You are on page 1of 52

Katalogproizvajalcevpolen insekancevvSloveniji

2008/2009

Izdaja/Issuedby GozdarskiintitutSlovenije,ZalobaSilvaSlovenica SI1000Ljubljana,Venapot2,Slovenija

Recenzent: MarjanDolenek

Avtorja/Authors: NikeKrajnc,TinePremrl

Tehniniurednik/Technicaleditor IztokSinjur

Fotografije/Photos NikeKrajncinMirkoMedved

Virkartnegagradiva:GURS(marec2009),obdelavagradivaJakaKlun TiskjeomogoiloZdruenjezamedsosedskopomo,Strojnikroki

CIP - Kataloni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjinica, Ljubljana 662.63(497.4)(085.2) KRAJNC, Nike Katalog proizvajalcev polen in sekancev v Sloveniji : 2008/2009 / [avtorja Nike Krajnc, Tine Premrl ; fotografije Nike Krajnc in Mirko Medved]. - Ljubljana : Gozdarski intitut Slovenije, Zaloba Silva Slovenica, 2009 ISBN 978-961-6425-41-4 1. Premrl, Tine 244533760 Tisk/Print:BIROGRAFIKABORId.o.o. Natisnjenov1000izvodih

KatalogproizvajalcevpoleninsekancevvSloveniji

KAZALO Uvod_____________________________________________________________________4 Predstavitevkataloga_______________________________________________5 Oblikeinlastnostipoleninlesnihsekancev ________________________6 Merskeenote_________________________________________________________9 Zemljevidregij_____________________________________________________ 11 1.POMURSKAREGIJA _________________________________________________ 12 2.PODRAVSKAREGIJA ________________________________________________ 13 3.KOROKAREGIJA ___________________________________________________ 16 4.SAVINJSKAREGIJA__________________________________________________ 18 5.ZASAVSKAREGIJA___________________________________________________ 23 6.SPODNJEPOSAVSKAREGIJA________________________________________ 24 26 7.JUGOVZHODNASLOVENIJA_________________________________________ 8.OSREDNJESLOVENSKAREGIJA_____________________________________ 30 9.GORENJSKAREGIJA_________________________________________________ 37 10.NOTRANJSKOKRAKAREGIJA ___________________________________ 43 11.GORIKAREGIJA___________________________________________________ 45 12.OBALNOKRAKAREGIJA_________________________________________ 49

KatalogproizvajalcevpoleninsekancevvSloveniji

Uvod SlovenijajeenaizmednajboljgozdnatihdeelvEvropi,zvisokim, skoraj 80 % deleem gozdov v zasebni lasti. Po podatkih Gozdarskega intituta Slovenije je skupni letni posek v letu 2007 znaal dobre 3 milijone kubinih metrov lesa, kar predstavlja slabih 70 % monega letnega poseka. Veino okroglega lesa iz gozdov je namenjeno nadaljnji predelavi v lesnopredelovalni industriji. Dobra etrtina okroglega lesa iz gozdov se uporablja v energetske namene, predvsem za ogrevanje stanovanj. Ocenjujemo,dasevgospodinjstvihletnoporabi nekajezmilijon kubinihmetrovlesa. Zgornji podatki nam dajo slutiti kako pestra, tevilna in hkrati razdrobljenajeproizvodnjalesnebiomasezaogrevanjevSloveniji. Trgzlesnimigorivisejevzadnjihletihhitrorazvijal.Krazvojuje veliko prispevala tudi drava z razlinimi programi in dodeljevanjem nepovratnih sredstev za nakup strojev. Za razvoj celotnega podroja pridobivanja in rabe lesne biomase je pomemben uravnoteen razvoj ponudbe in povpraevanja. Ugotavljamo, da je proizvodnja posameznih oblik lesne biomase zelo lokalno organizirana in da je nezaupanje uporabnikov v trajnostdobaveinkakovostgorivaevednovelika. SKatalogomproizvajalcevpoleninsekancevelimoprispevatik promociji proizvajalcev lesne biomase in k veji organiziranosti trga,karbopripeljalotudidovejegazaupanjakupcevvogrevanje zlesnobiomasokotobnovljivimindomaimviromenergije. Namen kataloga proizvajalcev polen in sekancev je predstavitev vejihproizvajalcevpoleninlesnihsekancevterstemlesnagoriva kot tudi storitve proizvajalcev v katalogu pribliati potencialnim kupceminuporabnikom.
4

KatalogproizvajalcevpoleninsekancevvSloveniji

VokvirumednarodnegaprojektaBiomasnilogistinicentrismo na Gozdarskem intitutu Slovenije v letu 2008 in v zaetku leta 2009pripraviliseznamponudnikovpoleninsekancevterstoritev ssekalnikiincepilnimistroji.Medprejemnikinepovratnisredstev, lani strojnih krokov, kupci strojev ter preko malih oglasov smo poiskali lastnike strojev ter tiste, ki so na trgu ponujali svoje proizvode, drva ali sekance ter storitve s stroji. Z njimi smo opravili anketo ter jih povabili, da se vkljuijo v katalog in s tem svojostoritevoziromaproizvodpribliajopotencialnimkupcem. Vkatalogsmopoopravljenianketivkljuilivsetiste,kisoizrazili eljo, da svojo storitev pribliajo kupcem tudi v tem katalogu. Dejstvo je, da katalog ne pokriva vseh proizvajalcev polen in sekancev v Sloveniji temve le tiste z katerimi smo na zgoraj natete naine lahko prili v stik. Zaradi tevilnosti in majhnosti proizvodnje je najbolj pomanjkljiv seznam lastnikov strojev za izdelavo drv in ponudnikov strojnih storitev za njihovo proizvodnjo, medtem ko je seznam sekalnikov, vsaj tistih srednje velikih in vejih, odraz realnega stanja v Sloveniji. Sicer pa se bo katalog v prihodnosti e dopolnjeval in nadgrajeval, saj se trg z lesnimi gorivi razvija in dinamino odziva na potrebe oziroma povpraevanje doma in v tujini. Vse, ki si elijo v prihodnosti vkljuiti v katalog, vabimo, da nam to sporoijo na elektronski naslov:nike.krajnc@gozdis.si. Predstavitevkataloga Trenutnojevkatalogu,kijepredvami,opisanih62sekalnikovin 55 cepilnikov vejih kapacitet (praviloma moi nad 15 t) ter rezalno cepilnih strojev. Proizvajalce v katalogu smo prostorsko razdelili po statistinih regijah. Znotraj posamezne regije smo proizvajalcerazdeliliepovrstahstrojev.

KatalogproizvajalcevpoleninsekancevvSloveniji

Naprvemmestusonavedenilastnikisekalnikov,nadrugemmestu jim sledijo lastniki rezalnocepilnih strojev, sledijo jim e lastniki cepilnih strojev. Poleg kontaktnih podatkov je vpisana kategorija oziroma vrsta stroja. Taka razporeditev omogoa hitreje iskanje najblijegainnajustreznejegaponudnika. Sekalnike smo razdelili v tri kategorije glede na lastnosti, ki so predstavljenevnaslednjipreglednici

Delitev sekalnikov LAHKI SREDNJI VELIKI

Mo(kW) 2030 4060 150360

Najve.premer surovine(cm) do15 do30 do40

Veli.sekancev (mm) 530 5100 5150

Uinki (m/h) Do5 Nad5 50 50inve

V nadaljevanju smo pripravili e kratko predstavitev pojmov ter nekajkoristnihinformacij.

Vse, ki o pridobivanju in rabi lesne biomase elite dobiti podrobneje informacije vabimo, da pogledate na spletni naslov www.gozdis.si, kjer je poleg elektronske verzije kataloga na voljo tudi prironik za rabo lesne biomase (natisnjen in objavljen bo predvidomavmarcu2009).

Oblikeinlastnostipoleninlesnihsekancev Polena so tradicionalna oblika lesnega goriva. To so razagani in razcepljeni kosi lesa, dolgi od 30 do 50 cm, ki jih pridobivamo neposredno iz okroglega lesa slabe kakovosti ali iz prehodno izdelanihmerskihokroglicalicepanic. Cepanice so 1 m dolgi kosi lesa, ki jih pridobivamo iz okroglega lesaslabekakovostispremeromnad10cm.

KatalogproizvajalcevpoleninsekancevvSloveniji

Okroglice so 1 m dolgi kosi okroglega lesa, ki jih pridobivamo iz drobnejega okroglega lesa slabe kakovosti s premerom do 10 cm. Glede na vsebnost vode v lesu delimo polena v naslednje kategorije: w20: vsebnostvodedo20%,polena primerna zakurjavo (suenjevsaj6mesecevnazraneminsuhemmestu) w30: vsebnost vode do 30 %, polena primerna za skladienjeprikonnemuporabniku w65:vsebnostvodedo65%,svelestakojpoposeku Pri pripravi polen je bistveno pravilno suenje. Priporoljivo je naravnosuenjelesa,nasuhiinsonnilegi.Suenjenajpotekavsaj 6 mesecev. Okroglice se suijo bistveno slabe in poasneje kot cepanice, zato je priporoljivo les predhodno cepiti. V spomladanskem asu je vsebnost vode v lesu veja kot v zimskih ali poznojesenskih dneh. Zaradi teh lastnosti sta pomembna pravoasniposekterustreznapredpripravalesa.Pokazaloseje,da je imela okroglica, ki se je leto dni nepokrita suila v senci, e vednovsebnostvodenad50%.Cepanica,kisejesuilanasoncuv pokritiskladovnici,pajeimelapo4mesecihsuenjavsebnostvode le 20 %. To dokazuje, kako zelo pomembno je mesto in nain suenja. Polena,kisoprimernazauporabovgospodinjstvihnajbiimela20 %vsebnostvode.Njihovedimenzijeseprilagajajokurilninapravi in se gibljejo od 20 cm pa do 1 metra. Pri tem je pomembna tudi drevesnavrstainenergetskavrednost,kinajbibilazalistavcevsaj 1700kWh/prminzaiglavcevsaj1300kWh/prm.
7

KatalogproizvajalcevpoleninsekancevvSloveniji

Sekancisokosisesekanegalesa,velikido10cm.Obiajnosekance izdelujemoizdrobnegalesa(leszmajhnimpremerom,npr.droben les iz redenja gozdov, veje, kronje), lesa slabe kakovosti ali iz lesnih ostankov. Kakovost sekancev je odvisna od kakovosti vhodnesurovineintehnologijedrobljenja. Glede na velikost prevladujoe frakcije delcev, ki predstavljajo 80 %mase,delimosekancevtirikategorije: P16:3,15mmdo16mm P45:3,15mmdo45mm P63:3,15mmdo63mm P100:3,15mmdo100mm

Velikostsekancevseprilagajakurilninapravi.Zakurilnenaprave, ki se obiajno uporabljajo v gospodinjstvih, so primerni sekanci velikostnekategorijeP16aliP45zvsebnostjovodemed20in30 %,terenergetskovrednostjovsaj900kWh/nm3. Lesni sekanci z vsebnostjo vode 20 % (zrano suhi) so trajno obstojni.Sekancizvsebnostjovlagedo30%soledelnoobstojni. Sekanci z vsebnostjo vode nad 30 % pa so neobstojni (gnitje, trohnenje,razvojmikotoksinov). Pri pripravi in skladienju je potrebno posebno pozornost posvetiti vlanosti, ki bistveno vpliva na kvaliteto sekancev. Ustreznovsebnostvodesekancevnajlajezagotavljamovprimeru ko izdelujemo sekance iz predhodno naravno suenega lesa. Obstajajo pa razlini naini suenja sekancev, kjer se za suenje lahko uporablja sonna energija ali del toplote proizvedene iz sekancev.

KatalogproizvajalcevpoleninsekancevvSloveniji

Merskeenote Kubini meter m3 je prostornina lesa brez vmesnih, praznih prostorov (prostornina kocke s stranicami 1 m). Uporablja se kot merazaokrogliles. Prostorninski meter (prm) je skladovnica (velikosti kocke s stranicami1m)zloenihkosovlesavkljunozzranimivmesnimi prostori.Uporabljasekotmerazapolena,cepaniceinokroglice. Nasuti meter(nm3)jenasutjemanjihkosovolesa(drva,sekanci, agovinaitd.)vzabojusprostornino1m3. Klaftra(ljudskiizraz)vsplonemtrgovanjupomenivskladovnico zloenemetrskecepanice,dolinaskladovniceje4m,viinaje1m. Primerpretvorbemedposameznimienotami
1 m3 okroglega lesa 1,4 prm metrskih cepanic 2 nm3 nasekanih polen 3nm3sekancev

Zapriblienizraunenergijskihekvivalentovlahkouporabimonaslednje pretvornike,prikaterihpaniupotevandejanskeizkoristekkotla 56nasutihm3 polenlistavcev 78nasutihm3 poleniglavcev 1015nasutihm3 lesnihsekancev 2,1tlesnihpelet

1000litrovkurilnegaolja

KatalogproizvajalcevpoleninsekancevvSloveniji

Tabelazaenostavnopreraunavanjemerskihenot
Enote Goli Polena(1m) (zloena) Polena(30 cm)(zloena) Polena(30 cm)(nasuta) Lesnisekanci (<5cm)

Enote 1m3 1prm 1prm 1nm3 1nm3

Goli

Polena (1m) (zloena) 1prm 1,40 1 1,20 0,70 0,46

Polena (30cm) (zloena) 1prm 1,20 0,85 1 0,60 0,40

Polena (30cm) (nasuta) 1nm3 2 1,40 1,67 1 0,66

Lesni sekanci (<5cm) 1nm3 3 2,10 2,55 1,50 1

1m3 1 0,71 0,83 0,50 0,33

Razmerje med vsebnostjo energije goriva in prostornino, ki jo zavzame gorivo pri razlini vsebnosti vode ter primerjava z kurilnimoljemjepredstavljenavnaslednjipreglednici.
Koliina Vlanost W% Zloenapolena(33cm) Bukev Smreka 1prm 1prm 1prm 1prm 15 30 15 30 445 495 304 349 15 30 15 30 295 328 194 223 15,3 12,1 15,6 12,4 15,3 12,1 15,6 12,4 189 166 132 120 125 110 84 77 Masa kg Kurilnost MJ/kg Ekv.kuril.olja l

LesnisekanciP45 Bukev 1nm3 1nm3 1nm3 1nm3

Smreka

10

KatalogproizvajalcevpoleninsekancevvSloveniji

Zemljevidregij

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Regija Pomurskaregija Podravskaregija Korokaregija Savinjskaregija Zasavskaregija Spodnjeposavskaregija JugovzhodnaSlovenija Osrednjeslovenskaregija Gorenjskaregija Notranjsko krakaregija Gorikaregija Obalno krakaregija
11

Pomurskaregija

1.POMURSKAREGIJA

PROIZVAJALCISEKANCEVINPONUDNIKISTORITEVSSEKALNIKI Velikisekalnik IvanFlisar Murskivrh5,9252Radenci 025651298 031268725


12

Podravskaregija

2.PODRAVSKAREGIJA

PROIZVAJALCISEKANCEVINPONUDNIKISTORITEVSSEKALNIKI Srednjisekalnik AntonKekec NovavaspriMarkovcih42,2281MarkovcipriPtuju 027668701 041630514

13

Podravskaregija

Srednjisekalnik ZvonkoKeri KonopriPolskavi14,2314ZgorjnaPolskava 2 028036599 041504038 zvonko.kersic@siol.net Srednjisekalnik ZlatkoLenik Kolmanovacesta121Radizel,2312Orehovavas 3 051637539 zlesnik@siol.net Srednjisekalnik VladoMedved Dobrina63,2287etale 041610210

14

Podravskaregija

PROIZVAJALCIDRVINPONUDNIKISTORITEVSCEPILNIMITER REZALNOCEPILNIMISTROJI Rezalnocepilnistroj GvidoKofler 1 Rukacesta75,2345BistricaobDravi 026652331 Horizontalni cepilnik NikolajJanei VelikiBrebrovnik5,2275MiklavpriOrmou 027196117 031257896

Horizontalni cepilnik Stankoahtler Smolnik24,2342Rue 041715146 041720934

Horizontalni cepilnik Eurovald.o.o. Miklavkacesta59,2311Hoe 041623030

15

Korokaregija

3.KOROKAREGIJA

PROIZVAJALCISEKANCEVINPONUDNIKISTORITEVSSEKALNIKI Srednjisekalnik MirkoMeh 1 Zavre80,2382Mislinja 028855955 Srednjisekalnik BojanOrter Hudikot12,2364RibnicanaPohorju 041371014

16

Koroka regija

PROIZVAJALCIDRVINPONUDNIKISTORITEVSCEPILNIMITER REZALNOCEPILNIMISTROJI Horizontalni cepilnik DragoBorovniks.p. Razborca36,2382Mislinja 1 041656049 borovnik.drago@siol.net Cepilnik MatjaPunik Lehen48a,2363Podvelka 041490095

Drva so najpogosteja, tradicionalna in najbolj poznana oblika lesnega goriva. V zadnjih letih se, predvsem pri vejih uporabnikih (kotli nazivne moi nad 100 kW), kot gorivo uporabljajo lesni sekanci. Lesni peleti se uveljavljajo predvsem za ogrevanje stanovanj in stanovanjskih hi v urbanih naseljih.

17

Savinjskaregija

4.SAVINJSKAREGIJA

PROIZVAJALCISEKANCEVINPONUDNIKISTORITEVSSEKALNIKI Velikisekalnik ZlatkoSemprimonik Jeronim28,3305Vransko 1 035725327 041724199 aureli27@gmail.com

18

Savinjskaregija

Velikisekalnik BIOMASAD.O.O. RokSuhadolnik Krnica52,3334Lue 038384086 041383383 biomasa@siol.net Srednjisekalnik RobertBider DolSuha3,3332ReicaobSavinji 041354657

Srednjisekalnik IvoGlui Hofbauerjeva15,3330Mozirje 041377681

Srednjisekalnik IvanKnez Radoblje2,3270Lako 035732226 031573226

19

Savinjskaregija

Srednjisekalnik K.Krantrades.p. IvanKrani Trnovec11,3332ReicaobSavinji 041625704 Srednjisekalnik ViliKrenker Paka9,3205Vitanje 041856578

Srednjisekalnik VladoLavbi Dramlje33,3222Dramlje 035798272 040915631

Srednjisekalnik FrancZidanek StraanaGori10,3222Dramlje 037488080 041550543

Srednjisekalnik DejanZorko Prapree3,3305Vransko 10 031617649 zorko.dejan@siol.net

20

Savinjska regija

Srednjisekalnik EKOSCeljed.o.o. 11 Hribarjevaulica3,3000Celje 037491370 PROIZVAJALCIDRVINPONUDNIKISTORITEVSCEPILNIMITER REZALNOCEPILNIMISTROJI Rezalnocepilnistroj MilanJug Dolgagora48,3232Ponikva 1 050648113 041648113 Rezalnocepilnistroj DejanZorko Prapree3,3305Vransko 031617649

Rezalnocepilnistroj KlemenMatk Logarskadolina21,3334Lue 041556752

21

Savinjskaregija

Vertikalni cepilnik KmetijaHrastnik ObrejepriZidanemMostu8,1432ZidaniMost 040726301

Horizontalni cepilnik AljaHren SpodnjePreloge11c,3210SlovenskeKonjice 5 037590965 041242405 aljaz.hren@siol.net Horizontalni cepilnik EmilijanKapus Latkovavas200,3312Prebold 031205439

V nai bazi podatkov je trenutno evidentiranih 62 sekalnikov. Po podatkih iz opravljenih anketnih vpraalnikov lahko zakljuimo, da med sekalniki po tevilu prevladujejo srednji sekalniki (kapaciteta od 5 do pod 50 nm3/uro). Zanimivo je dejstvo, da veliki sekalniki naredijo kar 86 % celotne evidentirane letne proizvodnje sekancev.

22

Zasavskaregija

5.ZASAVSKAREGIJA

PROIZVAJALCISEKANCEVINPONUDNIKISTORITEVSSEKALNIKI Srednjisekalnik FrancSelar Podlipovica5,1411Izake 035673530 041373795

23

Spodnjeposavskaregija

6.SPODNJEPOSAVSKAREGIJA

PROIZVAJALCISEKANCEVINPONUDNIKISTORITEVSSEKALNIKI Srednjisekalnik CvetliarnaColari Pleternikova2,8250Breice 1 041909243 petercolaric@volja.net

24

Spodnjeposavskaregija

PROIZVAJALCIDRVINPONUDNIKISTORITEVSCEPILNIMITER REZALNOCEPILNIMISTROJI Rezalnocepilnistroj AlojzCerjak ZabukovjenadSevnico44,8292Zabukovje 1 078188524 041384551

Dolinapolenjeodvisnaodvelikostiodprtineza nalaganjetervelikostzalogovnikavkotlu;pridoloenih modelihkotlovzzmogljivostjo100kWjemogoe uporabiti1mdolgecepanice.

Kotlizapolenazahtevajonijovsebnostvodeinsicerdo 20%,sicerizgorevanjenipopolno.Kersezaizhlapevanje vodeporabljaenergija,prigorenjupolenzvijo vsebnostjovodevizgorevalnikomoripridedopadca temperaturepodminimum,kijepotrebenzaoptimalno izgorevanje.Posledicauporabepolenzvsebnostjovode nad20%jeznatnopoveanjeemisij,pepelainkatrana.


25

JugovzhodnaSlo.

7.JUGOVZHODNASLOVENIJA

PROIZVAJALCISEKANCEVINPONUDNIKISTORITEVSSEKALNIKI 1 Velikisekalnik insrednjisekalnik MirkoKovai Grm12,8210Trebnje 041300900

26

JugovzhodnaSlo.

Velikisekalnik Ekosistemid.o.o BojanPaki Zalog21,8000Novomesto 040474076 ekosistemi.zalog@siol.net Velikisekalnik Lesojd.o.o Rakitnica27,1331Dolenjavas 3 018364432 041917980 lesoj@siol.net Srednji sekalnik JanezStrajnar Dejavas20,8210Trebnje 073044527 040241387

Velikisekalnik Stankoagar Brinavas27a,8000Novomesto 5 031683732 janez.strajnar@amis.net

27

JugovzhodnaSlo.

Srednjisekalnik IlcAndras.p. Goriavas10,1310Ribnica 018360810 031658224 031314448 Srednjisekalnik FrancZalokar Vinicaprimarjeti3,8220marjeketoplice 073073286 041782619 PROIZVAJALCIDRVINPONUDNIKISTORITEVSCEPILNIMITER REZALNOCEPILNIMISTROJI Rezalnocepilnistroj MatijaAbsec Miheljavas12,8340rnomelj 1 041392869 Rezalnocepilnistroj MilanAnderli entrupert70,8232entrupert 051346700

28

JugovzhodnaSlo.

Rezalnocepilnistroj in vertikalnicepilnik MarkoCesar entjurijnaDolenjskem8,8216Mirnape 073078321 041881511

Rezalnocepilnistroj MirkoKovai Grm12,8210Trebnje 041637146

Rezalnocepilnistroj JanezRataj JelepriOtocu5,8222Otoec 041746750

Horizontalni cepilnik JanezPelc krabevtrg30,1310Ribnica 6 041581845 janez.pelc@hotmail.com Horizontalni cepilnik Trgobomijald.o.o. Ruetnavas22,8340rnomelj
29

073567520 041698828

Osrednjeslovenskar.

8.OSREDNJESLOVENSKAREGIJA

PROIZVAJALCISEKANCEVINPONUDNIKISTORITEVSSEKALNIKI Velikisekalnik StankoFerme Limovce7,1222Trojane 1 041691370 041791376 stanko.ferme@siol.net

30

Osrednjeslovenskar.

Veliki sekalnik StanislavKoir Brie18,1355PolhovGradec 2 013640129 041965619 kosir.anja@siol.net Velika sekalnika Tisad.o.o. MatejStegel Ianskacesta213,1000Ljubljana 014287260 051693311 tisa@tisa.si Srednji inlahkisekalnik JelkaAgniBoi Luarjevkal19,1295IvannaGorica 4 017876106 051244679 andrej.agnic@siol.net Srednji sekalnik RudiGori MalaIlovagora12,1312VidemDobrepolje 041744284

31

Osrednjeslovenskar.

Srednji sekalnik MiroslavKos Pee17a,1251Morave 017231388 031883501

Srednji sekalnik AntonKralj Limovce5,1222Trojane 017233236 031861779

Srednji sekalnik JanezMaren GozdReka25,1275martnopriLitiji 018991192 031838058

Srednji sekalnik MatejPotokar MalaRana40,1290Grosuplje 017865822 031338979 Srednji sekalnik LojzeStanovnik Brie24,1355PolhovGradec

10

013645969 041677704 alojz.stanovnik@siol.net

32

Osrednjeslovenskar.

Srednji sekalnik JanezSuhadolnik Podpe50,1352Preserje 11 013631198 041711114 suhadolnik@volja.net Srednji sekalnik MarjanSunik Jasen1,1235Radomlje 017235755 041623387 marjansusnik@siol.net Srednji sekalnik VinkoZajc VelikaIlovagora12,1312VidemDobrepolje 041652180

12

13

14

Lahki sekalnik MihaLenari entvika22,1000Ljubljana 015122897 031384843

15

Lahki sekalnik AntonMrak Studenice34,1212Medvode 051351600

33

Osrednjeslovenskar.

PROIZVAJALCIDRVINPONUDNIKISTORITEVSCEPILNIMITER REZALNOCEPILNIMISTROJI Rezalnocepilnistroj Tisad.o.o. ToneBlatnik 1 Ianskacesta213,1000Ljubljana 014287260 041714882 Rezalnocepilnistroj JelkoLukan enjicevTuhinju15,1219Kamnik 040974077 Horizontalni cepilnik Ciberinostalid.n.o. Golo31,1292Ig 013644122 041362453

Horizontalni cepilnik FranciKemperle upanjenjive19,1242Stahovica 041294322 041321503

34

Osrednjeslovenskar.

Horizontalni cepilnik JanezKoak Pristavljavas20,1296entvidpriStini 017800222 041672604 jmkosak@siol.net Horizontalnicepilnik VladimirLaniek Lanie10,1240Kamnik 031440008

Horizontalnicepilnik AntonLavri Berinjek3,1273DolepriLitiji 041639382

Horizontalnicepilnik BraneProsenc ZgornjaDobrava2,1251Morave 041639636

Vertikalnicepilnik AntonKlopi SpodnjeLoke7,1225Lukovica 041791765

35

Osrednjeslovenskar.

Vertikalnicepilnik MarjanOcepek LokapriMengu,PotnaDobeno3,1234Menge 017238314 031217713

10

Vertikalni cepilnik MihaRogelj Zapoge24,1217Vodice 11 031448118 g.miha@gmail.com Vepoloajni cepilnik IgorPodgorek Smlednik65,1216Smlednik 12 040230557 avenapodgorsek@siol.net Cepilniknasveder Joefuek Strmec4,1315VelikeLae 041575819

13

36

Gorenjskaregija

9.GORENJSKAREGIJA

PROIZVAJALCISEKANCEVINPONUDNIKISTORITEVSSEKALNIKI Velikisekalnik MartinDemar Martinjivrh35,4228elezniki 1 041441125

37

Gorenjskaregija

Velikisekalnik Gajlesd.o.o. AleGodnov Potarje12,4290Tri 051230041 biomasa@gajles.si Velikisekalnik Ekos PeterMuri ZgornjeJezersko72,4206ZgornjeJezersko 042541044 041665647 Velikisekalnik PavelVidmar RovtevSelekidolini12,4227Selca 045141010 Srednjisekalnik PavelDemar LognadkofjoLoko2,4220kofjaLoka 045185421 peter_muri@hotmail.com

38

Gorenjskaregija

Srednji sekalnik MarkoDolenc Gabrovo5,4220kofjaLoka 041745500 Srednji sekalnik JanezKrinik etenaravan6,4223PoljanenadkofjoLoko 7 045189040 041350283 tomaz.krzisnik@siol.net Srednji sekalnik Meguarlesd.o.o. MatejMeguar StaraLoka45,4220kofjaLoka 045121095 040503830 Srednji sekalnik Biofitd.o.o. Visoko39,4212Visoko 9 042531039 040245765 040607439 info@biofit.net,www.biofit.net

39

Gorenjskaregija

Srednjisekalnik Jernejlesd.o.o. Raeva18,4226iri 10 045106100 041650367 Srednjisekalnik MizarstvoJereb MilanJerebs.p. CestanaLedinico2,4226iri 045191312 041275125 Lahkisekalnik MizarstvoJee SrednjaDobrava1,4245Kropa 041662236 jernejlesdoo@siol.net

11

12

PROIZVAJALCIDRVINPONUDNIKISTORITEVSCEPILNIMITER REZALNOCEPILNIMISTROJI Rezalnocepilnistroj AndrejMarkun 1 Baelj64,4205Preddvor 042551334

40

Gorenjskaregija

Horizontalni cepilnik MiroslavBenedeis.p. JanezMarkelj Racovnik8,4282elezniki Horizontalni cepilnik AndrejCvenkel Ljubno113b,4244Podnart 041608616 041796647 031641898

Horizontalni cepilnik BotjanHribernik Virmae12,4220kofjaLoka 045131417 Horizontalni cepilnik Megalesd.o.o. MartinMegli Strahinj41,4202Naklo 041366230 Horizontalni cepilnik MarkoZupan BohinjskaBela101a,4263BohinjskaBela 041848653

41

Gorenjskaregija

Horizontalni cepilnik Gozdard.o.o. Zagrajkovaulica11,4000Kranj 7 041625874 Horizontalni cepilnik Vobencad.o.o. Delavskacesta59,4000Kranj 041640791 Cepilnik nabagerskiroki MihaVidic Mlinskacesta19,4260Bled 031720442 gozdar.kranj@siol.net

KlasifikacijakakovostitrdnihbiogorivvEvropije navedenavTehninispecifikacijiSISTTSCEN/TS 14961:2005Trdnagoriva,specifikacijainrazredigoriv.

Omenjenaspecifikacijadajeinformacije,kijihje priporoljivoupotevatiprisklepanjupogodbzadobavo trdnihbiogoriv,inpripravideklaracijeonjihovikakovosti (DodatkaA1inA2).

42

Notranjskokrakaregija

10.NOTRANJSKOKRAKAREGIJA

PROIZVAJALCISEKANCEVINPONUDNIKISTORITEVSSEKALNIKI Velikisekalnik MirkoKonestabos.p. Preloe2,6255Prem 1 041379059 mirko.konestabo@siol.net

43

Notranjskokrakaregija

2 Velikisekalnik GGPostojnad.d. Vojkova9,6230Postojna 057211100

PROIZVAJALCIDRVINPONUDNIKISTORITEVSCEPILNIMITER REZALNOCEPILNIMISTROJI Horizontalni cepilnik MarkoJenko Vole2,6256Koana 1 040613898 Biomasni logistini in trgovski center (v nadaljevanju BLC) je lokacija, ki se doloi na osnovi gozdarskih in produkcijskih znailnostih obmoja ponudnikov (ponudbe) ter na osnovi lokalizacije in tipologije kupcev (povpraevanja). Najprej se v njem zagotovi prostor za skladienje in suenje lesa kot takega ter za pokrito skladienje in suenje lesnih sekancev in polen. BLC ima vso infrastrukturo, ki je bistvena za proizvodnjo in profesionalno trenje lesnega goriva in omogoa, da se na trie ponudi le kakovostno gorivo, ki ustrezajo tehninim specifikacijam. Najpomembneja vloga BLC v regiji je zagotavljanje varnosti v oskrbi z vsemi oblikami lesnih goriv po zajameni ceni in kakovosti.
44

Gorikaregija

11.GORIKAREGIJA

PROIZVAJALCISEKANCEVINPONUDNIKISTORITEVSSEKALNIKI Srednjisekalnik MatejGantar Godovi50,5275Godovi 1 053747208 041499366 gantar@siol.net

45

Gorikaregija

Srednjisekalnik DarijanHvala Roe11,5283SlapobIdrjici 041520992

Srednjisekalnik MatejKobal Gregorievaulica29,5280Idrija 3 041519035 kobal.trg@siol.net

PROIZVAJALCIDRVINPONUDNIKISTORITEVSCEPILNIMITER REZALNOCEPILNIMISTROJI

Rezalnocepilnistroj DaniloFabjan Dragovica12,5251Grgar 053075564 Rezalnocepilnistroj PeterLogar Miren249a,5291Miren 053054555 031594357 031865989

46

Gorikaregija

Rezalnocepilnistroj Volesd.o.o. PeterPolanc Vojsko106,5280Idrija 053742042 031409668 Rezalnocepilnistroj Aleksanderinkovec Vojsko32,5280Idrija 053742024 031241155 Rezalnocepilnistroj GozdarstvoJoefPlesniars.p. Voglarji54,5252TrnovopriGorici 053071060 041916490 Horizontalni cepilnik MarkoBajc Vinje24,5273Col Horizontalni cepilnik Robert,KaticaPrezelj IdrijskeKrnice1,5281SpodnjaIdrija 031389424 053668164 041951789

47

Gorikaregija

Horizontalni cepilnik Roberteljs.p. Cesta71,5271Ajdovina


041628188

Primerjavamedskupnokapacitetoevidentiranih sekalnikovindejanskoproizvodnjoletehkaena relativnonizkoizkorienostsekalnikov.

PonaihocenahsezarabovSlovenijiletnoproizvede okrog1.500.000prmdrv.

Popodatkihizanketnihvpraalnikovjebiladejanska proizvodnjasekancevprianketiranihlastnikihsekalnikov vletu2007vekot460.000nm3 (nasutihkubinih metrov).


48

Obalnokrakar.

12.OBALNOKRAKAREGIJA

PROIZVAJALCIDRVINPONUDNIKISTORITEVSCEPILNIMITER REZALNOCEPILNIMISTROJI Rezalnocepilnistroj Jadraneleznik Artvie5,6242Materija 1 056876240 041388647

49

Obalnokrakaregija

Cepilnik ErvinMartini Senoee105a,6224Senoee 041204139 ervin.martincic@gmail.com

Cepanice in lesni sekanci se prodajajo bodisi po tei (/t) bodisi po volumnu (/prostorninski m3 in /nasuti m3). Da bi kupci lahko ustrezno ekonomsko ovrednotili ponujene cene lesnih goriv potrebujejo dodatne informacije o lastnostih goriva (pomembna je vsebnost vode, drevesne vrste, .). Pri tem so e posebno pomembne Evropske tehnine specifikacije za trdna biogoriva.

V zadnjih estih letih je Evropski urad za standardizacijo (CEN) v okviru tehninega odbora za trdna biogoriva pripravil ve standardizacijskih dokumentov, ki urejajo podroje trdnih biogoriv. Na Slovenskem intitutu za standardizacijo so do sedaj sprejeli 27 evropskih tehninih specifikacij za trdna biogoriva, ki jih v Evropi pokriva tehnini odbor CEN 335. Oznaena so s kratico SISTTS CEN/TS, tej oznaki sledi ifra, leto sprejema in ime.

50

GozdarskiintitutSlovenije