LEGEA Nr. 50 din 29 iulie 1991*) privind autorizarea executării lucrărilor de construc ii !

"epu#licare
$A%&'(L)L &* Autorizarea executării lucrărilor de construc ii
Art. 1

+1)Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare. Autorizaţia de construire sau de desfiinţare se emite la solicitarea deţinătorului titlului de proprietate asupra unui imobil - teren şi/sau construcţii - ori a altui act care conferă dreptul de construire sau de desfiinţare, în condiţiile prezentei legi. +2)Construcţiile ci ile, industriale, inclusi cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utila!elor te"nologice, agricole sau de orice altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, emisă în condiţiile prezentei legi, şi a reglementărilor pri ind proiectarea şi executarea construcţiilor.
Art. 2

+1)Autorizaţia de construire constituie actul de autoritate al administraţiei publice locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor pre ăzute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea şi funcţionarea construcţiilor. +2)Autorizaţia de construire se emite în temeiul şi cu respectarea pre ederilor documentaţiilor de urbanism, a izate şi aprobate potri it legii. +,)Autorizaţiile de construire pentru reţele magistrale, căi de comunicaţie, amena!ări pentru îmbunătăţiri funciare, reţele de telecomunicaţii ori alte lucrări de infrastructură, care se execută în extra ilanul localităţilor, se emit cu respectarea planurilor de amena!are a teritoriului, a izate şi aprobate potri it legii. +-)#rin exceptare de la pre ederile alin. $%& se pot emite autorizaţii de construire şi fără documentaţii de amena!are a teritoriului şi de urbanism aprobate, pentru' a)lucrări de modificare, de reparare, de prote!are, de restaurare şi de conser are a clădirilor de orice fel, cu condiţia menţinerii aceleiaşi funcţiuni, a suprafeţei construite la sol şi a olumetriei acestora( #)lucrări de reparare pri ind căi de comunicaţie, dotări te"nico-edilitare şi altele asemenea, fără modificarea traseului şi, după caz, a funcţionalităţii acestora( c)lucrări de reparare pri ind împre!urimi, mobilier urban, amena!ări de spaţii erzi, parcuri şi grădini publice, pieţe pietonale şi celelalte lucrări de amena!are a spaţiilor publice( d)lucrări de cercetare şi de prospectare a terenurilor - fora!e şi exca ări -, necesare în ederea efectuării studiilor geote"nice, exploatărilor de cariere, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum şi altor exploatări( e)organizarea de tabere de corturi.
Art. ,

Autorizaţia de construire se eliberează pentru'

a)lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, sc"imbare de destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora, cu excepţia celor pre ăzute la art. ))( #)lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, prote!are, restaurare, conser are, precum şi orice alte lucrări, indiferent de aloarea lor, care urmează să fie efectuate la construcţii reprezent*nd monumente istorice, inclusi la cele din zonele lor de protecţie, stabilite potri it legii( c)lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare pri ind căi de comunicaţie, inclusi lucrări de artă, reţele şi dotări te"nicoedilitare, lucrări "idrote"nice, amena!ări de albii, lucrări de îmbunătăţiri funciare, lucrări de instalaţii de infrastructură, noi capacităţi de producere, transport, distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare şi rete"nologizare a celor existente( d)împre!muiri şi mobilier urban, amena!ări de spaţii erzi, parcuri, pieţe şi alte lucrări de amena!are a spaţiilor publice( e)lucrări de fora!e şi exca ări necesare în ederea efectuării studiilor geote"nice, prospecţiunilor geologice, exploatărilor de cariere, balastiere, sonde de gaze şi petrol, precum şi alte exploatări de suprafaţă sau subterane( .)lucrări, amena!ări şi construcţii cu caracter pro izoriu necesare în ederea organizării execuţiei lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate o dată cu acestea( /)organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau de rulote( 0)lucrări de construcţii cu caracter pro izoriu' c"ioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere situate pe căile şi spaţiile publice, corpuri şi panouri de afişa!, firme şi reclame, precum şi anexele gospodăreşti ale exploataţii lor agricole situate în extra ilan( i)cimitire - noi şi extinderi.
Art. -

Autorizaţiile de construire se emit de preşedinţii consiliilor !udeţene, de primarul general al municipiului +ucureşti sau de primari, după cum urmează' a)de preşedinţii consiliilor !udeţene, cu a izul primarilor, pentru' 1.in estiţiile care se aprobă de ,u ern( 2.in estiţiile care se realizează în extra ilanul comunelor, inclusi anexele gospodăreşti ale exploataţii lor agricole mai mari de -. m%( ,.in estiţiile care se amplasează pe terenuri care depăşesc limita unei unităţi administrati -teritoriale( -.lucrări la construcţii reprezent*nd monumente istorice, inclusi la cele din zonele lor de protecţie, aflate în teritoriul administrati al !udeţului, cu a izul prealabil al /inisterului Culturii şi Cultelor( #)de primarii municipiilor sau oraşelor, pentru construcţiile şi lucrările de orice fel din intra ilanul şi extra ilanul acestora, cu excepţia celor pre ăzute la lit. a&( c)de primarul general al municipiului +ucureşti, cu a izul primarilor de sectoare, pentru' 1.in estiţiile care se amplasează pe terenuri care depăşesc limita administrati -teritorială a unui sector şi cele care se realizează în extra ilan( 2.lucrări la construcţii reprezent*nd monumente istorice, cu a izul prealabil al /inisterului Culturii şi Cultelor(

,.lucrări de modernizări, reabilitări, extinderi de reţele edilitare municipale, de transport şi de distribuţie, pentru' apă/canal, gaze, electrice, termoficare, comunicaţii - inclusi fibră optică, precum şi lucrări de modernizări şi/sau reabilitări de străzi( d)de primarii sectoarelor municipiului +ucureşti, pentru toate categoriile de construcţii şi amena!ări urbanistice din cadrul sectoarelor, cu excepţia celor pre ăzute la lit. a& pct. ) şi % şi la lit. c&( e)de primarii comunelor, pentru locuinţe indi iduale şi anexele gospodăreşti ale acestora, precum şi cu a izul structurilor de specialitate din cadrul consiliilor !udeţene, pentru celelalte construcţii şi lucrări executate în intra ilanul localităţilor, cu excepţia celor pre ăzute la lit. a&.
Art. 5

+1)0n ederea simplificării procedurii de autorizare, emitentul autorizaţiei are obligaţia să organizeze structuri de specialitate, în ederea emiterii acordului unic, respecti a obţinerii, în numele solicitantului, a a izelor legale necesare autorizării, pentru' a)racordarea la reţelele de utilităţi, în condiţiile impuse de caracteristicile şi de amplasamentul reţelelor de transport energetic sau te"nologic din zona de amplasament( #)racordarea la reţeaua căilor de comunicaţii( c)pre enirea şi stingerea incendiilor, apărarea ci ilă, protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei. +2)#entru asigurarea funcţionării structurilor de specialitate, consiliile !udeţene şi locale pot stabili taxe pe tipuri de lucrări, în raport cu numărul de a ize necesare, în condiţiile legii.
Art. 1

+1)Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile pre ăzute la art. 1, în conformitate cu pre ederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amena!are a teritoriului, după caz, a izate şi aprobate potri it legii, fac cunoscute solicitantului elementele pri ind regimul !uridic, economic şi te"nic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării şi stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului, precum şi lista cuprinz*nd a izele şi acordurile legale, necesare în ederea autorizării. +2)Certificatul de urbanism se emite de autorităţile pre ăzute la art. 1, abilitate să autorizeze lucrările de construcţii, şi se eliberează solicitantului în termen de cel mult 2. de zile de la data înregistrării cererii, menţion*ndu-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia. +,)Certificatul de urbanism se semnează de către preşedintele consiliului !udeţean sau de primar, după caz, de secretar şi de ar"itectul-şef sau de către persoana cu responsabilitate în domeniul amena!ării teritoriului şi urbanismului din aparatul propriu al autorităţii administraţiei publice emitente, responsabilitatea emiterii acestuia re enind semnatarilor, potri it atribuţiilor stabilite conform legii. +-)0n ederea eliberării certificatului de urbanism solicitantul - orice persoană fizică sau !uridică interesată - se a adresa autorităţilor pre ăzute la art. 1 cu o cerere care a cuprinde at*t elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită certificatul de urbanism, c*t şi elementele care definesc scopul solicitării.

care a cuprinde' a)certificatul de urbanism( #)do ada titlului asupra terenului şi/sau construcţiilor( c)proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii( d)a izele şi acordurile legale necesare. +1)Certificatul de urbanism se emite. 0n caz contrar. şi se întocmeşte. fără a fi necesar un nou certificat de urbanism. în cazul !ustificat în care lucrările de construcţii nu pot fi începute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit. +2)#roiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii este extras din proiectul te"nic şi se elaborează în conformitate cu conţinutul-cadru pre ăzut în anexa nr. precum şi inspectoratul teritorial în construcţii asupra datei la care or începe lucrările autorizate.zile înaintea expirării acesteia. in estitorul poate solicita autorităţii emitente prelungirea alabilităţii autorizaţiei cu cel puţin ). ). +. aceasta se restituie solicitantului în termen de . potri it legii.zile de la data înregistrării. +-)Executarea lucrărilor de construcţii se poate face numai pe baza proiectului te"nic şi a detaliilor de execuţie. în conformitate cu proiectul te"nic. . 5peraţiunile !uridice menţionate se efectuează numai în baza certificatului de urbanism. precum şi constituirea unei ser ituti de trecere cu pri ire la un imobil. 0n situaţia în care caracteristicile nu se sc"imbă faţă de autorizaţia iniţială. dacă constatarea faptei de începere a lucrărilor fără înştiinţare s-a făcut în termenul de alabilitate a autorizaţiei. 0n această situaţie. cu menţionarea în scris a elementelor necesare în ederea completării acesteia. se semnează şi se erifică. stabilite prin certificatul de urbanism( e)do ada pri ind ac"itarea taxelor legale. Art. şi în ederea concesionării de terenuri. $7&. de zile de la data înregistrării cererii. în concordanţă cu cerinţele certificatului de urbanism. iar nerespectarea acestor pre ederi se sancţionează cu nulitatea actului. 1. se a putea emite o nouă autorizaţie de construire. +2)#rin excepţie de la pre ederile alin. +5)Autoritatea emitentă a autorizaţiei de construire stabileşte o perioadă de alabilitate de cel mult )% luni de la data emiterii. a ad!udecării prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza 34tudiu de fezabilitate3 şi pentru cereri în !ustiţie şi operaţiuni notariale pri ind circulaţia imobiliară atunci c*nd operaţiunile respecti e au ca obiect împărţeli ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării de lucrări de construcţii. potri it legii. cu conţinutul a izelor şi al acordurilor cerute prin acesta. +1)6eînceperea lucrărilor ori nefinalizarea acestora în termenele stabilite conduce la pierderea alabilităţii autorizaţiei. fiind necesară emiterea unei noi autorizaţii de construire.)0n situaţia depunerii unei documentaţii te"nice incomplete. #relungirea alabilităţii autorizaţiei se poate acorda o singură dată şi pentru o perioadă nu mai mare de )% luni. data începerii lucrărilor se consideră ca fiind ziua următoare datei de emitere a autorizaţiei.+5)Certificatul de urbanism nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii. inter al în care solicitantul este obligat să înceapă lucrările. alabilitatea autorizaţiei se extinde pe toată durata de execuţie a lucrărilor pre ăzute prin autorizaţie. +3)8n estitorul are obligaţia să înştiinţeze autoritatea emitentă a autorizaţiei de construire. pe baza documentaţiei depuse la autorităţile pre ăzute la art. 2 +1)Autorizaţia de construire se emite în cel mult 2.

sur in modificări de temă pri ind construcţia autorizată. #entru obţinerea noii autorizaţii de construire solicitantul a depune o documentaţie.axa pentru prelungirea alabilităţii autorizaţiei de construire se calculează la 2. 2 lit. conform legii. +10)#rin excepţie de la pre ederile alin. inclusi la construcţiile pre ăzute la art. 6u este necesară emiterea unui nou certificat de urbanism. responsabilitatea emiterii autorizaţiilor re enind semnatarilor.+9)5 dată cu depunerea cererii de emitere a autorizaţiei de construire solicitantul are obligaţia să prezinte o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că imobilul teren şi/sau construcţii . potri it legii. care conduc la necesitatea modificării acesteia. cu condiţia respectării pre ederilor acesteia şi a transcrierii actelor care conferă dreptul de construire.alin. titularul are obligaţia de a solicita o nouă autorizaţie. elaborată cu condiţia încadrării noilor propuneri în pre ederile documentaţiilor de urbanism aprobate şi numai în limitele a izelor şi acordurilor obţinute pentru autorizaţia iniţială. de secretar şi de ar"itectul-şef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amena!ării teritoriului şi urbanismului din aparatul propriu al autorităţii administraţiei publice emitente. cu excepţia situaţiilor pre ăzute la alin. cu respectarea a izelor legale. după caz. în condiţiile pre ăzute la alin. $)7&. pe bază de autorizaţie de desfiinţare emisă în condiţiile alin. +13). b&.)Autorizaţia de construire se semnează de preşedintele consiliului !udeţean sau de primar.axa pentru eliberarea autorizaţiei de construire se calculează potri it legii. în conformitate cu conţinutul-cadru pre ăzut în anexa nr. şi numai în perioada de alabilitate a autorizaţiei de construire. $)7&. $)&. +19). au obligaţia emiterii acestora în termen de maximum ). după . +20)8nstituţiile abilitate prin lege să emită a ize şi acorduri în ederea autorizării lucrărilor de construcţii. c"iar în situaţia existenţei unor litigii aflate pe rolul instanţelor !udecătoreşti. +15)0n situaţia în care în timpul execuţiei lucrărilor. +12)Autorizaţiile de construire/desfiinţare se emit numai pe baza unei documentaţii complete. în caz contrar documentaţia se restituie solicitantului. cu obligaţia de a se întocmi documentaţii specifice în conformitate cu pre ederile cuprinse în anexa nr. se emite imediat de către autoritatea administraţiei publice abilitată. cu excepţia construcţiilor monument istoric. .nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instanţe !udecătoreşti. < din aloarea iniţială a taxei de autorizare. ). proprietate a unităţii administrati -teritoriale. potri it atribuţiilor stabilite conform legii. înaintea finalizării lucrărilor. calamităţi ori alte e enimente cu caracter excepţional. +11)Autorizaţia de construire pentru lucrările de inter enţie de primă necesitate în cazuri de a arii. +1. altele dec*t cele pre ăzute la art. +1-):alabilitatea autorizaţiei se menţine în cazul sc"imbării in estitorului. aflate în stare a ansată de degradare şi care pun în pericol siguranţa publică. +12)#rimăriile pot dezafecta construcţiile.zile de la data înregistrării cererii/documentaţiei. $)7&. lucrările de consolidare la clădirile multieta!ate încadrate prin raport de expertiză te"nică în clasa 8 de risc seismic şi care prezintă pericol public se autorizează în regim de urgenţă. care o a depune spre autorizare numai după soluţionarea definiti ă în instanţă a litigiului. ). accidente te"nice. $9&. urm*nd ca documentaţia legală necesară să fie definiti ată pe parcursul sau la înc"eierea executării lucrărilor. +11)0n condiţiile prezentei legi nu se emit autorizaţii pro izorii.

în conformitate cu pre ederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora. 1. pentru părţile de inginerie în domeniile specifice. în rezer aţiile de ar"itectură şi de urbanism. 10 #entru autorizarea executării lucrărilor de construcţii în zonele asupra cărora s-a instituit. astfel' a)de ar"itect cu diplomă recunoscută de statul rom*n. după caz. Construcţiilor şi . precum şi proiectele te"nice. inclusi elementele de construcţii de susţinere a acestora. potri it pre ederilor legale( . Art. cu diplomă recunoscută de statul rom*n.ransporturilor. cu excepţiile pre ăzute la art. al parcurilor şi grădinilor monument istoric. cu diplomă recunoscută de statul rom*n. pentru obiecti e de in estiţii cuprinse la toate categoriile de importanţă a construcţiilor supraterane şi subterane. precum şi la instalaţiile aferente acestora( c)de conductor ar"itect. solicitantul a obţine a izul comun al /inisterului Culturii şi Cultelor şi al /inisterului . precum şi în cazul lucrărilor de orice natură în zonele de protecţie a monumentelor. pentru clădiri de importanţă redusă şi aflate în afara zonelor prote!ate. se elaborează de colecti e te"nice de specialitate. Art. +. parţială sau totală. solicitantului. pe baza cărora se întocmesc acestea. stabilite conform legii. a instalaţiilor şi utila!elor te"nologice. pentru proiectarea părţii de ar"itectură pentru obiecti e de in estiţii cuprinse la toate categoriile de importanţă a construcţiilor supraterane şi a celor subterane( #)de ingineri constructori şi de instalaţii. dezafectarea ori dezmembrarea. )). direct structurilor organizate de consiliile !udeţene şi locale sau. se a proceda după cum urmează' a)în ansamblurile de ar"itectură. $)& se aplică şi pentru documentaţia de execuţie. în cazul siturilor ar"eologice.)4emnarea documentaţiilor de către persoanele pre ăzute la alin. precum şi a oricăror amena!ări se fac numai pe baza autorizaţiei de desfiinţare obţinute în prealabil de la autorităţile pre ăzute la art. potri it legii. Art. cuprinse în listele aprobate potri it legii. înc"iderea de cariere şi exploatări de suprafaţă şi subterane. +2)Autorizaţia de desfiinţare se emite în aceleaşi condiţii ca şi autorizaţia de construire. urbanist şi/sau de subinginer de construcţii. 9 +1)#roiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. pe l*ngă a izul /inisterului Culturii şi Cultelor se or obţine a izele specifice cerinţelor de calitate a construcţiilor. 3 +1)=emolarea.urismului. a construcţiilor şi instalaţiilor aferente construcţiilor. +2)#re ederile alin. $)& anga!ează răspunderea acestora în condiţiile legii. potri it competenţelor specifice( #)în cazul lucrărilor de inter enţii asupra construcţiilor monumente istorice. un anumit regim de protecţie pre ăzut în planurile de amena!are a teritoriului şi în documentaţiile de urbanism aprobate. potri it legii. se însuşesc şi se semnează de cadre te"nice cu pregătire superioară numai din domeniul ar"itecturii. construcţiilor şi instalaţiilor pentru construcţii.caz.

Art. +2)4e pot executa fără autorizaţie de construire şi lucrări pentru amplasarea de tonete. la ziduri de spri!in şi la scări de acces. e& şi !&. în limitele proprietăţii. cărţilor şi florilor. +. la branşamentele şi racordurile exterioare. atunci c*nd nu se sc"imbă forma acestora şi materialele din care sunt executate( #)reparaţii şi înlocuiri de t*mplărie interioară şi exterioară. b&. în elitori sau terase. pupitre acoperite sau înc"ise. se execută la construcţiile menţionate la art.c)în zonele naturale prote!ate.urismului. destinate difuzării şi comercializării presei. expertizare. care sunt amplasate direct pe sol. cu excepţia energiei electrice. cercetare. cu a izul administraţiei cimitirului. precum şi în alte arii prote!ate solicitantul a obţine a izul /inisterului /ediului şi .)reparaţii la instalaţiile interioare. fără fundaţii şi platforme. cu excepţia celor pre ăzute la lit. în zonele de siguranţă şi protecţie ale amena!ărilor "idrote"nice de interes public. stabilite potri it legii. după caz( 5)lucrări de fora!e şi sonda!e geote"nice pentru construcţii de importanţă normală sau redusă. precum şi fără racorduri şi/sau branşamente la utilităţi urbane. dacă nu se modifică elementele de faţadă şi culorile clădirilor( .ransporturilor. acoperişuri. precum şi montarea aparatelor indi iduale de climatizare şi/sau de contorizare a consumurilor de utilităţi( /)reparaţii şi înlocuiri la pardoseli( 0)reparaţii şi înlocuiri la finisa!e interioare şi exterioare . altele asemenea -. #ădurilor şi =ez oltării >urale( d)în zonele de siguranţă şi de protecţie a infrastructurilor de transport de interes public. placa!e. 2 lit. precum şi în zonele aferente construirii căilor de comunicaţie. cu a izul /inisterului Culturii şi Cultelor şi al autorităţii administraţiei publice !udeţene sau locale. . la trotuare. montarea sistemelor locale de încălzire şi de preparare a apei calde mena!ere cu cazane omologate. conform pre ederilor legale( e)în zonele unde s-a instituit alt tip de restricţie solicitantul a obţine a izul organismelor competente. dimensiunile golurilor şi t*mplăriei( c)reparaţii şi înlocuiri de sobe de încălzit( d)zugră eli şi opsitorii interioare( e)zugră eli şi opsitorii exterioare. fără modificarea calităţii şi a aspectului elementelor constructi e( i)lucrări de întreţinere la căile de comunicaţie şi la instalaţiile aferente( 4)lucrări de in estigare. stabilite prin documentaţiile de amena!are a teritoriului şi/sau de urbanism. este obligatorie emiterea autorizaţiei de construire. dacă se păstrează forma. aferente construcţiilor. 11 +1)4e pot executa fără autorizaţie de construire următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistenţă. situate în afara zonelor de protecţie instituite pentru zăcăminte ac ifere( l)lucrări de construcţii funerare subterane şi supraterane. b&.tencuieli.ospodăririi Apelor şi al /inisterului Agriculturii. caracteristicile iniţiale ale construcţiilor sau aspectul ar"itectural al acestora' a)reparaţii la împre!muiri. conser are şi restaurare a componentelor artistice ale construcţiilor pre ăzute la art.)=acă lucrările pre ăzute la alin. $)&. de orice fel. Construcţiilor şi . se a obţine şi autorizaţia /inisterului . 2 lit.

altele dec*t cele care se realizează de către colecti ităţile locale pe terenurile acestora( #)pentru realizarea de locuinţe de către Agenţia 6aţională pentru ?ocuinţe.urismului. 15 #rin excepţie de la pre ederile art. Anularea autorizaţiilor de construire sau de desfiinţare poate fi cerută. şi de către prefect.de ani( d)pentru strămutarea gospodăriilor afectate de dezastre. atunci c*nd terenul se află în zona de protecţie a acestora. potri it legii( c)pentru realizarea de locuinţe pentru tineri p*nă la împlinirea *rstei de 2. emise cu încălcarea pre ederilor legale. ori pot fi date în folosinţă pe termen limitat. +2)#rin introducerea acţiunii autorizaţia de construire sau de desfiinţare se suspendă de drept şi. nu pot face obiectul concesiunii terenurile libere de construcţii. în următoarele situaţii' a)pentru realizarea de obiecti e de utilitate publică sau de binefacere. potri it legii. $)&. inclusi la sesizarea expresă a organelor de control ale 8nspectoratului de 4tat în Construcţii.Art.erenurile aparţin*nd domeniului pri at al statului sau al unităţilor administrati teritoriale. . concesionate ori înc"iriate prin licitaţie publică. pot fi *ndute. 12 +1)Autorizaţiile de construire sau de desfiinţare. cu plata taxei de rede enţă stabilite potri it legii. în condiţiile respectării pre ederilor documentaţiilor de urbanism şi de amena!are a teritoriului. )2 alin. 1- #*nă la reglementarea prin lege a situaţiei !uridice.)Concesionarea se face pe bază de oferte prezentate de către solicitanţi. cu respectarea pre ederilor legale. aflate în administrarea consiliilor locale şi care pot fi re endicate de foştii proprietari. Art. în condiţiile legii. cu respectarea documentaţiilor de urbanism aprobate potri it legii. potri it legii. după caz. $A%&'(L)L &&* $oncesionarea terenurilor pentru construc ii Art. +. destinate construirii. în ederea realizării de către titular a construcţiei. cu caracter social. +1). cu a izul comun al /inisterului Culturii şi Cultelor şi al /inisterului . la cererea proprietarului sau cu acordul acestuia( . pe cale de consecinţă. instanţa a dispune oprirea lucrărilor p*nă la soluţionarea în fond a cauzei. potri it legii( e)pentru extinderea construcţiilor pe terenuri alăturate. Construcţiilor şi .)pentru lucrări de prote!are ori de punere în aloare a monumentelor istorice şi de ar"itectură. aprobate potri it legii. terenurile destinate construirii se pot concesiona fără licitaţie publică. 1. urmărindu-se alorificarea superioară a potenţialului terenului.ransporturilor. pot fi anulate de către instanţele de contencios administrati . +2). Art.erenurile aparţin*nd domeniului public al statului sau al unităţilor administrati teritoriale se pot concesiona numai în ederea realizării de construcţii sau de obiecti e de uz şi/sau de interes public. fără scop lucrati .

de zile înainte de data licitaţiei. după caz. Art. la care se adaugă costul lucrărilor de infrastructură aferente. se aduc la cunoştinţă publică de către primarii unităţilor administrati -teritoriale unde sunt situate.. p*nă la ). Art. m% pentru un apartament într-o clădire cu parter sau parter şi eta!( 2. Art.p*nă la %-.erenurile pre ăzute la art. m%. +-)?icitaţia se efectuează. precum şi a celorlalte elemente cuprinse în certificatul de urbanism. 20 .Art. 12 ?imita minimă a preţului concesiunii se stabileşte. +. printr-o publicaţie afişată la sediul acestora şi tipărită în cel puţin două ziare de largă circulaţie. cu minimum %. )2. m% pentru un apartament într-o clădire cu parter şi eta!.eneral al /unicipiului +ucureşti. Comisiile funcţionează la sediul consiliilor locale în a căror rază administrati -teritorială sunt situate terenurile.erenurile pre ăzute la art.)5ferta solicitanţilor a fi însoţită de un studiu de prefezabilitate sau de fezabilitate. după caz.. 6u or fi acceptate dec*t oferte care corespund pre ederilor documentaţiilor de urbanism. prin "otăr*re a consiliilor locale şi/sau !udeţene.de ani a preţului de *nzare al terenului. a Consiliului . în condiţii de piaţă. astfel înc*t să asigure recuperarea în %. 19 #entru realizarea unei case de acanţă se poate concesiona un teren în suprafaţă de p*nă la %-. în conformitate cu competenţele de autorizare stabilite la art. ce fac obiectul licitaţiei.. 13 . 11 +1). în condiţiile legii. m% pentru un apartament. prin "otăr*rea consiliului !udeţean.pentru clădirile cu mai mult de 7 apartamente. de comisiile instituite în acest scop. ce se concesionează pentru realizarea de locuinţe şi spaţii construite asociate acestora. respecti a Consiliului . )2. or a ea următoarele suprafeţe' a)în localităţile urbane' 1. în cazul clădirilor cu parter şi mai multe eta!e. cuprinz*nd în mod obligatoriu elementele te"nice necesare pentru caracterizarea funcţionalităţii şi a capacităţii construcţiei. în funcţie de pre ederile regulamentelor locale de urbanism.p*nă la 2.p*nă la 1-.eneral al /unicipiului +ucureşti sau a consiliului local. suprafaţa de teren a fi stabilită potri it documentaţiilor de urbanism( #)în localităţile rurale.. +2)#ublicaţiile pri ind licitaţia or cuprinde data şi locul desfăşurării acesteia. stabilite prin documentaţiile de urbanism. aprobate potri it legii. 1. suprafaţa şi destinaţia terenului. aprobate potri it legii. a gradului de ocupare a terenului.. cu două apartamente( . Art. precum şi taxa anuală minimală de rede enţă. a *nd cel mult 7 apartamente( -. m% pentru o locuinţă.

%1... de către orice persoană interesată. 25 0n cazul să *rşirii faptelor pre ăzute la art. în condiţiile pre ăzute la art.pot fi introduse în intra ilanul localităţilor şi unele terenuri din extra ilan.. consiliile !udeţene. $)& se pedepsesc cu înc"isoare de la 2 luni la 2 ani sau cu amendă de la ). lei la -. -. Art.#@. potri it legii. durata acesteia fiind stabilită de către consiliile locale. organele de control pre ăzute de prezenta lege. +. )-. )2-)9 se face în conformitate cu pre ederile legii. Art.).#@. se a putea face contestaţie.#@A -..erbal de ad!udecare a licitaţiei sau a "otăr*rii consiliului local. 22 Concesionarea terenurilor pre ăzute la art. respecti a Consiliului . pentru situaţiile pre ăzute la art. Art.eneral de @rbanism . . +1)8ntra ilanul localităţilor se stabileşte prin planurile generale de urbanism . 2 lit.... p*nă la momentul ad!udecării.eneral al /unicipiului +ucureşti. fără autorizaţie de construire sau de desfiinţare. respecti de Consiliul . precum şi a proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii pentru alte specialităţi dec*t cele certificate prin diplomă uni ersitară. $A%&'(L)L &&&* "ăspunderi 6i sanc iuni Art. Art. care au constatat fapta..eneral al /unicipiului +ucureşti. la !udecătoria în a cărei rază teritorială are loc licitaţia. numai în condiţii temeinic fundamentate pe bază de planuri urbanistice zonale . zile de la data ad!udecării sau emiterii "otăr*rii.. în termen de ).. în funcţie de pre ederile documentaţiilor de urbanism şi de natura construcţiei. care se a înregistra de către concesionar în e idenţele de publicitate imobiliară.. +2)8nfracţiunile pre ăzute la alin. 21 #e baza procesului. Art. ori cu nerespectarea pre ederilor acesteia.. Contestaţia suspendă desfăşurarea licitaţiei p*nă la soluţionarea sa definiti ă. aprobate potri it legii. 2.. 2- +1)Constituie infracţiuni următoarele fapte' a)executarea. b&( #)continuarea executării lucrărilor după dispunerea opririi acestora de către organele de control( c)întocmirea ori semnarea proiectelor te"nice. a lucrărilor pre ăzute la art. sunt obligate să sesizeze organele de urmărire penală.. 21 . se a înc"eia actul de concesiune. temporar sau definiti .erenurile destinate construirii se scot din circuitul agricol. +2)@lterior aprobării #lanului . aprobate potri it legii.0mpotri a licitaţiei. lei.. 9.

prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor şi a actelor solicitate( /)neanunţarea datei începerii lucrărilor de construcţii autorizate. precum şi neurmărirea modului de îndeplinire a celor dispuse de 8nspectoratul de 4tat în Construcţii. care să confere dreptul de a solicita autorizaţia de construire/desfiinţare( . lucrărilor şi amena!ărilor cu caracter pro izoriu( e)neaducerea terenului la starea iniţială de către in estitor. %B alin. 2 lit. totală ori parţială.în baza altor documente dec*t cele cerute prin prezenta lege( 4)neorganizarea şi neexercitarea controlului pri ind disciplina în autorizarea şi executarea lucrărilor de construcţii de către compartimentele abilitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor !udeţene şi al primăriilor. $2& şi $1&. fără autorizaţie a lucrărilor pre ăzute la art. b&. cu excepţia celor pre ăzute la lit. a amplasamentului şi/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata execuţiei. 2. sau eliberarea acestora cu depăşirea termenului legal( i)emiterea de autorizaţii de construire/desfiinţare' . o dată cu înc"eierea lucrărilor de bază( . cu nerespectarea pre ederilor autorizaţiei şi a proiectului te"nic. a lucrărilor pre ăzute la art.în lipsa expertizei te"nice pri ind punerea în siguranţă a întregii construcţii. $C&. c&. precum şi depăşirea termenului legal pre ăzut la art. ca urmare a executării de lucrări de branşamente şi racorduri la reţele pentru construcţii noi neautorizate( d)menţinerea după expirarea termenului pre ăzut prin autorizaţie sau după terminarea lucrărilor autorizate ori adaptarea în alte scopuri faţă de cele pre ăzute în autorizaţie a construcţiilor. în unităţile lor administrati -teritoriale. 2. care nu conţin lista cuprinz*nd a izele şi acordurile legale necesare în raport cu obiecti ul de in estiţii. $B&( . B alin. în conformitate cu pre ederile art. potri it pre ederilor art. precum şi nerealizarea lucrărilor de curăţare. în cazul lucrărilor de consolidare( . aprobate potri it legii( .+1)Constituie contra enţii următoarele fapte. după terminarea lucrărilor pre ăzute la art.în lipsa unui drept real asupra imobilului. b&. să fie considerate infracţiuni' a)executarea sau desfiinţarea.în lipsa sau cu nerespectarea pre ederilor documentaţiilor de urbanism. %9 alin. după caz. cu excepţia celor menţionate la lit. la termenul stabilit. de către in estitor şi executant( #)executarea sau desfiinţarea. potri it dispoziţiilor art. amena!are ori dega!are. ale conţinutului-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. potri it legii. $2&( 5)neîndeplinirea. care nu conţin a izele şi acordurile legale necesare sau care nu sunt erificate potri it legii( . de către in estitor şi executant( c)aprobarea furnizării de utilităţi urbane. dacă nu au fost să *rşite în astfel de condiţii înc*t. a măsurilor dispuse de 8nspectoratul de 4tat în Construcţii la controlul anterior( l)refuzul ne!ustificat sau obstrucţionarea sub orice formă a accesului persoanelor fizice sau al reprezentanţilor persoanelor !uridice la documentele pre ăzute la art. B alin. $)&( 0)emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date eronate. ale Codului ci il. 21 alin.în baza unor documentaţii incomplete sau elaborate în neconcordanţă cu pre ederile certificatului de urbanism.)împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului.

.. %7 alin. cele de la lit.de la ). după caz.. "& şi i& se aplică funcţionarilor publici responsabili de erificarea documentaţiilor care stau la baza emiterii certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire sau de desfiinţare. +-)4ancţiunea amenzii poate fi aplicată şi reprezentantului persoanei !uridice.. c& şi e&... 22 +1)5rganele de control ale consiliilor !udeţene şi ale primăriilor au obligaţia de a urmări respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii în cadrul unităţilor lor administrati -teritoriale..de la ). +5)#rocesele.. pot fi constatate şi de organele de poliţie. cele de la lit..de la )... înc"eiate de organele de control ale administraţiei publice locale. lei. potri it competenţelor de emitere a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. şefului compartimentului care coordonează acti itatea de amena!are a teritoriului şi de urbanism sau.. potri it atribuţiilor stabilite conform legii..... oraşelor şi comunelor.. precum şi semnatarilor. Art..zile pentru emiterea a izelor şi acordurilor necesare în ederea autorizării lucrărilor de construcţii. lei la B-... cele de la lit.. $%. şi. potri it competenţelor de emitere a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. B alin.. lei.. f&( ... după caz. "& şi i&( ..7)depăşirea termenului de ).. după caz. lei. lei la %.. g&.. cu excepţia celor de la lit... se sancţionează cu amendă...... $)&. +2)Contra enţiile pre ăzute la alin. lei la %-.. se constată şi se sancţionează de către organele de control ale consiliilor locale ale municipiilor... #rocesul... $)&. lei.. +1)Contra enţiile pri ind executarea sau desfiinţarea construcţiilor fără autorizaţii. +2)Ar"itectul-şef al !udeţului şi personalul împuternicit al compartimentului de specialitate din subordinea acestuia urmăresc respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcţii pe teritoriul administrati al !udeţului....... se înaintează. preşedintelui consiliului !udeţean ori primarului unităţii administrati teritoriale în a cărei rază s-a să *rşit contra enţia.... conform pre ederilor art. lei........de la 2. %7 alin...de ).. $)& lit. pentru faptele să *rşite pe teritoriul !udeţului respecti .)Contra enţiile pre ăzute la art.)Cuantumul amenzilor se actualizează anual prin "otăr*re a ..de la 2.de la ). a&( .. "&. i& şi !& se constată şi se sancţionează de către organele de control ale consiliului !udeţean.. cele de la lit... cele de la lit. b&.. +....... +. lei.... +5)4ancţiunea amenzii pentru faptele pre ăzute la alin..... c&( .. cele de la lit..... "&-m&.... lei. a&. %7 alin....u ernului... după cum urmează' . în ederea aplicării sancţiunii.erbal de constatare a contra enţiei se trimite de îndată autorităţii administraţiei . $)& lit...... lei....erbale de constatare a contra enţiilor. cele de la lit.. în teritoriul administrati al sectoarelor municipiului +ucureşti..&. lei la ).. să *rşite de persoanele fizice sau !uridice.. +-)Contra enţiile pre ăzute la art. cele de la lit.... sectoarelor municipiului +ucureşti.. l& şi m&( . lei la B-..... de către cele ale municipiului +ucureşti. pentru faptele să *rşite în unitatea lor administrati -teritorială sau... precum şi respectarea disciplinei în urbanism şi amena!area teritoriului legată de procesul de autorizare a construcţiilor. pre ăzute la art. lei la 1..de la %. !& şi D&( . $)& lit... d& şi e&( . lei la 2.

publice pe teritoriul căreia s-a să *rşit contra enţia. fără proiect te"nic ori pe baza unor autorizaţii nelegal emise. 0nt*rzierea la plată a cotei pre ăzute la alin. $)& lit. %7 alin. sau. +2)=ecizia menţinerii sau a desfiinţării construcţiilor realizate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea pre ederilor acesteia se a lua de către autoritatea administraţiei publice competente.< pe zi de înt*rziere.).)/ăsura desfiinţării construcţiilor se aplică şi în situaţia în care. +. $)& se aplică şi diferenţelor rezultate din actualizarea alorii lucrărilor autorizate.)8nspectoratul de 4tat în Construcţii şi inspectoratele teritoriale încunoştinţează autoritatea administraţiei publice pe teritoriul căreia s-a efectuat controlul asupra constatărilor şi măsurilor dispuse. după caz. Art. a izate şi aprobate în condiţiile legii. +. Art. +2)8nspectoratul de 4tat în Construcţii şi inspectoratele teritoriale pot dispune oprirea executării lucrărilor de construire sau de desfiinţare. B alin. 2 lit. după caz. după caz.. $)& se penalizează cu .)Cota stabilită la alin. respecti al municipiului +ucureşti.erbal de constatare a contra enţiei.) < din aloarea lucrărilor autorizate. şi de inspectoratele teritoriale ale acestuia. luarea măsurilor de încadrare a acestora în pre ederile autorizaţiei sau de desfiinţare a lucrărilor executate fără autorizaţie ori cu nerespectarea pre ederilor acesteia. într-un termen stabilit în procesul. au obligaţia să urmărească modul de conformare pri ind cele dispuse de 8nspectoratul de 4tat în Construcţii. urbanism şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii se suportă de către in estitori. o dată cu transmiterea înştiinţării pri ind data începerii lucrărilor. !udeţene. 23 +1)5 dată cu aplicarea amenzii pentru contra enţiile pre ăzute la art. +2):irarea sumelor stabilite conform dispoziţiilor alin. cu excepţia celor pre ăzute la art. care dispun măsurile şi sancţiunile pre ăzute de prezenta lege. precum şi. b& este necesar a izul /inisterului Culturii şi Cultelor. $)& se face în contul inspectoratelor teritoriale în construcţii.. $C&. care a aplica sancţiunea potri it legii. Art. astfel cum se pre ede la art. de instanţă. a& şi b& se dispune oprirea executării lucrărilor. care se face o dată cu recepţia la terminarea lucrărilor. în aloare ec"i alentă cu o cotă de . 29 +1)Controlul statului în amena!area teritoriului. pe baza planurilor urbanistice şi a regulamentelor aferente. contra enientul nu a obţinut autorizaţia necesară. a cerinţelor pri ind asigurarea calităţii în construcţii.0 +1)C"eltuielile pentru controlul statului în amena!area teritoriului.erbal de constatare a contra enţiei. fără a se depăşi suma datorată. =isponibilităţile la finele anului din eniturile extrabugetare se reportează în anul următor şi au aceeaşi destinaţie. după caz. urbanism şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii se exercită de 8nspectoratul de 4tat în Construcţii. b& şi a lăcaşurilor de cult. . la expirarea termenului de intrare în legalitate stabilit în procesul. #entru lucrări ce se execută la clădirile pre ăzute la art. 0n această situaţie organele de control ale consiliilor !udeţene sau locale. 2 lit. atunci c*nd constată că acestea se realizează cu încălcarea dispoziţiilor legale. +. după caz. pe întregul teritoriu al ţării. .

5rganele de control pot cere organelor de urmărire penală sesizate şi. construcţiile executate fără autorizaţie de construire pe terenuri aparţin*nd domeniului public sau pri at al statului. bre iare de calcul.- +1)4tudiile de teren şi documentaţiile elaborate pentru realizarea in estiţiilor de orice fel. oprirea executării lucrărilor. oraşelor sau comunelor or putea fi desfiinţate pe cale administrati ă de către autoritatea administraţiei publice locale competentă.Art.studii şi proiecte de sistematizare elaborate înainte de )99. la comanda fostelor consilii populare sau a altor instituţii ale statului sunt şi răm*n proprietate publică a !udeţului sau a municipiului +ucureşti. b& or restitui sub enţiile primite. după caz' a)încadrarea lucrărilor în pre ederile autorizaţiei( #)desfiinţarea construcţiilor realizate nelegal. de gospodărie comunală. organul care a aplicat sancţiunea a sesiza instanţele !udecătoreşti pentru a dispune. %C alin.erbal de constatare a contra enţiei. în conformitate cu pre ederile alin. cu plata dob*nzilor legale pentru perioada în care le-au folosit. cu spri!inul organelor de poliţie. 2%. $%&. măsurile menţionate la alin. orăşeneşti. .. prin "otăr*rea de condamnare. instanţei să dispună ca măsură pro izorie. precum şi piesele desenate. după caz. Art. $)&. a izele şi acordurile obţinute.1 =reptul de a constata contra enţiile şi de a aplica amenzile pre ăzute la art. +. . $)& se înţelege exemplarul-martor compus din piesele scrise' tema de proiectare. %7 se prescrie în termen de % ani de la data să *rşirii faptei. potri it pre ederilor art. în condiţiile legii. fără sesizarea instanţelor !udecătoreşti şi pe c"eltuiala contra enientului. $)&. memorii generale şi pe specialităţi. municipale ori !udeţene.2 +1)0n cazul în care persoanele sancţionate contra enţional au oprit executarea lucrărilor. %1 organele de control or putea cere instanţei să dispună. instanţa a stabili termenele limită de executare a măsurilor pre ăzute la alin. a elementelor de infrastructură. +2)#entru realizarea pre ederilor alin. .)0n cazul nerespectării termenelor limită stabilite. +1)#rin derogare de la pre ederile art. dar nu s-au conformat în termen celor dispuse prin procesul. măsurile dispuse de instanţă. precum şi a lucrărilor de amena!are a teritoriului şi de urbanism . . pot contracta efectuarea acestor ser icii cu societăţi comerciale. . pe tot parcursul procesului penal. +5)#ersoanele care au beneficiat de sub enţie pentru construirea unei locuinţe şi pentru care s-a dispus măsura pre ăzută la alin. al !udeţelor. prin studiile şi documentaţiile menţionate la alin. Art. $)&. c"eltuielile urm*nd să fie suportate de către persoanele ino ate. Art. se or duce la îndeplinire prin gri!a primarului. +2)0n cazul admiterii cererii. +2)0n înţelesul prezentei legi. după caz. +-)0n situaţiile pre ăzute la art. $)& consiliile locale comunale. $)& lit.

+2)?ucrările de construcţii autorizate se consideră finalizate dacă s-au realizat toate elementele pre ăzute în autorizaţie şi dacă s-a efectuat recepţia la terminarea lucrărilor. 282001 pri ind regimul !uridic al contra enţiilor. $)& concesionarea îşi pierde alabilitatea. cu excepţia dispoziţiilor art. #l*ngerea suspendă executarea sancţiunii amenzii. . +1)0n situaţia refuzului predării ar"i elor. respecti a Consiliului . aprobată cu modificări şi completări prin ?egea nr. +2)Accesul persoanelor fizice sau al reprezentanţilor persoanelor !uridice la ar"i ele cuprinz*nd documentaţiile pre ăzute la alin. potri it legii.erbal de constatare şi sancţionare a contra enţiei se poate face pl*ngere în termen de ).)Ar"i ele cuprinz*nd studiile şi documentaţiile menţionate la alin. +5)>efuzul in entarierii şi/sau al predării studiilor şi documentaţiilor se sancţionează potri it pre ederilor ?egii Ar"i elor 6aţionale nr. de către consiliile !udeţene. . care beneficiază de teren în condiţiile prezentei legi. care or soluţiona cererile în procedură de urgenţă. în patrimoniul societăţilor comerciale înfiinţate pe structura fostelor unităţi de proiectare !udeţene şi din municipiul +ucureşti. emiterea autorizaţiei de funcţionare fiind condiţionată de existenţa procesului.5 +1)0n condiţiile prezentei legi.2 +1)#ersoanele fizice şi !uridice care realizează lucrări de construcţii în condiţiile prezentei legi au obligaţia de a executa integral lucrările p*nă la termenul pre ăzut în autorizaţie.u ernului nr. Acţiunea în instanţă este scutită de taxa de timbru. Art.eneral al /unicipiului +ucureşti. %C şi %9. 2). sunt aplicabile pre ederile 5rdonanţei . la constituire. 1181991. .+. +2)0n caz de încălcare a obligaţiei pre ăzute la alin. în condiţiile art. $)&. cu modificările ulterioare. datei şi orei constatării.1 +1)#ersoanele fizice şi !uridice. precum şi la documentaţiile de urbanism elaborate ulterior acestora şi gestionate de administraţiile publice locale. respecti ale Consiliului . Art. potri it legii. $)&. în conformitate cu dispoziţiile art. %9 alin.erbal de recepţie. dispusă o dată cu aplicarea sancţiunii contra enţionale. +-)8n entarierea ar"i elor se face de către comisii constituite în acest scop prin "otăr*ri ale consiliilor !udeţene. consiliile !udeţene şi/sau #rimăria /unicipiului +ucureşti. respecti de #rimăria /unicipiului +ucureşti. se or adresa instanţelor !udecătoreşti. intrate. cu modificările ulterioare. în condiţiile legii. descrierea faptei ce constituie contra enţie se face cu indicarea locului.zile de la data înm*nării sau comunicării acestuia. sunt obligate să solicite emiterea autorizaţiei de construire şi să înceapă construcţia în termen de cel mult un an de la data obţinerii actului de concesionare a terenului.)0n măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel. 13082002. în ederea întocmirii documentaţiilor de execuţie.eneral al /unicipiului +ucureşti. după caz. $%&. Efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor este obligatorie şi în situaţia realizării lucrărilor în regie proprie. %C alin. dar nu suspendă măsura de oprire a executării lucrărilor. . +.inale 6i tranzitorii Art. se gestionează. +2)0mpotri a procesului. se stabileşte prin "otăr*re a consiliului !udeţean. $)& şi ale art.EE& $A%&'(L)L &9* :ispozi ii .

.3 +1)4unt de utilitate publică lucrările pri ind construcţiile care nu mai pot fi finalizate conform pre ederilor autorizaţiei de construire. după caz. Art. în condiţiile legii. la organele financiare teritoriale sau la unităţile subordonate acestora. după terminarea lor completă şi nu mai t*rziu de ). Art. nu se pot folosi dec*t în comun. 0n această situaţie se aplică în continuare sancţiunile pre ăzute de lege. inclusi terenurile aferente acestora. Art. Art. -2 +1)Autorizaţia de construire pentru lucrările de inter enţie în scopul asigurării cerinţelor de rezistenţă. iar imobilele pot fi trecute din proprietatea publică în proprietatea pri ată şi alorificate. a caselor de acanţă ori a suprafeţelor cu altă destinaţie din clădire. . -0 +1)0n cazul c*nd într-o clădire se realizează mai multe apartamente şi suprafeţe locati e cu altă destinaţie. în aceleaşi condiţii se transmite şi autorizaţia de construire. se declară. nu se consideră finalizate şi nu pot fi intabulate în cartea funciară. Art.oate construcţiile proprietate particulară. autoritatea administraţiei publice locale pe teritoriul căreia se află construcţiile a aplica pre ederile ?egii nr. în ederea impunerii. indiferent de tronsonul. prin natura lor.. precum şi asupra tuturor dotărilor care. $)&. +2)5 dată cu dreptul de proprietate asupra construcţiilor. potri it legii. stabilitate şi siguranţă în exploatare a construcţiilor asupra cărora au inter enit factori distructi i de origine naturală sau umană se emite pentru consolidarea întregii construcţii. -1 =reptul de concesiune asupra terenului se transmite în caz de succesiune sau de înstrăinare a construcţiei pentru a cărei realizare acesta a fost constituit.8199pri ind exproprierea pentru cauză de utilitate publică. +2)0n ederea realizării lucrărilor pre ăzute la alin. realizate în condiţiile prezentei legi. +. proprietarii acestora dob*ndesc şi o cotă-parte de proprietate asupra tuturor părţilor de construcţie şi instalaţii. . +5)Construcţiile executate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea pre ederilor acesteia. proprietarul dob*ndeşte şi o cotă-parte din dreptul de concesiune asupra terenului aparţin*nd domeniului pri at al statului sau al unităţilor administrati -teritoriale. în situaţia celor realizate în clădiri cu mai multe apartamente. beneficiarul autorizaţiei de construire are obligaţia să regularizeze taxa pentru autorizaţia de construire.9 . +-)5 dată cu regularizarea taxei pre ăzute la alin.zile de la data expirării termenului pre ăzut în autorizaţia de construire.+.)?a terminarea lucrărilor. precum şi cele care nu au efectuată recepţia la terminarea lucrărilor. $2&. .)Cotele-părţi pre ăzute la alineatele precedente se determină proporţional cu suprafaţa construită a locuinţelor. potri it legii. beneficiarii autorizaţiilor de construire or regulariza şi celelalte cote pre ăzute de lege. scara sau eta!ul la care este situată proprietatea lor.

sub sancţiunea încetării aplicabilităţii acestora. din cauza lipsei de specialişti.)4tructurile de specialitate constituite în cadrul consiliilor !udeţene acordă asistenţă te"nică de specialitate.ransporturilor. Art. 1 alin. -5 +1)0n termen de 7.ransporturilor. precum şi eliberarea certificatelor de urbanism( #)obţinerea a izelor solicitate prin certificatul de urbanism. instrucţiuni -. +-)0n cazul în care. structuri de specialitate pentru îndeplinirea atribuţiilor aflate în responsabilitatea ar"itectului-şef.eneral al /unicipiului +ucureşti. $%& şi ale art. Autorizarea construcţiilor cu caracter militar se face în condiţiile stabilite de /inisterul . la cererea acestora. în cadrul aparatului propriu. orăşeneşti şi ale sectoarelor municipiului +ucureşti or organiza. se transmit în mod obligatoriu spre a izare /inisterului . în ederea realizării unui cadru legislati unitar pri ind autorizarea lucrărilor de construcţii. Construcţiilor şi . normati e. de zile de la data publicării prezentei legi. funcţionar public cu funcţie de conducere.ransporturilor. indiferent de proprietar. consiliile !udeţene. potri it pre ederilor alin. Consiliul . Construcţiilor şi .+2)Emiterea autorizaţiei de construire în ederea executării lucrărilor de inter enţie pentru consolidarea construcţiilor cu destinaţia de locuinţe. precum şi a lăcaşurilor de cult este scutită de taxa de autorizare. . a monumentelor istorice înscrise în listele oficiale. în baza unei "otăr*ri adoptate în acest sens. în condiţiile pre ederilor alin. +. -. cu aplicabilitate în domeniul construcţiilor şi urbanismului. +2)/inisterele şi celelalte organe centrale care au elaborat reglementări te"nice. d&. cu excepţia celor în care se desfăşoară acti ităţi comerciale. Construcţiilor şi . Art. +2)Consiliul local al comunei poate organiza structuri de specialitate la ni elul aparatului propriu.urismului. $)&. -- +1)0n condiţiile prezentei legi. în ederea a izării în termen de 2. necesare în ederea emiterii acordului unic( c)întocmirea şi eliberarea autorizaţiei de construire/desfiinţare( d)organizarea şi exercitarea controlului propriu pri ind disciplina în construcţii.norme. precum şi consiliile locale municipale. $2&. $)& la ni elul oraşelor sau al municipiilor se or aplica în mod corespunzător pre ederile alin. Art. şi pentru' a)a izarea documentaţiilor de amena!are a teritoriului şi urbanism. au obligaţia de a le transmite /inisterului . elaborate de ministere şi de alte organe centrale. cu atribuţii în domeniul urbanismului.urismului împreună cu ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale interesate. $)& lit. toate reglementările te"nice . amena!ării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii. $)&. în condiţiile pre ăzute la alin. de zile de la publicarea prezentei legi.urismului. nu se pot constitui structurile de specialitate pre ăzute la alin. analizează şi a izează documentaţiile depuse pentru certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire din competenţa de emitere a primarilor comunelor care nu au constituite structuri de specialitate. şeful compartimentului/structurii de specialitate.

Anexa nr. )lit. de zile de la intrarea în igoare a prezentei legi. pri ind dez oltarea construcţiei de locuinţe. Construcţiilor şi .C din %. în termen de 2. *nzarea de locuinţe din fondul de stat către populaţie şi construirea de case de odi"nă proprietate personală. 330 din 11 iulie 192.urismului. ?egea nr. şefi ai structurilor de specialitate organizate la ni elul acestora. pri ind dez oltarea construcţiei de locuinţe şi *nzarea de locuinţe din fondul de stat către populaţie. pentru persoanele cu responsabilitate în domeniul amena!ării teritoriului. a& şi la art. Art. se constituie Comisia 8nterministerială pentru Aone Construite #rote!ate. reparare şi desfiinţare a construcţiilor. 5-581953 pri ind reglementarea amplasării construcţiilor. în termen de 7. 17 din 2) martie )9B2. să transmită administraţiei publice !udeţene şi a municipiului +ucureşti planurile cadastrale cuprinz*nd traseele reţelelor existente pe teritoriul !udeţului şi al localităţilor.u ernului. publicată în +uletinul 5ficial nr. pentru emiterea a izului comun al /inisterului Culturii şi Cultelor şi al /inisterului .din %9 martie )9-C. ). pentru ar"itecţii-şefi ai oraşelor( c)şef birou. 1--81953 pri ind reglementarea eliberării autorizaţiilor de construire. publicată în +uletinul 5ficial nr. publicat în +uletinul 5ficial nr. Gotăr*rea Consiliului de /iniştri nr. reparării şi desfiinţării construcţiilor şi a . ). $)& lit. 1) din 2.19. pre ăzut la art. -1 #rin "otăr*re a . alin. =ecretul nr. Art. precum şi a trecerii în proprietatea statului a terenurilor şi construcţiilor necesare efectuării unor lucrări sau unor acţiuni de interes de stat. $%&. pentru stabilirea măsurilor de executare a dispoziţiilor ?egii nr. -2 1./)979 pri ind stabilirea şi sancţionarea contra enţiilor la normele pri ind amplasarea şi autorizarea construirii. pentru ar"itectul-şef al municipiului +ucureşti. -8192. Art. % pri ind definirea unor termeni de specialitate utilizaţi în cuprinsul legii fac parte integrantă din prezenta lege. f&. precum şi ai sectoarelor municipiului +ucureşti( #)şef ser iciu. +1)#entru constituirea băncii de date. ) pri ind conţinutul-cadru al proiectului pentru autorizarea lucrărilor de construcţii şi anexa nr.şi subterane sunt obligaţi ca. de zile de la data intrării în igoare a prezentei legi. precum şi a celor referitoare la înstrăinările şi împărţelile terenurilor cu sau fără construcţii. respecti pentru ar"itectul-şef al !udeţului. =ecretul nr. publicat în +uletinul 5ficial nr.+5)Funcţia de ar"itect-şef. ar"itecţii-şefi ai municipiilor. $)&. iulie )9B2. %. pre ăzută la alin. ). în condiţiile pre ăzute la alin. toţi posesorii de reţele te"nico-edilitare supra. Gotăr*rea Consiliului de /iniştri nr. -8192. se înscrie în nomenclatorul funcţiilor de conducere din cadrul aparatului propriu al consiliilor !udeţene şi locale şi se ec"i alează după cum urmează' a)şef de departament sau director general. decembrie )9-C. -3 #e data intrării în igoare a prezentei legi. urbanismului şi al autorizării executării lucrărilor de construcţii din cadrul primăriilor de comună.ransporturilor. respecti al municipiului +ucureşti.

nr. publicată în /onitorul 5ficial al >om*niei. 1998200. 5081991 pri ind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor.pentru modificarea şi completarea ?egii nr. 1 din ?egea nr. B)% din C noiembrie %. Alin. -1. ?egea nr. 10982001.1. nr.B din 2.alineate. -5.5. 9%B din %2 decembrie %. )-C din 2) decembrie )979. 1. #artea 8. 2B2 din ). nr. din 2) ianuarie %. pentru modificarea şi completarea ?egii nr.u ernului nr. #artea 8. publicată în /onitorul 5ficial al >om*niei.).0.%.?egea nr.u ernului nr. . aşa cum a fost modificat prin ?egea nr. )-B din %9 martie %.5rdonanţa . . nr. publicată în /onitorul 5ficial al >om*niei.. #artea 8. publicată în /onitorul 5ficial al >om*niei. publicată în /onitorul 5ficial al >om*niei.% din %. . publicată în /onitorul 5ficial al >om*niei. 12) din ) august %. precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi se abrogă. #artea 8.182000 pentru modificarea şi completarea ?egii nr.2.?egea nr. #artea 8. iulie %. $1&.icat prin Le/ea nr... nr. B. însă cu trimitere la 5rdonanţa . 2. 282001. #artea 8.2( .. 582002 pentru modificarea şi completarea art. Alin.281913 prin 5rdonanţa .. -... 5081991 pri ind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. din ). B. nr. #artea 8. republicată. -5582002.u ernului nr. nr. 5218200. nu a fost modificat sau abrogat expres prin ?egea nr.u ernului nr. nr.. #artea 8. 5081991 pri ind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. $1& al art.)( . aplicarea acestui text încet*nd o dată cu abrogarea ?egii nr.ost art. nr. $2& al art. abrogată prin ?egea nr. 282001. publicată în /onitorul 5ficial al >om*niei.u ernului nr. **) Art.%( . 1CB din 2) mai %.. . decembrie %.182002 pri ind impozitele şi taxele locale. -018200.. -018200.)( . publicată în /onitorul 5ficial al >om*niei. 7)% din %9 noiembrie %.3. 2 din )2 ianuarie )99B şi a mai fost modificată prin' . HHHHH E& >epublicată în temeiul art. #artea 8.5rdonanţa de urgenţă a . .altor lucrări.5rdonanţa de urgenţă a . nr.1 din )% iulie %. aprobată prin ?egea nr.)( . a preluat pre ederile alin. publicată în +uletinul 5ficial nr.?egea nr. publicată în /onitorul 5ficial al >om*niei. septembrie %. #artea 8. aprobată prin ?egea nr. . 7B.82001 pentru modificarea şi completarea ?egii nr. .82001 6i Le/ea nr. sunt aplicabile pre ederile ?egii nr. . -018200. -5.281913. nr. publicată în /onitorul 5ficial al >om*niei. d*ndu-se textelor o nouă numerotare. #artea 8. 5081991 pri ind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor.. 7odi.u ernului nr.5rdonanţa . 2.. 5081991 pri ind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. #artea 8.)( . republicată în /onitorul 5ficial al >om*niei. 29582000 pentru suspendarea aplicării sau abrogarea unor ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă ale .u ernului. B19 din %B octombrie %. rectificată în /onitorul 5ficial al >om*niei. Alin.. nr. iulie %.%. nr..5082001 pri ind amena!area teritoriului şi urbanismul.nu este inclus în forma republicată... publicată în /onitorul 5ficial al >om*niei.. 5081991 a fost republicată în /onitorul 5ficial al >om*niei.. #artea 8. 88 alin. pri ind Codul fiscal. $)& din ?egea nr.82001. $1&... respinsă prin ?egea nr. nr. -018200. 2-. al cărui conţinut era' 3$1& 0n măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel. era alcătuit din . #artea 8.

( .A. $A%&'(L)L A* %roiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire ! %.clima şi fenomenele naturale specifice( .structură( . după caz( .A.instalaţii( .amena!ări exterioare şi sistematizare erticală.geologia şi seismicitatea( .C./emoriu 2. Conţinutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii cuprinde opisul pieselor scrise şi desenate. persoane fizice sau !uridice. 9 din prezenta lege.2. precum şi cu partea din proiect pentru care răspund. >E$=&)NEA &* %iese scrise 1.autorizarea executării organizării lucrărilor .=. în funcţie de complexitatea in estiţiei supuse autorizării. făc*ndu-se referiri la' .#.#.autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare .autorizarea executării lucrărilor de construire . care să fie cuprinse în cadrul #roiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii #.5. 1* $(N=&N)')L!$A:") autorizarea executării lucrărilor de construc ii al proiectului pentru #roiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se elaborează de proiectanţi autorizaţi.A.( .C. 2./emorii pe specialităţi =escrierea lucrărilor de' .ANE<A Nr.1. în condiţiile pre ederilor art.=. în concordanţă cu cerinţele certificatului de urbanism. topografia acestuia. 2.#.ar"itectură( . . structurile de specialitate constituite potri it prezentei legi or putea cere prin certificatul de urbanism şi alte elemente te"nice cu rol de precizare suplimentară. 0n situaţii cu totul excepţionale.dotări şi instalaţii te"nologice.E. cu conţinutul a izelor şi al acordurilor cerute prin acesta. necesar a fi prezentate spre autorizare. #roiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se întocmeşte pentru' .=ate generale' =escrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrărilor de construcţii.amplasamentul.A./#.?ista şi semnăturile proiectanţilor 4e completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor. trasarea lucrărilor( .A.categoria de importanţă a obiecti ului.$. şi este extras din proiectul te"nic întocmit conform pre ederilor legale în igoare.

Construcţiilor şi . >E$=&)NEA &&* %iese desenate 1.1.înălţimile clădirilor şi numărul de ni eluri( .5. Construcţiilor şi .planşă pe suport topografic izat de oficiul !udeţean de cadastru..@. ca urmare a condiţiilor speciale de amplasament sau a funcţionalităţii in estiţiei. prin gri!a emitentului autorizaţiei.planşă pe suport topografic izat de oficiul !udeţean de cadastru.=ocumentaţiile specifice necesare pentru obţinerea.=ate şi indici care caracterizează in estiţia proiectată.şi numai dacă sunt necesare măsuri de inter enţie pentru prote!area acestora -. prin care se precizează' . 2..parcela cadastrală pentru care a fost emis certificatul de urbanism. pentru construcţiile noi. pentru lucrări de construcţii necesare în ederea sc"imbării destinaţiei în clădiri existente.#lanuri generale 1.#lan de încadrare în teritoriu .. după caz.. obţinute în prealabil de solicitant a izul /inisterului . construită la sol şi utilă( . precum şi în cazul amplasării de construcţii cu altă destinaţie dec*t cea a clădirilor în ecinate. )'-..urismului şi agreaţi de in estitor.procentul de ocupare a terenului .. 2. întocmită la scările )').#..ransporturilor. exprimat în formă autentică.Anexe la memoriu 2..5.A ize specifice cerute prin certificatul de urbanism. apărarea ci ilă. conform reglementărilor legale în igoare. )'%. )'-.urismului.5.. după caz.. geodezie şi cartografie.5.( .5. /inisterului Culturii şi Cultelor. amplasate adiacent construcţiilor existente sau în imediata lor ecinătate ..1.. 2.C. descrisă prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafaţa.coeficientul de utilizare a terenului .2. în conformitate cu legislaţia în igoare pri ind calitatea în construcţii. . protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei. cerute prin certificatul de urbanism. conform pre ederilor legale în igoare..-.. potri it legii. 2... /inisterului Administraţiei şi 8nternelor... 4er iciului >om*n de 8nformaţii.5. întocmit în conformitate cu pre ederile legale în igoare 2.. cuprinşi în anexa la cererea pentru autorizare' . lungimea laturilor.Fişe te"nice necesare obţinerii a izelor în ederea emiterii acordului unic din competenţa emitentului autorizaţiei..2..1..2.>eferatele de erificare a proiectului.=e izul general al lucrărilor. al altor organisme ale administraţiei centrale sau ale ser iciilor descentralizate ale acestora.-...construită desfăşurată... /inisterului Apărării 6aţionale. a a izelor şi acordurilor pri ind pre enirea şi stingerea incendiilor. sau )')... sau )').. după caz 1.5.suprafeţele . întocmite de erificatori atestaţi de /inisterul .... )'%..Acordul ecinilor.olumul construcţiilor( . )')...#lan de situaţie pri ind amplasarea obiecti elor in estiţiei ..5.5.ransporturilor. 2. geodezie şi cartografieE&.4tudiul geote"nic 2.. întocmită la scările )'%.

şi a rele a' .2. inclusi indicarea materialelor din care se execută în elitorile( ... plantaţiile pre ăzute. care să cuprindă cota I... cotele tuturor ni elurilor. acolo unde este cazul -.#lanul fundaţiilor 4e redactează la scara )'-.1. 2. cotate şi cu indicarea racordării la ni elul terenului amena!at( . se a prezenta şi desfăşurarea stradală prin care se a arăta modul de integrare a acestora în ţesutul urban existent.în situaţia integrării construcţiilor într-un front existent.( cote de ni el( distanţe de amplasare( axe( cotele trotuarelor. aleilor.4tructura 2..2.terasă sau şarpantă -. după cum urmează' .modul de respectare a condiţiilor din studiul geote"nic( .măsurile de prote!are a fundaţiilor clădirilor în ecinate. 2.=etalii de fundaţii 2. precum şi poziţia reperelor fixe şi mobile de trasare( . dimensiunilor şi a suprafeţelor( . dimensiuni.&( ...#lanul pri ind construcţiile subterane :a cuprinde amplasarea acestora. şi a fi redactat la scara )'-. 2.amplasarea tuturor construcţiilor care se or menţine.sistematizarea pe erticală a terenului şi modul de scurgere a apelor plu iale( . sau )').2. cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice şi a modului de colectare a acestora. inclusi culorile.accesele pietonale şi carosabile din incintă şi clădiri. în special cele pentru alimentare cu apă şi canalizare. cu indicarea funcţiunilor. 1. înălţimile determinante ale acoperişului .. pe cele trei dimensiuni $cotele I.Ar"itectură #iesele desenate de ar"itectură or cuprinde planşele principale pri ind ar"itectura fiecărui obiect..toate faţadele. 0n cazul lipsei unor reţele publice de ec"ipare te"nico-edilitară se or indica instalaţiile proprii pre ăzute prin proiect. în special a reţelelor de utilităţi urbane din zona amplasamentului' trasee. 2. se or desfiinţa sau se or construi( .denumirile şi destinaţiile fiecărui corp de construcţie( . inclusi poziţia şi înălţimea la coamă a calcanelor limitrofe.8nstalaţii .. platformelor etc..în special pe linia de cea mai mare pantă.planurile cotate ale tuturor ni elurilor subterane şi supraterane.cotele construcţiilor proiectate şi menţinute.planurile acoperişurilor ...#lanşe pe specialităţi 2. cu indicarea materialelor şi finisa!elor.ung"iuri... redactate la scara )'-.radier şi capac -.1.2.. ni eluri.#roiect de structură complet 4e prezintă pentru construcţii cu mai multe subsoluri şi cel puţin ). la care se alătură construcţiile proiectate. fundaţiile clădirilor în ecinate la care se alătură construcţiile proiectate( .cotele la coamă şi la cornişă -.2.. cote de ni el pri ind poziţionarea căminelor .secţiuni caracteristice .

1. 2.1.-. precum şi cu partea din proiect pentru care răspund.1.-...descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrărilor de desfiinţare. 2.scurt istoric' anul edificării.2. 2.Fişe te"nice cuprinz*nd elementele de a iz necesare emiterii acordului unic.2.descrierea structurii.#lan de încadrare în teritoriu .:.ale tuturor faţadelor.. >E$=&)NEA &&* %iese desenate 1. numele. meşteri cunoscuţi. )'%..4c"eme ale fluxului te"nologic Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii 88 3#iese desenate3 a a ea în partea dreaptă !os un cartuş.2. )'-. care a cuprinde' numele firmei sau al proiectantului elaborator. >E$=&)NEA &* %iese scrise 1..A.. se or prezenta' 2. obţinute prin gri!a emitentului autorizaţiei şi cerute prin certificatul de urbanism. după caz.?ista şi semnăturile proiectanţilor 4e completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor. numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei... a materialelor constituente. data elaborării. ...=ate generale =escrierea construcţiei care urmează să fie desfiinţată' .iin are ! %.. determinante pentru configuraţia planimetrică a construcţiilor. sau )')..menţionarea şi descrierea elementelor patrimoniale sau decorati e care urmează a se prele a( . după caz.4c"emele instalaţiilor 4e prezintă parametrii principali şi sc"emele funcţionale ale instalaţiilor proiectate.=esene de ansamblu 2. alte date caracteristice( . a stilului ar"itectonic( . titlul proiectului şi al planşei.format 9 x )% cm . întocmită la scările )')./emoriu 2... geodezie şi cartografie. iar acolo unde este cazul se or prezenta desfăşurări rezultate din asamblarea mai multor fotografii( . $A%&'(L)L ?* %roiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de des... numărul proiectului şi al planşei.fotografii color ..-. calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului de proiect.planşă pe suport topografic izat de oficiul !udeţean de cadastru..=otări şi instalaţii te"nologice 0n situaţia în care in estiţia urmează să funcţioneze pe baza unor dotări şi instalaţii te"nologice.

titlul proiectului şi al planşei.. cu indicarea cotelor. după cum urmează' >E$=&)NEA &* %iese scrise . sau )').E. . alte secţiuni caracteristice..amplasarea tuturor construcţiilor care se or menţine sau se or desfiinţa( . longitudinală.E..#lan de situaţie a imobilelor planşă pe suport topografic izat de oficiul !udeţean de cadastru..)').. at*t pe terenul aferent in estiţiei. dimensiuni. după caz....5.. numărul proiectului şi al planşei... prin care se precizează' . şi a fi redactat la scara )'-.#. -. întocmită la scările )'%.(.care să permită e idenţierea spaţiilor şi a funcţiunilor existente. sau )'-. după caz. . după caz( .toate faţadele. se a prezenta şi proiectul de organizare a lucrărilor.planurile tuturor ni elurilor şi planul acoperişului( . inclusi cele de pe domeniul public. . construcţii noi sau umpluturi de păm*nt. Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii 88 3#iese desenate3 a a ea în partea dreaptă !os un cartuş care a cuprinde' numele firmei sau al proiectantului elaborator. numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei. #roiectul de organizare a execuţiei lucrărilor trebuie să cuprindă descrierea tuturor lucrărilor pro izorii pregătitoare şi necesare în ederea asigurării te"nologiei de execuţie a in estiţiei. în special cele pentru alimentare cu apă şi canalizare. plantaţii etc.principalele secţiuni' trans ersală.. #roiectul de organizare a execuţiei lucrărilor .parcela cadastrală pentru care a fost emis certificatul de urbanism( .2. calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului de proiect. suprafeţelor şi a materialelor existente' . )'%.>ele eul construcţiilor care urmează să fie desfiinţate #lanşele se or redacta la o scară con enabilă .sistematizarea pe erticală a terenului şi modul de scurgere a apelor plu iale( .. $A%&'(L)L $* %roiectul de or/anizare a execu iei lucrărilor ! %. cote de ni el pri ind poziţionarea căminelor .plan de situaţie. c*t şi pe spaţiile ocupate temporar în afara acestuia. )'). 0n cazul lipsei unor reţele publice de ec"ipare te"nico-edilitară se or indica instalaţiile proprii.. data elaborării. 0n situaţia în care acesta nu se prezintă împreună cu proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. cele care se desfiinţează şi cele propuse ... #e planşă se or indica în mod distinct elementele existente. în special a reţelelor de utilităţi urbane din zona amplasamentului' trasee. după caz.modul de amena!are a terenului după desfiinţarea construcţiilor( . se a obţine o autorizaţie de construire separată de cea pentru in estiţia propriu-zisă.radier şi capac -.#lanul pri ind construcţiile subterane :a cuprinde amplasarea acestora. 0n situaţia în care desfiinţarea necesită operaţiuni te"nice complexe.plantaţiile existente şi care se menţin după desfiinţare. numele..este necesar în toate cazurile în care se realizează o in estiţie. )'-. geodezie şi cartografie..

-.. după caz.eodezie şi Cartografie. Agenţia 6aţională de Cadastru şi #ublicitate 8mobiliară a fost organizată şi funcţionează în temeiul Gotăr*rii . se or prezenta în cadrul fişelor te"nice întocmite în #roiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii . ANE<A Nr. amena!ărilor şi depozitelor de materiale( .1. Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii 88 3#iese desenate3 a a ea în partea dreaptă !os un cartuş. calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului de proiect. Elementele te"nice de a izare pri ind racordarea pro izorie la utilităţile urbane din zonă. 2 din ?egea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.precizări pri ind protecţia muncii. . -18200-.A. 2.A. B)C din 9 august %. HHHHH E& Conform art.1. care a cuprinde' numele firmei sau al proiectantului elaborator. 2* :E@&N&"EA unor ter7eni de specialitate utiliza i An cuprinsul le/ii . 1. precum şi cu partea din proiect pentru care răspund. iar oficiile !udeţene de cadastru. după caz. geodezie şi cartografie şi al municipiului +ucureşti s-au reorganizat în oficii de cadastru şi publicitate imobiliară la ni elul fiecărui !udeţ şi în municipiul +ucureşti.1. s-a înfiinţat Agenţia 6aţională de Cadastru şi #ublicitate 8mobiliară în subordinea /inisterului Administraţiei şi 8nternelor./emoriu Acesta a cuprinde' . cuprinz*nd amplasamentul in estiţiei şi toate amena!ările şi construcţiile pro izorii necesare realizării acesteia( #)la lucrările de mai mică amploare elementele de organizare a execuţiei lucrărilor or putea fi prezentate şi în planul de situaţie pri ind amplasarea obiecti elor in estiţiei al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. >E$=&)NEA &&* %iese desenate #lan general a)la lucrările de mai mare amploare se redactează o planşă realizată conform planului de situaţie pri ind amplasarea obiecti elor in estiţiei. nr.#. 281991. modul de amplasare a construcţiilor. titlul proiectului şi al planşei.C.2108200-. numărul proiectului şi al planşei.descrierea lucrărilor pro izorii' organizarea incintei..u ernului nr. prin reorganizarea 5ficiului 6aţional de Cadastru.9 din B iunie %. numele. data elaborării.=. astfel cum a fost modificat prin 5rdonanţa de urgenţă a .precizări cu pri ire la accese şi împre!muiri( .asigurarea racordării pro izorii la reţeaua de utilităţi urbane din zona amplasamentului( . sau #..asigurarea şi procurarea de materiale şi ec"ipamente( . necesare în ederea obţinerii acordului unic. publicată în /onitorul 5ficial al >om*niei.?ista şi semnăturile proiectanţilor 4e completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor.u ernului nr. #artea 8. publicată în /onitorul 5ficial al >om*niei. #artea 8. nr. numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei.

gaze. Acordul unic se elaborează de structurile de specialitate constituite sub autoritatea administraţiei publice locale. precum şi spaţii pentru cazare temporară pe timpul campaniilor agricole. alcătuiesc împreună cu aceasta o unitate funcţională distinctă. a administraţiei publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate. mici ateliere. electricitate. orăşeneşti şi comunale -. alte bunuri ale acestora.& pe baza căruia se or executa lucrările.1.urismului. 5. scule. telecomunicaţii.ransporturilor. .consilii !udeţene şi consilii locale municipale. prin amplasarea în ecinătatea locuinţei. de regulă în mediul rural. termoficare. a *nd ca obiect analiza soluţiilor funcţionale. #rocedura de emitere a autorizaţiei de construire/desfiinţare este reglementată prin prezenta lege şi prin normele metodologice elaborate de /inisterul . complementare funcţiunii de locuire. -. transport urban&( #)a izele şi acordurile specifice pri ind pre enirea şi stingerea incendiilor. piscinele şi altele asemenea. pătule.procedura de analiză şi de exprimare a punctului de edere al unei comisii te"nice din structura ministerelor. protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei. a indicatorilor te"nico-economici şi sociali ori a altor elemente prezentate prin documentaţiile de amena!are a teritoriului şi urbanism sau prin proiectul pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construcţii .alin. apărarea ci ilă. care. $)&. în condiţiile pre ederilor art. .. 0n categoria anexelor gospodăreşti. întocmit în baza concluziilor şi propunerilor rezultate ca urmare a examinării şi aprobării documentaţiilor te"nice depuse în ederea autorizării. 2. sunt asimilabile noţiunii de anexe gospodăreşti şi gara!ele. gra!duri pentru animale mari. inclusi animale.extras din proiectul te"nic $#. A izarea se concretizează printr-un act $a iz fa orabil sau nefa orabil& care are caracter te"nic de obligati itate. menite să adăpostească maşini agricole. . Construcţiilor şi . menite să adăpostească acti ităţi specifice.Anexe gospodăreşti Construcţiile cu caracter definiti sau pro izoriu. sunt cuprinse' bucătării de ară.Acord unic =ocumentul cu aloare de a iz conform.". necesar pentru elaborarea şi emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare.A izare/aprobare A izare . însum*nd condiţiile şi recomandările formulate prin' a)a izele şi acordurile pentru utilităţi urbane pri ind racordarea obiecti ului şi a organizării execuţiei lucrărilor la reţelele de utilităţi urbane $apă/canal.. pe baza căruia se pot realiza lucrări de construcţii. în mod similar. magazii.Autorizaţia de construire/desfiinţare Actul de autoritate al administraţiei publice locale .Anexe gospodăreşti ale exploataţiilor agricole Construcţiile situate în zone izolate în extra ilan şi îndepărtate de localitatea de reşedinţă a lucrătorilor agricoli. salubritate. serele. utila!e. depozite şi altele asemenea.

tonete.. 4tructura documentaţiilor de amena!are a teritoriului şi de urbanism cuprinde' a)planurile de amena!are a teritoriului( #)planurile urbanistice( . cu maximum 7 apartamente. 0n sensul prezentei legi realizarea construcţiilor pro izorii se autorizează în aceleaşi condiţii în care se autorizează construcţiile definiti e. care afectează un număr redus de oameni' a)clădiri de locuit cu 4J#J)E. locuri de expunere situate pe căile şi în spaţiile publice. =e regulă. constituindu-se astfel ca temei !uridic în ederea realizării programelor de dez oltare teritorială şi urbanistică. piese de c"erestea.Clădiri de importanţă redusă Construcţii cu funcţii obişnuite. corpuri şi panouri de afişa!.. cu o suprafaţă de p*nă la %. posturi de poliţie.Construcţii speciale Construcţiile cu caracter militar care se autorizează în condiţiile pre ăzute la art. referitoare la un teritoriu definit. indiferent de natura materialelor utilizate. cu o suprafaţă de p*nă la %. prin specificul funcţiunii adăpostite ori datorită cerinţelor urbanistice impuse de autoritatea publică. =in categoria construcţiilor cu caracter pro izoriu fac parte' c"ioşcuri. biblioteci.Aprobare . 12. au o durată de existenţă limitată. materiale plastice ori altele asemenea& şi sunt de dimensiuni reduse. construcţiile cu caracter pro izoriu se realizează din materiale şi alcătuiri care permit demontarea rapidă în ederea aducerii terenului la starea iniţială $confecţii metalice. gra!duri. şuri şi altele asemenea( 0)construcţii cu caracter pro izoriu. firme şi reclame. acţiunile şi măsurile de dez oltare pe o perioadă determinată.Construcţii cu caracter pro izoriu Construcţiile autorizate ca atare. 3. cu un grad de risc scăzut. cabine. precizată şi prin autorizaţia de construire.opţiunea forului deliberati al autorităţii competente de însuşire a propunerilor din documentaţiile prezentate şi susţinute de a izele te"nice fa orabile. 9. bucătării de ară. oficii poştale şi altele asemenea( e)clădiri pentru comerţ şi alimentaţie publică. prealabil emise. inclusi anexele gospodăreşti ale acestora( #)clădiri pentru în ăţăm*nt cu cel mult 1 unităţi funcţionale( c)dispensare comunale fără staţionar( d)sedii administrati e în mediul rural' primării. care.=ocumentaţiile de amena!are a teritoriului şi de urbanism Ansamblurile de documente scrise şi desenate. 1.)"ale şi ateliere pentru acti ităţi meşteşugăreşti care nu generează ibraţii. 2. #rin actul de aprobare se conferă documentaţiilor putere de aplicare. precum şi al autorizării lucrărilor de execuţie a obiecti elor de in estiţii. m% şi desc"ideri p*nă la 7 m( /)dependinţe şi anexe gospodăreşti' gara!e. cooperati e de credit rural. prin care se analizează situaţia existentă şi se stabilesc obiecti ele. pergole ori altele asemenea. m % şi cu desc"ideri p*nă la 7 m( . copertine.

8ntra ilanul localităţii . obiectul de acti itate sau orice alt text specific. pe care se inscripţionează date de identificare a unei instituţii publice. certificatul de moştenitor. Emiterea autorizaţiei de construire în baza unui contract de înc"iriere se poate face numai pentru construcţii cu caracter pro izoriu şi cu acordul expres al proprietarului de drept. =efinirea şi conţinutul-cadru al documentaţiilor de amena!are a teritoriului şi de urbanism se fac prin legea amena!ării teritoriului şi urbanismului. 1. înăuntrul căruia autorizarea executării lucrărilor de construcţii este restricţionată. înăuntrul căruia este permisă realizarea de construcţii. 8nstalaţiile aferente construcţiilor se autorizează împreună cu acestea sau. situate în interiorul limitei de proprietate.Firma Elementul constructi aplicabil pe clădire sau independent.=rept de execuţie a lucrărilor de construcţii =reptul real sau. care conferă titularului dreptul de a obţine. arii sau parcele asupra cărora există forme de proprietate.Extra ilanul localităţii . denumit titlu. denumirea comercială. plantate.8nstalaţii aferente construcţiilor . de sc"imb.c)regulamentele locale de urbanism. legal aprobate. în condiţiile prezentei legi.eritoriul care constituie o localitate se determină prin #lanul urbanistic general $#@. "otăr*re !udecătorească& sau printr-un contract de concesiune. din partea autorităţii competente.& al localităţii. 12. 10. contract de comodat. 1-. contract de cesiune.otalitatea conductelor şi ec"ipamentelor care asigură utilităţile necesare funcţionării construcţiilor. prin care se atestă dreptul de proprietate $precum contractul de *nzarecumpărare. după caz. de la branşament/racord $inclusi & la utilizatori. după caz. indiferent dacă acestea sunt sau nu încorporate în construcţie. dreptul de creanţă pri ind imobilul. =o ada dreptului asupra imobilului se face prin actul. oraş. în condiţiile legii. cu/fără construcţii. 8ntra ilanul se poate dez olta prin extinderea în extra ilan numai pe bază de planuri urbanistice zonale $#@A&. 15. potri it legii. aflate în circuitul agricol sau a *nd o altă destinaţie. aflate permanent sub ape. societăţi comerciale. 11. cu rolul de a delimita suprafeţe. autorizaţia de construire sau de desfiinţare. executate pentru protecţie împotri a . organizate şi delimitate ca trupuri independente.eritoriul cuprins între limita intra ilanului şi limita administrati -teritorială a unităţii de bază $municipiu.. actul administrati de restituire. separat. sub care o persoană fizică sau !uridică îşi exercită acti itatea într-o clădire sau într-o incintă.0mpre!muiri Construcţiile definiti e sau pro izorii.& şi cuprinde ansamblul terenurilor de orice fel. fundaţii. de donaţie. comună&. integr*ndu-se ulterior în #lanul urbanistic general $#@.

?ucrări de modificare ?ucrări de inter enţii asupra elementelor constructi e. 21. cărămidă. în ederea menţinerii construcţiilor-instalaţiilor în condiţii te"nice corespunzătoare desfăşurării continue.#arcelare 5peraţiunea de proiectare urbanistică prin care se determină di izarea uneia sau mai multor proprietăţi funciare distincte. care nu necesită autorizaţie de construire ?ucrările de întreţinere care nu necesită proiect şi de iz general. aspect. de artă etc.se desfiinţează astfel de construcţii prin demolare. lampadare. bănci. necesar emiterii autorizaţiei de construire. care cuprinde soluţiile te"nice şi economice de realizare a obiecti ului de in estiţii şi pe baza căreia se execută lucrările autorizate. este extras din proiectul te"nic $#. dinamitare etc.ci ile. destinate construirii.. inclusi s*rmă g"impată întinsă pe bulumaci -. la ni elul traficului maxim. pergole. structurale şi/sau nestructurale. 20. piatră.?ucrări specifice la căile de comunicaţie. confortabile şi în deplină siguranţă a circulaţiei.beton. necesit*nd emiterea autorizaţiei de construire. a *nd ca efect modificarea $totală sau în parte& a acestora. 0n toate cazurile este necesară emiterea unei autorizaţii de construire.?ucrări de construcţii 5peraţiunile specifice prin care' .( . căi de comunicaţii.intruziunilor. bazine. amplasare.#roiect te"nic $#. 11. industriale. prin alcătuire. conferă personalitate aparte zonei sau localităţii.modificarea olumetriei. ori prin planţii specifice. racorduri la utilităţi urbane. Fac parte din categoria mobilier urban' !ardiniere. concesionării sau *nzării loturilor rezultate. în scopul atribuirii. cu respectarea pre ederilor legale pri ind calitatea în construcţii pentru care legea pre ede emiterea autorizaţiei de construire.piese scrise şi desenate -. dezmembrare. cabine telefonice şi altele asemenea.se realizează construcţii de orice fel . #rin natura lor piesele de mobilier urban sunt asimilate construcţiilor dacă amplasarea lor se face prin legare constructi ă la sol $fundaţii platforme de beton.. 13.". 12. edilitare subterane şi aeriene.& =ocumentaţia . 19.".#roiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii #roiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. realizate din diferite materiale ./obilier urban Elementele funcţionale şi/sau decorati e amplasate în spaţiile publice care. const*nd dintr-un complex de lucrări care se execută în mod permanent.modificarea planimetriei interioare sau exterioare( .& şi se elaborează în . 22. agrozoote"nice. cu excepţia energiei electrice&. metal. lemn. lucrări inginereşti. pri ind' . pa a!e decorati e.

$%& din ?egea nr. 888 din ?egea nr.Art. 5081991' . nr.recepţia la terminarea lucrărilor( .281995. 5081991 pri ind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi ale art.pentru modificarea şi completarea ?egii nr..4c"imbare de destinaţie 0n înţelesul pre ederilor art. $%& şi ale art. -5.şi pct..art. după cum urmează' .65. potri it pre ederilor legale în igoare. 5081991. !& din anexa nr. 88 alin. din actele de aplicare a acesteia. C lit. 2. 888 din ?egea nr.recepţia finală. >ecepţia lucrărilor de construcţii de orice categorie şi de instalaţii se efectuează at*t la lucrări noi. precum şi orice alte dispoziţii contrare pre ederilor prezentei legi. 888 din ?egea nr. 88 la ?egea protecţiei mediului nr. instituite pentru prote!area şi punerea în aloare a patrimoniului natural cu aloare deosebită( #)zone construite prote!ate. culturală sau memorialistică deosebită. care nu sunt încorporate în textul republicat al ?egii nr. în cuprinsul cărora se află elemente sau ansambluri ale patrimoniului natural sau cultural cu aloare deosebită. pentru modificarea şi completarea ?egii nr. B. 1. este necesară emiterea unei autorizaţii de construire şi/sau de desfiinţare.K' >eproducem mai !os pre ederile art. republicată în /onitorul 5ficial al >om*niei.eritoriile delimitate geografic. c*t şi la inter enţii în timp asupra construcţiilor existente. ). 1998200. după caz. 888 din ?egea nr. art. -018200. 2.>ecepţia lucrărilor >ecepţia lucrărilor constituie o componentă a sistemului calităţii în construcţii şi este actul prin care se certifică finalizarea lucrărilor executate în conformitate cu pre ederile proiectului te"nic şi cu detaliile de execuţie. 88 alin. 5081991 pri ind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. $%& şi art. -018200. ale art.. C alin.Aone prote!ate . -5.3( .' .art. precum şi referirile la obligati itatea emiterii acordului de mediu pentru lucrările de construcţii-monta! din cuprinsul legii. instituite pentru sal area. 2-.condiţiile pre ederilor prezentei legi şi în conformitate cu conţinutul-cadru cuprins în anexa nr. #artea 8. 88 alin. prote!area şi punerea în aloare a patrimoniului construit. din )B februarie %. cu aloare istorică. 21. conform legii..82001' 3.82001 pentru modificarea şi completarea ?egii nr. 25. republicată. . zonele prote!ate sunt' a)zone naturale prote!ate. numai în situaţia în care pentru realizarea sc"imbării de destinaţie a spaţiilor sunt necesare lucrări de construcţii pentru care legea pre ede emiterea autorizaţiei de construire. 888 #e data intrării în igoare a prezentei legi se abrogă' anexa la ?egea nr. >ecepţia lucrărilor de construcţii se realizează în două etape. 0n raport cu natura elementelor de patrimoniu. 5081991 pri ind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor.

8 pct.Art. 1998200-' 3$%& 0n termen de 2. 5081991 pri ind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 5081991. cu modificările şi completările ulterioare.9-. 88 alin. 1.ransporturilor. care or include formularele. 8 pct. aprobate prin 5rdinul ministrului lucrărilor publice. %9 )M. republicată.urismului a modifica normele metodologice de aplicare a ?egii nr. %2 Lalin.3 #ublicat în /onitorul 5ficial cu numărul 922 din data de )2 octombrie %. procedura de autorizare şi conţinutul documentaţiilor necesare acestei proceduri.ransporturilor. %9 ) alin. 0n acelaşi termen se or efectua operaţiunile de preluare. 888 ?a data intrării în igoare a prezentei legi se abrogă litera c& a articolului 1C din ?egea nr. de zile de la data intrării în igoare a prezentei legi. inclusi cu cele aduse prin prezenta lege.urismului a modifica 6ormele metodologice de aplicare a ?egii nr. $)& al art. $2&M.3( .art. /inisterul . predare-primire a studiilor de teren şi a documentaţiilor pre ăzute la art. /inisterul .82001. republicată..erbal înc"eiat între părţi după in entarierea ar"i elor menţionate la art. -2282001 pri ind prote!area monumentelor istorice. Construcţiilor şi . prin proces. de zile de la data intrării în igoare a prezentei legi. . cu modificările şi completările ulterioare.3$%& 0n termen de 7. fără a mai fi ne oie de punerea în înt*rziere. $%& din ?egea nr.1 . %2 Lart. transporturilor şi locuinţei nr. Construcţiilor şi . cu modificările ulterioare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful