You are on page 1of 2

A.

II ZEMLJANI RADOVI PREGLED POJEDINIH RADOVA Ruenje stabala -mekog drveta -promjera 20-30 -ukljuivo kresanje i rezanje grana i stabla na duljinu - ostaviti na uporabu investitoru, - Vaenje korijenja promjer do 25-50 Skidanje humusa -dubina 20 cm -sa deponiranjem na gradilitu Iskop temelja - trakastih -strojno -dimenzija 8055, - dubine do 2 m -bez razupiranja -kategorija tla I -stranice iskopa moraju biti ravne i okomite,a dno ravno i nosivo - deponiranje na gradilitu Iskop instalacionih rovova -dimenzije 8 0.4 0.8 m; 10.65 0.4 0.8 m -u padu 2% -do 2 m dubine -bez razupiranja -kategorija tla I -zemlju deponirati uz iskop (udaljeno dovoljno daleko da ne doe do uruavanja iskopa) Nasipavanje tamponskog sloja - drobljeni kamen -u sloju debljine 20 cm Nasipavanje pijeska u instalacione rovove tako da pijesak obavija cijev min 10 cm,osiguravajui u pijesku pad cijevi od 3% Priprema podloge za humusni sloj -planiranje -razrahljenje m3 20.32 kom kom 2 2

m3

23.4

m3

26.87

m3

m3

1.12

m2

Razastiranje i planiranje humusnog sloja debljine debljine Koristi se humus deponiran na gradilitu

u sloju m2

- Odvoz sve suvine zemlje sa gradilita na gradsku deponiju udaljenukm,po putu I / II / III kategorije , ukljuujui utovar, prijevoz i istovar zemlje u sraslom stanju

m3