NOȚIUNEA, OBIECTUL ȘI DEFINIȚIA DREPTULUI COMERCIAL Noțiunea Dreptului Comerial Pentru că noțiunea de drept comercial este strâns legată

de conceptul de comerț, se impune în primul rând o precizare terminologica a acestuia. În sens etimologic noțiunea de comerț provine din limbă latină respectiv de la cuvântul ”commercium” care reprezintă o alăturare a cuvintelor ”cum” i ”mer!” cea ce înseeamnă cu mar"ă. #ezultă că această accepțiune desemnează comerțul că "iind toate operațiunile cu măr"uri. În sens economic comerțul este de"init că o activitate al cărui scop este sc$imbul i circulația măr"urilor de la producător la consumator. În sens %uridic noțiunea de comerț are un conținut mai larg decât al noțiunii de"inite în sens economic, comerțul cuprinzând nu numai operațiunile de interpunere i circulație a măr"urilor pe care le realizează operatorii economici ci i operațiunile de producere a măr"urilor pe care le e"ectuează "abricanții precum i e!ecutarea de lucrări i prestarea de servicii pe care le realizează antreprenorii respectiv prestatorii de servicii sau în general întreprinzătorii. &biectul Dreptului Comercial '!istă potrivit concepției clasice a dreptului comercial ( sisteme care permit stabilirea s"erei dreptului commercial. Într)un sistem denumit sistemul subiectiv, dreptul comercial are că obiect normele %uridice aplicabile comercianților. Deci dreptul comercial apare că un drept pro"esional, el aplicându)se persoanelor care au o anumită calitate. După un alt sistem denumit sistemul obiectiv dreptul comercial cuprinde normele %uridice aplicabile comerțului adică acelor acte %uridice, "apte %uridice cali"icate de lege că "apte de comerț indi"erent de persoană care le săvâr e te. De"iniția Dreptului Comercial Dreptul comercial este un ansamblu de norme %uridice de drept privat care sunt aplicabile raporturilor %uridice la care participă comercianții în calitatea lor de pro"esioni ti ai activității comerciale. IZVOARELE DREPTULUI COMERCIAL În prezent izvoarele normative ale dreptului comercial sunt cele prevăzute de Codul Civil. Potrivit *rticolului + *lineatul + din Codul Civil sunt izvoare ale dreptului civil, • -egea • .zanțele • Principiile /enerale *le Dreptului Pe lângă izvoarele normative ale dreptului sunt recunoscute i anumite izvoare interpretative cum ar "i doctrina i %urisprudență. 'le au doar rolul de a a%ută la interpretarea actelor cu caracter normativ în vederea aplicării lor. 0voarele Normative *le Dreptului Comercial, • -egea, Prin lege că izvor de drept înțelegem Constituția, Codu Civil, -egile adoptate de Parlament, ordonanțele i $otărârile de /uvern precum i normele, regulamentele i ordinele adoptate de organele competențe în temeiul legii,  Constituția, Constituția #omâniei că lege "undamentală reglementează principiile de organizare a activității economice. Potrivit *rticolului +12 din Constituție

economia #omâniei este o economie de piață bazată pe liberă inițiativă i concurență. 3tatul trebuie să asigure libertatea comerțului, protecția concurenței loiale, crearea cadrului "avorabil pentru valori"icarea tututor "actorilor de producție. *vând în vedere că raporturile %uridice în general i raporturile comerciale în special se întemeiază pe raporturi de proprietate, Constituția prevede că proprietatea publică este garantată i ocrotită prin lege iar proprietatea privată este garantată i ocrotită în mod egal de lege indi"erent de titular.  Codul Civil, Noul Cod Civil a "ost adoptat prin legea (45 din (667 această reprezentând dreptul comun pentru toate domeniile la care se re"eră liberă sau spiritul acestor prevederi legale. 8ezi *rticolul 1 Cod Civil. În con"ormitate cu prevederile *rticolului 1 Cod Civil, dispozițiile Codului Civil se aplică i raporturilor dintre pro"esioni ti, precum i în raporturile dintre ace tia i orice alte subiecte de drept civil. Potrivit *rticolului 2 din Codul Civil în materiile reglementate de Codul Civil, normele dreptului .niunii 'uropene se aplică în mod prioritar, indi"erent de calitatea sau statutul părților. -egi 3peciale,  -egea 1+9+776 Privind 3ocietățile  -egea (:9+776 Privind #egistrul Comerțului  &rdonanțe De .rgență,  &rdonanța ;;9(664 privind des"ă urarea activităților economice de către persoanele "izice autorizate, întreprinderile individuale i întreprinderile "amiliale. .zanțele, În sensul Codului Civil, prin uzanțe se înțelege obiceiul sau cutumă i uzanțele pro"esionale. .zanțele pro"esionale sunt reguli de conduită, statornicite în e!ercitarea unei anumite pro"esii care sunt respectate că i când ar "i stabilite prin norme legale. .zanțele sunt recunoscute de lege că izvor de drept numai dacă sunt con"orme ordinii publice i bunelor moravuri. Principiile /enerale *le Dreptului, Doctrina recunoa te drept principiu al dreptului comercial următoarele,  În comerț actele %uridice sunt cu titlu oneros  În comerț întotdeauna banii sunt "rugi"eri adică produc dobânzi  În actele %uridice comerciale, în caz de dubiu se aplică regulă care "avorizează circulația măr"urilor, contractarea în "avoarea celui de al 1)lea este ceva obi nuit

0zvoarele 0nterpretative, Doctrina nu este izvor de drept i nici %urisprudență nu este izvor de drept Întreprinderea este o "ormă %uridică de des"ă urare a activității cu caracter pro"esional. În concepția Codului Civil, e!ploatarea unei întreprinderi reprezintă "ormă %uridică de des"ă urare a oricărei activități cu caracter pro"esional. Potrivit *rticolului 1 *lineatul 1 Cod Civil constituie e!ploatarea unei întreprinderi, e!ecutarea sistematică de către una sau mai multe persoane, a unei activități organizate ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indi"erent dacă are sau nu un scop lucrativ. Caracterele întreprinderii,

 Noțiunea de întreprindere desemnează o activitate sistematic organizată.  &rganizarea întreprinderii are un caracter autonom.  *ctivitatea este realizată de una sau mai multe persoane pe riscul lor. Persoanele care realizează activitatea au calitatea de pro"esioni ti.  &biectul activității organizate este producerea de bunuri, e!ecutarea de lucrări i prestarea de servicii.  3copul realizării activității poate "i obținerea unui pro"it sau realizarea unui scop non) pro"it. Des"ă urarea unei activități economice cu caracter pro"esional în scopul obținerii de pro"it este proprie activității comerciale. ACTELE JURIDICE COMERCIALE AFERENTE EXPLOATĂRII UNEI ÎNTREPRINDERI ECONOMICE *ctele %uridice comerciale sunt acte %uridice, "apte %uridice i operațiuni economice prin care se realizează de către un comerciant activitatea economică privind producerea i circulația măr"urilor, e!ecutarea de lucrări sau prestarea de servicii în cadrul unei întreprinderi economice. În condițiile Noului Cod Civil, regimul %uridic al actelor %uridice comerciale este acela i cu cel al actelor %uridice civile. #eglementarea Noului Cod cuprinde i unele dispoziții derogatorii de la principiul unității de reglementare a raporturilor %uridice civile i a raporturilor comerciale. SUBIECTELE DREPTULUI COMERCIAL Persoană <izică În prezent criteriul care stă la bază determinării calității de comerciant îl reprezintă criteriul subiectiv adică o persoană este comerciant dacă e!ercită cu titlu de pro"esie o activitate economică i are numele sau "irmă înregistrată în #egistrul comerțului. În prezent sediul legal al materiei îl constituie ordoananta de urgență a /uvernului Nr.;;9(664. Prezenta ordonanța de urgență nu se aplică con"orm prevederilor *rticolului +,  Pro"esiunilor liberale precum i acelor activități economice a căror des"ă urare este organizată i reglementată prin legi speciale.  *celor activități economice pentru care legea a instituit un regim %uridic special, anumite restricții de des"ă urare sau alte interdicții.  *ctivității de "ormare pro"esională prin ucenicie la locul de muncă Înregistrarea la #egisturul Comerțului 3e "ace rezoluției motivate directoului o"iciului registrului comerțului de pe tribunal. Condițiile ce trebuie îndeplinite pentru se dipune înregistrarea sunt cele de la *rticolele 4 i 7. Certi"icatul de înregistrare conține codul unic de înregistrare care reprezintă un cod numeric constituind codul unic de identi"icare a unui comerciant. *cesta se mai nume te i cod "iscal sau cod unic de identi"icare . & persoană poate avea un singur certi"icat de înregistrare pentru statutul %uridic ales. Dacă documentele în susținerea cererii sunt incomplete, directorul &#C va dispune rezoluție motivată, acordând un termen de +2 zile pt completarea acestora. Dacă nu sunt indelinite, tot prin o rezoluție va dispune respingerea cererii de înregistrare. 3e poate "ace plângere în termen de +2 zile de la pronunțare sau comunicare. #egimul =uridic *l P<* În scopul e!ercitării activității pentru care a "ost autorizata, P<* poate colabora cu, - *lte P<*)uri - >itulari ai intreprinderilor individuale - #eprezentanți ai intreprinderilor "amiliale

- &rice persoana "izică sau %uridică P<* poate anga%a terțe persoane cu contract individual de muncă, poate cumula calitatea sa de P<* cu cea de salariat la o tertă persoană în situația unei colaborări e!clusive. P<*)ul nu este considerat anga%at. P<* nu poate cumula calitatea de întreprinzător persoană "izică, titular al unei întreprinderi individuale. #ăspunde pentru obligațiile sale,  Cu patrimoniu de a"ectațiune i în completare cu restul patrimoniului? P<* î i încetează activitatea i este radiată din registrul comerțului în următoarele cazuri, prin,  Deces  8oința *cestuia  În condițiile *rticolului (2 al legii privind #egistrul Comerțului #egimul =uridic *l Întreprinzătorului Persoană =uridică, >itular *l Întreprinderii 0ndividuale Întreprinderea individuală nu dobânde te personalitate %uridică prin înregistrarea în registrul comerțului. >itularul drepturilor individuale devine cmerciant de la data înregistrării sale în registrul comerțului. *semenea p"a poate anga%ă terțe persoane, poate colabora cu alți titulari ai intreprinderilor. Poate cumula calitatea de salariat, răspunderea va "i în aceea i parametrii că la P<*. Cazurile de încetare i radiere din registrul comerțului,  Deces  8oința *cestuia  În condițiile *rticolului (2 al legii privind registrul comerțului @o tenitorii pot continuă întreprinderea, dacă e!istă acordul lor de voința, dacă i)l mani"estă printr)o declarație autentică în termen de : luni de la termenul dezbaterii succesiunii. #egimul =uridic *l Întreprinderii <amiliale 'ste constituită din doi sau mai mulți membrii ai unei "amilii. *ce tia pot "i simultan P<* sau titulari ai unei întreprinderi individuale. Pot cumula calitatea de salariați ale unor terțe persoane. În sc$imb, nu pot anga%ă terțe persoane. Întreprinderea se constituie printr)un acord de constituire ce va stipula sub sancțiunea nulității absolute următoarele,  Numele i prenumele membrilor  #eprezentantul  Data întocmirii  Participarea "iecărui membru la întreprindere  Condițiile participării  Cotele procentuale în care se vor împarți veniturile nete ale întreprinderii  #aporturile dintre membrii întreprinderilor "amiliale i condițiile de retragere #eprezentatul,  *cesta va "i desemnat prin acordul de constituire în temeiul unei procuri speciale sub "ormă unui înscris sub semnătura privată.  *cesta va gestiona interesele întreprinderilor "amiliale.  Poate colabora cu P<*, reprezentanți ai întreprinderilor "amiliale, 'tc.  Î i poate constitui un patrimoniu de a"ectațiune.  #ăspunderea va "i solidară i indivizibilă.

*ctele de dispoziție asupra bunurilor a"ectate bunurilor întreprinderii se vor luă cu acordul membrilor ma%orității simple, cu condiția că acesta ma%oritate să "ie inclus i consimțământul proprietarului bunului. *ctele prin care se dobândesc bunuri pentru activitatea întreprinderii se înc$eie prin reprezentant, "ără autorizarea membrilor întreprinderii, dacă valoarea bunului cu privire la care se înc$eie actul nu depă e te 26A din valoarea bunurilor a"ectate des"ă urării activității i a banilor disponibili la data înc$eierii actului.

Încetarea activității i radierea din regstrul comerțului,  @ai mult de %umătate din membrii acesteia au decedat  @ai mult de %umătate din membrii acesteia se retrag  În condițiile *rticolului (2 al legii privind registrul comerțului MARCA De"iniție @ărcile sunt semne distinctive, "olosite de agenții economici pentru a deosebi produsele, lucrările i serviciile lor de cele identice sau similare ale altor agenți economici. Drepturile De *utor <ondurile de comerț pot să cuprindă i anumite dreotrui de autor rezultate din creația tiinți"ică, literară i artistică. >itularul "ondului de comerț, în calitate de dobânditor al drepturilor patrimoniale de autor are dreptul să reproducă, să di"uzeze operă i în consecință are drepturile la "oloasele patrimoniale corespunzătoare. REGIMUL CREANȚELOR ȘI DATORIILOR Creanțele i datoriile nu "ac parte din "ondul de comerț. *cestea nu se transmit dobânditorului. În cazul înstrăinării "ondului de comerț, în anumite cazuri, drepturile i obligațiile izvorâte din contractele de muncă, contractele de "urnizare, apă, gaz, lumină, tele"on, se transmit dobânditorului dacă aceste contracte nu au "ost reziliate. 'lementele Corporale *le <ondului De Comerț Din acestea "ac parte bunurile imobile i bunurile mobile corporale. *părarea <ondului De Comerț <iind un bun incorporal, "ondul de comerț nu poate "i apărat prin acțiunea în revedicare, deoarece această acțiune este speci"ică apărării dreptului de proprietate asupra bunurilor corporale. <ondul de comerț con"eră titularului sau un drept e!clusiv de e!ploatere, acest drept prive te "ondul de comerț că bun unitar, precum i elementele sale componente. *tingerile aduse "ondului de comerț sau unora dintre elementele sale componente pot "i considerate că "apte de concurență neloială. Constituie in"racțiuni de concurență neloială, -egea Nr.++9+77+ modi"icată i completată prin -egea (749(66+. Întrebuințarea unei "irme, unor embleme, unor desemnări speciale de natură a produce con"uzie cu cele "olosite legitim de alt comerciant. >itularul "ondului de comerț poate obține, prin acțiuni în %ustiție, încetarea sau înlăturarea actelor bagubitoare, precum i despăgubiri pentru pre%udiciile cauzate. *ctele care se pot "ace asupra "ondului de comerț sunt, +. Contractul de 8ânzare)Cumpărare

(. -ocațiunea,  Înc$irierea  *rendarea 1. *port la "ormarea capitalului

<ormele 3ocietăților Cu Personalitate =uridică #eglementate De -egea 1+9+776, *. 3ocietăți De Persoane, • 3ocietatea în nume colectiv • 3ocietatea în comandită simplă B. 3ocietăți De Capitaluri • 3ocietatea pe acțiuni • 3ocietatea în comandită pe acțiuni C. 3ocietatea Cu #ăspundere -imitată C3#-D *.3ocietățile De Persoane În acest tip de societate, ceea ce interesează este calitatea asociaților i nu aporturile aduse la "ormarea capitalului social. Pentru a se în"iință o asemenea societate de persoane, trebuie să e!iste încrederea între asociați, ceea ce determină că relația care conduce la constituirea societății să "ie intuitu personae. *.+.>răsăturile societăților în nume colectiv, *.+.+.*sociații 3ocietățile de persoane sunt în general societăți cu număr mic de asociați, minim ( asociați i sunt considerate de doctrina societăți înc$ise. #elația intuitu personae generează caracterul înc$is al societății. Caracterul înc$is este demonstrat de "aptul că un asociat nu poate "i înlocuit cu o altă persoană prin cesionarea tuturor părților sociale de care dispune, decât dacă toți ceilalți asociați sunt de acord. *.+.(.Capitalul 3ocial Pentru societățile de persoane, legea nu prevede un minim de capital social, dar acesta trebuie să e!iste c$iar în momentul constituirii societății pentru că, în caz contrar, nu ar putea dobândi personalitate %uridică. aD *porturile -a Capitalul 3ocial *porturile sunt,  În numerar, obligatorii  În natură  În creanțe  În prestații bD Părțile 3ociale

Capitalul social este divizat în părți sociale, numite i părți de interese de valoare egală, care nu sunt reprezentate prin titrluri negociabile i, în principiu, sunt netransmisibile. Cesiunea părților sociale sau transmiterea lor în caz de deces al unui asociat operează numai dacă în actul constitutiv al societății s)a prevăzut, în mod e!pres, continuarea activității cu mo tenitorii celui decedat. cD #ăspunderea *sociaților 'ste solidară i nelimitată. #ăspunderea este solidară în sensul că, dacă patrimoniul social nu este su"icient pentru plată datoriilor societății, creditorii pot urmări pe oricare dintre asociați pentru acoperirea creanțelor. *sociatul care a plătit, va avea acțiune în regres împotrivă celorlalți coasociati debitori, "iecare urmând să răspundă în "uncție de modul cum au convenit să participe la bene"icii i pierderi. În lipsă unei asemenea stipulații, asociații vor răspunde proporțional cu cotă de participare la capitalul social. #ăspunderea este nelimitată la data constituirii societății. *sociații trebuie să) i declare bunurile mobile i cele imobile pe care le au. Potrivit *rticolului 1 din -egea 1+9+776, creditorii societății se vor îndreptă mai întâi împotrivă acesteia, pentru obligațiile ei i numai dacă societatea nu le plăte te în termen de +2 zile de la data punerii în întârziere, se vor îndreptă împotrivă asociaților. dD Conducerea, *dministrarea i Controlul 3ocietății  Conducerea societăților de persoane revine asociaților. Eotărârile se iau de regulă cu unanimitate de vot.  *dministrarea i reprezentarea societăților în relațiile cu terții se "ace de unul sau mai mulți administratori care de regulă sunt asociați dar pot "i i terțe persoane.  Controlul activității economico) "inanciare se realizează de regulă de către asociați, ace tia având posibilitatea să desemneze unul sau mai mulți cenzori. eD Dizolvarea Dizolvarea se produce pentru cauze generale sau pentru cauze speciale,  @oartea,  <aliment  0ncapacitate  #etragerea 9 '!cluderea .nui *sociat *.(.>răsăturile 3ocietăților În Comandită 3implă *ceastă societate presupune e!istența a două categorii de asociați,  *sociați Comanditari *sociații comanditari sunt cei care au puterea de comandă a societății, care "inanțează societatea, "ără a participă în mod direct la coordonarea i administrarea patrimoniului acesteia. *sociații comanditari răspund numai în limită aportului la capitalul social spre deosebire de asociații comanditati care răspund în mod solidar i nelimitat, la "el că la societatea în nume colectiv.  *sociați Comanditați *sociații comanditati lucrează sub comandă comanditarilor, ei "iind aceia care administrează e"ectiv societatea. 3ocietatea este legal constituită numai dacă în denumirea sa este cuprins numele a cel puțin unuia dintre asociații comanditați

3ocietatea în comandita simplă î i încetează e!istența,  În cazul decesului, dispariției, punerii sub interdicție a unui asociat, dacă în contract nu e!istă o clauza de continuare a societății cu mo tenitorii.  '!cluderea sau retragerea asociaților comanditați este o cauza de dizolvare a societății În ambele cazuri nu se admite societatea de tip unipersonal.

B.3ocietăți De Capitaluri *ceste societăți presupun că element de esența aporturile la "ormarea capitalului social de către asociații acționari, capitalul social având mai multă relevanță de cât calitățile asociaților. 3unt societăți de capitaluri, societatea pe acțiuni i societatea în comandita pe acțiuni. B.+.3ocietatea Pe *cțiuni 3.*. 3ocietățile pe acțiuni au la bază un act constitutiv care trebuie să cuprindă obligatoriu atât elemente speci"ice ale contractului de societate cât i cele ale statutului de "uncționare Că i modalități societatea pe acțiuni se poate constitui ,  Prin subscripție instantanee  Prin subscripție publică pe bază de prospect de emisie *cționari , @inim ( acționari Capitalul 3ocial , @inim 76 666 lei ec$ivalentul a (2 666 'uro. *cest capital poate "i "ormat în numerar sau în natură. -a constituirea societății trebuie vărsat minim 16A din capitalul social iar pentru acțiunile emise pentru un aport în numerar, în termen de +( luni de la data înmatriculării societății iar pentru acțiunile emise pentru un acord în natură, în termen de cel mult ( ani de la data înmatriculării. Capitalul social este divizat în acțiuni a căror valoare minima trebuie să "ie 6,+ lei *ceste acțiuni sunt titluri negociabile i liber transmisibile. *cțiunile pot "i,  *cțiuni Nominative  *cțiuni la purtător  *cțiuni 3peciale cu drept prioritar la dividend. B.+.+.#ăspunderea *cționarilor &bliagația principală a acționarilor o reprezintă plată acțiunilor subscrise. #ăspunderea acționarilor pentru datoriile societății este limitată la valoarea acțiunilor pe care le deține "iecare. B.+.(.Conducerea, *dministrarea Fi Controlul Conducerea se realizează pe principiul ma%orității voturilor acționarilor, iar organul de conducere al societății îl reprezintă *dunarea /enerală a *cționarilor. */* poate "i de 1 "eluri,  &rdinară  '!traordinară

 3pecială *dministrarea societății,  .n sistem unitar unul sau mai mulți administratori, dacă sunt mai mulți administrați, pot "i gruptati într)un consiliu de administrați  .n sistem dualist, consiliul de supraveg$ere i directoratul Controlul poate "i realizat de către o comisie de cenzori, "ormată din minim 1 cenzori sau audit "inanciar. B.+.1.Dizolvarea 3ocietăților Pe *cțiuni Dizolvarea societăților de capitaluri se produce pentru cauze generale, dar i pentru cauze speciale, respectiv în situația în care nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege la constituire, respectiv,  Dacă numărul minim de acționari a scăzut sub limită prevăzută de lege?  Dacă limită minima a capitalui social s)a redus i nu s)a dispus completarea lui în termenul prevăzut de lege. B.(.3ocietatea În Comandită Pe *cțiuni Presupune împărțirea acționarilor în ( categorii, comanditar i comanditați. Comanditatii au o răspundere solidară i nelimitată pentru debitele societății, în timp ce comanditarii au o răspundere limitată doar la aportul lor la cappitalul social. Celalalte trăsături sunt similare cu cele ale societății pe acțiuni. C.+.3ocitatea Cu #ăspundere -imitată C3#-D 3#-)ul este o "ormă intermediară între societățile de persoane i societățile de capital. C.+.+.Constituire Poate "i constituită de două sau mai multe persoane "izice sau %uridice. 3#-)ul se constituie în temeiul unui act constitutiv care cuprinde elementele speci"ice contractului de societate, dar i a statutului de "uncționar. C.+.(.*sociații  3#-)ul se bazează pe încrederea asociaților că i în cazul societăților de persoane.  Numărul asociaților nu poate "i mai mare de 26.  'ste singură "ormă de societate unde se prevede numărul mai!m. C.+.1.Capitalul 3ocial  Capitalul social minim este de mimim (66 lei. aD *porturile *porturile la "ormarea capitalurilor sociale pot "i în bani sau în natură, legea neadmițând aporturile creanțelor. bD Părțile 3ociale Capitalul social este împărțit în părți sociale, considerate a "i titluri de valoare nenegociabile i care nu sunt liber transmisibile. 8aloarea nominală a unei părți sociale este stabilită de lege la +6 lei, părțile sociale în cale este împărțit capitalul social "iind întotdeauna de valoare egală. cD Conducerea, *dministrarea i Controlul 3ocietății  Conducerea 3#-)ului este asigurată de *dunarea /enerală a *sociaților, care adopta $otărâri, de regulă, cu ma%oritatea absolută de

voturi, în a"ară cazurilor e!pres prevăzute de lege, când se cere o ma%oritate cali"icată.  *dministrarea societății se realizează prin administrator, numiți prin actul constitutiv sau ale i de *dunarea /enerală din rândul asociaților sau că persoane din a"ară societății.  Controlul este asigurat prin cenzori sau audit "inanciar, numirea acestora "iind obligatorie în cazul în care numărul asociaților este mai mare de +2. Direct de către asociații care nu au calitatea de administrator, în cazul în care sunt mai puțin de +2 asociați. dD #ăspunderea *sociaților *ce tia au o răspundere limitată. 'i vor răspunde pentru obligațiile sociale numai în limită aportului lor. eD Dizolvarea 3ocietății Cauzele speciale, ;D #etragerea unui asociat, dacă nu e!istă clauza în actul +D @oartea constitutiv de continuare a activității cu mo tenitorii celui (D 0ncapacitatea decedat sau, dacă rămânând un singur asociat, nu se 1D 0nterdicția $otără te trans"ormarea societății în 3#- cu unic
asociat.

C.+.G.3#- cu .nic *sociat • -egea română permite 3#-)ul cu unic asociat, această "ormula "iind o "icțiune %uridică. • *sociatul poate "i o persoană "izică sau o persoană %uridică. • & persoană "izică sau o persoană %uridică nu poate "i asociat unic decât într)o singură societate cu răspundere limitată. • *sociatul unic este cel care e!ercită atribuțiile *dunării /enerale. • *sociatul unic poate "i i administratorul societății. • *dministratorul poate înc$eia contract de asigurare cu Direcția >eritorială de @uncă i Protecție 3ocială, urmând să verse contribuțiile datorate statului în bază acestui contract.

CONSTITUIREA SOCIEATĂȚILOR REGLEMENTATE LEGEA 31/199 &rice societate reglementată se constituie parcurgându)se, în principal, două etape, +D #edactarea actului constitutiv i autenti"icarea acestuia, dacă legea o cere? (D Înregistrarea societății în registrul comerțului. *ctul Constitutiv *l 3ocietăților #eglementate *ctul constitutiv al societăților în nume colectiv sau al societății în comandita simplă este contractul de societate, iar al societății pe acțiuni i în comandita pe acțiuni sau al societății cu răspundere limitată este contractul de societate i statutul. Contractul de societate i statutul pot "i înc$eiate sub "ormă unui singur înscris numit act constitutiv. 0ndi"erent de denumire, el desemnează contractul care se înc$eie între asociați, pentru în"iințarea unei societăți comerciale. Contractul De 3ocietate Potrivit *rticolului +44+ Codului Civil, prin contractul de societate, două sau mai multe persoane se obligă reciproc să coopereze pentru des"ă urarea unei activități i să contribuie la

această prin aporturi băne ti, în bunuri, în cuno tințe de specialitate sau prestații, cu scopul de a împarți bene"iciile sau de a se "olosi de economia ce ar putea rezultă. Dreptul persoanelor "izice sau %uridice de a se asocia i de a constitui una sau mai multe societăți reprezintă o transpunere a principiului constituțional al libertății de asociere, reglementat prin art ;6 din Constituție. Contractul de societate este un acord de voința prin care două sau mai multe persoane convin să constituie un "ond comun din aporturile individuale, pentru a des"ă ura o activitate economică în urmă căreia să obțină un pro"it pe care să)l împartă între ei, de regulă, în "uncție de valoarea aportului adus de "iecare la constituirea "ondului comun, capitalul social. 3peci"ic pentru contractul de societate este prezența elementului subiectiv, a"ectatio societatis, adică intenția "iecărui asociat de a a"ecta societății aportul sau individual în sc$imbul împărțirii bene"iciului. Condițiile De 8aliditate *le Contractului Potrivit *rticolului +44( Codului Civil, *lineatul +, poate "i asociat orice persoană "izică sau %uridică, a"ară de cazul în care, prin lege se dispune alt"el,  .n soț nu poate deveni asociat prin aportarea bunurilor comune, decât cu consimțământul celuilalt soț, dispozițiile *rticolului 1;7 aplicându)se corespunzător.  &rice societate trebuie să aibă un obiect determinat i licit, în acord cu ordinea publică i bunele moravuri.  <iecare asociat trebuie să contribuie la constituirea societății, prin aporturi băne ti, în bunuri, în prestații sau cuno tințe speci"ice. Condiții,  Ca orice contract i contractul de societate trebuie să îndeplinească toate condițiile esențiale de validitate, adică capacitate, consimțământ, cauza, adică *rticolul ++57 Codul Civil. & condiție speci"ică a contractului de societate o reprezintă elementul a"ectatio societatis, că i condiție de"initorie pentru acest tip de contract.  *porturile la "ormarea capitalului social reprezintă, de asemenea, o condiție speci"ică a contractului de societate, în lipsă acestora neputându)se "ormă acel "ond comun, adică "ormarea capitalului social. +D Capacitatea =uridică * Părților NCC păstrează principiul capacității de a contracta, atât pentru persoanele "izice, cât i pentru cele %uridice, care reprezintă regulă, e!cepțiile "iind de strictă reglementare i aplicare. *sociatul persoană "izică sau %uridică trebuie să aibă capacitate %uridică deplină, întrucât constituirea unei societăți presupune stipularea unor aporturi care înseamnă o diminuare a patrimoniului celui care aportează, indi"erent că este vorba de bani, de bunuri sau de creanțe. 3ancțiunea nerespectării incapacității de a înc$eia acte %uridice, "iind vorba despre o condiție de "ond, esentială i de validitate, în principiu sancțiunea este nulitatea absolută a actului înc$eiat. (D Consimțământul 'ste o latură a voinței asociațiilor de a se asocia i de a) i des"ă ura în comun o activitate economică, în scopul obținerii unui pro"it. Codul Civil consacră principiul bunei credințe, de care trebuie să de)a dovadă parțile la înc$eierea unui contract. Pentru a "i valabil e!primat i pentru a produce e"ecte %uridice, consimțământul trebuie dat în cuno tință de cauză i în deplină libertate, respectiv să nu "ie a"ectat de vicii care să)l altereze.

Codul Civil prevede că acesta trebuie să "ie serios, liber i e!primat în cuno tință de cauză. Consimțământul este viciat atunci când este dat din eroare, surprins prin dol sau smuls prin violență sau în caz de leziune. 1D &biectul Contractului &biectul contractului nu se identi"ică cu obiectul de activitate al societății. &biectul contractului este constituit din operatiunea %uridică avută în vedere de părți la momentul înc$eierii acesteia. 'l trebuie sa "ie determinat i licit, adică să nu "ie pro$ibit de lege sau să contravină bunelor moravuri, sub sancțiunea nulității absolute. &biectul contractului de societate trebuie să "ie deteminat sau determinabil, să se constituie într)o prestație a celui care se obligă, să "ie real, posibil, moral i să nu contravină regulilor de conviețuire socială. 3ancțiune - Dacă obiectul contractului lipse te, este ilicit sau imoral sau contravine regulilor de conviețuire socială, sancțiunea este nulitatea absolută a contractului. - Ca regulă, lipsa unuia duce la nulitatea absolută a contractului. - Daca obiectul contractului nu îndepline te condițiile cerute de lege i acest lucru este constatat după ce societatea s)a în"iințat, pe langă nulitatea contractului, societatea respectivă se va dizolva, iar patrimoniul acesteia va "i lic$idat. ;D Cauza Contractului 3pre deosebire de reglementarea anterioară, NCC de"ine te cauza contractului ca "iind motivul care determină "iecare parte să înc$eie contractul. *rticolele +(1:, +(15. Pentru a "i valabilă cauza, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții, aD 3ă e!iste, Cauza nu e!istă când lipse te discernamântul sau scopul imediat, la înc$eierea contractului. bD 3ă "ie licită, Cauza este licită când ea este con"ormă cu legea i cu ordinea publică. cD 3ă "ie morală, *dică sa nu "ie contrară bunelor moravuri sau ordinii publice. 3ancțiuni, - -ipsa cauzei atrage anulabilitatea contractului, cu e!cepția cazului în care contractul a "ost gre it cali"icat i poate produce alte e"ecte %uridice. - Cauza ilicită sau imorală atrage nulitatea absolută a contractului, dacă este comună ori, în caz contrar, dacă cealaltă parte a cunoscut)o sau, după impre%urari, trebuia să o cunoască. - Contractul este valabil c$iar atunci când cauza nu este e!pres prevăzută e!istența unei cauze valabile se prezumă până la proba contrarie. *portul -a Capitalul 3ocial, Conditie De <ond 3pecială * Contractului De 3ocietate. Prin aport înțelegem aport în sensul de aport in obligația de aportare i aport în sens de bunuri, care "ormează obiectul raportului obligațional de aportare. *porturile nu sunt tipice numai pentru contractul de societate, ele e!ista i în cazul unei structuri economice, lipsite de personalitate %uridică, cum ar "i asocierea în participație. *porturile sunt deosebit de importante, pentru că ele "ormează patrimoniul inițial al societății, adică capitalul social.

&perațiunea %uridică de aportare se prezintă sub "orma unui contract, cu titlu oneros i translativ de drepturi. *porturile care "ormează patrimoniul inițial al societății pot "i inegale i de natură di"erită. &ricum ar "i aceste aporturi, cerința este ca ele să "ie e"ective. *bsența aportului sau "ictivitatea unui aport poate să antreneze nulitatea absolută a contractului de societate. &biectul obligației de aportare,  *portul in numerar, *portul în numerar este aportul în bani i cel mai utilizat. -egea 1+9+776 prevede că aporturile în numerar sunt obligatorii la constituirea oricarei "orme de societate. Con"orm legii de mai sus, aportul la capitalul social nu este purtător de dobânzi.  *portul în natură, Poate consta în urmatoarele bunuri,  Bunuri 0mobile, @obile  <ond de Comerț  Brevete de 0nvenție  În general orice bunuri care sunt în circuitul civil i pot "i transmise în patrimoniul unei societăți. *portul în natură este posibil în orice "ormă de societate, evaluarea aportului se poate "ace convențional sau de catre e!perți. 'valuarea trebuie să se "acă în mod obligatoriu, de către e!perți, dacă, - <orma de societate este 3#- cu unic asociat, pentru ocrotirea creditorilor întrucât capitalul social reprezintă ga%ul creditorilor care ar putea "i de"avorizați printr)o evaluare lasată la aprecierea celui care aportează bunurile. - În cazul societății pe acțiuni, care se constituie prin subscripție publică i subscriitorii nu sunt de acord cu evaluările "acute de "ondatorii societății pe acțiuni. - &ri de cate ori instanța de %udecată dispune e"ectuarea unei e!pertize de evaluare a aportului în natură.  *portul în creanțe, *portul în creanțe sau în titluri este posibil numai în cazul societăților de persoane. <iind vorba de creanțe neîncasate, se poate pune problema naturii aportului, dacă acesta este în numerar sau în natură. 3oluția care se impune este de a)l cali"ica ca aport în natură, căci valoarea creanței nu depinde numai de valoarea nominală, inscrisă în titlu, ci i de solvabilitatea debitorului.  *portul în cuno tințe sau prestații, Constă în anga%amentul pe care i)l asumă asociatul de a des"ă ura o activitate în societate, punând la dispoziția acesteia cuno tințe, te$nici pro"esionale, deci prestarea unei munci în "ondul societății sau inclusiv diligențele sau demersurile "acute de "ondatori în timpul constituirii societății. *portul în cuno tințe sau în prestații nu con"eră asociatului drepturi ci doar dreptul de a participa la bene"icii i la împărțirea activului social, rămânand obligat sa participe la pierderi. Cuprinsul Contractului De 3ocietate Contractul trebuie să cuprindă anumite clauze care să stabilească relațiile dintre asociați. *cestea sunt prevazuta de legea 1+9+776, di"erențiat în "uncție de "orma de societate. @a%oritatea clauzelor sunt comune tuturor "ormelor %uridice ale societăților comerciale.

Pe lângă clauzele comune, contractul poate să mai cuprindă i anumite clauze speci"ice unei anumite "ome de societate. Părțile nu pot deroga de la dispozițiile legale prin care se reglementează cuprinsul contractului de societate, decât în cazurile e!pres prevăzute de lege. Clauze de identi"icare a părților,  -a persoana "izică trebuie sa avem nume, prenume, cnp, locul i data na terii, domiciliul i cetățenia asociaților.  -a persoana %uridică trebuie să avem denumire, codul unic de înregistrare, sediul i naționalitatea persoanei %uridice în cauză. Clauze privind identi"icarea viitoarei societăți, aD Denumirea sau "irma societății bD <orma %uridică a societății. 'ste una din cele cinci "orme prevăzute de legea 1+9+776 cD 3ediul societății sau sediul social. 'ste locul care situează în spațiu societatea comercială ca subiect de drept. dD 'mblema societății, acest element de identi"icare are un caracter "acultativ. +. Clauze privind caracteristicile societății, • &biectul societății, -egea cere să se arate obiectul de activitate al societății, cu precizarea domeniului i a activității principale. &biectul societății trebuie precizat clar i nu generic. (. Durată societății, • 3ocietatea poate să "ie constituită pe un anumit termen sau pe termen nelimitat În cazul termenului cert la împlinirea acestuia societatea se dizolvă de drept. 1. Capitalul social, • >rebuie arătat capitalul subscris i cel vărsat cu respectarea pla"oanelor prevăzute de lege. >rebuie menționat aportul "iecărui asociat. >rebuie arătat modul în care a "ost divizat capitalul social, numărul i valoarea nominală a acțiunilor sau părților sociale după caz precum i repartizarea acestora între asociați. ;. Clauze privind conducerea i gestiunea societății, • *sociații trebuie să stabilească persoanele care vor administră i reprezenta societatea cu precizarea puterilor ce li s)au con"erit i dacă ei le e!ercită împreună sau separat. • Pentru societățile pe acțiuni sau în comandita pe acțiuni contractul trebuie să mentioneze numărul, numele, prenumele i cetățenia cenzorilor societății sau denumirea auditoriului "inanciar 2. Clauze privind drepturile i obligațiile asociaților, • Pentru societățile în nume colectiv, în comandita simplă i 3#- legea cere să se stabilească partea "iecărui asociat la bene"icii i pierderi. • Pentru societatea pe acțiuni i societatea în comandita pe acțiuni contractul trebuie să prevadă modul de distribuire a bene"iciilor i de suportare a pierderilor. • 3unt interzise clauzele leonine, clauza prin care asociatul se obligă să participe numai la bene"icii. • În cazul în care asociații la înc$eierea contractului nu au vărsat întregul capital, în contract trebuie să se prevadă termenul în care se va "ace. :. Clauze privind sediile secundare, • 3ediile secundare sunt unități "ără personalitate %uridică, sucursale, agenții, reprezentanțe, punct de lucru.

5. Clauze privind dizolvarea i lic$idarea societății, • *sociații stabilesc condițiile în care societatea se va dizolvă i lic$idă, se "ace trimitere la dispoziția legală. 3tatutul 3ocietății -egea 1+9+776 prevede că societatea pe acțiuni, societatea în comandita pe acțiuni i 3#- se constituie prin contract de societate i stătut. Contractul i statutul pot "i înc$eiate sub "ormă unui înscris unic denumit act constitutiv. 3tatutul se deosebe te de contractul de societate prin "aptul că el are un conținut mai dezvoltat "ață de primul. 3tatutul reglementează în general aspectele legate de organizarea i "uncționarea societății, adunarea generală, administrarea societății, controlul gestiunii. Din dizpozitia legală rezultă că statutul este un act de natură contractuală. &biectul statutului îl constituie stabilirea, regulilor de organizare, conducere i "uncționare a societății. <iind o convenție statutul trebuie să întrunească condițiile de validitate cerute de *rticolul ++57 Cod Civil. 3tatutul se înscrie sub "ormă înscrisului sub semnătura privată sau în "ormă autentică atunci când legea o cere. Cuprinsul statutului trebuie să prevadă acelea i clauze că i ale contractului numai că acesta le dezvoltă Clauzele statutului trebuie să "ie în concordanță cu cele ale contractului Condițiile De <ormă *le *ctului Constitutiv *ctul constitutiv se înc$eie sub semnătura privată i se semnează de către toți asociații. <ormă autentică a actului constitutiv este obligatorie atunci când, aD Printre bunurile subscrise că aport la capitalul social se a"lă un imobil bD 3e constituie o societate în nume colectiv sau în comandita simplă cD 3ocietatea pe acțiuni se constituie prin subscripție publică *ctul constitutiv dobânde te data certă i prin depunerea la o"iciul registrului comerțului. <ormalitățile Necesare Constituirii 3ocietății 3ocietatea are la bază voința asociaților de a o constitui, această este necesară dar nu su"icientă pentru na terea societății. -egea 1+9+776 impune, +D Întocmirea actului sau actelor constitutive în "ormă cerută de lege. (D Înregistrarea societății în registrul comerțului. +. Întocmirea actelor constitutive, Prin întocmirea actelor constitutive înțelegem redactarea i după caz autenti"icarea actelor respective. În cazul în care legea permite actul constitutiv se va înc$eia în "ormă înscrisului sub semnătură privată care trebuie semnat i datat de toți asociații. +.+ *utenti"icarea actelor constitutive, În cazul în care legea cere "ormă autentică înscrisul se va prezența pentru autenti"icare notarului public, autenti"icarea înscrisului presupune prezența tuturor asociaților personal sau prin reprezentat, procură specială. -a autenti"icarea actelor constitutive trebuie prezentată dovadă eliberată de registrul comerțului privind disponibilitatea "irmei i a emblemei. +.( '"ectele întocmirii actelor constitutive, După întocmirea acestora, societatea dobânde te anticipat o capacitate de "olosință restrânsă. '!istența anticipată a capacității de "olosință implică recunoa terea i a unei capacități de e!ercițiu corespunzătoare. *ctele necesare constituirii valabile a

societății sunt înc$eiate de către persoanele desemnate prin actele constitutive în calitate de administratori ai societății în absența desemnariii administratorilor societății, actele %uridice pot "i înc$eiate de oricare dintre asociați. *ctele înc$eiate în contul societății trebuie aprobate de asociați. (. Înregistrarea societății în registrul comerțului, Pentru simpli"icarea "ormalităților de constituire a societăților prin legea 1279(66; s)a instituit o procedura unică de înregistrare i apoi de autorizare a "uncționării societății. &rganul competent să realizeze procedura înregistrării îl reprezintă o"iciul registrului comerțului de pe lângă >ribunalul în rază căruia î i are sediul societatea prin biroul unic. Cererea de înmatriculare a societății este o cerere tip a cărui conținut a "ost aprobat prin ordin al ministrului %ustiției. Cererea poate "i "ăcută de asociați, de persoanele administrate că administratori sau împuterniciți ai acestora sau orice persoană interesată. Cererea va "i însoțită de dovadă rezervării "irmei i a emblemei, actul constitutiv în "ormă cerută de lege, dovadă pentru sediul social, pentru cei care depun cerererea, împuternicire specială sau avocațială. Dovadă actelor administrative emise că o condiție prealabilă înmatriculării în registrul comerțului dacă emiterea acestor acte este cerută de lege. Pentru obiectul de activitate, domeniul i activitatea principală C*'N, dovadă depunerii aporturilor în numerar în natură. #aportul de e!pertiză privind evaluarea aporturilor în natură, cazierul "iscal al asociaților,administratorilor, cenzorilor Declarațiile pe proprie răspundere dată de adminitratori, "ondatori, cenzori trebuie să îndeplinească condițiille cerute de legea 1+9+776.

3oluționarea Cererii De Înregistrare * 3ocietății Cererea de înregistrare a societății se soluționează de către directorul o"iciului registrului comerțului. 3oluționarea cererii se "ace în prezența solicitantului sau în lipsă acestuia dacă o cere, în bază actelor depuse. &biectul controlului de legalitate îl reprezintă respectarea normelor imperative privind constituirea societății. Directorul o"iciului registrului comerțului veri"ică, +D *ctul sau actele constitutive, condiții de "ond i de "ormă prevăzute de lege (D Cuprinsul actului sau actelor constitutive, numărul asociaților, capitalul social subscris i vărsat, aporturile asociaților, obiectul de activitate, etc. 1D '!istența sediului social care este esențial pentru e!istența societății. ;D '!istența i valabilitatea avizelor i autorizațiilor prealabile cerute de lege pentru înregistrarea societății. 2D Directorul are dreptul pentru veri"icarea legalității constituirii societății să dispună administrarea de dovezi i e"ectuarea unei e!pertize. -egea prevede că pentru societățile pe acțiuni dacă e!istă aporturi în natură, avanta%e rezervate "ondatorilor, operațiuni înc$eiate de "ondatori în contul societății ce se constituie i pe care

această urmează să le preia asupra să, directorul nume te în termen de 2 zile de la înregistrarea cererii unul sau mai mulți e!perți. '!perții desemnați vor întocmi un raport care va cuprinde răspunsurile lor privind elementele indicate de către directorul o"iciulu registrului comerțului. În privință aportului în natură, raportul trebuie să cuprindă descrierea i modul de evaluare a "iecărui bun aportat i va preciză dacă valoarea acestuia corespunde numărului i valorii acțiunilor acordate în sc$imb asociatului. Pentru bunurile mobile noi va "i luată în considerare "actura. #aportul inctocmit de e!perți trebuie depus în +2 zile la o"iciul registrului comerțului. *ceastă va putea "i e!aminat de, )Creditorii personali ai asociaților )*lte persoane interesate În cazul în care în urmă e!aminării cererii directorul constată că sunt îndeplinite condițiile privind înregistrarea societății, directorul prin rezoluție autorizează constituirea societății i va dispune înregistrarea ei în registrul comerțului. Împotrivă rezoluției directorului o"iciului registrului comerțului se poate "ormulă plângere în termen de +2 zile de la pronunțare pentru părți i de la data publicării rezoluției în @onitorul &"icial al #omâniei partea a) ; pentru orice alte persoane interesate. Plângerea se depune i se menționează în registrul comerțului unde s)a "ăcut înregistrarea în termen de 1 zile de la data depunerii, o"iciul registrului comerțului înaintează instanței plângerea. Eotarea pronunțată în soluționarea cererii este e!ecutorie i este supusă numai recursului. Din momentul în care s)a dispus înregistrarea societății prin rezoluție sau $otărârea %udecătorească a devenit irevocabilă, societatea se va înregistra în registrul comerțului. &dată înregistrată în registrul comerțului societatea se consideră constituită i devine persoană %urdică. *utorizarea <uncționării 3ocietății Concomitent cu procedura înmatriculării societății se realizează procedura autorizării "uncționării societății în condițiile -egii Nr. 127 din (66;. Prin autorizarea "uncționării societății se înțelege asumarea de către solicitant a responsabilității privind legalitatea des"ă urării activității declarate. 'ste vorba despre respectarea legislației speci"ice în domeniul prevenirii i stingerii incendiilor, sanitar, sanitar)veterinar, protecția mediului, protecția muncii etc.Procedura autorizării "uncționării societății se realizează prin intermediul biroului unic. Certi"icatul De Înmatriculare *l 3ocietății În temeiul rezoluției directorului o"iciului registrului comerțului prin care s)a autorizat constituirea societății i s)a dispus înregistrarea ei se eliberează certi"icatul de înregistrare. Certi"icatul de înregistrare cuprinde mențiuni privind "irmă societății, sediul social, activitatea principală precum i codul unic de înregistrare atribuit de @inisterul <inanțelor Publice. Publicitatea Privind Constituirea 3ocietății Constituirea societății trebuie adusă la cuno tință celor interesați. .n e!tras din rezoluția directorului o"iciului registrului comerțului se comunică din o"iciu regiei autonome a @onitorului &"icial spre publicare pe c$eltuiala societății. Neîndeplinirea cerințelor de publicitate au drept consecință inopozabilitatea "ață de terți a înregistrării societății în condițiile prevăzute de lege. Înregistrarea <iscală * 3ocietății 3olicitarea înregistrării "iscale se "ace prin depunerea cererii la o"iciul registrului comerțului de pe lângă >ribunal, atribuirea codului unic de înregistrare de către @inisterul "inanțelor publice este

condiționată de admiterea cererii de înregistrare în registrul comerțului de către persoană îndrituita în acest sens. Înregistrarea are drept scop cuprinderea societății în radul plătitorilor de impozite i ta!e în condițiile legii. #egimul *ctelor =uridice Înc$eiate În Cursul Constituirii 3ocietății Constituirea unei societăți presupune e"ectuarea unor acte %uridice înainte că societatea să dobândească personalitate %uridică. 3ocietatea neavând personalitate %uridică, titular al drepturilor i obligațiilor din actele în cauza nu poate "i decât "ondatorul care le)a înc$eiat dar ele au "ost înc$eiate în contul societății care urmează să ia "iință. Nu este e!clus că "ondatorii să înc$eie anumite acte %uridice i după înc$eierea actului constitutiv dar înainte de înregistrarea societății. În con"ormitate cu prevederile -egii 1+ din +776 "ondatorii, reprezentanții i alte persoane care au lucrat în numele unei societăți în curs de constituire, răspund solidar i nelimitat "ață de terți pentru actele %uridice înc$eiate cu ace tia în contul societății îna"ară de cazul în care societatea după ce a dobândit personalitate %uridică le)a preluat asupra sa. Pentru aceste acte societatea devine retroactiv titularul drepturilor i obligațiilor pentru actele %uridice care nu au "ost preluate, răspunderea rămâne "ondatorilor. Consecințele Încălcării Cerințelor -egale De Constituire * 3ocietății În cea ce prive te soluția care trebuie aplicată societății constituite cu încălcarea cerințelor legale, legea distinge în "uncție de data când se constată neregularitatea respectiv înainte sau după înregistrarea societății în registrul comerțului, +.În cazul neregularităților constatate înainte de înregistrarea societății se impune regulizarea societății (.În cazul neregularităților constatate după înregistrarea societății soluția este regularizarea i e!cepțional nulitatea societății. +. Cazul Neînregistrării 3ocietății, 'ste posibil că după redactarea actelor constitutive "ondatorii sau reprezentații societății să nu "i cerut înregistrarea societății. În acest caz oricare dintre asociați are dreptul să pună în întârziere prin noti"icare sau scrisoare recomandată pe "ondatorii sau reprezentanții societății abilități cu privire la îndeplinirea "ormalității înregistrării societății. Dacă ace tia nu se con"ormează în cel mult 4 zile de la primirea somației, oricare dintre asociați poate cere o"iciului registrului comerțului e"ectuarea înregistrării. În cazul în care societatea nu a "ost înregistrată în termenul de 4 zile menționat i au trecut 1 luni de la data redactării actului constitutiv asociații sunt liberăți de obligațiile care decurg din subscripțiile lor îna"ară de cazul când actul constitutiv prevede alt"el. Cazul Neregularităților Constatate Cu &cazia 8eri"icării -egalității Înregistrării Directorul o"iciului registrului comerțului poate constată, ) *ctul constitutiv nu cuprinde clauzele prevăzute de art. 5 sau art. 4 din legea 1+ din +776 ) *ctul constitutiv cuprinde clauze prin care se încalcă o dispoziție imperativă a legii ) Nu s)a îndeplinit o cerința legală pentru constituirea societății Directorul o"iciului registrului comerțului trebuie să solicite părților înlăturarea neregularităților constatate. #ezultă că prin această societatea va "i regularizată. În cazurile în care neregularitățile constatate nu sunt înlăturate directorul din o"iciu sau la cererea oricărui asociat ori a altor persoane interesate va respinge prin rezoluție cererea de înregistrare

Împotrivă rezoluției directorul o"iciului registrului comerțului se poate "ace plângere în termen de +2 zile care curge pentru părți de la pronunțare i pentru persoanele interesate de la data publicării rezoluției în @onitorul &"icial al #omâniei partea a ; a. În cazul în care prin neîndeplinirea "ormalităților cerute de lege sunt cauzate pre%udicii răspunderea aparține "ondatorilor, reprezentaților societății i primilor membrii ai organelor de conducere, administrare i de control al societății. #ăspunderea acestor persoane este solidară i nelimitată Consecințele Neregularităților Constatate După Înregistrarea 3ocietății <iind vorba despre o societate înregistrată regularizarea societății se poate obține pe cale %udecătorească prin acțiunea în regularizare. *cțiunea În #egularizare, În situația constatării ulterior înregistrării a "aptului că la constituirea societății nu s)au respectat anumite condiții atunci organele societății sunt obligate să ia măsurile necesare înlăturării lor în termen de 4 zile de la constatarea neregularităților. Dacă organele societății nu aduc la îndeplinire această cerința în lipsă acestora o poate "ace oricine este interesat iar competent să soluționeze cererea este >ribunalul în rază căruia se a"lă sediul societății. Pentru asigurarea măsurii >ribunalul poate obligă pe administrator sau pe cenzori la plată daunelor cominatorii. Întrucât legea nu cuprinde nici o limitare înseamnă că acțiunea în regularizare poate "i "olosită în cazul constatării oricărei neregularități privind constituirea societății indi"erent de obiectul ei. Dreptul la acțiune e!istă numai dacă organele societății nu au luat măsuri de regularizare în termen de 4 zile de la constatarea neregularităților. *cțiunea în regularizare se prescrie prin trecerea unui termen de un an de la data înmatriculării societății Pentru pre%udiciile cauzate prin neregularitățile constatate răspund solidar i nelimitat "ondatorii, reprezentații societății precum i primii membrii ai organelor de conducere, de administrare i de control ale societății . *cțiunea În *nularea 3ocietății, Cazurile de nulitate sunt limitativ prevăzute de -egea 1+ din +776. *rticolul 2: din lege prevede că nulitatea unei societăți poate "i cerută numai atunci când, +. -ipse te actul constitutiv sau când acesta nu a "ost înc$eiat în "ormă cerută de lege (. >oți "ondatorii au "ost potrivit legii incapabili la data constituirii societății 1. &biectul de activitate al societății este ilicit sau contrar ordinii publice ;. -ipse te sau înc$eierea %udecătorului delegat sau rezoluția directorului o"iciului registrului comerțului 2. -ipse te autorizarea legală administrativă de constituire a societății :. *ctul constitutiv nu prevede denumirea societății, obiectul sau de activitate, aporturile asociaților i capitalul social subscris 5. 3au încălcat dispozițiile legale privind capitalul social minim, subscris i vărsat 4. Nu s)a respectat numărul minim de asociați prevăzut de lege Cererea de anulare poate "i "ăcută de orice persoană interesată În scopul salvării societății legea prevede că nulitatea nu poate "i declarată în cazul în care cauza ei invocată în cererea de anulare a "ost înlăturată înainte de a se pune concluzii pe "ond la >ribunal #ezultă că legea admite regularizarea societății în e!tremis prin înlăturarea neregularității i implicit a cauzei nulității , legea nu prevede un termen pentru acțiunea în anulare dat "iind menită să apere un interes general , ea poate "i considereata imprescriptibilă.

-a data la care $otărârea >ribunalului de declarare a nulității a devenit irevocabilă societatea î i încetează e!istența i intră în lic$idare. Prin derogare de la dreptul comun al nulității e"ectele nulității societății nu se produc retroactiv , nulitatea produce acelea i e"ecte că i dizolvarea societății. >ribunalul este cel care nume te lic$idatorul i după aceea tribunalul trimite o copie a dispozitivului i o"iciului registrului comerțului pentru a e"ectuă înregistrarea corespunzătoare. &"iciul va trimite la rândul sau o copie a dizpozitivului @onitorului &"icial spre publicare. *ctele înc$eiate de societate până la momentul lic$idării rămân valabile. <ondatorii i primii administratori răspund solidar i nelimitat pentru pre%udiciile cauzate. FUNCȚIONAREA SOCIETĂȚII <uncționarea 3ocietăților Cu Personalitate =uridică 3ediul legal al materiei îl reprezintă legea 1+ din +776, care cuprinde dispoziții comune privind "uncționarea societății, care se re"eră la administratorii societății. <iecare "ormă de societate, trăsăturile societăților, tot cea ce ține de societăți) de tiut pentru e!amen &rganele 3ocietății 8oința societății sau voința socială se e!primă prin organele de conducere ale societății. *dunarea generală este organul de conducere al societății i este "ormată din totalitatea asociaților. 8oința socială este dusă la îndeplinire prin actele %uridice ale organului e!ecutiv care este administratorul sau sunt administratorii. Controlul gestiunii administratorilor se realizează de către asociați sau, în anumite cazuri, de un organ specializat respectiv cenzorii sau auditorul "inanciar. Pentru "iecare "ormă %uridică de societate, legea stabile te care sunt organele de conducere i condițiile de organizare i "uncționare, precum i atribuțiile lor. <ormarea organelor societății i puterile lor sunt stabilite prin norme imperative. *dunarea /enerală 'ste organul de deliberare i decizie al societății i este "ormată din totalitatea acționarilor. *dunarea decide asupra celorlalte organe ale societății adică administratorii i cenzorii i respectiv auditoriul "inanciar. *dunarea generală este reglementată de lege doar pentru societatea pe acțiuni, societatea în comandita pe acțiuni i 3#-. Pentru societatea în nume colectiv i societatea în comandita simplă, c$iar dacă legea nu prevede un asemenea organ de conducere, deciziile se vor luă de către asociați, pe bază regulilor care guvernează adunarea generală. <elurile adunării generale, ) *dunare ordinară ) *dunare e!traordinară ) *dunare mi!tă ) *dunare specială +.*dunarea &rdinară, 3e întrune te cel puțin o data pe an, în cel mult cinci luni de la înc$eierea e!ercițiului "inanciar. 'a se ține la sediul societății sau în locul indicat în convocare. *tribuții generale ordinare Cposibil subiect de e!amenD Cart +++ din legea 1+ pe +776D ) 3ă discute, să aprobe sau să modi"ice situațiile "inanciare anuale, pe bază rapoartelor prezentate

de consiliul de administrație respectiv de directorat i de consiliul de supraveg$ere, de cenzori sau, după caz, de auditorul "inanciar i să "i!eze dividendul )3ă aleagă i să revoce membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveg$ere i cenzorii )În cazul societăților ale căror situații "inanciare sunt auditate, să numească sau să demită auditoriul "inanciar i să "i!eze durată minima a contractului de audit "inanciar )3ă "i!eze renumeratia cuvenită pentru e!ercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveg$ere i cenzorilor, dacă nu a "ost stabilită prin actul constitutiv )3ă se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație respectiv a directoratului )3ă stabilească bugetul de venituri i c$eltuieli i, după caz programul de activitate pe e!ercițiul "inanciar următor )3ă $otărască ga%area, înc$irierea sau des"iințarea uneia sau mai multor unități ale societății Pentru societatea pe acțiuni i societatea în comandita pe acțiuni, pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin o pătrime din capitalul social i din numărul total de drepturi la vot. Eotărârile se iau de acționarii care dețin ma%oritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare, dacă în actul constitutiv sau în lege nu se prevede alt"el. Dacă nu se realizează prezența cerută, adunarea generală se va întruni la o altă data stabilită i va putea să delibereze asupra acelora i probleme, oricare ar "i partea de capital reprezentată de acționarii prezenți, iar $otărârile se iau cu ma%oritatea celor prezenți sau reprezentați. În cazul 3#-, adunarea generală $otareste prin votul reprezentând ma%oritatea absolută a asociaților i a părților sociale. În cazul societății în nume colectiv i în comandita simplă, $otărârile se iau prin votul asociaților, care reprezintă ma%oritatea absolută a asociaților i a părților sociale. (. *dunarea '!traordinară 'a se întrune te ori de câte ori este nevoie a se luă o $otărâre care impune modi"icarea actului constitutiv al societății. *tribuții, ) 3c$imbarea "ormei %uridice a societății ) @utarea sediului societății ) 3c$imbarea obiectului de activitate al societății ) În"iințarea sau des"iințarea unor sedii secundare, sucursale, agenții, reprezentante sau alte asemenea unități, "ără personalitate %uridical, dacă prin actul constitutiv nu se prevede alt"el ) Prelungirea duratei societății ) @a%orarea capitalului social ) #educerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni ) <uziunea cu alte societăți sau divizarea societății ) 3izolvarea anticipată a societății ) Conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative ) Conversia acțiunilor dintr)o categorie în cealaltă ) Conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni ) &rice altă modi"icare a actului constitutiv sau oricare altă $otărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale e!traordinare

Condiții de cvorum, • Prezența a cel puțin o pătrime din capitalul social Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, la următoarea convocare pentru validitatea deliberării este necesară prezența acționarilor reprezentând o cincime din capitalul social.