Rancangan pengajaran dan pembelajaran sains kumpulan 1. Tarikh Hari Tempoh Kelas Tema Tajuk "bjekti!

umum Hasil pembelajaran : : : : : : : : 26 September 2010 Ahad 60 minit 4S Menyiasat alam kehidupan roses perna!asan manusia Men#analisa proses hidup manusia $i akhir pen#ajaran ini murid%murid dapat : A& Meneran#kan manusia berna!as '& Men#huraikan proses menyedut dan men#hembus na!as& (& Menyatakan udara sedutan ) oksi#en*udara hembusan ) karbon dioksida ,nkuiri penemuan - perbin.an#an& Komunikasi * pemerhatian& ,n#in tahu * minat sains* bekerjasama* men#har#ai .iptaan Tuhan

endekatan + kaedah dan strate#i : K S : Kemahiran sianti!ik+ nilai murni :

an# dan menyatakan perubahan pada per#erakan dada mereka serta menyatakan udara yan# terlibat dalam kedua%dua proses& 1& murid melukis #ambarajah model dada pada #ambarajah yan# disediakan oleh #uru& 2& murid melabelkan #as yan# terlibat dalam proses perna!asan& 0& murid membentan#kan hasil dapatan men#ikut kumpulan mereka& Catatan K S: 'erkomunikasi Pencetusan idea (1 minit) erna!asan Manusia Sedut udara ) $ada men#emban# Hembus udara ) $ada men#e.iptaan Tuhan "ksi#en ) udara sedutan Karbon dioksida ) udara hembusan enstrukturan semula idea 220 minit3 Murid melukis #ambarajah model perna!asan manusia yan# rin#kas & Murid melukis anak panah arah per#erakan dada Murid menamakan #as sedutan dan #as hembusan %"ksi#en dan karbon kdioksida K S Memerhati 'erkomunikasi K&&manipulati!4 Melukis .ut Kps Komunikasi 1ilai murni: men#har#ai .Fasa (masa) Orentasi (5 minit) Manusia berna!as Isi kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran /uru meminta murid meletakkan tan#an ke atas dada masin#%masin# kemudian menyatakan apa yan# mereka rasa& Murid menyatakan per#erakan dada membuktikan manusia berna!as 1& /uru meminta semua murid berdiri dan menarik na!as serta merasakan perubahan pada dada mereka& 2& Murid ju#a di minta men#hembus na!as serta merasakan perubahan pada dada 0&Setiap murid murid diminta berbin.

katkan belon pada penyedut minuman kemudian masukkan penyedut minuman tersebut ke dalam luban# pada plastisin& 4&5ekat sekepin# la#i belon pada hujun# botol yan# telah dipoton# den#an tape& 6&.an# den#an murid men#enai aplikasi pen#etahuan (ontoh: Model erna!asan Manusia 1 Sediakan botol minuman plasti.ut /uru berbin.kat hujun# belon den#an tali pada botol 6&'ila ditarik belon yan# diikat tadi belon yan# diikat pada penyedut minuman akan men#emban# dan men#e.up& K S 7ksperimen Memerhati Komunikasi 1ilai murni 'ekerjasama 'er8aspada 9e!leksi 26 minit3 9umusan: roses erna!asan Manusia Sedut na!as ) dada *men#em*ban# Hembus na!as ) dada men#e.Aplikasi idea Sedut udara ) dada men#emban# 220 minit3 Hembus udara ) dada men#e.up :dara sedutan ) #as oksi#en :dara hembusan ) #as karbon dioksida 1& /uru membuat kesimpulan hasil dari akti.iti yan# telah dijalankan 2& Murid menja8ab soalan yan# diberikan& .*belon* penyedut minuman*tape*plastisin dan tali& 2&Murid memoton# sebaha#ian botol minuman plastik kemudian sumbatkan plastisin dimulut botol&buat luban# diten#ah& 0&.

5ampiran 1 1ama : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Arahan 1& 5abelkan arah per#erakan udara dan dada semasa proses perna!asan& 2& label dan namakan #as yan# terhasil semasa proses perna!asan& .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful