Curriculum vitae Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e) !elefon(oane) $a%(uri) &'mail(uri) Naţionalitate('tăţi) (ata na terii )e%

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Nume, Prenume (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
Număr imobil, nume stradă, cod po tal, localitate, ţară (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) "obil# (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Locul de muncă vizat / (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile Domeniul ocupaţional E!perienţa profesională
Perioada $uncţia sau postul ocupat Activităţi i responsabilităţi principale Numele i adresa anga,atorului !ipul activităţii sau sectorul de activitate "enţionaţi separat fiecare e%perienţă profesională relevantă, *ncep+nd cu cea mai recentă dintre acestea. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Educaţie "i formare
Perioada -alificarea / diploma obţinută (isciplinele principale studiate / competenţe profesionale dob+ndite Numele i tipul instituţiei de *nvăţăm+nt / furnizorului de formare Nivelul *n clasificarea naţională sau internaţională (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) "enţionaţi separat fiecare forma de *nvăţăm+nt i program de formare profesională absolvite, *ncep+nd cu cel mai recent. (vezi instrucţiunile)

#ptitudini "i competenţe personale
.imba(i) maternă(e) .imba(i) străină(e) cunoscută(e) Autoevaluare
Nivel european (*)
Ascultare

Precizaţi limba(ile maternă(e (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile)

$nţele%ere
-itire Participare la conversaţie

&orbire
(iscurs oral

'criere
&%primare scrisă

Limba Limba
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Pagina / ' -urriculum vitae al Nume Prenume Pentru mai multe informaţii despre &uropass accesaţi pagina# /ttp#//europass.cedefop.europa.eu 0 -omunităţile &uropene, 1223 12242415

vezi instrucţiunile) (escrieţi aceste competenţe i indicaţi conte%tul *n care au fost dob+ndite. (6ubrică facultativă. (6ubrică facultativă. vezi instrucţiunile) (escrieţi aceste competenţe i indicaţi conte%tul *n care au fost dob+ndite.eu 0 -omunităţile &uropene.-ompetenţe i abilităţi sociale -ompetenţe i aptitudini organizatorice -ompetenţe i aptitudini te/nice -ompetenţe i aptitudini de utilizare a calculatorului -ompetenţe i aptitudini artistice Alte competenţe i aptitudini Permis(e) de conducere (escrieţi aceste competenţe i indicaţi conte%tul *n care au fost dob+ndite. (6ubrică facultativă. (6ubrică facultativă. vezi instrucţiunile) contact. care nu au fost menţionate anterior. vezi instrucţiunile) Pagina / ' -urriculum vitae al Nume Prenume Pentru mai multe informaţii despre &uropass accesaţi pagina# /ttp#//europass. (6ubrică facultativă. referinţe etc. vezi instrucţiunile) Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile. de e%emplu# persoane de #ne!e &numeraţi documentele ane%ate -7'ului. (6ubrică facultativă. vezi instrucţiunile) "enţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere i categoria. (6ubrică facultativă. vezi instrucţiunile) (escrieţi aceste competenţe i indicaţi conte%tul *n care au fost dob+ndite.cedefop. (6ubrică facultativă.europa. 1223 12242415 . vezi instrucţiunile) (escrieţi aceste competenţe i indicaţi conte%tul *n care au fost dob+ndite. vezi instrucţiunile) (escrieţi aceste competenţe i indicaţi conte%tul *n care au fost dob+ndite. (6ubrică facultativă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful