BIMBINGAN DAN KAUNSELING UNTUK KANAK-KANAK (EDU 3107

)

1

1.0

Pengenalan Bimbingan & Kaunseling Untuk Kanak-kanak

Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling memainkan peranan penting bagi mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Negara dan menyambut cabaran wawasan 2020, dengan perkembangan sumber manusia secara optimum diperingkat sekolah lagi. Menurut Othman Mohamed (2000), bimbingan merupakan sebahagian daripada proses menolong. Ianya melibatkan usaha memberi arahan secara teratur serta mengandungi maklumat yang sesuai bagi menentukan agar sesuatu matlamat tercapai oleh orang yang menerimanya. Menurut Arbuckle (1965),bimbingan bukan bertujuan menolong klien menyesuaikan diri dengan alam sosial, tetapi menolong individu memahami kelebihan, kelemahan dan potensi diri manakala Shertzer and Stone (1968),pula menyatakan bahawa bimbingan merupakan satu proses interaksi yang membolehkan individu memahami diri dan situasinya. Blocher (1974) pula mendefinasikan kaunseling sebagai suatu proses untuk menolong individu supaya ia menjadi lebih sedar tentang dirinya dan bagaimana ia dapat bertindak balas dalam alam persekitarannya. Corey (1977) pula mendefinikan kaunseling sebagai sesuatu yang menekankan tentang proses di mana seorang klien diberi peluang untuk menerokai aspek diri dan kehidupannya yang menimbulakn masalah pada dirinya dan James (1982) memberi pendapat bahawa kaunseling sebagai satu proses pembelajaran yang lebih menekankan kepada proses membantu individu untuk mencapai kehendaknya, membimbing dan menilai potensi yang ada pada diri individu.

1.1

Analisa Dapatan Penilaian Terhadap Program yang Dilaksanakan

Sekolah Kebangsaan Taming Jaya, Balakong, Selangor telah melaksanakan satu Program Motivasi &Kepimpinan dibawah unit disiplin dan anjuran bersama-sama guru pelatih praktikum semester 7 Institut Pendidikan Perguruan (IPG) Kampus Ilmu Khas. Tujuan program ini telah dilaksanakan adalah sebagai satu platform untuk membimbing murid-murid yang berkelayakan untuk menjadi seorang pelajar dan pemimpin yang lebih berwibawa, bermotivasi dan bertanggungjawabpada masa hadapan. Program ini telah melibatkan 161 peserta yang terdiri daripada murid-murid sesi pagi dan petang yang memegang jawatan selaku pengawas sekolah, pembimbing rakan sebaya (PRS), pengawas pusat sumber (PSS) dan juga pengawas buku teks (SPBT) dan 25 orang guru pembimbing program termasuk guru pelatih praktikum. Di akhir

3. 8. 6. 9. 4. 5. satu ujian maklum balas penilaian telah dilakukan ke atas 161 peserta program untuk melihat sejauh mana keberkesanan program tersebut. penilaian Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Item6 Item7 Item8 Soalan 9 Soalan 10 Skor 1 - Skor 2 5 3 4 4 3 7 5 5 Skor 3 69 55 43 56 34 45 42 69 Skor 4 73 66 89 78 56 77 83 43 Skor 5 14 37 25 23 68 32 31 44 Jumlah 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 YA = 156 Peserta YA =157 Peserta TIDAK = 5 Peserta TIDAK = 4 Peserta Jadual 1: Jadual skor bagi item dan soalanpenilaian program yang dilakukan oleh peserta . Hasil dapatan penilaian program telah dicatatkan seperti dalam jadual dibawah. 10. 1. 7.BIMBINGAN DAN KAUNSELING UNTUK KANAK-KANAK (EDU 3107) 2 program ini.1 Data Hasil Penilaian yang dilakukan terhadap program bimbingan yang dilakukan Item Bil 1. 2.1.

Daripada data yang diperolehi. Item penilaian 1 adalah mengenai aspek cara penyampaian isi-isi kandungan program sama ada penyampaian yang disampaikan jelas dan boleh difahami. kami telah melakukan 8 item dan 2 soalan penilaian untuk melihat keberkesanan program yang telah kami jalankan. .BIMBINGAN DAN KAUNSELING UNTUK KANAK-KANAK (EDU 3107) 3 Graf item penilaian 1 Item Penilaian 1 80 70 60 50 40 69 30 73 Bilangan Murid 20 10 14 0 5 Skor 2 Skor 3 Skor 4 Skor 5 Graf 1: Item penilaian maklum balas 1 Berdasarkan kepada program motivasi yang telah dijalankan. seramai 5 murid telah memberi skor 2 dikuti oleh skor 3 sebanyak 69 orang murid dan skor 4 sebanyak 73 orang murid. Ini menunjukkan bahawa penyampaian program yang disampaikan kepada murid-murid adalah sangat jelas dan difahami kerana skor 4 menunjukkan data yang paling tinggi (skor 4 = berkesan). Manakala hanya sebanyak 14 orang murid yang memberi skor 5 bagi soalan penilaian 1.

Item penilaian 2 adalah mengenai aspek pengisian program. Manakala hanya sebanyak 37 orang murid yang memberi skor 5 bagi soalan penilaian 2. seramai 3 murid telah memberi skor 2 dikuti oleh skor 3 sebanyak 55 orang murid dan skor 4 sebanyak66 orang murid. Daripada data yang diperolehi. kami telah melakukan 8 item dan 2 soalan penilaian untuk melihat keberkesanan program yang telah kami jalankan.BIMBINGAN DAN KAUNSELING UNTUK KANAK-KANAK (EDU 3107) 4 Graf item penilaian 2 Item Penilaian 2 70 60 50 40 66 30 55 20 Bilangan Murid 37 10 0 3 Skor 2 Skor 3 Skor 4 Skor 5 Graf 2: Item penilaian maklum balas 2 Berdasarkan kepada program motivasi yang telah dijalankan. Soalan penilaian 2 jelas menunjukkan bahawa kebanyakkan murid (peserta program) memberi respon bahawa pengisian program menarik dan teratur dari segi pelaksanaan yang telah dilakukan. .

. berdasarkan graf yang diperolehi diatas seramai 4 murid telah memberi skor 2 dikuti oleh skor 3 sebanyak 43 orang murid dan skor 4 sebanyak 89 orang murid. Manakala hanya sebanyak 25 orang murid yang memberi skor 5 bagi soalan penilaian 3. Oleh itu. Item penilaian 3 adalah mengenai adakah program ini memberi pengetahuan baru dan manfaat kepada murid-murid (peserta program). kami telah melakukan 8 item dan 2 soalan penilaian untuk melihat keberkesanan program yang telah kami jalankan. Ini menunjukkan bahawa kebanyakkan murid memperolehi pengetahuan yang baru dan bermanfaat daripada aktiviti program yang telah dijalankan ini.BIMBINGAN DAN KAUNSELING UNTUK KANAK-KANAK (EDU 3107) 5 Graf item penilaian 3 Item Penilaian 3 100 90 80 70 60 50 89 40 30 20 10 0 4 Skor 2 Skor 3 Skor 4 Skor 5 43 25 Bilangan Murid Graf 3: Item penilaian maklum balas 3 Berdasarkan kepada program motivasi yang telah dijalankan.

BIMBINGAN DAN KAUNSELING UNTUK KANAK-KANAK (EDU 3107) 6 Graf item penilaian 4 Item Penilaian 4 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 4 Skor 2 Skor 3 Skor 4 Skor 5 23 Bilangan Murid 78 56 Graf 4: Item penilaian maklum balas 4 Berdasarkan kepada program motivasi yang telah dijalankan. kami telah melakukan 8 item dan 2 soalan penilaian untuk melihat keberkesanan program yang telah kami jalankan.Sikap kepimpinan dn motivasi adalah matlamat utama program ini dijalankan dan hasil daripada program ini. Daripada data yang diperolehi. dilihat kebanyakkan murid telah memahami tentang kepentingan motivasi dan sikap yang perlu ada untuk menjadi pemimpin. seramai 4 murid telah memberi skor 2 dikuti oleh skor 3 sebanyak 56 orang murid dan skor 4 sebanyak 78 orang murid. Item penilaian 4 adalah mengenai tentang adakah program ini membantu murid-murid atau peserta dalam memahami dengan lebih mendalam tentang motivasi dan sikap yang perlu ada dalam kepimpinan. . Manakala hanya sebanyak 23 orang murid yang memberi skor 5 bagi soalan penilaian 4.

Item penilaian 5 adalah mengenai keberkesanan aktiviti program dalam meningkatkan motivasi dan kepimpinan murid-murid (peserta). Pelbagai aktiviti yang melibatkan keyakinan dijalankan supaya murid dapat motivasi diri mereka untuk menjadi pemimpin dan ini dibuktikan oleh 124 orang murid yang memberi skor 4 dan 5.Daripada data tersebut dapat disimpulkan bahawa aktiviti yang dijalankan semasa program adalah sangat sesuai kepada murid-murid untuk meningkatkan motivasi mereka. seramai 3 murid telah memberi skor 2 dikuti oleh skor 3 sebanyak 34 orang murid dan skor 4 sebanyak 56 orang murid. kami telah melakukan 8 item dan2 soalan penilaian untuk melihat keberkesanan program yang telah kami jalankan.BIMBINGAN DAN KAUNSELING UNTUK KANAK-KANAK (EDU 3107) 7 Graf item penilaian 5 Item Penilaian 5 80 70 60 50 40 68 30 56 Bilangan Murid 20 34 10 3 Skor 2 Skor 3 Skor 4 Skor 5 0 Graf 5: Item penilaian maklum balas 5 Berdasarkan kepada program motivasi yang telah dijalankan. Manakala hanya sebanyak 68 orang murid yang memberi skor 5 bagi soalan penilaian 5. . Daripada data yang diperolehi.

seramai 7 murid telah memberi skor 2 dikuti oleh skor 3 sebanyak 45 orang murid dan skor 4 sebanyak 77 orang murid. Berdasarkan data dan graf diatas. Hal ini menunjukkan bahawa kebanyakkan murid telah meningkatkan motivasi. kepimpinan dan keyakinan dalam diri mereka setelah mengikuti program ini dan buktinya juga kita boleh lihat semasa sesi pembentangan aktiviti kumpulan dan aktiviti-aktiviti lain yang dijalankan semasa program ini dilaksanakan. Item penilaian 6 adalah mengenai tahap keyakinan dan motivasi selepas program ini. kami telah melakukan 8 item dan 2 soalan penilaian untuk melihat keberkesanan program yang telah kami jalankan. .BIMBINGAN DAN KAUNSELING UNTUK KANAK-KANAK (EDU 3107) 8 Graf item penilaian 6 Item Penilaian 6 90 80 70 60 50 40 30 20 10 7 0 Skor 2 Skor 3 Skor 4 Skor 5 45 32 Bilangan Murid 77 Graf 6: Item penilaian maklum balas 6 Berdasarkan kepada program motivasi yang telah dijalankan. Manakala hanya sebanyak 32 orang murid yang memberi skor 5 bagi soalan penilaian 6.

Item penilaian 7 adalah mengenai peranan dan penglibatan penceramah dan fasilitator semasa program. seramai 5 murid telah memberi skor 2 dikuti oleh skor 3 sebanyak 42 orang murid dan skor 4 sebanyak 83 orang murid. Ini menunjukkan bahawa semasa program dijalankan penceramah mahupun fasilitator sentiasa memainkan peranan mereka untuk memotivasikan dan memberi keyakinan kepada murid-murid yang terlibat dalam program ini dan ini turut dibuktikan berdasarkan keputusan data yang dicatatkan di atas yang menunjukkan skor 4 merupakan skor yang tertinggi bagi soalan penilaian 7. Manakala hanya sebanyak 31 orang murid yang memberi skor 5 bagi soalan penilaian 7. kami telah melakukan 8 item dan 2 soalan penilaian untuk melihat keberkesanan program yang telah kami jalankan.BIMBINGAN DAN KAUNSELING UNTUK KANAK-KANAK (EDU 3107) 9 Graf item penilaian 7 Item Penilaian 7 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 5 Skor 2 Skor 3 Skor 4 Skor 5 42 31 83 Bilangan Murid Graf 7: Item penilaian maklum balas 7 Berdasarkan kepada program motivasi yang telah dijalankan. . Berdasarkan graf diatas.

dapat disimpulkan bahawa peruntukkan masa tidak dipersetujui oleh kebanyakkan murid dan peserta program. seramai 5 murid telah memberi skor 2 dikuti oleh skor 3 sebanyak 69 orang murid dan skor 4 sebanyak 43 orang murid. Item penilaian 7 adalah mengenai masa yang diperuntukkan dalam melakukan aktiviti dalam program ini. kami telah melakukan 8 item dan 2 soalan penilaian untuk melihat keberkesanan program yang telah kami jalankan. Daripada data tersebut. Ini mungkin disebabkan oleh pelbagai aktiviti telah dirancang dalam sesuatu slot tetapi mereka tidak mempunyai masa mencukupi setiap aktiviti yang dijalankan itu.BIMBINGAN DAN KAUNSELING UNTUK KANAK-KANAK (EDU 3107) 10 Graf item penilaian 8 Item Penilaian 8 80 70 60 50 40 69 30 43 44 Bilangan Murid 20 10 5 Skor 2 Skor 3 Skor 4 Skor 5 0 Graf 8: Item penilaian maklum balas 8 Berdasarkan kepada program motivasi yang telah dijalankan. . Daripada data yang diperolehi. Manakala hanya sebanyak 44 orang murid yang memberi skor 5 bagi soalan penilaian 8.

Graf soalan penilaian 10 Skor Soalan Penilaian 10 2% YA TIDAK 98% Berdasarkan graf diatas. daripada 161 murid yang mneyertai program motivasi ini hanya 5 murid (3%) sahaja yang menjawab “TIDAK” manakala 156 murid (97%) menjawab “YA” untuk soalan penilaian 9. .BIMBINGAN DAN KAUNSELING UNTUK KANAK-KANAK (EDU 3107) 11 Graf soalan penilaian 9 Skor Soalan Penilaian 9 3% YA TIDAK 97% Berdasarkan graf diatas. daripada 161 murid yang mneyertai program motivasi ini hanya 4 murid (2%) sahaja yang menjawab “TIDAK” manakala 157 murid (98%) menjawab “YA” untuk soalan penilaian 10.

Inilah yang terbaik mampu saya lakukan serta persembahkan dalam tugasan refleksi kerja kursus ini. Antara objektif program ini adalah untuk meningkatkan sahsiah diri dan melaksanakan tugas dengan penuh motivasi. . saya mendapati bahawa terdapat beberapa kekuatan dan kelemahan telah dikenalpasti sepanjang program ini dilaksanakan.BIMBINGAN DAN KAUNSELING UNTUK KANAK-KANAK (EDU 3107) 12 1. Untuk makluman. Hasil usaha saya dibantu oleh beberapa rakan perjuangan saya yang turut mejalani praktikum bersama-sama saya untuk mengerah keringat untuk merancang program dan melaksanakan program tersebut di sekolah kami menjalani pratikum fasa 3. Tugasan 1 berkaitan dengan menyediakan satu kertas kerja bagi program bimbingan. Pertama sekali. bermotivasi dan bertanggungjawabpada masa hadapan. setelah melaksanakan Program Motivasi & Kepimpinan bersama-sama dengan Unit Disiplin sekolah ini. melaksanakan program tersebut dan seterusnya membuat penilaian terhadap program yang dijalankan itu. pengawas pusat sumber (PSS) dan juga pengawas buku teks (SPBT) dan 25 orang guru pembimbing program termasuk guru pelatih praktikum. Program ini telah melibatkan 180 peserta yang terdiri daripada murid-murid sesi pagi dan petang yang memegang jawatan selaku pengawas sekolah. Tujuan program ini telah dilaksanakan adalah sebagai satu platform untuk membimbing murid-murid yang berkelayakan untuk menjadi seorang pelajar dan pemimpin yang lebih berwibawa. Tanpa bimbingan daripada beliau tidak mungkin saya dapat melakukan setiap elemen yang dikehendaki dalam tugasan ini dengan sempurna Pada 22 Februari 2014.2 Refleksi Program Motivasi & Kepimpinan Alhamdulillah saya mengucapkan syukur ke hadrat ilahi dengan kurnia-Nya dapatlah saya menyiapkan tugasan 1 bagi subjek Bimbingan dan Kaunseling untuk Kanak-kanak (EDU 3107) diberikan ini dengan jayanya. Sekolah Kebangsaan Taming Jaya. Secara keseluruhannya. pembimbing rakan sebaya (PRS). Peserta kursus perlu sedar bahawa mereka adalah pemimpin dan dalam diri pemimpin perlu memiliki disiplin yang tinggi dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan kepada mereka. saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah bimbingan saya. Encik On bin Ahmad kerana telah banyak membantu serta memberi tunjuk ajar kepada saya dalam proses saya merancangan program bimbingan dan melaksanakan program tersebut. Antara kekuatan yang telah dikenalpasti oleh saya semasa mengelolakan program ini ialah dari segi penglibatan murid dan guru dalam program motivasi & kepimpinan ini. Selangor telah melaksanakan satu Program Motivasi &Kepimpinan dibawah unit disiplin dan anjuran bersamasama guru pelatih praktikum semester 7 IPG Kampus Ilmu Khas.

kebanyakkan murid sekolah ini sanggup mengorbankan dan meluangkan cuti hujung minggu mereka semata-mata untuk mendapatkan input daripada slot yang kami laksanakan dalam program ini. Untuk aktiviti kumpulan kami telah membahagikan murid kepada 18 kumpulan yang terdiri daripada kesemua badan kepimpinan sekolah berkenaan daripada murid sesi pagi dan juga sesi petang. para guru yang terlibat juga tidak dilupakan. Dalam pembahagian kumpulan ini ada sesetengah murid tidak mengenali rakan dalam kumpulan mereka kerana berlainan sesi persekolahan. Ini menunjukkan bahawa murid dan guru sekolah berkenaan sangat komited terhadap program yang kami laksanakan ini. Selain itu.BIMBINGAN DAN KAUNSELING UNTUK KANAK-KANAK (EDU 3107) 13 program yang telah dianjurkan oleh kami selaku guru pelatih praktikum dibawah bimbingan unit disiplin sekolah SKTJ ialah pada 22 Februari 2014 (Sabtu). Seperti yang kita semua tahu. Dalam masa yang diberikan ini. pada awalnya kami telah memberi ceramah mengenai motivasi kepada peserta program (murid-murid) dan seterusnya melakukan aktiviti dalam kumpulan. kebanyakkan peserta program telah menunjukkan perubahan keyakinan dalam diri mereka dan megeratkan hubungan antara satu sama lain. Walaupun mereka menjalankan tugas mereka sebagai seorang guru pada hari persekolahan. Dalam masa yang diberikan juga. saya juga melihat kebanyakkan kumpulan mempunyai ketua kumpulan. Kami telah melakukan satu aktiviti dalam kumpulan. tetapi mereka tetap menjalankan tanggungjawab mereka terlibat sebagai guru dalam program ini secara amanah dan penuh tanggungjawab. saya dapat melihat keyakinan diri peserta (murid) meningkat kerana murid sangat aktif dalam memberi pendapat sesama mereka dan berkerjasama menyiapkan ciptaan mereka walaupun mereka hanya berkenalan dalam masa yang singkat. Mereka kelihatan seperti tidak berkerjasama antara satu sama lain. Selain itu melalui program ini juga. hari sabtu merupakan cuti bagi guru dan murid tetapi pada hari program tersebut seramai 161 orang peserta program telah menghadiri diri. Ini jelas menunjukkan bahawa ceramah motivasi pada awal slot kami sebelum melakukan aktiviti kumpulan sedikit sebanyak meningkatkan keyakinan . Dalam slot ceramah motivasi yang dijalankan oleh kami. Ada sesetengah guru yang membawa anak mereka yang bersekolah di sekolah yang lain untuk turut sama-sama melibatkan diri dalam program ini. Untuk aktiviti ini peserta atau murid-murid perlu berinteraksi dan berkerjasama untuk menghasilkan ciptaan yang melambangkan entiti kumpulan mereka yang sendiri. Mereka hanya diberikan masa selama 30 minit untuk mereka sesuatu ciptaan dengan hanya menggunakan penyedut minuman sambil dibimbing dan dipantau oleh kami selaku fasilitator slot ceramah motivasi ini. Hal ini telah meningkatkan semangat kami dan memberi sokongan kepada kami guru pelatih praktikum untuk melaksanakan slot kami dalam program ini.

10 pagi tetapi pada pukul 7. Aktiviti menggunakan penyedut minuman untuk peserta mereka sesuatu ciptaan sebagai entiti kumpulan mereka dilihat sangat sesuai untuk mereka mengeratkan hubungan mereka antara satu sama lain. tetapi melalui beberapa pengalaman oleh kami berlima menjalankan aktiviti yang lain.BIMBINGAN DAN KAUNSELING UNTUK KANAK-KANAK (EDU 3107) 14 beberapa orang murid untuk mengetuai kumpulan mereka dan secara tidak langsung mencapai hasil yang dikehendaki dalam program yang dianjurkan ini. Ini menunjukkan semangat murid dan warga guru yang terlibat dalam program ini sangat komited terhadap sesuatu program yang dijalankan di sekolah ini. Hal ini menyebabkan guru yang menguruskan pendaftaran peserta terpaksa melakukan aktiviti ringkas sementara menunggu aktiviti slot 1 (ceramah motivasi) yang bakal dikelolakan oleh kami iaitu guru pelatih praktikum dijalankan. menunjukkan kepimpinan mereka dalam kumpulan masingmasing dan bermotivasi untuk menunjukkan kreativiti kerja kumpulan mereka. . Tetapi aktiviti kumpulan telah mengambil masa yang lebih sehingga menyebabkan kami terpaksa mengambil masa lebih sedikit di hujung slot kami sebelum melepaskan peserta keluar rehat dan sambung slot yang seterusnya. Memandangkan kami telah merancang dua aktiviti dalam slot kami iaitu aktiviti ceramah motivasi dan aktiviti berkumpulan. Walaupun terdapat banyak kekuatan telah dikenalpasti tetapi masih terdapat beberapa kelemahan sepanjang program yang dijalankan terutamanya semasa slot aktiviti yang dikelolakan oleh kami sendiri. Kekuatan program slot kami juga dapat dilihat melalui aktiviti kumpulan yang telah kami jalankan. Ini merupakan kali pertama kami menjadi penceramah motivasi untuk murid-murid sekolah yang memegang jawatan kepimpinan kerana sebelum ini kami hanya melaksanakan aktiviti yang biasa sahaja. kami dapat mengawal keadaan program tersebut sebelum memulakan ceramah motivasi kepada murid-murid. Disamping itu. kekuatan yang seterusnya telah dikenalpasti oleh saya dan rakan-rakan saya semasa melaksanakan program ini adalah ketepatan masa murid dan semua guru yang terlibat dalam program ini. kami telah bahagikan masa untuk sesi ceramah selama 45 minit dan aktiviti kumpulan 30 minit sebelum sesi pembentangan aktiviti selama 15minit. Masa yang diperuntukkan bagi kami melakukan slot ceramah motivasi ialah selama 1 jam 30 minit sahaja. Walaupun pada awalnya. Antara kelemahan yang paling ketara dikenalpasti semasa menjalankan slot ceramah kami ialah pengurusan masa yang kurang memuaskan.55 pagi lagi kesemua peserta (murid-murid) telah mendaftarkan diri untuk program ini. Program ini telah dirancang bermula pada pukul 8. kawalan peserta program agak kurang baik.

Oleh itu. Kami telah sebulat suara untuk memberikan hadiah kepada kumpulan yang menunjukkan semangat dan terbaik tetapi hadiah tersebut hanya akan disampaikan pada hari isnin minggu hadapan semasa waktu perhimpunan. untuk proses penambahbaikkan saya mencadangkan supaya sesuatu organisasi atau pihak yang terlibat untuk melaksanakan sesuatu program membuat perancangan yang rapi mengenai pengurusan masa dengan bijak semasa melaksanakan sesuatu program atau slot. Hal ini bagi memastikan bahawa tidak lagi berlaku masalah pengurusan masa yang baik walaupun tempoh masa telah ditetapkan sebelum . Dalam slot kami. kelemahan yang terakhir dapat dikenalpasti oleh saya semasa melaksanakan program ini ialah perancangan aktiviti yang tidak sistematik lebih-lebih lagi perancangan aktiviti dalam slot yang dikelolakan oleh kami sendiri. saya telah berbincang dengan rakan saya yang lain untuk menangani masalah tersebut. kami telah melakukan aktiviti kumpulan tetapi tidak menyediakan hadiah sebagai ganjaran untuk kumpulan yang menunjukkan semangat dan usaha kreatif mereka dalam mereka sesuatu yang baru berdasarkan keperluan yang terhad yang dibekalkan kepada mereka. Mereka mesti menghadkan masa sesuatu mengikut perancangan yang ditetapkan.BIMBINGAN DAN KAUNSELING UNTUK KANAK-KANAK (EDU 3107) 15 Selain itu. kelemahan kedua semasa melaksanakan program ini adalah kerjasama segelintir kumpulan semasa melakukan aktiviti. Ciptaan seperti itu langsung tidak melambangkan keteguhan dalam kumpulan malah apabila ditanya mengapa memilih ciptaan tersebut. Kelemahan ini sedikit sebanyak telah memberi kesan terhadap kelancaran slot yang kumpulan kami laksanakan. murid tersebut memberitahu saya bahawa dia memilih senjata api kerana suka bermain permainan perang manakala ada juga satu kumpulan yang membuat ciptaan “katil” sebagai identiti kumpulan mereka dan apabila ditanya mereka memberitahu kami bahawa mereka lebih suka menghabiskan masa untuk tidur berbanding aktiviti lain. Ciptaan sendiri menggunakan penyedut dalam aktiviti berkumpulan bertemakan “keteguhan” dipilih adalah bagi untuk melambangkan identiti satu kumpulan yang teguh dan mengaitkan dengan kepimpinan tetapi terdapat dua kumpulan mebuat ciptaan untuk sesuatu yang mereka minat dan suka seperti ada kumpulan membuat ciptaan “senjata api”. Disamping itu. Berdasarkan daripada hasil kekuatan dan kelemahan yang telah dikenalpasti oleh saya dan rakan-rakan saya semasa melaksanakan program ini. Hal ini disedari oleh saya semasa saya memantau aktiviti kumpulan yang dijalankan apabila ada peserta yang menanya saya tentang hadiah untuk hasil ciptaan yang kreatif dan cantik. Ini sedikit mengewecakan kami sebagai fasilitator kerana tidak dapat memotivasikan kesemua peserta (murid-murid) dalam slot tersebut.

saya juga mencadangkan bahawa program seperti ini boleh dilakukan dalam bentuk aktiviti daripada ceramah kerana murid akan lebih cepat bermotivasi jika murid itu sendiri dapat mengalami pengalaman itu berbanding ceramah yang mana murid hanya mendengar sahaja tetapi tidak merasai dan mengalaminya sendiri. Selain itu juga. Walaupun perkara seperti itu nampak ringkas dan mudah tetapi ianya boleh memberi kesan terhadap kelancaran sesuatu program itu. Disamping itu. sebagai pihak yang mengajurkan sesuatu aktiviti atau program. Hal ini adalah untuk tujuan untuk menggelakkan sesuatu perkara daripada terlepas pandang seperti yang telah kami alami dalam slot yang kami kelolakan. (1565 Patah Perkataan) . seseorang itu haruslah memeriksa persediaan yang dirancang berulang kali sebelum program melaksanakan program itu.BIMBINGAN DAN KAUNSELING UNTUK KANAK-KANAK (EDU 3107) 16 program atau aktiviti.