AL DOILEA RAZBOI MONDIAL (1939-1945) I.

Cauze: -formarea alianței Axa Berlin Roma Tokyo -politica revizionistă a acestor state, membre ale Axei -prevederile Pactului Ribbentrop Molotov din !"! II.DESFĂŞ RAREA RĂZBOI L I -tactica de luptă#blietzkrie$ -declanșat de %ermania -participă &' state -fronturi deluptă (n )uropa, Africa, Pacific  1939 * +rontul de )st  septembrie trupele $ermane invadează Polonia

 " septembrie +ran,a -i An$lia au declarat război %ermaniei  . septembrie /*R*0*0* atacă Polonia#   3* +rontul de 4est  2ncepe 5Războiul ciudat6#An$lia si +ranța nu intervin militar  2n noiembrie 7 /*R*0*0* atacă +inlanda  194!    * +rontul de 4est aprilie - %ermania ocupă 8anemarca -i 9orve$ia1 Mai - %ermania invadează Bel$ia -i :landa1 are loc atacarea +ran,ei de către %ermania# capitularea Poloniei1 2mpăr,irea teritoriului ei (ntre cei doi a$resori1

 armata franco 7 britanică scapă $reu din (ncercuirea de la 8;nker<ue1  = iunie $ermanii ocupă Parisul1

 22 iunie Franţa capitulează 7 semnarea armisti,iului de la Ret>ondes de $uvernul condus de Mare-alul P?tain1
1|Page

iulie 7 octombrie 7 (ncepe 5bătălia An$liei6

- en$lezii rezistă atacurilor aeriene $ermane determin@nd prima cotitură maAoră (n mersul războiului 3* +rontul de )st  4ara lui !=B 7 are loc dezmembrarea Rom@niei Mari C/R00 ocupă Basarabia, Bucovina de 9ord -i Tinutul Der,ei 1 /n$aria ocupă 9 Transilvaniei1 Bul$aria ocupă EadrilaterulF  1941 * +rontul din Peninsula Balcanică  Aprilie# %ermania invadează - Gu$oslavia, %recia

3* +rontul de )st  33 iunie, Planul Barbarossa#  atacarea /*R*0*0* de către %ermania  Rom@nia participă alături de %ermania cu scopul eliberării Basarabiei, Bucovinei -i Tinutul Der,ei "* +rontul din Pacific   . decembrie != , Haponia atacă flota americană de la Pearl Darbor 7 războiul se extinde la nivel mondial1 0/A intervine (n război1

 194" * se desc>ide +rontul din 9ordul Africii  %en* )rIin Rommel (naintează p@nă la 'B km de Alexandria unde se confruntă cu contraofensiva britanică 7 bătălia de la )l Alemein, condusă de %en* Bernard Monto$omery1 Trupele an$lo-americane vor de,ine controlul frontului african 3* +rontul de )st  Armata $ermană (naintează spre Eaucaz -i 0talin$rad Csept !=3 7 feb* !="F#  dispare mitul invincibilită,ii armatei $ermane1  Armata Ro-ie trece la contraofensiva $enerală pe frontul de est
2|Page

"* +rontul din Pacific C !=3- !=&F  !=3 - bătălia de la Marea de Eorali - bătălia de la MidIay - Aaponezii sunt (nfr@n,i

 1943 *+rontul de )st  Bătălia de la Jursk 7$ermanii (nfr@nți de ruși

3*+rontul de 4est   Gulie !=" # an$lo-americanii debarcă (n 0icilia -i sudul Gtaliei Arestarea lui Musolini  " septembrie !="# Gtalia capitulează

"* +rontul din Pacific C !=3- !=&F  !=" 7 americanii cuceresc Gnsula %uadalcanal pe care o transformă (n bază militară pentru cucerirea Pacificului

 1944 *+rontul de )st  Eontraofensiva Armatei Ro-ii spre#  Moldova 7 3" au$ust - lovitura de stat prin care are loc (nlăturarea -i arestarea lui Gon Antonescu 3*+rontul de 4est  ' iunie !== # opera,iunea :verlord Cdebarcarea (n 9ormandiaF

"* +rontul din Pacific C !=3- !=&F  :fensiva americană - spre centrul Pacificului p@nă spre Haponia - spre +ilipine -i 9oua %uinee

3|Page

 1945   Ganuarie !=& 7 rezisten,a $ermană din Ardeni este lic>idată Are loc capitularea %ermaniei# KL! mai

+rontul din Pacific C !=3- !=&F   Pre-edintele american Truman >otărăște folosirea bombei atomice la Diros>ima -i 9a$asaki in !=& 3 septembrie !=& capitularea Haponiei

III.CONS#I# IREA COALI$IEI NA$I NILOR NI#E  au$* != # alian,a dintre Marea Britanie -i 0/A Csemnează Carta Atlanticului ) Eei doi declară că - nu urmăresc cucerirea de noi teritorii - nu recunosc ultimele anexiuni teritoriale dacă nu s-au realizat ca urmare a dorin,ei popoarelor respective  Aderarea /R00 C !=3F 7 definitivarea Eoali,iei 9a,iunilor /nite care a avut rolul >otăr@t (n (nfr@n$erea %ermaniei >itleriste -i a alia,ilor ei C%&'e()&*e+e )&,e(a+)a,e: 1.Conferinţa de la Teheran (28nov.- 1dec. 1943): M M M M M M M M 8esc>iderea unui nou front (n )uropa1 Gntrarea /R00 (n război (mpotriva Haponiei 8reptul /R00 de a decide (n privin,a tratativelor cu statele cu care se afla (n război 8ebarcarea (n 9ormandia Acordarea de aAutor rezisten,ei iu$oslave Acord pentru (nfiin,area :9/ după finalizarea războiului 0ă nu poarte tratative separate cu %ermania -i alia,ii săi Principiul capitulării necondi,ionate 2.Conferinţa de la Yalta (4-11-feb 1945) M M M Eontinuarea opera,iunilor militare1 Repara,iilor ce vor fi impuse %ermaniei -i (mpăr,irea sa (n = zone de ocupa,ie1 A fost invitată -i +ran,a1

4|Page

M

:r$anizarea unei conferin,e care să pună bazele :9/1 3.Conferinţa de la ot!da" (1# i$l.- 2 a$%. 1945)

M M M

:r$anizarea postbelică a )uropei, Eontinuarea războiului (mpotriva Haponiei1 2nfiin,area Tribunalului de la 9;rnber$ C !=' - !=.F* 4.Trib$nal$l de la &'rnber%(194( - 194#)

M M

Hudecarea principalilor criminali de război C3= de acuza,i 7 3 condamna,i la moarteF /n tribunal similar i-a Audecat -i pe criminalii de război Aaponezi * 5.Tratat$l de ace de la ari! 1) febr. 194#

M M M M

/R00 păstrează toate cuceririle făcute din !"!, %ermania pierde BB*BBB kmN -i este (mpăr,ită (n = zone de ocupa,ie, Gtalia pierde#8odecanezul C%reciaF,Gstria CGu$oslaviaF,re$* Bri<ue C+ran,aF, se admit transferuri de popula,ie*

*o"+nia :  8ele$a,ia Rom@niei a fost condusă de %> Tătărescu,  :b,ine 9 Transilvaniei,  Pierde Eadrilaterul, Basarabia, 9 Bucovinei -i ,inutul Der,ei,  Armata Ro-ie răm@ne pe teritoriul ei p@nă (n !&K,  Plăte-te despă$ubiri de război /R00-ului,  9u ob,ine statutul de cobeli$eran,ă * C%&-+uz))    A fost implicat un număr mai mare de combatan,i C&' de ,ări -i B milioane solda,i fa,ă de 3K de ,ări -i .B milioane de solda,i (n primul război mondialF, A crescut capacitatea de distru$ere a armelor Cavioane, tancuri submarine, portavioane, rac>eteF, 0-a folosit bomba atomică 1 Au fost extermina,i (n masă evreii europeni *

5|Page