P. 1
Git Morgen Tuesday 04.01.14.pdf

Git Morgen Tuesday 04.01.14.pdf

|Views: 69|Likes:
Published by Git Morgen
.
.

More info:

Published by: Git Morgen on Apr 01, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/01/2014

pdf

text

original

1539

5:27 :רחשה תולע
6:39 :המחה ץנ
913 :ש”רק ןמז ףוס
9:49 :א"רג ש"קזוס
10:29 :הלפת ןמז ףוס
10:52 :א"רג ת"זוס
12:59 :תוצח
7:20 :העיקש
718.331.8463:רעמונ ןיילטאה םינמז
April 1 ‘14 ’סמלו ק”פל ד”עשת ןסינ ח”ר הרהט ’רפ גאטסניד
יעושעש ךתרות
א"ק ןיבוריע
הרותה ידוסי
"ומ תוכרב
718.387.7008 ראמטאסד בל בטי להקד םיכרבא תודחאתה
SPONSORED BY:
To advertise call: 718.388.7744

Fax: 718.954.9788

Email: mail@gitmorgen.com
161 Division Ave.
Res t aur ant & Caf é
Our ALL DAY EVERY DAY SPECIALS
#1 only $15 a Large Pie Pizza. $2.50 a slice
#2 Full Breakfast for FREE ($4.95 service charge)
רוביצ םענופ גנאלראפ ןפיוא
ןייז ה"יא ןלעוו רימ זא ןדלעמ רימ ןעוט
גאט ןדעי א חספ זיב ןסינ ח"ר ןופ ןעפא
טכאנרעדפיוא 9 זיב ירפרעדניא 6 ןופ ~ רעגנידאג ילארש :טניירפ רעייא ~
Local Getaway
In Rose Castle
Call for reservation
718-705-8248
C
a
t
e
r
e
d

b
y th
e

F
a
m
o
u
s
$175
A Coupl e
Mi ni mum
3 Coupl es
per Tabal e
nau
'ì:in
:¯uun
:¡s-sºº-+::s
¡·+·nvn ¡·× p+n
nt·+tn on - u·sntn ¡·av naon n+tan
n·e+ ¬º: - n···v·r :º: n·e+ ¬º: - n···v·r :º: n·e+ ·: - n···v·r ·ºu n·e+ ·ºu - n···v·r ·ºu
c·::cn ¡·a na·o·
na·o·n ·::cn c··t:on c·:nra c·:tv·o
ןעפומ
ליעס
ירמא
רפש
60 Rutledge St.
718.260.8177
,ש"יגמ ראפ - םוטנאווק ערעסערג ראפ ןזיירפ עכילביולגמוא
'ודכו םינבו תובא ,םידימתמה הבישי ,םילהת תרבח םידמלמ
םירפס עלא
%70 זיב %20
ו"יה טעמאס לאומש םהרבא ה"ומ
ו“ינ ליצעג םיקילא רמכ ןתחה
לאירעפמיא םלואב
7:30 העשב םוי דועבמ הפוחה
ו"יה שטיוואקלאפ דוד ר"ב םהרבא ה"ומ
ו"יה ףיש לארשי ה"ומ
ו“ינ רשא 'יעשי רמכ ןתחה
לאטנעניטנאק םלואב
ו"יה שטיוואבעל ןושרג םחנמ ה"ומ
ו"יה סארג לאוי יכדרמ ה"ומ
תיטרפ הנמזה םוקמב
ו“ינ קחצי רמכ ןתחה
לסעק זואר םלואב
ו"יה ץטעמנייטש ךורב ה"ומ
א"טילש לעפמאק םייח ףסוי ברה
ו“ינ באז םהרבא רמכ ןתחה
פ"ב ,אדלאג תרטע םלואב
א"טילש גנירדלאג )לבייל( 'ירא אדוי ברה
125 Taylor St. #9C ח"ומ תיבב
א"טילש לישעה עשוי ףסוי ג"הרה ןב
ו"יה סילדייא רזעלא םייח ה"ומ ןתח
ו"יה םולב יכדרמ המלש ןועמש ה"ומ
8:10 תירחש ,יושאק ד"מהיבב ותרחמל מ"ירבה
290 Wallabout St. #2A יתיבב
ו"יה ךורב םייח ר"ב
ו"יה רעגאלש השמ ןרהא ה"ומ ןתח
ו"יה רערהעטטאג ףסוי ה"ומ
קראפ אראבב ןעלוקס ד"מהיבב ותרחמל מ"ירבה
651 Bedford Ave. ח"ומ תיבב
א"טילש דוד יבר ג"הרה ןב
א"טילש אקניפסמ ר"ומדא ק"כ ןתח
א"טילש ץיוורוה אדוי יכדרמ ברה
8:15 תירחש .טס ןעפ 44 אקניפסד יבצ תודלות ד"מהיבב ותרחמל מ"ירבה
37 Throop Ave. #8R יתיבב
ו"יה ףסוי ןרהא ר"ב
ו"יה שטיוואבעל בייל םייח ה"ומ ןתח
ו"יה אדנאל המלש ה"ומ
9:30 תירחש ,בוניד ד"מהיבב ותרחמל מ"ירבה
31 Wilson St. ח"ומ תיבב
ו"יה קחצי ר"ב
ו"יה דלעפנירג ןתנוי השמ ה"ומ ןתח
ו"יה קעשטיבוק לאוי ה"ומ
8:00 תירחש ,לטריומ-ראמטאס ד"מהיבב ותרחמל מ"ירבה
םיכודיש
טכאנ ךאוו
תונותח
פ"ב - א"טילש ןאמרעבעיל דוד ג"הרה
אינעש ןיבמ ינפ להקד בר
י"נ ןמלז םלושמ רמכ ח"הבה פ"ב - א"טילש גרעבנירג חספ םולש ג"הרה
א"טילשםאטשרעבלאה םהרבא ןויצ ןבג"הרה
דואווקיעל
י"נ סחנפ רמכ ח"הבה פ"ב - א"טילש רעללימ אפיל רזעלא ג"הרה
בובאב תבישיב מ"ר
פ"ב - ו"יה קילג םייח השמ ה"ומ
י"נ קיזייא קחצי בקעי רמכ ח"הבה
ס"מוו - ו"יה ןייטשדלאג דוד ה"ומ
ס"מוו - ו"יה ןייטשדלאג דוד ה"ומ
י"נ קחצי ףסוי רמכ ח"הבה
פ"ב - ו"יה קילג םייח השמ ה"ומ
ס"מוו - ו"יה רעטלאוו עשוי םולש ה"ומ
י"נ יכדרמ בקעי קחצי רמכ ח"הבה
ס"מוו - ו"יה דלעפנירג םולש 'יעמש ה"ומ
י"ק - ו"יה ןאמדעירפ אפיל ה"ומ
י"נ לדנוז ףסוי רמכ ח"הבה
י"ק - ו"יה רעגרעבנייוו המלש ךורב ה"ומ
יסנאמ - ו"יה רערהיפ לואש המלש ה"ומ
י"נ המלש ןויצנב רמכ ח"הבה
פ"ב - ו"יה ןאמדייז ףסוי לארשי ה"ומ
פ"ב - ו"יה דלעפנעזאר בקעי ה"ומ
י"נ יבצ ןימינב רמכ ח"הבה
יסנאמ - ו"יה אדנאל אפיל ה"ומ
י"ק - ו"יה שטיוואקרעב עשוי ריאמ ה"ומ
י"נ ןתנוי רמכ ח"הבה
ס"מוו - ו"יה רעמיווש השנמ םהרבא ה"ומ
א"טילש קסילערטסמ ר"ומדא ק"כ ןתח - א"טילש אנאליה ק"דבא צ"הגה ןב
ןעמוקאב וצ זנוא וצ ןיירא טמוק
Android Phones ע'רשכ
.ספפע ע'רשכ ןוא ליעמיא טימ
עגיליב ראג ןבאה רימ
PagePlus, Verizon
& Sprint Cellphones
Accessories | Headsets | Audio Cables | Loadings 'יעשי לאומש ןרק | Prepaid Refills
Sprint Unlimited. Talk & Text $25
ןראוועג טשדראשטעג טנעז ריא ,ליב זעג ןוא ןאסידע ןאק רעייא רעביא טקוק ;טלעג רעייא ףיוא טסע ןאסידע ןאק !גנוטכא
סאוו טנעמשזדענעמ יד וצ רעבירא טשיוט !ךעל'שדוח $150 ןוא $50 ןשיווצ ןראפש ךייא ןענעק רימ ?רעמ רעדא ,pkw 22.10
718-301-9777 טפור - fixed rate 10.8 טיער יד זיא טצעי !טריטנאראג טיער עטסגיליב יד וצ סליב רעייא ןשזדענעמ טעוו
ך סדייפיסאלק ל
!ןטאטלוזער עטסלענש יד טגנערב ;"ןגראמ טוג" ןיא דייפיסאלק א
Franklin Suites! Professional ofce building now leasing spaces call to schedule an appointment. ARG 718-852-8981
שזדעסעמ טזאל 917-392-7240 טפור ,ןאזעס חספ ןפיוא טפעשעג א ראפ טכוזעג ןאמרעגניא רעכילגיוט
347-725-1718 סנעיריפסקע ןוא ראי ץנאג א טעברא ריא סאוו ,ןעמאנ טסקעט עטיב ,םיכירדמה שאר ןגס רענעגנולעג טכוז פמעק לגניא רעשידיסח
FULL RENOVATION Kitchens. Bath. Basements. Chusen Kallah Apt. Yrs. Experienced. H. Fogel 917-586-3774
718-852-8573 טפור ,ד"מהיב וצ טנאנ ,םיתבש ראפ ןעגנידראפ וצ ןרעהעגוצ עלא טימ הריד עגיד'תובחר א - שזדירדואוו
ואלעגנאב וצ ןלעטש רימ ;ריעק-יעד ראפ לבעליעווע ןייז ףראד יורפ ,ןעמידנעה א ןייז ףראד'מ ,רעממוז יד ראפ ל ּ פ ָ אק א טכוז פמעק
1-857-588-8300 וצ עיצאמראפניא רעייא טסקעפ עטיב - front gate security יד ראפ יורפ א טכוזעג טרעוו ךיוא - ןסע טימ
,ד״עשת לולא ןביוהעגנא ,׳ז התכ ראפ דמלמ ןגיאעפ ראג א טכוז אגאקיש ןיא רדח רענעצטייוו
Fax resume to: 773-262-2639 or call 312-448-1167 or 312-448-1168 טאדידנאק ןגיסאפ ןראפ ןעגנוגנידאב עטוג
718-782-0285 !טריטנאראג טייהנדירפוצ ,diamonds-platinum רעבליז - דלאג רעייא פא ןפיוק רימ
347-219-4846 טפור ס'פאקיפ טראפ ריע - סנעטסיד גנאל - לעקאל - רעשדנעסעמ ןא טמענ ןאמרעגניא עשימייה
718-306-9314 !לופסעסקוס ןענעז רימ ביוא ראנ טלעג ןייק טשינ ןעמענ רימ ,געט 30 יוו רעגינייוו - לענש טידערק ןטכעראפ רימ
Experienced Handyman - Highest Quality - Top Service. Call 718-513-9896
Did you know? Brooklyn is a good place to live if you are a plaintif in a medical malpractice suit.
Michael M. Bast, Silverstein & Bast • 217 Broadway, New York, NY 10007 • 212-608-4040
Form a Corporation, LLC etc. to incorporate the SAME DAY - any State. Call: 914-222-3699
LAWYER For Accidents, Slip & Fall Injury, Medical Malpractice & More. Howard Kagan, Attorney at law 718-258-8080
שזדעסעמ א טזאל 718-907-5190 טפור ,ןמז עצרוק א ראפ טלעג ןבאה טפראד ריא ןוא first mortgage רעדא short sale א ריא טכאמ ביוא
718-388-2405 טפור עטיב ,ןפומ בילוצ ,דנאטשוצ ןטוג א ןיא ,סיפ 5X3 ,שיט-ךאק ענרעזאלג א - ןפיוקראפ וצ
347-675-7456 טפור עטיב ,וינ-דנערב שממ stackable wash/dryer א - ןפיוקראפ וצ
LAWYER
HANDYMAN ELECTRIC
¬u!·rr
quvo··¬bm

68 LEE AVE.
718-388-7086
HOURS 1:00-7:00PM
סיוורעס עכילפעה .הרוחס עטסנעש
ליעס חספ
טפאכ
!האיצמ א
.פאק ןראפ גנירג
.שאט ןראפ גנירג
ראג ט"לעבה חספה גח דובכל ןפיוק וצ ןכילגעמרע וצ
עגיד'רדוהמ
תוצמ הרומש
טנופ רעפ $12.00 :זיירפ בלאה זיולב ראפ
718-705-6500 םעטסיס-ןאפעלעט ןשיטאמאטיוא םעד ןיירא טפור ןלעטשאב וצ
רימ ןליוו טימרעד
ןראפ ןייז עידומ
רוביצ ן'בושח
ראי -ייה ךיוא זא
הקדצה לעפמ טעוו
"בל יחמשמ" דסחו
Community Health Network
718.963.0800
Community Health Network
445 Park Avenue
bet, Kent & Franklin Ave
718.963.0800
CARDIOLIGY
World Renowned
Dr. Slotwiner
from NY Cornell
718.963.0800
טנעמטניופא רעייא ראפ טנייה טפור
ANY SLEEP
PROBLEM?
Our Pulmonologist
& Sleep Specialist
Dr. Bhatt
GENERAL
DOCTOR
& Other
Specialties
GASTRO
SPECIALIST
World Renowned
Dr. Saul Agus
From Mt. Sinai Hospital
PHYSICAL
THERAPY
Separate
Male/Female
Free Transportation Available
SELECTED
FLOOR SAMPLES
GREATLY DISCOUNTED
204 Broadway
Bet. Roebling/Driggs
718.799.5912
R
eclining

So
fas
starting
at $
525.0
0

ENTIRE
STORE
10
%
O
F
F

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->