PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan

TOPIK 2

TAJUK 3 : PENGURUSAN PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKAN

Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. Di dalam topik ini perbincangan ini meliputi jenis-jenis pentadbiran oleh sesorang pentadbir serta perancangan sesebuah organisasi, belanjawan dan komunikasi. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan dan latihan terarah bagi memudahkan kefahaman disamping sumber rujukan sebagai bacaan tambahan. .

HASIL PEMBELAJARAN

Setelah selesai membaca modul ini, diharap anda dapat: 1. Menjelaskan konsep pentadbiran 2. Memahami prinsip-prinsip perancangan 3. Menghuraikan prosedur dan proses komunikasi 4. Menjelaskan keperluan di dalam susun atur stor 5. Menghuraikan peranan pentadbir di dalam membuat belanjawan 6. Mengkatergori jenis-jenis pengurusan dan pentadbiran 7. Mencadangkan lawatan ilmiah ke agensi berkaitan

63

PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Kerangka konsep tajuk Program Pembangunan Sukan "e#an$a%an Peran!angan Pengurusan Pendidikan Jas ani dan Sukan Ko unikasi Organisasi Dan Pentadbiran Tekno#ogi Da#a Sukan 64 .

"ungsin a.PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan KANDUNGAN 3& '& PENGURUSAN PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKAN 3&(. Organisasi Pendidikan jasmani merupakan disiplin pendidikan oleh itu di sekolah pendidikan jasmani mempun ai ketua panitia dan dibawah kuasa guru penolong kanan akademik 3&(& Definisi Organisasi Sekumpulan indi!idu berusaha untuk men empurnakan satu-satu tugas ang tidak boleh dilaksanakan oleh seorang indi!idu sahaja. Struktur pula menentukan tugas seseorang indi!idu dalam organisasi tersebut dan perhubungan dengan indi!idu lain. tujuan dan objektif organisasi akan jenis struktur organisasi. &rganisasi juga mencari satu pola kemahiran dan tanggungjawab $ang boleh diselaraskan serta pen$atuan tujuan melalui pengawasan. Mengikut Pfiffner (1 !"# organisasi adalah persediaan $ang sistematik untuk tindakan dan menstrukturkan indi%idu serta fungsi kepada pertalian-pertalian $ang produktif. 65 .

Pentadbiran diperlukan untuk menubuh sesuatu organisasi 3&3& Jenis$%enis Pentadbiran a& Pentadbir Laisse&$faire • Pentadbir jenis ini tidak menonjolkan diri malah tidak menunjukkan kepimpinann$a. !2!"! Per#aitan antara Pentadbiran Dan Organisasi &rganisasi dibentuk untuk membekalkan suatu struktur atau sistem $ang berkesan bagi mencapai tujuan satu-satu kumpulan. -a membimbing tingkah laku indi%idu di dalam organisasi untuk mencapai tujuan $ang ditetapkan.PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan 3&)& Definisi Pentadbiran Pentadbiran merupakan satu proses atau keadaan $ang melibatkan ' atau lebih indi%idu mengembleng tenaga untuk mencapai matlamat $ang ditetapkan. Pentadbiran ialah sebahagian daripada organisasi. -a membiarkan organisasi itu berfungsi dengan sendiri dengan membolehkan indi!idu di dalam organisasi itu melakukan apa saja ang diingini. (eith (1 "# pentadbiran melibatkan proses perancangan. perancangan organisasi. &rganisasi membekalkan struktur untuk mencapai sesuatu matlamat oleh satu-satu kumpulan dan pentadbiran membekalkan unit-unit $ang berfungsi untuk menjalankan organisasi dengan berkesan. bimbingan program kepada pencapaian (1 +!# . melibatkan pengurusan kakitangan. )aughtre$ * woods Pentadbiran merupakan koordinasi akti%iti oleh indi%idu dalam kumpulan $ang tersusun. Pentadbir menggunakan sedikit sahaja kuasa formal dan tiada usaha untuk mendapatkan kuasa tidak formal. 66 . pentadbiran dan kawalan keatas sumber-sumber $ang wujud untuk menghabiskan kerja $ang diharapkan atau untuk mengarahkan matlamat-matlamat tertentu. • Pentadbiran jenis ini bersifat melepaskan autoriti dan kuasa mengarah. penghasilan dan perhubungan awam. pengelolaan.

Tidak terdapat kumpulan perbincangan untuk mendapat kata sepakat. -ni membolehkan masalah kakitangan diatasi dengan senang. • Pentadbir tidak bertimbang rasa malah menggunakan paksaan dalam kes-kes tertentu. Tidak ban$ak perancangan jangka panjang. /uasa dan autoriti digunakan untuk berfungsi dan mengawal semua indi%idu di dalam organisasi.-faire membolehkan percubaan idea-idea baru tanpa kawalan dan ini men$ebakan wujudn$a program baru .PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan • Pentadbiran (aisse. Program dan polisi ditentukan oleh ketua. /eputusan $ang dibuat oleh pentadbir autokratik adalah berasaskan pendapat dan bukan daripada pemikiran $ang mendalam. Tidak wujud keinginan untuk mencapai tahap cemerlang. Pentadbiran ini juga menghasilkan insan 1Pak Turut2 $ang kurang berinisiatif dan berminat ke#e a*an autokrati+ • • • • /eputusan dibuat tanpa mengambil kira semua fakta.ritatif • Pentadbiran $ang menggunakan pemerintahan kuasa mutlak. 0uru atau jurulatih tidak dapat menimba pengalaman dalam 67 . • • Pentadbir bukan ketua tetapi pemimpin. /akitangan adalah lemah.#rati# ata+ A+t. Program dan polisi $ang lemah dijalankan berterusan tanpa had 0uru dan jurulatih terus berkhidmat tanpa cabaran atau pembetulan. /etua suka mengarah dan kakitangan tidak diberi peluang untuk membuat keputusan bersama. #e'e(a)an Laisse&e *aire • • • • • • /ekurangan dari segi kepimpinan. b& Peng+r+san A+t.

-ni bertujuan supa$a organisasi mendapat dan menggunakan sumber $ang diperlukan untuk mencapai objektif $ang telah ditentukan.ri peran-angan0 i& Peran-angan Strategi# dirangka bagi memenuhi objektif organisasi merangkumi pelan tindakan dan akti%iti $ang menjurus kepada kepentingan kewujudan organisasi tersebut. Perancangan adalah satu akti%iti penetapan matlamat dan objektif $ang dirangka secara tersusun dan sistematik.&(& Kateg. • /akitangan menjadi penerima dan sebarang aduan dianggap sebagai cabaran terhadap organisasi tersebut. #Master plan$. la juga merupakan kemajuan ke arah mencapai objektif sesebuah organisasi $ang dapat mengawal dan dinilai supa$a sama-sama membetulkan keadaan jika ia tidak memuaskan. Selain itu anggota organisasi dapat meneruskan akti%iti kerja $ang telah ditentukan selaras dengan objektif dan tata cara $ang telah dipilih. Perancangan ang baik dan berkesan adalah ang tidak bermasalah dan mudah untuk dilaksanakan.PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan mengarah dan membangunkan program.P'anning/ Merancang adalah elemen $ang sangat diperlukan oleh organisasi sukan. 3&. 68 .& Peran-angan . 3&. -ni bertujuan supa$a objektif organisasi dapat ditentukan dalam jangka masa $ang tertentu dan dapat mewujudkan tata cara $ang baik.

! Peran-angan Berf+ngsi 3ersifat bertindan dan ian$a berkaitan antara rancanganrancangan lain ang telah sedia ada.&)& /angka*0#angka* da#a • • • • • • • • • Memilih idea ang terbaik Mengenal pasti sumber ang boleh men umbangkan kepada idea Menjalankan kajian ang terperinci dan mengumpul maklumat penting Men emak semula semua idea dan pelan alternatif ang ada dan boleh diguna pakai Mencari dan memilih kaedah ang terbaik untuk memulakan tindakan perancangan Menentukan tempoh masa ang perlu dicapai Kenal pasti masalah ang bakal dihadapi terlebih dahulu Menentukan struktur organisasi Men ediakan garis panduan ang boleh diguna pakai sebagai contoh ketika ingin membuat sebarang keputusan penting panduan ini boleh digunakan • • Memikirkan kaedah pemantauan dan pengawalan ang terbaik Memastikan rancangan ini bertulis #&lueprint$ dan sebaikn a 69 . contoh: • • • Perancangan sumber manusia Perancangan kewangan Perancangan program pembangunan atlet sekolah erangka sesuatu -eran!angan : 3&.PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan ii& Peran!angan O-erasi dirangka secara terperinci untuk melaksanakan plan strategik. i. iii& Peran!angan Jangka -an$ang dan Jangka Pendek Melibatkan tempoh masa. boleh jadi satu tahun atau kurang%lebih ditentukan berdasarkan objektif ingin ang dicapai.

&elanjawan merupakan satu ken ataan sumber kewangan ang formal ang diperuntukkan bagi melaksanakan akti!iti ang telah dikenal pasti untuk satu jangka masa ang tertentu. bila ian$a dibelanjakan dan dari mana duit itu diterima.&3& *aeda) Peran-angan • • • • Membantu memberikan hala tuju Membantu organisasi menentukan masa hadapann$a Membantu organisasi dalam pemantauan dan pengawalan Membantu menjadikan organisasi berja$a dalam aspek pengurusann$a 3&1& Be'an%a1an la melibatkan perancangan kewangan untuk mencapai keperluan program dan mengekalkan rekod bajet serta memantau sistem perakaunan. -a merupakan satu dokumen $ang men$atakan satu rancangan kewangan $ang dapat menerangkan cara mana duit dibelanjakan. untuk apa ia dibelanjakan.PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan dibukukan untuk panduan mereka ang terlibat • • Melaksanakan rancangan Menilai keberkesanan perancangan untuk tujuan pembaikan dan rujukan di masa hadapan 3&. 70 .

PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan 3&1&(& Pen2ediaan Be'an%a1an Menga bi# kira a-a 2ang te#a* diran!angkan -ada ta*un ke%angan 2ang sebe#u n2a& Ini ada#a* untuk enentukan -eran!angan $angka -an$ang da-at di-enu*i& • • • • Menga bi# kira -en!a-aian 2ang dibuat -ada ta*un #a#u& Menga bi# kira a-a 2ang ungkin di!a-ai -ada ta*un 2ang akan datang berdasarkan ke-ada -enga#a an 2ang #a#u& A-a 2ang di#akukan& Ini en2enaraikan senarai keuta aan& "agai ana ia di#akukan& e er#ukan organisasi 3&1&)& 3iri$-iri be'an%a1an 2ang bai# • "e#an$a%an se*arusn2a en!er inkan ke-er#uan ke%angan untuk -rogra organisasi berkenaan 2ang bertu$uan e enu*i ob$ekti+n2a& Se ua -i*ak e#ibatkan diri da#a en2ediakan be#an$a%an& • • "e#an$a%an se*arusn2a e beri anggaran 2ang sesuai engenai -enda-atan untuk en2ei bangkann2a dengan -erbe#an$aan& Menga bi# kira ke ungkinan -erbe#an$aan 2ang terdesak dan serta erta a#a* -eran!angan ke%angan 2ang tidak beku dan se -it& "e#an$a%an disediakan dengan #ebi* a%a# dari ta*un ke%angan sebenarn2a untuk e beri -e#uang ke-ada tugas0 tugas ana#isa3 kritikan dan -e betu#an se u#a& Per o*onan be#an$a%an ada#a* rea#istik& "e#an$a%an da-at sukan& e enu*i ke*endak asas organisasi • • • • 71 .

72 . anda disaran agar mendapatkan dan mengumpulkan maklumat tambahan dari bahan bacaan dan bahan multimedia ang berkaitan pengurusan stor sekolah. cop . kesenian dan warisan Mala sia P)*+")'.) Dokumen atau tugasan perlu disimpan dalam portfolio dan diserahkan kepada pens arah dalam bentuk -soft. dan -hard. LAMAN 5EB 'aman (eb Kementerian &elia Dan Sukan # K&S $ 'aman web Kementerian kebuda aan.PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan 4+gasan 4erara) &agi meningkatkan pengetahuan.

"oundation of ph sical education. . 6. Kuala 'umpur: 'ongman Mala sia. . +oronto: +he 8. K. Mosb 6ompan 6olfer. #3474$. pelajaran +eng &oon +ong. :uraian sukatan Pendidikan 0asmani dan Kesihatan. *.. *. Pendidikan 0asmani < Pendidikan Kesihatan.owa: (m. #34=4$. Pendidikan 0asmani < Pendidikan Kesihatan. 6ontemporar ph sical education. 9. Panduan Pen eliaan Pendidikan 0asmani dan Kesihatan Sekolah *endah dan Menengah. PPK: Kuala 'umpur.. 6. #34=>$. #?@@3$. 1. &rown Publisher Pusat Perkembangan Kurikulum. Kementerian Pendidikan Mala sia &ucher.PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan */0/K12 1siah 1bu Samah. Shah 1lam: Karisma Production Sdn.ng :oe #?@@?$. #3445$. 73 . (ee . < Magill. 1. &hd. :amilton.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful