Gaspar Noguera i Pérez Accentuació, Diftong i Dièresi L’accent gràfic és el signe escrit sobre una lletra vocal, siga

majúscula o minúscula, amb què s’indica la síl·laba tònica de la paraula.

NORMES D’ACCENTUACIÓ: En valencià hi ha dos tipus d’accents gràfics, segons siguen les vocals obertes o tancades: -L’accent pot ser obert o greu ( ` ), i tancat o agut ( ´ ). -L’accent greu o obert es posa sobre les vocals a, (sempre oberta), e/o (de vegades oberta). -L’accent agut o tancat es posa sobre les vocals i, u, (sempre tancades), e/o (de vegades tancades). Porten accent gràfic les paraules de més d’una síl·laba: AGUDES: Acabades en: a, e, i, o, u / as, es, is, os, us / en, in. Si la i i la u formen part d’un diftong decreixent: -ai, -ei, -oi, -au, -eu, etc. NO les accentuem: mireu, comboi… Exemples: sofà, café, sifó, escàs, avís, furiós, confós, abús, comprén, Berlín.
PARAULES AGUDES DIFERENTS A LES CASTELLANES heroi Futbol hoquei criquet xandall zenit Raimon tiquet xofer xassís servei oceà timpà alfil fluor cautxú interval poliglot policrom Zuric Munic Biarritz Carpats iber ciclop mil·ligram centigram quilogram hectogram misantrop humit

1

PLANES: Accentuem les que no acaben en cap de les terminacions anteriors. Exemples: àrab, àtom, fàcil, telèfon, exàmens, polític, anàveu, dormíreu, polígon, semàfor.
PARAULES PLANES DIFERENTS A LES CASTELLANES Cal recordar que el colp de veu cau sobre la –i- en les formes del present d’indicatiu, de subjuntiu i d’imperatiu dels verbs acabats en -iar com estudiar etc, “jo estudie, tu canvies, ell pronuncia, ells pronuncien …” rèptil míssil córrer atmosfera estratosfera hidrosfera acne torticoli omòplat medul·la leucòcit estèrnum alvèol fagòcit zoòfit libido conclave uníson policíac austríac amoníac dentifrici prènsil tèxtil pròsper saxòfon dinamo electròlit fotòlit bantu zulu guru karate quadriga Agamèmnon Jàson Èdip Èsquil Arquimedes Diomedes Heròdot paréixer

Com que el grup ia en valencià no és diftong, aleshores escrivim les següents paraules planes sense accent gràfic: Maria poesia venia estudia, etc. ESDRÚIXOLES: S’accentuen totes. Exemples: memòria, tèrbola, brúixola, pèrdua, estúpida.
PARAULES ESDRÚIXOLES DIFERENTS A LES CASTELLANES Ràpides (raptadas), olimpíada, políedre, ortòedre, tetràedre, octàedre, hexàedre diòptria, període, èczema, rubèola, pneumònia, ènema, mètopa, elèctrode, aurèola, arèola, Àrtemis, Àtila, Cíbele, Hèracles, Pèricles, Prosèrpina, Cleòpatra, Etiòpia, Bàssora, Hèlsinki, Himàlaia

tindria

fantasia faria alegria

2

Sempre que s’haja d’accentuar, haurem de tindre en compte que la vocal a sempre portará la titla oberta (

` ), i les vocals i, u sempre tancada ( ´).

El problema el trobem amb les vocals e , o, que de vegades seran obertes i, de vegades, tancades. L’única regla que funciona sovint és que les agudes amb e, o quasi sempre seran tancades: lleó, sifó, sabó.... Alerta amb "arròs, però, això, açò, allò, talòs (tros de fusta gros, persona obtusa, espessa), espòs, terròs* (ceporro, labriego, palurdo, patán, cernícalo), repòs, respòs (“tornada”= cast. Estribillo), carcabòs (part superior de la boca des del vel del paladar fins a la laringe i a l'esòfag), hipoglòs (que està davall de la llengua), exclòs, reclòs, conclòs, inclòs, desclòs (participis de verbs compostos de cloure), Ambròs, Besòs, Bolòs, Seròs, Tredòs, Vandellòs, Vinaròs (noms, cognoms o topònims)". COMPOSTOS DE: BO: Debò SO: ressò (eco) TO: semitò TRO: retrò CLOS: exclòs, inclòs, reclòs, etc. CROS: motocròs, bicicròs, etc. GROS: capgròs, bocagròs, etc. OS: renòs (juanete, duricia, nudo de la madera) *Terrós (amb titla tancada) significa canelo, pardo, parduzco, terroso. I l’expressió de boca terrosa significa boca abajo, de boca.

3

OBSERVACIÓ: Fora d’estes regles, l’accent gràfic també s’utilitza excepcionalment per a indicar que la u precedida d’una g no forma diftong creixent amb la vocal següent:

Gúa: f. MAR. Mesura de longitud usada per al mesurament d'embarcacions, equivalent a quatre pams. Ingúix: 2. m. i f. ETNOL. Individu d'un poble caucàsic que habita, sobretot, a Ingúixia.

Per tant, les planes i esdrúixoles que tenen accentuació en e, o quasi sempre portaran la titla oberta: “memòria, dèbil, història, ciència... Compte amb "córrer (i derivats), témer, prémer (estrujar, apretar), esprémer, créixer, néixer, péixer (pastar, apacentar), ésser (ser), fóra (verbo SER: fuera), meréixer, conéixer, estrényer** (abarcar, apretar, ajustar), església, sépia, séquia, Dénia, Bétera, Énguera, Sóller, cérvol, fórmula, pólvora, crémor (“crémor”, ácido de potasa), estómac, furóncol, escórpora (pez escorpina, arangorri), tómbola, déntol (pez dentón), préstec, llépol (goloso), llécol (geo. llicorella), gódua (bot. arbust de les fabàcies), ségol (centeno) llémena (liendre), témpora (estación, temporada), térbola, préssec (melocotón), feréstec (fiero, salvaje), góndola, tórtora, téssera (“inscripció en pedra romana”)..., i els pretèrits perfets d’indicatiu o imperfets de subjuntiu (coincideixen les formes de “nosaltres” i “vosaltres”) diguérem, atenguéreu, érem, éreu…". **No confondre amb restrényer [o restrènyer] que significa restringir o estrenyir; i per tant estreñimiento és restrenyiment.
4

REGLES GENERALS DELS ADVERBIS

Els adverbis acabats en -ment que es formen amb els adjectius femenins + ment conserven l’accentuació dels adjectius originals MASCULÍ Difícil Meritori Comú Covard Cortés Democràtic Pobre Trist Pobra Trista FEMENÍ difícil meritòria comuna covarda cortesa democràtica ADVERBI Difícilment meritòriament comunament covardament cortesament democràticament Pobrament Tristament

5

DIFTONGS: Són grups de 2 vocals que es pronuncien en la mateixa síl·laba: 1/ Creixents: Quan la u forma part del grup gua, qua, güe, qüe, güi, qüi, guo, quo. 2/ Decreixents: Quan la i i la u es troben després d’una altra vocal: ai, ei, oi, ui, au, eu, iu, ou, uu. 3/ Triftongs: Són resultat de la combinació d’un diftong creixent i un de decreixent: uai, ueu, üeu. Pa-ra-guai; següent: Bo-ia; be-uen dé-ieu; cre-ueu *Si la I o la U es troben entre unes altres vocals, formen síl·laba amb la vocal

Quan dos vocals escrites juntes es pronuncien en síl·labes diferents tenim un hiat: Lle/ó; ci/ènc/ci/a; Ma/ri/a, etc. I/U en funcions de consonants (la i sona com una ll; i la u sona com güe): Com que són consonàntiques no tindran mai ni titla (tilde) ni dièresi. Ocorre en els casos següents: -Quan van a començament de paraula. -En posició intervocàlica. Exemples: ianqui, iode, Iugoslàvia, joia, noia, Troia, UEFA.
6

DIÈRESI: La seua funció és mostrar que la i i la u s’han de pronunciar. La dièresi indica que la u dels grups qüe, qüi, güe, güi s’ha de

1.

pronunciar: Pasqües, lingüista, pingüí, aqüeducte, aigües, obliqüitat. La dièresi serveix per a expressar gràficament el trencament d’un

2.

diftong si no és possible l’accentuació: Raïm, veïna, oïda, lluït, traïdor, peüc, diürn. Les regles d’accentuació no ens permeten accentuar les paraules anteriors, aleshores l’única manera de marcar que els diftongs naturals (ai, ei, oi, ui, eu, iu) s’han trencat, serà amb la dièresi; que marca els diftongs naturals (sempre en la vocal dèbil) trencats i que no es poden marcar amb una titla (raïm) i també els diftongs naturals trencats i que no neccessiten cap titla (suïcidi). Raïm i aïllar en són dos exemples clars. En els dos s’ha trencat el diftong natural. Raïm podria portar una titla –ja que la i suporta el colp de veu-, però, les regles ho impedeixen, aleshores hi posem dièresi. En Aïllar, la i no suporta el colp de veu, aleshores mai podria portar titla, per tant marquem el trencament del diftong amb la dièresi.

7

FIXEU-VOS-HI BÉ QUE : 1) Els substantius i adjectius acabats en -ïble, -ïdal, -ïdor, -ïment, -ïna, -ïtat, -ïtzar, encara que en les paraules primitives corresponents hi haja un diftong: europeu, europeïtat; esferoide, esferoïdal; arcaic, arcaïtzar adduïble, cicloïdal contemporaneïtat atribuïdor arcaïtzar agraïment beduïna

-Per què us penseu que almoina no porta dièresi?

2) Si una paraula té dièresi, els seus derivats també la tenen: aïllar, aïllable, aïllacionisme, aïllament, aïllador, aïllant

8

EXCEPCIONS A L’ÚS DE LA DIÈRESI

No es posa dièresi, per economitzar, en els casos següents: Quan ja hi ha un accent gràfic: Lluís, país, conduíem, agraíem. En els sufixos –isme, -ista i en les terminacions llatines –us, -um:

1.

2.

Europeista, egoisme, maniqueista, Pius, Màrius, harmònium, pòdium. -Sí que en porten lluïsme, proïsme (perquè són paraules senceres, no hi contenen sufixos). -Laïcisme, laïcista, estoïcisme, jesuïtisme… (si us hi fixeu bé, la dièresi no la trobes al sufix –isme ó –ista, sinó que és abans). En els acabaments verbals de l’infinitiu, gerundi, futur i condicional

3.

dels verbs acabats en –ir: conduir, conduint, conduiré, conduiria. Però conduït i las formes de l’imperfet d’indicatiu (conduïa, conduïes, conduïa, conduïen) sí que en porten. En les paraules compostes d’un prefix, com anti-, co-, contra-, re-,

4.

pre-, semi- i similars, seguits d’un lexema que comence per i o u: contraindicació, reinstaurar, cointervenció.
Però reüll, reïsc, reïx, reïsca, reïsques, reïsquen; sobreïsc, sobreïx, etc.

9

Cal fixar-se en aquests casos excepcionals (primitiva sense dièresi, derivada amb dièresi): DIFTONG heroic fluid laic trapezoide HIAT heroïcitat fluïdesa laïcitat trapezoïdal

10

Exercicis (accentuació): 1) Accentua les paraules que calga (són totes agudes): Matalas excursio ninot reves caixo llac cami mullat arros paper paret hostal diners pagar algu sabo lleo govern llumi curios compreu. Joan, Roman i Ramon faran un viatge a Cancun amb el dega del Liceu. 2) Accentua les paraules que calga (són totes planes): Manec agulla electric poesia carrec oncle facil debil examen llunes diposit cervol estomac hipopotam music motxila inutil col·legi claxon semafor rapid princep perdereu compravem eixirem trencarem viatjareu vestireu. 3) Accentua les paraules que calga (són totes esdrúixoles): Fabrica justicia clinica quilometre bruixola tecnica aguila milionaria epoca maquina perdua avia esglesia pagina fisica historia memoria clotxina ciencia familia pneumonia Cleopatra.

11

Exercicis (dièresi): 1) Posa dièresi, si cal: Figues equestre pasques linguista roques fruita seguent iode joies obliquitat questió quatre quimèric químic ianqui guerra guió raqueta quòrum pinguí guix guia

2) Posa dièresi o accent: Vuit peu cafeina paisos heroi heroisme diuretic almoina cocaina peuc raim roi pau aillar roina ruina Lluis pait vei taula maleir pais Raul maleit. 3) Omple els buits dels mots següents, agrupats en famílies, amb i / ï / u / ü: Ambig__ Ambig__ a ambig__ s ambig__ es ambig__ itat a llar a llant a llament a lladament a llacionista a llàveu ru na ru nós ru nosament arru nar arru naràs arru nada aig a aig es aig alós paraig es aig ardent aig era enaig ar enaig en hero hero na hero c hero cament hero citat hero nòman hero sme

12

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful