RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TAHUN 1 MINGGU 4 30 – 03 Feb STANDARD KANDUNGAN Konsep Pergerakan Unit 1 : Kesedaran Tubuh Badan.

Fokus : Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan konsep pergerakan. STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1 ".1.1 elakukan pergerakan !ang melibatkan kesedaran tubuh. engenal pasti kesedaran tubuh dari segi bentuk# imbangan# permindahan berat badan# la!angan dan pendaratan en!atakan dan membuat persedian diri sebelum# semasa dan selepas melakukan akti%iti Pendidikan &asmani. AKTIVITI 1. embentuk Badan. ". 'kti%iti (mbangan. 3. Pemindahan berat badan. 4. 'kti%iti la!angan $. Permainan ke)il. STANDARD PRESTASI B1*1+1 elakukan pergerakan mudah !ang melibatkan kesedaran tubuh dan kesedaran ruang # mengikut arah mengikut aras#mengikut laluan# mengikut satah# mengikut irama# mengikut kela,uan dan mengikut da!a B3*1+1 engenalpasti konsep pergerakan: • Kesedaran tubuh-bentuk# imbangan# gerak badan# la!angan# pendaratan. • /uang diri • /uang am • 'rah pergerakan CATATAN

$.1.1

MINGGU $ 00110 Feb

STANDARD KANDUNGAN Konsep Pergerakan Unit " : Kesedaran /uang Fokus : Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan konsep pergerakan.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.1." elakukan pergerakan !ang melibatkan kesedaran ruang diri# ruang am dan batasan ruang dalam pelbagai arah dan aras !ang berbe2a engenal pasti ruang diri engenal pasti ruang am emperlihatkan rasa seronok melakukan akti%iti baru dalam Pendidikan &asmani dan bersedia menerima )abaran

AKTIVITI 1. Bergerak dalam ruang besar 2. Bergerak dalam ruang ke)il. 3. Berlari 2ig 2ag 4. Pergerakan ke pelbagai arah. 5. Permainan ke)il 3 Burung *alam 4angkar5

STANDARD PRESTASI B1*1+1 elakukan pergerakan mudah !ang melibatkan kesedaran tubuh dan kesedaran ruang # mengikut arah mengikut aras#mengikut laluan# mengikut satah# mengikut irama# mengikut kela,uan dan mengikut da!a B3*1+1 engenalpasti konsep pergerakan: • Kesedaran tubuh-bentuk# imbangan# gerak badan# la!angan# pendaratan. • /uang diri • /uang am • 'rah pergerakan

CATATAN

".1." ".1.3 $.".1

MINGGU

STANDARD KANDUNGAN Konsep Pergerakan Unit 3 : 'rah Pergerakan dan 6aluan. Fokus : Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan konsep pergerakan.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.4 enukar arah dari depan ke belakang dan kiri ke kanan mengikut tempo# irama dan is!arat. ".1.4. engenal pasti arah pergerakan kiri# kanan# depan # belakang #atas dan ba7ah. $.3.1 Berkomunikasi antara murid dengan murid semasa melakukan akti%iti 8i2ikal

AKTIVITI 1. emandu kereta ". Bergerak dalam gelung besar 3. 'nak kanggaru 4. 9alangan $. Persembahan : reka )ipta dan bergerak.

STANDARD PRESTASI B3*1+1 engenalpasti konsep pergerakan: • Kesedaran tubuh-bentuk# imbangan# gerak badan# la!angan# pendaratan. • /uang diri • /uang am • 'rah pergerakan B$*3+1 enerima )abaran# kemenangan dan kekalahan serta berkomnikasi dngan baik semasa melakukan akti%iti

CATATAN

6 13-17 Feb

Konsep Pergerakan Unit 4 : Pelbagai Kela,uan Fokus : Berkebolehan melakukan pergerakan dalam pelbagai kela,uan .

$."."

elakukan pergerakan !ang berbe2a kela,uan berdasarkan tempo# irama dan ins!arat. $.".3 ekakukan pergerakan !ang berbe2a antara perlahan dengan pantas# ringan dengan berat dan lembut dengan kuat. ".1.4 engenal pasti arah pergerakan kiri# kanan# belakang depan atas dan ba7ah $.4." emperlihatkan rasa seronok melakukan akti%iti dalam kumpulan

1. Bergerak perlahan dan pantas. ". Bergerak ringan dan berat 3. Bergerak lembut dan kuat 4. Permainan ke)il 36umba Bergerak5 .

B$*3+1 enerima )abaran# kemenangan dan kekalahan serta berkomnikasi dngan baik semasa melakukan akti%iti B3*1+1 engenalpasti konsep pergerakan: • Kesedaran tubuh-bentuk# imbangan# gerak badan# la!angan# pendaratan. • /uang diri • /uang am • 'rah pergerakan

1.: "01"4 Feb Pergerakan 6okomotor Unit $ : Ber.1 elakukan akti%iti berlari.".1 elakukan pergerakan ber.1 emperlihatkan rasa seronok melakukan akti%iti baru dalam Pendidikan &asmani dan bersedia menerima )abaran.alan Fokus : Berkebolehan melakukan kemahiran ber. $.".".4 engenal pasti arah pergerakan kiri# kanan# belakang depan atas dan ba7ah $. Permainan ke)il 3Ber. 1. Berlari pelbagai arah 4. 3. Permainan ke)il 3Berlari elepasi Pelbagai 9alangan5 . • /uang diri • /uang am • 'rah pergerakan B"*1+1 elakukan pergerakan lokomotor asas B3*1+1 engenalpasti konsep pergerakan: • Kesedaran tubuh-bentuk# imbangan# gerak badan# la!angan# pendaratan. Ber. elakukan pergerakan ber. ".alan.alan se)ara bebas ".1.4 engenal pasti arah pergerakan kiri#kanan#depan belakang# atas dan ba7ah. "." enerima )abaran kemenangan dan kekalahan dalam permainan 1. $. Berlari bebas ". Berlari dengan pelbagai ga!a 3. • /uang diri • /uang am Pergerakan lokomotor Unit 0: Berlari Fokus : Berkebolehan melakukan kemahiran berlari dengan betul.alan 1.".alan elepasi 9alangan5 B"*1+1 elakukan pergerakan lokomotor asas B3*1+1 engenalpasti konsep pergerakan: • Kesedaran tubuh-bentuk# imbangan# gerak badan# la!angan# pendaratan.".1 emperlihatkan rasa seronok melakukan akti%iti baru dalam P& dan bersedia menerima )abaran 1.alan .

AKTIVITI en)ongklang bebas eniru pergerakan ketua 3. STANDARD PEMBELAJARAN 1.". ". Fokus : Berkebolehan melakukan pergerakan men)ongklang dengan lakuan !ang betul. ":1" a) STANDARD KANDUNGAN Pergerakan 6okomotor Unit : : en)ongklang -galloping. Permainan ke)il 3 enembak Kuda5 STANDARD PRESTASI B"*1+1 elakukan pergerakan lokomotor asas B3*1+" elakukan pergerakan asas: • Pergerakan lokomotor asas • Pergerakan bukan lokomotor asas • Pergerakan berkaitan kemahiran manipulasi alatan • Pergerakan berirama berdasarkan konsep • pergerakan CATATAN .". $. elakukan pergerakan men)ongklang ".MINGGU . en)ongklang laluan 2ig12ag 4.enis pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.1.1 en!atakan .4." emperlihatkan rasa seronok melakukan akti%iti dalam kumpulan 1.

3 elakukan pergerakan berskip embe2akan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor mengikut tempo $. 4. 3.: Berskip.1 Berkomunikasi antara murid dengan murid semasa melakukan akti%iti 8i2ikal.3.". ".1 ". Fokus : Berkebolehan melakukan pergerakan berskip dengan betul. AKTIVITI 4kip bebas 4kip mengikut tempo 4kip mengikut ketua Permainan ke)il 3 4kpi en)ari 9arta 3 STANDARD PRESTASI B"*1+1 elakukan pergerakan lokomotor asas B3*1+" elakukan pergerakan asas: • Pergerakan lokomotor asas • Pergerakan bukan lokomotor asas • Pergerakan berkaitan kemahiran manipulasi alatan • Pergerakan berirama berdasarkan konsep pergerakan B$*3+1 enerima )abaran# kemenangan dan kekalahan serta berkomnikasi dngan baik semasa melakukan akti%it CATATAN .".MINGGU < $1< a) STANDARD KANDUNGAN Pergerakan lokomotor Unit . STANDARD PEMBELAJARAN 1. . 1.

i MINGGU 10 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI STANDARD PRESTASI B"*1+1 CATATAN .

1 en!atakan . $.".".". elakukan pergerakan men)ongklang ". elompat dan mendarat ". elompat setempat STANDARD PRESTASI B"*1+1 elakukan pergerakan CATATAN .1<1"3 a) Pergerakan lokomotor Unit < : elompat Fokus : Berkebolehan melakukan pergerakan melompat dengan lakuan !ang betul 1.1 emperlihatkan rasa seronok melakukan akti%iti baru dalam Pendidikan &asmani dan bersedia menerima )abaran. elompat sungai 4.".1. elompat pelbbagai arah 3. 1. 6aga a!am ".enis pergerakan lokomotor d an bukan lokomotor.1 elakukan pergerakan men)ongklang AKTIVITI 1. Permainan ke)il 36ompat (s!arat 3 elakukan pergerakan lokomotor asas B3*1+" elakukan pergerakan asas: • Pergerakan lokomotor asas • Pergerakan bukan lokomotor asas • Pergerakan berkaitan kemahiran manipulasi alatan • Pergerakan berirama berdasarkan konsep pergerakan MINGGU 11 STANDARD KANDUNGAN Pergerakan lokomotor Unit 10 : elompat 4ebelah STANDARD PEMBELAJARAN 1.

elompat satu kaki melepasi tali $. Permainan ke)il 3Ketingting Berganti1 ganti5 . $.enis pergerakan lokomotor d an bukan lokomotor.1 en!atakan .4. Fokus : Berkebolehan melaku – kan pergerakan melompat sebelah kaki dengan betul. ".". 6ompat tinggi 4.1 emperlihatkan rasa seronok melakukan akti%iti baru dalam Pendidikan &asmani dan bersedia menerima )abaran.". lokomotor asas B3*1+" elakukan pergerakan asas: • Pergerakan lokomotor asas • Pergerakan bukan lokomotor asas • Pergerakan berkaitan kemahiran manipulasi alatan • Pergerakan berirama berdasarkan konsep pergerakan . $.1 elakukan akti%iti se)ara Berpasangan 3."0130 a) Kaki -9opping .

1 elakukan pergerakan men)ongklang ".". 1.". Permainan ke)il 3=alah Pan. $.ang Ubahsuai5 .". ". enggelongsor kumpulan 4.1 en!atakan .1 en!atakan .Pergerakan lokomotor Unit11 : elon. elon.3 embe2akan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor mengikut tempo $.1 emperlihatkan rasa seronok melakukan akti%iti baru dalam Pendidikan &asmani dan bersedia menerima )abaran.enis pergerakan 6okomotor dan bukan lokomotor.".ak melepasi tali berturutan 4.".ak sebelah kaki. Fokus : Berkebolehan melakukan pergerakan melon.". elon.1 emperlihatkan rasa seronok melakukan akti%iti baru dalam Pendidikan &asmani dan bersedia menerima )abaran. Permainan Ke)il 3 en!eberangi 4ungai5 B"*1+1 elakukan pergerakan lokomotor asas B3*1+" elakukan pergerakan asas: • Pergerakan lokomotor asas • Pergerakan bukan lokomotor asas • Pergerakan berkaitan kemahiran manipulasi alatan • Pergerakan berirama berdasarkan konsep pergerakan B"*1+1 elakukan pergerakan lokomotor asas B3*1+" elakukan pergerakan asas: • Pergerakan lokomotor asas • Pergerakan bukan lokomotor asas • Pergerakan berkaitan kemahiran manipulasi alatan • Pergerakan berirama berdasarkan konsep pergerakan 1" "10 'pril Pergerakan lokomotor Unit 1" : enggelongsor Fokus : Berkebolehan melakukan pergerakan menggelongsor dengan lakuan !ang betul. enggelongsor indi%idu 3.enis pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. 1. ". 1. elon.1 elakukan pergerakan men)ongklang ".ak melepasi tali 3. 1.ak -6eaping .". ". Bergerak dalam bulatan.ak dengan lakuan !ang betul. .

B3*1+" elakukan pergerakan asas: • Pergerakan lokomotor asas • Pergerakan bukan lokomotor asas • Pergerakan berkaitan kemahiran manipulasi alatan • Pergerakan berirama berdasarkan konsep pergerakan MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI STANDARD PRESTASI CATATAN .

$.". >abaran tali .1 emperlihatkan rasa seronok melakukan akti%iti baru dalam Pendidikan &asmani dan bersedia menerima )abaran.1 emperlihatkan rasa seronok melakukan akti%iti baru dalam Pend." engenal pasti pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor mengikut tempo $.1 Berkomunikasi antara murid dengan murid semasa melakukan akti%iti 8i2ikal. B3*1+" elakukan pergerakan asas: • Pergerakan lokomotor asas • Pergerakan bukan lokomotor asas • Pergerakan berkaitan kemahiran manipulasi alatan • Pergerakan berirama berdasarkan konsep pergerakan B$*3+1 enerima )abaran# kemenangan dan kekalahan serta berkomnikasi dngan baik semasa melakukan akti%iti Pergerakan lokomotor Unit 13 : 6okomotor Berirama Fokus : Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan lokomotor asas dengan lakuan !ang betul mengikut irama 1.". Bergerak mengikut detik ".Bentuk huru8 . 1.Bentuk geometri . 6okomotor berirama 3." engenal pasti pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor mengikut tempo $.". Berpasangan mengikut detik 3. Persembahan 3Pergerakan lokomotor5 .Bentuk number elepasi tali ".".".1 elakukan akti%iti se)ara berpasangan 1. $.4.$ elakukan pergerakan lokomotor mengikut irama ". Bulatan besar 4.". &asmani dan bersedia menerima )abaran. 1. Persembahan 3bentuk tali dan bergerak B3*1+" elakukan pergerakan asas: • Pergerakan lokomotor asas • Pergerakan bukan lokomotor asas • Pergerakan berkaitan kemahiran manipulasi alatan • Pergerakan berirama berdasarkan konsep pergerakan .$ elakukan pergerakan lokomotor mengikut irama ".13 <113 'pril Pergerakan lokomotor Unit 13 : 6okomotor Berirama Fokus : Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan lokomotor dengan lakuan !ang betul mengikut irama.3.

enis pergerakan lokomotor d an bukan lokomotor.3. $.aliran dan da!a dengan rakan dan ob. STANDARD PEMBELAJARAN 1.". enarik 3. eregang ".4. 4.3.ek ".MINGGU 14 101"0 'pril STANDARD KANDUNGAN Pergerakan bukan lokomotor Unit 1$ : eregang# enolak dan enarik Fokus : Berkebolehan melakukan akti%iti meregang#menolak dan menarik dengan lakuan !ang betul." elakukan pelbagai pergerakan lokomotor dalam pelbagai satah# aras.1 en!atakan . enolak 4.1 elakukan akti%iti se)ara Berpasangan AKTIVITI 1. Permainan ke)il 3Putaran =elung5. enolak#menarik dan meregang $. 1. STANDARD PRESTASI B"*1+" elakukan pergerakan lokomotor asas B3*1+" elakukan pergerakan asas: • Pergerakan lokomotor asas • Pergerakan bukan lokomotor asas • Pergerakan berkaitan kemahiran manipulasi alatan • Pergerakan berirama berdasarkan konsep pergerakan CATATAN .1 elakukan pergerakan meregang otot menolak dan menarik anggota tubuh badan .

". 1.aliran dan da!a dengan rakan dan ob.ek ".Pergerakan bukan lokomotor Unit 10 : embongkok *an engha!un Fokus : Berkebolehan melakukan akti%iti membongkok dan mengha!un dengan lakuan !ang betul.1 Berkomunikasi antara murid dengan murid semasa melakukan akti%iti 8i2ikal." elakukan pelbagai pergerakan lokomotor dalam pelbagai satah# aras.1 elakukan pergerakan meregang otot menolak dan menarik anggota tubuh badan . 1.1 en!atakan .3.enis pergerakan lokomotor d an bukan lokomotor. 1. engha!un 3.3.3. /e8leksi berpasangan 4. $. Permainan ke)il 3 Bol5a >elah Kaki B"*1+" elakukan pergerakan lokomotor asas B3*1+" elakukan pergerakan asas: • Pergerakan lokomotor asas • Pergerakan bukan lokomotor asas • Pergerakan berkaitan kemahiran manipulasi alatan • Pergerakan berirama berdasarkan konsep pergerakan B$*3+1 enerima )abaran# kemenangan dan kekalahan serta berkomnikasi dngan baik semasa melakukan akti%iti . embongkok ".

4. engilas. 3.enis pergerakan lokomotor d an bukan lokomotor $. emusing 4.". 1. STANDARAD PRESTASI B"*1+" elakukan pergerakan lokomotor asas B3*1+" elakukan pergerakan asas: • Pergerakan lokomotor asas • Pergerakan bukan lokomotor asas • Pergerakan berkaitan kemahiran manipulasi alatan • Pergerakan berirama berdasarkan konsep pergerakan CATATAN .ek ".3.3.1 elakukan akti%iti se)ara Berkumpulan AKTIVITI engilas tangan dan badan "." elakukan pelbagai pergerakan lokomotor dalam pelbagai satah# aras.aliran dan da!a dengan rakan dan ob. Permainan ke)il 34iapa >epat5 1.MINGGU 1$ "31": 'pril STANDARD KANDUNGAN Pergerakan bukan lokomotor Unit 1: : engilas *an emusing Fokus : Berkebolehan melakukan akti%iti mengilas dan memusing dengan lakuan !ang betul STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 elakukan pergerakan meregang otot menolak dan menarik anggota tubuh badan .1 en!atakan .

1 engenal pasti pergerakan !ang ditiru daripada pergerakan pelbagai 7atak mengikut irama.1 eniru pergerakan pelbagai 7atak mengikut irama. Tarian lagu 3. Persembahan 3Tarian (tik5 B3*1+" elakukan pergerakan asas: • Pergerakan lokomotor asas • Pergerakan bukan lokomotor asas • Pergerakan berkaitan kemahiran manipulasi alatan • Pergerakan berirama berdasarkan konsep pergerakan B$*3+1 enerima )abaran# kemenangan dan kekalahan serta berkomnikasi dngan baik semasa melakukan akti%iti .4.4.1 Berkomunikasi antara murid semasa melakukan akti%iti 8i2ikal. $." emperlihatkan rasa seronok melakukan akti%iti dalam kumpulan 1.$.3.Kemahiran berirama Unit "0 : Tarian (tik Fokus : Berkebolehan melakukan pelbagai kemahiran pergerakan mengikut irama. ". $. 1. Tarian (tik ".

"." emperlihatkan rasa seronok melakukan akti%iti dalam kumpulan. eringkuk B"*1+" elakukan pergerakan lokomotor asas B3*1+" elakukan pergerakan asas: • Pergerakan lokomotor asas • Pergerakan bukan lokomotor asas • Pergerakan berkaitan kemahiran manipulasi alatan • Pergerakan berirama berdasarkan konsep pergerakan . engimbang badan ".ek ". (mbangan anggota badan 4.1 elakukan pergerakan meregang otot menolak dan menarik anggota tubuh badan .1 en!atakan .aliran dan da!a dengan rakan dan ob.enis pergerakan lokomotor d an bukan lokomotor $.3.4." elakukan pelbagai pergerakan lokomotor dalam pelbagai satah# aras.3. engimbang *an eringkuk Fokus : Berkebolehan melakukan akti%iti mengimbang dan meringkuk dengan lakuan !ang betul 1. 1.10 3014 ei Pergerakan bukan lokomotor Unit 1. 1. (mbangan tapak luas dan ke)il 3.

1411.MINGGU 1: :111 ei STANDARD KANDUNGAN Pergerakan bukan lokomotor Unit 1< Pergerakan Bukan 6okomotor Berirama Fokus : Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor dengan lakuan !ang betul mengikut irama STANDARD PEMBELAJARAN 1. AKTIVITI en!an!i dan bertepuk tangan ". Tarian tanpa mu2ik 3.4. $. Pergerakan bukan lokomotor mengikut detik 3.3 elakukan pergerakan bukan lokomotor mengikut irama.3 embe2akan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor mengikut tempo.1 eniru pergerakan pelbagai 7atak mengikut irama.1 Berkomunikasi antara murid semasa melakukan akti%iti 8i2ikal.4. "." emperlihatkan rasa seronok melakukan akti%iti dalam 1. ".4. en!an!i lagu ". ei Kemahiran berirama Unit "1 : ( 6o%e ! Bod! Fokus : Berkebolehan melakukan pelbagai kemahiran pergerakan mengikut irama 1.3. Persembhan 3Bulatan Berirama 3 1." emperlihatkan rasa seronok melakukan akti%iti dalam kumpulan. Tiru sa!a 4.1 engenal pasti pergerakan !ang ditiru daripada pergerakan pelbagai 7atak mengikut irama. STANDARD PRESTASI B3*1+" elakukan pergerakan asas: • Pergerakan lokomotor asas • Pergerakan bukan lokomotor asas • Pergerakan berkaitan kemahiran manipulasi alatan • Pergerakan berirama berdasarkan konsep pergerakan B3*1+" elakukan pergerakan asas: • Pergerakan lokomotor asas • Pergerakan bukan lokomotor asas • Pergerakan berkaitan kemahiran manipulasi alatan • Pergerakan berirama berdasarkan konsep pergerakan B$*3+1 enerima )abaran# kemenangan dan kekalahan serta berkomnikasi dengan CATATAN 1. Persembahan 3>ipta 4endiri .". $.$.3. $.

$.1 engenal pasti pergerakan !ang ditiru daripada pergerakan pelbagai 7atak mengikut irama." emperlihatkan rasa seronok melakukan akti%iti dalam AKTIVITI 1.4.1 Berkomunikasi antara murid semasa melakukan akti%iti 8i2ikal.1 eniru pergerakan pelbagai 7atak mengikut irama. Persembahan 3Tarian 4ka85 STANDARD PRESTASI B3*1+" elakukan pergerakan asas: • Pergerakan lokomotor asas • Pergerakan bukan lokomotor asas • Pergerakan berkaitan kemahiran manipulasi alatan • Pergerakan berirama berdasarkan konsep pergerakan B$*3+1 enerima )abaran# kemenangan dan kekalahan serta berkomnikasi dngan baik semasa melakukan akti%iti CATATAN .baik semasa melakukan akti%iti MINGGU 1< "11"$ ei STANDARD KANDUNGAN Kemahiran berirama Unit "" : Tarian 4ka8 Fokus : Berkebolehan melakukan pelbagai kemahiran pergerakan mengikut irama STANDARD PEMBELAJARAN 1.4. 'ksi burung 3.3. ".$. >abaran ska8 ". $.

" emperlihatkan rasa seronok melakukan akti%iti dalam AKTIVITI 1. ".4. 6ambung dan tangkap ". 6ambung dan tangkap pundi ka)ang berpasangan 3.1 engenal pasti )orak pergerakan !ang melibatkan kemahiran balingan ba7ah tangan $. Fokus : Berkebolehan melakukan kemahiran balingan ba7ah tangan dengan lakuan !ang betul STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.4.1 elakukan balingan ba7ah Tangan. 6ambung dan tangkap melepasi tali 4.MINGGU "0 1111$ &un STANDARD KANDUNGAN anipulasi alatan Unit "3 ? Balingan Ba7ah Tangan.ek !ang dilontar perlahan dengan lakuan !ang betul.3 enangkap atau menerima ob. 1. Permainan ke)il 36ambung Tangkap5 STANDARD PRESTASI B"*1+3 elakukan pergerakan berkaitan kemahiran manipulasi alatan B3*1+" elakukan pergerakan asas: • Pergerakan lokomotor asas • Pergerakan bukan lokomotor asas • Pergerakan berkaitan kemahiran manipulasi alatan Pergerakan berirama berdasarkan konsep Pergerakan CATATAN .4.

4.1 elakukan balingan atas kepala engenal pasti )orak pergerakan !ang melibatkan kemahiran 1. Berapa . engena sasaran 3.3."1 1." ".1"" &un anipulasi alatan Unit "4 ? Balingan 'tas Kepala 1. Balingan ke sasaran B"*1+3 elakukan pergerakan berkaitan kemahiran manipulasi alatan . ".auh 4.

Baling bola atas kepala ".1.3 $.4. $. Permainan ke)il 3Pertandingan Baling Pundi Ka)ang5 B3*1+" elakukan pergerakan asas: • Pergerakan lokomotor asas • Pergerakan bukan lokomotor asas • Pergerakan berkaitan kemahiran manipulasi alatan • Pergerakan berirama berdasarkan konsep pergerakan anipulasi alatan Unit "$ ? Balingan 'tas Kepala 1." ".".1 elakukan balingan atas kepala engenal pasti )orak pergerakan !ang melibatkan kemahiran balingan ba7ah tangan elantun bola kepada rakan 1." enerima )abaran kemenangan dan kekalahan dalam permainan $.Fokus : Berkebolehan melakukan kemahiran balingan atas kepala dengan lakuan !ang betul balingan ba7ah tangan ematuhi arahan guru dan mengenal peraturan keselamatan di tempat melakukan akti%iti.3. Permainan ke)il B4*1+3 emahami peraturan dan konsep keselamatn .

".Fokus : Berkebolehan melakukan kemahiran balingan atas kepala dengan lakuan !ang betul $. &asmani dan bersedia menerima )abaran. 3Pin Ball Bulatan5 ditempat melakukan akti%iti B$*3+1 enerima )abaran# Kemenangan dan kekalahan serta berkomunikasi dngan baik semasa melakukan akti%iti B"*1+3 elakukan pergerakan berkaitan kemahiran manipulasi alatan B3*1+" elakukan pergerakan asas: • Pergerakan lokomotor asas • Pergerakan bukan lokomotor asas • Pergerakan berkaitan kemahiran manipulasi alatan • Pergerakan berirama berdasarkan konsep pergerakan MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI STANDARD PRESTASI CATATAN .1 emperlihatkan rasa seronok melakukan akti%iti baru dalam Pend.

ari dan tangan !ang betul semasa menangkap atau menerima bola. ". Permainan ke)il 3Bola 6ambung5 B3*1+" elakukan pergerakan asas: • Pergerakan lokomotor asas • Pergerakan bukan lokomotor asas • Pergerakan berkaitan kemahiran manipulasi alatan • Pergerakan berirama berdasarkan konsep pergerakan .4. $.$ enangkap bola !ang dilambung sendiri.ek !ang dilontar perlahan dengan lakuan !ang betul." en!atakan kedudukan badan semasa melambung alatan. elambung dan ber. ". enangkap bola !ang melantun 4. 3. 6ambung dan tangkap bola pelbagai sai2.3.3. enangkap bola enangkap bola bergolek 3. Permainan ke)il 3'nak on!et5 B"*1+3 elakukan pergerakan berkaitan kemahiran manipulasi alatan B3*1+" elakukan pergerakan asas: • Pergerakan lokomotor asas • Pergerakan bukan lokomotor asas • Pergerakan berkaitan kemahiran manipulasi alatan • Pergerakan berirama berdasarkan konsep pergerakan anipulasi alatan Unit ": ? 4a!a 6ambung dan Tangkap Fokus : enangkap bola !ang di lambung." emperlihatkan rasa seronok melakukan akti%iti dalam 1. 1.4 enangkap dan menerima ob.4.3. $. $. ".4 en!atakan kedudukan . ".4 en!atakan kedudukan .anipulasi alatan Unit "0 ? enangkap Bola "" "$1"< &un Fokus : Berkebolehan enangkap atau enerima ob.ari dan tangan !ang betul semasa menangkap dan menerima bola. 4.4.4. Belambung dan berlari. ".1 elakukan akti%iti se)ara Berpasangan 1.ek !ang dilontar perlahan dengan lakuan !ang betul 1.alan. enangkap bola !ang dilambung.

4.0 enendang bola dan seterusn!a berlari ke hadapan.MINGGU "3 "10 &ulai STANDARD KANDUNGAN anipulasi alatan Unit "." enerima )abaran kemenangan dan kekalahan dalam permainan $.". • /uang diri • /uang am • 'rah pergerakan B$*3+1 enerima )abaran# kemenangan dan kekalahan serta berkomunikasi dengan baik semasa melakukan akti%iti CATATAN . Permainan ke)il 3Bola 4epak 3 STANDARD PRESTASI B3*1+" elakukan pergerakan asas: • Pergerakan lokomotor asas • Pergerakan bukan lokomotor asas • Pergerakan berkaitan kemahiran manipulasi alatan • Pergerakan berirama berdasarkan konsep pergerakan B3*1+1 engenalpasti konsep pergerakan: • Kesedaran tubuh-bentuk# imbangan# gerak badan# la!angan# pendaratan." emperlihatkan rasa seronok melakukan akti%iti dalam 1. enendang bola bergerak ke sasaran 3. $. ? enendang Bola Fokus : Berkebolehan elakukan tendangan bola STANDARD PEMBELAJARAN 1. ".1.4. AKTIVITI enendang bola statik ke sasaran.3 engenal pasti ruang am. ".

emukul belon ke atas menggunakan tangan# lengan dan kaki berterusan ".: : Berkebolehan melakukan kemahiran memukul belon menggunakan anggota badan."..4. ".MINGGU STANDARD KANDUNGAN anipulasi alatan Unit "< ? enendang Bola Fokus : Berkebolehan elakukan kemahiran menendang bola STANDARD PEMBELAJARAN 1. ".1 emperlihatkan rasa seronok melakukan akti%iti baru dalam Pendidikan &asmani dan bersedia menerima )abaran. Permainan ke)il 32ig 2ag.1 elakukan akti%iti se)ara berpasangan. 1. emukul belon Belon 'ngkasa Permainan Ke)il 3Belonminton5 .ek !ang dipukul. 1.0 engenal pasti kedudukan kaki semasa menendang. $. STANDARD PRESTASI B3*1+" elakukan pergerakan asas: • Pergerakan lokomotor asas • Pergerakan bukan lokomotor asas • Pergerakan berkaitan kemahiran manipulasi alatan • Pergerakan berirama berdasarkan konsep pergerakan B3*1+" elakukan pergerakan asas: • Pergerakan lokomotor asas • Pergerakan bukan lokomotor asas • Pergerakan berkaitan kemahiran manipulasi alatan • Pergerakan berirama berdasarkan konsep pergerakan CATATAN "4 <113 &ulai Konsep : Unit 30 : Fokus anipulasi 'latan emukul Belon 1.$ enendang bola !ang digolek. 3. enendang bola bergolek dalam kumpulan.3. $.3. AKTIVITI enendang bola bergolek ".4. engenal pasti titik kontak atau sentuh pada ob.4. 3.

AKTIVITI enimang belon dengan tangan ".". engenal pasti titik kontak sentuh pada ob.. enghantar kepada rakan 4.MINGGU STANDARD KANDUNGAN Konsep : Unit 31 : Fokus anipulasi 'latan emukul Belon *engan 'latan STANDARD PEMBELAJARAN 1..ek !ang dipukul. ". .1 emperlihatkan rasa seronok melakukan akti%iti baru dalam Pendidikan &asmani dan bersedia menerima )abaran.1 Berkomunikasi antara murid dengan murid semasa melakukan akti%iti 8i2ikal. emukul belon ke atas menggunakan alatan. emukul belon dengan pemukul 3. Permainan Ke)il : *engar dan Pukul STANDARD PRESTASI B3*1+" elakukan pergerakan asas: • Pergerakan lokomotor asas • Pergerakan bukan lokomotor asas • Pergerakan berkaitan kemahiran manipulasi alatan • Pergerakan berirama berdasarkan konsep pergerakan B$*3+1 enerima )abaran# kemenangan dan kekalahan serta berkomnikasi dngan baik semasa melakukan akti%iti CATATAN : Berkebolehan melakukan kemahiran memukul belon dengan alatan. $. $.4.3.3. 1.

< engele)ek bola ke depan menggunakan bahagian dalam kaki.: engenal pasti kedudukan kaki semasa mengele)ek. 1.1 emperlihatkan rasa seronok melakukan akti%iti baru dalam Pendidikan &asmani dan bersedia menerima )abaran. ".4.3.4. Permainan ke)il B3*1+" elakukan pergerakan asas: • Pergerakan lokomotor asas • Pergerakan bukan lokomotor asas • Pergerakan berkaitan kemahiran manipulasi alatan • Pergerakan berirama berdasarkan konsep pergerakan B$*3+1 enerima )abaran# kemenangan dan kekalahan serta berkomnikasi dngan baik semasa melakukan akti%iti . AKTIVITI elantun 4etempat engele)ek mengelilingi bulatan 3.1 Berkomunikasi antara murid dengan murid semasa melakukan akti%iti 8i2ikal.1 Berkomunikasi antara murid dengan murid semasa melakukan akti%iti 8i2ikal.3. $. 1.11 engele)ek bola berterusan menggunakan satu tangan.u 4asaran STANDARD PRESTASI B$*3+1 enerima )abaran# kemenangan dan kekalahan serta berkomnikasi dngan baik semasa melakukan akti%iti CATATAN Konsep : anipulasi 'latan Unit 33 : Kele)ek Bola dengan kaki Fokus : Berkebolehan melakukan kemahiran mengele)ek bola dengan kaki. STANDARD PEMBELAJARAN 1. ". Kele)ek ke gelung 3. 1.1 emperlihatkan rasa seronok melakukan akti%iti baru dalam Pendidikan &asmani dan bersedia menerima )abaran. $. Kele)ek dalam ka7asan ". Permainan Ke)il : Kele)ek dan Tu.3.MINGGU "$ 101"0 &ulai STANDARD KANDUNGAN Konsep : anipulasi 'latan Unit 3" : Kele)ek bola *engan tangan Fokus : Berkebolehan melakukan kemahiran mengele)ek bola menggunakan satu tangan.".". ". $. $.0 engenal pasti pergerakan .3.ari semasa mengele)ek.

1 Berkomunikasi antara murid dengan murid semasa melakukan akti%iti 8i2ikal.".< engele)ek bola ke depan menggunakan bahagian dalam kaki. ".1 emperlihatkan rasa seronok melakukan akti%iti baru dalam Pendidikan &asmani dan bersedia menerima )abaran. STANDARD PEMBELAJARAN 1. $. $.1 engenal pasti tapak sokongan. $. 1. ". Permainan ke)il : Kele)ek dan 4entuh STANDARD PRESTASI B3*1+" elakukan pergerakan asas: • Pergerakan lokomotor asas • Pergerakan bukan lokomotor asas • Pergerakan berkaitan kemahiran manipulasi alatan • Pergerakan berirama berdasarkan konsep pergerakan B$*3+1 enerima )abaran# kemenangan dan kekalahan serta berkomnikasi dngan baik semasa melakukan akti%iti B4*"+1 engimplikasikan pengetahuan konsep pergerakan untuk melakukan gimnastik asas: • Kemahiran hambur dan pendaratan • Pergerakan !ang memerlukan imbangan dan sokongan badan • Kemahiran CATATAN ": 3013 @gos Konsep : =imnastik 'sas Unit 34 : 4okongan Badan Fokus : Berkebolehan melakukan ka7alan badan dalam pergerakan.3.1 elakukan imbangan dan sokongan dengan bahagian badan se)ara statik. 1.". Kele)ek bola antara gelung ".:. 4okongan hadapan ".0.: engenal pasti kedudukan kaki semasa mengele)ek. AKTIVITI 1. 4okongan belakang .3.1 emperlihatkan rasa seronok melakukan akti%iti baru dalam Pendidikan &asmani dan bersedia menerima )abaran.4.MINGGU "0 "31": &ulai STANDARD KANDUNGAN Konsep : anipulasi 'latan Unit 33 : Kele)ek Bola *engan Kaki Fokus : Berkebolehan melakukan kemahiran mengele)ek bola dengan kaki.

4okongan A 3.1 engenal pasti tapak sokongan.1 elakukan imbangan dan sokongan dengan bahagian badan se)ara statik. ".putaran MINGGU STANDARD KANDUNGAN Konsep : =imnastik 'sas Unit 34 : 4okongan Badan Fokus : Berkebolehan melakukan ka7alan badan dalam pergerakan. AKTIVITI 1. STANDARD PEMBELAJARAN 1." elakukan imbangan dengan tiga# dua dan satu tapak sokongan bahagian badan.0.:.".:. Persembahan : Bergerak 4eperti 9ai7an STANDARD PRESTASI B4*"+1 engimplikasikan pengetahuan konsep pergerakan untuk melakukan gimnastik asas: • Kemahiran hambur dan pendaratan • Pergerakan !ang memerlukan imbangan dan sokongan badan • Kemahiran putaran CATATAN . 1.1 emperlihatkan rasa seronok melakukan akti%iti baru dalam Pendidikan &asmani dan bersedia menerima )abaran. 4okongan 4isi ". $.

Konsep : =imnastik 'sas Unit 3$ : Ka7alan Badan dan sokongan Fokus : Berkebolehan melakukan ka7alan badan dan sokongan badan dalam pergerakan. 4atu Kaki *i 6utut B4*"+1 engimplikasikan pengetahuan konsep pergerakan untuk melakukan gimnastik asas: • Kemahiran hambur dan pendaratan • Pergerakan !ang memerlukan imbangan dan sokongan badan • Kemahiran putaran MINGGU ". 4atu Kaki *i *epan ". 1.1 emperlihatkan rasa seronok melakukan akti%iti baru dalam Pendidikan &asmani dan bersedia menerima )abaran.0. $. ".". 1.1 engenal pasti tapak sokongan. 4atu Kaki *i Buku 6ali b. 0110 @gos STANDARD KANDUNGAN Konsep : =imnastik 'sas Unit 3$ : Ka7alan Badan dan sokongan Fokus : Berkebolehan melakukan ka7alan badan dan sokongan badan dalam pergerakan. Berdiri 4atu Kaki ). '!unan Kaki 3.0.1 elakukan imbangan dan sokongan dengan bahagian badan se)ara statik. "..:.".1 emperlihatkan rasa seronok melakukan akti%iti baru dalam Pendidikan &asmani dan bersedia menerima )abaran.1 elakukan imbangan dan sokongan dengan bahagian badan se)ara statik. Persembahan : (mbangan engikut u2ik STANDARD PRESTASI B4*"+1 engimplikasikan pengetahuan konsep pergerakan untuk melakukan gimnastik asas: • Kemahiran hambur dan pendaratan • Pergerakan !ang memerlukan imbangan dan sokongan badan • Kemahiran putaran CATATAN . STANDARD PEMBELAJARAN 1. *irian *i 'tas Bebola Kaki ". $.:.1 engenal pasti tapak sokongan. AKTIVITI 1. Berdiri 4atu Kaki a.

4.0.$. $. katak b.1 engenal pasti pergerakan serta merta.4.1 engenal pasti pergerakan serta merta.1 elakukan hambur enggunakan kaki. $. 1. arnab ). ku)ing B4*"+1 engimplikasikan pengetahuan konsep pergerakan untuk melakukan gimnastik asas: • Kemahiran hambur dan pendaratan • Pergerakan !ang memerlukan imbangan dan sokongan badan • Kemahiran putaran MINGGU STANDARD KANDUNGAN Konsep : =imnastik 'sas Unit 30 : 9ambur dan pendaratan Fokus : Berkebolehan melakukan hambur dan pendaratan.0." emperlihatkan rasa seronok melakukan akti%iti dalam kumpulan. STANDARD PEMBELAJARAN 1.0.0.$. 1. 1. Permainan ke)il : 'rnab dan 6obak ." elakukan hambur pelbagai arah menggunakan kaki dan tangan." emperlihatkan rasa seronok melakukan akti%iti dalam kumpulan.1 elakukan hambur enggunakan kaki." elakukan hambur pelbagai arah menggunakan kaki dan tangan."< 1311: @gos Konsep : =imnastik 'sas Unit 30 : 9ambur dan Pendaratan Fokus : Berkebolehan melakukan hambur dan pendaratan. 1. ". elompat 'ksi 9ai7an a. ". 1. AKTIVITI elompat aksi hai7an STANDARD PRESTASI B4*"+1 engimplikasikan pengetahuan konsep pergerakan untuk melakukan gimnastik asas: • Kemahiran hambur dan pendaratan • Pergerakan !ang memerlukan imbangan dan sokongan badan • Kemahiran putaran CATATAN ".

1 emperlihatkan rasa seronok melakukan akti%iti baru dalam Pendidikan &asmani dan bersedia menerima )abaran. STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 elakukan putaran . 1.MINGGU 30 ":131 @gos STANDARD KANDUNGAN Konsep : =imnastik 'sas Unit 3: : =uling Balak Fokus : Berkebolehan melakukan kemahiran guling balak. $.:. Tukar Posisi dan engguling 4."..." engenal pasti kedudukan badan semasa melakukan akti%iti guling balak. Persembahan : =uling Balak Berterusan STANDARD PRESTASI B4*"+1 engimplikasikan pengetahuan konsep pergerakan untuk melakukan gimnastik asas: • Kemahiran hambur dan pendaratan • Pergerakan !ang memerlukan imbangan dan sokongan badan • Kemahiran putaran B4*"+1 AKTIVITI 1.. ". AKTIVITI enelentang dan eniarap ".." elakukan guling balak berterusan. 6engan 4entuh Telinga 3.

Persembahan : @leng Telur STANDARD PRESTASI B4*"+1 engimplikasikan pengetahuan konsep pergerakan untuk melakukan gimnastik asas: • Kemahiran hambur dan pendaratan • Pergerakan !ang memerlukan imbangan dan sokongan badan • Kemahiran putaran CATATAN .:." ".1 1. @leng Kiri Kanan 3. ".". menegak. &ongkang1.:. Putaran *engan 'latan 4. Putaran Badan 3. *emonstrasi Putaran =asing ".1 emperlihatkan rasa seronok melakukan akti%iti baru dalam Pendidikan &asmani dan bersedia menerima )abaran. en!atakan bahagian anggota badan !ang boleh digunakan untuk melakukan akti%iti putaran menegak. en!atakan kedudukan badan untuk menghasilkan akti%iti putaran telur..3 elakukan putaran telur.. $. Bola Besar 4.ongket ". : Putaran =asing 31 31: 4eptember Fokus : Berkebolehan melakukan kemahiran putaran gasing dengan lakuan !ang betul. AKTIVITI 1. Persembahan : Putaran Pelbagai 'ras engimplikasikan pengetahuan konsep pergerakan untuk melakukan gimnastik asas: • Kemahiran hambur dan pendaratan • Pergerakan !ang memerlukan imbangan dan sokongan badan • Kemahiran putaran MINGGU STANDARD KANDUNGAN Konsep : =imnastik 'sas Unit 3< : Putaran Telur Fokus : Berkebolehan melakukan kemahiran putaran telur.Konsep : =imnastik 'sas Unit 3. $. STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 emperlihatkan rasa seronok melakukan akti%iti baru dalam Pendidikan &asmani dan bersedia menerima )abaran.".

$. STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 enggunakan kemahiran melambung dan men!ambut semasa melakukan permainan 3Batu 4eremban5. $.10. Permainan : Pukul Berapa 3*atuk 9arimau5. 1. ." engenal pasti )ara bermain permainan tradisional. 6ari dan asuk =elung /otan 3." engenal pasti )ara bermain permainan tradisional."." emperlihatkan rasa seronok melakukan akti%iti dalam kumpulan.10. Penerangan permainan 3Batu 4eremban5.MINGGU 3" 10114 4eptember STANDARD KANDUNGAN Konsep : Kesenggangan Unit 40 : Pukul Berapa 3 *atuk 9arimau5.1 emperlihatkan rasa seronok melakukan akti%iti baru dalam Pendidikan &asmani dan bersedia menerima )abaran.10. ". Bermain 3Batu 4eremban5.4. ". 1. 1. ". Fokus : Berkebolehan engaplikasikan kemahiran motor kasar untuk melakukan permainan tradisional Konsep : /ekreasi Unit 41 : 3Batu 4eremban5 Fokus : Berkebolehan bermain permainan tradisional 3Batu 4eremban5.1 enggunakan kemahiran berlari dan mengelak semasa melakukan permainan 3Pukul Berapa *atuk 9arimau5. 6ari dan AKTIVITI engelak STANDARD PRESTASI CATATAN ".<.

1 en.10. $.MINGGU 33 1:1"1 4eptember STANDARD KANDUNGAN Konsep : /ekreasi Unit 4" : (stana Pasir Fokus : Berkebolehan mereka )ipta 3(stana Pasir5. AKTIVITI 1. Persembahan Kumpulan STANDARD PRESTASI B$*1+1 enggunakan pelbagai ke)ekapan kemahiran pergerakan semasa melakukan akti%iti rekreasi kesenggangan# serta mampu memperlihatkan rasa seronok apabila melakukan akti%iti tersebut B4*1+3 emahami peraturan dan konsep keselamatan di tempat melakukan akti%iti CATATAN Konsep : /ekreasi 1.10. $.". STANDARD PEMBELAJARAN 1.1." enggunakan kemahiran motor halus dalam permainan rekreasi !ang melibatkan membina 3(stana Pasir5. ".1 emperlihatkan rasa seronok melakukan akti%iti baru dalam Pendidikan &asmani dan bersedia menerima )abaran.3 ematuhi arahan guru dan mengenal peraturan keselamatan di tempat melakukan akti%iti.ana idea kreati8 semasa melakukan akti%iti membina 3(stana Pasir5.10." enggunakan kemahiran 1. engasingkan B$*1+1 .

". >ara berna8as "." engenal pasti lakuan bobing !ang betul..ana kreati%iti semasa melakukan akti%iti 8i2ikal# akti%iti rekreasi dan kesenggangan B4*1+3 emahami peraturan dan konsep keselamatan di tempat melakukan akti%iti CATATAN Konsep : 'sas 'kuatik Unit 4$ : Bobing Fokus : Berkebolehan melakukan 1. ".. 3.ek menggunakan plastisin atau blok mainan. $.. Ke!akinan *iri *alam 'ir 3. Permainan ke)il -treasure B0*1+1 en.Unit 43 : Fokus ereka >ipta @b.ukkan ke!akinan air. STANDARD PEMBELAJARAN 1.<.alan di dalam air.1 engenal pasti peraturan dalam air. STANDARD PRESTASI B0*1+1 en.".ek : Berkebolehan mengaplikasikan kemahiran motor halus untuk melakukan akti%iti blok mainan atau plastisin. elakukan kemahiran ke!akinan dalam air : masuk ke dalam air# berdiri# dan ber.ana kreati%iti semasa melakukan akti%iti 8i2ikal# akti%iti rekreasi dan . embentuk Perkataan ereka >ipta @b.ek Pilihan enggunakan pelbagai ke)ekapan kemahiran pergerakan semasa melakukan akti%iti rekreasi kesenggangan# serta mampu memperlihatkan rasa seronok apabila melakukan akti%iti tersebut MINGGU 34 "41". AKTIVITI 1.<.ek menggunakan plastisin atau blok mainan. Plastisin 'tau Blok ainan engikut 4ai2 *an Bentuk.<.1 en. 4eptember STANDARD KANDUNGAN Konsep : 'sas 'kuatik Unit 44 : Ke!akinan *an Keselamatan 'ir Fokus : Berkebolehan mengenal pasti peraturan keselamatan dan menun.1 1.<. ".3 ematuhi arahan guru dan mengenal peraturan keselamatan di tempat melakukan akti%iti. Bobing 3. @rientasi Kolam /enang ". Permainan Ke)il : 34upermarket 47eep5. 1. $." ematuhi peraturan dalam air." elakukan kemahiran ke!akinan dalam air : Bobing ".1.1 emperlihatkan rasa seronok melakukan akti%iti baru dalam Pendidikan &asmani dan bersedia menerima )abaran.ana idea kreati8 semasa melakukan akti%iti mereka )ipta ob. motor halus dalam permainan mereka )ipta ob..

1 memperlihatkan rasa seronok semasa melakukan akti%iti baru dalam Pendidikan &asmani dan bersedia menerima )abaran.3 ematuhi arahan guru dan mengenal peraturan keselamatan di tempat melakukan akti%iti.. STANDARD PEMBELAJARAN 1.". 1.1 emperlihatkan rasa seronok melakukan akti%iti baru dalam pendidikan &asmani dan bersedia menerima )abaran.ana kreati%iti semasa melakukan akti%iti 8i2ikal# akti%iti rekreasi dan kesenggangan CATATAN Konsep : 'sas 'kuatik Unit 4: : 6un)ur Fokus : Berkebolehan melakukan kemahiran lun)ur dengan lakuan !ang betul.<." elakukan kemahiran ke!akinan dalam air : 'pungan Tiarap ". 'pungan tiarap 3. Bobing ".kemahiran bobing dengan lakuan !ang betul.3 engenal pasti lakuan apungan tiarap !ang betul.3.4 engenal pasti lakuan lun)ur !ang betul. $.. Permainan ke)il B0*1+1 en.".<.ana kreati%iti semasa melakukan akti%iti 8i2ikal# akti%iti rekreasi dan kesenggangan .1. $. 1. $. $. *rop#Pi)k and &ump "... hunt. kesenggangan B4*1+3 emahami peraturan dan konsep keselamatan di tempat melakukan akti%iti B$*3+1 enerima )abaran# kemenangan dan kekalahan serta berkomunikasi dngan baik semasa melakukan akti%iti MINGGU 3$ 11$ @ktober STANDARD KANDUNGAN Konsep : 'sas 'kuatik Unit 40 : 'pungan Tiarap Fokus Berkebolehan elakukan kemahiran apungan tiarap dengan lakuan !ang betul.'pungan tiarap indi%idu STANDARD PRESTASI B0*1+1 en.1 Berkomunikasi antara murid dengan murid semasa melakukan akti%iti 8i2ikal. AKTIVITI 1." elakukan kemahiran ke!akinan dalam air : 6un)ur ".

enis akti%iti !ang boleh meningkatkan kadar nadi. $.1. 4.".alan#berlari dan regangan !ang boleh meningkatkan suhu badan dan otot.ukkan badan. ".kadar perna8asan dan kadar nadi. Permainan ke)il 1 ikut ketua STANDARD PRESTASI B3*"+1 engenalpasti konsep ke)ergasan melalui akti%iti !ang boleh meningkatkan: • 4uhu badan dan otot • Kadar perna8asan • Kadar nadi B4*1+4 engetahui keperluan air sebelum# semasa dan selepas melakukan akti%iti 8i2ikal CATATAN .1.1 emperlihatkan rasa seronok melakukan akti%iti baru dalam Pendidikan &asmani dan bersedia menerima )abaran. Fokus : Berkebolehan melakukan pelbaga .enis akti%iti seperti ber. 4.4 en!atakan keperluan air sebelum#semasa dan selepas melakukan akti%iti 8i2ikal.11" @ktober STANDARD KANDUNGAN Konsep : Ke)ergasan Unit 4.MINGGU 30 . AKTIVITI 1.1 engenal pasti akti%iti memanas dan men!e. *en!utan nadi dan akti%iti memanaskan badan. STANDARD PEMBELAJARAN 3. 3. : emanaskan Badan -1.1 elakukan pelbagai .1. Pengesan kadar den!utan nadi.

elompat 3.".1 elakukan akti%iti berterusan dalam .1 engetahui . Permainan ke)il 1 memukat ikan Konsep : Kapasiti 'erobik Unit $1 : &antungku 'kti8 Fokus : Berkebolehan melakukan akti%iti !ang meningkatkan kapasiti aerobik. /egangan statik ".antung dengan paru1paru semasa melakukan akti%iti 8i2ikal. STANDARD PEMBELAJARAN 3.3.angka masa !ang ditetapkan. 4. Berlari ikut bentuk ". 3.4enamrobik STANDARD PRESTASI B3*"+" elakukan akti%iti: • Bang membina kapasiti aerobi) • Kelenturan • eningkatkan kekuatan dan da!a tahan otot berdasarkan konsep ke)ergasan STANDARD PRESTASI B"*"+" elakukan akti%iti: • Bang membina CATATAN MINGGU 3< STANDARD KANDUNGAN Konsep : Kelenturan Unit $3 : Kelenturan STANDARD PEMBELAJARAN 3.3 en!atakan senaman !ang boleh menguatkan . 4.ar "."."." emperlihatkan rasa seronok melakukan akti%iti dalam kumpulan. $.angka masa !ang ditetapkan.1 elakukan akti%iti regangan dinamik dan statik pada otot1 AKTIVITI 1.antung sebagai organ !ang penting dalam badan.". $.angka masa !ang ditetapkan. ""1"0 @ktober STANDARD KANDUNGAN Konsep : Kapasiti 'erobik Unit $1 : &antungku 'kti8 Fokus : Berkebolehan melakukan akti%iti !ang meningkatkan kapasiti aerobik STANDARD PEMBELAJARAN 3. /egangan dinamik CATATAN .".1 elakukan akti%iti berterusan dalam . AKTIVITI 1.4.ar menge.1 elakukan akti%iti se)ara berpasangan. Permainan ke)il 3 Tiga serangkai5 STANDARD PRESTASI B3*"+" elakukan akti%iti: • Bang membina kapasiti aerobi) • Kelenturan • eningkatkan kekuatan dan da!a tahan otot berdasarkan konsep ke)ergasan B3*"+" elakukan akti%iti: • Bang membina kapasiti aerobi) • Kelenturan • eningkatkan kekuatan dan da!a tahan otot berdasarkan konsep ke)ergasan CATATAN MINGGU 3.MINGGU 3: 1$11< @ktober STANDARD KANDUNGAN Konsep : Kapasiti 'erobik Unit $0 : &antungku 4ihat Fokus : Berkebolehan melakukan akti%iti !ang membina kapasiti aerobik." en!atakan hubungan antara . Pergerakan beralun 3.4.antung.1 elakukan akti%iti berterusan dalam ." emperlihatkan rasa seronok melakukan akti%iti dalam kumpulan. 1. AKTIVITI 1. 4. Permaianan ke.4.". $.

$. Berga!ut pada palang 4.$ elakukan akti%iti berga!ut dan meniti menggunakan tangan pada palang. Permainan ke)il 4ang /angkak ke."<1" Co%ember otot Fokus : Berkebolehan melakukan akti%iti kelenturan.".4.3.angka masa. 3. Permainan ke)il Ku)ing masuk tero7ong • • kapasiti aerobi) Kelenturan eningkatkan kekuatan dan da!a tahan otot berdasarkan konsep ke)ergasan MINGGU 40 $1< Co%ember STANDARD KANDUNGAN Konsep : Kekuatan dan *a!a Tahan @tot.1 engekalkan posisi sedia tekan tubi dalam suatu .4. AKTIVITI 1. Berga!ut statik pada palang 3.4. Unit $$ : 4a!a Kuat Fokus : Berkebolehan melakukan akti%iti !ang meningkatkan da!a tahan dan kekuatan otot. $.4. Posisi sedia tekan tubi ". 4. utama. berpasangan 3." memperlihatkan rasa seronok melakukan akti%iti dalam kumpulan. STANDARD PEMBELAJARAN 3. 4.1 engetahui teknik regangan !ang betul.ar bia7ak STANDARD PRESTASI B"*"+3 elakukan akti%iti meningkatkan kekuatan dan da!a tahan otot B0*"+" elakukan pergerakan dan senaman !ang boleh menguatkan organ badan dan meningkatkan ke)ekapan 8ungsi otot se)ara sistematik dan berterusan CATATAN .1 emperlihatkan rasa seronok melakukan akti%iti baru dalam Pendidikan &asmani dan bersedia menerima )abaran.1 en!atakan otot !ang kuat mampu menghasilkan da!a !ang tinggi.

" emperlihatkan rasa seronok melakukan akti%iti dalam kumpulan.4." en!atakan baha7a melakukan akti%iti se)ara berulang1ulang dapat meningkatkan da!a tahan otot.4." engekalkan posisi separa )angkung -hal8 sDuat.angka masa. Posisi separa )angkung ".4. 3. 4.4.0 elakukan ringkuk tubi separa.a 6ama Fokus : Berkebolehan melakukan akti%iti meningkatkan da!a tahan dan kekuatan otot.3 engenal pasti otot utama pada bahagian badan semasa melakukan akti%iti kekuatan da!a tahan otot. 1. dalam suatu . $. 3. elakukan ringkuk tubi separa 3.4. Unit $0 : @totku Beker. 4.Permainan ke)il 1 Pertandingan enghantar Bola5 B0*"+" elakukan pergerakan dan senaman !ang boleh menguatkan organ badan dan meningkatkan ke)ekapan 8ungsi otot se)ara sistematik dan berterusan MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI STANDARD PRESTASI CATATAN .Konsep : Kekuatan dan *a!a Tahan @tot.

Konsep : Kekuatan dan *a!a Tahan @tot. elakukan ringkuk tubi separa 3.angka masa.4. $.4." en!atakan baha7a melakukan akti%iti se)ara berulang1ulang dapat meningkatkan da!a tahan otot.3. Unit $: : @totku Kuat Fokus : Berkebolehan melakukan akti%iti !ang meningkatkan da!a tahan dan kekuatan otot. 4. 4.1 Berkomunikasi antara murid dengan murid semas melakukan akti%iti 8i2ikal.5 B3*"+" elakukan akti%iti meningkatkan kekuatan dan da!a tahan otot B$*3+1 enerima )abaran# kemenangan dan kekalahan serta berkomunikasi dngan baik semasa melakukan akti%iti MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI STANDARD PRESTASI CATATAN ." engekalkan posisi separa )angkung -hal8 sDuat. 1.0 elakukan ringkuk tubi separa. 1. Permainan ke)il 36umba melompat kanggaru berganti1 ganti. $." emperlihatkan rasa seronok melakukan akti%iti dalam kumpulan.3 elakukan pergerakan daripada duduk ke berdiri tanpa sokongan. ". Baring dan membuai badan ke posisi duduk tanpa sokongan.4. Posisi separa )angkung ".4. Baring#duduk dan berdiri tanpa sokongan tangan.3 engenal pasti otot utama pada bahagian badan semasa melakukan akti%iti kekuatan da!a tahan otot. *uduk di lantai ke berdiri tanpa sokongan. 3.4 elakukan pergerakan daripada baring ke duduk tanpa sokongan. 3.4.4. dalam suatu .a 6ama Fokus : Berkebolehan melakukan akti%iti meningkatkan da!a tahan dan kekuatan otot. $. Unit $0 : @totku Beker.4. 3.4. 4. *uduk di bangku ke berdiri tanpa sokongan. 3. 4. 3.3 engenal pasti otot utama pada bahagian badan semasa melakukan akti%iti kekuatan da!a tahan otot.Permainan ke)il 1 Pertandingan enghantar Bola5 B0*"+" elakukan pergerakan dan senaman !ang boleh menguatkan organ badan dan meningkatkan ke)ekapan 8ungsi otot se)ara sistematik dan berterusan Konsep : Kekuatan dan *a!a Tahan @tot.

4.4. Unit $.3 engenal pasti otot utama pada bahagian badan semasa melakukan akti%iti kekuatan da!a tahan otot. Kluangman Terbang B0*"+" elakukan pergerakan dan senaman !ang boleh menguatkan organ badan dan meningkatkan ke)ekapan 8ungsi otot se)ara sistematik dan berterusan B$*3+1 enerima )abaran# kemenangan dan kekalahan serta berkomunikasi dngan baik semasa melakukan akti%iti MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI STANDARD PRESTASI CATATAN . Berpasangan menga7al pergerakan tangan !ang di tolak.".a 6ama. 3.4. 1. 3.1 Berkomunikasi antara murid dengan murid semasa melakukan akti%iti 8i2ikal. Berpasangan menga7al pergerakan bahu !ang di tolak.3. $. enga7al pergerakan kaki !ang di tolak. 4. $. : @tot Kuat dan Beker.Konsep : Kekuatan dan *a!a Tahan @tot. ". Fokus : Berkebolehan melakukan akti%iti meningkatkan da!a tahan dan kekuatan.: elakukan akti%iti untuk membina otot teras badan -)ore musle.1 emperlihatkan rasa seronok melakukan akti%iti baru dalam Pendidikan &asmani dan bersedia menerima )abaran.

1 engukur ketinggian dan menimbang berat. B4*1+1 engukur ketinggian dan menimbang berat badan untuk mengekalkan ukuran !ang ideal B4*1+" engetahui organ penting# komponen dalam badan dan bentuk untuk mengekalkan komponen ke)ergasan diri B$*3+1 enerima )abaran# kemenangan dan kekalahan serta berkomunikasi dngan baik semasa melakukan akti%iti 3. 3.$. $. 1.$." engenal bentuk badan kurus#sederhana dan berlebihan berat badan.1 engenal pasti komponen dalam badan iaitu tulang#otot#organ#tisu dan lemak.Konsep : Komposisi Badan Unit $< : Badan 4a!a Fokus : engenal pasti komposisi dan bentuk badan. Permainan ke)il 4iapa tinggi siapa berat. . engukur dalam kumpulan.$. 4. >ara mengukur berat dan tinggi. ". 4.3.1 Berkomunikasi antara murid dengan murid semasa melakukan akti%iti 8i2ikal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful