată în şedinţă publică astăzi ……. se va admite cererea şi se va dispune completarea hotărârii în sensul …………….397 al. instanţa va dispune completarea hotărârii cu soluţia asupra cererii privind …………. Potrivit art.. Definitivă [/cu apel/cu recurs].1 Cod.1 Cod.civ. Analizând cererea formulată instanţa reţine următoarele: Deşi reclamantul a solicitat prin cererea introductivă [/cererea adiţională].. 444 al.… instanţa a omis să soluţioneze această cerere. Prin sentinţa civilă nr. Omisiunea instanţei de a se pronunţa asupra unui capăt de cerere principal sau accesoriu sau asupra unei cereri conexe sau incidentale poate fi înlăturată pe calea unei cereri de completare a hotărârii în condiţiile art.. Deşi pârâtul a solicitat prin cererea reconvenţională [/concluziile orale /scrise (în cazul cheltuielilor de judecată)] ………………. ……. 163 .pr. PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE Admite cererea de completare a hotărârii.Asupra cererii de completare de faţă: Prin cererea înregistrată la ……… sub nr.civ. Dispune completarea sentinţei / deciziei în sensul că: Admite [/Respinge] cererea privind …….pr. În consecinţă. La data de ……… reclamantul [/pârâtul] a solicitat completarea dispozitivului hotărârii în sensul de a se soluţiona cererea sa privind ………..civ. instanţa este obligată să se pronunţe asupra tuturor cererilor deduse judecăţii.pr. Cu privire la această cerere se reţin următoarele considerente: …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….. [/concluziile scrise/orale (în cazul cheltuielilor de judecată)] şi obligarea pârâtului la ……………………………. Se constată că cererea a fost formulată în termenul legal prevăzut de art. (urmează considerentele soluţiei asupra cererii a cărei soluţionare a fost omisă) Faţă de aceste considerente.. ……s-a ……..444 Cod. reclamantul a solicitat ……………..

90. Î NCHEIERE

DE STABILIR E A CAUŢIUNII PENTRU SOLUŢIONAREA CERERII DE SUSPENDARE A EXEC UTĂRII PROVIZORII A SENTINŢEI APELATE ÎN CAUZE CU OBIECT EV ALUA BIL ÎN BANI - ART .450, 718 C OD . PR . CIV .

Dosar nr. _______/_______ ROMÂNIA INSTANŢA SECŢIA ÎNCHEIERE Şedinţa publică din data de ____________ Completul compus din: Preşedinte - …………………. Judecător – …………………. Grefier - ……………………. Pe rol, soluţionarea cererii de suspendare a executării provizorii formulate de apelantul …………………………….. cu privire la sentinţa civilă nr…………………. pronunţată de ………………. în dosarul civil nr……………….. în contradictoriu cu …………………… având ca obiect …………………... La apelul nominal făcut în şedinţă publică se constată lipsa părţilor [/ răspunde ………..] Procedura este legal îndeplinită cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de art………….. Cod.pr.civ. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă prin care s–au evidenţiat părţile, obiectul litigiului, stadiul procesual şi modul de îndep linire a procedurii de citare, arătându-se totodată că părţile[/partea ….] au/a solicitat judecata în lipsă în scris conform art.411 al.1 pct.2 teza finală şi alin.2. S-a mai evidenţia că cererea este scutită de la plata taxei judiciare de timbru [/ s-a achitat taxa judiciară de timbru în cuantum de ….]. Instanţa pune în discuţie stabilirea cuantumului cauţiunii datorate de apelant. Părţile arată că nu mai au alte cereri şi excepţii de formulat sau probe de propus. Instanţa, constatând că nu sunt motive de amânare, acordă cuvântul părţilor care arată următoarele: …….. Instanţa, constatând că nu sunt motive de amânare, rămâne în pronunţare luând act că se solicită judecata cauzei în lipsă.
164

INSTANŢA Cu privire la cererea de suspendare a executării provizorii a sentinţei apelate: În conformitate cu art. 450 al.4 Cod.pr.civ., suspendarea va putea fi încuviinţată numai cu plata unei cauţiuni al cărei cuantum va fi stabilit de instanţă în condiţiile art.718 alin.2 şi 3 Cod.pr.civ. Având în vedere valoarea pretenţiilor admise de către prima instanţă şi contestate în apel, precum şi faţă de obiectul şi limitele cererii de suspendare a executării provizorii, urmează a se stabili cuantumul cauţiunii la suma de ……... în conformitate cu art. 718 al.2 lit. a/b/c/d Cod.pr.civ.. Se va pune în vedere apelantului [prin citaţie] să consemneze cauţiunea stabilită până la termenul de judecată fixat. PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII DISPUNE: Stabileşte cuantumul cauţiunii pentru soluţionarea cererii de suspendare a executării provizorii a sentinţei civile nr. …. pronunţate de ….. la …….. lei. Pune în vedere apelantului să consemneze cauţiunea stabilită până la termenul de judecată fixat. Fixează termen de judecată la data de ……. cu citarea părţilor [/pentru când părţile au termen în cunoştinţă]. Pronunţată în şedinţă publică astăzi ……….

Complet grefier

165

91. Î NCHEIERE

DE STABILIR E A CAUŢIUNII PENTRU SOLUŢIONAREA CERERII DE SUSPENDARE A EXEC UTĂRII PROVIZORII A SENTINŢEI APELATE ÎN CAUZE CU OBIECT NEEVALUABIL ÎN BANI - ART .450, 718 C OD . PR . CIV .

Dosar nr. _______/_______ ROMÂNIA INSTANŢA SECŢIA ÎNCHEIERE Şedinţa publică din data de ____________ Completul compus din: Preşedinte - …………………. Judecător – …………………. Grefier - ……………………. Pe rol, soluţionarea cererii de suspendare a executării provizorii formulate de apelantul …………………………….. cu privire la sentinţa civilă nr…………………. pronunţată de ………………. în dosarul civil nr……………….. în contradictoriu cu …………………… având ca obiect …………………... La apelul nominal făcut în şedinţă publică se constată lipsa părţilor [/ răspunde ………..] Procedura este legal îndeplinită cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de art………….. Cod.pr.civ. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă prin care s–au evidenţiat părţile, obiectul litigiului, stadiul procesual şi modul de îndeplinire a procedurii de citare, arătându-se totodată că părţile[/partea ….] au/a solicitat judecata în lipsă în scris conform art.411 al.1 pct.2 teza finală şi alin.2. S-a mai evidenţia că cererea este scutită de la plata taxei judiciare de timbru [/ s-a achitat taxa judiciară de timbru în cuantum de ….]. Instanţa pune în discuţie stabilirea cuantumului cauţiunii datorate de apelant. Părţile arată că nu mai au alte cereri şi excepţii de formulat sau probe de propus. Instanţa, constatând că nu sunt motive de amânare, acordă cuvântul părţilor care arată următoarele: …….. Instanţa, constatând că nu sunt motive de amânare, rămâne în pronunţare luând act că se solicită judecata cauzei în lipsă.
166

INSTANŢA Cu privire la cererea de suspendare a executării provizorii a sentinţei apelate: În conformitate cu art. 450 al.4 Cod.pr.civ., suspendarea va putea fi încuviinţată numai cu plata unei cauţiuni al cărei cuantum va fi stabilit de instanţă în condiţiile art.718 alin.2 şi 3 Cod.pr.civ. Având în vedere că obiectul cauzei este unul neevaluabil în bani, urmează a se stabili cuantumul cauţiunii la suma de 1.000 lei în conformitate cu art. 718 al.3 Cod.pr.civ.. Se va pune în vedere apelantului [prin citaţie] să consemneze cauţiunea stabilită până la termenul de judecată fixat. PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII DISPUNE: Stabileşte cuantumul cauţiunii pentru soluţionarea cererii de suspendare a executării provizorii a sentinţei civile nr. …. pronunţate de ….. la …….. lei. Pune în vedere apelantului să consemneze cauţiunea stabilită până la termenul de judecată fixat. Fixează termen de judecată la data de ……. cu citarea părţilor [/pentru când părţile au termen în cunoştinţă]. Pronunţată în şedinţă publică astăzi ……….

Complet grefier

167

92. D ECIZIE

DE RESPINGERE A APELU LUI PRINCIPAL CA INADMISIBIL URMAR E A RENUNŢĂRII LA CALE A DE ATAC - ART .467 (1)

Dosar nr. _______/_______ ROMÂNIA INSTANŢA SECŢIA
DECIZIA CIVILĂ NR._____

Şedinţa publică din data de ____________ Completul compus din: …………………. Pe rol, soluţionarea apelului civil formulat de apelantul …………………………….. împotriva sentinţei civile nr…………………. pronunţate de ………………. în dosarul civil nr……………….. în contradictoriu cu …………………… având ca obiect …………………... La apelul nominal făcut în şedinţă publică se constată lipsa părţilor/ [răspunde ………..] S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă prin care s–au evidenţiat părţile, obiectul litigiului, stadiul procesual şi modul de îndeplinire a procedurii de citare, arătându-se totodată că părţile [/partea ….] au/a solicitat judecata în lipsă în scris conform art.411 al.1 pct.2 teza finală şi alin.2. Procedura este legal îndeplinită cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de art………….. Cod.pr.civ. Instanţa pune în discuţie excepţia inadmisibilităţii apelului invocată din oficiu [/de către intimat prin întâmpinare]. Părţile arată că nu mai au alte cereri şi excepţii de formulat. Instanţa, constatând că nu sunt motive de amânare, apreciază cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul părţilor care arată următoarele: …….. Instanţa rămâne în pronunţare asupra excepţiei. Instanţa, constatând că nu sunt motive de amânare, apreciază cauza în stare de judecată şi rămâne în pronunţare asupra excepţiei, luând act că se solicită judecata cauzei în lipsă.

INSTANŢA Asupra apelului de faţă: Prin sentinţa civilă pronunţată de …. …………….. s-a ………………
168

. Definitivă. Preşedinte. şi consemnată în ….467 al. Judecător. prin act autentic [/declaraţia verbală dată în faţa instanţei de fond la data de ….civ.464 al. având ca obiect cererea …….pr.] a invocat excepţia inadmisibilităţii formulării apelului.civ.1 Cod.pr. se va admite excepţia şi se va respinge apelul ca inadmisibil.1 şi art. …… pronunţate de ……. din oficiu. Faţă de prevederile art. ….civ.248 (1) Cod.2 Cod. acesta nu mai poate formula apel principal.pr.civ. reţinând următoarele: Potrivit art. partea care a renunţat expres la apel cu privire la o hotărâre nu mai are dreptul să formuleze apel principal. în temeiul art. instanţa urmează a analiza cu prioritate această excepţie.].467 al.pr. 169 . Ca urmare. PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII DECIDE Admite excepţia inadmisibilităţii formulării apelului. în dosarul nr. Faţă de aceste considerente. În cauză se constată că apelantul a renunţat expres la dreptul de a formula apel împotriva sentinţei civile pronunţate în cauză în condiţiile art. intimatul. grefier.1 Cod.463 al.Împotriva acestei soluţii a formulat apel ……………………………… La termenul din ……………… instanţa. [/ prin întâmpinare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi ……. Respinge ca inadmisibil apelul formulat împotriva sentinţei civile nr.

Instanţa.] au/a solicitat judecata în lipsă în scris conform art.. …………….civ. stadiul procesual şi modul de îndeplinire a procedurii de citare. apreciază cauza în stare de judecată şi rămâne în pronunţare asupra excepţiei.1 pct. D ECIZIE DE ART . obiectul litigiului.2 teza finală şi alin. arătându-se totodată că părţile [/partea …._____ Şedinţa publică din data de ____________ Completul compus din: ………………….. în contradictoriu cu …………………… având ca obiect …………………. Instanţa rămâne în pronunţare asupra excepţiei.468 .. Instanţa... soluţionarea apelului civil formulat de apelantul …………………………….pr.. luând act că se solicită judecata cauzei în lipsă. INSTANŢA Asupra apelului de faţă: Prin sentinţa civilă pronunţată de ….2.] S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă prin care s–au evidenţiat părţile.411 al. Procedura este legal îndeplinită cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de art…………. constatând că nu sunt motive de amânare. constatând că nu sunt motive de amânare. Dosar nr. s-a ……………… 170 .185 RESPINGERE A APELU LUI PRINCIPAL CA T ARDIV - ART . Cod. Pe rol. La apelul nominal făcut în şedinţă publică se constată lipsa părţilor/ [răspunde ………. apreciază cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul părţilor care arată următoarele: …….93. pronunţate de ………………. Instanţa pune în discuţie excepţia tardivităţii apelului invocată din oficiu [/de către intimat prin întâmpinare]. împotriva sentinţei civile nr…………………. _______/_______ ROMÂNIA INSTANŢA SECŢIA DECIZIA CIVILĂ NR. Părţile arată că nu mai au alte cereri şi excepţii de formulat... în dosarul civil nr……………….

Raportând data comunicării hotărârii la data depunerii cererii de apel se constată că termenul prevăzut de art. a fost depăşit.pr.480 raportat la art. grefier.civ. având ca obiect cererea ……. Cererea de apel a fost depusă personal şi înregistrată la instanţa a cărei hotărâre se atacă [/depusă la poşta/ serviciul de curierat] în acord cu art. în temeiul art. . intimatul. la data de ……………….185 Cod.pr.pr.pr.pr.1 şi 2 Cod.1 Cod. Judecător.163 al.pr.pr.184 al. instanţa urmează a analiza cu prioritate această excepţie.civ.3 şi 4 sau art. calculat în acord cu art. reţinând următoarele: Potrivit art.471 al. Faţă de aceste considerente. În cauză nu s-a formulat cerere de repunere în termen în conformitate cu art.civ.Împotriva acestei soluţii a formulat apel ……………………………… La termenul din ……………… instanţa. Preşedinte. Pronunţată în şedinţă publică astăzi …….civ.185 Cod.469 Cod.186(2) Cod. ….civ.civ. Faţă de prevederile art.pr. Definitivă. …… pronunţate de …….pr... în dosarul nr.468 al. se va admite excepţia şi se va respinge apelul ca tardiv formulat. Respinge ca tardiv apelul formulat împotriva sentinţei civile nr.181 şi 182 Cod. 171 .161 [/162] şi art. şi nici nu s-au invocat şi probat împrejurări care să determine întreruperea sau suspendarea termenului în condiţiile art.468 al. termenul de 30 de zi le pentru formularea apelului curge de la comunicarea hotărârii. Din cuprinsul dovezii de comunicare a hotărârii rezultă că aceasta s -a realizat la data de …………… în condiţiile art.. PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII DECIDE Admite excepţia tardivităţii formulării apelului.[…] Cod. intervenind sancţiunea decăderii în conformitate cu art.248 (1) Cod. [/ prin întâmpin are.civ.pr.civ.] a invocat excepţia tardivităţii formulării apelului.1 Cod.civ. din oficiu.civ.

474 . Î NCHEIERE DE ADMITERE A EXCEPŢIEI / PROVOCAT .411 al.. apreciază cauza în stare de judecată şi rămâne în pronunţare asupra excepţiei. constatând că nu sunt motive de amânare. Instanţa pune în discuţie excepţia tardivităţii apelului incident [/provicat] invocată din oficiu [/de către apelantul . Procedura este legal îndeplinită cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de art………….2. La apelul nominal făcut în şedinţă publică se constată lipsa părţilor/ [răspunde ………. Părţile arată că nu mai au alte cereri şi excepţii de formulat. pronunţate de ………………. INSTANŢA Asupra excepţiei invocate: 172 . în contradictoriu cu …………………… având ca obiect …………………. luând act că se solicită judecata cauzei în lipsă. împotriva sentinţei civile nr…………………. Instanţa rămâne în pronunţare asupra excepţiei. constatând că nu sunt motive de amânare. ART .intimat prin întâmpinare]. arătându-se totodată că părţile [/partea ….... obiectul litigiului... Instanţa. Cod.94. apreciază cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul părţilor care arată următoarele: …….. Instanţa. _______/_______ T ARDIVIT ĂŢ II APELU LUI INCIDENT ROMÂNIA INSTANŢA SECŢIA ÎNCHEIERE Şedinţa publică din data de ____________ Completul compus din: …………………. şi a apelului incident [/provocat] formulat de ………….] au/a solicitat judecata în lipsă în scris conform art. în dosarul civil nr………………. stadiul procesual şi modul de îndeplinire a procedurii de citare..ART . soluţionarea apelului civil formulat de apelantul …………………………….pr. Pe rol.civ.] S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă prin care s–au evidenţiat părţile.2 teza finală şi alin.1 pct.185 Dosar nr.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi …… 173 . Faţă de prevederile art. Faţă de aceste considerente. instanţa urmează a analiza cu prioritate această excepţie.184 al.pr.186(2) Cod. [/ prin întâmpinare. .163 al. Deşi a formulat întâmpinare în termenul prevăzut de art. în temeiul art.pr. s-a ……………… Împotriva acestei soluţii a formulat apel ……………………………… La data de …………………. Rezultă astfel că termenul prevăzut de art. PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII DISPUNE Admite excepţia tardivităţii formulării apelului incident [/provocat]..] a invocat excepţia tardivităţii formulării apelului provocat [/incident]. Fixează termen la data de ….pr. reţinând următoarele: Potrivit art.civ.471 al. …………….248 (1) Cod.pr.civ.471 al.civ.1 Cod.civ.civ.pr.480 raportat la art. a depus la dosar propria cererea de apel având caracterul unui apel incident [/provocat].. Intimatul nu a formulat în termenul prevăzut de art. intervenind sancţiunea decăderii în conformitate cu art.469 Cod.185 Cod..pr. În cauză nu s-a formulat cerere de repunere în termen în conformitate cu art. intimatul ……………….1 Cod.pr.pr. apelantul intimat. din oficiu.civ.185 Cod.6 Cod.3 şi 4 sau art.pr.pr.474 al.Prin sentinţa civilă pronunţată de …. apelul incident [/provocat] se depune odată cu întâmpinarea la apelul principal.474 al. Din cuprinsul dovezii de comunicare a cererii de apel rezultă că aceasta sa realizat la data de …………… în condiţiile art. nici întâmpinare şi nici cerere de apel incident [/ provocat]. . a fost depăşit.civ.1 Cod.civ. pentru continuarea judecăţii pentru când se citează părţile.161 [/162] şi art. intimatul nu a formulat şi cerere de apel incident [/ provocat] odată cu aceasta. se va admite excepţia şi se va constat că apelul incident [/provocat] a fost tardiv formulat. La termenul din ……………… instanţa. la data de ……………….civ. Cererea de apel a fost depusă personal şi înregistrată la instanţa de apel [/depusă la poşta/ serviciul de curierat] în acord cu art.6 Cod.civ.. şi nici nu s-au invocat şi probat împrejurări care să determine întreruperea sau suspendarea termenului în condiţiile art.[…] Cod.471 al.civ.pr.

şi s-a achitat taxa judiciară de timbru în cuantum de …. _______/_______ ROMÂNIA INSTANŢA SECŢIA DECIZIA CIVILĂ NR...civ. arătându-se totodată că părţile [/partea ….95. pronunţate de ……………….. ART . în dosarul civil nr……………….pr... luând act că se solicită judecata cauzei în lipsă.2. Procedura este legal îndeplinită cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de art…………. împotriva deciziei [/sentinţei] civile nr…………………. N ULITATE RECURS PENTRU NEÎ NCADRAREA ÎN MOTIVEL E ART . stadiul procesual şi modul de îndeplinire a procedurii de citare. La apelul nominal făcut în şedinţă publică se constată lipsa părţilor/ răspunde ……….] au/a solicitat judecata în lipsă în scris conform art. constatând că nu sunt motive de amânare. obiectul litigiului.487. Pe rol. …. Instanţa pune în discuţie excepţia nulităţii recursului invocată din oficiu [/de către intimat] pentru neîncadrarea în motivele de casare. constatând că nu sunt motive de amânare. ART .488. Instanţa. D ).486 (1) LIT . ].1 pct.489 Dosar nr. ART .2 teza finală şi alin. soluţionarea recursului formulat de recurentul ……………………………. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă prin care s–au evidenţiat părţile. Instanţa. apreciază cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul părţilor care arată următoarele: …….. Instanţa rămâne în pronunţare asupra excepţiei. 174 . S-a mai evidenţiat că declararea recursului s-a făcut în termen legal.411 al. [/ cererea este scutită de la plata taxei judiciare de timbru conform art. în contradictoriu cu …………………… având ca obiect …………………. Cod. apreciază cauza în stare de judecată şi rămâne în pronunţare asupra excepţiei._____ DE CASARE - Şedinţa publică din data de ____________ Completul compus din: ………………….. Părţile arată că nu mai au alte cereri şi excepţii de formulat...

Faţă de aceste considerente. PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII DECIDE Admite excepţia nulităţii recursului.488. Definitivă. recursul este nul dacă motivele invocate nu se încadrează în motivele de casare prevăzute de art. În motivarea recursului său.civ. .INSTANŢA Asupra recursului de faţă: Prin sentinţa [/decizia] nr.488(1) Cod. Potrivit art. Din analiza motivelor de recurs invocate se constată că acestea nu se încadrează în nici unul dintre motivele de casare prevăzute de art.civ.] a invocat excepţia nulităţii recursului pentru neîncadrarea în motivele e casare. se va constata nulitatea recursului. pronunţată de …… s-a ………. Faţă de prevederile art.civ. Faţă de această situaţie.pr.489 al. instanţa urmează a analiza cu prioritate această excepţie. împotriva 175 . Împotriva acestei soluţii a formulat recurs …………. intimatul.489 al.pr.civ.civ. din oficiu. acesta a arătat următoarele: ………. la termenul din ……………… instanţa.pr.3 Cod. ….pr.488 Cod.2 Cod. [/ prin întâmpinare. Constată nulitatea recursului declarat ……………………………………………………………………… Pronunţată în şedinţă publică astăzi …….248 (1) Cod. reţinând următoarele: Recursul este o cale extraordinară de atac care poate fi exercitată numai pentru motivele expres şi limitativ prevăzute de lege respectiv numai pentru motivele de casare indicate în art.pr. În cauză nu se identifică motive de casare de ordine publică care să fie invocate din oficiu în conformitate cu art.

stadiul procesual şi modul de îndeplinire a procedurii de citare. 176 . în dosarul civil nr………………. _______/_______ ROMÂNIA INSTANŢA SECŢIA DECIZIA CIVILĂ NR.. împotriva deciziei [/sentinţei] civile nr…………………. N ULITATE RECURS ART . soluţionarea recursului formulat de recurentul ……………………………. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă prin care s–au evidenţiat părţile._____ Şedinţa publică din data de ____________ Completul compus din: …………………. arătându-se totodată că părţile [/partea ….486 (3) PENTR U NEIN DICAREA MENŢIUNILOR OBLIGATORII - Dosar nr. pronunţate de ……………….2 teza finală şi alin.. apreciază cauza în stare de judecată şi rămâne în pronunţare asupra excepţiei.96.pr. Instanţa.. în contradictoriu cu …………………… având ca obiect ………………….. ] Instanţa pune în discuţie excepţia nulităţii recursului invocată din oficiu [/de către intimat]. constatând că nu sunt motive de amânare.. luând act că se solicită judecata cauzei în lipsă. Cod. obiectul litigiului.civ.2. La apelul nominal făcut în şedinţă publică se constată lipsa părţilor/ răspunde ………. şi s-a achitat taxa judiciară de timbru în cuantum de ….] au/a solicitat judecata în lipsă în scris conform art.1 pct.. [/ cererea este scutită de la plata taxei judiciare de timbru conform art. Părţile arată că nu mai au alte cereri şi excepţii de formulat. apreciază cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul părţilor care arată următoarele: …….. Procedura este legal îndeplinită cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de art…………. Instanţa. S-a mai evidenţiat că declararea recursului s-a făcut în termen legal. …. Pe rol.411 al. Instanţa rămâne în pronunţare asupra excepţiei.. constatând că nu sunt motive de amânare..

civ.] a invocat excepţia nulităţii recursului. [/ prin întâmpinare. (…) Cod. s -a pus în vedere recurentului să completeze cererea de recurs în sensul de a ………… ceea ce nu s-a întâmplat.e) sunt prevăzute sub sancţiunea nulităţii.2 raportat la art.1 Cod.486 al.248 (1) Cod. se va constata nulitatea recursului. care sunt obligatorii în conformitate cu art.471 Cod.. acesta nu a îndeplinit obligaţia de a complini lipsurile cererii în termenul legal şi nici până la terenul de judecată stabilit. pronunţată de …… s-a ………. Deşi s-a pus în vedere recurentului. Împotriva acestei soluţii a formulat recurs …………..pr.pr. cererea de recurs formulată în cauză nu cuprinde următoarele menţiuni: ……. Potrivit art.a) şi c) .486 al.3 Cod. împotriva 177 .486 al.INSTANŢA Asupra recursului de faţă: Prin sentinţa [/decizia] nr.pr.pr.civ. La termenul din ……………… instanţa. Constată nulitatea recursului declarat ……………………………………………………………………… Pronunţată în şedinţă publică astăzi ……. …. intimatul. . menţiunile prevăzute la alineatul 1 lit. Faţă de aceste considerente. din oficiu.1 lit. Definitivă. în condiţiile art.civ. reţinând următoarele: Contrar prevederilor art. instanţa urmează a analiza cu prioritate această excepţie. Faţă de lipsa unora dintre elementele obligatorii ale cererii de recurs. Faţă de prevederile art. PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII DECIDE Admite excepţia nulităţii recursului.490 al.civ.pr.civ.

Părţile arată că nu mai au alte cereri şi excepţii de formulat. N ULITATE RECURS PENTRU ART . D ). pronunţate de ………………. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă prin care s–au evidenţiat părţile.2. apreciază cauza în stare de judecată şi rămâne în pronunţare asupra excepţiei. constatând că nu sunt motive de amânare.. Instanţa. împotriva deciziei [/sentinţei] civile nr…………………. luând act că se solicită judecata cauzei în lipsă.. La apelul nominal făcut în şedinţă publică se constată lipsa părţilor/ răspunde ………. 178 ..] au/a solicitat judecata în lipsă în scris conform art..._____ Şedinţa publică din data de ____________ Completul compus din: …………………. [/ cererea este scutită de la plata taxei judiciare de timbru conform art.civ. Instanţa rămâne în pronunţare asupra excepţiei. Cod.. …. arătându-se totodată că părţile [/partea …. stadiul procesual şi modul de îndeplinire a procedurii de citare.2 teza finală şi alin.1 pct. în dosarul civil nr………………. Instanţa. constatând că nu sunt motive de amânare. soluţionarea recursului formulat de recurentul ……………………………. S-a mai evidenţiat că declararea recursului s-a făcut în termen legal.489 Dosar nr.. ART . ROMÂNIA INSTANŢA SECŢIA DECIZIA CIVILĂ NR. apreciază cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul părţilor care arată următoarele: …….486 (1) LIT .. Pe rol. în contradictoriu cu …………………… având ca obiect ………………….411 al.97. şi s-a achitat taxa judiciară de timbru în cuantum de …. Procedura este legal îndeplinită cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de art………….pr.. obiectul litigiului. ] Instanţa pune în discuţie excepţia nulităţii recursului invocată din oficiu [/de către intimat] pentru nemotivarea acestuia. _______/_______ NEMOTI VARE - ART .487.

489 al.1 Cod. Definitivă.489 al.. la termenul din ……………… instanţa.pr. din oficiu.pr. Faţă de prevederile art.d) şi art. Împotriva acestei soluţii a formulat recurs …………. reţinând următoarele: Contrar prevederilor art. PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII DECIDE Admite excepţia nulităţii recursului. instanţa urmează a analiza cu prioritate această excepţie.civ. Constată nulitatea recursului declarat ……………………………………………………………………… Pronunţată în şedinţă publică astăzi ……. fără a-l motiva.] a invocat excepţia nulităţii recursului.486 al.civ. intimatul. recursul este nul dacă nu a fost motivat în termen legal cu excepţia cazului în care există motive de casare de ordine publică.pr.1 Cod. Faţă de aceste considerente.3 Cod.248 (1) Cod. Faţă de această situaţie.487 al.civ.pr. cererea de recurs formulată în cauză nu cuprinde motivele de nelegalitate pe care se întemeiază recursul şi dezvoltarea lor.INSTANŢA Asupra recursului de faţă: Prin sentinţa [/decizia] nr. pronunţată de …… s-a ………. împotriva 179 .1 lit. În cauză nu se identifică motive de casare de ordine publică care să fie invocate din oficiu în conformitate cu art. Potrivit art. se va constata nulitatea recursului. ….civ. [/ prin întâmpinare.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă prin care s–au evidenţiat părţile. împotriva deciziei [/sentinţei] civile nr…………………. arătându-se totodată că părţile [/partea …. Instanţa rămâne în pronunţare asupra excepţiei..2 teza finală şi alin. în contradictoriu cu …………………… având ca obiect …………………. şi s-a achitat taxa judiciară de timbru în cuantum de ….pr. pronunţate de ………………. ] iar la data de …. apreciază cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul părţilor care arată următoarele: ……. Părţile arată că nu mai au alte cereri şi excepţii de formulat.] au/a solicitat judecata în lipsă în scris conform art. _______/_______ ÎN TERMEN - ART .487.. N ULITATE RECU RS PENTRU NEMOTIVARE LIT . 180 . D ). stadiul procesual şi modul de îndeplinire a procedurii de citare.civ. constatând că nu sunt motive de amânare.. ART . Procedura este legal îndeplinită cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de art…………. în dosarul civil nr……………….411 al. [/ cererea este scutită de la plata taxei judiciare de timbru conform art. Instanţa. Instanţa pune în discuţie excepţia nulităţii recursului invocată din oficiu [/de către intimat] pentru nemotivarea în termen a acestuia. Cod.98. s-a depus un memoriu cuprinzând motivele de recurs. apreciază cauza în stare de judecată şi rămâne în pronunţare asupra excepţiei... constatând că nu sunt motive de amânare.. ART .. obiectul litigiului. soluţionarea recursului formulat de recurentul ……………………………. ….486 (1) ROMÂNIA INSTANŢA SECŢIA DECIZIA CIVILĂ NR.2. luând act că se solicită judecata cauzei în lipsă.... S-a mai evidenţiat că declararea recursului s-a făcut în termen legal.1 pct. Pe rol. La apelul nominal făcut în şedinţă publică se constată lipsa părţilor/ răspunde ……….489 Dosar nr._____ Şedinţa publică din data de ____________ Completul compus din: …………………. Instanţa.

INSTANŢA Asupra recursului de faţă: Prin sentinţa [/decizia] nr.civ. Faţă de prevederile art.] a invocat excepţia nulităţii recurs ului.pr. împotriva 181 . . memoriul cuprinzând motivele de recurs fiind depuse ulterior. la termenul din ……………… instanţa.pr.civ.487 al. Se constată astfel că recursul a fost motivat dar nu în termen legal. la care face referire excepţia prevăzută de art. reţinând următoarele: Contrar prevederilor art. instanţa urmează a analiza cu prioritate această excepţie.civ.5 Cod. intimatul. Împotriva acestei soluţii a formulat recurs ………….civ. Faţă de aceste considerente.pr.1 Cod. depus la data de …… recurentul a indicat motivele de recurs.1 Cod.486 al. recursul este nul dacă nu a fost motivat în termen legal cu excepţia cazului în care există motive de casare de o rdine publică. din oficiu.pr.487 al.pr. În cauză nu sunt incidente prevederile art.248 (1) Cod.1 lit. pronunţată de …… s-a ………. Definitivă.d) şi art. cererea de recurs formulată în cauză nu cuprinde motiv ele de nelegalitate pe care se întemeiază recursul şi dezvoltarea lor.civ.489 al.489 al. [/ prin întâmpinare.pr.1 Cod. ….civ.470 al.3 Cod. PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII DECIDE Admite excepţia nulităţii recursului. Faţă de această situaţie.. Printr-un memoriu separat. se va constata nulitatea recursului. Constată nulitatea recursului declarat ……………………………………………………………………… Pronunţată în şedinţă publică astăzi ……. În cauză nu se identifică motive de casare de ordine publică care să fie invocate din oficiu în conformitate cu art. fără a-l motiva. Potrivit art.

Instanţa.] au/a solicitat judecata în lipsă în scris conform art. luând act că se solicită judecata cauzei în lipsă..pr. apreciază cauza în stare de judecată şi rămâne în pronunţare asupra excepţiei. aceasta nu este motivată şi s-a achitat taxa judiciară de timbru în cuantum de ….504(3) Dosar nr. obiectul litigiului. stadiul procesual şi modul de înde plinire a procedurii de citare. arătându-se totodată că părţile [/partea …. în dosarul civil nr……………….. constatând că nu sunt motive de amânare.. constatând că nu sunt motive de amânare. pronunţate de ………………. [/ cererea este scutită de la plata taxei judiciare de timbru conform art.ART . Procedura este legal îndeplinită cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de art………….2 teza finală şi alin. apreciază cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul părţilor care arată următoarele: …….. D ECIZIE DE RESPINGERE A UNEI NOI CONTEST AŢII ÎN ANULARE CA INADMISIBILĂ .. împotriva deciziei [/sentinţei] civile nr…………………. La apelul nominal făcut în şedinţă publică se constată lipsa părţilor/ răspunde ………._____ Şedinţa publică din data de ____________ Completul compus din: …………………. ] Instanţa pune în discuţie excepţia inadmisibilităţii contestaţiei în anulare invocată din oficiu [/de către intimat prin întâmpinare]. …. soluţionarea contestaţiei în anulare formulată de contestatorul recurent ……………………………. _______/_______ ROMÂNIA INSTANŢA SECŢIA DECIZIA CIVILĂ NR. în contradictoriu cu …………………… având ca obiect ………………….411 al. Instanţa.. Pe rol. Cod.1 pct.99. 182 ..civ. S-a mai evidenţiat că declararea contestaţiei în anulare s -a făcut în termen legal. Instanţa rămâne în pronunţare asupra excepţiei. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă prin care s–au evidenţiat părţile.. Părţile arată că nu mai au alte cereri şi excepţii de formulat.2..

504 al. La termenul din ……………… instanţa.pr.504 al. În cauză. de către ………… în contradictoriu cu ………………………. [/ prin întâmpinare.] a invocat excepţia inadmisibilităţii formulării contestaţiei în anulare. s-a ……… Împotriva acestei hotărâri a formulat contestaţie în anulare contestatorul …………. intimatul.3 Cod. reţinând următoarele: Potrivit art. din oficiu.pr.INSTANŢA Asupra contestaţiei în anulare de faţă: Prin decizia …….civ. Faţă de aceste considerente.civ. chiar dacă se invocă alte motive.civ. se va admite excepţia şi se va respinge contestaţia în anulare ca inadmisibilă. pronunţată de ……. …… / …….. instanţa urmează a analiza cu prioritate această excepţie.. Definitivă / cu apel / cu recurs. o hotărâre împotriva căreia s -a exercitat contestaţia în anulare nu mai poate fi atacată de aceeaşi parte cu o nouă contestaţie în anulare.248 (1) Cod. se constată că împotriva aceleiaşi hotărâri contestatorul a mai formulat o contestaţie în anulare care a fost soluţionată prin decizia [/sentinţa] civilă nr. Faţă de prevederile art.pr. 183 .3 Cod. în temeiul art. PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII DECIDE Respinge ca inadmisibilă formulată contestaţia în anulare formulată împotriva …………………. Pronunţată în şedinţă publică astăzi ……………..

2 teza finală şi alin. luând act că se solicită judecata cauzei în lipsă.ART . obiectul litigiului. în dosarul civil nr………………. apreciază cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul părţilor care arată următoarele: ……. Instanţa. stadiul procesual şi modul de îndeplinire a procedurii de citare._____ Şedinţa publică din data de ____________ Completul compus din: …………………. 184 . apreciază cauza în stare de judecată şi rămâne în pronunţare asupra excepţiei. pronunţate de ………………. Instanţa.411 al.] au/a solicitat judecata în lipsă în scris conform art. în contradictoriu cu …………………… având ca obiect …………………. constatând că nu sunt motive de amânare..506(1) Dosar nr. ….. Cod..pr. constatând că nu sunt motive de amânare. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă prin care s–au evidenţiat părţile. arătându-se totodată că părţile [/partea ….. Procedura este legal îndeplinită cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de art………….. _______/_______ ROMÂNIA INSTANŢA SECŢIA DECIZIA CIVILĂ NR. Pe rol. ] Instanţa pune în discuţie excepţia tardivităţii contestaţiei în anulare invocată din oficiu [/de către intimat prin întâmpinare].. Părţile arată că nu mai au alte cereri şi excepţii de formulat..2..civ. soluţionarea contestaţiei în anulare formulată de contestatorul recurent ……………………………..1 pct. S-a mai evidenţiat că declararea contestaţiei în anulare s-a făcut la data de ……………. D ECIZIE DE RESPINGERE A CONTESTAŢIEI ÎN AN ULA RE CA T ARDIVĂ PENTRU DEPĂŞIREA TER MENULUI DE 15 ZILE . Instanţa rămâne în pronunţare asupra excepţiei.100. şi s-a achitat taxa judiciară de timbru în cuantum de …. La apelul nominal făcut în şedinţă publică se constată lipsa părţilor/ răspunde ……….. [/ cererea este scutită de la plata taxei judiciare de timbru conform art. împotriva deciziei [/sentinţei] civile nr………………….

civ.184 al.1 Cod.civ.pr.. Definitivă / cu apel / cu recurs. intervenind sancţiunea decăderii în conformitate cu art.pr.pr. instanţa urmează a analiza cu prioritate această excepţie.civ. şi nici nu s-au invocat şi probat împrejurări care să determine întreruperea sau suspendarea termenului în condiţiile art. La termenul din ……………… instanţa.civ. Contestaţia în anulare a fost depusă personal şi înregistrată la instanţa a cărei hotărâre se atacă [/depusă la poşta/ serviciul de curierat] în acord cu art.. din oficiu. PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII DECIDE Respinge ca tardiv formulată contestaţia în anulare formulată împotriva ………………….1 Cod.civ. . Faţă de aceste considerente. Faţă de prevederile art. termenul de formulare a contestaţiei în anulare de 15 de zile curge de la comunicarea hotărârii.. 185 ..pr..3 şi 4 Cod.181 şi 182 Cod. de către ………… în contradictoriu cu ……………………….161 [/162] şi art.505 al.pr.pr. în temeiul art.pr.186(2) Cod. Raportând data comunicării hotărârii la data depunerii contestaţiei în anulare se constată că termenul de 15 zile prevăzut de art. Pronunţată în şedinţă publică astăzi ……………. s-a ……… Împotriva acestei hotărâri a formulat contestaţie în anulare contestatorul ………….] a invocat excepţia tardivităţii formulării contestaţiei în anulare.civ.civ.185 Cod.pr.506 al.pr.1 raportat la art.506 al.INSTANŢA Asupra contestaţiei în anulare de faţă: Prin decizia ……. pronunţată de ……. intimatul.[…] Cod.163 al.pr. În cauză nu s-a formulat cerere de repunere în termen în conformitate cu art.185 Cod. Din cuprinsul dovezii de comunicare a hotărârii rezultă că aceasta s -a realizat la data de …………… în condiţiile art. se va admite excepţia şi se va respinge contestaţia în anulare ca tardiv formulată.506 Cod.civ.civ.248 (1) Cod. [/ prin întâmpinare. calculat în acord cu art..civ. la data de ………………. a fost depăşit. reţinând următoarele: Potrivit art.

apreciază cauza în stare de judecată şi rămâne în pronunţare asupra excepţiei. _______/_______ ROMÂNIA INSTANŢA SECŢIA DECIZIA CIVILĂ NR.. Instanţa..._____ Şedinţa publică din data de ____________ Completul compus din: …………………. arătându-se totodată că părţile [/partea …. constatând că nu sunt motive de amânare. Instanţa rămâne în pronunţare asupra excepţiei. 186 . Procedura este legal îndeplinită cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de art…………. în contradictoriu cu …………………… având ca obiect ………………….. Pe rol.506(1) Dosar nr. soluţionarea contestaţiei în anulare formulată de contestatorul recurent …………………………….101. luând act că se solicită judecata cauzei în lipsă. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă prin care s–au evidenţiat părţile.. stadiul procesual şi modul de îndeplinire a procedurii de citare. constatând că nu sunt motive de amânare. …. ] Instanţa pune în discuţie excepţia tardivităţii contestaţiei în anulare invocată din oficiu [/de către intimat prin întâmpinare].2. împotriva deciziei [/sentinţei] civile nr…………………. S-a mai evidenţiat că declararea contestaţiei în anulare s-a făcut la data e …………. Cod. în dosarul civil nr………………. [/ cererea este scutită de la plata taxei judiciare de timbru conform art. D ECIZIE DE RESPINGERE A CONTESTAŢIEI ÎN AN ULARE CA T ARDIVĂ PENTRU DEPĂŞIREA TER MENULUI DE UN AN . pronunţate de ………………. şi s-a achitat taxa judiciară de timbru în cuantum de …. Părţile arată că nu mai au alte cereri şi excepţii de formulat.ART . La apelul nominal făcut în şedinţă publică se constată lipsa părţilor/ răspunde ………. apreciază cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul părţilor care arată următoarele: …….1 pct.civ.2 teza finală şi alin..pr.411 al.. Instanţa... obiectul litigiului.] au/a solicitat judecata în lipsă în scris conform art.

.1 pct. s-a ……… Împotriva acestei hotărâri a formulat contestaţie în anulare contestatorul ………….civ.506 Cod.INSTANŢA Asupra contestaţiei în anulare de faţă: Prin decizia ……. a fost depăşit. de către ………… în contradictoriu cu ……………………….civ. PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII DECIDE Respinge ca tardiv formulată contestaţia în anulare formulată împotriva …………………. intimatul.pr. [/ prin întâmpinare.1 Cod.civ.505 al.1 raportat la art.1 Cod.506 al. Pronunţată în şedinţă publică astăzi …………….185 Cod..civ.506 al. […] Cod. Faţă de aceste considerente.pr.civ.pr. La termenul din ……………… instanţa.. contestaţia în anulare poate fi formulată în termen de 15 de zile de la comunicarea hotărârii dar nu mai târziu de un an de la data la care hotărârea a rămas definitivă.pr. Raportând data rămânerii definitive a hotărârii la data depunerii contestaţiei în anulare se constată că termenul de un an prevăzut de art. la data de ………………. se va admite excepţia şi se va respinge contestaţia în anulare ca tardiv formulată. reţinând următoarele: Potrivit art. intervenind sancţiunea decăderii în conformitate cu art.pr.civ.civ. în conformitate cu art.. Definitivă / cu apel / cu recurs. Contestaţia în anulare a fost depusă personal şi înregistrată la instanţa a cărei hotărâre se atacă [/depusă la poşta/ serviciul de curierat] în acord cu art. pronunţată de ……. Hotărârea a devenit definitivă la data de ……….181 şi 182 Cod.185 Cod. Faţă de prevederile art. din oficiu.pr. calculat în acord cu art.] a invocat excepţia tardivităţii formulării contestaţiei în anulare..pr.pr.. 187 . în temeiul art.civ. instanţa urmează a analiza cu prioritate această excepţie.248 (1) Cod.634 al.

. Pe rol. 188 .pr.102. [/ cererea este scutită de la plata taxei judiciare de timbru conform art. Dosar nr..2. apreciază cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul părţilor care arată următoarele: ……. S-a mai evidenţiat că declararea contestaţiei în anulare s -a făcut în termen legal.1 pct. luând act că se solicită judecata cauzei în lipsă.2 teza finală şi alin. apreciază cauza în stare de judecată şi rămâne în pronunţare asupra excepţiei. Instanţa. Procedura este legal îndeplinită cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de art…………. PR .ART . în contradictoriu cu …………………… având ca obiect …………………. ] Instanţa pune în discuţie excepţia nulităţii contestaţiei în anulare invocată din oficiu [/de către intimat]. în dosarul civil nr……………….411 al. arătându-se totodată că părţile [/partea …. pronunţate de ………………. aceasta nu este motivată şi s-a achitat taxa judiciară de timbru în cuantum de ….506 ALIN . constatând că nu sunt motive de amânare. _______/_______ ROMÂNIA INSTANŢA SECŢIA DECIZIA CIVILĂ NR. constatând că nu sunt motive de amânare.. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă prin care s–au evidenţiat părţile. Instanţa... stadiul procesual şi modul de îndeplinire a procedurii de citare. D ECIZIE DE ANULARE A CONTESTAŢIEI ÎN ANUL ARE PENTRU NEMOTIVARE ÎN TERMEN . Cod. soluţionarea contestaţiei în anulare formulată de contestatorul recurent ……………………………. obiectul litigiului._____ Şedinţa publică din data de ____________ Completul compus din: ………………….. Părţile arată că nu mai au alte cereri şi excepţii de formulat sau probe de propus.2 C OD . Instanţa rămâne în pronunţare asupra excepţiei. împotriva deciziei [/sentinţei] civile nr………………….] au/a solicitat judecata în lipsă în scris conform art. CIV . …...civ. La apelul nominal făcut în şedinţă publică se constată lipsa părţilor/ răspunde ………..

contestaţia în anulare se motivează în termenul de 15 zile de la comunicarea hotărârii sub sancţiunea nulităţii.pr. se va admite excepţia şi se va constata nulitatea contestaţiei în anulare. 1[/2/3] Cod. depus la data de …… contestatorul a motivat contestaţia în anulare. PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII DECIDE: Admite excepţia nulităţii. fără a motiva cererea. În cauză.INSTANŢA Prin sentinţa / decizia civilă nr.pr. Faţă de aceste considerente. 506 alin.civ. Pronunţată în şedinţă publică astăzi ………..civ.506 alin.pr.248 Cod. …/……. se constată că hotărârea a fost comunicată contestatorului la data de …………. s-a …….2 Cod. în conformitate cu art. Cu privire la excepţia invocată.. în conformitate cu art. în contradictoriu cu ……..165 pct. Împotriva acestei hotărâri a formulat contestaţie în anulare ……. (soluţia pronunţată). Definitivă. Preşedinte Judecători Grefier 189 ..pr. în temeiul art. (partea care a exercitat calea extraordinară de atac).civ.. Constată nulitatea contestaţiei în anulare formulate împotriva ……. de către …….] La termenul din …… instanţa a rămas în pronunţare asupra excepţiei nulităţii căii de atac pentru nemotivare în termen invocată din oficiu [/ de către intimat].. Având în vedere că nici prin cererea de declarare a căii de atac şi nici ulterior contestatorul nu a motivat contestaţia în anulare … Raportând data la care contestatorul a depus memoriul separat cuprinzând motivele contestaţiei în anulare la data comunicării hotărârii… Curtea / Tribunalul reţine că nu a fost respectat termenul de motivare contestaţiei în anulare astfel încât intervine sancţiunea nulităţii cererii.2 Cod. Curtea / Tribunalul reţine următoarele: Potrivit art.civ. [Printr-un memoriu separat.

La data de ……………… reclamantul [/pârâtul] a formulat contestaţie privind tergiversarea procesului în temeiul art. _______/_______ ROMÂNIA INSTANŢA SECŢIA ÎNCHEIERE Şedinţa publică din data de ____________ Completul compus din: ………………….]. R ETRAGEREA ART . prezent în faţa instanţei] acesta a declarat că îşi retrage contestaţia. soluţionarea contestaţiei privind tergiversarea procesului formulată de ……………………………. la data de ……. în contradictoriu cu …………………………. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă prin care s–au evidenţiat părţile. a arătat că îşi retrage contestaţia. ……………..civ..523 CONTESTAŢI EI PRIVIND TERGIVERSAREA PROCESULUI - Dosar nr.. prin cererea din ……………… [/ la termenul din …………………. reclamantul a solicitat ………. constatând că nu sunt motive de amânare. instanţa va lua act de retragerea contestaţiei.civ. Faţă de prevederile art.pr.] Instanţa.. apreciază cauza în stare de judecată şi rămâne în pronunţare. [INSTANŢA] Asupra contestaţiei privind tergiversarea procesului de faţă: Prin cererea înregistrată la ………. 523 Cod. S-a învederat că petentul a depus la data de ……… o cerere prin care solicită să se ia act de retragerea contestaţiei. [ Petentul. stadiul procesual şi faptul că cererea se soluţionează fără citarea părţilor.522 Cod. prezent în faţa instanţei. La apelul nominal făcut se constată lipsa părţilor [/ răspunde ………. PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII 190 . în dosarul …………… având ca obiect ………. fixându -se termen pentru soluţionarea ei la data de …………………. Pe rol.... Anterior soluţionării contestaţiei. obiectul litigiului. sub nr.103.pr.

.DISPUNE Ia act de retragerea contestaţiei privind tergiversarea procesului formulată de ………. Pronunţată în şedinţă publică astăzi …… 191 .

.104. . .. .. Cererea a fost legal timbrată cu suma de 20 lei... -/-/- . 80/2013. creditorul . cu executorul judecătoresc .. .. nr. arătând că .. CIV ...../lipsă părț ile. ÎNCHEIERE Şedinţa publică din data de … Instanţa constituită din: PREŞEDINTE … GREFIER . . (4) C. ROMÂNIA Instanţa Secţia . nu a formulat întâmpinare/a formulat întâmpinare prin care a solicitat ... având ca obiect înlocuire executor judecătoresc. 27 din O... 652 ALIN .... instanț a reț ine cauza pentru deliberare ș i pronunț are.stadiul procesului: . în contradictoriu cu debitorul .. .. Debitorul solicită ... (4) C.. Debitorul . conform … (se indică înscrisul care face dovada achitării taxei judiciare de timbru ș i fila unde se găseș te)... Instanț a declară deschise dezbaterile asupra fondului ș i acordă cuvântul părț ilor prezente asupra cererii de faț ă.pricina are ca obiect înlocuire executor judecătoresc.. a solicitat în contradictoriu cu debitorul … înlocuirea executorului judecătoresc …. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei următoarele: . INSTANȚ A Prin cererea înregistrată pe rolul …. Pe rol se află soluţionarea cererii formulate de către creditorul .. . În fapt. Analizând actele dosarului.... pe rolul căruia se află dosarul execuț ional nr.modalitatea de îndeplinire a măsurilor dispuse de către instanţă: .. a invocat art.civ. PR . Î NCHEIERE ÎNLOCUIRE E XECUTOR - ART ..U.. Varianta II (părț ile lipsă) Nemaifiind alte incidente de soluț ionat ș i. În drept. au răspuns . a arătat că . …. Instanț a constată că au fost lămurite toate împrejurările de fapt ș i temeiurile de drept ale cauzei ș i închide dezbaterile. constatând că s-a cerut judecarea cauzei în lipsă.. (4) C. . Varianta I (părț ile prezente) Părț ile prezente declară că nu mai au cereri de formulat ș i nu mai sunt alte incidente de soluț ionat.. a arătat că .. instanț a constată că: 192 Dosar nr.civ. arătând că . a invocat art..procedura de citare este legal îndeplinită. În fapt.G. În drept. La apelul nominal făcut în şedinţă publică..pr.. Creditorul solicită admiterea cererii formulate. sub nr.pr.. 652 alin. . 652 alin. potrivit art. . .

cu domiciliul în ….. pentru motive temeinice. lei.. instanț a va stabili că până în momentul înlocuirii executorului judecătoresc ..civ. În conformitate cu aceleaș i dispoziț ii legale..pr.. care se depune la ... . raportat la art...pr.. urmează a se dispune înlocuirea executorului judecătoresc . instanț a care a încuviinț at executarea silită poate dispune.. Pronunț ată în sedinț a publică....... Potrivit art.. În aceste condiț ii.. lei. ș i dispune continuarea executării silite declanș ate în dosarul execuț ional nr.. … al executorului judecătoresc … la executorul judecătoresc … . în contradictoriu cu debitorul . înlocuirea executorului judecătoresc cu alt executor judecătoresc indicat de către creditor ș i continuarea executării silite de către noul executor judecătoresc ... executorul judecătoresc … a dispus deschiderea dosarului de executare nr.. azi . sunt îndeplinite. Dispune trimiterea dosarului execuț ional nr. ... (4).. . în dosarul de executare nr. cu executorul judecătoresc .. cu domiciliul în … . de către noul executor judecătoresc...În vederea aducerii la îndeplinire pe cale silită a titlului executoriu reprezentat de …. de către noul executor judecătoresc.. instan ț a va trimite dosarul execuț ional nr.. Împrejurarea că executorul judecătoresc … (cu titlu exemplificativ. (2) C. imposibilitatea de exercitare a profesiei din motive medicale. s-au efectuat cheltuieli de executare în cuantum de . Stabileș te că până în momentul înlocuirii executorului judecătoresc . Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. (4) C.. în dosarul nr. 652 alin. 652 alin... respectiv … executorul judecătoresc … (se indică motivul care ar putea justifica înlocuirea sa). 652 alin.civ. În cauză. Aș a cum rezultă din probele administrate.. admiterea sistematică a unor contestaț ii la executare silită de natură să sugereze o anumită incapacitate profesională) reprezintă un motiv temeinic de natură să justifice cererea de faț ă care tinde la înlocuirea sa. ..pr.”. pot fi menț ionate următoarele motive temeinice. . PREȘ EDINTE nume şi prenume semnătura GREFIER nume şi prenume semnătura 193 .. de natură să conducă la înlocuirea executorului judecătoresc: suspendarea sa din funcț ie.. (se indică instan ț a care a pronunț at hotărârea).: „La cererea creditorului.. 653 alin. (4) C.. cu executorul judecătoresc .civ. Înlocuieș te pe executorul judecătoresc . privindu-l pe debitorul . ș i continuarea executării silite declanș ate în dosarul execuț ional nr.. . condiț iile înlocuirii executorului judecătoresc . . În temeiul art. PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘ TE: Admite cererea formulată de către creditorul .. s-au efectuat cheltuieli de executare în cuantum de ... la solicitarea creditorului …. … al executorului judecătoresc … la executorul … . în temeiul art.. Executorie.

. 653 alin. care se aplică în mod corespunzător].. (1) C. INSTANȚ A Prin cererea înregistrată pe rolul …. 194 Dosar nr.pr. … la executorul judecătoresc . . în contradictoriu cu creditorul … ș i debitorul … (dacă este cazul ș i alt participant la executarea silită). CIV . PR ... sub nr.... În fapt..modalitatea de îndeplinire a măsurilor dispuse de către instanţă: .civ.. … la executorul judecătoresc ….. 653 C..civ. -/- .procedura de citare este legal îndeplinită. Instanț a declară deschise dezbaterile asupra fondului ș i acordă cuvântul părț ilor prezente asupra cererii de faț ă. având ca obiect conexare executări silite.. /Secţia . ….105.. Pe rol se află soluţionarea cererii formulate de către debitorul/creditorul/altă persoană interesată (precum creditorii intervenienț i)/executorul judecătoresc . Î NCHEIERE CONEXARE EX ECUTĂRI SILITE - ART . La apelul nominal făcut în şedinţă publică. ÎNCHEIERE Şedinţa publică din data de … Instanţa constituită din: PREŞEDINTE … GREFIER . etc. ROMÂNIA Instanţa .. în esenț ă. ./lipsă părț ile. au răspuns . 216 alin. respectiv asupra … (se identifică bunul/bunurile care fac obiectul executărilor silite)..... constatând că s-a cerut judecarea cauzei în lipsă.pr. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei următoarele: . a solicitat. În drept.pricina are ca obiect conexare executări silite. a invocat art. că în dosarele execuț ionale deja menț ionate se efectuează acte de executare silită cu privire la acelaș i bun/aceleaș i bunuri aparț inând debitorului/terț ului garant... Varianta II (părț ile lipsă) Nemaifiind alte incidente de soluț ionat ș i. a arătat. conexarea executărilor silite efectuate în dosarele execuț ionale înregistrate sub nr. (2) C.stadiul procesului: ... . Instanț a constată că au fost lămurite toate împrejurările de fapt ș i temeiurile de drept ale cauzei ș i închide dezbaterile.. Varianta I (părț ile prezente) Părț ile prezente declară că nu mai au cereri de formulat ș i nu mai sunt alte incidente de soluț ionat. instanț a reț ine cauza pentru deliberare ș i pronunț are. sub nr. în contradictoriu cu creditorul … ș i debitorul … (dacă este cazul ș i alt participant la executarea silită). debitorul/creditorul/altă persoană interesată (precum creditorii intervenienț i)/executorul judecătoresc. [Părț ile prezente îș i exprimă punctul de vedere în ordinea stabilită de art. .

la executorul judecătoresc ... Dispune continuarea executării silite de către executorul judecătoresc . Totodată. (2) teza I C.pr. C. la cererea persoanei interesate sau a oricăruia dintre executori.. în contradictoriu cu creditorul …. cu domiciliul în … (dacă este cazul.pr. condiț iile conexării sunt îndeplinite.. etc.. . instanț a constată că: Potrivit art.pr. nr.... instanț a va stabili că până în momentul conexării în dosarele conexate s-au efectuat cheltuieli de executare. .. respectiv: … . prin care a solicitat . . … la executorul judecătoresc..civ. cu domiciliul în … ș i debitorul …..civ.G. cât ș i în dosarul execuț ional înregistrat sub nr. 653 alin.. … la executorul judecătoresc ….. În temeiul art. … la executorul judecătoresc. lei în dosarul înregistrat sub nr. Debitorul/creditorul/dacă este cazul. se efectuează mai multe executări silite de către executori judecătoreș ti diferiț i.. . etc. instanț a de executare în circumscripț ia căreia a început prima executare.. cu domiciliul/sediul în …. va dispune continuarea executării silite de către executorul .pr... . etc. … la executorul judecătoresc… executarea silită se desfăș oară cu privire la acelaș i bun/aceleaș i bunuri. se indică ș i datele de identificare ale altui participant la executarea silită). 80/2013. lei în dosarul înregistrat sub nr.. (2) teza a II-a C. etc.. după cum urmează: . în temeiul art... În aceste condiț ii.. a invocat art. Analizând actele dosarului.. (1) C. . după cum urmează: .civ. la executorul judecătoresc . (care a îndeplinit actul de executare cel mai înaintat/executorul care a început cel dintâi executarea.. În temeiul aceleiaș i dispoziț ii legale. a arătat că . … la executorul judecătoresc .... potrivit art. . iar dacă executările sunt în acelaș i stadiu.... trimiterea la acesta a dosarelor conexate. le va conexa. În fapt. Pe cale de consecinț ă. conform … (se indică înscrisul care face dovada achitării taxei judiciare de timbru ș i fila unde se găseș te).. Conexează executările silite efectuate în dosarele execuț ionale înregistrate sub nr. 653 alin. 27 din O. lei în dosarul înregistrat sub nr. precum ș i trimiterea la acesta a dosarelor conexate. 653 alin. . dispunând să se facă o singură executare de către executorul judecătoresc care a îndeplinit actul de executare cel mai înaintat. lei în dosarul înregistrat sub nr.civ. iar. se constată că actul de executare cel mai înaintat este cel îndeplinit de executorul judecătoresc … în dosarul nr.: „Când privitor la aceleaș i bunuri... … la executorul judecătoresc .. dacă executările se află în acelaș i stadiu).. Stabileș te că până în momentul conexării în dosarele conexate s-au efectuat cheltuieli de executare... urmează ca instanț a să admită cererea de faț ă. în conformitate cu art. la executorul judecătoresc . . În drept.. de către executorul judecătoresc care a început cel dintâi executarea”.U. sub nr.. 653 alin.pr. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare.Cererea a fost legal timbrată cu suma de 20 lei.. alt participant la executarea silită … nu a formulat întâmpinare/a formulat întâmpinare. sub nr..civ. …/că executările sunt în acelaș i stadiu...... Executorie.. va dispune conexarea executărilor silite efectuate în dosarele execuț ionale înregistrate sub nr. care se depune la … (se indică instanț a care a pronunț at hotărârea). 195 . PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘ TE: Admite cererea formulată de către debitorul/creditorul/altă persoană interesată /executorul judecătoresc . (1) C. Atât în dosarul execuț ional înregistrat sub nr.. În cauză. la executorul judecătoresc .

Pronunț ată în sedinț a publică.. . azi .. PREȘ EDINTE nume şi prenume semnătura GREFIER nume şi prenume semnătura 196 .

. titlul executoriu. Î NCHEIERE ÎNCUVIINȚAR E EXECUTARE SILITĂ - ART .. lichidă ș i exigibilă având ca obiect …. (5) C. instanț a procedează la verificarea competenț ei sale ș i constată că este competentă general. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei următoarele: .cererea se judecă fără citarea părț ilor.. după care reț ine cauza pentru deliberare ș i pronunț are. Cererea a fost însoț ită de: cererea creditorului adresată executorului judecătoresc. PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘ TE: Dosar nr. 529 C. privind pe creditorul … ș i pe debitorul …. În fapt. .. 665 alin.civ./art..pr. . (1) C. executarea silită nu se poate face decât dacă creanț a este certă. ÎNCHEIERE NR. La apelul nominal. . CIV . 664 alin... Secţia . În drept. Pe rol se află cererea formulată de către executorul judecătoresc …... lichidă ș i exigibilă.stadiul procesului: .. . material ș i teritorial. . 650 alin. constatată prin titlul executoriu … .. PR . INSTANŢA Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei ….. Potrivit art. în conformitate cu art. toate în copie certificată de către executorul judecătoresc pentru conformitate cu originalul.civ.106. 665 C. (1) C. (1) C. iar. lipsă părț ile.pr.civ.. executorul judecătoresc … a solicitat încuviinț area executării silite a titlului executoriu ….pr..pr. pentru încuviinț area executării silite. 819 C. . 662 alin..pr.. sub nr. Rezultă din actele depuse că creditorul deț ine împotriva debitorului o creanț ă certă. s-a arătat că .pricina are ca obiect încuviinț are executare silită.. pentru realizarea creanț ei având ca obiect … în modalitatea … (dacă s-a solicitat expres).. .. ROMÂNIA Instanţa . 632 alin. -/-/- 197 . Observă că nu există niciunul dintre impedimentele prevăzute de art.pr. Şedinţa din camera de consiliu din data de … Instanţa constituită din: PREŞEDINTE … GREFIER . ….modalitatea de îndeplinire a măsurilor dispuse de către instanţă: . încheierea prevăzută de art. Potrivit art. (1) C..pr.civ.civ. precum ș i dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 20 lei.. s-au invocat . în conformitate cu art. având ca obiect încuviinț are executare silită.civ.civ. executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu.

iar procurorilor să stăruie pentru ducerea la îndeplinire a titlului executoriu. privind pe creditorul …. pentru realizarea creanț ei având ca obiect … (dacă creanț a este una pecuniară se indică suma. Preşedintele României.Admite cererea formulată de către executorul judecătoresc …. precum ș i accesoriile) în modalitatea … (dacă s-a solicitat expres). în condiţiile legii”.. Pronunţată în şedinţă publică azi. Fără cale de atac. cu domiciliul în … . .) pentru care s-a pronunţat prezenta încheiere de încuviinţare a executării silite. .. PREȘ EDINTE nume şi prenume semnătura „Noi. PREȘ EDINTELE INSTANȚ EI nume şi prenume semnătura GREFIER nume şi prenume semnătura GREFIER nume şi prenume semnătura 198 . cu sediul în …. Ordonăm agenţilor forţei publice să sprijine îndeplinirea promptă şi efectivă a tuturor actelor de executare silită. Încuviinț ează executarea silită a titlului executoriu …. Dăm împuternicire şi ordonăm executorilor judecătoreşti să pună în executare titlul … (aici urmează elementele de identificare a titlului executoriu. cu domiciliul în … ș i pe debitorul …. Autorizează creditorul să treacă la executarea silită a obligaț iilor cuprinse în titlul executoriu.

stadiul procesului: . /-/Secţia .... prin raportare la art. având ca obiect autorizare intrare imobil... sub nr.pr. - . 529 C.. În fapt..civ.. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei următoarele: . AUTORIZARE INTRARE IMOBIL - ART .. Varianta II Instanț a constată că au fost lămurite toate împrejurările de fapt ș i temeiurile de drept ale cauzei ș i o reț ine pentru deliberare ș i pronunț are.). Terț ul solicită …... (2) C. Analizând actele dosarului.civ. instanț a procedează la verificarea competenț ei sale ș i constată că este competentă general. material ș i teritorial..pr. PR . (2) C. instanț a constată că: 199 Dosar nr. Instanț a constată că au fost lămurite toate împrejurările de fapt ș i temeiurile de drept ale cauzei ș i reț ine cauza pentru deliberare ș i pronunț are. (2) ROMÂNIA Instanţa . . a invocat art. 27 din O. ÎNCHEIERE Şedinţa din camera de consiliu din data de … Instanţa constituită din: PREŞEDINTE … GREFIER .. (2) C.. Potrivit art.. La apelul nominal. .. ../terț ului .procedura de citare este legal îndeplinită.civ. . potrivit art. .. CIV . lipsă părț ile/a răspuns terț ul care deț ine bunul urmărit .. 80/2013..U. Î NCHEIERE C. …. Instanț a acordă cuvântul asupra cererii de faț ă. INSTANȚ A Prin cererea înregistrată pe rolul …. nr. .G. În drept. arătând că . conform … (se indică înscrisul care face dovada achitării taxei judiciare de timbru ș i fila unde se găseș te). a arătat că … . 679 alin. creditorul/executorul judecătoresc ..pr.... situate în …...modalitatea de îndeplinire a măsurilor dispuse de către instanţă: . 650 alin. a solicitat autorizarea intrării în … (încăperile ce reprezintă domiciliul/reș edinț a/sediul/alt loc/care aparț ine debitorului . (1) ș i alin.107... ș i pe debitorul/terț ul .. Varianta I Terț ul prezent declară că nu mai are cereri de formulat ș i nu mai sunt alte incidente de soluț ionat. în vederea executării titlului executoriu .. în conformitate cu art.. Pe rol se află soluţionarea cererii privind pe creditorul/executorul judecătoresc .pr. 679 ALIN .civ.pricina are ca obiect autorizare intrare imobil. . Cererea a fost legal timbrată cu suma de 20 lei. 679 alin.

executorul judecătoresc poate intra în încăperile ce reprezintă domiciliul. În consecinț ă. PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘ TE: Admite cererea formulată de către creditorul/executorul judecătoresc …. Pronunț ată în sedinț a publică. Executorie. există indicii că bunurile urmărite se găsesc în … (se indică locaț ia cu privire la care s-a formulat cererea de autorizare). precum ș i în orice alte locuri.civ. cu concursul forț ei publice. În cauză s-a făcut dovada că creditorul este în posesia unui titlu executoriu reprezentat de …. cu domiciliul în … . 679 alin. situate în …. împotriva debitorului/terț ului …. cu consimț ământul acesteia.. în temeiul art. cu citarea terț ului care deț ine bunul. azi .. instanț a competentă va autoriza intrarea în locurile menț ionate la alin. deț inute de către acesta/de către terț ul … .. la cererea creditorului sau a executorului judecătoresc. de urgenț ă. iar în caz de refuz. în camera de consiliu. instanț a va admite cererea ș i va autoriza executorul judecătoresc să intre în … (încăperile ce reprezintă domiciliul/reș edinț a/ sediul/alt loc care aparț ine debitorului …/terț ului …). (2) În cazul altor titluri executorii decât hotărârile judecătoreș ti. Fără cale de atac. în vederea executării silite a titlului executoriu reprezentat de … . cu domiciliul/cu sediul în . situate în …. în vederea executării silite a titlului executoriu reprezentat de … .. (2) C.Potrivit art.civ. prin încheiere executorie care nu este supusă niciunei căi de atac”. ceea ce justifică executarea silită a bunurilor debitorului.pr. De asemenea.. depusă odată cu cererea de încuviinț are a executării silite ori pe cale separată. PREȘ EDINTE nume şi prenume semnătura GREFIER nume şi prenume semnătura 200 . Instanț a se pronunț ă. 679 C.pr. (1)..: „(1) În vederea executării unei hotărâri judecătoreș ti. . reș edinț a sau sediul unei persoane. Autorizează executorul judecătoresc să intre în … (încăperile ce reprezintă domiciliul/ reș edinț a/sediul/alt loc care aparț ine debitorului … /terț ului …).

Cererea a fost legal timbrată cu suma de 20 lei. . (3) C... Î NCHEIERE Instanţa . Pe rol se află soluţionarea cererii formulate de către creditorul/executorul judecătoresc … având ca obiect numire curator special în condiț iile art..pr.stadiul procesului: . ea nu va putea fi pornită. nr.U. -/-/- ROMÂNIA ÎNCHEIERE Şedinţa din camera de consiliu din data de … Instanţa constituită din: PREŞEDINTE … GREFIER . decedat la data de … .. . 687 alin. creditorul/executorul judecătoresc … a solicitat numirea unui curator special pentru …. Dosar nr. .pr..modalitatea de îndeplinire a măsurilor dispuse de către instanţă: ..pr. În drept.pr. (3) C. moș tenitor (minor/pus sub interdicț ie judecătorească) al debitorului …. PR . sub nr. s-a invocat art.civ. s-a dispus punerea sub interdicț ie judecătorească a numitului … (numai pentru cazul în care moș tenitorul este o persoană pusă sub interdicț ie judecătorească). material ș i teritorial. CIV .....civ.. potrivit art. 687 ALIN . … a Judecătoriei …. (1) ș i alin.civ. 687 alin.. 529 alin.pr. (3) C. creditorul … deț ine un titlu executoriu împotriva debitorului … . Potrivit sentinț ei civile nr. lipsă părț ile. (3) C.civ. Printre moș tenitorii acceptanț i ai debitorului se numără ș i minorul/persoana pusă sub interdicț ie judecătorească … . Potrivit art. instanț a procedează la verificarea competenț ei sale ș i constată că este competentă general. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei următoarele: . definitivă de la data de …. (1) C. Secţia .civ. (1) C. 80/2013..….pr. La data de … debitorul a decedat. 687 C.pricina are ca obiect numire curator special în condiț iile art. potrivit art.. (3) C. 687 alin. (3) ale art. Instanț a constată că au fost lămurite toate împrejurările de fapt ș i temeiurile de drept ale cauzei ș i o reț ine pentru deliberare ș i pronunț are.cauza se soluț ionează fără citarea părț ilor. instanț a constată că: Aș a cum rezultă din înscrisul depus la fila …. Analizând actele dosarului. raportat la art.108. 687 alin.civ. La apelul nominal. atunci când printre moș tenitori se găsesc minori/persoane puse sub interdicț ie judecătorească. NUMIRE CURA TOR - ART . Aș a cum rezultă din cuprinsul alin. . În motivare. s-a arătat că … .pr. 201 .civ... conform … (se indică înscrisul care face dovada achitării taxei judiciare de timbru ș i fila unde se găseș te). în cazul în care debitorul decedează înainte de începerea executării silite.G. 27 din O. ceea ce reiese din certificatul de deces depus la fila ….. INSTANŢA Prin cererea înregistrată pe rolul…. 650 alin.

PREȘ EDINTE nume şi prenume semnătura GREFIER nume şi prenume semnătura 202 . 49 alin. Având în vedere că a trecut mai mult de o lună de la data decesului debitorului/punerii sub interdicț ie judecătorească.civ. numirea unui curator special cu respectarea dispoziț iilor art. (3) C. cu sediul profesional în ….decât după numirea reprezentantului/ocrotitorului legal al acestora. moș tenitor (minor/pus sub interdicț ie judecătorească) al debitorului … . (2) din O.civ.U.U. În temeiul art.civ.G. dacă a trecut o lună de la moartea debitorului sau de la punerea sub interdicț ie judecătorească ș i nu a fost numit reprezentantul sau ocrotitorul legal. curator special pentru ….U. (3) C. nr.G. 58 C. nr. moș tenitor (minor/pus sub interdicț ie judecătorească) al debitorului …. potrivit art. 48 alin. (1) din O. Potrivit art. Pronunț ată în sedinț a publică. 58 alin. Dar. va stabili remuneraț ia provizorie a curatorului special la suma de … lei.pr. 80/2013 va obliga pe … (persoana ocrotită/creditor) să avanseze remuneraț ia provizorie a curatorului [pentru situaț ii excepț ionale. ..civ. 80/2013]. Numeș te pe doamna/domnul avocat ….G.. potrivit art. 58 alin. va numi pe doamna/domnul avocat … curator special al minorului/persoanei puse sub interdicț ie judecătorească. În conformitate cu art. cu domiciliul/cu sediul în … .pr. Executorie.. astfel că va admite cererea formulată. se poate stabili ca avansarea remuneraț iei provizorii să fie realizată din bugetul statului.pr. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. instanț a apreciază că sunt îndeplinite exigenț ele art. în vederea desemnării un curator special pentru …. creditorul sau executorul judecătoresc poate cere instanț ei de executare. 49 alin. (1)/alin. (1) din O. Stabileș te remuneraț ia provizorie a curatorului special la suma de … lei. azi . nr. se poate stabili ca avansarea remuneraț iei provizorii să fie realizată din bugetul statului. 687 alin. Obligă pe … (persoana ocrotită/creditor) să avanseze remuneraț ia provizorie a curatorului [pentru situaț ii excepț ionale. până la desemnarea acestuia. PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘ TE: Admite cererea formulată de către creditorul/executorul judecătoresc. (4) C. care se depune la … (se indică instanț a care a pronunț at hotărârea).pr. 80/2013].

reț ine cauza pentru deliberare ș i pronunț are..pr. . 701 C. restrângerea executării silite desfăș urate în dosarul execuț ional înregistrat sub nr. ../lipsă părț ile. Creditorul nu a formulat întâmpinare /a formulat întâmpinare prin care a solicitat .. Şedinţa publică din data de … Instanţa constituită din: PREŞEDINTE … GREFIER .civ. Instanț a constată că au fost lămurite toate împrejurările de fapt ș i temeiurile de drept ale cauzei ș i declară închise dezbaterile.. La apelul nominal făcut în şedinţă publică..... a arătat că .... . Instanț a constată că au fost lămurite toate împrejurările de fapt ș i temeiurile de drept ale cauzei ș i. .. debitorul . instanț a constată că: Potrivit art. Analizând actele ș i lucrările dosarului. CIV . ROMÂNIA Instanţa . a solicitat în contradictoriu cu creditorul .. H OTĂRÂRE RESTRÂN GERE EXECUTARE SILITĂ - ART ... Pe rol se află soluţionarea cererii formulate de către debitorul . PR . …...civ.. În fapt.109. 701 C. .procedura de citare este legal îndeplinită. INSTANȚ A Prin cererea înregistrată pe rolul …. . - . arătând că .. SENTINȚ A CIVILĂ NR.... În drept. În drept.stadiul procesului: .pr.pr... a arătat că .. Varianta II (părț ile lipsă).. Creditorul solicită .: „(1) Când creditorul urmăreș te în acelaș i timp mai multe bunuri mobile sau imobile a căror valoare este vădit excesivă în raport cu creanț a ce urmează 203 Dosar nr.. .... Varianta I (părț ile prezente) Părț ile prezente declară că nu mai au cereri de formulat ș i nu mai sunt alte incidente de soluț ionat. a invocat art. /-/Secţia. În fapt.pricina are ca obiect restrângere executare silită. sub nr.. observând că s-a cerut judecarea cauzei în lipsă..civ.modalitatea de îndeplinire a măsurilor dispuse de către instanţă: . în contradictoriu cu creditorul . au răspuns . S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei următoarele: . 701 C.... . 701 C. Debitorul solicită admiterea cererii formulate. a invocat art. la executorul judecătoresc .... având ca obiect restrângere executare silită. arătând că … .. .. . Instanț a declară deschise dezbaterile asupra fondului cauzei ș i acordă cuvântul părț ilor... .

în contradictoriu cu creditorul …. în temeiul art. instanț a va dispune suspendarea executării silite a celorlalte bunuri supuse urmăririi...civ.. 701 C. PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘ TE: Admite cererea formulată de către debitorul . la următoarele bunuri: .. întrucât valoarea bunurilor urmărite silit de … lei este vădit excesivă în raport cu aceea a crean ț ei ce urmează a fi realizată în cuantum de . Suspendă executarea silită a celorlalte bunuri supuse urmăririi.pr. care se va depune la … (se indică instan ț a care a pronunț at hotărârea). Pronunţată în şedinţă publică. (3) Executarea suspendată nu va putea fi reluată decât după rămânerea definitivă a proiectului de distribuire a sumelor rezultate din executarea efectuată”. urmează a se dispune restrângerea executării silite la următoarele bunuri: … . Restrânge executarea silită desfăș urată de către executorul judecătoresc … în dosarul nr.. azi.. în conformitate cu aceeaș i dispoziț ie legală.. .. Totodată. În cauză. cu domiciliul în …. .. cu domiciliul în … . instanț a de executare. condiț iile restrângerii executării silite sunt îndeplinite.. lei. În aceste condiț ii.. instanț a va suspenda executarea celorlalte bunuri. Executorie.a fi satisfăcută. Cu drept de apel în 10 zile de comunicare. . poate să restrângă executarea la anumite bunuri. (2) Dacă cererea este admisă.. la cererea debitorului ș i după citarea creditorului. .. PREȘ EDINTE nume şi prenume semnătura GREFIER nume şi prenume semnătura 204 .

./intimatului......... ...... PREŞEDINTE (nume..................... în dosarul nr. prenume/denumire.......... în copii certificate pentru conformitate cu originalul.......... să ne transmiteţi....) Menţionăm că s-a pus în vedere contestatorului...... exemplare....... efectuate de BEJ................... pronunţate de . domiciliu ales) În răspuns vă rugăm să menţionati numărul dosarului şi termenul de judecată Către .. Termen de judecată acordat la ........ domiciliu/sediu................ Intimat: ........................... în temeiul încheierii de încuviinţare a executării silite .. şi a titlului executoriu reprezentat de ............... Telefon ........................................................... Fax ....................... potrivit legii........... prenume.................................../ până la termenul de judecată acordat la ......................... PR .. ştampila) GREFIER (nume.........../........ prenume/denumire........... semnătură........ 716 ROMÂNIA (INSTANŢA) ........... (Birou Executor Judecătoresc) Sediul ............. (Anexăm prezentei adrese fotocopii ale ................................. A DRESĂ SOLICITARE ALIN ......... vă solicităm ca până la data de .. în . domiciliu ales) Emisă la ......... (nume................ să achite cheltuielile ocazionate de efectuarea şi transmiterea copiilor............... semnătură) 205 ............................... Dosar nr................... copiilor solicitate se sancţionează cu amendă judiciară....... (nume......................110..... Vă aducem la cunoştinţă că refuzul sau omisiunea de a comunica instanţei de judecată................... prenume................... Contestator: ....... /....... Vă mulţumim pentru colaborare.. Potrivit dispoziţiilor acestei instanţei din data de .. ....................... CIV ... domiciliu/sediu............................. actele de executare silită . la termenul fixat........ Complet: Obiectul cauzei: ....................... (2) C............. Sediul ............... CO PII DE PE DOSARU L DE EXECUTARE - ART ..............

718 alin.. Instanţa constituită din: PREŞEDINTE: GREFIER: Pe rol soluţionarea cererii de chemare în judecată formulată de contestatorul ... S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei următoarele : pricina are ca obiect ….... contestatorul . În dovedire.. Analizând cererea de suspendare provizorie a executării. în contradictoriu cu intimatul . Prin cererea formulată la data de . În drept.111. 1 Cod procedură civilă..... până la soluţionarea contestaț iei la executare . 1 DOSAR NR.. instanţa reţine următoarele: 206 . PR . INSTANŢA. învederând că . contestatorul a solicitat administrarea probei cu înscrisuri. a solicitat suspendarea executării silite pornite în cadrul dosarului de executare silită nr.. .. .... procedura de citare este legal îndeplinită.. formulată de contestator.J. modalitatea de indeplinire a măsurilor dispuse de catre judecător la termenul anterior. al B. având ca obiect contestaț ie la executare..___ /____ ROMÂNIA INSTANŢA SECŢIA ÎNCHEIERE Şedinţa publică din data de . contestatorul a invocat dispoziţiile art.. 718 ALIN .... . Î NCHEIERE C. La apelul nominal făcut în cauză au răspuns . CIV S USPENDARE A EXECUTĂR II RESPINSĂ - ART .E. Contestatorul a arătat că există motive temeinice pentru suspendarea executării silite. stadiul procesului:..

..... formulată de contestatorul .. civ.. . În ceea ce priveşte motivele temeinice care să justifice suspendarea executării.. azi..... ca neîntemeiată ....... ș i de la pronunț are pentru . efectuate în dosarul de executare nr.. 718 alin.. Pronunţată în şedinţă publică.... instanţa apreciază că acestea nu sunt motive suficiente pentru a dispune suspendarea executării silite privind ... 207 ....... Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare pentru ... pentru suspendarea executării... proc...... să se dovedească plata cauţiunii şi să se justifice motivele temeinice care justifică suspendarea..... este necesar să se dovedească introducerea unei contestaţii la executare................... În consecinţă... al Biroului Executorului Judecătoresc .. până la soluţionarea contestaț iei la executare................ Instanţa constată că s-a făcut în speţă dovada formulării contestaţiei la executare/cererea este formulată în cadrul prezentului dosar având ca obiect contestaț ie la executare şi a fost plătită cauţiunea...... GREFIER..... la solicitarea părţii interesate şi numai pentru motive temeinice....... DISPUNE: Respinge cererea de suspendare a executării........ . .. Prin urmare........... instanţa constată că acestea nu sunt îndeplinite pentru următoarele considerente: .... până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită. ..... .... (1) C........ /sediul în ... .....În temeiul art...... instanţa competentă poate suspenda executarea.... cu domiciliul în ..... /sediul ales la .. Cererea de apel se depune la ...... PREŞEDINTE...........

... ..112.. La apelul nominal făcut în cauză au răspuns . al B. stadiul procesului:. 718 alin...___ /____ ROMÂNIA INSTANŢA SECŢIA ÎNCHEIERE Şedinţa publică din data de . S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei următoarele : pricina are ca obiect ….. 718 ALIN . Analizând cererea de suspendare provizorie a executării. Contestatorul a arătat că există motive temeinice pentru suspendarea executării silite. procedura de citare este legal îndeplinită. contestatorul a solicitat administrarea probei cu înscrisuri. Î NCHEIERE C.. 1 Cod procedură civilă. INSTANŢA. PR ... Prin cererea formulată la data de ... CIV SUSPENDARE A EXECUTĂ RII ADMISĂ - ART . în contradictoriu cu intimatul ... contestatorul a invocat dispoziţiile art. învederând că .... În dovedire.. având ca obiect contestaț ie la executare.. Instanţa constituită din: PREŞEDINTE: GREFIER: Pe rol soluţionarea cererii de chemare în judecată formulată de contestatorul .J.. formulată de contestator.. În drept. contestatorul .E.. instanţa reţine următoarele: 208 . 1 DOSAR NR. .. a solicitat suspendarea executării silite pornite în cadrul dosarului de executare silită nr. până la soluţionarea contestaț iei la executare .. modalitatea de indeplinire a măsurilor dispuse de catre judecător la termenul anterior.

......În temeiul art..... până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită......... ... .. al Biroului Executorului Judecătoresc ...... Instanţa constată că s-a făcut în speţă dovada formulării contestaţiei la executare/cererea este formulată în cadrul prezentului dosar având ca obiect contestaț ie la executare şi a fost plătită cauţiunea... GREFIER.......... efectuate în dosarul de executare nr.. PREŞEDINTE...... instanţa apreciază că acestea sunt motive suficiente pentru a dispune suspendarea executării silite privind .. Pronunţată în şedinţă publică.. În ceea ce priveşte motivele temeinice care să justifice suspendarea executării. Cererea de apel se depune la ...... /sediul în . pentru suspendarea executării. (1) C.. În consecinţă. ................ ... este necesar să se dovedească introducerea unei contestaţii la executare.... formulată de contestatorul . al Biroului Executorului Judecătoresc .... instanţa competentă poate suspenda executarea....... instanţa constată că acestea sunt îndeplinite pentru următoarele considerente: ....... Suspendă executarea silită (urmărirea) privind ... azi.......... DISPUNE: Admite cererea de suspendare a executării. civ.... să se dovedească plata cauţiunii şi să se justifice motivele temeinice care justifică suspendarea........ cu domiciliul în ............... ........... efectuată în dosarul de executare nr.... 209 .. ș i de la pronunț are pentru ...... Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare pentru ...... 718 alin.... până la soluţionarea contestaț iei la executare ... /sediul ales la . Prin urmare...... .......... . la solicitarea părţii interesate şi numai pentru motive temeinice.. proc. până la soluţionarea contestaț iei la executare... .. ....

după care: Instanţa reţine cauza spre soluţionare..___ /____ ROMÂNIA INSTANŢA SECŢIA ÎNCHEIERE Şedinţa din Camera de Consiliu din data de ....... instanţa reţine următoarele: 210 . . 718 ALIN ... şi înregistrată pe rolul . . contestatorul . . contestatorul a invocat dispoziţiile art.. Contestatorul a arătat că este într-o situaţie care reclamă urgenţa în suspendarea executării.113.E. având în vedere că .. .J. . 7 Cod procedură civilă. Instanţa constituită din: PREŞEDINTE: GREFIER: Pe rol se află soluţionarea cererii de suspendare provizorie a executării silite pornită în dosarul de executare silită nr. În dovedire. Î NCHEIERE C... 7 DOSAR NR. al B.. S-a făcut referatul cauzei de către grefier care a învederat că procedura se judecă fără citarea părț ilor..J. a solicitat suspendarea provizorie a executării silite pornite în cadrul dosarului de executare silită nr. În drept.. contestatorul a solicitat administrarea probei cu înscrisuri. PR ..... La apelul nominal făcut în cameră de consiliu au lipsit părţile. INSTANŢA.. CIV SUSPENDARE P ROVIZORIE ADMISĂ - ART . Prin cererea formulată la data de .. sub nr.E. formulată de contestator.. Analizând cererea de suspendare provizorie a executării. până la soluţionarea cererii de suspendare a executării formulate în cadrul dosarului nr. . 718 alin... .. al B.

suspendarea provizorie a executării până la soluţionarea cererii de suspendare. . până la soluţionarea cererii de suspendare a executării silite ... executarea silită (urmărirea) privind .. În ceea ce priveşte urgenţa. În consecinţă. 718 alin. GREFIER. 211 . formulată de contestatorul . Prin urmare. PREŞEDINTE..... azi. .În temeiul art.. . instanţa constată că . până la soluţionarea cererii de suspendare a executării silite. instanţa poate dispune..... efectuată în dosarul de executare nr... Suspendă provizoriu. cu domiciliul în . proc.. DISPUNE: Admite cererea de suspendare provizorie a executării.. pentru suspendarea provizorie a executării.. a urmăririi .. /sediul ales la . să se dovedească plata cauţiunii şi să se justifice urgenţa suspendării. Pronunţată în şedinţă publică.. .. civ. prin încheiere şi fără citarea părţilor. Prin urmare. (7) C. în cadrul căreia să se fi formulat o cerere de suspendare a executării. Fără cale de atac. Instanţa constată că s-au făcut în speţă dovada formulării contestaţiei la executare şi a cererii de suspendare a executării şi a fost plătită cauţiunea. /sediul în . . în cazuri urgente şi dacă s-a plătit cauţiunea.. . ... instanţa apreciază că acestea sunt motive suficiente pentru a dispune la acest moment suspendarea provizorie. al Biroului Executorului Judecătoresc . cazul urgent este dat de ... este necesar să se dovedească introducerea unei contestaţii la executare.

. ... 718 alin. 7 DOSAR NR.J. şi înregistrată pe rolul . contestatorul a invocat dispoziţiile art.. La apelul nominal făcut în cameră de consiliu au lipsit părţile. .. PR ... . CIV SUSPENDARE PROVIZORI E ADMISĂ - ART .E.. Î NCHEIERE C.. Prin cererea formulată la data de . . Contestatorul au arătat că este într-o situaţie care reclamă urgenţa în suspendarea executării. până la soluţionarea cererii de suspendare a executării formulate în cadrul dosarului nr. contestatorul . Instanţa constituită din: PREŞEDINTE: GREFIER: Pe rol se află soluţionarea cererii de suspendare provizorie a executării silite pornită în dosarul de executare silită nr. 7 Cod procedură civilă. S-a făcut referatul cauzei de către grefier care a învederat că procedura se judecă fără citarea părț ilor. a solicitat suspendarea provizorie a executării silite pornite în cadrul dosarului de executare silită nr. 212 .. .. .114. În drept. În dovedire.. contestatorul a solicitat administrarea probei cu înscrisuri. .J. având în vedere că ....... al B.___ /____ ROMÂNIA INSTANŢA SECŢIA ÎNCHEIERE Şedinţa din Camera de Consiliu din data de ... al B. sub nr. 718 ALIN ..... după care: Instanţa reţine cauza spre soluţionare. INSTANŢA...E.

este necesar să se dovedească introducerea unei contestaţii la executare.A.M. suspendarea proviz orie a executării până la soluţionarea cererii de suspendare. prin încheiere şi fără citarea părţilor..07. /sediul ales la . GREFIER./ 12. instanţa reţine următoarele: În temeiul art. pentru suspendarea provizorie a executării. civ. DISPUNE: Respinge cererea de suspendare provizorie a executării... PREŞEDINTE. . să se dovedească plata cauţiunii şi să se justifice urgenţa suspendării. azi... cererea contestatorului de suspendare provizorie a executării va fi respinsă ca neîntemeiată..L.. proc.2013 213 . pentru temeiurile de drept ș i de fapt enunț ate. Pronunţată în şedinţă publică. Prin urmare.. În consecinţă./dact.. formulată de contestatorul .. 718 alin. 4 ex. instanţa poate dispune. . Fără cale de atac. în cadrul căreia să se fi formulat o cerere de suspendare a executării. Instanţa constată că s-au făcut în speţă dovada formulării contestaţiei la executare şi a cererii de suspendare a executării şi a fost plătită cauţiunea.Analizând cererea de suspendare provizorie a executării. M. . în cazuri urgente şi dacă s-a plătit cauţiunea. cu domiciliul în . formulată de contestator. (7) C. instanţa constată că aceasta nu este dovedită în prezenta cauză pentru următoarele considerente: ………………………………………………………………………………………. /sediul în . În ceea ce priveşte urgenţa.... Red. ca neîntemeiată.

.. … Analizând actele şi lucrările dosarului în soluţionarea cererii de autorizare a creditorului de a îndeplini el însuș i/sau prin alte persoane.. arătând că… Debitorul solicită… INSTANŢA Deliberând......... Î NCHEIERE DE AUTORIZA RE A CREDITORULUI PR IVIND ÎN DEPLINIREA OBLIGAȚIEI DE A FACE .. ÎNCHEIERE Şedinţa din camera de consiliu de la .... la data de ... .... La apelul nominal făcut în ș edinț ă publică au răspuns… S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. Pe rol se află soluţionarea cererii privind pe creditorul…ș i debitorul…... sub nr... Dosar nr.(modalitatea de îndeplinire a măsurilor dispuse de instanț ă la termenul anterior) [... În motivarea cererii..... . constată următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei . pe cheltuiala debitorului…. s-a arătat... ......stadiul procesului .. având ca obiect autorizarea îndeplinirii de către creditor a obligaț iei de a face.. obligaț ia de face. creditorul... obligaț ia de a face constând în ……stabilită prin titlul executoriu …. ......... PR .…… SECŢIA .115..... a solicitat în contradictoriu cu debitorul..... / ...procedura legal îndeplinită.pricina are ca obiect .......... Grefier: ... în esenț ă. instanţa urmează a o admite pentru următoarele motive: 214 ./ .. ... au fost invocate prevederile art... că… În susț inerea cererii.....903 C....... CIV .. au fost depuse următoarele înscrisuri: … În drept. pronunț area unei încheieri executorii prin care să fie autorizat creditorul să îndeplinească el însuș i sau alte persoane...... pe cheltuiala debitorului.......ART ... .. Instanţa constituită din: Preşedinte: .. care învederează următoarele: . ROMÂNIA JUDECĂTORIA ..] Creditorul solicită admiterea cererii....

215 . . la… Executorie.civ. pe cheltuiala debitorului. . Pronunţată în şedinţă publică azi. creditorul poate fi autorizat de instanț a de executare să o îndeplinească el însuș i sau prin alte persoane. semnătura) semnătura) GREFIER ( nume ș i prenume.pr. PREŞEDINTE (nume ș i prenume.pr.Prin încheierea nr. după caz.. Constatând refuzul debitorului de a îndeplini obligaț ia de a face ș i având în vedere….. Pentru aceste motive. în temeiul art. Potrivit art. pe cheltuiala debitorului. Cu apel în termen de 30 de zile de la pronunț are/comunicare. . obligaț ia de a face constând în ……stabilită prin titlul executoriu …. cu domiciliul/sediul în … Autorizează creditorul…să îndeplinească el însuș i/sau prin alte persoane. instanț a va autoriza creditorul…să îndeplinească el însuș i/ sau prin alte persoane.civ. pe cheltuiala debitorului. … din data de … pronunț ată de…a fost încuviinț ată executarea silită a obligaț iei de a face constând în…..... în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de încuviinț are a executării. ÎN NUMELE LEGII DISPUNE Admite cererea formulată de creditorul…. 903 C.. 903 C. obligaț ia de a face constând în ……stabilită prin titlul executoriu …. iar debitorul a refuzat să-ș i îndeplinească obligaț ia de a face în termen de 10 zile de la primirea comunicării încheierii de încuviinț are a executării silite. cu domiciliul/sediul în … în contradictoriu cu debitorul …. dacă debitorul refuză să îndeplinească o obligaț ie de a face cuprinsă într-un titlu executoriu. stabilită în sarcina debitorului … ș i în favoarea creditorului…prin titlul executoriu… Încheierea de încuviinț are a executării silite a fost comunicată debitorului la data de….

...... . În dovedirea cererii.... Î NCHEIERE AUTORIZARE CREDITOR DE DESFIINȚARE LUCRĂ RI FĂCUTE DE DEBITOR ÎMPOTRIVA OBLIGAȚIEI DE A FACE ./...procedura de citare .... ........ . la solicitarea BEJ...ART .. Secţia . s-a încuviinț at în favoarea creditorului..... sub nr. ... În drept au fost invocate prevederile art. încheierea de încuviinț are a executării a fost comunicată debitorului la data de.. constată următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei ... au fost depuse la dosar următoarele înscrisuri...... 216 Dosar ...904 C..pricina are ca obiect ....... Pe rol se află soluţionarea cererii privind pe creditorul .............. făcute de acesta împotriva obligaț iei de a nu face... pe cheltuiala debitorului........ a solicitat în contradictoriu cu debitorul. în esenț ă.. care învederează instanţei următoarele: ... ÎNCHEIERE Şedinţa din camera de consiliu din data de … Instanţa constituită din: Preşedinte: .. prin încheierea pronunț ată la data de ..... că ....... La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns.... ... Debitorul solicită . S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă... Conform dovezii de îndeplinire a procedurii de comunicare.. nr... INSTANŢA Deliberând.. statuată în sarcina sa prin titlul executoriu reprezentat de. Analizând actele şi lucrările dosarului în soluţionarea cererii de autorizare a creditorului de a desființ a lucrările efectuate de debitor împotriva obligaț iei de a nu face..116.... CIV ....... obligaț ia de a nu face . În motivarea cererii...(modalitatea de îndeplinire a măsurilor dispuse de către instanţă la termenul anterior) […] Creditorul solicită admiterea cererii.... . .. s-a stabilit în sarcina debitorului . instanţa urmează a o admite pentru următoarele motive: Prin titul executoriu reprezentat de .......... .. pronunț area unei încheieri executorii prin care să fie autorizat să desființ eze el însuș i/prin .... constând în.stadiul procesului ....... arătând că ......../.. ROMÂNIA JUDECĂTORIA ...... lucrările.. creditorul...... PR ....... la data de .. în cadrul dosarului de executare silită nr.. creditorul a arătat. În temeiul acestui titlu... ș i debitorul... având ca obiect autorizare desființ are lucrări.. Grefier .... executarea silită a obligaț iei de a nu face împotriva debitorului...

. (1) raportat la art 903 C...... lucrare făcută cu încălcarea obligaț iei de a nu face stabilită prin titlul executoriu susmenț ionat..cu domiciliul/sediul…..... pe cheltuiala debitorului. Pronunţată în şedinţă publică azi. în contradictoriu cu debitorul … cu domiciliul/sediul….. Pentru aceste motive. pe cheltuiala debitorului.. lucrări făcute de acesta împotriva obligaț iei de a nu face constând în ……stabilită prin titlul executoriu …. . instanț a apreciază ca fiind întrunite condiț iile prevăzute de lege ș i. Cu apel în termen de 30 de zile de la pronunț are/comunicare.. pe cheltuiala debitorului. respectiv să înlăture ori să ridice ceea ce a făcut cu încălcarea acestei obligaț ii..civ.(după caz) la… Executorie. 904 alin. 903 ș i 902 C.pr.civ. ..... lucrări făcute de acesta împotriva obligaț iei de a nu face constând în ……stabilită prin titlul executoriu reprezentat de... Autorizează creditorul să desființ eze el însuș i/prin alte persoane. .. creditorul poate fi autorizat de instanț a de executare să desființ eze el însuș i sau prin alte persoane. în temeiul dispoziț iilor mai sus arătate. lucrările făcute de acesta împotriva obligaț iei de a nu face....Potrivit prevederilor art.... Având în vedere aceste considerente ș i constatând că a expirat termenul de 10 zile prevăzut de art.. semnătura) 217 .... iar debitorul refuză să înlăture /să ridice . semnătura) GREFIER (nume şi prenume.. ÎN NUMELE LEGII DISPUNE Admite cererea formulată de creditorul…. 904 raportat la art. .. dacă debitorul refuză a îndeplinească o obligaț ie de a nu face cuprinsă într-un titlu executoriu. PREŞEDINTE (nume şi prenume... va admite cererea ș i va autoriza creditorul să desființ eze el însuș i/prin alte persoane.pr. a în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de încuviinț are a executării...

. PR ... . legitimându-se cu.....) Având în vedere prevederile art.. legitimându-se în faț a instanț ei.... iar pârâta . este de acord/nu este de acord.stadiul procesului .... 45 alin...... că. în esenț ă. ......şi pe pârâta/ul .. Şedinţa publică din data de … Instanţa constituită din: Preşedinte: ..... În motivarea cererii.. (1) lit... au fost depuse la dosar . reclamantul arată.... ......pr.... învederează instanț ei că renunț ă la judecarea cererii de divorț (ș i solicită restituirea taxei de timbru).. H OTĂRÂRE C.... reclamantul... pârâta a formulat întâmpinare........ În motivarea întâmpinării. instanț a lua act de renunț area la judecată [ș i va dispune restituirea a jumătate din taxa de timbru achitată.. 923 ROMÂNIA INSTANŢA.... Pârâta/ul.. În drept invocă prevederile art. În apărare... INSTANŢA Deliberând./..... La termenul din ..civ.. ... . care învederează instanţei următoarele: .. . a declarat că renunț ă la judecarea cererii de divorț . În drept invocă prevederile art. reclamantul …… a chemat în judecată pe pârâta …… solicitând instanț ei ca prin hotărârea ce o va pronunț a să dispună desfacerea căsătoriei părtilor ……. În dovedirea cererii. legitimându-se cu. CIV . Secţia ... (Solicită restituirea taxei de timbru....pricina are ca obiect . La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns părț ile... RENUNŢARE LA JUDECAT Ă - DOSAR DIVORȚ - ART ..... 406 C..... că. respectiv. (2) din OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru] Dosar nr..... S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă...procedura de citare ...../...(modalitatea de îndeplinire a măsurilor dispuse de către instanţă la termenul anterior) Reclamantul/a.. Grefier .. ...... 218 .....e ș i alin.. în esenț ă. au fost depuse la dosar .... în condiț iile art..... La data de.... având ca obiect principal divorț .... constată următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanț e la data de... Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind pe reclamantul/a . pârâta arată..117.... 923 coroborat cu art... SENTINȚ A CIVILĂ NR..

. cu domiciliul în.. ... reprezentând jumătate din suma achitată cu titlu de taxă judiciară de timbru... Pronunţată în şedinţă publică azi...... emisă la data de . semnătura) GREFIER (nume şi prenume.. la soluț ionarea cererii de divorț formulată în contradictoriu cu pârâta/ul........ PREŞEDINTE (nume şi prenume........ la . CNP.. cu domiciliul în...Pentru aceste motive...............) Cu recurs în 30 de zile de la comunicare. de către...... (Dispune restituirea către reclamant/ă a sumei de ... DISPUNE Ia act de renunț area reclamantului/ei.. .. lei. potrivit chitanţei nr. CNP... semnătura) 219 ..

INSTANŢA Deliberând.procedura de citare ..pricina are ca obiect .. În motivarea cererii. PR . Şedinţa publică din data de … Instanţa constituită din: Preşedinte: ...... SENTINȚ A CIVILĂ NR. Pârâta/ul..civ. instanț a va dispune închiderea dosarului de divorț . Secţia . confirmă declaraț ia soț ului reclamant ș i este de acord cu închiderea dosarului.. pârâta a formulat întâmpinare. declară că s-au împăcat. legitimându-se în faț a instanț ei.(modalitatea de îndeplinire a măsurilor dispuse de către instanţă la termenul anterior) Reclamantul/a.. legitimându-se cu. La termenul de astăzi reclamantul ș i pârâta...... Dosar nr... au fost depuse la dosar ....... În drept invocă prevederile art........ că.. În drept invocă prevederile art... ........stadiul procesului . . ROMÂNIA INSTANŢA…………........ reclamantul arată..... având ca obiect principal divorț . Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind pe reclamantul/a .. învederează instanț ei că s-a împăcat cu soț ul său ș i solicită închiderea dosarului. în esenț ă.pr.. reclamantul …… a chemat în judecată pe pârâta …… solicitând instanț ei ca prin hotărârea ce o va pronunț a să dispuna desfacerea căsătoriei părtilor ……..... ...... La data de../.. au fost depuse la dosar ..... La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns părț ile. În dovedirea cererii.... care învederează instanţei următoarele: .. DO SAR DIVORȚ - ÎMPĂCAREA SOȚILOR - ART .. 924 C. În apărare... . 220 .. luând act de împăcarea soț ilor. legitimându-se cu. Grefier ... Având în vedere prevederile art.../. pârâta arată... ........ S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă... constată următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanț e la data de..şi pe pârâta/ul . . că..... în esenț ă........ CIV .118. .. În motivarea întâmpinării.. H OTĂRÂRE ÎNCHIDERE 924 C..

. în contradictoriu cu pârâta/ul.. ...... potrivit chitanţei nr.. PREŞEDINTE (nume şi prenume.. respectiv.. 924 teza ultimă coroborat cu art....... (2) din OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. 45 alin....... semnătura) 221 ..... ..În temeiul art.. Dispune închiderea dosarului nr.. CNP.. cu domiciliul în.. formulat de reclamantul/a.. emisă la data de ......... semnătura) GREFIER (nume şi prenume... având ca obiect principal divorţ ... (1) lit../. de către.... Pronunţată în şedinţă publică azi...... Pentru aceste motive.. . reprezentând jumătate din suma achitată cu titlu de taxă judiciară de timbru..e ș i alin.. Dispune restituirea către reclamant/ă a sumei de . va dispune ș i restituirea a jumătate din taxei de timbru achitată..../.. CNP... Definitivă........ . DISPUNE Ia act de împăcarea soț ilor. cu domiciliul în. lei..

........... 944 ALIN .. CIV ........ cererea de declarare a morţii a numitului ........................................ (4) C...... semnătură........ Fax ../............. cu ultim domiciliu cunoscut în ....... Emisă la ... semnătură) 222 ......... ......................./.... prenume........... ............ ştampila) GREFIER (nume.......... vă solicităm să notaţi în cartea funciară nr...... ROMÂNIA (INSTANŢA) . Către.....pr.... BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ..........civ.... PR ...... a localităţii ................ proprietarul bunului imobil situat în . Dosar nr..ART ..... A DRESĂ NOTARE ÎN CART EA FUNCIARĂ A CERERI I DE DECLARARE A MORŢII UNEI PERSOANE .............................. conform art............. Vă mulţumim pentru colaborare...... identificat cu număr cadastral ... .... Potrivit dispoziţiilor acestei instanţe.. Sediul . prenume.......119.............. Sediul .... Telefon .. ............... (4) C.. PREŞEDINTE (nume.............. 944 alin...

. Fax .. înregistrat în registrul comerţului sub nr../.......... ........................ 944 alin............ .... PREŞEDINTE (nume.... OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ...../.120............ ştampila) GREFIER (nume.. PR ........ (4) C. Dosar nr. cu ultim sediu profesional în .. vă solicităm să înregistraţi în registrul comerţului cererea de declarare a morţii a numitului ................ ROMÂNIA (INSTANŢA) ...... semnătură................ Potrivit dispoziţiilor acestei instanţe............. Către...........pr............. ....... 944 ALIN ... Sediul .civ.... Sediul . Emisă la .........ART ..... Vă mulţumim pentru colaborare.... (4) C............................... semnătură) 223 . prenume............ Telefon ........ prenume... CIV .. conform art.. A DRESĂ ÎNREGISTRARE Î N REGISTRUL COMERŢUL UI A CERERII DE DECLARARE A MORŢII U NEI PERSOANE .......

......... Vă mulţumim pentru colaborare............. semnătură.......... 950 C............... 950 C. Sediul ....... Fax .. prenume.121....civ........ ....... ........ .......... conform art.. cu ultim domiciliu cunoscut în ............ vă solicităm să notaţi în cartea funciară nr. în dosarul nr............................ ...... BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ........../......... Emisă la ... proprietarul bunului imobil situat în .... CIV ..... PREŞEDINTE (nume. din data de ... PR .......... ....pr. Telefon ........ Dosar nr.. ROMÂNIA (INSTANŢA) ............. prenume.. semnătură) 224 ..................... cererea de rectificare/constatare a nulităţii hotărârii declarative de moarte (sentinţa nr............... Potrivit dispoziţiilor acestei instanţe.... a localităţii ......../..... .. identificat cu număr cadastral .............. pronunţată de ......... Către........... A DRESĂ NOTARE ÎN CART EA FUNCIARĂ A CERERI I DE RECTIFICARE / CONSTATAREA NULITĂŢI I HOTĂRÂRII DECLARAT IVE DE MOARTE ...) privind pe numitul . ştampila) GREFIER (nume............ART ... Sediul ....................................

..procedura de citare ./... a solicitat obligarea debitorului. În consecinț ă.învederează instanț ei că debitul pretins a fost achitat integral ș i solicită închiderea dosarului. . .pr.. Î NCHEIERE ÎNCHI DERE ALIN ..civ. În dovedirea cererii... creditorul. 1019 ROMÂNIA INSTANŢA....... . întemeiată în drept pe art. că .. s-a stins prin plată........ La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns .... INSTANŢA Deliberând.... care învederează instanţei următoarele: ... DOSAR – ORDONANȚĂ DE PLATĂ - ART ... în esenț ă. Dispune închiderea dosarului........(1) C. 225 Dosar nr...... la plata sumei de ..... instanț a va lua act de stingerea debitului prin plată.....122. având ca obiect ordonanț ă de plată. au fost depuse la dosar .. ÎNCHEIERE Şedinţa publică din data de … Instanţa constituită din: Preşedinte: . Debitorul...formulează aceleaș i concluzii....../. cu domiciliul/sediul în. ..şi pe debitorul . solicitând închiderea dosarului.. CIV .... Pentru aceste motive. DISPUNE Ia act că debitul pretins de creditorul. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă.... creditorul a arătat..... în cuantum de.. ... PR .. în contradictoriu cu debitorul. Debitorul a fost de acord cu această cerere.... Secţia ..(modalitatea de îndeplinire a măsurilor dispuse de către instanţă la termenul anterior) Creditorul.stadiul procesului .. Grefier . 1019 C........ cu domiciliul/sediul în...... Definitivă.pricina are ca obiect .......... creditorul a declarat că a primit plata sumei datorate.. Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind pe creditorul. În motivarea cererii..lei.... conform art.... constată următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanț e la data de .. La termenul din data de.........

......Pronunţată în şedinţă publică azi. PREŞEDINTE (nume şi prenume... semnătura) 226 . .......... semnătura) GREFIER (nume şi prenume..........

.pricina are ca obiect ordonanţă de plată.. -/- PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘ TE: 227 . legitimat cu … .123.. lei. Instanţa reţine cauza pentru deliberare ș i pronunţare.. ... ÎNCHEIERE Şedinţa publică din data de … Instanţa constituită din: PREŞEDINTE . 6 din O.... PLATĂ – ÎNCHIDERE DOS AR - ART ..pr.. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei următoarele: . nr. În drept. CIV .. creditorul a declarat că a primit plata sumei datorate. conform dispoziţiilor art.... (1) ROMÂNIA Instanţa . în cuantum de . . INSTANŢA Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de ...U. legitimat cu … ș i debitorul personal. Cererea a fost legal timbrată cu suma de 200 lei taxă judiciară de timbru potrivit art.. În dovedirea cererii.. a fost solicitată administrarea probei cu înscrisuri .. La termenul din data de.. Ca urmare. 1019 ALIN .civ. /Secţia . (1) C. depus/depusă la fila … din dosar.. .. . instanţa va lua act de declaraţia creditorului privind plata sumei datorate şi va dispune închiderea dosarului.. 80/2013.. solicitând închiderea dosarului. creditorul a arătat că . conform … (se indică înscrisul care face dovada achitării taxei judiciare de timbru). La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns creditorul personal. . creditorul ... având ca obiect ordonanţă de plată. a solicitat obligarea debitorului .modalitatea de îndeplinire a măsurilor dispuse de către instanţă ... PR .. În motivarea cererii. şi pe debitorul .. Creditorul învederează instanţei că debitul pretins a fost achitat integral şi solicită închiderea dosarului. la plata sumei de . ... debitorul fiind de acord cu această cerere... Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind pe creditorul . Dosar nr. 1019 alin.. GREFIER . O R DONANŢĂ C.procedura de citare este legal îndeplinită. Debitorul formulează aceleaşi concluzii..G. au fost invocate dispoziţiile art.

Definitivă.. CNP . PREŞEDINTE nume şi prenume semnătura GREFIER nume şi prenume semnătura 228 .. domiciliat în ....... .. domiciliat în .. CNP.. azi .... .... Dispune închiderea dosarului.Ia act de declaraţia creditorului ... privind plata sumei datorate de către debitorul . Pronunţată în şedinţă publică.

. ...civ... În dovedirea cererii. .. creditorul . . O RDONANŢĂ (2) C.. Instanţa . Debitorul formulează aceleaşi concluzii. conform tranzacţiei având următorul conţinut: . Creditorul învederează instanţei că a ajuns la o înţelegere cu debitorul asupra plăţii şi depune la dosar tranzacţia încheiată. creditorul a învederat că a ajuns la o înţelegere cu debitorul asupra plăţii sumei datorate... azi .procedura de citare este legal îndeplinită... depus/depusă la fila … din dosar.. instanţa va lua act de această înţelegere. potrivit tranzacţiei depuse la dosar.... şi pe debitorul ... solicitând instanţei să ia act de aceasta. INSTANŢA Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de . 438 C. Pronunţată în şedinţă publică... . având în vedere dispoziţiile art.. 1019 alin... La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns creditorul personal. având ca obiect ordonanţă de plată. 229 .. 6 din O. ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE: Ia act de înţelegerea creditorului . ROMÂNIA Dosar nr. au fost invocate dispoziţiile art.. În consecinţă.pricina are ca obiect ordonanţă de plată. CIV . 80/2013..124. ... pronunţând o hotărâre de expedient definitivă. (2) şi (3) şi art. domiciliat în .. Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind pe creditorul . PR ... a solicitat obligarea debitorului … la plata sumei de . În drept.. creditorul a arătat că . CNP. nr. Şedinţa publică din data de … Instanţa constituită din: PREŞEDINTE .... S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei următoarele: .. constatând că părţile au ajuns la o înţelegere asupra plăţii.. domiciliat în . -/-/SENTINŢA civilă nr......U. Instanţa reţine cauza pentru deliberare ș i pronunţare.. legitimat cu … . şi a debitorului .pr.G. lei...... .. PENTRU ACESTE MOTIVE. a fost solicitată administrarea probei cu înscrisuri . Cererea a fost legal timbrată cu suma de 200 lei taxă judiciară de timbru potrivit art.modalitatea de îndeplinire a măsurilor dispuse de către instanţă . Definitivă. GREFIER ... În motivarea cererii. .... 1019 ALIN .. (se va reda în tot conţinutul tranzacţiei/înţelegerii). La termenul din data de. CNP …. Secţia . conform … (se indică înscrisul care face dovada achitării taxei judiciare de timbru).. . PLATĂ – ÎNȚELEGERE ASUPRA PL ĂȚII - ART . legitimat cu … ș i debitorul personal.

PREŞEDINTE nume şi prenume semnătura GREFIER nume şi prenume semnătura 230 .

nr. . .. Instanţa constată că au fost lămurite toate împrejurările de fapt şi temeiurile de drept ale cauzei şi declară închise dezbaterile. (1) C. creditorul a arătat că .....U... INSTANŢA Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de .125.modalitatea de îndeplinire a măsurilor dispuse de către instanţă . având ca obiect ordonanţă de plată. .. 1021 ALIN .. Varianta 1 (părţile prezente) Părţile prezente declară că nu mai au cereri de formulat şi nu mai sunt alte incidente de soluţionat. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei următoarele: . a fost solicitată administrarea probei cu înscrisuri.. /Secţia ....G.procedura de citare este legal îndeplinită. GREFIER . depus/depusă la fila … din dosar. lei... Cererea a fost legal timbrată cu suma de 200 lei taxă judiciară de timbru potrivit art..pricina are ca obiect ordonanţă de plată. Debitorul solicită . SENTINŢA civilă nr.. -/- 231 . conform … (se indică înscrisul care face dovada achitării taxei judiciare de timbru).. .. Dosar nr. arătând că .. În dovedirea cererii......... . 80/2013. şi pe debitorul .. În drept. În motivarea cererii. Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind pe creditorul .. Şedinţa publică din data de … Instanţa constituită din: PREŞEDINTE .. creditorul .stadiul pricinii: . O RDONANŢĂ PLATĂ - ART .... . PR . 6 din O. la plata sumei de .. Varianta 2 (părţile lipsă) Instanţa constată că au fost lămurite toate împrejurările de fapt şi temeiurile de drept ale cauzei şi având în vedere că s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă. . au fost invocate dispoziţiile art. a solicitat obligarea debitorului .. cererii fiindu -i ataşate fotocopii certificate pentru conformitate cu originalul ale următoarelor înscrisuri: ./ lipsind … . . . Instanţa declară deschise dezbaterile asupra fondului cauzei şi acordă cuvântul părţilor. Creditorul solicită admiterea cererii formulate..... arătând că … . La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns . .. CIV ROMÂNIA Instanţa . reţine cauza spre deliberare şi pronunţare..

lichide şi exigibile constând în obligaţii de plată a unor sume de bani care rezultă dintr-un contract civil.. PREŞEDINTE nume şi prenume semnătura GREFIER nume şi prenume semnătura 232 .. aceste condiţii sunt îndeplinite. prin care a solicitat . pentru considerentele care vor fi reţinute în cele ce urmează: Potrivit art. În temeiul dispoziţiilor art. taxă judiciară de timbru..Debitorul nu a formulat întâmpinare/a formulat întâmpinare la data de . deoarece . lei.. Cererea de anulare se depune la . onorariu de avocat). . faţă de considerentele anterior expuse. PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE: Admite cererea formulată de creditorul . (instanţa a cărei ordonanţă de plată se atacă).. creditorul are împotriva debitorului o creanţă certă.. instanţa constată că pretenţiile creditorului sunt întemeiate. . .civ... (între 10 şi 30 de zile de la data comunicării ordonanţei de plată /termenul stabilit potrivit înţelegerii părţilor).. regulament sau altui înscris.1013 C..pr. constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut. 451 C. însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege....civ...pr. . Analizând materialul probator administrat în cauză.. procedura specială a ordonanţei de plată este aplicabilă în cazul creanţelor certe. CNP... Obligă debitorul să plătească creditorului suma de ... inclusiv din cele încheiate între un profesionist şi o autoritate contractantă.pr. deoarece ... . în contradictoriu cu debitorul . În cauză. sunt neîntemeiate. însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege. (ex. Astfel.... în sensul că . lichidă şi exigibilă.. Susţinerile debitorului prin care contestă creanţa.. Pronunţată în şedinţă publică azi.. /a ataşat întâmpinării fotocopii certificate pentru conformitate cu originalul ale următoarelor înscrisuri ... în termen de ....... constatat printr-un înscris. 1021 alin. (se va individualiza contractul) / este determinată potrivit unui statut.... 1021 C. instanţa va stabili termen de plată de . regulament sau altui înscris (se va individualiza). reprezentând cheltuieli de judecată... având în vedere şi dispoziţiile art. lei.. În consecinţă.civ. De asemenea. Obligă debitorul să plătească creditorului suma de . În conformitate cu dispoziţiile art... constând în ... creanţa menţionată rezultă dintr-un contract civil..pr.. lei. instanţa va obliga debitorul să plătească creditorului suma de . reprezentând cheltuieli de judecată. constând în obligaţia de plată a unei sume de bani. domiciliat în . astfel că va admite cererea şi va obliga debitorul să plătească creditorului suma de . Cu drept de cerere în anulare în termen de 10 zile de la înmânarea/comunicarea ordonanţei de plată.. (dacă este cazul contestării creanţei de către debitor).civ... respectiv .. arătând că . (între 10 şi 30 de zile de la data comunicării ordonanţei de plată /termenul stabilit potrivit înţelegerii părţilor).. lei. domiciliat în . instanţa apreciază cererea de emitere a ordonanţei de plată ca fiind întemeiată şi o va admite. lei -. ... (1) şi (3) C...

în temeiul art..... Prin urmare.. în cazul în care reclamantul nu completează sau nu rectifică formularul de cerere în termenul stabilit de instanț ă..... ...... Instanţa constituită din: Preşedinte: .. sub sancţiunea anulării.. . fără ca reclamantul să-şi îndeplinească obligaţiile privind precizarea/rectificarea/completarea formularului de cerere.. Termenul stabilit de instanț ă s-a împlinit la data de. ... care învederează următoarele: ... instanţa urmează să dispună anularea cererii cu valoare redusă... Dosar nr. Grefier: . / ... obligaţia de a preciza/rectifica/completa formularul de cerere. 1028 ALIN ... reclamantul .civ. prin care să oblige pârâtul .pr. s-a pus în vedere reclamantului să aducă la îndeplinire până la data de ......cererea se examinează fără citarea părț ilor. Verificând... având ca obiect.. Î NCHEIERE ANULARE (5) C... ....... PR ...... ../ . ÎNCHEIERE Şedinţa din camera de consiliu publică de la . cererea se va anula.(modalitatea de îndeplinire a măsurilor dispuse de instanț ă cu privire la completarea sau rectificarea formularului în termenul stabilit) INSTANŢA Deliberând asupra examinării cererii cu valoare redusă.. reţine următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. a solicitat în contradictoriu cu pârâtul. următoarele măsuri: .. Constatând că reclamantul nu şi-a îndeplinit obligaţiile privind precizarea/ rectificarea/completarea formularului de cerere în termenul stabilit de instanț ă.. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă..... formularul de cerere cu valoare redusă ș i înscrisurile ataș ate..pr............. . CER ERE CU VALOARE REDUS Ă - ART . Pentru aceste motive.civ.... 233 .civ.... s-a constatat că informaț iile furnizate de reclamant nu sunt suficient de clare sau sunt inadecvate/formularul de cerere nu a fost completat corect.. Potrivit art.. Pe rol se află examinarea cererii cu valoare redusă privind pe reclamantul. la data de . conform dovezii de comunicare aflate la fila ...126..pr.. dosar... CIV ..... în temeiul art..pricina are ca obiect ... (5) C.. pronunț area unei hotărâri......... prin rezoluţia din data de . ș i pe pârâtul . 1028 alin......stadiul procesului: verificarea cererii cu valoare redusă...... 1028 C.. Reclamantului i s-a comunicat la data de .... pe calea procedurii speciale privind cererile cu valoare redusă. 1028 alin... (5) C.. .. respectiv . ROMÂNIA JUDECĂTORIA …………………… SECŢIA .

. Cu drept de reexaminare în termen de 10 zile de la comunicare.DISPUNE Anulează cererea cu valoare redusă formulată de reclamantul .. Pronunţată în şedinţă publică... semnătura) 234 . PREŞEDINTE (nume ș i prenume. azi .. semnătura) GREFIER ( nume ș i prenume... . cu domiciliul/sediul/ domiciliul ales în .

VERBAL DE CONSTATARE A ÎNDEPLINIRII FORMA LITĂȚILOR PREVĂZUTE DE ART .. (4) C. (4) C. ROMÂNIA Instanț a … /Secț ia … PROCES-VERBAL încheiat azi.. la data de … . .. cu sediul în …. (1) C. la data de … . 1051 alin. .civ. În temeiul art. . la data de …. P ROCES . (1) C. la data de … . CIV . Prezentul proces-verbal s-a încheiat într-un exemplar. cu sediul în …. … .afiș area somaț iei la sediul Primăriei …. . CIV . 1051 ALIN . precum ș i în ziarul de circulaț ie naț ională. . ….afiș area somaț iei la biroul de cadastru ș i publicitate imobiliară …. la data de …. în calitate de grefier. urmând a fi ataşat dosarului.afiș area somaț iei la sediul Judecătoriei ….publicarea somaț iei în ziarul de largă răspândire. respectiv: ..afiș area somaț iei la imobilul cu adresa poș tală în …. ….ART . -/- 235 .civ.pr. . PR . 1051 alin.127. 1051 ALIN . cu sediul în …. PR . GREFIER nume şi prenume semnătura Dosar nr. la data de ….pr. constat îndeplinirea formalităț ilor de afiș are ș i publicare prevăzute de art.

CIV . în caz contrar. înscris în cartea funciară nr. din care unul de circulaț ie naț ională). identificat prin nr. cad/top. cu precizarea că. S OMAȚIE – U ZUCAPIUNE - ART . precum ș i la sediul Primăriei … (se indică primăria în raza căreia se află imobilul). …. având domiciliul/sediul în … a invocat dobândirea prin uzucapiune a dreptului de proprietate/uz/uzufruct/superficie/servitute asupra imobilului cu adresa poș tală în…. . 1051 ALIN . -/-/- 236 . la biroul teritorial de cadastru si publicitate imobiliară … (se indică biroul teritorial în raza căruia se găseș te imobilul). Toț i cei interesaț i sunt somaț i să formuleze opoziț ie. … . Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei …. ROMÂNIA Instanț a … Secț ia … SOMAȚ IE emisă în temeiul încheierii de ș edinț ă nr. la sediul Judecătoriei … (se indică instanț a care soluț ionează cauza). (2) C. … a localităț ii … /cu următoarele vecinătăț i: … (vecinătăț ile se indică în absenț a celorlalte elemente de identificare).se publică în următoarele ziare: … (se indică două ziare de largă răspândire. sub nr. Prezenta somaț ie: . PR . se va trece la judecarea cererii în termen de 6 luni de la emiterea celei din urmă publicaț ii. posesorul … (nume ș i prenume/denumire). aș a cum a fost identificat mai sus. … din data de … .se afiș ează la imobilul în litigiu. (1) ȘI ALIN .128. PREŞEDINTE nume şi prenume semnătura GREFIER nume şi prenume semnătura Dosar nr.

Secţia . material ș i teritorial. aflate la fila … în dosarul nr. s-a invocat art. arătând că . … al ….pricina are ca obiect restituire cauț iune..U. . … ..procedura de citare este legal îndeplinită. Cererea a fost legal timbrată cu suma de 20 lei. La apelul nominal. ... … din data de …. Petentul solicită admiterea cererii formulate. sub nr..pr. ÎNCHEIERE NR. INSTANŢA Prin cererea înregistrată pe rolul …. instanț a procedează la verificarea competenț ei sale ș i constată că este competentă general. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei următoarele: . .. Varianta I (părț ile prezente) Părț ile prezente declară că nu mai au cereri de formulat ș i nu mai sunt alte incidente de soluț ionat.civ. …. . Şedinţa din camera de consiliu din data de … Instanţa constituită din: PREŞEDINTE … GREFIER . petentul … a solicitat restituirea cauț iunii în valoare de … lei./lipsă părț ile.pr. potrivit art. 1063 C..129.. În fapt. potrivit art.pr. 237 Dosar nr.. conform … (se indică înscrisul care face dovada achitării taxei judiciare de timbru ș i fila unde se găseș te).... nr. Varianta II (părț ile lipsă) Instanț a constată că au fost lămurite toate împrejurările de fapt ș i temeiurile de drept ale cauzei ș i o reț ine pentru deliberare ș i pronunț are. 80/2013. . Î NCHEIERE RESTITUIRE CAUȚIUNE - ART . 529 alin. .. având ca obiect restituire cauț iune.... ROMÂNIA Instanţa . au răspuns . instanț a constată că: Potrivit recipisei nr. Instanț a acordă cuvântul părț ilor asupra cererii de faț ă. CIV . Pe rol se află soluţionarea cererii formulate de către petentul … privind pe intimatul …. Intimatul solicită ….. (1) C. stabilită de către … (se indică instanț a care a stabilit cauț iunea) în temeiul art. arătând că .. PR . s-a arătat că … .. În drept. . Potrivit art. (2) C.stadiul procesului: . -/-/- . 27 din O. 1063 alin.civ.modalitatea de îndeplinire a măsurilor dispuse de către instanţă: . Analizând actele dosarului.. rezultă că a fost depusă de către petent o cauț iune în valoare de … lei. Instanț a constată că au fost lămurite toate împrejurările de fapt ș i temeiurile de drept ale cauzei ș i o reț ine pentru deliberare ș i pronunț are. (1) ș i alin. 539 alin.civ.G.. (1) C.

domiciliat în …. PREȘ EDINTE nume şi prenume semnătura GREFIER nume şi prenume semnătura 238 . În cauză. în conformitate cu alin.. instanț a va admite prezenta cerere.. când a rămas definitivă hotărârea pronunț ată în procesul în legătură cu care s-a plătit cauț iunea (sau.A.civ. cauţiunea se restituie de îndată dacă partea interesată declară în mod expres că nu urmăreşte obligarea celui care a depus-o la despăgubiri pentru prejudiciile cauzate prin încuviinţarea măsurii pentru care aceasta s-a depus”. după caz. după soluţionarea prin hotărâre definitivă a procesului în legătură cu care s-a stabilit cauţiunea. în temeiul art. privind pe intimatul …. cel îndreptăț it nu a formulat cerere pentru plata despăgubirii cuvenite în termen de 30 de zile de la data de ….pr. domiciliat în … .. care a fost depusă în numerar la Trezoreria Statului/Cec Bank – S. Pe cale de consecinț ă. conform recipisei nr. Dispune restituirea către petent a cauț iunii în cuantum de … lei. . „Cauţiunea depusă se va restitui. Pronunţată în şedinţă publică azi. (1). Pentru aceste motive.civ. care se depune la … (se indică instanț a a cărei hotărâre se atacă). respectiv după încetarea efectelor măsurii pentru care aceasta s-a depus”. partea interesată a declarat în mod expres că nu urmăreș te obligarea celui care a depus-o la despăgubiri pentru prejudiciile provocate prin încuviinț area măsurii pentru care cauț iunea s-a depus./În cauză. Cu toate acestea.A./Definitivă (dacă încheierea este pronunț ată de una dintre secț iile Înaltei Curț i de Casaț ie ș i Justiț ie)./altă instituț ie de credit pe numele … (se indică partea care a achitat cauț iunea) la dispoziț ia … (se indică instanț a care a stabilit cauț iunea). (2) al aceluiaș i articol. care a fost depusă în numerar la Trezoreria Statului/Cec Bank – S. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la pronunț are pentru … (se indică partea prezentă la ultima ș edinț ă) ș i de la comunicare pentru … (se indică persoana lipsă la ultima ș edinț ă). iar. prevăzute la alin.. de la data încetării efectelor măsurii. va dispune restituirea către petent a cauț iunii în cuantum de … lei. (1) C. PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘ TE: Admite cererea formulată de către petentul …. la cerere. … din data de … .pr./altă instituț ie de credit pe numele … (se indică partea care a achitat cauț iunea) la dispoziț ia … (se indică instanț a care a stabilit cauț iunea). când au încetat efectele măsurii pentru care cauț iunea a fost depusă). după caz. 1063 alin. de la data de …. .Potrivit art. „Cauţiunea se restituie celui care a depus-o în măsura în care asupra acesteia cel îndreptăţit nu a formulat cerere pentru plata despăgubirii cuvenite până la împlinirea unui termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii sau. 1063 C.

.. are aceleaşi părţi.............................. CIV .. ........... după care: JUDECĂTORIA TRIBUNALUL CURTEA Deliberând asupra cererii de faţă................................................. Completul constituit din: Preşedinte: Grefier: - Pe rol se află soluţionarea cererii de repunere pe rol a procesului formulată de reclamantul (ţii)/ pârâtul (ţii)........................... ................... ............ iar prezenta cauză........................... în dosarul cu numărul de mai sus.......... PE R OL PROCEDURĂ INTERNAȚIONALĂ – ART .......... / .................................. s-a dispus suspendarea judecării procesului........ (autoritatea judecătorească/ entitatea statală) s-a aflat pendinte o cerere......................130......... constată următoarele: Prin cererea înregistrată la data de . Dosar nr.............................. a (au) solicitat repunerea pe rol a procesului în dosarul cu numărul de mai sus........../ .. Prin hotărârea nr....... reclamantul (ţii)/ pârâtul (ţii) ..... (numele şi prenumele)....... (autoritatea 239 ....... Î NCHEIERE REPUNERE 1075 C........................... PR ........ obiect al dosarului cu numărul ...... ÎNCHEIERE Şedinţa din Camera de consiliu din data de .......................... S-a făcut referatul cauzei...... justificat de împrejurarea că pe rolul .............. SECŢIA . ROMÂNIA JUDECĂTORIA .................................... La apelul nominal făcut în şedinţa din Camera de consiliu ................... (numele şi prenumele). CURTEA DE APEL .... Procedura este legal îndeplinită.. În considerentele cererii de repunere pe rol se învederează că prin încheierea din data de ......................... acelaşi obiect şi aceeaşi cauză cu cererea jurisdicţiei străine..... ........ cu care a fost sesizată ulterior instanţa română.. TRIBUNALUL .............

.... Stabileşte termen pentru continuarea cercetării la data de . soluţia fiind întemeiată pe prevederile art. obiect al dosarului cu numărul ...... (autoritatea judecătorească/ entitatea statală) s-a aflat pendinte o cerere............ (autoritatea judecătorească/ entitatea statală) s-a declarat necompetentă/ hotărârea străină pronunţată nu este susceptibilă de a fi recunoscută în România.. ... civ... Constatând că prin hotărârea nr... pr.... iar prezenta cauză. 1075 alin. cu care a fost sesizată ulterior instanţa română..... .....judecătorească/ entitatea statală) s-a declarat necompetentă.... pr... PENTRU ACESTE MOTIVE................... acelaşi obiect şi aceeaşi cauză cu cererea jurisdicţiei străine.. în temeiul dispoziţiilor art. ... urmează a admite cererea şi a dispune repunerea pe rol a procesului............. (1) C..... pr.. DISPUNE: Admite cererea formulată de reclamantul (ţii)/ pârâtul (ţii) ... instanţa reţine următoarele: Prin încheierea din data de..... PREŞEDINTE GREFIER 240 .... azi .....s-a dispus suspendarea judecării procesului în dosarul de faţă.......... (numele şi prenumele) Repune pe rol procesul privind soluţionarea cauzei având ca obiect dosarul de mai sus. (2) C. pentru când dispune citarea părţilor...... (2) C... civ.... 1075 alin................. Pronunţată în şedinţă publică.............. civ......... are aceleaşi părţi.. În probaţiune s-a depus copia hotărârii pronunţată de jurisdicţia străină..... În drept s-au invocat dispoziţiile art... 1075 alin.../ Hotărârea străină pronunţată nu este susceptibilă de a fi recunoscută în România.... întrucât pe rolul ..... Examinând cererea în raport cu actele şi lucrările dosarului.......

.......... privind pe reclamantul (ţii) ............... JUDECĂTORIA TRIBUNALUL CURTEA Deliberând asupra incidentului invocat......./ ...................... ............................... Completul constituit din: Preşedinte: Grefier: - Pe rol se află soluţionarea cererii având ca obiect ................................................................. ........................... cu element de extraneitate constând în ........ S-a făcut referatul cauzei...... ... / .............................. (autoritatea judecătorească/entitatea statală) se află pendinte o cerere având aceleaşi părţi......................................... Dosar nr........................... Î NCHEIERE SUSPENDARE PROCEDURA INT ERNATIO NALA 1075 ROMÂNIA JUDECĂTORIA ...................... cu element de extraneitate....... CURTEA DE APEL ..............................131....... ............................................................ Procedura este legal îndeplinită... în contradictoriu cu pârâtul (ţii) ................................................ (numele şi prenumele)........ având în vedere că pe rolul jurisdicţiei străine ...................... 241 .. acelaşi obiect şi aceeaşi cauză iar instanţa română a fost sesizată ulterior prin prezenta cerere.................. SECŢIA ................. (numele şi prenumele)........ ÎNCHEIERE Şedinţa din Camera de consiliu din data de ... La apelul nominal făcut în şedinţa din Camera de consiliu ............... constată următoarele: Prin cererea înregistrată la data de ............... a (au) solicitat............. reclamantul (ţii) .........................................................(obiectul pretenţiilor)... TRIBUNALUL ... după care: Instanţa pune în discuţia părţilor suspendarea judecăţii în prezenta cauză............... în contradictoriu cu pârâtul (ţii) ................

... Curţii de Apel ........ (autoritatea judecătorească/ entitatea statală) se află pendinte o cerere........Pe rolul . pr. al Judecătoriei ........ civ. Pronunţată în şedinţă publică... acelaşi obiect şi aceeaşi cauză............ în raport cu cererea mai sus arătată........................................ . PREŞEDINTE GREFIER 242 ........ urmează a dispune suspendarea judecării procesului în prezenta cauză........... până la pronunţarea hotărârii de către jurisdicţia străină........până la pronunţarea hotărârii de către . DISPUNE: Suspendă judecata procesului în dosarul nr................. . / .............. în privinţa căreia instanţa apreciază că este previzibil ca hotărârea străină care urmează a se pronunţa asupra acesteia să fie susceptibilă de recunoaştere sau de executare în România........ în temeiul dispoziţiilor art........ în dosarul numărul .......................... instanţa română a fost sesizată ulterior prin prezenta cerere.......... Tribunalului .... obiect al dosarului cu numărul ........................ Statuând că......................... 1075 alin..... (1) C..... care are aceleaşi părţi....... / .... PENTRU ACESTE MOTIVE........... (autoritatea judecătorească/ entitatea statală).... azi ....

.... prenume/denumire.... Sediul .... OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ .......... existenţa prezentului litigiu............................ de către Biroul Notarului Public ..... Vă mulţumim pentru colaborare......................... /... Sediul .................................................... PREŞEDINTE (nume............ ................ prenume................. prenume/denumire........... autentificat sub nr...... rezoluţiune) se va completa tipul contractului a cărui desfiinţare se solicită: vânzare -cumpărare............ Pârât: .. prenume.... (nume.............. domiciliu ales) Emisă la ................................ domiciliu/sediu. Potrivit dispoziţiilor acestei instanţe din data de ....................................... semnătură) 7 8 se va completa obiectul cererii (ex: nulitate...... din data de ................................... Termen de judecată acordat la ................ 243 ........ ............................ ştampila) GREFIER (nume.......................... ........ semnătură............................... vă solicităm să notaţi în cartea funciară nr........ având număr cadastral ...... întreţinere................ domiciliu ales) În răspuns vă rugăm să menţionaţi numărul dosarului şi termenul de judecată Către...../.................... ..... anulare... Obiectul cauzei: ... având ca obiect7 ..................... Reclamant: ............... a localităţii ....... .. donaţie etc......................................................... deschisă pentru imobilul situat în ........... Fax .................V ARIANTA 1 ROMÂNIA (INSTANŢA) ..... (nume..... BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ .........132. contractului8.................. A DRESĂ NOTARE LITIGIU ÎN CARTE FUNCIARĂ ............ Telefon ..... Dosar nr........................................ domiciliu/sediu........ Anexăm prezentei adrese copia cererii de chemare în judecată şi ........

......... BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ............. din data de ............ semnătură) 9 se va completa obiectul cererii (ex: nulitate.. Termen de judecată acordat la ... Telefon ............................... Potrivit dispoziţiilor acestei instanţe din data de ................................................................................... ................. vă solicităm să notaţi în cartea funciară nr............ eliberat de către ......... A DRESĂ NOTARE LITIGIU ÎN CAR TE FUNCIARĂ - VARIANTA 2 ROMÂNIA (INSTANŢA) .. domiciliu/sediu........................... Pârât: .... Obiectul cauzei: ............... semnătură............................. Reclamant: . domiciliu ales) În răspuns vă rugăm să menţionaţi numărul dosarului şi termenul de judecată Către......... (nume..........133.......... domiciliu ales) Emisă la . Dosar nr.... având ca obiect9 ...................... PREŞEDINTE (nume. prenume/denumire..... ............ /....... deschisă pentru imobilul situat în .. Sediul ............................................ ... Anexăm prezentei adrese copia cererii de chemare în judecată şi .......... prenume.......... a localităţii .. Vă mulţumim pentru colaborare..................................................... ştampila) GREFIER (nume............................................................... prenume..... domiciliu/sediu................... având numar cadastral ................................ (nume.................. titlului de proprietate nr.......... Fax .................... prenume/denumire.............................................. anulare) 244 ....... Sediul .................. ... OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ .../........... existenţa prezentului litigiu.... .....................

OUG 51/2008 245 .

lei. reţine 246 .134.. acesta a solicitat acordarea ajutorului public judiciar sub forma scutirii de plata taxei judiciare de timbru/onorariului expertului/onorariul avocatului în cuantum de . 6 lit.. după care. În motivare (numele părț ii) a arătat că . 8 alin..___ /____ ROMÂNIA INSTANŢA SECŢIA ÎNCHEIERE Şedinţa din Camera de Consiliu din data de Instanţa constituită din: PREŞEDINTE: GREFIER: Pe rol soluţionarea cererii de acordare a ajutorului public judiciar formulată de (numele părț ii) . INSTANŢA Deliberând asupra cererii de acordare a ajutorului public judiciar. 1 SAU 2. 8 ALIN . 15 din OUG 51/2008 ș i reclamanta a depus înscrisuri în susţinerea cererii de ajutor public judiciar (filele.ART .).. 14. 1/2. următoarele: Prin cererea depusă în data de (numele părț ii). 8 ALIN 1 SAU 2 OUG 51/2008 . La apelul nominal făcut în şedinţa din Camera de consiliu nu au răspuns părț ile... art. C ERERE DE AJUTOR PUBL IC JUDICIAR ADMISĂ Î N TEMEIUL ART .. d)/ a)/ b) coroborat cu art.. Instanţa reţine cauza în vederea soluţionării cererii de acordare a ajutorului public judiciar. conform art... S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de sedinta care învederează că cererea se soluţionează fără citarea părţilor.. În drept au fost invocate prevederile art.. 12. 15 DIN OUG 51/2008 DOSAR NR. 11. 14 şi 34 din OUG 51/2008.

Cererea va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere a solicitantului în sensul de a preciza dacă în cursul ultimelor 12 luni a mai beneficiat de ajutor public judiciar. Conform certificatului de atestare fiscală nr. Instanta constată ca (numele părț ii) realizează un venit de .G... instanţa urmează a o admite pentru următoarele motive: Potrivit art. Din adeverinţa nr.. . 4 din O.U. În cauza de faţă.. în situaţia în care nu poate face faţă cheltuielilor unui proces. domiciliul şi starea materială a solicitantului şi a familiei sale. (numele părț ii) figurează în evidenţele compartimentului de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale cu locuinţă casă şi teren intravilan şi nu figurează cu venituri din chirii. cererea pentru acordarea ajutorului public judiciar se formulează în scris şi va cuprinde menţiuni privind obiectul şi natura procesului pentru care se solicită ajutorul public judiciar. emisă de.Analizând actele şi lucrările dosarului în soluţionarea cererii de acordare a ajutorului public judiciar.. rezultă că nu realizează venituri impozabile pe raza . De asemenea. în ce formă.. nr.. persoanele al căror venit mediu net lunar pe membru de familie. 51/2008. pentru ce cauză. se situează sub nivelul de 600 lei. 51/2008. în ultimele două luni anterioare formulării cererii... beneficiaza de ajutor public judiciar sub forma suportării în întregime de către stat... condiţiile de acordare fiind prevăzute de art. (numele părț ii) a declarat pe proprie răspundere ca nu a mai beneficiat de ajutor public judiciar. eliberat de Primăria . arendă. Potrivit art.. acest ajutor poate fi solicitat de orice persoană fizică. în ultimele două luni anterioare formularii cererii. Legiuitorul a reglementat ajutorul public judiciar ca o măsură prin care să se asigure accesul efectiv şi egal la justiţie prin înlăturarea piedicii ce o constituie costurile procedurilor judiciare pentru persoanele care nu pot face faţă cheltuielilor unui proces fără o pune în pericol întreţinerea lor şi a familiilor lor. Această formă de asistenţă acordată de stat nu este necondiţionată... iar de la data de întâi a lunii următoare figurează cu impozit în cuantum de . dacă venitul mediu net lunar pe membru de familie. . identitatea. 14 (1) din OUG nr. 1 ș i 2 din OUG 51/2008. precum şi cuantumul acestuia.. ataşându-se înscrisuri doveditoare ale veniturilor acestuia şi ale familiei sale precum şi dovezi cu privire la obligaţiile de întreţinere sau de plată. . 247 . se situează sub nivelul de 300 lei.. Conform prevederilor art.. codul numeric personal. înscrisurile depuse de (numele părț ii) fac dovada veniturilor realizate de acesta. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă.. 8 alin. 7 – 14 din OUG nr. sumele de bani care constituie ajutor public judiciar se avansează de către stat in proportie de 50%.

situaţia acesteia încadrându-se în ipoteza legală conţinută de art. urmând ca acesta să achite doar suma de .. instanţa constată că cererea formulată de (numele părț ii) este întemeiată.. ÎN NUMELE LEGII DISPUNE: Admite cererea de ajutor public judiciar formulată de .cu domiciliul la .... 1/2 din OUG nr..... 8 alin.... GREFIER. PREŞEDINTE. 51/2008. urmează să admită cererea ș i să dispună scutirea în întregime/proporț ie de 50% a . . PENTRU ACESTE MOTIVE../ Dispune scutirea în întregime a . Pentru motivele arătate... .. 248 .Faţă de dispoziț iile legale sus-menț ionate şi analizând înscrisurile depuse la dosar... de plata taxei judiciare de timbru Cu drept de reexaminare în termen de 5 zile de la data comunicării încheierii. de plata taxei judiciare de timbru. Pronunţată în şedinţa publică din data de ....

14. reclamantul ... 3... 11. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de sedinta care învederează că cererea se soluţionează fără citarea părţilor. următoarele: Prin cererea depusă în data de .ART .. La apelul nominal făcut în şedinţa din Camera de consiliu nu au răspuns părț ile. C ERERE DE AJUTOR PUBL IC JUDICIAR ADMISĂ Î N PARTE ÎN TEM EIUL ART . 15 DIN OUG 51/2008 DOSAR NR.. art. a solicitat acordarea ajutorului public judiciar sub forma eşalonării pe o perioadă de ... conform art.)....... 15 din OUG 51/2008 ș i reclamanta a depus înscrisuri în susţinerea cererii de ajutor public judiciar (filele..135. de luni a plăţii taxei judiciare de timbru în cuantum de . Instanţa reţine cauza în vederea soluţionării cererii de acordare a ajutorului public judiciar. În drept au fost invocate prevederile art. 14 şi 34 din OUG 51/2008.. d) coroborat cu art. 8 alin. 3. 12.. În motivare petenta a arătat că . reţine 249 . INSTANŢA Deliberând asupra cererii de acordare a ajutorului public judiciar..___ /____ ROMÂNIA INSTANŢA SECŢIA ÎNCHEIERE Şedinţa din Camera de Consiliu din data de Instanţa constituită din: PREŞEDINTE: GREFIER: Pe rol soluţionarea cererii de acordare a ajutorului public judiciar formulată de (numele părț ii) . 8 ALIN 3 OUG 51/2008 . 8 ALIN . după care. lei. 6 lit..

3 din OUG 51/2008. 3 din OUG nr. tranşe lunare egale a câte .. Pentru motivele arătate.G.. instanţa constată că cererea reclamantei este întemeiată. întemeindu-şi cererea pe dispoziţiile art. lei... d) coroborat cu art. 3 din OUG 51/2008. 250 pentru . emisă de. instanţa va admite în parte cererea şi va încuviinţa pentru reclamantă ajutor public judiciar sub forma eşalonării plăţii taxei judiciare de timbru în cuantum de . în cazul în care costurile certe sau estimate ale procesului sunt de natură să îi limiteze accesul efectiv la justiţie. 2013. 8 alin... conform cărora ajutorul public judiciar poate consta şi în eşalonări ale taxei judiciare de timbru şi analizând înscrisurile depuse la dosar.. De asemenea.6 din OUG 51/2008. acest ajutor poate fi solicitat de orice persoană fizică. 8 alin.. iar de la data de întâi a lunii următoare figurează cu impozit în cuantum de ... ori mai mare decât venitul lunar al acesteia. Instanţa reţine că reclamanta a solicitat acordarea ajutorului public judiciar în forma eşalonării pe o perioadă de..U. până la data de 15 a fiecărei luni. astfel încât urmează să dispună eşalonarea plăţii taxei judiciare de timbru.. lei. eliberat de Primăria . nr.... arendă. 8 alin. 6 lit. având în vedere că taxa judiciară ce trebuie achitată de reclamantă este aproximativ de . 4 din O. instanţa urmează a o admite în parte următoarele motive: Instanta constată ca reclamanta realizează un venit de . luni a taxei judiciare de timbru în cuantum de . rezultă că nu realizează venituri impozabile pe raza ..Analizând actele şi lucrările dosarului în soluţionarea cererii de acordare a ajutorului public judiciar. . ajutorul public se poate acorda şi în alte situaţii.... În drept. ..... 51/2008... ce vor fi plătite începând cu luna . lei.. în . reclamantul figurează în evidenţele compartimentului de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale cu locuinţă casă şi teren intravilan şi nu figurează cu venituri din chirii. . . inclusiv din cauza diferenţelor de cost al vieţii dintre statul membru în care acesta îşi are domiciliul sau reşedinţa obişnuită şi cel din România. reclamanta a declarat pe proprie răspundere ca nu a mai beneficiat de ajutor public judiciar. potrivit art. proporţional cu nevoile solicitantului.. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă. Din adeverinţa nr. Conform prevederilor art.. Faţă de prevederile art.. Conform certificatului de atestare fiscală nr. în situaţia în care nu poate face faţă cheltuielilor unui proces.. situaţia acesteia încadrându-se în ipoteza legală conţinută de art....

. ce vor fi plătite începând cu luna .. lei..PENTRU ACESTE MOTIVE.... GREFIER.. în ....... până la data de 15 a fiecărei luni... Pronunţată în şedinţa publică din data de ..... Dispune eşalonarea taxei judiciare de timbru în cuantum de . 251 . ....cu domiciliul la ... rămasă de achitat de către reclamantă. PREŞEDINTE... ÎN NUMELE LEGII DISPUNE: Admite în parte cererea de ajutor public judiciar formulată de ..tranşe lunare egale a câte ..... Cu drept de reexaminare în termen de 5 zile de la data comunicării încheierii.. 2013. lei....

următoarele: Prin cererea depusă în data de (numele părț ii). lei. 1/2. acesta a solicitat acordarea ajutorului public judiciar sub forma scutirii de plata taxei judiciare de timbru/onorariului expertului/onorariul avocatului în cuantum de . 6 lit. În drept au fost invocate prevederile art.. La apelul nominal făcut în şedinţa din Camera de consiliu nu au răspuns părț ile. 11...136... 8 ALIN .___ /____ ROMÂNIA INSTANŢA SECŢIA ÎNCHEIERE Şedinţa din Camera de Consiliu din data de Instanţa constituită din: PREŞEDINTE: GREFIER: Pe rol soluţionarea cererii de acordare a ajutorului public judiciar formulată de (numele părț ii) .ART . 15 DIN OUG 51/2008 DOSAR NR. conform art. 8 alin. art.. 12. Instanţa reţine cauza în vederea soluţionării cererii de acordare a ajutorului public judiciar. C ERERE DE AJUTOR PUBL IC JUDICIAR RESPINSĂ ÎN TEMEIUL ART .. În motivare (numele părț ii) a arătat că .. 14 şi 34 din OUG 51/2008. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de sedinta care învederează că cererea se soluţionează fără citarea părţilor. 15 din OUG 51/2008 ș i reclamanta a depus înscrisuri în susţinerea cererii de ajutor public judiciar (filele. INSTANŢA Deliberând asupra cererii de acordare a ajutorului public judiciar. după care. d)/ a)/ b) coroborat cu art. reţine 252 .. 8 ALIN 1 SAU 2 OUG 51/2008 . 14..).. 1 SAU 2..

eliberat de Primăria . 1 ș i 2 din OUG 51/2008. înscrisurile depuse de (numele părț ii) nu fac dovada veniturilor realizate de 253 . codul numeric personal.Analizând actele şi lucrările dosarului în soluţionarea cererii de acordare a ajutorului public judiciar. emisă de. . condiţiile de acordare fiind prevăzute de art. cererea pentru acordarea ajutorului public judiciar se formulează în scris şi va cuprinde menţiuni privind obiectul şi natura procesului pentru care se solicită ajutorul public judiciar. acest ajutor poate fi solicitat de orice persoană fizică. 7 – 14 din OUG nr. Această formă de asistenţă acordată de stat nu este necondiţionată. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă. În cauza de faţă. pentru ce cauză.. Din adeverinţa nr.. Cererea va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere a solicitantului în sensul de a preciza dacă în cursul ultimelor 12 luni a mai beneficiat de ajutor public judiciar.. De asemenea. 51/2008. .. beneficiaza de ajutor public judiciar sub forma suportării în întregime de către stat... precum şi cuantumul acestuia. (numele părț ii) a declarat pe proprie răspundere ca nu a mai beneficiat de ajutor public judicia r. Instanta constată ca (numele părț ii) realizează un venit de .. . rezultă că nu realizează venituri impozabile pe raza . Conform certificatului de atestare fiscală nr.. iar de la data de întâi a lunii următoare figurează cu impozit în cuantum de . în ultimele două luni anterioare formulării cererii. domiciliul şi starea materială a solicitantului şi a familiei sale.. sumele de bani care constituie ajutor public judiciar se avansează de către stat in proportie de 50%. în ultimele două luni anterioare formularii cererii. arendă.. persoanele al căror venit mediu net lunar pe membru de familie.G.. în situaţia în care nu poate face faţă cheltuielilor unui proces. dacă venitul mediu net lunar pe membru de familie. se situează sub nivelul de 300 lei... ataşându-se înscrisuri doveditoare ale veniturilor acestuia şi ale familiei sale precum şi dovezi cu privire la obligaţiile de întreţinere sau de plată. 51/2008. identitatea. (numele părț ii) figurează în evidenţele compartimentului de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale cu locuinţă casă şi teren intravilan şi nu figurează cu venituri din chirii. Conform prevederilor art.. în ce formă... 4 din O.U. Potrivit art. 14 (1) din OUG nr. 8 alin. se situează sub nivelul de 600 lei. Legiuitorul a reglementat ajutorul public judiciar ca o măsură prin care să se asigure accesul efectiv şi egal la justiţie prin înlăturarea piedicii ce o constituie costurile procedurilor judiciare pentru persoanele care nu pot face faţă cheltuielilor unui proces fără o pune în pericol întreţinerea lor şi a familiilor lor. nr... instanţa urmează a o respinge pentru următoarele motive: Potrivit art.

Cu drept de reexaminare în termen de 5 zile de la data comunicării încheierii. 1/2 din OUG nr. GREFIER. Faţă de dispoziț iile legale sus-menț ionate şi analizând înscrisurile depuse la dosar. 254 .. cu domiciliul la . PENTRU ACESTE MOTIVE.. . 8 alin. situaţia acesteia ne/încadrându-se în ipoteza legală conţinută de art. . Pentru motivele arătate.. care pot proveni din mai multe surse. respectiv venituri salariale. ÎN NUMELE LEGII DISPUNE: Respinge cererea de ajutor public judiciar formulată de .. 51/2008. Pronunţată în şedinţa publică din data de . instanţa constată că cererea formulată de (numele părț ii) este neîntemeiată... urmează să respingă cererea cererea de ajutor public judiciar formulată de (numele părț ii).acesta. din chirii sau dividende provenite de la alte societăţi comerciale. PREŞEDINTE.

. în esenţă........ constată următoarele: Prin cererea înregistrată la data de .. În drept...... Î NCHEIERE CERERE REE XAMINARE ALIN .. în dosarul nr... În dovedire.15 ROMÂNIA INSTANŢA…………………… SECŢIA . în temeiul art../ . reclamantul.cererea se soluţionează fără citarea părţilor.....137.. în dosarul nr. Încheierea a fost comunicată părţii la data de.. (2) DIN OUG 51/2008 AJUTOR PU BI C JUDICIAR - ART .... . a solicitat reexaminarea încheierii de respingere a acordării ajutorului public judiciar pronunţată de instanţă la data de ..... Grefier: . Instanţa constituită din: Preşedinte: . susţinând în principal că.... .... .. a fost obligat la plata unei taxe de timbru în cuantum de .... . sub sancț iunea anulării cererii de chemare în judecată.. Prin cererea înregistrată la data de . în dosarul nr... în cauza civilă privind pe reclamantul …ș i pe pârâtul … În motivare... ..pricina are ca obiect . […] 255 ............. instanţa urmează a o respinge pentru următoarele motive: Prin rezoluț ia din data de ……..... Prin încheierea pronunţată în cauză la data de. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.... şi în termen legal reclamantul a formulat cerere de reexaminare. instanţa a reţinut. reclamantul .. Analizând actele şi lucrările dosarului în soluţionarea cererii de reexaminare a încheierii de respingere a cerererii de acordarea ajutorului public judiciar... INSTANŢA Deliberând..... că ............... reclamantul a solicitat acordarea ajutorului public judiciar sub forma..... din OUG nr. ÎNCHEIERE Şedinţa din camera de consiliu de la ... invocă revederile art... .. arată că. .. depune la dosar....stadiul procesului: cauza se află în etapa verificării ș i regularizării cererii.. Pe rol se află soluţionarea cererii formulată de reclamantul….... / .... .. Dosar nr. lei. în cauza civilă privind pe reclamantul …ș i pe pârâtul … S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă....... care învederează următoarele: ......... pronunţată la data de. Pentru a hotărî astfel....................... având ca obiect reexaminarea încheierii de respingere a acordării ajutorului public judiciar.. instanţa a respins cererea ca neîntemeiată..

... ca neîntemeiată...... PREŞEDINTE (nume ș i prenume. ÎN NUMELE LEGII DISPUNE Respinge cererea de reexaminare a încheierii de respingere a acordării ajutorului public judiciar.. semnătura) semnătura) GREFIER ( nume ș i prenume.Pentru aceste motive. . în dosarul nr. 256 ...... . formulată de reclamantul . . pronunţată la data de... Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi..

OUG 80/2013 257 .

pricina are ca obiect ..138....... În motivarea cererii de reexaminare... Analizând actele dosarului. ......... reclamantul a învederat în esenț ă că… În consecinț ă...39 ROMÂNIA (INSTANŢA)…………………… SECŢIA ...... instanț a constată că cererea de reexaminare este întemeiată/este întemeiată în parte având în vedere că.... Cererea de reexaminare este scutită de plata taxei de timbre.. 39 din OUG 80/2013... având ca obiect.. Instanţa constituită din: Preşedinte: ... 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.... .... ........ în termen legal.. 80/2013. a fost obligat la plata unei taxe de timbru în cuantum de .. ÎNCHEIERE Şedinţa din camera de consiliu de la .. Împotriva modului de satbilire a taxei de timbre..... S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă. în condiț iile art. reţine următoarele: Prin rezoluț ia din data de ……..... 39 alin.. .stadiul procesului ... 80/2013 privind taxele judiciare de timbre. / .. reclamantul a solicitat să se revină asupra modului de stabilire a taxei judiciare de timbru. care învederează următoarele: .. 258 .... Pe rol se află soluţionarea cererii de reexaminare a taxei de timbru formulată de reclamant în cauza civilă privind pe reclamantul.. 39 din OUG nr... 1 din OUG nr. Pentru aceste motive................... I N S T A N Ţ A.. potrivit art. Î NCHEIERE ADMITERE DIN OUG 80/2013 CERERE REEXAMIN ARE T AX Ă DE TIMBRU ART .. Dosar nr... din OUG nr.. .... Grefier: ... lei... ș i pe pârâtul .. în dosarul nr. reclamantul a formulat cerere de reexaminare. . reclamantul .......... în temeiul art.. Deliberând asupra cererii de reexaminare a taxei de timbru formulată de reclamant../ . ÎN NUMELE LEGII.. în temeiul art.cererea se soluţionează fără citarea părţilor. respectiv să se dispună reducerea taxei de timbru…...

. Dispune restituirea integrală a taxei de timbru în cuantum de …... a taxei de timbru achitată prin ordinul de plată seria…nr.D I S P U N E: Admite cererea de reexaminare a taxei judiciare de timbre formulată de petentul/reclamantul/intervenientul/altă parte .. ….. Constată că taxe de timbre datorată este în cuantum de …..... 259 ...achitată prin ordinal de plată seria…nr. . Pronunţată în şedinţă publică azi. …. PREŞEDINTE (nume ș i prenume....din data de …… sau Dispune restituirea în parte.. semnătura) semnătura) GREFIER ( nume ș i prenume... în cuantum de …..........din data de …… Definitivă.......

cererea se soluţionează fără citarea părţilor.... Dosar nr. Î NCHEIERE RES PINGERE CERER E ART . a fost obligat la plata unei taxe de timbru în cuantum de . reclamantul a formulat cerere de reexaminare.. reclamantul a învederat în esenț ă că… În consecinț ă.139. Grefier: . reclamantul ..... în temeiul art.. INSTANŢA Deliberând asupra cererii de reexaminare a taxei judiciare de timbru formulată de reclamant. 39 alin. ...... ... În motivarea cererii de reexaminare..... 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. / .. ......... 39 din OUG nr. 1 din OUG nr.. urmând a fi respinsă..39 DIN OUG 80/2013 REEXAMINARE TAXĂ D E TIMBRU - ROMÂNIA INSTANŢA…………………… SECŢIA . respectiv să se dispună reducerea/scutirea/restituirea taxei judiciare de timbru. Analizând actele dosarului... din OUG nr. care învederează următoarele: ....... 80/2013 privind taxele judiciare de timbru... în dosarul nr....... Cererea de reexaminare este scutită de plata taxei de timbru. reţine următoarele: Prin rezoluț ia din data de ……......... având în vedere că...stadiul procesului: cauza se află în etapa verificării ș i regularizării cererii...... potrivit art.... instanț a constată că cererea de reexaminare este neîntemeiată.pricina are ca obiect ....... ÎNCHEIERE Şedinţa din camera de consiliu de la . reclamantul a solicitat să se revină asupra modului de stabilire a taxei judiciare de timbru. . Împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru.. . sub sancț iunea anulării cererii de chemare în judecată... în termen legal. Pe rol se află soluţionarea cererii formulată de reclamantul…având ca obiect reexaminarea taxei judiciare de timbru stabilită în cauza civilă privind pe reclamantul … ș i pe pârâtul … S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă............... 260 .. Instanţa constituită din: Preşedinte: . în condiț iile art.../ .. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.. lei.

cu domiciliul/sediul în… Definitivă.. . semnătura) semnătura) GREFIER ( nume ș i prenume.. 261 . ca neîntemeiată. PREŞEDINTE (nume ș i prenume. Pronunţată în şedinţă publică azi. cererea de reexaminare a taxei judiciare de timbru formulată de reclamantul ......Pentru aceste motive. ÎN NUMELE LEGII DISPUNE Respinge.

42 alin. 15 din OUG 51/2008 ș i reclamanta a depus înscrisuri în susţinerea cererii de ajutor public judiciar (filele.140.. reţine următoarele: Prin cererea depusă în data de . INSTANŢA Deliberând asupra cererii de acordare a a facilităț ilor la plata taxei judiciare de timbru. Instanţa reţine cauza în vederea soluţionării cererii de acordare a ajutorului public judiciar. instanţa urmează a admite cererea de acordare a facilitatilor la plata taxei judiciare de timbru pentru următoarele motive: Potrivit art.. facilităț i sub formă 262 . În drept au fost invocate prevederile 42 alin. 2. de luni a plăţii taxei judiciare de timbru în cuantum de .... 2. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de sedinț ă care învederează că cererea se soluţionează fără citarea părţilor..___ /____ ROMÂNIA INSTANŢA SECŢIA ÎNCHEIERE PERSOANE JURIDICE - ART .. La apelul nominal făcut în şedinţa din Camera de consiliu nu au răspuns părț ile. C ERERE DE FACILITĂȚI TAXE DE TIMBRU – 42 ALIN .. (numele părț ii) a solicitat acordarea a facilităț ilor la plata taxei judiciare de timbru sub forma reducerii/amânării/eşalonării pe o perioadă de . 3 ș i 4 din OUG 80/2013. .. la cerere. Analizând actele şi lucrările dosarului... 3 ș i 4 din OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.... Şedinţa din Camera de Consiliu din data de Instanţa constituită din: PREŞEDINTE: GREFIER: Pe rol soluţionarea cererii de acordare a facilităț ilor la plata taxei judiciare de timbru formulată de . 2 ȘI 3 DIN OUG 80/2013 DOSAR NR.. În motivare petenta a arătat că . conform art...).. lei. după care... potrivit cărora „(2) Instanț a acordă persoanelor juridice.

în .. ÎN NUMELE LEGII DISPUNE: Admite în parte cererea de acordare facilităț i la plata taxei judiciare de timbru formulată de . Dispune reducerea taxei de timbru la suma de. 263 . a/ b/ c/ art. ce vor fi plătite începând cu luna ... 3 pentru următoarele motive: …………………………………………………………………………… Pentru considerentele de mai sus..... în . PENTRU ACESTE MOTIVE.. până la data de 15 a fiecărei luni. la valoarea datorată... faț ă de datele referitoare la situaț ia economico-financiară a persoanei juridice. instanţa va admite cererea de acordare facilită ț i la plata taxei judiciare de timbru şi va încuviinţa pentru reclamantă reducerea taxei de timbru la suma de/amânărea plăț ii taxei de timbru până la data de /eşalonarea taxei de timbru în cuantum de . după caz. indisponibilizate.. (3) In mod excepț ional. ar fi de natură să afecteze în mod semnificativ activitatea curentă a persoanei juridice... împreună cu eș alonarea sau amânarea plăț ii. 2013.. în condiț iile legii. (4) Reducerea taxei de timbru poate fi acordată separat sau.de reduceri. cu domiciliul la ... eș alonari sau amânari pentru plata taxelor judiciare de timbru.. lei. 2013. în următoarele situaț ii: a) cuantumul taxei reprezintă mai mult de 10% din media venitului net pe ultimele 3 luni de activitate.” Din probele depuse la dosar. Cu drept de reexaminare în termen de 5 zile de la data comunicării încheierii. . ca plata taxei de timbru. tranşe lunare egale a câte . Pronunţată în şedinţa publică de la .. lei.. în alte cazuri în care apreciază. lei.. b) plata integrală a taxei nu este posibilă deoarece persoana juridică se afla în curs de lichidare sau dizolvare ori bunurile acesteia sunt.. eș alonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru acț iuni ș i cereri introduse la instanț ele judecătoreș ti. ce vor fi plătite începând cu luna ... lei.. 42 alin...tranşe lunare egale a câte .. instanț a poate acorda persoanelor juridice reduceri../amânărea plăț ii taxei de timbru până la data de /eşalonarea taxei de timbru în cuantum de . până la data de 15 a fiecărei luni... rezultă că (numele părț ii) se înscrie în condiț iile prevăzute de art.... 42 alin 2 lit. respectiv .

PREŞEDINTE. GREFIER. 264 .