ΕΣΑΘΡΕΘ΢ ΑΝΑΖΗΣΗ΢Η΢ ΢ΣΕΛΕΥΩΝ - ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ

α/α

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

ΕΠΩΝΤΜΘΑ

ΔΘΕΤΘΤΝ΢Η

ΣΗΛ

ΤΠΕΤΘΤΝΟ΢

e-mail

ACTION PLAN HR
΢ηαδηνπ 24 Αζήλα
3362700
aplan4@dolnet.gr
ADECCO HR
Κεθηζηαο 125-127 COSMOS CENTER Μαξνύζη 6930490
info@adecco.gr
A-MC CONSULTING
Πηλδαξνπ 11 Αζήλα
3387225
info@amci.gr
BOYDEN GLOBAL
Τςειαληνπ 63 Αζήλα
7209950
boyden@boyden.gr
BUSINESS KNOW HOW
Αηγαίνπ 10 Ν. ΢κύξλε
9320686
CONSTANTINE SINIORIS & ASSOCIATES Αισπεθήο 24 Αζήλα
7233205
CONTAX AE
Βνπιεο 22 Αζήλα
3256310
cv@contax.gr
CORNERSTONE INTERNATIONAL GROUP Κνλίηζεο 2 & Λεσθ. Κεθηζίαο, Μαξνύζη
6148585
cornerstone@isc.gr
CREATE & ACT
CRÈME DE LA CRÈME HR
Λεσθ. Πεληέιεο 96, Βξηιήζζηα
8034697
info@cremedelacreme.gr
CV's
Διεπζεξηνπ Βεληδέινπ 46 Καιιηζέα
9588444
cv@cv.gr
DELOITE & TOUCHE
Κεθηζίαο 250-254. Υαιάλδξη
6781100-6776600
DEVELOP HELLAS
Νίθεο 33 ΢ύληαγκα
3244594
dvlphr@otenet.gr
DRM STYLIANOU SA
Δζλ. Αληηζηάζεσο 84, Υαιάλδξη
6717733
hr@drm.gr
EGON ZEHNDER ΙNTERNATIONAL
Λεσθ. Κεθηζίαο 26 Μαξνύζη
6833333
lena.triantogiannis@ezi.net
ERNST & YOUNG
Ιιηζζίσλ 3-5, Αζήλα
7488610
EURO LAB
Θ. Οηθνλόκνπ 4-6, Αζήλα
6775000
info@euro-lab.gr
EXCEED CONSULTING
Μεηαμά & Πι. Δζπεξίδσλ 2Α, Γιπθάδα
8983610
hr@exceed.gr
EX-SALES CONSULTANCY
Πεηξαηώο 6, Αζήλα
5202727
GRANT THORNTON CONSUILTING
Πξαηηίλνπ 99, Αζήλα
7292184
gtcon@gtcon.gr
HAY EXECUTIVE SELECTION
΢νπξή 3, Αζήλα
3217666
hay@ath.forthnet.gr
HR EXSEL
Λεσθ. Βνπιηαγκέλεο 85, Γιπθάδα
9640411
hrexsel@ath.forthnet.gr
HR QUEST Alexander Hughes
Κεθηζίαο 124, Μαξνύζη
6148180
resumes@hrquest.gr
HRP HUMAN RESOURCES PLANNING
Λεσθ. Αιαμάλδξαο 62, Αζήλα
8252095
cv@hrp.gr
HUMAN FORCE
Μεάλδξνπ 23, Αζήλα
5201280
info@humanforce.gr
ICAP
Βαζ. ΢νθίαο 64, Αζήλα
7200000
humanresource@icap.gr
ICON INTERNATIONAL CONSULTING
Λεσθ. ΢πγγξνύ 52, Αζήλα
9248534
IMPACT ΢ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗ΢ΔΧΝ
Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ 40, Μαξνύζη (ΑΙΘΡΙΟ)
IN GROUP AE
Παηεζίσλ 64, Αζήλα
8210555
ingroup@ingroup.gr
INTRAWAY EΠΔ
΢ηνπξλάξε 47, Αζήλα
3300396
intraway@otenet.gr
ISON PSYCHOMETRICA
Κεθηζίαο 31, Αζήλα
6420001
office@ison.gr
ISS HUMAN RESOURCES
Θξαζηκάρνπ 14, Αζήλα
2705600
JOB QUEST AE
Παύινπ Μπαθνγηάλλε 1. Βξηιήζζηα
8101821
info@jobquest.gr
JOBCENTRES HELLAS
Τςειάληνπ 63, Κνισλάθη
6124300
cv@jobcentres.gr
KORN FERRY
Λεσθ. Βαζ. ΢νθίαο 100, Πι. Μαβίιε
7777718
athensgreece@kornferry.com
KPMG
΢ηξαηεγνύ Σόκπξα 3, Αγ. Πεξαζθεπή
6062100
hr.ess@kpmg.gr
LAMANS
Γ. ΢επηεκβξίνπ 56, Αζήλα
8127808
MANAGER's OFFICE HELLAS
5443002
infoath@managersoffice.gr
MANPOWER TEAM
Ξελνθώληνο 9, Αζήλα
3240200
manpower@manpowerteam.gr
METIOR EXECUTIVE SEARCH
Μηραιαθνπνύινπ 44, Αζήλα
7246662
doh@metior.gr
MINI BRIEFING CONSULTING LTD
Καξλαβηά 35, Παπάγνπ
6537371
MTC LTD
Σξαιιέσλ 18, Νεα ΢κύξλε
9310065
career@mtcltd.com
mΦm MICRO PSYCHOMETRICS LTD
Γεκεηξέζζα 5, Αζήλα
7244035
PERFORMANCE AE
΢εκηηέινπ 7, Αζήλα
7779495
PLANNING AE
Αγ. Κσλζηαληίλνπ 40, ΑΙΘΡΙΟ, Μαξνύζη
6183800
info@planning.gr
PMS PERSONNEL MANAGEMENT SERVICES
Ηξώσλ Πνιπηερλείνπ 155, Υαιάλδξη
6724628
info@pms.gr

Αξεο Καιαηδόπνπινο
Elena Giabana, Αι. Γηαλλνπιάηνο, Μαξία Παξαληωλάθε

K. Γηαλνπιάηνο

Γηώξγνο Πεξξήο
Γ. Γθξίηδαιεο
Γαβξηειίδεο & Λέλα Τξηαληνγηάλλε
Θενθάλεο Ναζαλαήι
Μηρ. Φαλδξίδεο, Αλ. Μαπξνγνλάηνπ
Λίηζα Γθαλάιε
Χξίζηνο Αζαλαζαο
Φνίβνο Κηνπζόπνπινο
Σ. Καπληάο, Αζελά Καιία
Πέηξνο Μίρνο

Μ. Παξαζθεπνπνύινπ

Νηθήηαο Κωλζηαληέινο

Dermott o' Halloran
Γηώξγνο Μπνύαο

Ν. Χηώηεο, Λ. Κακπίηζεο

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

PRC GROUP
Λ. Ρηαλθνύξ 80, Ακπειόθεπνη
PRIAMOS AE
Ρεγίιιεο 26, Αζήλα
PRICE WATERHOUSE COOPERS
Λεσθ. Κεθηζίαο 268, Υαιάλδξη
RESPONSE - STANTON CHASE AE
΢αιακίλνο 20, Μαξνύζη
SELECT INTERSERVICES
Λεσθ. Κεθηζίαο 238, Υαιάλδξη
SMC STRATEGIC MANAGEMENT CONSULTANTS
Α. Κσλζηαληίλνπ 40, (ΑΙΘΡΙΟ), Μαξνύζη
STA SPIROS TRIVOLIS & ASSOCIATES
Αγίαο Γιπθεξίαο 5, Αζήλα
STEDIMA AE
Λεσθ. Κεθηζίαο 130 Α, Αζήλα
STOCKDALE & ASSOCIATES
Αξηέκηδνο 32 - Κεθηζηά
U-MAN HELLAS
Μαθεδνλίαο 35, Υαιάλδξη
VISION MANAGEMENT CONSULTINGS
Αισπεθήο 27-29, Αζήλα
ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΢ΤΜΒΟΤΛΧΝ
Αζαλαζηνπ Γηαθνπ 21 Βξηιήζζηα
ΑΠΑ΢ΥΟΛΗ΢Η ΑΔ
Λ. ΢πγγξνπ 3
ΓΙΑΓΙΚΑ΢ΙΑ ΑΔ
Κεθηζίαο 180 DOMUS CENTER ,Υαιάλδξη
ΔΛΛΗΝΙΚΔ΢ ΔΠΔΝΓΤ΢ΔΙ΢ ΑΔ
Βεληήξε 5, Αζήλα
ΔΞΔΛΙΞΗ ΔΠΔ
Γ. Μπάθνπ 8, Αζήλα
ΘΔ΢Ι΢ ΢ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΟΡΓΑΝΧ΢Η΢
Μεάλδξνπ 15, Αζήλα
ΚΑΔ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΑ΢ΥΟΛΗ΢Η΢ & ΔΠΙΥ/ΣΗΣΑ΢Φαβηέξνπ 5 & Μάγεξ, Αζήλα
ΚΤΠΡΗ΢ & ΢ΙΑ ΟΔ
Γήινπ 12, Κεθηζηά
ΜΔΘΟΓΟΙ ΑΔ
Κιενκέλνπο 51-55, Αζήλα
΢ΤΜΒΟΛΗ ΔΠΔ
Βαζ. ΢νθίαο 54, Αζήλα

9559370
7221568
6874400
6123554
6770523
6100240
2925100
6993005
6236910
6841951
7216501
6131587
9219772
6729040
7252564
6915785
7292365
5221403
8016310
7233304
7294920

hr@prc.gr
Μαξία Καηζηθή
priamo@otenet.gr
Κ. Μαξλέξεο
pwc.internationalhr@gr.pwc.comΝ. Χαηδεαληωλάο & Κ. Σπξίγνο
cv@response.gr
θα Γ. Καξηζάλε, Τέηε Παπαδάηνπ
select@selecthellas.gr
search@stagreece.com
stedima@hol.gr
θνο Νηάθνο & Ι. Πηπέξνγινπ
info@stockdaleconsultants.comVicky Stockdale, Βίθε Χ"θπξηαθνύ
uman@otenet.gr
vision@otenet.gr
cv@anadeixi.gr
cv@apasholisi.gr
info@diadikasia.gr
exelixi@acn.gr
info@humanforce.gr
kaeath@otenet.gr

symvoli@hol.gr

Βάιηα Αιεμαλδξάηνπ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful