P. 1
MoeMaKa Daily e Newspaper - 24th OCT 2009

MoeMaKa Daily e Newspaper - 24th OCT 2009

|Views: 65|Likes:
Published by Moe Ma Ka
MoeMaKa Daily e Newspaper - 24th OCT 2009
MoeMaKa Daily e Newspaper - 24th OCT 2009

More info:

Published by: Moe Ma Ka on Oct 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2009

pdf

text

original

MoeMaKa Daily – e Newspaper – October 24, 2009

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San Francisco,
CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 1 of 13
otoo oqc_ oocto5 - oæ5ooo5 _g _oo_
_oooo5 oo`ooo_oc ægoo5t oootOooog
ooæcc kicnews.org
oæ5ooo5o _g. _oo_

Oct-_oqo5qoco _ooo_o_¸oc ooq_
oq5gooo¸5æo¸qoc otoo`ooooo_oco5tg5 ægo
o5to_t ooot_ot __t o¬g5ggoo_o ooæcco
ccotoggo_¡

æo_ooo5oo _ooo_o_¸oo_to “æoootoco
otoo`oooæo_o5toooo¡ æoo oo5
ooo¸5ctoqtoooo¡ ooocotq ootoco5o
o_o5oq_ooo¡ otoo5oOoo¡ ooo5o o
oo¸ct_oto¡ o¬g5go oooo5 _oooootgo
oo`o5t_o”o oo`ooo_oc_ot_ot o¸ct ooæcco
o_o5o_¡

octo otoo`oo_octo5 oo`ooæo_oco oooooæ
(_og)ooo5to_to _ooo_o_¸. oo ogoooæqtg
æc5tæooqto¸5toc æo_o5g5o
oooo5co5o_ oooco to5 ooo oc_o_o_ot
_oqooogoo5o_oc ooo¸g5o
oo`ooo5t_oct_oco_o qtcooo¸5to o_o5_o o_¡

Oo ooocoto ooo¸oo5oooo o
oooooæooo5to5 Ooo_oto5t_ot æooc
o¸qgcoo_ æogcocoo5tac æo¸_tooto_to
Ooqo5 æo¸_to5to5 oo¸ct_ot ooot o5too_o
oooc o5tog5o_o_gooo_to ooo o_o5o_¡

“æogoo5ooto og_tc5too5o_o5¡ ooo5o
ooocoto oc_o_oo5too¡ æo` o _oqooo5ogoo5
oo`ooo5o5oo_ot ooo¸_ot Ooo_oto5too¡
æoæoo ocoo5t acoo5oOo oo5o¸5toooo
oo¸ct_otoooo¡ ooqtoo o_ooO5oo5 o¬g5go
ootgo ooooo¡ æ_o5tæo¸_tootooo5oo
q_tq_toqtogooo”o oo_¡

oogæo¸qoc otoo`ooo_oqg5ooooc
o_ooo¸ _oooqto5to5oc o5t_ocO5t _ot
æoo`ooocot ooo¸oo5oooo o
oooooæooo5to oototogooto_o5ct og o_¡

oo otoo`ooo_oqg5o5 _ooo_o_¸. æoo(g)goooo
æocqoo_o ooo¸5ctoqtæqtoc _oc_ot gooogoooo
o5tootoooooco oooooæ(_og)o oooooqo
oqæog o_o oooooæ æoctæoctac
qtcooo_to o_o5_oo¸oæg ogo_¡

gqoqo5 oto¸o. cæco¸oto5to¸5t æoo_o_
otooæoO5ooo5. gqoq
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
MoeMaKa Daily – e Newspaper – October 24, 2009

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 2 of 13
oæ5ooo5 _g. _oo_

gqoq_o_¸cqg cæco¸ æog5ctocoococ oo5c c5
_o_oqo_ ogto_ocooco5t ac æc5to5t oo¸_¸

gqoqoc o¸occot ototo`to`t _oooo5ooqoo_o5c
cæco¸ (ooo oo5oo5ooc¸ Compressed natural gas)
æog5ctoco¸5to o5ooc æo¸q_o_
o_o_ootacoo5o_oc cæco¸ot ooc ac
ooco5to¸5t g q5goq oqtcoc5coctoqg_ot o_otoo¸q
q_to`to¸o go_o o5too5ctoo¸5to oo_¡

oæ5ooo5o oooooæoct gqoq_o_¸o
o¸occot_oqooo oo5c5 oo¸5o¸o_ot _o_¸oooct
_o_¸qoo¸5tæoo og_oqooogt oocqto¸5t. gqoq_o_¸
ogto_ ooo ooo5cogt oocqto¸5t Ooooqo_¡
Oooc æo¸_tooo¸5t æ_oc gqoq_o_¸oooc
og_oooo_oct. cæco¸oto5to¸5t
oo`oo5cc5_o_gqæoo æq_tot g. g q5go
OOoo_ot oqtcoqgo_o oo¸ggo_¡

æc5to5t oo5ctoo_to “o¸qoo5oo _o_¸Oq æqtot
o5ooo cæco¸oco5 o5tO_o5 ooqo g q5g
oc5cgoo¡ oqoo oo5ctooæoqq oo5cto¸q oo q5g
oo q5g goæO cæco¸_o_o¸qo g q5goo5o
oqo5too5 ægco ococogoo5ot” o oo_¡
gqoq_o_¸ oo5oo5o5_ octoo`ctc Oqtootogt
oo5ooo æo¸qOot ooo_to_t oo_t
“ooco5tooo cæco¸_o_o oqtcoq_ogoo5
oqoctooo ooto5 o5tq_toqo5 oo5oo¡
ogto_oo æoqq o5to¸o5too5 æo¸q o_o5_o5
oc5cgoo” o oo_¡

oocct ogto_ o_too_t “ooc c5toæo`
o5too5ctooo æoqq cæco¸go æo¸qæ_o5_ot
oqtcO5tgo oc¸tq_tq_t oooto o¸qoo5oo
oo5ctoqoo. o¸qoo5ooo_t ægc o5toqo¸
oc¸taqtæocto ootacoo5 oocoo5ctoooo o5to
æ_oqoo5ct_ot æo¸qo goæ5c oo_ooo” o
o_o5oo_¡

qæo æctgo_ _oo_ oacoqto¸co coc_ot gqoq
_o_¸oct o_otoo_ ooco5to¸5tæ5t cæco¸o_o5ctogq
æoctæo¸oococtoo_¡ Oo octoc_ot oq5ooctoc
oo5cc5oc¸t _ocooo5oo_o5c æc5to5to¸5to` cæco¸
o_o5ctoo5_oo_¡ Oo_o5c o5to¸5t cæco¸
o_o5ctoco ooo gooqoo _oqocoo _o_oooo_¡

oooog gqoq_o_¸oc ooco5tac ooco5_
æctog _oo5ctoo¸5 cæco¸ o_o5cto_ot _oco5 cæco¸
æog5ctoc go oo¸5 ococ_ot _oco_¡

gqoq_o_¸oc oocooo oqto¸co coc_ot _gq5g qto`t
o¸occot ggoo_¡ ooo5 oæ5ooo5o oc oqc_
q5goct æoo _oqo_ _oooo5oc _o_o5o_¡

_oo_ oac æoq qæo æctgæo¸ oq_o_oo5o
o_o5ctog¸_ot oq5ooc gqoq_o_o ooo _tc5toot
_o_¸æ_oco5 O5tg_ot _o_¸oo5 c_oco5o5ogtac
o¸occot ggogtoo5 oocOo oto`to5o_o
gqoq_o_¸ooooo¸5to o_o5o_oo_¡


otoooo5Oo ooctæoctæco¸5t
æoo ooo¸5to oo`ctoo5c_ot) ooo¸_ooo5coæt
oco5 _ooogoo5t
æoot_o_oqo_o5ct
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
MoeMaKa Daily – e Newspaper – October 24, 2009

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 3 of 13
oæ5ooo5 _g. _oo_
Ko Maung Aye, where is your umbrella?
æooooo¸5to oo`ctoo5c_ot)
ooooæoct Ooo5o ooctc5ooo5
ooo¸_ooqtog æooooo¸5toqooo o oooqgoo¡
ogo_o_. Oct_o_oo5ooo æc_tæoot
o5too_ooooo ooo5_octæO ooooo.
_o_oo oo æooooo`¡

accoo`ctoo5c qo`ooc oqg5o og ac_o5
oO5tooooo5o æoo _o_oæooooq oæ5tooo
_ocoqg5oo¡ _oqo5_o_o5tooo5 OoOooqoq
oo`ctoo5coo5ct ooo5oo gO5t_ooo
oo`oo5o¸5¡ oo¸_¸o ooo¸_ooqtogo cococc
o_o5_ooo. ogoocto5t_o_o5q æo¸qoqoo o5
_5 q¡ ooo æot_ocoo¸5to oooctc5oo
ootooocooo5oo`¡

æoo oo _o_o`qtoooo _o_oooæoo
oq5oooooct_ot occcoo. æ_cotc5t oo. æq5too.
æ5toogooo. ocoo. æocæogtoo ooaco
o5oqoo Ootoqo ccooo¸_o_oto
o¬_o_o¸to¸_tocooo oOc_ooto5t¡

otooæooo5octo¸5to æ_o_o_ oo5ctoo`goc¡
acc_ootoo o¬Otoo5coooo cc_ oqoto`¡ oac
_oo_ oacæoo o¬Otoo5co ooo¸_ooqtogo
ooto`¡ ooo - oac ooto _oco5oo`
æooo5octo¸5toco¸5. o¬Otoo5coooo
oooo5o ooot_oto ootooogc oooo5cto`oo¡

ooo¸_ooo5coæt oco5 _ooogoo5t
_o_oæooooq oæ5tooo _ocoqo
oq5oooo5oooo5 ooo¸_ooo5coæt _oco`oo¡
o`o_o5c o¬Otoo5co oo_t oto goco`o_o5ct
æoococto`goc¡

ooqo ooctc5ooo5 ooo¸_o_otoo ooo5_o ctO
ootoo¸5ooqoo o¸oa5ot ocO5t_ooo¡

oooogoooo5oo ooo¸_o ooogocoæ5c_oc_t
_oco`oo¡ o q5o_o5 c5ot o ot goæoo gcoto
o¸ccat oo`_ooo¡ oq5o_o ooo¸co ooo¡
ogco_t o¸ccat æoo`ogoæoo oo_ocoqooo
oogoo¡

gcoto`o o5ooo ogooctæoct ætootoq oooc
oot_oo5 oogo`oo¡ ooo¸_ooo5coætæoo
otO5tootoOto ocooo5og¸ æoqq oco5
_ooooooo oo5o ætootoo5 ogtO5toog¸¡

oætootoo oooo_o5co _oqo5oO5oootogtoo
ogo`ocqo ooo5ctooo`oo¡ oo5_o5
ooctc5ooo oqo¸_o5oo5too cco_o5ogto5
o5_oco5too _5_oco5too oo ooctoo
_o5toqg_too¡

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
MoeMaKa Daily – e Newspaper – October 24, 2009

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 4 of 13
o … oqto¸ooqoo
oo5coto
oæ5ooo5 _g. _oo_ !"#$!%&'() *+#,$ -#$!"#$.#$
oqooocto oac_ot _oqoooo ooo5
ocoo5cgcæo_o5ct ogto oooo ot_oo_oo`oo¡
ot_oooo5 æoc æq5to5 go ooo5o ogtoctoo`.
go5o¡ ooooooo¸oo5 ooo5o ocoo5cgc
æo_o5ct ogtoo oooooot¡ ocoo5cgco
oæo_o5cto coooog o_o5o¸co o_o5oo¡
ooqto¸ooæo_o5ct o_o5o oo5 o_ot oooot¡
“co5totooo c`g¸ æao_5 ooo5o oooot¡ c`o
ootoo. æog5cooq ooo5o5” o o_o5o¸c
o_o5ooo oc5too¡ ooo5 oq5oot oqtogooo
oo5oo ooocog5o oo5cotooooco ogtgo
_oco5o`oo5oo¡ ogtoo ooo5
ocoo5cgcæo_o5cto æoo goq_oto5t
ogto¸ooo`o5t oooo og¸ æoooto ocoo`o
o5to¸cootoo¡ oq co5too o_o5o¸cootoo¡ o`q
oac_oto oo`_ot ocoo5c gcæooot gg5o
og5oo5oo`oo¡
og5ooooo ocoo5cgco “oooo5c … cq_oc
oo` o_otot c` octæo_o5ct c5ogtoo _ o_o5ct
ogt_otoq_oo ” o_ot ogtooc c5goooto _oo`oo¡
“c5ooo ootoO5cgo5” o _o5to`ootoo¡
oo5cotooo_t ooqo`ot¡ “oæt c`o_t octæo_o5ct
ogto æo o5o5” o o_o5o5oo`¡

ocoo5cgcq ooo oc_t_oo5o … ¡
ocoo5cgcæo_o5ct. ocoo5cgcq ooo
oc_to_ooo oo æo_o5ct ogtgc oææc (A.I)
æo_o5cto cgo5 _oco`oo¡ oææc oo5 ooo5 g _t
cc_t o_oO5cO5to gtoqtoco _oco`oo¡ _g ootq
ootq5tootoO5c oOoOoo5 go5o`¡ gtoqtoo` oo o
ooo5to _g ootooo oogo`oo¡ ooo5 g _t
ooo5 o_ot. ocOqt q oæ5c_ot_oco o`o¡
æoæOo æooæ_otot _oco o_oto oo5_oc
(oo5oo5oæ5c ) q ocoo¸ct¡ oo5_oco otog¸
ocoo¸ct¡ ooo5 oo5_oco æo5o5ct_o__ot oog¸
oææc gtoqto og5oo`oo¡ ooo5 oo5
æooo5ooooo5oo oo5coto æco OcO5too5¡
ooq ooo ooo5 o_5gog¸ æao_5ooo5oo5co.
ooo5oo æooc oqotaco. ooooo`
oo5oqcootooo oqot ooo5ooo æ_ocq
oo¸otogo`oo5oo¡ æo oææc oo
ooo5gtoo_t ocoooo¸_t ooo5 oooo_ot
oo¸5cg5oo5cto cootcg5 oqg5ootoco
_oco5oo5o5oo`¡ æoæo¸qo5 oo5coto o
oooogogco5 ogoooo5 goo oo_oo¸q _oco`oo¡
æoo … oooootot¡ “ogoooo5” o5oo5to
oooogogco ocoo¸ct oooo ooootq
go_oco oOoot o5oootæc oqg5oo oææco5
_oco`oo¡ O5to` … O5to` … ogto¸co5 ogtgo5o
ocoo5cgc æo_o5ctoo¡
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
MoeMaKa Daily – e Newspaper – October 24, 2009

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 5 of 13

oææc oo ooo5 gtoqtooto5 oo5cotog¸
æao_5o_ æcæoo`ctoo æ5tot _oqocto5 cc_t
oc_t_oc_oo`oo¡ ocoo¸ct gogco`goo5
ooootq gogcoo5too. c5ogtog5oo _oco
_ocOqtoqt (OqtOqt ootoo ). oqtoqtO qt.
oo5oo5oæ5c. ot_o_ co ocoo¸ctoo. oqto¸og5oo
_oco oo¸oæ5ccto. oo`_tooo. _o5t_oto ocoo
oææco5 cgooot og5coo oo_ot æao_5
ocoooo coot oc_toq_oo`oo¡ æoo5
ocoo5cgco oææcgtoqto5o oqo oæ_ocq
og5oo5o5¡ ocoo5cgc oog5ooco oææco5
gtoqtooooo __ oqoo ogot¡
ocoo5cgco æooqto o`ocoq oo5 ooo5
oocqtc occo5 ooo5 oooqgcto æao o`goo5
o5og5o¸cogt goo “æot” o5oooto oto5to
_o_oo5t_ot æoo o5to¸_t æao_5o_o5oo o5to¸_t
goo oo5ooo5o o_ot _oqo5_o_ gqoqo _oqo5_ot
ocoo¸ctoog¸ gtoqt oææco5 oqoo5o5ot¡ _otoo5
ooo5æooo ooooot o¡ oo oqto¸o_otoqoo¡
_otoo5 gogcgoooooo¡ ocoo5cgco
ooo5cto5o5t. o5o5too5 ooot¡ æoæo¸qo5
oo5cotooo oooogogc oo5 goq_o¡
oooogogco “oot” o. “oo_otoo” o goæ_ot
“ogoooo5” gooq_ooo¡ ocoo5c gco5 ooooto.
oo5cotooq otoo5too oo`_tooqo_t ooac
oo5go _oco5to`oo5oo¡
oo5o_oto5 oooco og5t oo5o_t
gooooootg¸¡ oææco ooo5 ot_to accoo5o
oo5oooogt oq_ot_5qo5 æoOotgoo o_ot
_oco5og5¡ o_ot. ocOqt q oæ5c_ot_ocoo
æctgoqOoto¸5t æ_oc oo5oooogto5 oo_ogo`oo¡
ooo5 oææcgtoqtooto5 æoo5 æoo ocoo5cgco
æocc5t goo _oco5t_ot oo5coto o
æao_5oo5toog¸ oo ooooo _oqoct cootcg5
oqg5oot _oco5oo5o5o`o¡
ocoo5cgco gogcgooo ooo5 ooooto.
oo5cotooo oooo gogcOoooogto
ootgo5oo`¡ ooco o5oo5tæo_o “aooooo¸5
oqoooo5 ” o` o¡ oo5cotooo “oooo5c æo`
oootoqtoqg¸ q5o__ot oo¸cto ” o ooo5
ocoo5cgco o¸oa5O o¸oa5O5tq “oooo5
oootoqtoq oo¸ctgo5o. gcoo5 g_o5g g¸
oo¸5o ” o _oqo_o5o5q oo5cotoo_t oo`cto_ot
oqoogo`ootoo¡ ocoo5cgc aooooo¸5
oqoooo5 o5oo5to ooooto. oo5cotoo o
oo¬ æoo5toot. _q_oqo5_toqocto coo
æoo5tooto5qo ocoo5cgco æoo5to
o¸5qooo¸5ooootg¸o5t oo5coqtoqq octootæoc
oqtoqt_tqo5t ooo`ot. goo`oo5oo¡
o5ooo¸5gtooo5 o5og5o¸cogtg¸ “æot” otoO o
ocooo`o¡ ocoo5cgco5 ooo oc_o5to ogoq
æoo5to goo`oo¡ gogcæo_o5ct O5too_t¡
ooo5oo gtæoooo go5t_ot ocoo5cgco
oqo oææco5 oqto¸o ooqo ocoo5cgcq
oqto¸og5o¸5tg¸ oqto¸cooo _oco5to`oo5oo¡
oaootooq gqoqo æ_ooo octo5go
oo`_too_t ocoo5cgcqo æooq_oco`oo5oo¡
ocoo5cgco5 oooc oo gooo5o¸qo¸5 o oo`o
o5o_o5tocco_ot ocotq oooc.
o¸ooo5cotoæc ooæotcOog5ct æO
oaoco5o_o5to¸ooo æo¸5t_ot go`oo¡ ocoo5cgco
æoo5ocoo oco¸qot ocO5to`oo¡ ocoo5cgco
acc_o5toæoocooqo_t æooæco goooo5 æo
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
MoeMaKa Daily – e Newspaper – October 24, 2009

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 6 of 13
oæg5goooococ oqto¸ooto¸5t goæ5c
oqoto`oo¡ oææco5 oq5tooq
oqto¸ogt_ooooooo5 ocoo5cgcq oo`_tooo`o¡
oo5cotoo. oo`_tooog¸ æoo`ctæoct
oqto¸og5o¸5t _oco oqto¸ oæ5ccto. _tocoo5c (o¬)
o. oogoæ5cootoo_t æoo5 coqto¸o5_ocoo
ocoo5cgco æo_o5ct_o__ot oo`oo5c_oco.
ogqoo_t og5oo5_oo`oo¡ oææco5 oooo
oqto¸gooqtootoco _oco5o`oo¡ ooqg5ootg¸
Ot_o5too oc_tocoo5og¸ ooocoqotoo
o¸qocoo5oo ocog5o cooo_oct ogo5o`o¡
ocoo5cgcoo_t ocooot ocoo5cgco ogt_ot
oo`_toooo_t ocooot oo`_toooogt.
oogoæ5cootoo_t oogoæ5cooto
ogto5t_oo5o`o¡ _o_g5o¸oqt ooo oqto¸
æogtoo5ctoo _o5t_otoo_t oco`ocg oqto¸
ocogto`oo¡ oo5cotoo_t oOoot o5toco5t
ogto_ot oOoot og5ctgoto5 æo oææco5o`o¡
æoo5oc oo5cotoo “c`o oqogoo`oc oqo5
oco5t ogt_ot oco5to og5ctgooo5c ” o_ot oogto
oqo`oo5oo¡ oq5oOo aco5t ogtgct _o g5ocaqt
oqto¸og5 _oco5to5 ctooo¡ æoo ooæootqoo
o_o5coooo c_ot oq_oo ægoo`¡ ogtgct
o_o5gctoo5c ootoooo5¡


ocoo5cgco oooo oq5tooq oqto¸o
ogtoqo5¡ o c5oooo. o¬o. oqto¸o Ocogtoqo5¡
æo oco¸qoto5oo5 og¸ o5oco_oto5
oaocootoo. o5o_o5too æ_o ocO5to`oo¡
oo`_too_t ogooq5t oqto¸ogtoqooo`o¡ oo`_to
ocoo5cgco acc_o5t oaoc oo¸ct ocO5to oooo`ot¡
o oo5oo_ot (og5_o_¸o_cot)oo¸ctooo oc_
æo¸_to¸_tq o`tcoo o__toqo _oco`oo¡ oo`_too_t
oo o`oq5o`o. gto _oco`oo¡ og¸ oOoot c oqto¸
o_ot go oooq ooooqtocoo ooooo og¸
ooo oo`oc_o_ oo`oo5oo5c ogotoot¡
æo oææco5 ococ oqto¸
Ocogtoq_ooo¸5tooo5 ocoo5cgcq oo`_tooo`o¡
ooq5oo5o _tgOqt c5ogto
oooooqt(oo5qoccog5 )o æo_o5ct_o__ot
oo5oqooqto¸_ooqt _oco5o5¡ ocoo5cgc.
oo`_toooq coo`ct_ot _ooooo_t oo_ocoo¡ ogt.
oæg5goo æoo5o_t _o_ocoo¡ ocoo5cgcg¸
oqto¸o5too æooqto oooooogooo
oo`_to5tooooo5 go`oo¡ oo`_toog¸
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
MoeMaKa Daily – e Newspaper – October 24, 2009

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 7 of 13
o`o5o5o5o5t ogc oco5t g_ o¸o goo¡
ocoo5cgco. oo5cotooo o o5togc goo o¸oooot
o_ot oo¸5og5ct_ot c5too5ooc_ooo¡ oooooo
oo`_to ootoo`¡ æoæo¸qo5 q_tq_toO5oo
oæ5coot (oogoæ5coot) _oco`oo¡ oo
æo5oooc5too _oco`oo¡ oq5oocoo5oo
oaooto og5_tocoo5c (o¬). og5o5gcoo5
ocoo5cgcq acoo5oo5t otot ooooo
gqoq_o_¸o ægoocoo¸q og5ooto o_ot og5oooq
ocoo5cgco ooooo goo¡
oqto¸og5 ocoo5cgc
ocoo5cgco “co5toto¸5to_ o¸aoo æao_5
oqotoo¸5t oooo`¡ o¸qoo5o_ oqto¸og5 _oco_¡
o¸qoo5o_ æog5coo5 æoto¸o æao_5o
oqoto_¡ o¸qoo5co5to_ æog5co5 _oco_¡
o¸qoo5o_ æog5caco5 co5to_o5ooo_¡
o¸qoo5o_ æog5co o¸co_¡ o¸qoo5o_
æog5co æoqo¸co_¡ o¸qoo5æo¸co_
æog5c_oco_” o oco ogto5toto`oo¡
ocoo5cgco coooo æo¸qo c_ot oo¸qæO
oco¸qot oqto¸o Ocogtoqo _oco`oo¡ æ …
ocoo5cgc oo¸5cto_t oO5cot_ot c5o_t
ocoto`oo¡ o_o5o_oo5oo5 o o_oO5co o
oo¸5ct “oæ5cc_” oo¸5cto5 Ocg5too`oo¡
ooo_oooo_t oog¸ oqto¸og5_ot ocoo5cgco
ootootooq æoogoq_oo`g¸¡
oqto¸oo5æ_oc ocoo5cgc oq5oOo o`oq5
o`o5o oootooo c5oco5o _oco`oo¡ o
c5ocoæo` oooo otogtogtoqto og5_otooo
oæ5oc oc`ocot goao_ot oc_o5to _oco`oo¡
æo¸qoo oqoq_oto5o oo_ooo oog¸
og5_oto ootootoo _ocoqoo_ooo¡
oqto¸og5 ocoo5cgc æ_o_oot
oqto¸og5ooOo5 oqoogoq o`oo¡ ooo5ooo5
aoo5o_o5co_t o`aco`oo¡ oqoogoqg¸ o¸_too.
æooooo5 æog5coo ooocto o5to¸_too
æo¸5t_ot ocoo5cgc ooogtoto`oo¡
oq5ooc_tooo5 o¸oocotoo5o¡
ocoo5cgco. oo`_toooocoo ocg5
ootogoæo¸qoo gooo`oo¡ æoæo¸qo5 oqto¸oot
æOto_oc ooogtoq_oo oootoo5co¸5tq g5to_t
g5to`t. ooooo_t oooo. ooooo`oo¡ ooo
oooogo æo¸qo_t _ocaco`oo¡ æoo ootot
oooaco oqto¸ocg5 oot ogo5q ocoo5cgc oqto¸
oogto ooqo`ot¡ ocoo5cgco ooo5ootog5ccoo
oo_ot octoooo`o5 ootoo æcoo¸_ot
o¸oocooo5oo5too oo`oo5oo¡ o`o_o5c
oo5cotooo ocoo5cgc o¸oocotoo5oo o5too
ogtoq_o ogc oco¸oq_o o oo`oo¡

ocoo5cgco5 oooo5 ogo5. æoo`ctæoct
æoqoo5o. oo5cto _oco`oo¡ _g ootocooo
Ooctocooo5 ocoo5cgcq5o_ ot_ot
oo5cotooocoo æo_ot c5too5oo go`oo¡
ocgco¸5to ocoo5cgcoooo. ocoo¸ctooo o_ot
oo5cotoo c5too5ooo¸o ocoo5cgcc5gcto5
æo_ot ooO5too go`oo¡ ocoo5cgcoo_t o
ooogo5q oc_o_cqo æoocooo5 æo_ot
_oqoooogo`oo¡ o`o_o5co_t æo_ot ootoq_oo5
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
MoeMaKa Daily – e Newspaper – October 24, 2009

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 8 of 13
_ocaco`oo¡ ocoo5cgco oc_o. o¸c_oo5o_o5co_t
o`aco`oo¡ ocoo5cgco5 æo_o5æooo_t
oO5oo5oqoq¡ oo oo¸5ooo5o aooot_ot
ocoo5coo5o c_ot æ_o ototoqoq
co5to_o5ooo _ocooo ocogcto _o__ot o5æoo
og. o5o oo¸co5 og. o5o o5o ogoo¡ ooo5
oooo oo o¸c_oooo5oo`¡
ocoo5cgcq o_o5o_oo5oo oOoæo_ot
(oo¸5ctoootoæo_ot)o5 _ootoct o¸_toto¸o q.
oæ5oo oqcqtocoooo_t _oot_o5tO
OtOtoO5coO5c ocoqooo5¡ æo`o æ_ocooo5o
oooo oqto¸og5 cqt_oc (æooqo5oqo oqto¸og5)o
og5ooqtog5ooo oo_oc Ooooto_ot oo5o.
oqo¸_tooto ocooo octoqt_ot æo æooot.
_ootoo_t oo¸oo5. æotoo_t oq ooooo5o
æooot _oco5o5o`¡
ocoo5cgco5 æo¸qoct oqto¸o5too ooq_ot
oo5tooo oo¸c ooto_to¸cooooo o
ooooOt_oto5q oo5t_oo5 _oco`oo¡
ocoo5cgco5 oqto¸o5t ooo¸q ogo`¡ o`o_o5c
ocoo5cgcoo5 oooo_t oooo5o ogo`¡ oqto¸o5t
oooooo ooto¸cooo5o ooto5to oooooo
o¸5oæ5o OtO_o5 o`oooo ococotO
O_ooo5o ooo`oo¡
ocoo5cgco oqto¸q ooooo oæoæo
ocoo Oooo5oto`oo¡
“oqto¸o_5oc oo_oct æooo_ æoo ooo.
_o_oo_octo5o¸c æoo”
oo¸oæ5cctq oooo_ot ocoo5cgco
ogtoto5goo¡
oo¸oæ5cct. ooo¸co5oo oO5to5oo` o
o_o5ooooo_t go`oo¡ oqoo. o oo¸co5
oo5¡ ooo5ooo oo5cto5t ooo5cto5t o
ootgc æo_oo oo5ctoo. oco`ocg oooo5ctoo.
oooo5o ooo5cto5 og o ogtoto`oo¡
oq5oooo¸oo
“gto5t_octo_ æoto_ooacoo5 æ_o_oo_oco_”
oo co5to oto5to`oo¡
ocoo5cgcq æo acg_oo¸5t oqoo _oco
ocoo5cgco. oo`_to ogtoo¸o5t æ5totqto`t
oo5coto _ocotoo¡ ooo5to ooæo¸qo5
o5o_o5cogt_ocoo oo5o_t ooqo`oo¡ æooqo
æooo`to ocoo5cgc ootooO5to5 oooo5 _g
ooto æoo5qgo5 ocoo5cgc ogtO5to
ooo5tootoo_t æoogoo`oo¡ æoo5g¸qg
æ_o_o5to5 Oooqooo5o æocto5_o_ocoæoo
o_oo`oo¸5oo¸5 oqg5oo¸_¸o5 og_oo oooqo`oo¡ æo
oo æog5coo oo`o5 ocoo5cgco aoootoot
o5to5tq oo ogt_ot æoog¸ oo`ctoo`o5 ogooco
oootO5to`oo¡ _oto oæ5ooc5o_o5ct “Is he a king
or clown” o ogto`oo¡ ooo5co5 ogc_oto5t
o_ooo5too`…¡
ocoo5cgc oq5oOo _o_oo oqto¸og5
oc_tooo5 oooog5q _oco`oo¡ oooog5qg¸
æo¸_tootoooo5 ooog_g_ooq _oco`oo¡
ocoo5cgc ogtgco_t æoo ooog_g_q æo¸_toot
oqoqoog¸ oo ogtoo go`oo¡
_g ootO oææcoooæoq ocoo5cgc
o_o5o_oo5o og5oo5toæo¸qo c_ot ooqtoo
ocoo5cgcq æ_ooot ooogoo5o`ot¡ oco`ocgo
oogo`oo5oo¡ o_o5tO oo5cotoo ocoqg5o g
acoo5o o5toqoogoo5 oooto5to5oo`¡ o`ooo
ocoo¸ctooo5 ocoo¸cto`o¡ oog_o. o_o. ao_oo`o¡
oæo_o5cto cooto¸_o¸_o Oco`g¸ … c5ogtog5
otoo5o c_ot ogtO5to5o Oootootoo¡ c5æo
q5o_o “ocoo5cgc ” oo`oo¡ ogtoooo5
oo5cotogo. oo5oo5oæ5cgo. oo5goo`o¡ o
ooo5cto`t ogtoqo æo¸qo5 _oqoto5to æoc5æo
oooooo5ot¡ ooo o5_oco … o5o o_oco`ot¡
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
MoeMaKa Daily – e Newspaper – October 24, 2009

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 9 of 13
ocoo5cgc æo_o5cto ooo. ooot. ogoqo5oo
ogtgoo`¡ gctoqo5o¡


ocoo5cgco oocooo5o5 oo`_tooq æooq.
æoo_ot æcooq o¸cocc5 oqooto`oo¡ oo`_t
oooq_oto oq5oo5o_t oo`_too æo_o5_oct
o_ot ootootoo c5ogto`oo¡ ocoqo ocoo5cgco
og5ooo5 oo5cotoo acoo5oo5t oo`_to oot_ot
oo`_t oOooo æoog_g_ oqOoo æo_o5ct
ootoot oooo o_o5_oc_oo`oo¡
oo5coto coooqto oqto¸ogto ocoo5cgco5
o o5too5o_t oqto¸ogtoqo5o`o¡
ocoo5cgc oqto¸o5tooo ac_o_o coot_ot
coo5ct ooto_toooo_t æo¸5t_oto`¡ ocoo5cgco
oo5oqoqto¸og5_ot o_ot ooooO5toooo_t
g_oo`oo¡ ocoo5cgcooo5 æo`ooo o5o
æoooO5to`¡ ogo_t ocoo`¡
oo5oooqo¡
o oqto¸ooqo`oo¡
ocoo5cgc oqto¸ooqo`oo¡
ocoo5cgco oqto¸og5 … ¡

[ ogct - _oo_ oqqo`goOo oqoooct. c5o¸oa5 g_ ]

o¸oto5_oct
ocoo5cgc
oæ5ooo5 _g. _oo_


(photo: http://www.facebook.com/pages/Kin-Maung-
Yin/57069735228?v=photos)

ocoqo ototo ocoo5t o5oo¡ ototo
o_o5o5too¡ “oqo¸_toot æcto5tooto5 oq_o¡ oo
æoq o¸oto5o5t_o”¡ Oæo` o¸qoo5o c_tc5too_o5
oocoo5o æcto5to5 oqgc o¸oto5_ooo`¡ o¸qoo5
ægcoqto æcto5tooto5 oqoto_¡ o_ æcto5toot.
_tocO_o og. o otO_ot ooo5t_o¡ æoog¸oc
oct_to. _toooo5coco oqooo¡ ooo_t ogoo5¡
æcto5tootoO5cg ooooo ooog¸æoo
oo`o5t_ot octoo¬ac og5oo5o¸æo_o5ct æ5tgo`tg
o_o5o¡ æooqto o¸qoo5 q5too_o¡
oo¸5o`oo5o_ocoo5 _toæ5coo_t æcto5tooto5
oqoo¡ oo oo_t ogoo5¡ ooooo`oo5oo¸_o
_ocoo5 oo`oo5ocoæ5co_t æcto5tooto5 oqoo¡

o¸qoo5o ototo _oqo_o5oooo¡ ægco
æooqg5o5 o¸qoo5o_og5o¸_to o¡ o¸qoo5o5 æoo5
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
MoeMaKa Daily – e Newspaper – October 24, 2009

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 10 of 13
ocoo5oo_t _oco æooo_o5c æcto5toot_o5tg
acOoæo_oto5 o5toc5tgoo¡ Oæoo æoqt
ocoqtcoc oo5tc occc oqo¡ o¸qoo5ooo5
oo¸5oo5o oo5tcac ægctatot¡ Oæo_oto
æoqtocoqtcoc ooct oc octc go¡ o¸qoo5
æ_o_ootooo5 otooo¸5cæoqto æqo.
æo_to¸octo¡ oOooo_t æoqoo5ct@ _coooq_o¡
oq5o_ot o_otoo_t æq_tot¡ Oæoo
ocoo¸cto¸5tac oc5tgq æoo oooo5o_t
ooc5tq_tco5 oooo¡

ægcoqto æcto5tootoO5co5 o5o5oc go¡
æoætoco_t go¡ _octo oo5cto_
_toot_otooco_t go¡ _octoggq o oco
ooO5to¡ æcto5toot oo oqto¸c_ Ooco¸5tooo`t
o_o_oco¸ og¡ Ooco¸5too5o¸c oooqto¸cg
oo¸5t o5oogo¡ Ooco¸5to o¸oa5o¸cto c_
oqt_ocoot go¡ _oqoo¸c Ooqg5_
o¸qoo5ooooto¸5t oc5toogo¡ Oæo¸qo
o¸qoo5o_ TTC oo¸5ct_ acoqtooq o_o5ooqtæO
c5ocoqo¡ æcto5tootoc _toqtoo
oco5tæooootgo¡ Oæo_ oq5cæo`
cao5toqtoo5c _oco5o_ o¸qoo5ocoo¸ct oqo_¡
acOoæo_ot_ cao5toqtao oqo_¡
ooacoo5oo_ o¸qoo5acæo _oqoo¸c
oqt_ocoo`_ æo¸q_o_qtoogo¡ ooacoo5oo_
æoqtOg oqtoooto¸5t æo_o5cto o5
o_o5oog_oo_¡ o¸qoo5ooo5 ooacoo5o
o_o5oo¸o q5toO5coo go¡ cao5toqtoo5c ac
cao5toqtao acoo5oot ooæo` ogoo5¡

oqo¸_tooto_ _oæoo _o(c)_ oqo_o ototo
o_o5o_¡ o¸qoo5o o_¡ o¸qoo5o_ot ac _ot_oto
æo_ oqo_¡ _oo æo¸o_ot¡ ocOooo¡ o`oooo
oooqo¸ ocOoooæooooo æoq_oto5to_
ocOoæo¡ oo_ot ac _ot_ot_ oootoooo5o
go¡ o¸qoo5o_o_t oooo5o¡ o¸qoo5o
æ_otot¡ o`oooo ocaco5t oo_to æoo æooac
æoooqog¡ ooocc_otæ_ot æ_5o o¸qoo5o
_oqo5oo5 æcootoo5oacæo oqogo¡ ooo_
_ot_oto æcootoooto¸5t _oc_oo_¡ otoo5ocot
oooo oooqo_¡ Oæo_ o¸qoo5ac æco
ocootooo5o_ occo_t go¡ æocoooo_t
æo¸5t_otgo¡ o`oooo oo_ot ac _ot_oto
o¸oto5oo5oo¸5t ooo¡

æoog¸_ octqc oc5toctgo¡ Ooctoo`g
æ_o_og5cocto¸5to_ o¸qoo5o Ooc_totgq
ooO5tooo _oco¡ Ooctqcoctoo`_ o¸qoo5o
oc5tgo_o5 æoq oo¸5oo¡ o_otooo æogq
o_o5oo5æo`o oc5t_octo ogoo¸co gogo¡

o¸qoo5o_ Oæo_ æcoot¡ o¸qoo5o
æoooo_o_t go¡ o¬o¬o_t æoogo¡
Oæo_ æoqoo¸5oo¡ o_o_æg5o¸ oooootog¡
o¸qoo5 æoo5ogoo5o_o5c æoo o5toc5toct@
oc5tooo5 acOoæo_oto ocgco_ _ot_oto ac
æoq ococo_o5cto oq5oo ogo¡ Oæo_ot_
oc5tgo_o5o_t o¸qoo5æo æoq oo¸5cg5
oo5ctoo¡ _oæooo5 _o(o) _oco¡

_oæoo og æo_o5cto o_o5o_¡ _tocO_ ooooco
Oæooc o¸qoo5 ocOo o5to5oqoo¡ _tocO__
oot otoo5o go¡ æ_otot oc_ qg ooOooo5
æ_co O_o_¡ _tocO_ oooc oo_ot ac
_ot_oto æ_co_o_gq o5ooo_¡ ooo5 oo o
o_o_o oootoooo5 _o_oco_¡
o¸qoooooo5 ogoo5¡ o¸qoo5Ocoo
æcto5tooto5 ooo ægotooo5 _tocO_o¡ o o5
ootoO5co _o_ot oc_o gootoo¡ oooo5too5
ooqtoo æooqg5o5 qotoctoæ5oo5to5t (New Time
of Burma) ooctc5o goaoo¡ Oooctc5 goaooo
_oqoctoo o¸qoo5 o5t_o_ooto_¡

_ot_oto_ gg(o) g _totco oqtæoo o¬o¬ octo¡
_totc_ o5toot c`too5o go¡ æcootacoo5o ac
o¸qoo5 æoqoco¡ ooæoo _ot_oto octoo5æo`
oot_ ootooo¸c gooc5coqgo¡ Oooto5too5o¸c
o¸qoo5 ooo5taco¡ Oæo_oto_ _oto5too5
acOoæo _ocoo5o_to ooo oogoq oo¡
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
MoeMaKa Daily – e Newspaper – October 24, 2009

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 11 of 13
ooæoo_ oot_o5to oq5ootæo _oco¡

æcto5tootooo`g æooctoooc octqcoc5toct
go¡ _tocO_æo_o5t oq5oootoc go¡
o¸qoo5oæoo æcoo¸5to5o¸c octqcgo_oo¡
o_o5tæoo¸5t_o5t o_oo¸ ooc5too¡

æcto5tootg æoocto _oocto¸5to o_oo¸ oo5oo@
oooO5too¡ æ5tot ocO5to_o5 _oco¡ o_oo¸
ooto5t_oo oo_o5o¡ o_oo¸ ooo¸oto5o_ og¡
o¸qoo5 oooooto_¡ Oæo¸qæo`oc o¸qoo5o
æco_ot occo oqooaoq oo¸c æcto5t_o_cg oco_
og5tOcoco¡ Ooco_ og5t_ooo5 og5_oto
og5tæo¸_to¸_t oo5o¡ o¸qoo5 oooo_o5 og5_oto
“octo oooo5oo¸oto5oo o_o5o_o5. c`o
o¸oto5ooo oOcot”¡ ¡
[ ogct - oaootæOcogoooct. _oo_ _ooo ]

otooo
ooctac c5oogq - contact@moemaka.com
otooo oqc_oocto5
ocOæog5o oo¸co`o -
oc ætootooc5o contact@moemaka.com o oooto`¡
oooocto5o oooto_¡

Burmese Speaking
American English
Practice Audio CD for Beginners

c5oooo5_o5too`o - o¸ooooo
ocoo5oc MoeMaKa o ogt_ot
oæ5oo!ooc5o oo!¡ ooooc5oo!
O_ootooo!¡ oooto!o_¡
MoeMaKa, PO Box 320-207, San Francisco, CA
94132-0207 – US$ 5.00 Only


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
MoeMaKa Daily – e Newspaper – October 24, 2009

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 12 of 13
MoeMaKa Address Online –

MoeMaKa in Burmese – http://www.MoeMaKa.com

MoeMaKa in English – http://MoeMaKa.Org

MoeMaKa in VDO – http://MoeMaKa.Net

Alternative MoeMaKa

MoeMaKa Blog – http://MoeMaKa.BlogSpot.com

MoeMaKa WordPress
http://MoeMaKa.WordPress.com

Shop & Support @ MoeMaKa

http://MoeMaKa.Com/shop

http://MoeMaKaShop.BlogSpot.Com

Read MoeMaKa in PDF Download

http://www.scribd.com/moemaka


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
MoeMaKa Daily – e Newspaper – October 24, 2009

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 13 of 13


MoeMaKa Online Phone Card - Call Myanmar Cheap

http://moemaka.com/index.php?option=com_wrapper&Itemid=69


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->