You are on page 1of 8

AKADEMIJA UMETNOSTI U NOVOM SADU Departman: Muziki Odsek: Muzika pedagogi a Seminarski rad iz predmeta:

!O"NAVANJE #O$SKE %ITE$ATU$E &

ANA%I"A MOTETA 'JU(I%ATE DEO) KOM!O"ITO$: !IET$O *E$$A$IO

Student: Kinga %o+on, !ro-esor: mr (ogdan .ako/i0 No/i Sad1 un &23&4 "ora 55I /eka prona6azi takoz/anu 'k6asinu) muziku sa puno pitan a na ko e tre7a odgo/oriti43 Sa/remena muzika odra8a/a s6o7odu kompozitora u s/akom pog6edu4 Muziki st/arao,i /o6e da primen u u disonantna saz/u a1 s6o7odan ritam1 neo7ine artiku6a,i e1 uesta6ost modu6a,i a u ok/iru edne kompozi,i e1 pa ak i atona6nost4 Neki od n i9 potpuno raskida u /ezu sa pret9odnim epo9ama1 dok drugi koriste e6emente iz razni9 sti6ski9 razdo76 a: neki /o6e da st/ara u 9aos1 dok neki te8e ka ednosta/no+0u4 S/akako1 muzika 55I /eka e neograniena1 /an na/iknutog sistema i ponekad u e /eoma te+ko razumeti4

Pjetro Ferario (Pietro Ferrario) e ro;en <4 no/em7ra 3=>?4 u ita6i anskom gradu (usto Arzi,io4 Muziko o7razo/an e i dip6omu stekao e na konzer/atori umima u (re+u1 Mi6anu i A6esandri i1 gde e uio kompono/an e1 k6a/ir1 orgu6 e i 9orsko dirigo/an e4 Izme;u 3==&4 i &2224 godine s/o e znan e usa/r+a/ao e u S edin enim Dr8a/ama1 zatim u !armi i Si eni na Akademi i )Ki;ana@ AA,,ademia musi,a6e 'B9igiana)C u k6asi kompozitora A,i a Korgi a AAzio Borg9iC i u/enog Eni a Morikonea AEnnio Morri,oneC kod koga e uio kompono/an e -i6mske muzike4 Na o/o ustano/i e1 pored pomenutog1 usa/r+a/ao i s/iran e na k6a/iru i orgu6 uma1 /oka6nu te9niku i 9orsko dirigo/an e4 Dodine &22=4 *erario e1 kao 6an 8iri a1 uest/o/ao e na Me;unarodnom takmien u 9oro/a 'Segi,i) ASeg9izziC u Dori,i4 D/e godine kasni e1 na konzer/atori umu u Vien,i preda/ao e 9armoni u1 kontrapunkt1 -ugu i kompozi,i u4 Trenutno 8i/i u gradi0u 76izu Mi6ana i zapos6en e u Muziko +ko6i u Arezi1 gde preda e k6a/ir1 9armoni u i teori u muzike4 Uz to1 radi kao orgu6 a+ u ,rk/i 'SS Der/aso e !rotaso) u !ara7i agu4 !ored o/og1 dirigu e 9orom 'Da6akopen) ADa6akopenC i !e/akim ansam76om 'Ka6ikantus) AEnsem76e /o,a6e 'Ba6E,ant9us)C1 s ko ima e os/o io mnogo7ro ne nagrade i priznan a4
3

Ve dFMet uz Maks i Tomson Vendi: Muzika: ilustrovana enciklopedija muzikih instrumenata i velikih kompozitora 1 M6adost1 %ozni,a1 &22>

&

Kompozitorski opus ! etra *erari a /eoma e +aro6ik: pi+e razno6ike kompozi,i e za k6a/ir1 orgu6 e1 9or i orkestar4 Ve6iki 7ro n ego/i9 de6a iz/eden e i snim6 en1 izme;u osta6og u Ita6i i1 G/a ,arsko 1 Gpani i1 *ran,usko 1 S edin enim Amerikim Dr8a/ama1 Kini i No/om "e6andu4 Komponu e na za9te/e /a8ni9 ita6i anski9 institu,i a u Mi6anu1 Toskanini u i Stresi4 Neke od n ego/i9 9orski9 kompozi,i a redo/no se iz/ode na kurse/ima sa/remene muzike4 Kao kompozitor1 dirignet i pi antista1 do7itnik e mnogo7ro ni9 nagrada na raznim me;unarodnim takmien ima u Mi6anu1 Dori,i i (e6agi u4

Motet Jubilate Deo (Hvalite Gospoda) kompono/an e u unu &22&4 godine4 Kompozitor e s/o e de6o pos/etio s/om 9oru1 odnosno !e/akom ansam76u 'Ka6ikantus)4 !raiz/ed7a kompozi,i e 7i6a e 324 ma a &22<4 u ita6i anskom gradi0u Izo6a Vientina4 Dodinu dana kasni e1 na me;unarodnom takmien u 'Segi,i) kompozitoru e za o/u kompozi,i u 7i6a dode6 ena pr/a nagrada4 Motet 'Ju7i6ate Deo) kompono/an e za me+o/iti 9or1 t 4 za sopran1 a6t1 tenor i 7as ko i se mestimino i me;uso7no de6e na pr/i i drugi g6as4 Opsezi g6aso/a su s6ede0i: sopran , 3Fa&: a6t ,3F d&: tenor ,Fg3 i 7as DFd34 U -orma6nom smis6u1 kompozi,i a e trode6na4 Iako pr/i i tre0i deo nisu identini1 mo8emo go/oriti o -ormi A(A i6i e/entua6no A(A 31 s o7zirom da se isti 6iterarni tekst a/6 a u o7a de6a1 a uz to1 po karakteru su /eoma s6ini1 goto/o isti4 $itam i 9armonski odnosi tako;e su /eoma s6ini1 te na osno/u toga mo8emo zak6 uiti da e tre0i deo zapra/o edan /id /ari a,i e pr/og de6a4 Kompozi,i a se od6iku e izrazito 7ogatim i +arenim 9armoni ama1 disonantnim saz/u em1 pre s/ega sekundnim4 Ona zapoin e u dFmo6u i za/r+a/a se u BFduru4 O pra/om tona6itetu mo8emo samo us6o/no da go/orimo1 s o7zirom su za kompozi,i u karakteristine /eoma uesta6e modu6a,i e4

<

$itam moteta /eoma e neo7ian4 Doto/o u ,e6o kompozi,i i prisutna e po6imerti a4 Metar se iz takta u takt men a1 izuze/ na neko6iko mesta4 Kompozitor na e+0e /arira izme;u d/oF 1 troF i et/oroet/rtinskog takta1 a6i se mestimino a/6 a u petode6ni1 +estode6ni1 pa ak i sedmode6ni takto/i4 !o a/a sinkope /eoma e uesta6a1 pogoto/o u prate0im g6aso/ima4 Sta/ e 9omo-on4 Tekst e prete8no si6a7ino o7ra;en1 po a/a me6izmatike /eoma e retka u o/o kompozi,i i4 Kompozi,i u energino zapoin u s/i g6aso/i u istom ritmu pe/a u0i 'Ju7i6ate Deo omnis terra) ANeka s/a zem6 a 9/a6i DospodaC Takt e troet/rtinski4 !oetni tona6itet 7i se mogao tumaiti kao dFmo64 Odma9 u taktu 7r4 < a/6 a se pr/a promena takta u et/oroet/rtinski takt4 U o/om taktu ritam u sopransko deoni,i raz6iku e se u odnosu na ritam osta6i9 g6aso/a1 +to ukazu e na to da 0e u narednim takto/ima sopran pe/ati g6a/nu me6odi u1 dok 0e osta6i g6aso/i initi pratn u4 Od pomenutog takta do takta 7r4 = sopran i pratn a nastupa0e naizmenino u /idu di a6oga4 U naredni9 +est takto/a mu+ki 9or pe/a ostinato na tekst ' u7i6ate)1 a a6t e podre;en me6odi i1 ko u o+ u/ek pe/a sopran4 $itam ostinata e /eoma interesantan4 Naime1u trode6nom taktu a/6 a u se sinkope ko i st/ara u utisak da e u pitan u +estoosminski takt4 Od takta 7r4 3> do takta 7r4 &2 ritam s/i9 g6aso/a e ednak4 *raza poin e u *Fduru1 a6i u7rzo u taktu 7r4 3H modu6ira u EsFdur4 U taktu 7r4 &2 a/6 a edna /r6o neoeki/ana modu6a,i a iz EsFdura u BFdur4 Sopran pono/o do7i a '/ode0u) u6ogu pe/a u0i tekst 'Ju7i6ate Deo omnis terra)1 dok osta6i g6aso/i u /idu ostinata pe/a u tekst ' u7i6ate Deo1 Deo)4 $itam e donek6e s6ian kao i u pret9odnom s6ua u4 Od &H4 takta ostinato pe/a samo mu+ki 9or1 dok /ode0u me6odi u pe/a a6t4 U takto/ima gde a6t pe/a du8e notne /rednosti1 sopran pe/a ' u7i6ate1 u7i6ate)4 U taktu 7r4 <H As predtaktomC sopran pe/a nasta/ak teksta A'444Deo omnis terra)C1 uz pratn u osta6a tri g6asa4 Vr9una, odseka e u <=4 i I24 taktu na akordu ko i z/ui pr6ino sta7i6no1 te 7i se mogao tumaiti kao tonini akord DFdura As dodatnom sekundom u tenoru &C4 No/a -raza zapoin e iznenadnom modu6a,i om u BFdur4 O/a -raza predsta/6 a neku /rstu pripreme za s6ede0i odsek1 pogoto/o u takto/im 7r4 IJ i I> gde do6azi do 'smiren a) g6aso/a postignutim dekre+endom4 I

Takt 7r4 I? donosi ne+to no/o4 Neprekidno se smen u u troF i d/ode6ni takto/i4 U trode6nim takto/ima mu+ki 9or pe/a ostinato sa sinkopama1 dok se u o/im takto/ima u 8enski 9or pe/a d/e et/rtine sa takom4 Smen i/an e troF i d/ode6nog takta sa o/ak/im ritmom1 s6u+ao,u da e utisak da su u pitan u me+o/ito s6o8eni takto/i1 a ne d/e /rste takta ko a se naizmenino smen u u4 S6edi pos6edn i odsek u A de6u kompozi,i e ko i poin e u taktu 7r4 >24 Kompozitor e ma6o 'os/e8io) me6odi u u sopranu doda u0i o skoko/e septime4 $itam u takto/ima 7r4 >? i >= poma6o e neo7ian z7og prisust/a osminski9 pauza usred izgo/aran a rei ' u7i6ate)4 O/a po a/a podse0a na +tu,an e1 te se mo8e pretposta/iti da e kompozitor o/im u7a,io e6emente sredn o/eko/nog 9oketusa4 Odsek poin e s dinamikom oznakom 'piano)1 a zatim se postepeno po aa/a da 7i se u taktu 7r4 ?< u '-ortissimu) za/r+io sta7i6nim toninim akordom DFdura4 Deo ( u DFduru zapoin e mu+ki 9or u ?<4 taktu tekstom '!sa6mum di,ite nomini e us@ A!sa6mima pe/a te Ime N ego/oC4 Na to 0e se u taktu 7r4 ?> nado/ezati 8enski 9or )a6e6u a@1 a u s6ede0em taktu s6edi sopran so6o1 s tekstom )a6e6u a1 psa6mum di,ite nomini e us@ uz pratn u 9ora ko i ti9o pe/a izdr8ane tono/e1 odnosno tekst )a6e6u a@4 Karakter e potuno kontrastan u odnosu na1 poma6o 9aotian A deo4 Dok sopran so6o u taktu 7r4 H& pe/a izdr8an ton1 9or smireno pe/a tekst 'date g6oriam 6audi e us@4 !ret9odni tona6itet ADFdurC 7rzo )remeti@ so6o 7ariton1 ko i u6azi u taktu 7r4 HI1 pe/a u0i )a6e6u a@ u BFduru4 U HH4 taktu1 uz pratn u 9ora1 )a6e6u u@ pe/a a6t so6o1 na ko i 0e se u /idu imita,i e nado/ezati sopran1 a zatim tenor so6o4 O/a postupak se a/6 a d/a puta4 Tona6itet e *Fdur4 U taktu 7r4 =& s6edi ne+to sas/im neoeki/ano4 Komp6etan 9or pe/a unisono rei )date g6oriam 6audi e us@ u /idu gregori anskog kora6a4 Da 7i po aao e-ekat1 kompozitor e i u partiturama o7e6e8io )6i7eramente1 ,ome gregoriano@ As6o7odno1 na gregori anski nainC4 E/identno e da se o/a kratka -raza na6azi u staro,rk/eno 6est/i,i1 tani e dorskom modusu Ain DC4 U =?4 taktu u BFduru zapoin e tre0i deo moteta1 deo A 34 !o karakteru e /r6o s6ian pr/om de6u4 Takto/i 323K32I 1 u ko ima se a/6 a neoeki/ana modu6a,i a u BFdur iz (Fdura1 potpuno su identini takto/ima &2K&I4 U takto/ima 32JK32H4 samo g6a/na me6odi a identina e J

s me6odi om u takto/ima &JK&H1 a u pratn i prisutne su odre;ene izmene4 Od 32=4 takta u /idu sek/en,e1 a/6 a se ista -raza kao u takto/ima 323K32I samo o/og puta u DFduru4 Takt 7r4 33< de6u e kao da e kompozitor 8e6eo da u7a,i o+ edan1 pos6edn i1 po6et pre za/r+etka kompozi,i e1 a onda1 uz sta6no naizmenino smen i/an e izme;u +estoF i sedmoosminskog1 kao i tona6iteta izme;u ,Fmo6a i BFdura1 s6edi pona/6 an e rei )a6e6u e@ ko i /e0 nago/e+ta/a kra kompozi,i e4 Kompozi,i a se za/r+a/a s/eano u tropo6o/inskom taktu1 sa sta7i6nim toninim akordnom BF dura i dodatnom sekundom u tenoru4

Motet 'Ju7i6ate Deo) spada u kategori u kompozi,i a ko i su pri6ino te+ki za iz/o;en e4 Veoma e za9te/na1 ko6iko za 9or1 to6iko i za dirigenta4 !o6iritmi a1 odre;eni skoko/i1 kao i sekundna saz/u a neiskusnim pe/aima mogu predsta/6 ati te+ko0u4 Tre7a 7iti o7azri/ kod /e0i9 skoko/a Akao +to su1 na primer1 u sopranu skoko/i u takto/ima 7r4 >I i >J1 i a6tu okta/ni skok izme;u takto/a 7r4 =? i =HC4 Kompozi,i u mogu iz/oditi /e0i1 kao i man i kamerni ansm76i4 !e/an em pred/i;eno dinami,i i 7ogatom artiku6a,i om ko u za9te/a kompozitor1 iz/o;en e mo8e 7iti /eoma e-ektno1 7ez o7zira na to da 6i e u pitan u /e0i i6i man i iz/o;aki sasta/4

>

Ju7i6ate Deo Ju7i6ate Deo omnis terra1 a66e6u a !sa6mum di,ite nomini e us1 a66e6u a4 Date g6oriam 6audi e us1 a66e6u a #/a6ite Dospoda Neka s/a zem6 a 9/a6i Dospoda1 a6i6u a4 !sa6mima pe/a te Ime N ego/o1 a6i6u a Ve6ia te S6a/u N ego/u1a6i6u a4

%iteratura: Despi01 De an1 Teorija muzike, "a/od za ud87enike1 (eograd1 &22? Ve dFMet uz Maks i Tomson Vendi: Muzika: ilustrovana enciklopedija muzikih instrumenata i velikih kompozitora1 M6adost1 %ozni,a1 &22> Despi01 De an1 Harmonija sa harmonskom analizom, "a/od za ud87enike1 (eograd1 &22?

Iz/ori sa interneta: 9ttp:LLMMM4Mikipedia4,om 9ttp:LLMMM4,a6E,ant9us4orgLenLdire,tor 9ttp:LLMMM4,arusF/er6ag4,om