You are on page 1of 1

Pentru obtinerea autorizatiei de traducator aveti nevoie de urmatoarele:

Cerere adresata Ministrului Justitiei [ vezi exemplu ]; Copia legalizata a unuia dintre urmatoarele documente: diploma de licenta sau echivalenta din care sa rezulte specializarea in limba sau limbile straine pentru care solicita autorizarea; diploma de licenta care atesta ca a absolvit un institut de invatamant superior in limba pentru care solicita autorizarea; diploma de bacalaureat ori echivalenta din care rezulta ca a absolvit un liceu cu predare in limba straina sau in limba minoritatilor nationale pentru care solicita autorizarea; atestatul integral de traducator (traducere si retroversiune) in specialitatea stiinte juridice eliberat de Ministerul Culturii si Cultelor [ detalii obtinere atestat ]; Certi icat de cazier judiciar ( valabil ! luni de la primire si numai in scopul pentru care a ost eliberat" potrivit art# $% alin# ($) din &egea $'()$((* modi icata) [ detalii obtinere cazier ]; Copia xerox a buletinului de identitate)cartii de identitate ori a pasaportului; Copia xerox a carnetului de identitate)legitimatiei provizorii (pentru cetateanul strain stabilit +n ,om-nia); Copia xerox a certi icatului de nastere sau a traducerii acestuia in limba romana" dupa caz" a certi icatului de casatorie ori a traducerii acestuia in limba romana" daca este cazul; Copia xerox a certi icatului de casatorie ori a traducerii acestuia in limba romana" daca este cazul; ,ecomandarea privind buna reputatiei pro esionala si sociala eliberata de o institutie cu care a colaborat sau de un cadru universitar; .eclaratie" pe proprie raspundere" din care rezulta ca are capacitate deplina de exercitiu" semnata si datata [ vezi exemplu ]; Certi icat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere medical (de la medicul de amilie); Cate o chitanta in valoare de %' lei (,/0) reprezentand taxa judiciara pentru iecare limba" pentru care se solicita autorizarea ca interpret si traducator (se achita in contul taxelor judiciare de timbru la 1nitatile 2rezoreriei 3tatului" in temeiul art# $! din /#1#4# nr# 5%)$((6 privind ajutorul public judiciar in materie civila); Cate un timbru judiciar +n valoare de ("%5 ,/0 pentru iecare limba" pentru care se solicita autorizarea ca interpret si traducator (de la orice / iciu 7ostal); 8 9ctele se depun la Registratura Ministerului Justitiei din str# 9polodor nr#%: sector 5 ;ucuresti" in timpul programului cu publicul" luni < vineri" intre orele %((( = %5>( sau prin posta# 8 ,elatii suplimentare la tele on ($% < >%* ** ((#