You are on page 1of 2

FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI ODSJEK ZA KULTURALNE STUDIJE Studijski program: REDDI LO!

SKI STUDIJ KULTUROLO"IJE Akad#mska godi$a %&'%(%&')*

O IS RED!ETA I* "ODINE REDDI LO!SKO"A STUDIJA

I* s#m#star

O+a,#-$i pr#dm#ti Nosit#.j pr#dm#ta ( asist#$t dr.sc. Nenad Fanuko dr. sc. Sara !"ern# 'ri%ita (ilo) dr. sc. Nenad Fanuko dr. sc. Nikola ,etkovi- . /va 0urir#dm#t Uvod u kulturalne studije Uvod u kulturalnu antro$olo%iju Uvod u studij Uvod u "nanost o dru)tvu Uvod u kulturalnu $ovijest Stru1ni se2inar en%lesko% je"ika & 3jelesna i "dravstvena kultura /i0ra 73524 5053& 73525 7352+ 73527 50537 454&5 Fo$d sati 1p 2 , 2 s3 30+0+30 30+0+&5 0+0+&5 &5+0+&5 30+0+&5 0+0+30 0+30+0 4rsta ,j#5+i 35 ECTS +odo,i 5 5 2 5 5 & & O6j#$juj# s# 1DA(NE3 DA DA N* DA DA N* N*

Sanja 'erlot

I$t#r$i i-+or$i pr#dm#ti Nosit#.j pr#dm#ta ( asist#$t dr. sc. Sanja ,uljar D6Alessio . 7ristina D8in 7 Communis $red2et Napom#$a: Student je du8an oda<rati 8 ECTS +odo,a i- i-+or$# grup# i$t#r$i9 i-+or$i9 pr#dm#ta i(i.i i- i-+or$# grup# Communis pr#dm#ta =)i>ra i"<orne %ru$e )::&?. r#dm#t 9snove 2u"eolo%ije : /i0ra 7352; Fo$d sati 1p 2 , 2 s3 &5+0+&5 4rsta ,j#5+i ECTS +odo,i 4 O6j#$juj# s# 1DA(NE3 DA

II* s#m#star

O+a,#-$i pr#dm#ti Nosit#.j pr#dm#ta ( asist#$t dr. sc. Sara !"ern# dr. sc. Sanja ,uljar D6Alessio dr.sc.Sanja ,uljar D6Alesssio . (arta 'er1idr. sc. Nenad Fanuko dr. sc. @jeran ,avlakovi- . 7ristina D8in r#dm#t 3e2atska u$ori)ta kulturalni studija Suvre2ena kulturalna antro$olo%ija (etodolo%ija istra8ivanja u kulturi Sociolo%ija kulture 7ulturalna $ovijest do srednjevjekovlja Stru1ni se2inar en%lesko% je"ika 2 3jelesna i "dravstvena kultura /i0ra 73524 50540 73530 +2+;7 5054& 5054+ 454&+ Fo$d sati 1p 2 , 2 s3 30+0+&5 30+0+&5 &5+0+30 30+0+&5 30+0+&5 0+0+30 0+30+0 4rsta ,j#5+i 35 ECTS +odo,i 5 4 4 4 4 & & O6j#$juj# s# 1DA(NE3 DA DA DA DA DA N* N*

Sanja 'erlot

I$t#r$i i-+or$i pr#dm#ti Nosit#.j pr#dm#ta ( asist#$t dr. sc. Aajrudin Aro2ad8ir#dm#t (ediji i dru)tvo /i0ra 7353& Fo$d sati 1p 2 , 2 s3 30+0+&5 4rsta ,j#5+i ECTS +odo,i 5 O6j#$juj# s# 1DA(NE3 DA

Napom#$a: Student je du8an oda<rati ; ECTS +odo,a i- i-+or$# grup# i$t#r$i9 i-+or$i9 pr#dm#ta i(i.i i- i-+or$# grup# Communis pr#dm#ta =)i>ra i"<orne %ru$e )::'?.

,ro1elnik 9dsjeka "a kulturalne studije

dr. sc. Nikola ,etkovi-

U BijeciC DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD