You are on page 1of 3

Kulometn stanovit typu Champagne

Palebn postaven m obdlnkov pdorys, vstupuje se do nj peliv vydevenou achtou. Kulomet je umstn na platform ve tvaru T (viz. obr. 1). Pod steleckm stanovitm se nachz podzemn kryt pro obsluhu zbran, resp. obsluhy dvou zbran, jeliko palebn postaven se buduj v prech. Do steleckho postaven se vstupuje po ebku, z prostoru podzemnho krytu. Z dvodu umonn rychlho obsazen stanovi nesm jejich vzjemn vzdlenost peshnout 35 yard. Tento typ stanovi lze budovat pouze v lokalitch, kde nen pli vysok hladina spodn vody. V opanm ppad by mohlo dochzet k zaplaven podzemnho krytu. Palebn postaven jsou obzvlt vhodn do mst, kter jsou ohroena pmou dlosteleckou palbou a pedevm vystavena neptelskmu pozorovn. Pozemnm pozorovnm jsou postaven velmi tko odhaliteln a ped leteckm pozorovnm je lze snadno zamaskovat. V ppad, e je stanovit vystaveno pmmu pozorovn, je nedouc, aby bylo shora opateno nakrytm. Nakryt naruuje siluetu okolnho ternu a prozrazuje polohu objektu. Dal nevhodou nakryt palebnho postaven vystavenho pm palb je, e po zsahu se sti jeho konstrukce zt dovnit objektu, znemon jeho pouvn, evakuaci rannch apod. V oblastech, kter nejsou ohroeny pmou dlosteleckou palbou najdou postaven typu Champagne tak uplatnn. Jejich budovn vak vyaduje pouit velkho mnostv materilu a pracovnch sil. Proto se jejich pouit omezuje pedevm na ochranu mst se zvltnm taktickm vznamem.

Obr. 1: Platforma pro uchycen kulometu

Obr. 2: Vkres kulometnho stanovit typu Champagne

Obr. 3: Schma vyuit stanovit pro palbu do tlu. Za normlnch okolnost stoj obsluha zbran na podlce, uvnit vydeven achty.

Pozn.: Vzhledem k nepesnostem vznikajcm zaokrouhlovnm pi pevdn jednotek angloamerick mrov soustavy do jednotek metrickch bude v textu pouvno pvodn oznaen jednotek dlky. K pevodu dlkovch jednotek lze pout nap. tabulky uveden na Wikipedii. Odkaz na Wikipedii: http://cs.wikipedia.org/wiki/Angloamerick%C3%A1_m%C4%9Brn%C3%A1_soustava Prameny a pouit literatura: Manual of fieldworks (All arms), His majestys stationery office, London, 1921 Autor: Ing. Vladimr Polek E-mail: vladimir.polasek@atlas.cz Web: www.polni-opevneni.websnadno.cz

You might also like