You are on page 1of 9

ZAKONOPROSTORNOMUREENJU

POJMOVI prostorjesastavfizikihsklopovanapovriniteispodiiznadzemljeimora,dokojihdopiruilimogudoprijetiutjecajidjelovanjaljudi namjenaprostora,povrina,zemljita,odnosnograevinajeplaniranisustavkoritenjaprostora,povrina,zemljita,odnosnouporabe graevina,odreena,odnosnopropisanaprostornimplanom prostornistandardisuskupuvjetazatite,ureenjaikoritenjaprostorakojiseprimjenjujuuizradiprostornihplanova zahtjevizaizraduprostornogplanasuprijedlozi,podaci,planskesmjernice,propisanidokumentiidrugiaktiskojimajavnopravnatijela premaposebnompropisusudjelujuuizradiprostornogplanailikojiseprematimpropisimakoristeupostupkuizradeplana prostorniplanovisu Dravniplanprostornograzvoja prostorniplanovipodrujaposebnihobiljeja urbanistikiplanureenjadravnogznaaja prostorniplanupanije ProstorniplanGradaZagreba urbanistikiplanureenjaupanijskogznaaja prostorniplanureenjagrada/opine generalniurbanistikiplan urbanistikiplanureenja obuhvatprostornogplanajeprostornailiadministrativnoodreenacjelinazakojusedonosiilijedonesenprostorniplan prostornoplaniranjekaointerdisciplinarnadjelatnostjeinstitucionalniitehnikioblikzaupravljanjeprostornomdimenzijomodrivosti, kojomsenatemeljuprocjenerazvojnihmogunostiuokviruzadravanjaosobnostiprostora,zahtjevazatiteprostora,teouvanja kakvoeokoliaiprirode,odreujenamjenaprostora/povrina,uvjetizarazvojdjelatnostiiinfrastrukturetenjihovrazmjetaju prostoru,uvjetizaurbanupreobrazbuiurbanusanacijuizgraenihpodrujateuvjetizaostvarivanjeplaniranihzahvatauprostoru lokacijskiuvjetisukvantitativniikvalitativniuvjetiimjerezaprovedbuzahvatauprostorukojisenatemeljuprostornogplanaiposebnih propisaodreujulokacijskomdozvolomiligraevinskomdozvolom posebniuvjetisuuvjetizaprovedbuzahvatauprostorukojeutvrujejavnopravnotijelo,osimuvjetakojiseutvrujuupostupku procjeneutjecajazahvatanaokoliiupostupkuocjeneprihvatljivostizahvatazaekolokumreu zahvatuprostorujesvakograenjegraevine,rekonstrukcijapostojeegraevineisvakodrugoprivremenoilitrajnodjelovanjeljudiuprostoru kojimseureujeilimijenjastanjeuprostoru etapnograenjelokacijskadozvolazasloenugraevinu+graevinskadozvolazasvakupojedinugraevinu faznograenjelokacijskadozvolazagraevinu+graevinskadozvolazaposebnedijelovegraevine graevinska(bruto)povrinazgradejezbrojpovrinamjerenihurazinipodovasvihdijelova(etaa)zgrade(Po,S,Pr,K,Pk)odreenih premavanjskimmjeramaobodnihzidovasoblogama neseuraunavapovrinadijelapotkrovljaizadnjeetaesvijetlevisinemanjeod2,00m neuraunavapovrinaloa,vanjskihstubita,balkona,terasa,prolazaidrugihotvorenihdijelovazgrade graevnaesticajednakatastarskaestica oblik/smjetajuprostoru/veliinauskladusprostornimplanom pristupnaprometnupovrinuuskladusprostornimplanom graevinejavneidrutvenenamjenesugraevinenamijenjene: obavljanjudjelatnostiupodrujudrutvenihdjelatnosti(odgoja,obrazovanja,prosvjete,znanosti,kulture,sporta,zdravstvai socijalneskrbi) radudravnihtijelaiorganizacija radutijelaiorganizacijalokalneipodrune(regionalne)samouprave

radupravnihosobasjavnimovlastimaiudrugagraana raduvjerskihzajednica graevinskozemljitejezemljitekojejeizgraeno/ureeno/namijenjeno(PPom)zagraenjegraevinailiureenjepovrinajavne namjene graevinskopodrujeje podrujeodreenoprostornimplanomnakojemujeizgraenonaselje podrujeplaniranozaureenje,razvojiproirenjenaselja sastojiseod graevinskogpodrujanaselja izdvojenogdijelagraevinskogpodrujanaselja izdvojenoggraevinskogpodrujaizvannaselja izdvojenidiograevinskogpodrujanaseljajeodvojenidiopostojeegagraevinskogpodrujaistognaseljanastaodjelovanjem tradicijskih,prostornihifunkcionalnihutjecaja,odreenprostornimplanom izdvojenograevinskopodrujeizvannaseljapodrujeodreenoPPom>>prostornacjelinaizvanGPazasvenamjeneosimstambene izgraenidiograevinskogpodrujajepodrujeodreenoprostornimplanomkojejeizgraeno neizgraenidiograevinskogpodrujajepodrujeodreenoprostornimplanomplaniranozadaljnjirazvoj neureenidiograevinskogpodrujajeneizgraenidiograevinskogpodrujaodreenprostornimplanomnakojemunijeizgraena planiranaosnovnainfrastruktura infrastrukturasukomunalne,prometne,energetske,vodne,pomorske,komunikacijske,elektronikekomunikacijskeidrugegraevine namijenjenegospodarenjusdrugimvrstamastvorenihiprirodnihdobara osnovnainfrastrukturaje prometnapovrinaprekokojeseosiguravapristupdograevneestice/zgrade javnoparkiralite graevinezaodvodnjuotpadnihvoda niskonaponskaelektroenergetskamrea opskrbipitkomvodom komunalnainfrastrukturasu graevinenamijenjene
odvodnjiiproiavanjuotpadnihvoda odravanjuistoenaselja sakupljanjuiobradikomunalnogotpada

ulinarasvjeta trnicenamalo groblja/krematoriji povrinejavnenamjeneunaselju povrinajavnenamjenejesvakapovrinaijejekoritenjenamijenjenosvimaipodjednakimuvjetima(javneceste,nerazvrstaneceste, ulice,biciklistikestaze,pjeakestazeiprolazi,trgovi,trnice,igralita,parkiralita,groblja,parkovneizelenepovrineunaselju, rekreacijskepovrineisl.) prometnapovrinajepovrinajavnenamjene,povrinauvlasnitvuvlasnikagraevneesticeilipovrinanakojojjeosnovanopravo slunostiprolazausvrhupristupadograevneestice javnopravnatijelatijeladravneuprave drugadravnatijela upravniodjeli nadlenizaobavljanjeposlovaiz slubevelikihgradova odreenihupravnihpodruja slubeGradaZagreba slubeupanija pravneosobekojeimajujavneovlasti drugeosobeodreeneposebnimzakonima

dajuzahtjeve/miljenja utvrujuposebneuvjete potvrujuidejniprojekt = sudjelujuusustavu prostornogureenja

strunoupravnotijelojeupravniodjel,odnosnoslubaopine,grada,velikoggrada,GradaZagreba,odnosnoupanijenadlenaza obavljanjestrunihposlovaprostornogureenja upravnotijelojeupravniodjel,odnosnoslubavelikoggrada,GradaZagreba,odnosnoupanije,nadlenazaobavljanjeupravnihposlova prostornogureenja katastarjekatastarzemljita,odnosnokatastarnekretnina katastarskiuredjepodruniuredzakatastarDGU/GradskiuredzakatastarigeodetskeposloveGradaZagreba Ministarstvojesredinjetijelodravneupravenadlenozaposloveprostornogureenja ministarjeelniksredinjegtijeladravneupravenadlenogzaposloveprostornogureenja obalnacrtajecrtaplimnogvalanaobali urbanapreobrazbajeskupplanskihmjeraiuvjetakojimasebitnomijenjajuobiljejaizgraenogdijelagraevinskogpodruja promjenaurbanemreejavnihpovrina,namjeneioblikovanjagraevina promjenarasporeda,oblikaiveliinegraevnihestica urbanasanacijajeskupplanskihmjeraiuvjetakojimasepoboljavakarakterizgraenogdijelagraevinskogpodrujaiurbanemree javnihpovrinadevastiranihnezakonitimgraenjem velikigradjevelikigradigradukojemjesjediteupanijeodreenipremaposebnomzakonu vrsnoaizgraenogprostorajeopiintereskojiseosiguravaprovedbomdokumentaArhitektonskepolitikeRepublikeHrvatske2013. 2020.,ApolitikA,Nacionalnesmjernicezavrsnouikulturugraenja,prilikomizradeprostornihplanovaiprojekatanatemeljuovoga Zakonaiposebnogzakonakojimseureujegraenje. NAELAPROSTORNOGUREENJA:

1.integralnipristupuprostornomplaniranju 2.uvaavanjeznanstvenoistrunoutvrenihinjenica 3.prostornaodrivostrazvitkaivrsnoagradnje 4.ostvarivanjeizatitajavnogipojedinanoginteresa 5.horizontalnaintegracijauzatitiprostora 6.vertikalnaintegracije 7.javnostislobodanpristupapodacimaidokumentimaznaajnimzaprostornoureenje