APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN DEMOKRASI? MEGAPAKAH IANYA WUJUD?

HURAIKAN DEMOKRAKSI YANG TERDAPAT DI DUNIA MODEN INI

Ahli Kumpulan: MOHD FAZLI BIN ZULKAFLI (JG/3448/08) MOHD FAEEZ BIN MOHD ALIAS (JG/5325/11) ASMAHAN BINTI A.RAHIM(JM/12332/12) MOHD SHAIFUL BIN JAMIL (JG/6118/12) HASBULLAH BIN MUHAMMAD (JG/5925/12)

Pusat Pengajian Jarak Jauh USM 2013
i

ii

SENARAI KANDUNGAN

KANDUNGAN Abstrak Abstract Penghargaan Senarai Kandungan Senarai Rajah BAB 1 : PENGENALAN 1.1 Pengenalan 1.2 Pernyataan Masalah 1.3 Persoalan Kajian 1.4 Tujuan Kajian 1.5 Objektif Kajian 1.6 Signifikan Kajian

HALAMAN i ii iii iv v

BAB 2 : LINTASAN SASTERA 2.1 Pengenalan 2.2 Pendahuluan 2.2.1 Definasi Demokrasi 2.2.2 Sejarah Demokrasi

iii

2.2.3 Tokoh Demokrasi 2.2.4 Ciri – Ciri Negara Demokrasi 2.2.5 Sistem Demokrasi Parlimen Di Malaysia

BAB 3 : METODOLOGI KAJIAN 3.1 Perbincangan 3.1.1 Negara – Negara Yang Menggunakan Sistem Pemerintahan Demokrasi 3.1.2 Perbezaan Demokrasi Tradisional Dengan Demokrasi Moden 3.13 Perbezaan Demokrasi Dengan Sistem Pemenrintahan lain 3.2 Rekabentuk Kajian 3.2.1 Persekitaran Kajian 3.2.2 Unit Analisis 3.2.3 Dimensi Masa 3.3 Kerangka Teori 3.4 Populasi dan Sampel 3.5 Kaedah Pengutipan Data

BAB 4 : JANGKAAN ANALISIS & KEPUTUSAN, PERBINCANGAN DAN CADANGAN 4.1 Pendahuluan 4.2 Jangkaan Keputusan & Perbincangan 4.3 Kaitan Dengan Persoalan Kajian 4.4 Implikasi 4.4.1 Implikasi Kepada Penyelidik 4.5 Cadangan 4.6 Kesimpulan / Rumusan
iv

BAB 5 : BIBLIOGRAFI BAB 6 : LAMPIRAN

v

Indonesia.Abstrak Esei / penulisan tesis ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan sejarah demokrasi. pengasas serta tokoh dan meneliti elemen-elemen yang terdapat dalam sistem demokrasi serta negara-negara yang mengamalkan sistem ini. sebagai negara yang mengamalkan sistem demokrasi ini terlalu banyak impak positif mahupun negatif yang berlaku dalam pemeritahan kerajaan. Memperlihatkan perbezaan dan perbandingan antara sistem demokrasi dengan sistem kerajaan yang lain seperti sistem republik dan kukubesi. Antara Negara-negara yang menggunakan sistem demokrasi ialah Athens Kuno. Malaysia adalah salah satu Negara Asia yang mengamalkan sistem kerajaan berparlimen iaitu sistem demokrasi. hubungan antara serantau.ekonomi. Belanda dan Pakistan. Membuat perbandingan antara sistem demokrasi tradisional dengan demokrasi moden masa kini serta perkara-perkara yang perlu diperbaharui. Demokrasi ialah salah satu sistem kerajaan yang berparlimen serta memberi kuasa pemilihan kepada rakyat untuk membentuk kerajaan di mana rakyat mempunyai hak untuk menentukan siapa di kalangan wakil rakyat yang sesuai serta layak untuk dipilih sebagai pemerintah negara. Selain itu mengenalpasti masalah-masalah atau isu – isu yang wujud dalam sistem demokrasi ini. Fenomena vi . antarabangasa. Sekitar 62% negara di dunia mengamalkan sistem demokrasi dan dikenali sebagai “negara demokratis” dan pelbagai negara lain di dunia terus memperakui sebagai negara yang mengamalkan sistem demokrasi. pembangunan. Belgia. Kebanyakan negara-negara yang maju serta membangun telah lama menggunakan dan mengamalkan sistem demokrasi. keselamatan. Mendalami faktor-faktor kewujudan sistem demokrasi serta banyak digunakan dalam sistem kerajaan parlimen di seluruh dunia. masyarakat luar serta di antara rakyat negara kita.

India dan lain-lain yang terbentuk dari dasar sistem demokraksi. Secara Majoriti suku kaum yang terkandung di dalam Negara Malaysia adalah Melayu.ini muncul kerana demokrasi dianggap sebagai satu-satunya bentuk pemerintahan yang menjanjikan kebebasan dan kesejahteraan. Malaysia adalah sebuah Negara bangsa yang membangun atau digelar negara Dunia ke 3. Malaysia adalah Negara yang terbentuk selepas kemerdekaan pada tahun 1957. Terdapat dua alasan yang membuatkan demokrasi ini menjadi sistem dunia pemerintah dan sistem pilihan antaranya ialah ekonomi dan strategi politik serta keamanan. Cina. politik. Akhir sekali esei ini turut merangkumi kajian sistem demokrasi yang digunakan dalam sistem pemerintahan negara kita Malaysia. vii . ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya. Bahkan China yang merupakan salah satu negara komunis-sosialis kini “memaksa diri” mengamalkan sistem demokrasi sebagai Negara “demokratis”. Negara-negara Eropah Barat dan Amerika Syarikat yang telah lama menerapkannya kini berada dalam kemajuan ekonomi.

development . and examines the elements that are in a democracy and the countries that adopted this system. Malaysia is one of Asian country to adopt a parliamentary system of democracy . the relationship between regional . Making a comparison between the traditional democratic system with modern-day democracy as well as things that need to be renewed.issues that exist in this democratic system . In addition to identifying the problems or issues . the founder and leader. Netherlands and Pakistan. Belgium. Indonesia. rural communities and the between the people of our country . To demonstrate the difference between a democracy and a comparison with other government systems such as republics and totalitarian systems. a democratic country that is too much of an impact either positive or negative that happens in government governmental . security . Democracy is one of the parliamentary system of government and to authorize the selection of people to form a government in which citizens have the right to determine who among the representatives of appropriate and qualified to be elected as rulers of the country . economics . international . Some countries use a system of democracy is that of Ancient Athens.Abstract Essay / thesis seeks to examine the historical development of democracy. Around 62 % of the countries in the world to adopt a democratic system known as the " democratic country " and various other countries in the world continue to recognize as a country that practices democracy. This phenomenon appears because viii . Explore the factors the existence of a democratic system and is widely used in the parliamentary system of government around the world. Most of the developed countries and the developing world has been using and practicing democracy.

Chinese. Indians and others formed the basis demokraksi system. Western European countries and the United States have long to apply now in the economic. ix . Finally. There are two reasons that make this democracy into a system of world government and economic system and the choice of which is the political and security strategy. In a majority of tribes contained in Malaysia are Malays. science and technology and culture . this essay also includes a review of the democratic system used in the system of government of our country Malaysia. Even China. Malaysia is a country or a developing nation to a third world country called. political . which is one of the communist socialist countries are “forced out" as a democratic country “democratic " . Malaysia is a country formed after independence in 1957.the latter is considered as the only form of government that promises freedom and prosperity .

Sekian. terima kasih. Dengan sokongan dan semangat yang seringkali dilantunkan oleh Dr. ALHAMDULILLAH Syukur ke hadrat Allah s. Faridah semasa sidang kuliahnya.Penghargaan Bismillahirrahmanirrahim. Pengalaman yang kami perolehi sepanjang menjalankan tugasan ini mugkin hanya akan datang sekali sahaja dalam hidup kami. Jesteru itu. kami juga memperolehi pelbagai maklumat dan pengetahuan dengan lebih terperinci lagi berkaitan demokrasi. Faridah Jaafar selaku Pensyarah Bahagian Sains Politik (Kursus: JKP 101 Pengantar Sains Politik) yang tidak pernah jemu untuk memberi bimbingan serta tunjuk ajar yang berterusan. Faridah dalam menyampaikan segala maklumat khususnya tentang bagaimana mendapatkan sumber-sumber rujukan yang mantap lagi ilmiah bagi memastikan tugasan ini diselesaikan dengan cemerlang. penulis bersama ahli kumpulan yang lain begitu berinspirasi dan terus memotivasikan diri kami dalam menyiapkan penulisan ini. bagaimana ia wujud serta jenis-jenis demokrasi yang terdapat di dunia moden ini. penulis mewakili seluruh ahli kumpulan ingin merakamkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua yang begitu komited dan dedikasi yang terlibat dalam penghasilan esei ini . Kami amat menghargai dan berterima kasih atas segala usaha yang diberikan Dr. Oleh itu.t kerana dengan limpah kurnia dan hidayatNya penulisan esei ini dapat diselesaikan. Kepada Yang Berbahagia Dr. x . Hasil perbincangan yang dipersembahkan dalam esei ini tentunya tidak akan mencapai keseimbangan nilai serta matlamatnya tanpa kerjasama dan bantuan dari pihak yang lain.w. memberi informasi dan sokongan moral.

USM 2013 xi .Ahli Kumpulan 3 states: 1) Mohd Fazli Bin Zulkafli 811118-08-6233 JG/3448/08 2) Mohd Faeez Bin Mohd Alias 850813-06-5567 JG/5325/11 3) Asmahan Binti A. Mohd Shaiful Bin Jamil 790903-01-5967 JG/6118/12 5) Hasbullah Bin Muhammad 820827-01-5563 JG/5925/12 PPPJJ.Rahim 871227-02-6082 JM/12332/12 4)1.

Senarai Rajah : Raja Berperlembagaan Parti .net/asam_jeruk/kerajaan-demokrasi) Mukasurat 25 xii .slideshare.Parti Politik Perlembagaan Ciri -Ciri Negara Demokrasi Badan Kehakiman Pilihan Raya Badan Pelaksana Badan Perundangan Rajah 1 Dalam gambar rajah atas menunjukan ciri demokrasi yang digunakan dalam sistem pemerintahan Malaysia (Sumber rujukan gambar rajah dari http://www.

Rajah 2 Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong menandatangani Surat Sumpah Jawatan dan Ikrar Taat Setia pada Istiadat Mengangkat Sumpah memegang jawatan YDA X111 pada 13 Disember 2006 (Sumber: Perpustakaan Foto Jabatan Penerangan Malaysia) Mukasurat 29 Kuasa Eksekutif Peringkat Negeri Raja/ Sultan/ Yang Dipertuan Negeri Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Dewan Undangan Negeri Rajah 3Mukasurat 31 xiii .

Di mana semua ini dilakukan melalui suara rakyat menjadi penentu sesebuah kerajaan mahupun negara itu maju dan membangun kerana dalam sistem pemerintahan demokrasi ini suara rakyat adalah peranan penting bagi sesebuah kerajaan.1 Pengenalan Definisi : Apakah yang dimaksudkan dengan demokrasi? Menerusi ruang kajian analisis ini akan dimulakan dengan definisi bagi memperoleh pemahaman jelas mengenai sistem ini . sosialis. serta dasar pemerintahan sesebuah negera mahupun kerajaan dalam membentuk pemerintahannya melalui sektor pendidikan.damai serta lebih memberi penekanan serta tumpuan kepada keperluan dan kehendak rakyat dalam memperteguhkan ketahanan ekonomi negara dalam memperkasakan transformasi diperingkat dunia global. Sebuah negara atau kerajaan yang mengamalkan sistem demokrasi dikenali sebagai negara atau kerajaaan yang demokratik. Demokrasi bermaksud ialah suatu bentuk kerajaan di mana kuasa menggubal undang-undang dan struktur kerajaan adalah ditentukan oleh rakyat. Dalam sistem demokrasi. Terdapat berbagai nama yang diberikan untuk menggambarkan bentuk pemerintahan sesebuah negara seperti demokrasi.aman. perkhidmatan bekalan. Dalam sistem berkenaan.0 Pengenalan Dalam ruang kajian ini.1. rakyat dan kebajikan serta pembangunan masayarakat. ekonomi. terdapat jenis pemerintahan xiv . lebih menperlihatkan elemen-elemen. kesihatan. monarki dan lain-lain. Demokrasi wujud bagi membentuk sebuah negara yang harmoni. 1. sistem-sistem. keselamatan. Setiap negara mempunyai kaedah dan sistem pemerintahan yang tersendiri. undang-undang digubal sama ada oleh rakyat atau wakil yang dipilih oleh rakyat.

iaitu dari kata “demos” dan “kratos”.1. mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi ialah kerajaan Anarkisme mempunyai pelbagai jenis dan tradisi yang berlainan dari pelbagai sudut tetapi bukan semua tradisi itu wujud berasingan. ditambah pula dengan κρατειν bermaksud "memerintah". 1. Demos bererti rakyat. dengan kata hubung íα. Kesimpulan pengertian atau definisi demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat untuk rakyat atau pemerintahan untuk mereka yang diperintah. Sementara itu terdapat juga pemerintahan yang tidak memberi ruang kepada rakyat untuk terlibat dalam urusan pemerintahan negara. Merujuk kepada Ensiklopedia Bebas Wikipedia istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani.yang membenarkan penglibatan rakyat dalam mengurus dan mengemudi pemerintahan negara. sedangkan kratos atau kratein bererti pemerintahan.1 Sejarah Demokrasi Berdasar daripada rujukan wikipedia Perkataan Demokrasi ini berasal dari Yunani δημοκρατíα dari δημος bermaksud "rakyat". Terma ini kadangkala digunakan untuk mengukur sejauh mana pengaruh rakyat diatas kerajaannya. Tiada satu fahaman yang boleh menjelaskan falsafah yang dipegang oleh kesemua para anarkis dan para anarkis secara mutlaknya hanya mempunyai kesamaan yang kurang xv . yang memberi maksud "Diperintah oleh Rakyat". Demokrasi secara ekstrem boleh dilihat dalam negara sistem yang kerajaan mula-mula seperti anarkisme dan komunisme (menurut teori Karl Marx). Demokrasi secara ekstrem boleh dilihat dalam sistem kerajaan seperti anarkisme dan komunisme (menurut teori Karl Marx ia merupakan peringkat terakhir pembangunan sosial dimana demokrasi adalah diamalkan secara langsung dan tiada kerajaan yang bebas dari kehendak rakyat).

Hal ini berlaku mengingatkan bahawa pada masa zaman sekarang wilayah negara tidak seperti bentuk negara kota Yunani Kuno pada zaman dulu kala yang sedikit dan tidak berkembang.jelas. Sistem demokrasi yang diterapkan di Yunani Kuno pada abad ke-6 sampai ke-3 sebelum masihi merupakan jenis demokrasi langsung. Sebagai contoh Negara Asia yang mengunakan kefahaman demokrasi dalam sistem pemerintahan ialah Indonesia. xvi . Selain itu. misalnya dalam pemilihan ketua desa. pelaksanaan demokrasi tidak lagi bersifat demokrasi langsung namun bersifat demokrasi perwakilan. Sistem dan aliran tersebut dapat berjalan kerana praktikal demokrasi berada dalam suasana yang sederhana. Ramai yang menyokong satu sistem seperti komunisme libertarian. Pada masa itu sistem atau kefahaman demokrasi ini dikenali dengan kefahaman barat. Rakyat dapat secara langsung memilih ketua desanya dengan cara yang sangat sederhana. jumlah penduduk setiap negara juga sangat banyak dan mereka memiliki pelbagai kepentingan serta kehendak. Demokrasi langsung adalah suatu bentuk pelaksanaan pemilihan pemerintahan secara langsung oleh seluruh warga negara. Nilai-nilai tersebut berupa gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani Kuno dan gagasan kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi yang berkembang di negara-negara Barat. Pada zaman berikutnya. Anarkis-anarkis yang berbeza pendapat menggemari beberapa sistem ekonomi. iaitu dengan luas wilayah negara Kota yang terbatas dan dengan jumlah penduduk yang sedikit. Pada awal perkembangannya. anarkisme kolektivis atau "participatory economics". Pelaksanaan demokrasi langsung dapat dilihat dalam masyarakat Indonesia. adil dan saksama dari pemilihan suara rakyat kepada pemerintah. Fahaman demokrasi telah meliputi beberapa asas dan nilai yang diwariskan kepada masyarakat dari masa yang lampau.

Negara yang mengamalkan sistem “demokrasi presidensial” antara lain ialah negara Pakistan iaitu semasa pemerintahan Presiden Ayub Khan pada tahun 1960. demokrasi sudah dijadikan dasar bagi kebanyakan pemerintahan negara-negara di dunia menurut Rizwanaz penulis politik Indonesia. Manakala Negara Indonesia sejak tahun 1966 hingga sekarang turut mengamalkan demokrasi presidential. Demokrasi presidetil disebut juga sebagai “demokrasi presidensial”. xvii .orang yang menjalankan pemerintahan (para menteri dalam susunan kabinet presidensial) bertanggungjawab kepada presiden kerana yang memilih menteri-menteri itu adalah presiden. b) Demokrasi Berparlimen Dalam demokrasi berparlimen. Kabinet harus mendapat kepercayaan dari DPR dan DPR dapat memberikan kepercayaan kepada kabinet. Dalam “demokrasi presidensial”. Secara rasmi. Para menteri kabinet bertanggungjawab kepada badan pemerintahan.(Sumber dari blog Rizwanaz politik Indonesia) http://ridwanaz.Di dalam dunia terdapat beberapa jenis demokrasi yang diamalkan dalam sistem pemerintahan dunia. orang-orang yang menjalankan pemerintahan (eksekutif) bertanggungjawab kepada parlimen dan kekuasaan pemerintahan (DPR) berada di atas kekuasaan eksekutif. orang.com/umum/kewarganegaraan/pengertiandemokrasi-dan-jenis-jenis-pemerintahan-negara-yang-menganutnya/ Antaranya ialah: a) Demokrasi Presidentil.

Belanda. Setiap bahagian perundangan berdiri sendiri dan terpisah antara satu sama lain. Sistem demokrasi dengan pemisahan kekuasaan hampir sepenuhnya diterapkan di negara Amerika Syarikat. Di setiap wilayah Negara Switzerland mempunyai Ketua Pemerintahannya sendiri atau dikenali sebagai wakil rakyat untuk menjaga setiap kawasan mereka. Kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Kongres. “Referendum” atau “freedom of people voice” bermaksud pemungutan suara rakyat / suara rakyat / kebebasan bersuara mengenai suatu rencana dalam pembentukan undang-undang.Negara yang menjalankan demokrasi berparlimen dalam pemerintahan mereka antara lain Belgium. kekuasaan eksekutif (ketua pemerintah) dipegang oleh Presiden. Ketua Pemerintah dan Mahkamah Agung d) Demokrasi melalui referendum dan inisiatif rakyat. Sistem demokrasi melalui “referendum” atau “freedom of people voice” ini berlaku di negara Switzerland. Setiap kawasan yang dijaga atau xviii . Kekuasaan yang diberikan pada setiap badan / bahagian dihadkan untuk mengelak pemusatan kekuasaan antara satu sama lain. Antara lembaga negara pemerintahan dengan undang-undang saling mengawasi sehingga terjadi keseimbangan diantara Lembaga Kongres. c) Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan. Pentadbiran bagi setiap wilayah di Switzerland disebut sebagai Ketua Memerintah setiap bahagian. Perancis dan Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (tahun 1950 sampai 1959). sedangkan kekuasaan undang-undang dipegang oleh Mahkamah Agung.

dimana wakil rakyat perlu mendengar serta memahami kehendak dan keperluan rakyat. ekonomi. Sistem ini digunakan bagi melambangkan kuasa pemerintahan yang dijalankan adil dan saksama bagi mengelakan kuasa pemerintah digulung oleh rakyat melalui “pemungutan suara rakyat” atau suara rakyat / kebebasan bersuara. Dalam pembentukan sesebuah negara terdapat Negara Kota merujuk kepada pembentukan sebuah negara yang berasaskan kepada wilayah tertentu yang didiami oleh sesuatu kaum sahaja. negara yang mengunakan sistem demokrasi ini telah wujud berabad lamanya.diawasi oleh wakil pemerintah ini berada dalam kuasa rakyat atau dikenali sebagai kuasa rakyat/ suara rakyat. Dalam tamadun awal setiap Negara Kota mempunyai system pemerintah. Greece. xix . Setiap warganegara lelaki Athens yang berumur 21 tahun ke atas layak menjadi perwakilan melalui pungutan suara (selection by lot). Akhirnya 344 sebelum Masihi. Pelaksanaan Demokrasi Athens iaitu mengamalkan konsep kebebasan bersuara Athens telah memperkenalkan konsep kebebasan bersuara dan pandangan konsep perwakilan mengikut “demes”(setiap kawasan) tertentu. Kehendak rakyat memainkan peranan penting dalam pemerintahan Negara Switzerland untuk maju dan membangun kehadapan. Peringkat awal Athens hanya didiami oleh orang keturunan Aphine dan Nordice. dan yang lain-lain. Athens telah memerintah secara kejam dan Zalim sebelum perampasan kuasa oleh golongan Etruscan dan memperkenalkan sistem Pemerintahan zalim tetapi tidak memberi kebaikan kepada rakyat. Pada peringkat awal Athens mengamalkan pemerintah beraja. Antara negara kuno atau negara tradisional yang mengunakan sistem demokrasi ini antaranya ialah Kota Athens dan Sparta merupakan antara kota terpenting dalam tamadun yunani pada zaman itu. Pada zaman dahulu kala. undang undang.Kira 2000 tahun sebelum Masihi dan terletak di lembah sungai Danube. Setiap rakyat Athens boleh menyatakan pandangan mereka melalui persidangan di dewan perhimpunan. bahasa. Athens telah memperkenalkan sistem demokrasi.

Peringkat awal terdiri daripada orang berlainan untuk mengelak daripada kuasa melebihi Dewan Perhimpunan.scribd. Sistem demokrasi ini banyak diperluaskan kekuasaanya di seluruh dunia. Ahli-ahli ini terdiri daripada golongan bangsawan dan ketua suku kaum di Athens. hampir kesemua kuasa dunia mengunakan sistem pemerintahan demokrasi. Dewan akan bersidang 3 kali sebulan dan disertai kira-kira 40 000 ahli. walaupun begitu setiap corak pemerintahan tidak semuanya sempurna malahan mempunyai kekurangan serta cacat celanya yang kita sendiri ketahui melalui kajian. Dewan perhimpunan dianggotai oleh warganegara lelaki Athens yang berumur 21 tahun ke atas. Peranannya amat terhad iaitu melantik ahli Majlis.com/doc/65727927/Demokrasi-Athens) 1. Majlis Eksekutif dan Badan Kehakiman. Semua ahli Dewan Perhimpunan berperanan menjalankan perundangan di Athens. Badan kehakiman terdiri daripada Majistret dan juri yang terdiri daripada pegawai awam.Athens mempunyai 3 badan tertinggi iaitu Dewan Perhimpunan. analisis dan pandangan daripada ahli pengkaji politik. Akhir muncul sistem 10 orang jeneral. (Sumber rujukan dari: http://www. xx . Majlis Eksekutif pula dianggotai 500 orang ahli yang dipilih daripada 50 suku. menjadi juri dan membahaskan rang undangundang yang diluluskan oleh ahli Majlis Eksekutif. Mereka ini turut dikuasai oleh golongan Archon dan akhirnya menjalankan pemerintahan bercorak “tyrant”.2 Pernyataan Masalah Titik mula ruang kajian ini bermula dengan permasalahan sistem demokrasi yang diamalkan serta digunapakai pada zaman kuno hingga ke hari ini.

Mereka sekadar ingin menunjukkan ketidakpuasan hati terhadap kerajaan. Malaysia sebuah negara majmuk dari segi ras atau kaum. Permasalahan Berbangkit: 1. Sistem demokrasi berparlimen merupakan satu bentuk sistem politik yang popular diamalkan oleh negara-negara yang mempraktikkan sistem demokrasi. kita mesti bertitik-tolak dari semangat ingin bekerjasama untuk kebaikan semua kaum. Demokrasi di Malaysia tidak dapat dianggap demokrasi sebenar. budaya dan agama. pihak kerajaan sepatutnya memberikan permit kepada rakyat yang ingin mengadakan perhimpunan.sepanduk xxi . Oleh itu semua sistem demokrasi telah mengenakan sekatan-sekatan kepada pemerintah agar tidak menjejaskan hak asasi golongan minoriti.Malaysia merupakan salah satu negara yang mengamalkam sistem corak pemerintahan demokrasi.2 a) Kebebasan Bersuara Adalah tidak adil sama sekali jika golongan majoriti yang menguasai kerajaan mendenda golongan minoriti dengan cara mengancam atau mengenakan sekatan-sekatan tertentu. malang sekali ia boleh dijustifikasikan. Hak-hak rakyat sepatutnya di pandang berat oleh kerajaan dan pemerintah dalam pengamalan demokrasi. Mereka sekadar menggunakan suara. sepanduk . Sistem parlimen yang diamalkan di Malaysia menjadikan Malaysia sebagai negara demokrasi berparlimen. Walaupun dengan lantang pihak pemimpin atasan mahupun bawahan mempertahankan yang mereka mengamalkan demokrasi. Jika Malaysia negara yang demokrasi. lebih-lebih lagi kebebasan bersuara dan memberi pendapat kepada pihak atasan. Terdapat banyak kebebasan rakyat di Malaysia telah dibataskan. budaya dan agama dalam kerangka paradigma politik negara-bangsa Malaysia baru.

Di sini menunjukkan rakyat menjadi mangsa keadaan. Pihak kerajaan yang memegang tampuk pemerintahan telah memonopoli sama sekali media massa ini. xxii . Tetapi ia berlaku sebaliknya.dan sebagainya bagi mendesak kerajaan.ratanya terdiri daripada golongan bawahan. Namun di Malaysia. Sesebuah negara yang mereka katakan demokrasi sepatutnya mempunyai kebebasan menggunakan media cetak dan elektronik adalah dibenarkan.2 b) Kebebasan Media Massa Media Massa sama ada media elektronik ataupun media cetak adalah satu sistem komunikasi atau sistem yang digunakan oleh setiap negara bagi menyampaikan maklumatmaklumat yang meliputi semua perkara. pelajar IPTA. dipukul. Memonopoli media disini bermaksud. Setiap negara yang mengamalkan demokrasi perlu memberikan hak kepada mana-mana individu mahupun parti politik bagi menggunakan media massa yang ada bagi memberikan maklumat yang mereka ada.0” yang rata. Dimanakah hak rakyat untuk bebas bersuara? 1. warga emas.IPTS. kebebasan media massa telah disekat sama sekali. Kerajaan sepatutnya lebih terbuka dengan perkara ini. ditangkap dan dimasukan ke dalam penjara tanpa mendengar luahan hati serta keterangan dari suara rakyat. mangsa orang atasan dan mangsa kecaman pihak berkuasa serta pemerintah. pencabulan hak asasi yang dilaksanakan parti yang memerintah apabila dengan kuasa yang mereka perolehi mereka memonopoli penggunaan media sama ada media cetak dan elektronik. Tetapi sebaliknya berlaku impak negatif dimana rakyat dikecam. Kes ini berlaku semasa perhimpunan “bersih 1” dan “bersih 2. remaja dan kanak-kanak yang hanya semata-mata mengikut rentak dan arahan serta telunjuk dari orang atasan parti politik bebas dan pembangkang.

Adakah seminggu nak pilihan raya baru nak buat kerja. Barangkali inilah yang dinamakan pengundi hantu oleh pihak parti pembangkang selama ini.Setiap hari di media cetak dan elektronik. Namun sejak dahulu hingga sekarang. wujudnya nama-nama pengundi yang telah meninggal dunia dan terdapat orang yang meninggal dunia pergi mengundi. 1. Pihak pemerintah tidak memberikan permit.2 c) Suruhanjaya Pilihanraya Suruhanjaya Pilihanraya adalah satu badan yang bebas dalam mengadili pilihan raya di Malaysia. Apakah yang dilakukan pihak SPR selama 4 tahun sebelum bermula pilihanraya pada 2004 tersebut. Di manakah demokrasi yang diperkatakan serta dilaungkan oleh pemerintah kita? Jawapan itu ada pada setiap ketua pemerintah serta ahli kabinetnya. Pihak pembangkang juga terpaksa mengadakan ceramah-ceramah bagi memudahkan komunikasi mereka dengan rakyat. kebebasan terhadap sistem yang diamalkan SPR boleh dipertikaikan. Di manakah sistem yang bersih diamalkan pihak SPR. hanya terpampang tentang kebaikan parti pemerintah dan keburukan parti pembangkang. namun ceramah-ceramah mereka juga disekat. suka atau tidak keputusan SPR adalah xxiii . Orang-orang yang tak cukup akal inilah yang tergolong dalam masyarakat yang berfikiran sempit dan terlalu lama duduk di dalam kepompongnya sendiri. Hanya orang yang tak cukup akal sahaja yang boleh menerimanya. Sebagai rakyat biasa. Sungguh ajaib dan pelik. pemerhatian cara pemerintahan demokrasi yang berlaku di Malaysia. Kita sebagai rakyat jelata mempunyai jawapan tersendiri melalui penilaian. Siapa pula pengundi-pengundi yang menggunakan nama orang yang telah meninggal dunia. Ini berdasarkan apa yang berlaku pada pilihanraya 2004 dimana terlalu banyak kepincangan yang berlaku diantaranya terlalu banyak kehilangan nama pengundi semasa pilihanraya 2004.

kita sebagai rakyat hanya mampu telan setiap kebaikan mahupun keburukan dari pemerintahan negara kita sendiri iaitu Malaysia.4 Tujuan Kajian Tujuan kajian ini dijalankan bagi mengkaji tahap pretasi kualiti. yang dimana kita tidak ada hak ke atas setiap keputusan yang telah diputuskan oleh SPR. hitam mahupun putih.kata mendahulukan rakyat dalam apa jua keadaan. Oleh itu persoalan inilah yang perlu kita perlihatkan.mutakmad. Walaupun pemimpin menganggap mereka mengamalkan negara yang demokratik tetapi menurut konsep sebenar demokrasi tersebut adalah tidak bertepatan sama sekali. (Sumber maklumat rujukan diperoleh dari: media pengarang /wordpress) 1. Dalam konteks Malaysia terlalu banyak kepincangan yang jelas kelihatan yang menampakan bahawa Malaysia bukan sebuah negara yang demokratik. berbezaan demokrasi Negara kita Malaysia dengan negara – negara lain yang menggunakan sistem demokrasi dalam sistem pemerintahan mereka. Baik buruknya sistem demokrasi di Malaysia. 1. Tujuan kajian ini juga dapat menjadi sumber maklumat dalam menambah xxiv .3 Persoalan Kajian Dalam sistem demokrasi yang diamalkan atau digunakan dalam sistem pemerintahan Malaysia. Justeru Malaysia perlu berpegang pada janji pemerintah yang selalu melaungkan kata . perhaluskan serta analisis dalam kajian ini. masih banyak yang perlu diperbaharui dan penambahbaikan perlu dilakukan bagi mewujudkan sistem demokrasi yang adil saksama serta bersikap prihatin terhadap pandangan dan suara rakyat Malaysia.

baik sistem pemerintahan negara kita di mata dunia. pada masa yang sama dapat memberi ilmu pengetahuan tentang politik negara dan undang – undang di Malaysia malahan di luar negara. natijahnya. 1.5 Objektif Kajian Objektif kajian ini bagi mengenali sejarah demokrasi yang mula wujud pada zaman dahulu kala lagi hingga ke hari ini. Tujuan data utama untuk kajian ini adalah seperti berikut: 1. 1.5 b) Untuk memberi kesedaran dan merangsang minda emosi orang ramai agar lebih perihatin dan peka kepada perkembangan politik Malaysia serta isu-isu pemerintahan negara. Dalam kajian ini juga dijalankan bagi mengenalpsti bila wujudnya sistem demokrasi di dunia.6 Signifikan Kajian xxv . 1. 1.4 a) Mengkaji perbezaan sistem demokrasi tradisional (kuno) dengan sistem demokrasi moden pada masa kini.4 b) Mengkaji jenis -jenis sistem demokrasi di dunia.5 a) Untuk melahirkan golongan yang celik serta prihatin kepada isu-isu politik yang berlaku di dalam negara mahupun luar negara bagi meluaskan pandangan serta pendapat untuk memahami sistem pemerintahan dunia dari sudut negatif dan positif dalam sesebuah pemerintahan.4 c) Mengkaji tahap prestasi kualiti sistem demokrasi yang digunakan dalam sistem pemerintahan Malaysia. 1. 1.

keluarga dan diri individu dalam setiap pembentukan undangundang.1 Definisi Demokrasi Setiap negara mempunyai kaedah dan sistem pemerintahan yang tersendiri. natijahnya siapa pun kita. 2. sosialis.0 Lintasan Sastera Dalam bab 2 ini kita akan melihat sisi sejarah bagaimana sesebuah organisasi wujud dalam membentuk sesebuah negara dengan lahirnya sistem pemerintahan yang melibatkan orang atasan.Kajian ini bertujuan untuk menjadi sumber bahan rujukan kepada golongan muda mudi. Terdapat berbagai nama yang diberikan untuk menggambarkan bentuk pemerintahan sesebuah negara seperti demokrasi. oleh itu ilmu pengetahuan. 2. 2. orang bawahan. terdapat jenis pemerintahan xxvi . rakyat. monarki dan lain-lain.2 Pendahuluan Bab ini akan di mulakan dengan mengenali maksud atau definisi dan juga asal-usul demokrasi. ekonomi. maklumat sistem negara. sejarah.2. isu-isu membangkit yang melibatkan politik negara kita. Dalam sistem berkenaan.orang dewasa walau apa jua pekerjaan diceburi sama ada sebagai pekerja bawahan mahupun sebagai ketua atasan. dalam setiap diri individu itu perlu mempunyai ilmu pengetahuan. pekerjaan dalam menggerakkan pembangunan serta kemajuan negara di mata dunia. kitalah pewaris negara yang akan memerintah negara satu hari nanti. remaja. pendidikan. sistem undang –undang perlu kita bekalkan dalam diri dan kotak pemikiran kita untuk berhadap dengan penjajah serta peceroboh bangsa dari luar yang ekstrem.

Istilah popular demokrasi “kerajaan rakyat. (Sumber rujukan maklumat dari http://belajarsejarah.blogspot.2. Demokrasinya berbentuk penyertaan langsung.yang membenarkan penglibatan rakyat dalam mengurus dan mengemudi pemerintahan negara. Unsur penting dalam demokrasi ialah “pemerintahan rakyat”. dengan kata hubung íα. Sistem pemerintahan demokrasi amat bermakna bagi sesebuah negara yang mendaulatkan kebebasan rakyat. 2. dari rakyat untuk rakyat”. Demokrasi bermula di Athens memiliki Dewan Perhimpunan dan Majlis.3 Tokoh Demokrasi xxvii .2 Sejarah Demokrasi Demokrasi berasal daripada perkataan Yunani δημοκρατíα dari δημος bermaksud "rakyat". Semua ahli Majlis Majistret dan juri dilantik oleh Dewan Perhimpunan. ditambah pula dengan κρατειν bermaksud "memerintah".html) 2. yang memberi maksud "Diperintah oleh Rakyat".com/2008/01/ciriciri-demokrasi-athens. Sementara itu terdapat juga pemerintahan yang tidak memberi ruang kepada rakyat untuk terlibat dalam urusan pemerintahan negara. Terma ini kadangkala digunakan untuk mengukur sejauh mana pengaruh rakyat diatas kerajaannya. Ianya menggambarkan suatu sistem yang memberi keutamaan kepada suara dan kehendak majoriti rakyat.2. Semua warga negara lelaki dewasa Athens berpeluang menjadi ahli Dewan Perhimpunan untuk jangka masa 6 bulan hingga setahun dan memberikan cadangan tentang dasar kerajaan. Cuma keputusan dewan ini akan dikendalikan oleh Majlis.

Mereka melihat demokrasi sebagai suatu yang paling agung lebih daripada jalan yang ditunjukkan Islam dalam kehidupan.Tokoh demokrasi yang mula memperkenalkan sistem pemerintahan "Diperintah oleh Rakyat" ialah Montesquie pengasas demokrasi. Ia umpama konsep suci yang tidak boleh disentuh atau dipertikai.4 Ciri – Ciri Negara Demokrasi xxviii . Buddha mahu pun Kristian walaupun saling bertikai dari segi parti politik tetapi semua boleh bersatu menerima demokrasi.com/2008/01/ciri-ciri-demokrasi-athens. (Sumber rujukan maklumat http://belajarsejarah. Hindu. politik dan pemerintahan mahupun dalam mencapai kekuasaan.blogspot.2. Hari ini Sistem Pilihan raya berdemokrasi menyaksikan baik Islam.html) 2.

sistem politik dan proses pentadbiran Pilihan Raya xxix .slideshare.Raja Berperlembagaan Parti .Parti Politik Perlembagaan Ciri -Ciri Negara Demokrasi Badan Kehakiman Pilihan Raya Badan Pelaksana Badan Perundangan Rajah 1 Dalam gambar rajah atas menunjukan ciri demokrasi yang digunakan dalam sistem pemerintahan Malaysia (Sumber rujukan gambar rajah dari http://www.net/asam_jeruk/kerajaan-demokrasi) Raja Berperlembagaan Bidang kuasa Yang Di-Pertuan Agong ditetapkan oleh perlembagaan dan undang-undang Perlembagaan Menjadi garis panduan cara pemerintahan.

Negeri Sembilan.5 Sistem Demokrasi Parlimen Di Malaysia Malaysia mengamalkan Sistem Demokrasi Berparlimen di bawah pentadbiran Raja Berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. xxx . Perak . ia bermakna negeri-negeri Perlis. Pahang. Pulau Pinang. Kehakiman dan Pentadbiran atau Eksekutif. Malaysia juga merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem Demokrasi berasaskan kepada sistem Persekutuan. Perlembagaan negara telah digubal dengan mengadakan syarat-syarat untuk pengalaman sistem ini. Melaka. Selangor.2. Salah satu syarat sistem Demokrasi Berparlimen adalah pembahagian kuasa kepada tiga bahagian di dalam pemerintahan.- Rakyat diberi peluang untuk melibatkan diri dalam proses pemerintahan melalui wakilwakil yang dipilih Badan Perundangan Ra Dewan Rakyat dan Dewan Negara berfungsi untuk menggubal undang-undang di peringkat persekutuan Badan Pelaksana Kabinet berfungsi sebagai badan penggubal dasar negara yang tertinggi dan melaksanakan kuasa eksekutif Badan Kehakiman Berfungsi untuk mentafsirkan undang – undang dan menjatuhkan hukuman Parti – Parti Politik Memberi peluang kepada rakyat untuk bersuara dan memperjuangkan hak ke arah pemerintahan sebuah negara demokrasi yang makmur dan stabil 2. Sehubungan dengan itu. Johor. iaitu Perundangan. Kedah.

Parlimen Persekutuan merupakan badan perundangan yang tertinggi di Malaysia. luar negara dan lain-lain lagi seperti mana yang telah tercatat di dalam Perlembagaan Malaysia yang di tadbir oleh Kerajaan Pusat. dan Parlimen dipanggil bermesyuarat pada suatu tarikh yang tidak lewat daripada 120 hari dari tarikh pembubarannya. Melainkan jika dibubarkan terlebih dahulu. Setiap negeri yang terbabit telah menyerahkan sebahagian kuasa masing-masing. dari tarikh mesyuarat pertamanya selepas Pilihanraya Umum. Ketua atau Timbalan Ketua Majlis boleh mengubah tarikh-tarikh yang ditetapkan itu dari masa ke semasa. pelajaran. seperti kewangan.Terengganu. Pada penghujung tempoh lima tahun ini. Bagi Dewan Rakyat. Struktur Parlimen Malaysia terdiri daripada tiga komponen: 1) Yang Di-Pertuan Agong 2) Dewan Negara xxxi . tarikh-tarikh majlis akan bermesyuarat dalam penggal itu. Kelantan. Parlimen dengan sendirinya dibubarkan dan dalam masa 60 hari dari tarikh pembubaran Parlimen. Walau bagaimanapun. Pilihan raya Umum bagi memilih wakil-wakil untuk Dewan Rakyat hendaklah diadakan. Parlimen akan terus berjalan selama lima tahun. Ketua atau Timbalan Ketua Majlis hendaklah menetapkan sekurang-kurangnya 28 hari sebelum permulaan tiap-tiap penggal. Ada perkara-perkara yang dijadikan kuasa negeri dan negeri akan mentadbirkan kuasa. Sarawak dan Sabah telah bersetuju dengan konsep penubuhan Negara Malaysia. pertahanan.

Ia dianggotai oleh sembilan orang sultan dan empat orang gebenor atau Yang Dipertua Negeri.3) Dewan Rakyat (Sumber maklumat dari http://pmr.penerangan. b) Antara bidang tugas utama Majlis Raja-raja ialah: (i) Memilih YDP dan Timbalan YDPA.my/index. xxxii . Majlis Raja-Raja a) Majlis Raja-Raja merupakan badan rasmi yang paling tinggi kedudukannya.gov. seperti berikut: 1.html) Rajah 2 Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong menandatangani Surat Sumpah Jawatan dan Ikrar Taat Setia pada Istiadat Mengangkat Sumpah mememang jawatan YDA X111 pada 13 Disember 2006 (Sumber: Perpustakaan Foto Jabatan Penerangan Malaysia) Komponen Utama Sistem Kerajaan Malaysia Komponen utama sistem Kerajaan Malaysia boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian.php/maklumat-kenegaraan/1201demokrasi-berparlimen.

d) Perkara 40 (1) Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa dalam menjalankan setiap tugas eksekutif. baginda mesti bertindak atas nasihat Jemaah Menteri atau seorang menteri. Ketua Audit Negara. c) Perkara 39 Perlembagaan Persekutuan menyatakan YDPA bertindak sebagai punca kuasa eksekutif. kehakiman dan perundangan.(ii) Memberi persetujuan atau menolak tentang hal ehwal agama Islam dan adat istiadat bagi seluruh Persekutuan Tanah Melayu kecuali Sabah dan Sarawak. 2. AhliAhli Suruhanjaya Perkhidmatan Awam dan Ahli-Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya setelah berunding dengan Perdana Menteri. b) YDPA dilantik lima tahun sekali setelah dipersetujui oleh Majlis Raja-Raja Melayu lima tahun sekali dari kalangan sembilan orang raja-raja melayu yang dipilih oleh Majlis Raja-Raja. xxxiii . (iii) Memberi persetujuan atau enggan memberi persetujuan kepada mana-mana undangundang atau memberi nasihat tentang perlantikan mana-mana jawatan yang memerlukan persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu. Ini bermakna segala urusan kerajaan dijalankan atas nama baginda. (iv) Mengesahkan perlantikan Ketua Hakim Negara. dua orang Hakim Besar dan hakim Mahkamah Agong serta dua orang Hakim Mahkamah Tinggi. Yang Di Pertuan Agong a) YDPA bertindak sebagai Ketua Negara dan secara tidak langsung bertindak sebagai ketua kepada tiga cabang pemerintahan negara – pentadbiran. (v) Majlis Raja-Raja Melayu mempunyai kuasa untuk bertindak memelihara hak istimewa orang-orang Melayu jika timbul sebarang masalah.

Perdana Menteri dilantik oleh YDPA. iaitu dimulakan dengan pelantikan PM dan diikuti oleh Jemaah Menteri atas nasihat PM. Ia diketuai oleh Perdana Menteri dan diikuti oleh menteri-menteri lain. manakala menteri-menteri lain dilantik oleh YDPA atas nasihat Perdana Menteri. f) Perlembagaan Persekutuan Perkara 43 memberi kuasa kepada baginda untuk melantik Jemaah Menteri. kuasa eksekutif dijalankan oleh pentadbiran peringkat Persekutuan. 3) Badan Eksekutif (Pentadbiran) Di Malaysia. b) Kuasa Eksekutif Peringkat Negeri Raja/ Sultan / Yang Dipertuan Negeri Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Dewan Undangan Negeri Rajah 3 xxxiv . a) Kuasa Eksekutif Peringkat Persekutuan Tugas utama kabinet ialah menggubal dan menjalankan dasar tertinggi negara.e) Perkara 40 (2) Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan kuasa budi bicara baginda untuk melantik Perdana Menteri. Tugas YDPA dalam hal ini perlu mengikut susunan. g) Perkara 40 (2) (b) Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan kuasa kepada baginda untuk mempersetujui atau tidak mempersetujui pembubaran Parlimen. kerajaan negeri dan juga kerajaan tempatan.

Raja/ Sultan/ yang Dipertuan Negeri juga akan memperkenan pelantikan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (EXCO)/ Jemaah Menteri atas nasihat Menteri Besar/ Ketua Menteri. Finland. Denmark. perbezaan demokrasi lama dengan demokrasi moden masa kini serta perbezaan sistem demokrasi dengan sistem pemerintahan lain yang terdapat dalam dunia.html) 3 : Metodologi Kajian Bab ini.1.1 Negara – Negara Yang Menggunakan Sistem Memerintah Demokrasi Dalam dunia yang serba membangun dari segi pembangunan. Perlembagaan Persekutuan Malaysia memperuntukkan bahawa kuasa eksekutif peringkat negeri di setiap negeri akan dijalankan oleh Raja/ Sultan/ Yang Dipertuan Negeri. kita membincangkan negara-negara yang memerintah dengan menggunakan sistem demokrasi. (Sumber maklumat dari http://pmr. 3.1 Perbincangan Dalam tajuk kecil perbincangan ini kita. xxxv . 2. Kanada. serta pemerintahan bukan negara kita sahaja iaitu Malaysia yang menggunakan sistem demokrasi tetapi terdapat negara-negara dunia lain yang turut sama menggunakan sistem demokrasi penuh pada tahun 2011 sebagai sistem pemerintahan dalam negara mereka ini termasuklah negara : Norway. ekonomi. Australia. pendidikan.php/maklumat-kenegaraan/1201demokrasi-berparlimen. Belanda. 3. New Zealand.my/index. Iceland. sosial. akan mengkaji serta meneliti corak sistem demokrasi di seluruh dunia serta perbezaan demokrasi dengan sistem pemerintahan lain.1.penerangan. Raja/ Sultan/ Yang Dipertuan Negeri berkuasa untuk memperkenankan pelantikan Menteri Besar/ Ketua Menteri daripada kalangan mereka yang mengetuai parti yang berjaya memenangi undi majoriti dalam pilihan raya peringkat negeri. Sweden.gov.

Austria. Dipimpin oleh Cleisthenes. warga Athena mendirikan negara yang umum dianggap sebagai negara demokrasi pertama pada tahun 508-507 SM. Namun hak-hak individu tidak dijamin oleh perlembagaan Athena dalam kehendak moden xxxvi . dan lelaki di bawah umur 20 tahun. United Kingdom. Costa Rica. dan pengadilan. Sepanjang zaman kuno. tetapi sangat langsung dalam memenuhi kehendak rakyat. Uruguay. Dari sekitar 200 000 sampai 400 000 penduduk Athena. Mauritius. sehingga tercipta hukum di negara kota tersebut. Jepun. Belgium. kanak-kanak. dan majlis perundangan yang terdiri dari semua warga Athena. Ireland. Amerika Syarikat. orang asing (μέτοικοι metoikoi). Jerman. 30 000 sampai 60 000 di antaranya merupakan warganegara.Luxembourg. Akan tetapi. Demokrasi Athena tidak hanya bersifat langsung iaitu keputusan dibuat oleh majlis. manfaat kewarganegaraan selalu terikat dengan kewajiban ikut serta dalam perang. kewarganegaraan Athena tidak menbenarkan wanita.1.wikipedia." Demokrasi Athena berbentuk demokrasi langsung dan memiliki dua ciri utama: pemilihan warga biasa untuk mengisi jabatan pentadbiran dan kehakiman di pemerintahan. melalui majlis. Cleisthenes disebut sebagai "bapa demokrasi Athena.2 Perbezaan Demokrasi Lama Dengan Demokrasi Moden Kata "demokrasi" pertama muncul pada mazhab politik dan fasalfah Yunani kuno di negarakota Athena. Semua warga negara yang memenuhi ketentuan boleh berbicara dan memberi suara di majlis. mengendalikan seluruh proses politik dan sebahagian besar warga negara terus terlibat dalam urusan awam. Korea Selatan. Sepanyol. bukan pemilik tanah. Malta. (Sumber maklumat dari : http://id. Republik Czech. Pengecualian sebahagian besar penduduk dari kewarganegaraan sangat berkaitan dengan pemahaman tentang kewarganegaraan pada masa itu.org/wiki/Demokrasi) 3.

Apella merupakan majlis rakyat yang diadakan sekali sebulan. Setiap warga negara warga lelaki berusia 30 tahun boleh ikut serta. Selain itu. Demokrasi perwakilan adalah bentuk demokrasi di mana rakyat memilih perwakilan yang kemudian memberi suara terhadap sejumlah inisiatif. sehingga kebanyakan pejabat tinggi.(bangsa Yunani kuno tidak punya kata untuk menyebut "hak"). However. xxxvii . berbeza dengan pemakaian kotak suara batu layaknya warga Athena. Bangsa Rom mencipta konsep klasik dan karya-karya dari zaman Yunani kuno terus dilindungi. Suara kaum berkuasa ditambah melalui sistem “gerrymandering”. Aristoteles menyebut hal ini "keanak-anakan". Pemungutan suara pertama dilakukan di Sparta pada 700 SM. penduduk Sparta memilih pemimpin dan melakukan pemungutan suara dengan cara pemungutan suara dan berteriak. termasuk anggota senat. berasal dari keluarga-keluarga kaya dan ningrat. atau kecurangan yang mendominasi pemilihan-pemilihan demokratik pertama. pembelian suara. many notable exceptions did occur. bukan Yunani. hanya sebahagian kecil orang Rom yang memiliki hak suara dalam pemilihan wakil rakyat. Walaupun Republik Rom menyumbangkan berbagai aspek demokrasi. Republik Rom juga merupakan pemerintahan pertama di dunia Barat yang negara bangsanya berbentuk Republik. model pemerintahan Rom menginspirasi para pemikir politik pada abad-abad selanjutnya dan negaranegara demokrasi perwakilan moden cenderung meniru model Rom. dan demokrasinya tidak menonjol. Di Apella. penduduk Athena menikmati kebebasan dengan tidak menentang pemerintah. Tetapi Sparta menggunakan cara ini kerana kesederhanaannya dan mencegah pemungutan tidak adil. tetapi dengan tinggal di sebuah kota yang tidak dikuasai kekuatan lain dan menahan diri untuk tidak tunduk pada perintah orang lain. kerana Rom adalah negara yang kekuasaan agungnya dipegang oleh rakyat dan perwakilan terpilih yang telah memilih atau mencalonkan seorang pemimpin.

Hak suara universal ditetapkan di Perancis pada bulan Mac 1848 setelah Revolusi Perancis 1848. Perlembagaan Amerika Syarikat pada tahun 1788 menetapkan pemerintahan terpilih dan menjamin hak-hak dan kebebasan. Di garis depan Amerika Syarikat. serangkaian revolusi pecah di Eropah setelah para pemimpin negara dihadapkan dengan tuntutan perlembagaan liberal dan pemerintahan yang lebih demokratik dari rakyatnya.berbeza dengan demokrasi langsung yang rakyatnya memberi suara terhadap inisiatif secara langsung. Sejumlah xxxviii . budak Afrika. Penetapan hak suara universal di Perancis tahun 1848 adalah peristiwa penting dalam sejarah demokrasi. Pada zaman kolonial sebelum 1776. Pada tahun 1789. Abad ke-18 dan 19 Bangsa pertama dalam sejarah moden yang mengguna pakai perlembagaan demokrasi ialah Republik Corsica pada tahun 1755. demokrasi menjadi gaya hidup dengan munculnya kesetaraan sosial. mereka memiliki keinginan yang sama untuk menguji prinsip kebebasan dan keadilan di negara ini. Perancis pasca- Revolusi menggunakan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warganegara dan Konvensyen Nasional dipilih oleh semua warga negara lelaki pada tahun 1792. sebahagian besar penduduk berkulit hitam bebas dan wanita tidak boleh memilih. Walaupun tidak disebut demokrasi oleh para pemimpin Amerika Syarikat. dan beberapa saat setelahnya. ekonomi. hanya pemilik lelaki dewasa berkulit putih yang boleh memberi suara. Tahun 1848. dan politik. hak yang baru diberikan di negara demokrasi lain pada abad ke-20. Perlembagaan Corsica didasarkan pada prinsipprinsip pencerahan dan sudah mengizinkan hak suara wanita.

Austria. India tampil sebagai negara demokrasi terbesar di dunia sampai xxxix . Penyertaan penuh warganegara belum sempurna dilakukan sampai Gerakan Hak-Hak AfrikaAmerika (1955–1968) disahkan oleh Kongres Amerika Serikat melalui Undang-Undang Hak Suara 1965. budak-budak yang baru bebas menjadi warganegara dan mendapat hak bersuara (lelaki saja). Perang Dunia II mula memutar belit demokrasi di Eropah Barat.organisasi didirikan untuk menyokong perpindahan warga kulit hitam dari Amerika Syarikat ke tempat yang menjamin kebebasan dan kesetaraan yang lebih besar. Pendemokrasian Jerman. dekolonisasi. Pada tahun 1920-an. revolusi. dan Portugal serta rejim-rejim bukan demokrasi seperti di Brazil. kebanyakan di antaranya tidak terlalu demokrasi. Cuba. termasuk Jerman dan Soviet masuk bukan demokrasi. Namun begitu. dan Jepun menjadi model teori perubahan rejim selanjutnya. demokrasi berkembang dan maju di Amerika Latin dan Asia berubah ke sistem kekuasaan mutlak atau diktator. Itali. Perang Dunia pertama dan pembubaran Kesultanan Utsmaniyah dan Austria-Hungary berakhir dengan terbentuknya beberapa negara bangsa baru di Eropah. Abad ke-20 dan 21 Abad ke-20 muncul demokrasi liberal dalam serangkaian "gelombang demokrasi" yang disebabkan oleh peperangan. Sepanyol. populasi budak di Amerika Syarikat bertambah menjadi empat juta orang dan pada pembinaan semula pasca-Perang Saudara (akhir 1860an). Amerika Syarikat. dan Perancis. Itali . Cina dan Jepun. Britain. Fasisme dan kediktatoran terbentuk di Jerman Nazi. agama dan keadaan ekonomi. sebahagian besar Eropah Timur. Perang Dunia diikuti oleh dekolonisasi dan banyak negara merdeka baru memiliki perlembagaan demokratik. Bancian penduduk Amerika Syarikat 1860.

menjadi faktor runtuhnya Uni Soviet yang menjadi tanda berakhirnya Perang Dingin dan pendemokrasian dan liberalisasi bekas negara-negara blok Timur. Gelombang pendemokrasian yang muncul setelah itu membawa keuntungan demokrasi liberal sejati yang besar bagi banyak negara seperti Spanyol. Menurut Freedom House. Sejumlah peneliti menganggap Rusia saat ini bukanlah demokrasi sejati dan lebih mirip kediktatoran. Peristiwa ini diikuti oleh banyak bangsa di Asia Timur dan Selatan pada pertengahan sampai akhir 1980-an. sebahagian besar penduduk dunia tinggal di negara yang melaksanakan pemilihan umum dan bentuk-bentuk pembohongan lainnya (terutama di negara komunis dan bekas koloninya). (Sumber maklumat dari : http://id. negara-negara demokrasi liberal (yang dianggap Freedom House sebagai negara yang bebas dan menghormati hukum dan HAM) berjumlah 85 dan mencapai 38 peratus penduduk dunia. Bolivia.wikipedia. Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) menyatakan 15 September sebagai Hari Demokrasi Internasional. Portugal (1974). pada tahun 2007 terdapat 123 negara demokrasi pilihan raya (naik dari 40 pada tahun 1972). jumlah negara demokrasi pilihan raya mencapai 120 dari 192 negara di dunia dan mencapai 58 peratus penduduk dunia. Pada saat yang sama. Pada tahun 1960. Brazil tahun 1985. Mereka sekarang menjadi anggota atau calon anggota Unit Eropah. banyak negara yang menggunakan sistem demokrasi.Uruguay tahun 1984. Menurut World Forum on Democracy. Ekonomi tahun pada 1980-an. dan sejumlah kediktatoran militer di Amerika Selatan kembali dikuasai rakyat awam pada akhir 1970-an dan awal 1980-an (Argentina tahun 1983. disertai ketidakpuasan atas penindasan Soviet.org/wiki/Demokrasi) xl . dan Chili awal 1990-an).sekarang. Kebanyakan negara demokrasi baru yang sukses secara geografi dan budaya terletak dekat dengan Eropah Barat. Pada tahun 2010.

lebih kurang 80% penduduk kulit hitamnya dilarang untuk mengundi. Portugal 3. dan ia bermaksud kerajaan dimilik serta dikawal oleh rakyat.3 Perbezaan Demokrasi Dengan Sistem Pemenrintahan lain Dalam tajuk kecil ini kita akan melihat perbezaan sistem demokrasi dengan sistem pemerintahan lain antaranya termasuklah kerajaan republik.wikipedia.3 a) Kerajaan Republik . republik tidak boleh di samakan dengan konsep demokrasi.Ketua negara lazimnya seorang presiden . Perancis. Republik ada sebuah kerajaan atau negara yang diperintah oleh ketua negara yang dipilih oleh rakyat seperti presiden dan bukannya beraja atau monarki.1. terdapat juga negara republik yang mengamalkan perwakilan secara demokrasi. Konsep republik telah digunakan sejak berabad lamanya dengan republik yang paling terkenal iaitu Republik Rom.3 b) Kerajaan Beraja . Afrika Selatan telah menjadi negara republik sejak tahun 1961 tetapi disebabkan oleh dasar apartheid yang diperkenalkan. Di dalam Republik tersebut.1.negara yang terlibat : Filipina. prinsip-prinsip seperti anuality (memegang jawatan selama satu tahun sahaja) dan collegiality (dua orang memegang jawatan ketua negara) telah dipraktikkan. yang bertahan dari 509 SM hingga 44 SM. Misalnya.3. kerajaan konfederasi dan kerajaan beraja. Perkataan ini berasal daripada bahasa Latin res publica. India. Rujukan maklumat dari Wikipedia. Terdapat kes di mana negara republik diperintah secara kuku besi atau totalitarianisme. Namun demikian. atau "urusan awam".Ketua negara ada raja / ratu xli .1.org/wiki/Republik) 3. Namun demikian. (Sumber maklumat dari http://ms.

Merujuk kepada pesepakatan di antara beberapa buah negeri melalui perjanjian bersama..3 c) Kerajaan Konfederasi .com/2009/07/perbezaan-antarakerajaan.Kuasa kerajaan terletak ditangan kerajaan – kerajaan negeri. xlii . 3.html) 3.blogspot.1. (sumber maklumat dari : http://romanpichisan.2 Rekabentuk Kajian a) Kajian ini meliputi data – data berdasarkan daripada rujukan demografik.Negara yang terlibat Jerman. bacaan dan bahan internet. 3. c) Mengkaji tahap prestasi kualiti sistem demokrasi yang digunakan dalam sistem pemerintahan Malaysia. 3. .2 Unit Analisis Ia dinyatakan tiga komponen berbeza melibatkan dua unit analisis berbeza : a) Mengkaji perbezaan sistem demokrasi tradisional (kuno) dengan sistem demokrasi moden pada masa kini.2. b) Mengkaji jenis -jenis sistem demokrasi di dunia. .negara yang terlibat Malaysia.Hampir seluruh negara menggunakan kerajan kesatuan pada hari ini . Britain – sistem raja perlembagaan iaitu raja menjalankan kuasanya mengikut perlembagaan undang – undang. analisis. .2.1 Persekitaran Kajian Kajian ini dikaji berdasarkan secara rawak dan umum di Malaysia. kuasa raja dihadkan oleh pelembagaan.

2 Pernyataan Masalah 1.3 Persoalan Kajian 1. konsep. untuk memgumpul segala data – data.4 Tujuan Kajian HALAMAN i ii iii iv v vii xliii .1 Pengenalan 1. 3. Draf Bab Kandungan: KANDUNGAN Abstrak Abstrak Penghargaan Senarai Kandungan Senarai Rajah Senarai Lampiran BAB 1 : PENGENALAN 1.3 Dimensi Masa Jangka masa yang diperlukan dalam memyiapkan kajian ini memerlukan tempoh selama 2 bulan lebih. rujukan.3.2. maklumat yang berkaitan dengan kajian yang dijalankan. dan proposisi yang saling berhubungan dengan menspesifikkan hubungan tujuan untuk menjelaskan dan meramalkan Draf bab kandungan.3 Kerangka Teori Kerangka teori adalah satu set konstruk. definisi.

2 Pendahuluan 2.2.1 Perbincangan 3.1 Pengenalan 2.2.1 Persekitaran Kajian 3.5 Sistem Demokrasi Parlimen Di Malaysia BAB 3 : METODOLOGI KAJIAN 3.2 Sejarah Demokrasi 2.2.5 Objektif Kajian 1.2 Perbezaan Demokrasi Lama Dengan Demokrasi Moden 3.2.1 Definisi Demokrasi 2.13 Perbezaan Demokrasi Dengan Sistem Pemerintahan lain 3.5 Kaedah Pengutipan Data xliv .3 Tokoh Demokrasi 2.1 Negara – Negara Yang Menggunakan Sistem Memerintah Demokrasi 3.3 Dimensi Masa 3.2 Rekabentuk Kajian 3.2 Unit Analisis 3.6 Signifikan Kajian BAB 2: LINTASAN SASTERA 2.2.3 Kerangka Teori 3.2.4 Ciri – Ciri Negara Demokrasi 2.2.1.4 Populasi dan Sampel 3.2.1.1.

4 Implikasi 4. • Memulakan tugasan penulisan.BAB 4 : JANGKAAN ANALISIS & KEPUTUSAN. • Membuat kesimpulan.4.1 Pendahuluan 4. • Menganalisis tajuk dan maklumat serta menentukan masalah kajian. xlv .2 Jangkaan Keputusan & Perbincangan 4.3 Kaitan Dengan Persoalan Kajian 4. • Pensyarah meluluskan tajuk kajian • Pencarian maklumat.5 Cadangan 4. • Laporan kajian selesai . • Mengenalpasti permasalahan tajuk . PERBINCANGAN DAN CADANGAN 4.6 Kesimpulan / Rumusan BAB 5 : BIBLIOGRAFI BAB 6 : LAMPIRAN BULAN PERANCANGAN KERJA • Mula mendapat keterangan dan penjelasan awal dari pensyarah tentang bentuk kajian yang perlu dijalankan.1 Implikasi Kepada Penyelidik 4. • Mengenalpasti tajuk – tajuk yang sesuai untuk kajian yang dijalankan. • Menyerahkan laporan kajian kepada pensyarah Oktober 2013 November 2013 Disember 2013 3.4 Populasi dan Sampel Data ini berdasarkan kajian sistem demokrasi serta pemerintahan di Malaysia dan pemerintahan di negara – negara lain.

kebajikan. perbezaan demokrasi. Ini berdasarkan dari kajian serta analisis data / maklumat dari Utusan Malaysia-26 oktober 2013 melalui tajuk laporan ekonomi negara iaitu ekonomi negara 2014. menjelaskan maksud demokrasi. 4. artikel.5 Kaedah Pengutipan Data Kaedah pengumpulan data melalui bacaan jurnal. ekonomi. keselamatan dan pekhidmatan serta bekalan untuk rakyat yang digunakan hingga sekarang. sosial. cadangan serta keputusan yang dibuat dalam tajuk yang dibincangkan.1 Pendahuluan Proses menganalisis perbincangan.518. 4 : Jangkaan Analisis & Keputusan. masalah rakyat pada pembangunan negara.dan rujukan internet. Perbincangan Dan Cadangan 4. kesihatan.2 Jangkaan Keputusan & Perbincangan Dalam penulisan kajian ini. pendidikan. ada dua keputusan yang diperolehi iaitu keputusan positif di mana di kalangan ahli kumpulan bersetuju dengan sistem demokrasi berparlimen / sistem beraja di Malaysia bersifat adil dan saksama pada suara rakyat dan negara. Negara telah mengeluarkan bajet belanjawan hampiran RM 1. di mana menteri atau pemerintah lebih peka serta prihatin terhadap keperluan rakyat.3. masalah yang wujud dalam demokrasi serta kelebihan dan kelemahan demokrasi.859 juta untuk keperluan rakyat serta BRIM 2. kehendak rakyat.0 yang dinaikkan imbuhan dari RM 500 untuk rakyat yang berkeluarga kepada RM600 dan yang masih bujang dari RM200 kepada RM 300 ini membuktikan kerajaan prihatin dan memgambil berat terhadap rakyat dan sebahagian ahli kumpulan tidak bersetuju dengan sistem demokrasi di Malaysia kerana masih xlvi .

Kajian ini penting bagi mengetahui kelemahan sistem demokrasi di Malaysia di tahap mana pada masa sekarang dan pada masa akan datang. negara kita Malaysia antara negara yang di pandang tinggi kerana hidup bersatu padu dengan berbilang kaum dan bangsa serta agama oleh negara luar tetapi sebaliknya yang berlaku. 4. peperangan / pegaduhan antara badan berkuasa polis. Jabatan Petahanan Awam dengan orang awam berlaku.4 Implikasi xlvii .3 Kaitan Dengan Persoalan Kajian Dalam kes ini kaitan dengan persoalan kajian yang dijalankan bagi tujuan memperlihatkan sisi permasalahan. kelemahan sistem demokrasi di Malaysia pada rakyat Malaysia. Mengapa perkara ini terjadi? Hanya kerajaan mempunyai jawapan untuk soalan tersebut untuk memuaskan hati segelintar rakyat yang tidak berpuas hati dengan sistem demokrasi di Malaysia. 4. 2. jiwa dan raga ini satu petanda buruk atau mala petaka dimana masih ada segologan kumpulan rakyat tidak berpuas hati dengan sistem pemerintahan demokrasi berpalimen negara kita. malahan peristiwa perhimpunan bersih tu mendapat liputan luar di seluruh dunia ini memalukan negara kita sendiri kerana di mata dunia.mempunyai kelemahan dan kekurangan yang perlu diperbaiki dalam pemerintahan negara. 3 dimana rakyat bergaduh sesama sendiri. ini sesuatu yang memalukan negara kerana pemerintah / menteri sering kali melaungkan ”SATU MALAYSIA” tetapi pada hakikatnya kita tidak bersatu hati. Ini dapat dilihat melalui perhimpunan beramai-ramai Bersih 1.

rakyat tidak boleh bersuara dan tidak dibenarkan terlibat dalam urusan pemerintahan negara. terutama ke arah sebuah negara maju menjelang 2020. Rakyatlah yang akan menentukan siapakah yang akan membentuk dan menerajui kerajaan. sosial. jujur dalam memerintah negara yang boleh menjamin kehidupan dan impian mereka tercapai dalam pelbagai aspek. pentadbiran. b) Kuasa Rakyat Rakyat mempunyai kuasa memilih pemimpin dan kerajaan. Demokrasi mempunyai makna yang bertentangan dengan autokrasi. Implikasi ini boleh kita jadikan contoh serta ikuti dalam sistem pemerintahan iaitu : a) Teras Suara Rakyat Dalam sistem demokrasi yang berkuasa ialah rakyat. Wakil yang dipilih oleh rakyat sama ada bagi kawasan Parlimen atau Dewan Undangan Negeri akan bertanggungjawab serta bertindak untuk memperjuangkan kepentingan rakyat yang diwakilinya yang mesti adil dalam keputusan dan tidak ada penipuan melalui pemilihan wakil rakyat melalui undian rakyat. c) Sokongan Berterusan / kepercayaan rakyat Rakyat majoriti terus mahukan kerajaan yang adil. Dalam autokrasi. xlviii . Kemajuan ekonomi. politik.Dalam tajuk ini banyak implikasi yang boleh kita jadikan teladan dan panduan untuk meningkatkan sistem demokrasi di Malaysia masa kini tidak kira dalam apa juga keadaan mahupun masa.

bukan semua yang dijanjikan oleh pemerintah / menteri dan ahli kabinet negara semuanya betul. Rakyat perlu diberikan pendidikan tentang sistem demokrasi berparlimen yang dijalankan di Malaysia. pendidikan ilmu sistem pemerintahan ini xlix . telus.4. dirancangkan oleh kerajaan pemerintah degan sebulatbulatnnya.5 Cadangan Dalam tajuk kecil ini. buta hati menerima apa saja yang diperkatakan. saksama dan adil oleh itu kita sebagai rakyat mesti bijak. walaupun kita sama sekali bukanlah ahli jawatan besar negara tetapi ingatlah tanpa anda sebagai rakyat negara Malaysia. Namun begitu. buka mata dan minda kita untuk menilai setiap tinda tanduk kerajaan memerintah.1 Implikasi Kepada Penyelidik Menteri / pemerintah boleh menjanjikan apa saja yang terbaik untuk memuaskan hati rakyat untuk memenuhi kehendak dan keperluan rakyat serta negara. Melalui penyelidikan ini tidak sama sekali mengajar atau mengalakkan rakyat bertidak negatif mahupun memandang negatif dan serong kepada kerajaan mahupun mengulung kerajaan.4. celik hati dan celik mata untuk menilai setiap perancangan serta pergerakan pemerintahan negara kita. kita perlu memberi cadangan tentang pelaksanaan langkah-langkah yang perlu kita ambil dalam memperbaiki kelemahan sistem demokrasi berparlimen beraja di negara kita. Melalui ilmu pengetahuan serta maklumat ini rakyat Malaysia akan menjadi rakyat yang berilmu tentang corak pemerintahan di Malaysia. penyelidikan ini bertujuan menjadi bahan rujukan kepada umum dan rakyat sebagai panduan untuk rakyat bertidak lebih positif dalam setiap sistem pemerintahan negara serta mengambil berat dalam setiap hal negara. Rakyat boleh terima apa saja perancangan. Janganlah kita jadi rakyat yang buta mata. perbincangan menteri antara menteri tentang hal negara dan rakyat yang di janjikan oleh pemerintah mahupun menteri. di mana Malaysia di mata dunia? 4. pandai. tulus.

remaja. Aspek utama dalam kerajaan berdemokrasi ialah jaminan-jaminan hak asasi golongan minoriti. celik politik serta bijak dalam menilai sesebuah corak pemerintahan. walaupun corak pemerintahan demokrasi yang digunakan dalam sistem pemerintahan tetapi rakyat masih tidak bersatu dan wujudnya golongan benci kerajaan kerana terdapat kelemahan pada corak pemerintahan pemimpin. bagaimana proses demokrasi di Malaysia berjalan. ekonomi supaya rakyat dan pemimpin masa hadapan mempunyai visi dan misi yang cemerlang untuk mentadbir negara dan rakyat tidak pandang negatif mahupun serong pada pentadbiran negara. Cadangan ini boleh direalisasikan dengan membukukan sistem demokrasi negara dalam buku serta boleh dijadikan salah satu subjek wajib di peringkat Universiti di mana setiap pelajar mahupun mahasiswa wajib mengambil subjek pembelajaran politik / sistem negara supaya dapat melahirkan rakyat yang mempunyai ilmu politik. pembangunan. Antara kelemahan yang dapat kita kupaskan di sini ialah : Kebebasan Bersuara Kebebasan. 4. muda. l . semula jadi sebenarnya asas yang paling penting untuk menegakkan demokrasi. politik. Bagi melahirkan pelapis pemimpin yang bijaksana.dewasa tidak kira pekerja swasta mahupun kerajaan mesti ada ilmu tentang sistem undang-undang pemerintahan negara serta apa yang terkandung dalam sistem demokrasi. adil dan berwibawa para pemimpin sekarang perlulah bertidak sekarang dengan memberi ilmu pengetahuan tentang pemerintahan. saksama.6 Kesimpulan / Rumusan Dalam tajuk kecil ini dapatlah kita simpulkan bahawa setiap negara mempuyai corak pemerintahan yang berbeza walaupun pada dasarnya corak pemerintahan yang dijalankan demokrasi tetapi tidak semua negara menjalankan corak pemerintahan demokrasi sebenar dan ini yang terjadi di Malaysia.mestilah bermula dari semua lapisan peringkat umur tua.

lebihlebih lagi kebebasan bersuara dan memberi pendapat kepada pihak atasan. Tetapi wujudnya seksyen 27 Akta Polis 1967 yang perlu memohon li . Di Malaysia.Adalah tidak adil sama sekali jika golongan majoriti yang menguasai kerajaan mendenda golongan minoriti dengan cara mengancam atau mengenakan sekatan-sekatan tertentu. Hak-hak rakyat sepatutnya di pandang berat oleh kerajaan dan pemerintah dalam pengamalan demokrasi. Sepatutnya kebebasan rakyat berhimpun secara aman telah dijamin di dalam Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan. Contoh yang terbaru dapat kita kenal pasti baru-baru ini dimana pada 10 September gabungan rakyat yang memakai pakaian serba kuning yang digelar gabungan BERSIH yang mengadakan perhimpunan bagi menghantar memorandum kepada Yang Di Pertuan Agong kerana menginginkan pilihanraya yang bersih. nampaknya kerajaan tidak terbuka dalam menangani isu ini. disamping „rule of law’ sering mewarnai perjuangan di Malaysia. Pihak pemimpin dan kerajaan sepatutnya mengambil berat terhadap pandangan rakyat. Hak-hak asasi manusia global seperti hak-hak bersuara. Yang lebih menyedihkan. dalam mencapai „demokrasi permuafakatan’ dengan berkumpul dan mendirikan persatuan. Pihak polis menggunakan cara menembak air asid dan gas pemedih mata untuk menjalankan tugas tersebut. rakyat yang mengadakan tujuk perasaan disekat sama sekali dengan menggunakan kuasa yang mereka ada dan mengarahkan pihak polis untuk menghalang tunjuk perasaan dari terus berlaku. Oleh itu semua sistem demokrasi telah mengenakan sekatan-sekatan kepada pemerintah agar tidak menjejaskan hak asasi golongan minoriti. Terdapat banyak kebebasan rakyat di Malaysia telah di bataskan. Ini menggambarkan ketidakadilan berlaku kepada rakyat. Mereka berasa bahawa pilihanraya sebelum ini tidak bersih dengan alasan-alasan tertentu.

Kerajaan telah menjerut akhbar dan majalah dengan menekan para penerbit untuk mendapatkan lesen rasmi setiap tahun dan mempunyai kuasa dan selera untuk menggantung lesen itu seandainya muncul berita yang tidak menyenangkannya. pencabulan hak asasi yang dilaksanakan parti yang memerintah apabila dengan kuasa yang mereka perolehi mereka memonopoli penggunaan Media sama ada media cetak dan elektronik. telah menggugat kebebasan berhimpun di dalam negara yang melaksanakan demokrasi ini. kebebasan media massa telah disekat sama sekali. “Memonopoli media” disini bermaksud. Namun di Malaysia. Sesebuah negara yang dikatakan demokrasi sepatutnya mempunyai kebebasan menggunakan media cetak dan elektronik. kerana kuasa polis amat luas sehingga berjaya mengetepikan Perlembagaan Persekutuan. Ini menampakkan seolah-olah Malaysia adalah negara polis. Setiap negara yang mengamalkan demokrasi perlu memberikan hak kepada mana-mana individu mahupun parti politik bagi menggunakan media massa yang ada bagi memberikan maklumat yang mereka ada. Pihak kerajaan yang memegang tampuk pemerintahan telah memonopoli sama sekali media massa ini. lii . Media Massa samada media elektronik ataupun media cetak adalah satu sistem komunikasi atau sistem yang digunakan oleh setiap negara bagi maklumat-maklumat yang meliputi semua perkara. Kerajaan mahu berperanan besar dalam mengaturkan cara parti politik pembangkang menyebarkan maklumat mereka. Kebebasan Media Massa.permit kepada Polis. Di manakah demokrasi yang dicanang oleh pihak pemimpin.

Jadi kita sebagai rakyat buatlah pilihan yang bijak. Kesimpulannya pemimpin perlu terbuka dengan suara rakyat dan media massa serta tidak pilih kasih mahu pun pilih bulu dalam melaksanakan sistem demokrasi di Malaysia. Oleh itu melalui perbincangan dan kajian ini kita dapat rumuskan bahawa sistem demokrasi mempunyai impak negatif dan positif dalam kehidupan kita sebagai rakyat setiap tindakan yang diambil oleh pemimpin mahupun pemerintah akan memberi kesan dalam kehidupan kita. Wujudnya demokrasi di dunia moden ini juga bagi melibatkan rakyat dalam dunia politik serta mewujudkan keseimbangan perhubungan antara pemerintah dan rakyat jelata. Sistem demokrasi di Malaysia masih ada kelemahan yang perlu diperbaiki serta perlu ada penambahbaikan dalam pemerintahan dari masa ke masa. tetapi sebaliknya akan berlaku sekiranya pemimpin / pemerintahan mengabaikan suara rakyat dan media massa maka huru haralah yang berlaku seperti hari ini. tetapi ia telah dihalang penjualannya oleh pihak kerajaan. sekiranya tindakan yang diambil oleh pemerintah dengan cara baik dalam membantu suara rakyat. Mereka bimbang kerana peningkatan pembelian Harakah oleh masyarakat.bijak bertidak serta bijak menilai serta mengambil tahu hal yang berlaku di sekeliling kita setiap detik dan setiap masa. Harakah dikeluarkan setiap hari. maka sisi kebaikan dilemparkan oleh rakyat kepada pemimpin serta dipuji oleh rakyat. maka pihak kerajaan telah menggunakan akta penerbitan dan percetakan sehingga Harakah hanya boleh dijual 2 kali dalam seminggu. Bimbang jika Harakah dapat mempengaruhi rakyat. Demokrasi bukan semata-mata melibatkan pemimpin atau pemerintah tapi rakyat jelata. parti pembangkang hanya dibenarkan menjual penerbitan mereka kepada ahli-ahli sahaja. liii . Pada peringkat permulaannya.Kerana itu.

com/2009/01/13/demokrasi.wordpress. http://ms. http://mindapengarang.berparlimen/ (accessed 10/10/2013) Minda Pengarang. http://silamgemilang.com.wordpress.org/wiki/Demokrasi (accessed 10/10/2013) Indonesia Wikipedia. http://ms.org/wiki/Demokrasi (accessed 10/10/2013) Malaysia Wikipedia. Demokrasi. Demokrasi Athens. Demokrasi Dan Jenis-Jenis Pemerintahan Negara Yang Menganutnya.scribd. Anarkisme.5 : BIBLIOGRAFI Malaysia Wikipedia.com/2009/06/10/demokrasi-di-malaysia-bolehdijustifikasikan/ (accessed 10/10/2013) RidwanAZ.wikipedia.com/umum/kewarganegaraan/pengertian-demokrasi-dan-jenis-jenispemerintahan-negara-yang-menganutnya/ (accessed 10/10/2013) Azam_lini. http://www. Demokrasi di Malaysia Boleh Dijustifikan. Demokrasi Berparlimen.wikipedia. Demokrasi. http://id.org/wiki/Anarkisme (accessed 10/10/2013) Silam Gemilang.com/doc/65727927/Demokrasi-Athens (accessed 13/10/2013) liv . http://ridwanaz.wikipedia.

Sabtu.blogspot.com/2008/01/ciri-ciri-demokrasi- athens.html (accessed 13/10/2013) Portal 1 klik.html (accessed 13/10/2013) Blog Copypaste. Demokrasi Berparlimen. 26 Okt 2013 / Keluaran Khas / Laporan Ekonomi 2013/2014(accessed 13/10/2013) lv .php/maklumatkenegaraan/1201-demokrasi-berparlimen. http://belajarsejarah.penerangan.my/index. http://copypaste03.html (accessed 13/10/2013) Utusan Malaysia.Azmanukm. http://pmr. Demokrasi Athens.com/2011/05/demokrasi-klasik-vs-modern.gov. Demokrasi Klasik VS Modern.blogspot.

6 : LAMPIRAN lvi .