P. 1
Pokrovnost Biljne Jedinke Ili Grupacije Biljaka

Pokrovnost Biljne Jedinke Ili Grupacije Biljaka

|Views: 430|Likes:
Published by Nataša Špica
Obracun realne površine projekcije krošnje drveća i realne površine grupacija biljaka
Obracun realne površine projekcije krošnje drveća i realne površine grupacija biljaka

More info:

Published by: Nataša Špica on Oct 24, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2013

Problematika i pravilnik za izrade Katastra zelenih površina

Pokrovnost biljne jedinke

U prvobitnim analognim tabelama pokrovnost je ustvari predstavljala površinu projekcije krošnje biljne jedinke (drveta, visokog žbuna formiranog kao drvo i dr.), grupacije biljaka (žbunja, cvetnjaka, perenjaka i dr.) i travnjaka. Izračunavala se na osnovu premera, koji je vršen priručnom opremom (pantljikom ili koracima od 1 m), a samo računanje je vršeno u većini slučajeva direktno na terenu. Od dobijene površine je, takođe direktno na terenu, oduzimana površina koja nedostaje od grupacije, projekcije krošnje biljne jedinke ili travnjaka. Ovaj podatak je predstavljao klasični numerički podatak izražen u jedinicama površine, koji je svakako opterećen izvesnom greškom. Međutim, podatak nije pružao dovoljno informacija i često je dovodio do zabune. To se najviše odnosilo na izračunavanje površine pod krošnjama drveća na osnovu izmerenog prečnika. Pored toga, prelaskom na digitalnu obradu nije moglo da se izvrši usklađivanje vrednosti površine sa rezultatima premera, pošto Program podrazumeva da se ručno izračunavanje svede na minimum, odnosno isključi. Primer tome je ulica Paje Marganovića. Pri unosu prečnika krošnje i usvajanju formule za izračunavanje pokrovnosti pojavila su se velika neslaganja baš zbog toga što je površina koja nedostaje od projekcije krošnje automatski oduzimana te je u analogne tabele upisivan krajnji rezultat. Konstatovano je i da površina koja nedostaje nije posmatrana samo kao fizički nedostatak usled nedostatka dela krošnje (uklonjene ili skraćene, slomljene ili suve grane jer je npr. drvo blizu objekta i dr.) već i kao morfološka osobina vrste. Ovo nije ispravno zato što posao Katastra nije ocena same biljke kako izgleda i koje su joj dobre ili loše morfološke osobine, već klasično evidentiranje postojeće vegetacije, premer propraćen primedbama sa ciljem stvaranja osnovne baze podataka za razne proračune potrebne krajnjem korisniku i procena opstanka biljaka u konkretnim uslovima lokaliteta. Problematika određivanja pokrovnosti projekcije krošnje drveća da se isključi ocenjivanje morfoloških osobina biljnih vrsta došla je naročito do izražaja u slučaju roda platana - Platanus sp. U početku je dodeljena pokrovnost podrazumevala pokrovnost projekcije krošnje same vrste koja je kod platana nepravilna i nikad ne predstavlja pun krug, tako da je po prelasku na digitalne tabele bilo neizbežno podešavanje ovog podatka kako bi se održale formule koje se koriste za izračunavanje. Da bi podatak o pokrovnosti mogao da se standardizuje i koristi u obradi bilo je neophodno da se usvoji sledeće: • • da je projekcija krošnje drveta pun krug ili elipsa, što zavisi od uslova lokaliteta; da pokrovnost predstavlja procenu na osnovu konstatovanih uzroka nedostataka koja se odnosi isključivo na nedostatak grana u okvirima izabranog geometrijskog oblika, a ne na osnovu morfoloških osobina biljne vrste, odnosno roda.

1

Nataša Špica, dipl. ing.

Problematika i pravilnik za izrade Katastra zelenih površina

U slučaju grupacija biljaka i površina pod travnjacima problem prvobitnog načina je u oblasti procene potreba za popunu, rekonstrukciju ili podsejavanje. Iako je ovo ustvari pitanje krajnjeg korisnika rezultata Katastra zahtevani nivo obrade je rezultovao da se i ovi problemi reše.

1.

Metod određivanja pokrovnosti

Tokom daljeg rada na katastru, naročito prelaskom na potpuno neažurne podloge, stvorile su se potrebe da ovaj podatak ukaže ili pruži više informacija. Zato je dosadašnja pokrovnost nazvana pravim imenom - „površina“, a posebno se upisuje podatak koji označava „pokrovnost“ projekcije krošnje biljne jedinke, grupacije biljaka ili travnjaka. Pokrovnost se u analognim tabeleme izražava uz pomoć razlomaka, a u digitalnim uz pomoć procenta. Dobija se na osnovu procene te je opterećena izvesnom greškom, koja se smanjuje do skoro potpune tačnost sa dugotrajnijim radom na terenu. Određivanje ovog podatka je isto u svim slučajevima premera, odnosno isto je kako za određivanje pokrovnosti projekcije krošnje biljne jedinke, tako i za određivanje pokrovnosti grupacije biljaka i travnjaka. Ne menja se ni kada su u pitanju drugačiji geometrijski oblici koji su najbliži situaciji na terenu (elipsa kao projekcija krošnje, pravougaonik i td. kao oblik grupacije biljaka ili kombinacija raznih vrsta oblika). Postupak određivanja pokrovnosti je sledeći (Slika 1): • • • prvo se izmeri prečnik projekcije krošnje drveta; potom se određuje koliko nedostaje od projekcije krošnje (a), koja se izražava kao razlomački broj; od pune pokrovnosti (1 ili 100%) se zatim oduzima dodeljeni podatak, a u tabele se upisuje dobijena vrednost (b=Pk), kao razlomak ili % što zavisi od tipa tabele. Ovaj novi podatak ukazuje na to kolika je realna površina projekcije krošnje (Rp).
Slika 1. Pokrovnost projekcije krošnje

b a

Pokrovnost (Pk) biljne jedinke ili grupacije biljaka izražena u razlomcima, odn. procentima, je uvedena kao dopunski podatak koji se koristi iz sledećih razloga: 1. 2.

za izračunavanje realne površine projekcije krošnje biljne jedinke i kasnije količine granjevina po potrebi, za izračunavanje realne površine grupacije biljaka i kasnije određivanje popune ili rekonstrukcije,

2

Nataša Špica, dipl. ing.

Problematika i pravilnik za izrade Katastra zelenih površina

3. 4. 5.

za izračunavanje realne površine pod travnjacima i kasnije određivanje popune ili rekonstrukcije, da se olakšaju unos i obrada podataka u digitalnim tabelama, da se olakšaju premer i izračunavanje površina, što se pozitivno odražava na brži i efikasniji rad na terenu (računanje na terenu je svedeno na minimum, a smanjen je i nivo greške), da se posredno ukaže na stanje biljne jedinke ili grupacije biljaka, da se sagledaju nivoi popune grupacija biljaka, obnove travnjaka i neophodnost rekonstrukcije iz čega kasnije proizilazi određivanje potreba za sadnim materijalom, semenom i busenom, da se olakša dodeljivanje ocena, naročito ocena kondicije i opštih ocena, kao i da se smanji učešće subjektivnosti kod svih ocena koje se dodeljuju.

6. 7.

8.

U nastavku su detaljno opisani postupci određivanja pokrovnosti u raznim slučajevima, njeno korišćenje i značaj za izradu Katastra javnih zelenih površina.

2. .2.1.

Postupak premera i izračunavanja realne površine
Izračunavanje realne površine projekcije krošnje kod drveća

U slučaju drveća premer krošnje je olakšan usvajanjem jedinstvene formule pri čemu je korišćen pristup određivanja površine kruga, kao geometrijskog oblika kome je projekcija krošnje najsličnija. Ubačena je i mogućnost određivanja realne površine u slučaju elipse kao geometrijskog oblika. Sve je programski podržano u okviru digitalnih tabela i kreiranja baze podataka, a analogne tabele su prilagođene ovom pristupu.

3

Nataša Špica, dipl. ing.

d
P o k Problematika i pravilnik za izrade Katastra zelenih površina r o v n o s Slika 2. Situacija kada je projekcija krošnje pun krug t p r Regulaciona linija o j Pd Drvored e Ulica k Pokro Pokrovno c vnost st Pokr i projek projekcij ovno j cije e krošnje st e krošnj proje e kcije k krošn r je o š n j e

U slučaju manjih i većih zelenih površina i drvoreda, koji su podignuti na dovoljno širokim potezima, većina biljaka je imala dovoljno prostora da razvije pravilnu krošnju (Slika 2.). Projekcija

krošnje najbliža je krugu kao geometrijskom obliku. Premer se vrši dvojako što zavisi od zahtevane tačnosti - određuje se srednji prečnik krošnje (d) ili se meri samo jedan prečnik krošnje, koji predstavlja rastojanje između krajeva grana na suprotnim stranama krošnje. Ukupna površina (Pd) se računa po jedinstvenoj formuli kruga. Za sve biljne vrste je usvojeno da se Ludolfov broj uvek zaokružuje na ceo broj (π = 3) pošto u prirodi projekcija krošnje nikad nije apsolutno pun krug. Time je olakšano direktno izračunavanje površine i na terenu.

Pd (m) = (

d

/2) 2 (m) x π

Dalji postupak se svodi na približno određivanje koliko nedostaje od projekcije punog kruga, odnosno koliko je grana odsečeno ili skraćeno (Slika 1). Dodeljeni broj se oduzima od pune projekcije kruga a u analogne tabele se upisuje dobijena razlika (razlomački broj koji ukazuje na to koliko ima od pune projekcije krošnje/kruga). Dobijena vrednost pokrovnosti (Pkd) ukazuje na realnu površinu projekcije krošnje. Razlomački brojevi se pretvaraju u procente, kako bi nakon unosa podataka programski moglo da se vrši dalje izračinavanje realne površine (Rpd) po jedinstvenoj formuli :

Rpd (m) = Pd (m) x Pkd (%)
Usvajanjem ovog pristupa stvorile su se mogućnosti da se:

4

Nataša Špica, dipl. ing.

Problematika i pravilnik za izrade Katastra zelenih površina

d
• u analogne tabele ne upisuje izračunata vrednost površine projekcije krošnje (Pd) već umesto nje pokrovnost (u vidu razlomka), olakša postupak digitalnim tabelama, izračunavanja u
P o k r o v n o Slika 3. Situacija kada je sprojekcija krošnje elipsa krug t p r Pd Drvored Regulaciona linija o Ulica j Pokrovno Pokro e st vnost Pokr k projekcij projek ovno c e krošnje cije st i krošnj proje j e kcije e krošn je k r o š n j e

• •

u digitalnim tabelama prikažu samo vrednosti realne površine krošnje, koja se i koristi za dalju obradu podataka, naročito u korisničkim programima.

Formula za izračunavanje površine elipse korišćena je u slučajevima (Slika 3.) kada pozicija biljne jedinke nije dozvoljavala pravilan razvoj krošnje. To se najviše odnosi na drvorede koji su podignuti na uskim i jako uskim potezima i na biljke koje su sađene previše blizu objekata ili uklještene između njih celom svojom visinom, što je i izazvalo nepravilan razvoj krošnje. Uvođenjem ove mogućnosti pokrovnost se određuje sa manjim učešćem greške, te ukazuje isključivo na premer i stanje biljke, a ne na uslove lokacije.

.2.2.

Izračunavanje realne površine grupacije biljaka

U slučaju većih površina pod biljkama, konkretnije u slučaju gupacija žbunja, perena, cvetnjaka i dr., odnosno svuda gde nije bilo moguće obraditi pojedinačne biljke, premer je programski olakšan uvođenjem sumara za površine:

Pž (m) = (n=i+1) Σ

(n)

fi (m)

Neophodnost ovakvog pristupa se zasniva na činjenici da je svaki početak rada na izradi osnovne baze podataka Katastra zelenih površina oterećen neažurnim podlogama. Svakako da je rešenje jednostavno – pre početka rada mora se snimiti celo područje za koje se radi Katastar kako bi se postojeće podloge ažurirale. Međutim u praksi ovakav slučaj je dosta redak pošto direktno zavisi od finansijskih mogućnosti naseljenog mesta. Zato je ovde i obrađen „analogni“ metod izrade i ažuriranja podloga, a u skladu sa tim i određivanja površina (o ovome je više rečeno u okviru prblematike izrade Katastra).

5

Nataša Špica, dipl. ing.

Problematika i pravilnik za izrade Katastra zelenih površina

Na terenu se upisuju dimenzije za uočene geometrijske oblike (a, b, c) koji sačinjavaju jednu grupaciju, bez direktnog računjanja (Slika 4). Dimenzije se uzimaju na osnovu uočenog geometrijskog oblika (prečnik, poluprečnik, obe stranice i td.) i upisuju u analognu tabelu. Pritom se pod dimenzijama podrazumevaju rastojanja između krajeva grana na suprotnim stranama posmatranog dela grupacije. Nepravilne površine (d) se izračunavaju direktno na terenu i posebno upisuju, kako bi se proverile nakon izrade podloga i premera površine sa podloge sa ciljem uklanjanja moguće greške. To znači da se gore navedena formula koristi za izračunavanje svake grupacije posebno. Ovo dodatno opterećuje sve tipove tabela, ali ne predstavlja veći problem u slučaju digitalnih tabela pošto čak i jednostavni programi podržavaju ovakav pristup izračunavanja (npr. Exel). Normalno, primena ove formule zavisi od zahtevane preciznosti i tehničke podrške. Tehnička podrška pritom podrazumeva ažurnost podloga, postojanje digitalnih podloga, opremljenost službe zadužene za izradu Katastra javnih zelenih površina (ili uopšteno zelenih površina) instrumentima za određivanje površina (npr. planimetar ili digitalno), način ažuriranja podloga (analogno, geodete ili JPRS) i td. Svakako da je najbrži način određivanje površina sa digitalne podloge, ali kada je nema ili kada ni ona nije ažurna, opet se sve svodi na tačnost premera i ucrtavanja na terenu, odnosno na izradu analognih podloga i tabela. Pokrovnost grupacije (Pkž) se određuje po istom metodu kao i kod drveća, a realna površina (Rpž) se dobija po istoj formuli kao i za krošnje drveća.

Slika 4.

Određivanje površine grupacije biljaka

a

b

c

d

Rpž (m) = Pž (m) x Pkž (%)
Dalje se koristi i za izračunavanje koliko nedostaje od grupacije, odnosno površine za popunu (Ppž) po formuli:

Ppž (m) = Pž (m) – Rpž (m)

6

Nataša Špica, dipl. ing.

Problematika i pravilnik za izrade Katastra zelenih površina

U sve tipove analognih tabela unose se samo podaci premera i pokrovnost grupacije, a skoro sva izračunavanja se vrše u digitalnim tabelama. Svakako da je unos podataka omogućen tako da predviđa svaku situaciju na terenu, pa čak i direktno izračunavanje nepravilnih površina. Metod se primenjuje za sve tipove grupacija koje se nalaze na jednom segmentu ili podsegmentu. Na kraju se računa ukupna površina pod svim grupacijama biljaka (UPg) čija se vrednost prenosi i dalje koristi.

UPg (m) = (n=i+1) Σ

(n)

Pži (m)

Pokrovnost u ovom slučaju ne može da nagovesti visinu ocena kondicije i opšte ocene, ali može da nagovesti visinu ocene dekorativnosti. Podatak može da se koristi i za određivanje potrebne količine sadnog materijala za popunu ili za zamenu (Qž)., preko formule u koju su uključeni i normativi sadnje vezani za količinu biljaka po jedinici površine za svaku pojedinačnu vrstu. To nije predmet izrade Katastra javnih zelenih površina, već korisničkih programa iz okvira implementacije rezultata Katastra u poslovanje preduzeća. Po zahtevu krajnjeg korisnika može se proračunati, po formuli gde n predstavlja normativ sadnje po jedinici površina za svaku biljnu vrstu: Qž (kom.) = Ppž (m2) x n (kom./m2) Treba napomenuti da se može pojaviti slučaj da su grupacije žbunja previše male za ovakav pristup obrade (zauzimaju manje od 1 m2) ili su razbacane po površini u vidu pojedinačnih biljaka. Ovakve situacije mogu da nastanu iz sledećih razloga: • • biljke (1 ili više njih) su tako i planirane na osnovu Glavnog projekta ili su tako prikazane na podlozi koja se koristi za izradu Katastra, izražena je jaka redukcija površine usled propadanja biljaka ili promene namene dela površine (travnjak, izgradnja kioska, trotoara, šahte i td.) pri čemu ostatak grupacije ipak nije uklonjen, a postoje fizički dokazi da je površina bila veća (npr. ostaci biljaka, da se površina i dalje obrađuje i dr.), naknadna sadnja uglavnom od strane fizičkih lica (razlozi su većinom estetske prirode), što uglavnom nije evidentirano ni na podlozi niti u okviru Glavnog projekta (ukoliko je on dostupan), izraženo propadanje biljaka u grupaciji usled neprilagođavanja uslovima lokaliteta što se može uočiti u slučajevima kada postoji Glavni projekat

• •

Svakako da programski ovakvi slučajevi ne mogu da remete postupak koji je ovde objašnjen. Ali u okviru analognih tabela mogu (normalno) da se pojave neispunjene ćelije, a primedba bi mogla da postane preopterećena podacima. Pošto je broj ovakvih slučajeva mali nije neophodno da se izrade nove tabele.

7

Nataša Špica, dipl. ing.

Problematika i pravilnik za izrade Katastra zelenih površina

.2.3.

Izračunavanje realne površine travnjaka

Da bi se dobila realna površina travnjaka prvo se određuje ukupna površina posmatranog segmenta. Postupak određivanja ukupne površine segmenta (PSi) je isti kao i za žbunje. Podatak je opšteg karaktera i mora da stoji u zaglavlju svakog tipa analognih i digitalnih tabela. Od ukupne površine segmenta oduzimaju se ukupne površine pod grupacijama biljaka (UPg) i površine pod deblima drveća (UPd1,3). Dobijena vrednost se tretira kao ukupna površina pod travnjacima (Pt).

Pt (m) = PSi – UPg - UPd
Površina koju zauzimaju debla drveća (UPd1,3) predstavlja ukupnu površinu koju svo drveće zauzima na travnjaku a ne realnu površinu krošnji drveća. Ova površina može da se izračunava na više načina, što zavisi od zahtevane tačnosti i daljeg korišćenja podatka, o čemu je ranije bilo reči. Određivanje realne površine travnjaka (Rpt) vrši se nakon unosa podataka za ukupnu površinu pod deblima drveća i grupacija biljaka na posmatranom segmentu ili podsegmentu i unosa pokrovnosti travnjaka na segmentu ili podsegmentu. Pokrovnost travnjaka (Pkt) je orijentacionog karaktera i opterećena je većom greškom nego ostali tipovi pokrovnosti pošto se često radi o velikim segmentima.

Rpt (m) = Pt (m) x Pkt (%)
Realna površina travnjaka koristi se za izračunavanje površina za popunu, što dalje korisnici mogu da upotrebe za sagledavanje koliko će se površina travnjaka obnavljati (popunjavati) setvom, a koliko busenovanjem. Površina za popunu (Ppt) dobija se po istoj formuli kao i površina za popunu grupacija biljaka.

Ppt = Pt - Rpt
ili

Ppt (m) = Rpt (m) x (1– Pkt (%))
U slučaju travnjaka pored pokrovnosti uveden je i podatak koji je dodeljivan za procenu zakorovljenosti postojećeg travnjaka (Pzt), koja se takođe izražava u procentima. Ona je orijentacionog karaktera te je još više opterećen greškom, pošto se dosta zasniva i na subjektivnosti. Uvedena je sa ciljem da se rasterete primedbe kao i da se istovremeno dobije podatak o podsejavanju (Ppst). Pošto jedino travnjaci nisu ocenjivani ovo je ujedno postao podatak koji zajedno sa pokrovnošću ukazuje na estetsku vrednost travnjaka i delimično na stanje u kom se nalazi.

8

Nataša Špica, dipl. ing.

Problematika i pravilnik za izrade Katastra zelenih površina

Ppst (m) = (Rpt (m) - Ppt (m) ) x Pzt (%)
U zavisnosti od kategorije zelene površine, načina uređenja i uslova lokaliteta, pod travnjacima se mogu u izvesnim slučajevima smatrati i biljne vrste koje su korišćene kao pokrivači tla na većem delu segmenta ili podsegmenta. Ukoliko se radi o velikim površinama koje su teško sagledive pokrivači tla se posmatraju kao zaseban deo pa čak i podsegment koji se obrađuje isto kao travnjak. Ukoliko zauzimaju manje površine (najviše do 500 m2) posmatraju se kao grupacija biljaka te se na taj način i obrađuju. Ovaj pristup je usvojen kako bi se što tačnije obavio premer i kako ne bi došlo do zabuna pri kasnijem korišćenju podataka (npr. izračunavanja potrebne količine biljaka ili repromaterijala-semena za popunu).

9

Nataša Špica, dipl. ing.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->