A piszê jak zawsze o tym, co le¿y mi na sercu, co mnie boli, spaã nie pozwala i ¿yã nie daje w spokoju

. Wiem zaœ ze ¿yciowego doœwiadczenia, i¿ w medycynie cuda zdarzaj¹ siê o wiele czêœciej, ni¿ w moim Koœciele Rzymskokatolickim, do którego wù¹czony zostaùem zaraz po urodzeniu w Czeladzi we Wigiliê 1953 r. W nauce i w tradycji Koœcioùa œwiêtego, wyrzuconego przez ¿ydokomunê Gomuùki, Moczara i Cyrankiewicza ze szkóù akurat w dniu rozpoczêcia przeze mnie nauki w szkole podstawowej, wychowany zostaùem tak samo, jak drzewiej szlachta polska rodzona byùa i wychowywana w etosie szlacheckim, ¿yùa na co dzieñ w obliczu wartoœci niezbywalnych, stanowi¹cych fundament norm i zachowañ, obyczaju przejêtego w XIX w. przez Narodowców za swój, polski. Wartoœci okreœlaj¹cych nie tylko na Górnym Úl¹sku odrêbnoœã ludzi mówi¹cych i czuj¹cych po polsku. Inn¹ od ¿ydowskich i niemieckich s¹siadów to¿samoœã narodow¹, na któr¹ skùadaj¹ siê i sposób ¿ycia i charakter swojski, porywaj¹cy do wspólnego œpiewania po polsku w setkach chórów, do zrzeszania siê w tysi¹cach stowarzyszeñ, kóùek zainteresowañ, do czytania codziennego gazet i pisania po polsku ksi¹¿ek, do chwytania za broñ i stawania w jednym szeregu w czasach trzech Polskich Powstañ Úl¹skich i przed oùtarzem Jezusa Chrystusa do wspólnej modlitwy w chwilach trwogi.

Home

Edition

Eu

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

Prze¿yùem ju¿ nieco; zdawaã by siê mogùo: za kilku Polaków, zaœ za kilka godzin odbieraù bêdê z kliniki we Wiesbaden, by przewieêã do jego mieszkania we Frankfurcie nad Menem, mùodszego ode mnie kolegê, u którego przed kilkunastu miesi¹cami wykryto nagle, ze ùzami w oczach u polskiej lekarki w Niemczech, która trzymaùa w dùoniach wyniki badañ krwi, bardzo powa¿n¹ chorobê. Przed kilku zaœ dniami wyl¹dowaù znowu w klinice, aby ul¿yã cierpieniom, w której przed rokiem operowano mu trzustkê. Modlê siê w intencji uzdrowienia chorego, bo có¿ wiêcej pozostaùo przyjaêni i gùêboko wierz¹cemu w Pana Boga czùowiekowi?

ch

es

M ag

az i

n

SO

Buy RoboPDF

W

Written by sowa (») today at 00:03 in category Tradycja, read: 7×

A

VETO FO325 Stefan Kosiewski 20140330 NIE dla likwidacji Muzeum Gornoslaskiego ZR ZECh

Bar padù... - jaka¿ to lektura zaczyna siê, Rybko tymi sùowy? Nina tùumaczyùa profesorowi filozofii Uniwersytetu w Bari ka¿de moje sùowo, które miaùem do powiedzenia od siebie w zwi¹zku z tragicznymi dniami strajku gazowego w Sosnowcu, o którym nie tylko pisaùem kilkakrotnie jako dziennikarz do tygodnika Solidarnoœã Jastrzêbie ale i jeszcze wspieraùem ten strajk m.in. jako rzecznik prasowy, co zostaùo z uznaniem odnotowane w teczce SB, sprawy operacyjnego sprawdzenia o kryptonimie "Literat", obok ogólnej oceny wystawionej figurantowi: "...W okresie dziaùalnoœci w NSZZ "Solidarnoœã" S. Kosiewski byù bardzo aktywnym czùonkiem tego¿ zwi¹zku. Wykazywaù radykalne pogl¹dy w stosunku do czynników partyjnych i administracyjnych PRL oraz socjalistycznych uwarunkowañ spoùeczno-politycznych w kraju. Odzwierciedlaùo siê to szczególnie w jego wypowiedziach i publikacjach..." IPN Ka 043/ 778. Wspominam o tym, poniewa¿ Buzek nie chce otworzyã swojej teczki, ¿eby nie wyszùa na jaw przed Narodem Polskim jego haniebna przeszùoœã ubecka.

Home

Edition

Eu

A tak siê zùo¿yùo, ¿e byùa w Katowicach otwierana wystawa fotograficzna po 20 latach od wybuchu prawdziwej Solidarnoœci i Prezydent Uszok witaù nas po szlachecku we drzwiach gmachu, który Grudzieñ za Gierka zbudowaù jako Centrum Szkolenia Kadr Partyjnych. I na tej wystawie oprócz Buzka ze ¿on¹ ewangeliczk¹ byùy jeszcze fotografie ze szpitali 1981 r. i ludzie uwiecznieni na fotografiach, których odwiedziùem naówczas z Waliszewskim, szefem regionu, ¿ycz¹c im powrotu do zdrowia po zatruciu gazem bojowym przed kopalni¹ Sosnowiec przez tzw. nieznanych sprawców.

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

Protest prywatny matki Polki przeciwko kasacji Muzeum w Bytomiu i sprowadzaniu do parteru miasta z piwnicami œredniowiecznymi, w których ja z luboœci¹ wypijam za ka¿dym razem, kiedy tylko jestem z radoœci¹ w Bytomiu, fili¿ankê kawy, jaka by ona nie byùa w smaku; sprzeciw obywatelski i narodowy przeciwko sprowadzaniu kulturotwórczej roli miasta z Oper¹ Sl¹sk¹ i ze szkoù¹ baletow¹, któr¹ skoñczyùa m.in. Nina z ul. Szkolnej w Czeladzi ¿yj¹ca od wielu lat we Wùoszech.

az i

n

SO

Jak mo¿na jeszcze protestowaã? Pyta mùoda osoba, która doù¹czyùa do fejsbuka 27 stycznia 2012 r., a¿eby wyraziã w internecie swój protest przeciwko groêbie likwidacji Muzeum Górnoœl¹skiego w Bytomiu.

Buy RoboPDF

W

A

QR code for this recording:

Barbara Dziuk Radna Sejmiku Województwa Úl¹skiego, która jest przeciwko zlikwidowaniu Muzeum Górnoœl¹skiego, napisaùa 24 marca w Liœcie Otwartym "...do Hierarchów Koœcioùa, do Elit Politycznych, do Autorytetów Intelektualnych, do Ludzi Biznesu, do Ludzi Kultury i Nauki, a nade wszystko do Mieszkañców Województwa Úl¹skiego..." wiele m¹drych zdañ, które dobyùa z piersi Matki Polki, której przodkowie walczyli w Powstaniach Úl¹skich byã mo¿e w jednym oddziale, czy okopie, bok w bok z ojcem pierwszej ¿ony mojego ojca
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Eu

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

Oprowadzam po wystawie 20 lat Solidarnoœci i mówiê ze smutkiem o nale¿¹cych w przeszùoœci do Rzeczpospolitej: Ksiêstwie Bytomsko-Oœwiêcimskim Piastów Úl¹skich, granicz¹cym przez Brynicê na wschodzie z miasteczkiem Czeladê w Ksiêstwie Siewierskim, które byùo do 1946 r. tytuùem do sùawy Biskupa Krakowa, gdy¿ kupiù je sobie i zapùaciù ksi¹dz za tytuù Ksiêcia Siewierza, odebrany mu w 1946 r. bezprawnie przez ¿ydokomunê (zapùaciù wùasnymi pieniêdzmi!), ¿e zamienione zostaùy oba te polskie ksiêstwa ze wszystkimi Ziemiami Rzeczypospolitej le¿¹cymi na zachód od Buga na przechowalnie i sypialnie dla tysiêcy mieszkañców przed ostateczn¹ selekcj¹ i zesùaniem silniejszych organizmów na saksy, nazywane dzisiaj emigracj¹ ekonomiczn¹, przez kolejny, antypolski rz¹d Polski po Magdalence i tzw. okr¹gùym stole.

az i

n

SO

Buy RoboPDF

W

A

chrzestnego, œp. brata mojej œp. Mamy Stefanii, Stefana Kobusa, który zaraz tylko, kiedy na skutek œmiertelnej choroby œp. Cioci Zosi zostaù wdowcem, poœwiêciù siê ze zaanga¿owaniem wyksztaùcenia prawniczego pracy spoùecznej w Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej (AK DS) zapisuj¹c m.in. w Zeszytach Pastoralnych Instytutu AK DS kasandryczn¹ zaiste przestrogê: "Kiedy ju¿ zatracimy œwiadomoœã narodow¹ i w ogóle poczucie bycia narodem (a o to chodzi) - za póêno ju¿ wtedy bêdzie na powrót do przeszùoœci, do tego, co nas ju¿ ponad tysi¹c lat trzyma przy "Tej, co nie zginêùa", do naszych korzeni narodowych". Koœcióù i Swiat, Tom IV. Sosnowiec 1998 ISSN 1425-8935, s.109.

Eu

A¿eby nie ziœciùy siê sùowa strasznej przestrogi stawiamy w Europie na Muzea Regionalne, Izby Pamiêci Narodowej, lokalnie tam, gdzie czùowiek przychodzi na œwiat i ¿yje w godnoœci, jako Polak na Górnym Sl¹sku w Bytomiu, tak samo jak ¿yd w Izraelu, Yad Vashem. Ukryte ¿ydostwo, kryptosyjoniœci u wùadzy w Polsce stawiaã winni na przyjaêñ z Izraelem, jak Marek Mrozowski, byùy Burmistrz Czeladzi, mój kolega z podwórka i z harcerstwa, który nie wiadomo, za co zrobiù Honorowym Obywatelem Czeladzi przewodnicz¹cego stowarzyszenia ¿ydów Zagùêbia, który byù z Bêdzina, bo kiedy zapytaùem byùego Przewodnicz¹cego Rady Miasta, G¹dkiewicza, czy ten czùowiek pomógù stworzyã chocia¿ jedno miejsce pracy w Czeladzi, lub w jakikolwiek inny sposób zrobiù coœ dobrego dla naszego miasteczka, to nie mógù mi za Marka tego wyjaœniã, a ja nie dochodziùem zostawiaj¹c zapytanego sam na sam z retoryk¹ dobywan¹ dzisiaj echem.

ro

pä is

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ch

es

Radn¹ Sejmiku w Katowicach jest Ludgarda Buzek i Buzek Janusz Jan jest radnym i 20 innych osób z Platformy Obywatelskiej, któr¹ zaùo¿yù Mosze Brandwajn, który jako Andrzej Olechowski robiù dla Sùu¿by Bezpieczeñstwa pod kryptonimem TW "Musk" a dawaù pewnie na wszystkie strony tak samo, jak dawaù Kukliñski i jak obecny Marszaùek Senatu, syjonistyczny bojowiec z 1968 r. dawaù jako KOR-owiec Stasi i majorowi Hodyszowi z KWMO w Gdañsku, jeœli wierzyã sùowom Prezydenta Lecha Waùêsy, który mo¿e zaœwiadczyã, bo wygraù w s¹dzie ju¿ z nie jednym ukrytym ¿ydem Wyszkowskim (od miasta Wyszkowa nazwisko urobione).

M ag

az i

n
Buy RoboPDF

SO

W

A

Home

Edition

Eu

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

Gdyby zatem radni Platformy Obywatelskiej o nazwisku ¿ydowskim Buzek a tak¿e innym, dwadzieœcia dwie w sumie osoby (jak tramwaj 22 z Czeladzi do Bêdzina) z partii PO Protasiewicza (Heil Hitler) i Buzka (TW "Karol", TW "Docent" itd.) na Majdanie w Kijowie do spóùki z Kaczyñskim (Spóùka Srebrna) porywaj¹cych do boju 101 zastrzelonych Ukraiñców tylko po to, a¿eby Kliczko oddaù walkowerem wùadzê na Ukrainie w rêce oligarchy Poroszenko, nie wiedzieli jak zlikwidowaã Muzeum Górnoœl¹skie... Ups, przejêzyczenie, powiadam: nie wiedzieli jak protestowaã na widok wê¿a o rozszczepionym jêzyku, którego Moj¿esz nakazaù zawiesiã ¿ydom chorym na kiju, aby odchodziùy od nich zùe myœli, koùtuny jako i choroby na sam widok œmiercionoœnego gada, to przecie¿ katolicy i ewangelicy mog¹ siê ze sob¹ dogadaã jak Polak z Polakiem i daã ksiêdzu i pastorowi na wspólne nabo¿eñstwo ekumeniczne, modùy w Piekarach Úl¹skich w intencji opamiêtania siê radnych Sejmiku Úl¹skiego, którzy chcieliby zlikwidowaã Muzeum w Bytomiu a mo¿e i w Raciborzu, bowiem Niemcy za Odr¹ chorzy nie s¹ i dlatego, rozbudowali sobie przepiêknie Muzeum Regionalne w Görlitz, w którym nauczaj¹ dorosùych i dzieci niemieckie o Úl¹sku, chocia¿ maj¹ w innym landzie i mieœcie Oberschlesisches Landesmuseum.

M ag

az i

n

SO

Buy RoboPDF

W

A

Albo w mùodoœci, jak¿e odmiennej, jak¿e ró¿nej od wszystkich wspomnianych powy¿ej ¿ydokomunistów, czy kapusiów SB, z którymi chêtnie spotka siê ka¿dy bez urazy we wspólnym Dziele Czynienia Dobra. Mo¿e jeszcze i Ninê nale¿y wci¹gn¹ã na czùonka tego Komitetu Honorowego do Obrony Polskoœci w Bytomiu i Prezydenta Uszoka i tego Wùocha, Profesora Filozofii, z którym nie musiaùem rozmawiaã o banalnoœci zùa, bowiem starczyùo rzuciã okiem na okùadkê ksi¹¿ki z nazwiskiem Hannah Arendt, któr¹ zabraù ze sob¹ na podró¿ do Polski, jak inni ludzie zabieraj¹ w kieszeñ rozmówki, a ja zabraùem ze sob¹ na polityczn¹ emigracjê do Niemiec literack¹ formê gawêdy polskiej.
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Eu

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

az i

Oprócz wspólnych modùów, jak jp2 to robiù z szamanami, mo¿na tak¿e powoùaã Komitet Honorowy na rzecz Obrony Polskiej Obecnoœci Kulturowej w Bytomiu i zaprosiã do tego komitetu imiennie, tradycyjn¹ poczt¹ listami poleconymi, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, Pani Barbaro (Barbóreczko, Barbórko) wszystkie te lubiane przeze mnie i szanowane osobiœcie Osoby, które ma Pani na myœli (Hierarchów Koœcioùa, Elity Polityczne, Autorytetów Intelektualnych, Ludzi Biznesu, Ludzi Kultury i Nauki); no, sam ju¿ nie wiem mo¿e i Tadzia Kijonkê, Tadzia Siernego, szefa Wydawnictwa Úl¹sk i Prof. Malickiego, szefa Biblioteki Úl¹skiej i Prof. Kisiela z Uniwersytetu Úl¹skiego i Arcybiskupa Skworca, o którym kolega mój zwi¹zkowy, Kazik Switoñ wyra¿a siê z u¿yciem formy TW "D¹browski", ja zaœ mam tego grzesznika tak samo jak mojego Biskupa Limburga za bardzo dobrego katolika, bo czy¿ Poeta Polski jest bez skazy na staroœã?

n

SO

Buy RoboPDF

W

A

Andrzej Sùowiñski Anna Szmigiel

Anna Lepszy-Wierzchowska Barbara Beldzik

M ag

Barbara Dziuk

Bernhard Saumweber Hubert Prêtkiewicz II Jerzy Kopciñski Laura Klekocka

Caesar Posylek Izabela Iskra

es

Jacek Kêdzierski

az i

Anna Sikorska Barbara Smaczny

David J Prabakar Jerzy Dyba

Eu

Malgorzata Rozyc

ro

Leszek Mikrut

Dembiñski

Margaret Rutkowska Paweù Szklarski Sylwia Chmiel Teresa Gaùczyñska Witold Kowalewski
Home

pä is

Marek Styrczula Mini Kultura Piotr Pietrasz Szot Roman Ula Duda Wojciech Noworyta

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ch

Jolanta Zygma

Lech Klekot Ludwik Poloczek Marcin

n

Adrian Dzienisiewicz

Alfred Michalak

Andrzej Skotnicki

SO
Buy RoboPDF

Zostawiaj¹c Pani¹ z Panem Bogiem, wymieniam nazwiska Ludzi Dobrej Woli: Znajomi, którzy lubi¹ stronê NIE dla likwidacji Muzeum Górnoœl¹skiego

W

Póki co, od wczoraj do Komitetu Obrony Polskiego Dziedzictwa Narodowego w Bytomiu, który trzeba jeszcze tylko erygowaã, wywoùaùem niejako kilkudziesiêciu przyjacióù z fejsbuka, którzy poparli imiennie Polkê woùaj¹c¹ o pomoc w Potrzebie.

A

ro

pä is

Na ziemiach natomiast etnicznie polskich niezdrowi na umyœle faszyœci podaj¹cy siê za narodowoœã œl¹zack¹ wyst¹pili z wiernopoddañczym listem do Putina, który to list skazuje Ruch Autonomii Úl¹ska, niedawnego koalicjanta rodziny Buzków na Platformie Brantwajna, Piskorskiego i Tuska w Sejmiku Úl¹skim, jeœli nie na po¿arcie przez czeluœã piekieln¹, to chyba na schowanie jako chazarskiej szabelki do damskiej pochwy na katowickim bruku.

ch

es

M ag

Eu

248 osób ma Ciê w krêgach Krêgi rozszerzone - 20:34

Mamy nadziejê, ¿e Wasza Ekscelencja przeka¿e nasz¹ proœbê wùadzom Federacji Rosyjskiej, aby w swoich poczynaniach uwzglêdniùy odrêbnoœã Úl¹zaków od Polaków oraz uwzglêdniùy fakt, ¿e nie mamy wpùywu na poczynania wùadz polskich, które s¹ z natury antyrosyjskie i rusofobiczne. Ýycie z ci¹gùym zagro¿eniem, zwùaszcza atomowym nie nale¿y do przyjemnoœci, dlatego te¿ prosimy o przekazanie naszej proœby wùadzom Federacji Rosyjskiej o niekierowanie ewentualnych rakiet z gùowicami j¹drowymi w kierunku terytorium Úl¹ska. za Zwi¹zek Ludnoœci Narodowoœci Úl¹skiej Rudolf Koùodziejczyk Andrzej Roczniok
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az i

n

Stefan Kosiewski

SO

Tak wiele jest sposobów na wyra¿enie protestu, ¿e gùowa mo¿e zaboleã tego, kogo trzeba. Albo inaczej mówi¹c: zaboli z pewnoœci¹ kieszeñ tego, kogo nie trzeba w ¿yciu publicznym Polski, Ukrainy, czy Rosji, która ostatnio zaprosiùa rzeczowo Ukraiñców do rozwi¹zania zbankrutowanego pañstwa w drodze zwykùego konkursu oraz do zawi¹zania z Rosj¹ zdrowej federacji na ziemiach etnicznie rosyjskich.

Buy RoboPDF

W

A

II. Po wypeùnieniu 6. uczynku miùosiernego, co do ciaùa: Chorych nawiedzaã (w naszym wypadku: przywoziã z kliniki do domu).

Tak wiele jest sposobów na wyra¿enie protestu, nie tylko przeciwko Putinowi, któremu kapitaù oligarchów zbyt szybko uciekaù w ostatnich latach z Rosji za Abramowiczem i Bieriezowskim, ¿e trzeba byùo w koñcu coœ z tym zrobiã. No i policja angielska stwierdziùa po prostu tak samo, jak we Warszawie, ¿e skrawek apaszki sam siê powiesiù na prêcie bokserskim, do którego przymocowany byù prysznic w ùazience oligarchy, a poza tym zmarùy naturalnie cierpiaù na depresje i nostalgiê za Rossij¹ Matk¹ a na dodatek miaù skryte myœli samobójcze - zdaniem córki, z któr¹ od lat nie utrzymywaù kontaktów we Wielkiej Brytanii i w ogóle êle widziaù na oczy przed œmierci¹, jak Gomuùka przed odsuniêciem go w odstawkê przez Gierka w zmowie z Jaruzelskim. Tak wiele jest sposobów dla wyra¿enia protestu, np. przed odpùywem kapitaùu do Szwajcarii: Putinowi wystarczy wyzwoliã Krym, albo nie wyzwolon¹ jeszcze czêœã Kuryli. Obama natychmiast zablokuje konta w banku tym, co wywo¿¹ z Rosji kasê, której nie maj¹ w Rosji do opodatkowania. Za wszy na Zachód ¿yd nie wyjedzie i nie na¿re siê w St. Moritz kawioru chiñskiego w cenie po 3 tys. EURO za kilo, tzn. za koszt
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Eu

Albowiem bywa i tak, ¿e mùody aktywista ciaùa dla zwrócenia na siebie uwagi Zachodu (czytaj: dla paru groszy) zasznuruje sobie usta sznurkiem od snopowi¹zaùki w proteœcie przeciw Putinowi, albo na Placu Czerwonym w Moskwie przybije wùasnego penisa do bruku przed kamerami, a¿eby zaprotestowaã przeciwko re¿imowi, który uùaskawiù przed igrzyskami decyzj¹ prezydenta dwie mùode bojówkarki demokracji odsiaduj¹ce karê wiêzienia za to, ¿e przed ikonostasem w przestrzeni sakralnej cerkwi znalazùy sobie miejsce dla wyra¿enia obscenicznego protestu skierowanego nie przeciw brodatemu starcowi w koronie arcybiskupa Koœcioùa Wschodniego, który nie idzie jednak w zaparte, jak TW "D¹browski" w Katowicach, lecz ukorzyù siê przed Panem i wyznaù na spowiedzi publicznej grzech antykoœcielnej wspóùpracy z KGB.

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

az i

https://plus.google.com/u/0/116748846165184263175/posts/3uXBLkSLRaJ

n

Skandaliczny list Úl¹zakowców do Rosji! Skaml¹ o uznanie odrêbnoœci Úl¹ska od "rusofobicznej Polski" i "niekierowanie rakiet" w ich stronê wpolityce.pl

SO

Buy RoboPDF

W

Zwi¹zek Ludnoœci Narodowoœci Úl¹skiej jest powstaù w 1996 roku. W latach 1997– 2004 pracami Komitetu Zaùo¿ycielskiego kierowali Jerzy Gorzelik, Rudolf Koùodziejczyk

A

Eu

W etosie szlacheckim natomiast, przejêtym przez Naród Polski za wùasny jest sùowo: veto. Nie pozwalam, nie wyra¿am zgody na kastrowanie Bytomia. Siebie mog¹ wymisiaã, jeœli ma im to w czymkolwiek pomóc. Naród Polski ma pozostaã nie naruszony w istocie, zdrowy.

ro

pä is

Na Ukrainie jest honorowe moczodastwo sposobem na osadzenie u wùadzy oligarchy. Na Sùowacji demokratyczne wybory. W Polsce jest czùowiek ze sztucznym penisem, który robi za przygùupa w Parlamencie kasuj¹c jak Zyrinowski, który robi w Moskwie za opozycyjnego polityka. Jest Komorowski ¿onaty z córk¹ ¿ydów i ubowców o sùu¿bowym nazwisku Dziadzia i jest szlachciura ¿ydoski z Kurwinów Kurlandzkich, który na znak protestu przeciwko Lechowi Waùêsie pcha wùasne dziecko do koryta w Brukseli, jak ¿ydy Baalowi oddawaùy wùasne dzieci i pokùon.

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ch

es

Z Panem Bogiem Z Frankfurtu nad Menem mówiù Stefan Kosiewski http://shoudio.com/user/sowa/status/12397

NIE dla likwidacji Muzeum Górnoœl¹skiego

M ag

az i

n

SO

Buy RoboPDF

W

jednego noclegu pary Nowych Ruskich w piêciogwiazdkowym hotelu w Davos. Niech jad¹ do Soczi i tam pùac¹ swoim po 400 EURO za godzinê lekcyjn¹ zje¿d¿ania z górki na nartach po œniegu. To siê nazywa w biznesie rozkrêcanie popytu na rynku wewnêtrznym.

A

http://sowa.quicksnake.org/Tradycja/VETO-FO325-Stefan-Kosiewski-20140330NIE-dla-likwidacji-Muzeum-Gornoslaskiego-ZR-ZECh

Home

Edition

Eu

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

az i
Buy RoboPDF

n

SO

W

A