You are on page 1of 13

ZAKON O GRADNJI [NN 153/13]

POJMOVI Ministarstvo je sredinje tijelo dravne uprave nadleno za poslove graditeljstva ministar je elnik sredinjeg tijela dravne uprave nadlenog za poslove graditeljstva javnopravna tijela su tijela dravne uprave, druga dravna tijela, upravni odjeli, odnosno slube velikih gradova, Grada Zagreba i upanija nadleni za obavljanje poslova iz odreenih upravnih podruja te pravne osobe koje imaju javne ovlasti, odreeni posebnim zakonima, koji utvrivanjem posebnih uvjeta, odnosno potvrivanjem projekta na nain propisan ovim Zakonom sudjeluju u gradnji graevina upravno tijelo je upravni odjel, odnosno sluba velikog grada, Grada Zagreba, odnosno upanije nadlena za obavljanje upravnih poslova graditeljstva posebni uvjeti su uvjeti za graenje koje utvruje javnopravno tijelo na temelju Zakona o gradnji ili Zakona o prostornom planiranju, osim uvjeta koji se utvruju u postupku: - procjene utjecaja na okoli -ocjene prihvatljivosti zahvata za ekoloku mreu uvjeti prikljuenja su posebni uvjeti kojima se odreuje mogudnost i uvjeti prikljuenja graevine na infrastrukturu gradnja je projektiranje i graenje graevina te struni nadzor graenja graenje je izvedba graevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstruktorski, instalaterski, zavrni te ugradnja graevnih proizvoda, opreme ili postrojenja) kojima se gradi nova graevina, rekonstruira, odrava ili uklanja postojeda graevina gradilite je zemljite i/ili graevina na kojima se izvodi graenje ili radovi potrebni za primjenu odgovarajude tehnologije graenja i zatitu pripremni radovi su graenje privremenih graevina i izvedba drugih radova radi organizacije i ureenje gradilita, te omogudavanja primjene odgovarajude tehnologije graenja ugradnja je izvedba graevinskih i drugih radova kojim se povezuju graevni proizvodi, instalacije ili postrojenja tako da postaju sastavni dio graevine i ne mogu se bez uklanjanja ili bez utjecaja na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za graevinu odvojiti od graevine graevina je sklop povezan s tlom i nastao graenjem, izveden od svrhovito povezanih graevnih proizvoda sa ili bez instalacija, sklop s ugraenim postrojenjem, samostalno postrojenje povezano s tlom ili sklop nastao graenjem zgrada je zatvorena i/ili natkrivena graevina namijenjena boravku ljudi, odnosno smjetaju ivotinja, biljaka i stvari. Zgradom se ne smatra pojedinana graevina unutar sustava infrastrukturne graevine zgrada javne namjene je zgrada ili dio zgrade: - koju koristi tijelo javne vlasti za obavljanje svojih poslova - za stanovanje zajednice - u kojoj boravi vie ljudi ili u kojoj se prua usluga vedem broju ljudi (nije stambena) postrojenje je skup svrhovito povezane opreme za obavljanje tehnolokog ili drugog procesa kojemu je namijenjena graevina

postojeda graevina je graevina izgraena na temelju graevinske dozvole ili drugog odgovarajudeg akta i svaka druga graevina koja je prema ovom ili posebnom zakonu s njom izjednaena odravanje graevine je izvedba graevinskih i drugih radova na postojedoj graevini radi ouvanja temeljnih zahtjeva za graevinu tijekom njezina trajanja, kojima se ne mijenja usklaenost graevine s lokacijski m uvjetima u skladu s kojima je izgraena rekonstrukcija graevine je izvedba graevinskih i drugih radova na postojedoj graevini kojima se utjee na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za tu graevinu ili kojima se mijenja usklaenost te graevine s lokac ijskim uvjetima u skladu s kojima je izgraena (dograivanje, nadograivanje, uklanjanje vanjskog dijela graevine, izvoenje radova radi promjene namjene graevine ili tehnolokog procesa i sl.), odnosno izvedba graevinskih i drugih radova na ruevini postojede graevine u svrhu njezine obnove uklanjanje graevine ili njezina dijela je izvedba radova razgradnje graevine ili njezina dijela s mjesta na kojem se nalazi, ukljuivo i gospodarenje zateenim otpadom u graevini i na graevnoj estici, te graevnog materijala i graevnog otpada nastalog razgradnjom graevine sukladno propisima koji ureuju gospodarenje otpadom, te dovoenje graevne estice, odnosno zemljita na kojemu se nalazila graevina u uredno stanje iskolenje graevine je geodetski prijenos tlocrta vanjskog obrisa, odnosno osi graevine koja de se graditi, na teren unutar graevne estice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru koji izvodi ovlateni inenjer geodezije sukladno posebnom propisu katastar je katastar zemljita, odnosno katastar nekretnina prema posebnom zakonu koji ureuje dravnu izmjeru i katastar nekretnina potvrda glavnog projekta je potvrda da je glavni projekt izraen u skladu s posebnim propisima i/ili posebnim uvjetima koju izdaje javnopravno tijelo u sluajevima propisanim posebnim zakonom na nain propisan ovim Zakonom sloena graevina je sklop vie meusobno funkcionalno i/ili tehnoloki povezanih graevina oprema su pojedinani ureaji, strojevi, procesne instalacije i drugi proizvodi od kojih se sastoji postrojenje ili su samostalno ugraeni u graevinu radi tehnolokog ili drugog procesa kojemu je namijenjena graevina sustav za klimatizaciju je sklop kojim se djeluje na temperaturu, vlanost i kvalitetu zraka te ostvaruje prisilna izmjena zraka u prostoriji u svrhu postizanja mikro-higijenskih uvjeta i odgovarajudeg stupnja ugodnosti prostora ukupna korisna povrina zgrade je ukupna neto podna povrina zgrade koja odgovara namjeni uporabe zgrade, a koja se rauna prema toki 5.1.7. HRN EN ISO 9836:2011 energetsko svojstvo zgrade je izraunata ili izmjerena koliina energije za zadovoljavanje potreba za energijom prilikom karakteristine uporabe zgrade (energija koja se koristi za grijanje, hlaenje, ventilaciju, pripremu tople vode i osvjetljenje)

RAZVRSTAVANJE GRAEVINA
1. skupina graevine planirane Dravnim planom prostornog razvoja gra. dozvolu izdaje MINISTARSTVO 2. skupina graevine za koje se posebni uvjeti utvruju u postupku procjene utjecaja na okoli u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekoloku mreu 3. skupina graevine za koje se utvruju posebni uvjeti 4. skupina graevine za koje se utvruju uvjeti prikljuenja, a ne utvruju se drugi posebni uvjeti 5. skupina graevine koje nisu razvrstane u 1., 2., 3. ili 4. skupinu. 2.,3.,4.,5. gra. dozvolu izdaje upravno tijelo upanije / velikog grada

TEMELJNI ZAHTJEVI ZA GRAEVINU


mehanika otpornost i stabilnost
Graevina mora biti projektirana i izgraena tako da opteredenja koja na nju mogu djelovati tijekom graenja i uporabe ne mog u dovesti do: 1. ruenja cijele graevine ili nekog njezina dijela 2. velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv 3. otedenja na drugim dijelovima graevine, instalacijama ili ugraenoj opremi kao rezultat velike deformacije nosive konstrukcije 4. otedenja kao rezultat nekog dogaaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku

sigurnost u sluaju poara


Graevine moraju biti projektirane i izgraene tako da u sluaju izbijanja poara: 1. nosivost graevine moe biti zajamena tijekom odreenog razdoblja 2. nastanak i irenje poara i dima unutar graevine je ogranieno 3. irenje poara na okolne graevine je ogranieno 4. korisnici mogu napustiti graevinu ili na drugi nain biti spaeni 5. sigurnost spasilakog tima je uzeta u obzir.

sigurnost i pristupanost tijekom uporabe


Graevina mora biti projektirana i izgraena tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili otedenja tijekom uporabe ili funkcioniranja (proklizavanje, pad, sudar, opekline, elektrini udari, ozljede od eksplozija i provale ) + vodedi rauna o pristupanosti i uporabi od strane osoba smanjene pokretljivosti.

higijena, zdravlje i okoli


Graevina mora biti projektirana i izgraena tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu ili zd ravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja (+ graenja / uporabe / uklanjanja) nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okolia ili klimu kao rezultat: 1. istjecanja otrovnog plina 2. emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), staklenikih plinova ili opasnih estica u zatvoreni i otvoreni prostor 3. emisije opasnog zraenja 4. isputanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, povrinske vode ili tlo 5. isputanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi nain negativno utjeu na pitku vodu 6. pogreno isputanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili tekudeg otpada 7. prisutnost vlage u dijelovima graevine ili na povrini unutar graevine.

zatita od buke
Graevina mora biti projektirana i izgraena tako da buka koju zamjeduju korisnici ili osobe koje se nalaze u blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omoguduje spavanje, odmor i rad u zadovoljavajudim uvjetima.

gospodarenje energijom i ouvanje topline


Graevine ( + instalacije za grijanje, hlaenje, osvjetljenje i provjetravanje) moraju biti projektirane i izgraene tako da koliina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini (uzimajudi u obzir korisnike i klimatske uvjete smjetaja graevine). Graevine takoer moraju biti energetski uinkovite, tako da koriste to je mogude manje energije tijekom graenja i razgradnje.

odriva uporaba prirodnih izvora


Graevine moraju biti projektirane, izgraene i uklonjene tako da je uporaba prirodnih izvora odriva, a posebno moraju zajamiti: 1. ponovnu uporabu ili mogudnost reciklae graevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja 2. trajnost graevine 3. uporabu okoliu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u graevinama.

ODSTUPANJE OD TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRAEVINU U SLUAJU REKONSTRUKCIJE GRAEVINE: - koja je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske ili se nalazi u kulturno-povijesnoj cjelini upisanoj u taj Registar a da se ne bi naruila bitna spomenika svojstva - da bi se osobama smanjene pokretljivosti osigurao nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad

Tehnikim propisima se odreuju

- temeljni zahtjevi za graevinu - svojstva koja moraju imati graevni proizvodi - drugi tehniki zahtjevi u vezi s graevinama i njihovim graenjem. Tehnike propise donosi ministar u obliku pravilnika.

Doputena odstupanja u graenju (u odnosu na mjere predviene glavnim projektom): - pojedine dimenzije prostora i prostorija (, d, v) - ukupne vanjske mjere graevine - odstupanje od obveznog graevinskog pravca - najmanja udaljenost od mee

3% 30 cm ne tolerira se ne tolerira se

ENERGETSKO SVOJSTVO ZGRADE


Svaka zgrada mora biti projektirana / izgraena / odravana tako da ispunjava propisane zahtjeve energetske uinkovitosti. Ministar tehnikim pravilnikom propisuje: - zahtjeve energetske uinkovitosti pojedinih vrsta zgrada - nain izrauna energetskog svojstva zgrade - minimalni obvezni udio obnovljivih izvora u ukupnoj potronji energije zgrade - kriterije za zgrade gotovo nulte energije - sadraj elaborata alternativnih sustava opskrbe energijom (> 1000 m)
decentralizirani sustav opskrbe energijom na temelju energije iz obnovljivih izvora kogeneracija daljinsko grijanje ili hlaenje dizalice topline

- druge zahtjeve vezane uz energetsku uinkovitost zgrade Energetski certifikat zgrade izdaje se za zgradu / njezin poseban dio za koji je potrebno koristiti energiju za odravanje unutarnje projektne temperature u skladu s namjenom osim za - zgradu koja ima rok uporabe dvije godine i manje
- zgradu namijenjenu odravanju vjerskih obreda - zgradu ukupne korisne povrine manje od 50 m - industrijske zgrade - radionice - nestambene poljopr. zgrade s malim energetskim potrebama

Energetskim certifikatom se predouju energetska svojstva zgrade. Energetski certifikat izdaje se na temelju provedenog energetskog pregleda zgrade > za postojede zgrade na temelju projektne dokumentacije > za planirane zgrade. Energetski certifikat i izvjede o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlaenja ili klimatizacije u zgradi podlijeu neovisnoj kontroli - kontrolu provodi pravna osoba koja za to ima ovlatenje, po nalogu Ministarstva . Energetski certifikat mora se pribaviti prije izdavanja uporabne dozvole. 3 vrste ovlatenja za energetsko certificiranje:
energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade s jednostavnim tehnikim sustavom energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade sa sloenim tehnikim sustavom energetski pregled zgrade sa sloenim tehnikim sustavom

Uvjeti za ovlatenje: - zavren diplomski (specijalistiki diplomski) [preddiplomski] sveuilini studij

arhitektonske graevinske strojarske elektrotehnike struke

- 300 ECTS bodova - najmanje pet [deset] godina radnog iskustva u struci - sklopljen ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti

*samo za jednostavne tehnike sustave

- uspjeno zavren program strunog osposobljavanja Modul 1 / Modul 2

Ministarstvo vodi registar:


1. ovlatenih osoba 2. osoba ovlatenih za kontrolu 3. izdanih energetskih certifikata 4. izdanih izvjeda o provedenim energetskim pregledima zgrada 5. izdanih izvjeda o redovitim pregledima sustava grijanja i sustava hlaenja ili klimatizacije u zgradama.

SUDIONICI U GRADNJI
INVESTITOR pravna ili fizika osoba u ije ime se gradi graevina povjerava projektiranje, izvoenje i struni nadzor osobama koje ispunjavaju uvjete investitor moe biti izvoa, ali ne smije biti nadzor fizika osoba koja ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlateni arhitekt ili ovlateni inenjer odgovornost: - da projekt koji je izradio ispunjava propisane uvjete - da je graevina projektirana u skladu s lokacijskom dozvolom / uvjetima za graenje graevina propisanim prostornim planom - da graevina ispunjava temeljne zahtjeve za graevinu - da graevina ispunjava zahtjeve propisane za energetska svojstva zgrada - da graevina ispunjava druge propisane zahtjeve i uvjete
GLAVNI PROJEKTANT odreuje ga investitor ugovorom o projektiranju moe biti istodobno i projektant jednog od dijelova glavnog projekta odgovoran je za cjelovitost i meusobnu usklaenost projekata moe biti koordinator zatite na radu

PROJEKTANT

IZVOA

osoba koja gradi ili izvodi pojedine radove na graevini dunosti: - graditi u skladu s graevinskom dozvolom
Zakonom o gradnji tehnikim propisima posebnim propisima pravilima struke

- povjeriti izvoenje gra. radova i poslova osobama koje ispunjavaju propisane uvjete - radove izvoditi tako da se ispune temeljni zahtjevi za graevinu
zahtjevi propisani za energetska svojstva zgrada drugi zahtjevi i uvjeti za graevinu - ugraivati gra. i dr. proizvode te postr. u skladu sa Zakonom o gradnji i pos. propisima

- osigurati

dokaze o svojstvima ugraenih graevnih proizvoda dokaze o sukladnosti ugraene opreme i/ili postrojenja isprave o sukladnosti dijelova graevine s temeljnim zahtjevima za graevinu dokaze kvalitete za sve izvedene dijelove graevine i za radove koji su u tijeku

- gospodariti graevnim otpadom nastalim tijekom graenja na gradilitu i oporabiti ga i/ili zbrinuti sukladno propisima koji ureuju gospodarenje otpadom - sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima odravanja graevine __________________________________________________ - imenovati inenjera gradilita / voditelja radova = odgovorna osoba koja vodi graenje - imenovati glavnog inenjera gradilita (ako sudjeluje vie izvoaa, investitor odreuje
glavnog izvoaa ugovorom o graenju)

GLAVNI INENJER GRADILITA

- odgovoran za cjelovitost i meusobnu usklaenost radova - koordinira primjenu propisa kojima se ureuje sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvoenja radova - moe biti istodobno i inenjer gradilita jednog od izvoaa / voditelj radova za odreenu vrstu radova

NADZORNI INENJER

fizika osoba koja ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlateni arhitekt ili ovlateni inenjer i provodi u ime investitora struni nadzor graenja ne moe biti zaposlenik osobe koja je izvoa na istoj graevini dunosti: - nadzirati graenje tako da bude u skladu s
graevinskom dozvolom / gl. projektom Zakonom o gradnji posebnim propisima i pravilima struke

- utvrditi ispunjava li izvoa i odgovorna osoba uvjete propisane posebnim zakonom - utvrditi je li iskolenje graevine obavila osoba ovlatena za obavljanje poslova dravne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu - odrediti provedbu kontr. ispitivanja dijelova graevine u svrhu provjere / dokazivanja
ispunjavanja temeljnih zahtjeva za graevinu ispunjavanja uvjeta predvienih glavnim projektom ispunjavanja uvjeta predvienih izvjedem o obavljenoj kontroli proj. - upoznati investitora sa svim nedostacima/nepravilnostima koje uoi u glavnom

projektu i tijekom graenja - upoznati investitora i graevinsku inspekciju i druge inspekcije o poduzetim mjerama - sastaviti zavrno izvjede o izvedbi graevine - odrediti nain otklanjanja nedostataka / nepravilnosti graenja graevine
kada za to postoji potreba: - potrebnom dokumentacijom nije dokazana sukladnost / kvaliteta ugraenih graevina, proizvoda, opreme i/ili postrojenja - izvoa ne ispunjava uvjete propisane zakonom - iskolenje graevine nije obavila osoba ovlatena za obavljanje poslova dravne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu

Struni nadzor graenja provodi se prilikom graenja svih graevina i izvoenja svih radova za koje se izdaje graevinska dozvola / uporabna dozvola. Struni nadzor graenja 4. i 5. skupine graevina provodi se samo u odnosu na ispunjavanje temeljnog zahtjeva mehanike otpornosti i stabilnosti.

REVIDENT

fizika osoba ovlatena za kontrolu projekata

ima pravo na obavljanje poslova projekt. u podruju kontr. proj. ima najmanje deset godina radnog iskustva u projektiranju

provodi kontrolu za projekt / dio projekta daje pozitivno izvjede odgovoran da kontrolirano svojstvo udovoljava zahtjevima iz Zakona o gradnji, posebnih zakona i propisa, teh. specifikacija i pravila struke

PROJEKTI
GLAVNI PROJEKT skup meusobno usklaenih projekata kojima se daje
tehniko rjeenje graevine dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za graevinu dokazuje ispunjavanje drugih propisanih i odreenih zahtjeva i uvjeta

Glavni projekt za graenje graevine za koju se izdaje lokacijska dozvola ne izdaje lokacijska dozvola izrauje se u skladu s - lokacijskim uvjetima odreenima lokacijskom dozvolom - posebnim uvjetima (utjecaj na okoli, prihvatljivost za ek. mreu) - posebnim propisima - Zakonom o gradnji - tehnikim propisima i dr. - uvjetima za graenje graevina propisanim prostornim planom - posebnim uvjetima - Zakonom o gradnji - tehnikim propisima i dr.

Glavni projekt sadri:

arhitektonski projekt graevinski projekt elektrotehniki projekt strojarski projekt geodetski projekt *

mogu mu prethoditi:

krajobrazni elaborat geomehaniki elaborat prometni elaborat elaborat tehniko-tehnolokog rjeenja elaborat zatite od poara elaborat zatite na radu elaborat zatite od buke konzervatorski elaborat drugi potrebni elaborat

Geodetski projekt dio je glavnog projekta za gradnju graevine za koju se ne izdaje lokacijska dozvola ako se graevinskom dozvolom: - odreuje formiranje graevinske estice - odreuje smjetaj jedne ili vie graevina na graevnoj estici Takav geodetski projekt izrauje se kao fiziki zaseban dio gl. projekta. Na temelju njega se: - meusobno usklauje stanje u katastru, zemljinoj knjizi i naravi - provodi formiranje graevne estice u katastru, - provodi iskolenje graevine - provodi evidentiranje graevine u katastru

IZVEDBENI PROJEKT

razrauje tehniko rjeenje dano glavnim projektom. Mora biti usklaen s gl. projektom. Izrauje se - za graevine iz 1. skupine - kad je investitor ugovorio njegovu izradu.

PROJEKT UKLANJANJA GRAEVINE

- tehniki razrauje rjeenja / postupak i nain uklanjanja graevine


- prethodno rjeava pitanje odvajanja prikljuaka graevine na energetsku i/ili drugu infrastrukturu - razrauje sigurnosne mjere - razrauje mjere gospodarenja otpadom

sadri:

- nacrte, proraune i/ili druge inenjerske dokaze da tijekom uklanjanja nede dodi do gubitka stabilnosti konstrukcije kojim bi se ugrozio ivot i zdravlje ljudi ili okoli - tehniki opis uklanjanja graevine i nain gospodarenja graevnim materijalom i otpadom i ureenja graevne estice nakon uklanjanja graevine ili njezina dijela - proraun stabilnosti okolnog i drugog zemljita/ graevina ako uklanjanje graevine utjee na stabilnost tog zemljita i/ili ispunjavanje temeljnih zahtjeva tih graevina.

TIPSKI PROJEKT sadri sve dijelove propisane za glavni projekt, osim dijelova koji se odnose na lokacijske uvjete, uvjete prikljuenja i posebne uvjete koji ovise o lokaciji graevine. Donosi se rjeenje o tipskom projektu.

UVJETI ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA

upravno tijelo / Ministarstvo obavjetava investitora od kojih javnopravnih tijela je potrebno pribaviti posebne uvjete u skladu s kojima mora biti izraen glavni projekt za odreenu graevinu na odreenoj lokaciji GRAEVINE ZA KOJE SE NE IZDAJE LOKACIJSKA DOZVOLA

Za graevine za koje se ne izdaje lokacijska dozvola posebni uvjeti se utvruju prije izdavanja gra. dozvole. prije izdavanja graevinske dozvole javnopravno tijelo izdaje posebne uvjete nakon usklaenja potvrdu gl. projekta potvrdu glavnog projekta rjeenje o odbijanju nita smatra se da posebnih uvjeta nema
da je projekt u skladu s propisima da je izdana potvrda glavnog projekta da se gra. moe prikljuiti na infrastr.

Za graevine za koje se izdaje lokacijska dozvola

1. posebni uvjeti se utvruju u lokacijskoj dozvoli 2. javnopravno tijelo izdaje potvrdu glavnog projekta 3. pokretanje postupka za izdavanje graevinske dozvole

TIJELA NADLENA ZA IZDAVANJE GRAEVINSKE I UPORABNE DOZVOLE


Ministarstvo izdaje graevinske dozvole za: graevine 1. skupine i graevine ostalih skupina na podruju dviju ili vie upanija / Grada Zagreba mogudnost prijenosa nadlenosti u pojedinom sluaju s Ministarstva na upravno tijelo Upravno tijelo upanije za graevine 2., 3., 4. i 5. skupine: izvan podruja velikog grada i na podruju velikog grada i drugog grada ili opdine Upravno tijelo velikog grada za graevine 2., 3., 4. i 5. skupine na svom podruju
protivnost uvjetima za graenje graevina propisanim prostornim planom u pogledu namjene zgrade veliine zgrade oblika i veliine graevne estice smjetaja zgrade na graevnoj estici

GRAENJE - na temelju i sukladno pravomodnoj graevinskoj dozvoli - na temelju izvrne graevinske dozvole (rizik i odgovornost investitora) + ako je graevinskom dozvolom odreeno formiranje graevne estice, ista mora biti formirana u katastru prije poetka gradnj e

ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE GRAEVINSKE DOZVOLE INVESTITOR PRILAE: za graevine za koje se ne izdaje lokacijska dozvola za graevine za koje se izdaje lokacijska dozvola
- tri primjerka gl. projekta - izjava projektanta da je gl. projekt izraen u skladu s PP-om i dr. - pisano izvjede o kontroli projekta (ako) - tri primjerka gl. projekta - izjava projektanta da je gl. projekt izraen u skladu s lok. doz.i dr. - pisano izvjede o kontroli projekta (ako)

- potvrda o nostrifikaciji projekta (ako) - potvrde javnopravnih tijela da je gl. projekt izraen sukladno posebnim propisima i uvjetima (ako nije izdano u 15 dana, onda dokaz da je predano) - potvrdu javnopravnog tijela da je gl. projekt izraen u skladu s rjeenjem o prihvatljivosti zahvata za okoli (ako se vodi postupak procjene/ocjene) - dokaz da moe biti investitor (koncesija, suglasnost....)

- potvrda o nostrifikaciji projekta (ako) - potvrde javnopravnih tijela da je gl. projekt izraen sukladno posebnim uvjetima iz lok.doz. (ako nije izdano u 15 dana, onda dokaz da je predano) - potvrdu javnopravnog tijela da je gl. projekt izraen u skladu s rjeenjem o prihvatljivosti zahvata za okoli (ako se vodi postupak procjene/ocjene) - dokaz da moe biti investitor (koncesija, suglasnost....)

DOKAZ PRAVNOG INTERESA 1. izvadak iz zemljine knjige iz kojeg je vidljivo da je investitor vlasnik ili nositelj prava graenja na graevnoj estici ili graevini na kojoj se namjerava graditi 2. predugovor, ugovor ili ugovor sklopljen pod uvjetom, na temelju kojeg je investitor stekao ili de stedi pravo vlasnitva ili pravo graenja 3. odluka nadlene vlasti na temelju koje je investitor stekao pravo vlasnitva ili pravo graenja 4. ugovor o ortatvu sklopljen s vlasnikom nekretnine iji je cilj zajedniko graenje 5. pisana suglasnost vlasnika zemljita, odnosno vlasnika postojede graevine 6. pisana suglasnost fiducijarnog vlasnika dana dotadanjem vlasniku nekretnine koji je investitor + za zahvate u prostoru jo: 1. izvadak iz zemljine knjige iz kojeg je vidljivo da je investitor nositelj prava slunosti 2. predugovor, ugovor ili ugovor sklopljen pod uvjetom na temelju kojeg je investitor stekao ili de stedi pravo slunosti, zakupa ili koritenja

3.

4. odluka nadlene dravne vlasti na temelju koje je investitor stekao pravo slunosti

+ ako na nekretnini nije mogude stjecanje prava - ugovor o koncesiji + ako je graevina od dravnog interesa + investitor je podnio zahtjev za izvlatenje odluka Vlade o utvrivanju interesa

UVJETI ZA IZDAVANJE GRAEVINSKE DOZVOLE


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. uz zahtjev priloeni svi propisani dokumenti priloene sve potvrde gl. projekta gl. projekt izraen u skladu s uvjetima iz PP (u pogledu lokacijskih uvjeta) / koji su definirani lokacijskom dozvolom gl. projekt izradila ovlatena osoba + propisno oznaen + nije moguda izmjena donesen je UPU ako je za to podruje propisana obveza donoenja (osim za rekonstrukciju i graenje zamjenskih graevina) X postoji mogudnost prikljuenja graevne estice / zgrade na prometnu povrinu ili da je izdana graevinska dozvola za graenj e prometne povrine X postoji mogudnost prikljuenja zgrade na javni sustav odvodnje otpadnih voda, ako prostornim planom nije omogudeno prikljuenje na vlastiti sustav odvodnje X postoji mogudnost prikljuenja zgrade na niskonaponsku elektrinu zgradu ili da ima autonomni sustav opskrbom elektrinom energijom X

Graenje do odreenog stupnja dovrenosti (roh-bau): bez dijela glavnog projekta kojim se daje tehniko rjeenje zavrne obrade ploha podova, zidova i stropova, nenosivih pregradnih zidova, razvoda instalacija pojedinanoga stambenog/poslovnog prostora

STANKE U POSTUPKU:

INVESTITOR VLASNIK ZEMLJITA (vlasnik nekretnine za koju se izdaje gra. dozvola i nositelj dr. stvarnih prava) SUSJED (vlasnik i nositelj dr. stvarnih prava nekretnine koja neposredno granii s )
naziv tijela graditeljstva ime i adresu, odnosno tvrtku investitora naznaku da se radi o predmetu izdavanja graevinske dozvole naziv i vrstu graevine i radova za koje se izdaje graevinska dozvola

JAVNI POZIV ZA UVID U SPIS PREDMETA:

mjesto i vrijeme na kojemu se moe izvriti uvid u spis predmeta obavijest da se pozivu moe odazvati osobno ili putem opunomodenika obavijest da se gra. dozvola moe izdati iako se stranka ne odazove pozivu. Graevinska dozvola za pripremne radove izdaje se za: 1. asfaltnu bazu, separaciju agregata, tvornicu betona i sl. 2. dalekovod i transformatorsku stanicu koju je potrebno izgraditi radi napajanja gradilita elektrinom energijom 3. prijenosne spremnike za smjetaj, uvanje ili dranje eksplozivnih tvari za potrebe gradilita, osim nadzemnog i podzemnog spremnika ukapljenoga naftnog plina, odnosno nafte zapremnine do 5 m3.

KOMUNALNI I VODNI DOPRINOS INVESTITOR JE DUAN PLATITI PO IZVRNOSTI GRAEVINSKE DOZVOLE! Investitor mora poeti graditi u roku od 3 godine od dana pravomodnosti dozvole. Graevina mora biti dovrena u roku od *vanjski izgled i ureenje gra. estice+ 10 godina 1. skupina 7 godina 2. i 3. skupina 5 godina 4. skupina 3 godine 5. skupina

od dana prijave poetka graenja.

Graevinska dozvola moe se po zahtjevu investitora izmijeniti i/ili dopuniti do izdavanja uporabne dozvole. IZMJENA GRAEVINSKE DOZVOLE ako se mijenjaju lokacijski uvjeti: za graevine za koje se izdaje lokacijska dozvola za graevine za koje se ne izdaje lokacijska dozvola prvo se mora izmjeniti lokacijska dozvola skladu s PP-om u skladu s kojim je gra. dozvola izdana skladu s PP-om u koji je na snazi u vrijeme izmjene

GRAENJE BEZ GRAEVINSKE DOZVOLE:

- jednostavne i druge graevine i radovi (ne treba ni uporabna dozvola) - graevine koje slue sprjeavanju dogaaja*/otklanjanju tetnih poslijedica - obnavljanje graevina koje su otedenje djelovanjem dogaaja* * prirodne nepogode, ratna i druga razaranja

PRIJAVA POETKA GRAENJA INVESTITOR (8 dana prije poetka graenja) prijavljuje poetak graenja TIJELU GRADITELJSTVA i osig. provedbu ISKOLENJA.
- podaci o gra. dozvoli (klasa, ur. broj i datum i mjesto izdavanja) - podaci o izvoau - podaci o nadzornom inenjeru - dokaz da je u katastru formirana graevna estica

TIJELO GRADITELJSTVA u roku od 5 dana od zaprimanja prijave obavijetava

MUP graevinsku inspekciju inspekciju rada upravno tijelo JLS za kom. doprinos tijelo nadleno za vodni doprinos

Privremena zabrana izvoenja radova za zemljane radove i radove na izgradnji konstrukcije ne primjenjuje se na graevine / radove koji su poseban interes RH uklanjanje graevina na temelju rjeenja graevinske inspekcije ako je odluka o zabrani stupila na snagu u toj godini UREENJE GRADILITA - privremene graevine i oprema stabilni + odgovaraju propisima zatite od poara/na radu/zdravlja ljudi i okolia

- instalacije u skladu s propisima - provoenje mjera zatite na radu / zatite ivota i zdravlja ljudi - oneidenje zraka, tla, podzemnih voda + buka se svode na najmanju mjeru - ukloniti privremene graevine, gra. materijal, otpad i sl. + zemlj. u uredom stanju prije UPDOZ - gradilite ograeno i osigurano - gradilite oznaeno ploom: - ime/tvrtka investitora+projektanta+izvoaa+nadzora - naziv i vrsta graevine - tijelo koje je izdalo dozvolu + podaci o dozvoli (klasa, urbroj, datum i mjesto izdavanja, datum pravomodnosti) - datum prijave poetka graenja - oznaka da se gradi na kulturnom dobru (ako)

DOKUMENTACIJA NA GRADILITU: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. rjeenje o upisu u sudski registar (ili obrtnicu) i suglasnost za obavljanje djelatnosti graenja ugovor o graenju (investitor + izvoa) imenovanje glavnog inenjera gradilita / inenjera gradilita / voditelja radova ugovor o strunom nadzoru graenja (investitora + nadzorni inenjer) graevinska dozvolu s glavnim projektom izvedbeni projekt (ako) izvjede o obavljenoj kontroli glavnog i izvedbenog projekta (ako) graevinski dnevnik dokaze o svojstvima ugraenih graevnih proizvoda trajno uva investitor dokaze o sukladnosti ugraene opreme i/ili postrojenja isprave o sukladnosti dijelova graevine s temeljnim zahtjevima za graevinu dokaze kvalitete za sve izvedene dijelove graevine i za radove koji su u tijeku 10. elaborat iskolenja graevine (ako nije dio gl. projekta)

11. dokumentaciju o gospodarenju otpadom

UPORABA GRAEVINE nakon to se izda uporabna dozvola izgraena/rekonstruirana graevina moe se

poeti koristiti staviti u pogon donijeti rj. za obavljanje djelatnosti

Investitor podnosi zahtjev za izdavanje uporabne dozvole:


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. fotokopiju graevinske dozvole/ primjerak glavnog projekta za graevinu koja se moe graditi na temelju glavnog projekta podatke o sudionicima u gradnji pisanu izjavu izvoaa o izvedenim radovima i uvjetima odravanja graevine zavrno izvjede nadzornog inenjera o izvedbi graevine ako se izrauje geodetski projekt izjavu ov. ing. geod. da je graevina izgraena u skladu s geodetskim projektom ako se ne izrauje geodetski projekt geodetski elaborat za evidentiranje graevine u katastru izjavu ovl. ing. geod. da je gra. smjetena u skladu s elaboratom iskolenja energetski certifikat zgrade (ako zgrada mora ispunjavati zahtjeve energetske uinkovitosti)

na tehniki pregled pozivaju se

sudionici u gradnji javnopravna tijela koja su izdala posebne uvjete / potvrdu gl. projekta (ne za 4. i 5 skup.) neovisni strunjaci (po potrebi)

sastavlja se zapisnik

obrazloeno miljenje predstavnika javnopravnog tijela o izgraenosti graevine u skladu s graevinskom dozvolom u dijelu koji se odnosi na ispunjavanje uvjeta propisanih posebnim propisom koji je u nadlenosti javnopravnog tijela i/ili posebnim uvjetima koje je to tijelo utvrdilo

nedostatak zbog kojeg graevina ne ispunjava jedan ili vie

temeljnih zahtjeva za graevinu lokacijskih uvjeta drugih uvjeta odreenih gra. dozvolom / gl. projektom

izdavanje uporabne dozvole za graevine koje se grade na temelju graevinske dozvole - uz zahtjev priloena propisana dokumentacija - graevina izgraena u skladu s gra. dozvolom (ispunjavanje temeljnih zahtjeva, lok. uvjeta i dr.) - graevina prikljuena na prometnu povr. i infra. - privremene graevine / materijal / otpad uklonjeni zemljite i prilaz u urednom stanju glavnog projekta - uz zahtjev priloena propisana dokumentacija - graevina izgraena u skladu s gl. projektom - graevina namjenom, smjetajem i vanjskim dimenzijama u skladu s PP-om

1. 2. 3. 4.

EVIDENTIRANJE GRAEVINE U KATASTRU I ZEMLJINOJ KNJIZI TIJELO GRADITELJSTVA po slub. dunosti KATASTRU dostavlja: - izvrnu uporabnu dozvolu - geodetski projekt (ako se izrauje) - elaborat za evidentiranje (ako se ne izrauje GeoProj) - elaborat za promjenu podataka o zgradama

KATASTARSKI URED

- evidentira graevinu - po slubenoj dunosti NADLENOM SUDU dostavlja: obavijest da je za evident. graevine u katastru priloena uporabna dozvola (klasa, urbroj, dat+mjesto UpoDozvole)

NADLENI SUD u posjedovnici zemljine knjige stavlja zabiljebu da je za evidentiranje graevine u katastru priloena uporabna dozvola ( s podacima o istoj) + brie zabiljebu da uporabna dozvola nije priloena (ako takva zabiljeba postoji).

UKLANJANJE GRAEVINE vlasnik prijavljuje poetak radova na uklanjanju tijelu graditeljstva - projektant koji je izradio projekt uklanjanja - oznake projekta uklanjanja - izvoa radova na uklanjanju - nadzorni inenjer tijelo graditeljstva obavijetava - MUP - graevinsku inspekciju - inspekciju rada ZAPOETI POSTUPCI gradnja donoenje rjeenja za obavljanje djelatnosti evidentiranje graevina u katastru i zemljiniku stavljanje zabiljebi u zemljinim knjigama

dovravaju se po starom zakonu i pravilnicima

iznimno 1. izdavanje uvjerenja da je graevina izgraena prije 15.02.1968. smatra se izgraenom na temelju pravomodne graevinske dozvole + ne izdaje se uporabna

2. izdavanje uvjerenja za uporabu za graevine izgraene na tememlju graevinske dozvole izdane do 20.06.1991. tijelo graditeljstva moe izdati uporabnu dozvolu za graevinu izgraenu na temelju akta za graenje izdanog do 1.10.2007. Za graevine upisane u zemljinu knjigu do dana stupanja na snagu ovoga Zakona nadleni sud, na zahtjev vlasnika graevine, u posjedovnici zemljine knjige stavlja zabiljebu da je priloen akt za uporabu graevine koja je upisana u zemljinoj knjizi, uz navoenje naziva i oznake tog akta, odnosno uz navoenje oznake potvrde nadlenoga upravnog tijela da se za uporabu graevine ne izdaje akt za uporabu. AKTI ZA UPORABU: akti za uporabu 1. uporabna dozvola 2. potvrda upravnog tijela da mu je dostavljeno zavrno izvjede nadzornog inenjera 3. uvjerenje za uporabu 4. pravomodna graevinska dozvola 5. drugi odgovarajudi akt izdan do 19. lipnja 1991. s potvrdom gra. insp.da nije u tijeku postupak gra.insp. 6. dozvola za upotrebu 7. rjeenje o izvedenom stanju 8. potvrda izvedenog stanja 9. uvjerenje katastarskog ureda / Sredinjeg ureda DGU da je zgrada izgraena do 15. veljae 1968. 10. uvjerenje upravnog tijela da je zgrada izgraena do 15.02.1968.

akti kojim je graevina ozakonjena

akti kojima se nezakonito izgraena graevina izjednaava sa zakonito izgraenom graevinom

LOKACIJSKA DOZVOLA ako nije prestala vaiti, izdaje se graevinska dozvola na temelju novog zakon GRAENJE zapoeto ne temelju graevinske dozvole za vrijeme starog zakona dovrava se prema odredbama starog zakona UPORABNA DOZVOLA za graevinu uzgraenu za vrijeme starog zakona utvruje se je li izgraena u skladu s graevinskom dozvolom i propisima koji su vrijedili kad je ta dozvola izdana Postojeda graevina za koju nije izdana uporabna dozvola, a koja je rekonstruirana na temelju graevinske dozvole ili drugog akta za graenje, odnosno za iji je nezakonito rekonstruirani dio izdano rjeenje o izvedenom stanju ili potvrda izvedenog s tanja na temelju Zakona o prostornom ureenju i gradnji (Narodne novine, br. 76/07., 38/09., 55/11. i 90/11.), rjeenje o izvedenom stanju na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgraenim zgradama (Narodne novine, br. 90/11.) ili rjeenje o izvedenom stanju za zavrenu zgradu na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgraenim zgradama (Narodne novine, br. 86/12.), smatra se u smislu ovoga Zakona graevinom za koju je izdana uporabna dozvola.