แนวข้อสอบตรงนิ ติศาสตร์

สอบตรงนิ ติมธ.’49
ช่วง เช้าเป็ นกม. เรียงความ และ ย่อความ เขาจะเอาทุกอย่างมากองไว้ให้เรา เราแบ่งเวลาทำาเอาเอง ให้ 3 ชม.
(9.00-12.00 น.) ที่จำาๆได้ก็มี
- ถามเกี่ยวกับลำาดับชัน
้ กม.

- ข้อใดไม่ใช่นิติบุคคล ตาม ปพพ.
ก บริษัทมหาชนจำากัด
ข ห้างหุ้นส่วนสามัญ จำากัด
ค สมาคม
ง มูลนิ ธิ
- อายุความ มี กี่ปี

1 2 5 10 ปี (ตอบอะไรเนี้ ย 10 ปะ?)

- อาณาจักร ไฮโซๆ ใน สมัยโบราณ ต่อมา ก็เสื่อม สลายลง แล้วยุโรปก็มามีบทบาทแทน
กรีก โรมัน อียิบ อีกช้อย จำาไม่ได้แระ เราตอบโรมันละ
- ดอกผล มีอะไรบ้าง
ดอกผลธรรมดากับดอกผลนิ ตินัย
- ประมวลกฎหมายแรกของไทย (ที่เป็ นไปตามอะไรก็ไม่รู้) คืออะไร

ไม่มัน
่ ใจว่า กม.ลักษณะอาญา ร.ศ. 127 หรือ ว่า กม.ตราสามแม่ครัว เอ๊ย!...ตรา 3 ดวง (ล้อเล่นครับ คลาย
เครียด แฮะๆ)
-รัฐธรรมนูญ ปจจ. เปลี่ยนแปลงศาลอะไร
ศาลรัฐธรรมนูญ เปลี่ยนเป็ น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ปะ?
****จำาได้แค่นี้แหละ ปี นี้ 20 ข้อนะ
ที่เหลือ จะเป็ นแบบ ให้มาตรามา แล้วสมมติ เหตุการณ์มาให้เรา ตีความอะ
ตัวอย่าง (เราไม่พิมพ์มาตรานะ ขีเ้ กียจ)

นาง ก. ท้อง 3 เดือน อยากเอาลูกออก ต่อมา นาง ก. บอก นาง ข. ว่า ปวดหลัง ช่วยเหยียบให้หน่ อย นาง ข. ก็
ทำาตาม ปลากฏว่า นาง ก. แท้ง
คำาถาม ใครทำาผิด กม.บ้าง
1.นาง ก 2. นาง ข 3. ทัง้ คู่ 4. ไม่มีใครผิด
เรียงความ

หัว ข้อว่า "จงบอกคุณสมบัติท่ีดีของนั กกม.มา 3 ประการ " ให้เขียน ไม่เกิน 1 หน้ ากระดาษ (เราเขียนไป 3/4
อะ ทำาไม่ทัน) ควรทำาอย่างน้ อย 3 ย่อหน้ า คือคำานำ า เนื้ อหา สรุป เนื้ อหามีหลายย่อหน้ าได้ เช่น
ประการแรก ซื่อสัตย์
ประการที่สอง เที่ยงธรรม
และประการสุดท้าย (อะไรดีวะ นึ กไม่ออก - -')

ย่อความ
"ในหลวง กับเศรษฐกิจไทย" (ไม่มัน
่ ใจนะ แต่ก็ประมาณนี้) 15 หน้ ามัง่ จำาไม่ได้ ย่อให้เหลือ ไม่เกิน 1 หน้ า (เรา
ย่อไป 11 บรรทัด) อย่าลืมเขียนหัวให้ถูกด้วยนะ แล้วก็เนื้ อหาย่อความต้องย่อหน้ าเดียวเท่านั ้น ห้ามมี
เครื่องหมาย วงเล็บ และ อัญประกาศด้วย
ข้อสอบเก่าบางส่วน
พี่ ได้มาจากรุ่นก่อนๆ เอาไปดูตัวอย่างก่อนละกัน ไม่มีขายที่ไหนไม่ต้องหาซื้อ ใครจะเอาไปอ่านก้อปริน
๊ เอา ถ้าไม่
ได้ก้อฝากเพื่อน น้ องๆต้อง contact กันเองบ้างนะ พี่ส่งเมลให้ได้ไม่หมดหรอก บางคน้ อเปิ ดได้ บางคนก้อไม่ได้
ไม่รุ้จาทามงายแล้วเหมือนกาน

1.ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน

1.อังกฤษ – แมกนาคาต้า 2.อเมริกา - the declaration of independence

3.ฝรัง่ เศส- ภราดรภาพ เสรีภาพ เสมอภาค 4.เยอรมัน - the declaration of human right
2.ไทยเริ่มรับ กม. จากต่างประเทศ รัชกาลอะไร

3.ไทยใช้ กม.ต่างจากประเทศใด (1.ฝรัง่ เศส 2.เยอรมัน 3.ญี่ปุ่น 4.ออสเตรเลีย)
4.สว.ทำาอะไรไม่ได้

1.อภิปรายโดยไม่ลงมติ 2.เสนอชื่อตุลาการ ศาลรธน.

3.เสนอชื่อตุลาการศาลปกครอง 4.เข้าชื่อถอดถอน ส.ส.
5.กม.อาญามีก่ีภาค

6.หนี้ระงับเมื่อใด (เจ้าหนี้ตาย ลูกหนี้ ตาย รับสภาพหนี้ แปลงหนี้ ใหม่

7.เอ็ม เอาไม้กอล์ฟตีพีท เอินเป็ นตำารวจมาจับเอ็มแล้วเจอคัดเตอร์ในกระเป๋ า เอ็มสารภาพว่า หลังจากเอาไม้กอล์ฟ
ตีพีทแล้ว จะเอาคัตเตอร์ทำาร้ายอีกแต่โดนจับก่อน ถามว่า จะริบทรัพย์อะไรได้บ้าง
8.ก. เอาไม้ตีหมาของ ข. นาย ก. มีความผิดฐานใด
1.ทำาร้ายร่างกายสัตว์ 2.ทำาให้เสียทรัพย์

3.ทำาร้ายร่างกายสัตว์และทำาให้เสียทรัพย์ 4.ไม่มีความผิดฐานใดเลย
9.คำานวนภาษี /กำาไรสุทธิ

10.ความหมาย + ลักษณะของลิขสิทธิ /์ สิทธิบัตร/เครื่องหมายการค้า
11.ลหุโทษคืออะไร

12.4 จว.ภาคใต้ท่ีใช้กม.อิสลามคือจังหวัดอะไร
13.การยื่นอุทธรณ์ต้องยื่นภายในกี่วัน
14.ทนายแผ่นดินคือ

15.ข้อ สอบจะออกเรื่องโมฆะกับโมฆียะเยอะมาก โดยจะให้ตัวเลือกว่านิ ติกรรมใดเป็ นโมฆะหรือโมฆียะและมีผลอ
ย่างไรต่อนิ ติกรรม นั ้น ถ้าเป็ นโมฆะเพียงบางส่วน ส่วนไหนที่ยังมีผลสมบูรณ์
16.การลดโทษ เหตุยกเว้นโทษ
17.การรอลงอาญา

18 อำานาจการใช้กม./การร่าง/ยกเลิก/กม.พิเศษยกเลิกกม.หลัก/ระยะเวลาการใช้กม.
19.เจตนา/ไม่เจตนา/ประมาท
20.มูลเหตุแห่งหนี้

21.พินัยกรรม+มรดก (ความสามารถในการรับมรดก)
22.สิทธิ+บทบาท+หน้ าที่ของบุคคล/นิ ติบุคคล

23.การสืบสวน/สอบสวน ต่างกันอย่างไร ใครมีอำานาจกระทำาการ
24.ตัวการ/ผู้ใช้/ผู้สนั บสนุน

25.คุณสมบัติ+ขอบเขตอำานาจหน้ าที่ของส.ส./ส.ว./บุคคลผู้ดำารงตำาแหน่ งในองค์กรอิสระ
26.การล้มละลาย

27.หน้ าที่+ประเภทของศาล

28.การบังคับคดี/การฝากขัง

29.การศึกษาภาคบังคับ/พื้นฐาน

30.กม. เอกชน/มหาชน (ที่มีปัญหาส่วนใหญ่จะถาม 1.วิ.แพ่ง *อาจารย์มธ.จะแบ่งวิ.แพ่งเป็ นมหาชน* 2.กม.ระ
หว่างปท.แผนกคดีบุคคลเป็ นกม.เอกชน )

1.นายก.ต่อยนายข.ฟั นหัก 1 ซี่ มีความผิดตามม.297 ที่ว่า “ อันตรายสาหัสนั ้นคือ
1.ตาบอด หูหนวก ลิน
้ ขาด เสียฆานประสาท

2.........

3.เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้วหรือ อวัยวะอื่นใด
4-6...........

7.ทุพพลภาพหรือเจ็บป่ วยเรื้อรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต

8.ทุพพลภาพหรือเจ็บป่ วยด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า 20 วัน หรือจนประกอบกรณี ยกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า
20 วัน”

ดังนั ้นนายก.มีความผิดตามม.297 หรือไม่เพราะ
ก.ไม่ผิดเพราะฝั นไม่ใช่อวัยวะ
ข.ไม่ผิดเพราะไม่เข้าองค์ประกอบตามม.297
ค.ผิดเพราะฟั นไม่สามารถงอกใหม่ได้
ง.ผิดเพราะเข้าองค์ประกอบตามอนุ7-8
ม.149 ให้คำานิ ยามของนิ ติกรรมว่า “การใดๆอันทำาลงโดยชอบด้วยกม.และด้วยใจสมัคร ม่งุ โดยตรงต่อการผูกนิ ติ
สัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล เพื่อจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ” จงตอบคำาถามต่อไปนี้
1.ข้อใดคือความหมายที่ถูกต้องของ “การใดๆ”
ก.แดงละเมอหยิบเงินขาวไป 500
ข.นั กเรียนยกมือไหว้ครู
ค.พ่อยกกางเกงให้ลูก
ง.ไม่มีข้อใดถูก
2.ข้อใดคือความหมายของ “กระทำาลงโดยชอบด้วยกม.”
ก.ขาวทำาพินัยกรรมยกที่ดินให้สุนัขตัวโปรด
ข.ส้มทำาสัญญาจ้างน้ อยให้ฆ่าใหญ่ โดยทำาเป็ นหนั งสือสัญญา
ค.ป้ ุยเช่าตึกแถวมะหมี่เป็ นเวลา 2 เดือนโดยมิได้ทำาเป็ นหนั งสือสัญญา
ง.ไม่มีข้อใดถูก
หัว ข้อเรียงความที่ผ่านมา จะให้เขียนประมาณ 3/4 ของ a4 ขาดหรือเกินจะโดนหักคะแนน ส่วนใหญ่จะให้แสดง
ความคิดเห็น พยายามเขียนเป็ นความเรียงอย่าเขียนเป็ นข้อๆเด็ดขาด
1.นั กกม.ที่รู้เพียงกม.เปรียบเสมือนช่างก่อสร้าง แต่นักกม.ที่รู้ในศาสตร์แขนงอื่นเปรียบเสมือนสถาปนิ ก
2.ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อสถาบันกวดวิชา และหากไม่มีสถาบันกวดวิชาจะมีผลอย่างไร
3.สิทธิของคนไข้ท่จี ะรับรู้ข้อมูลจากแพทย์

*ย่อความจะเป็ นบทความทางกม.ของอาจารย์ในคณะจะให้ประมาณ 4-5 หน้ า a4 ย่อเหลือ 1 หน้ า

*ความ ถนั ดทางวิชาการ (ปี นี้มีคะแนน)ข้อสอบมี 5 ตัวเลือก ให้เวลาน้ อยมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ มีไม่ถึง 40%ที่
ผ่านส่วนนี้ ข้อสอบชุดนี้ จะเป็ นตัววัด Legal Mind ในเรื่องการตีความ
หัวข้อเรียงความ
* บทบาทของนั กกฎหมายกับการแก้ปัญหาสังคม

* ท่านคิดว่าจะเป็ นอย่างไร หากประเทศไทยไม่มีโรงเรียนกวดวิชา

* อาชีพนั กกฎหมายที่ข้าพเจ้าใฝ่ ฝัน ( ให้เลือก ผู้พิพากษา ทนายความ อัยการ อาจารย์สอนกฎหมาย )
ถ้า เขาถามความเห็นว่าคุณเห็นด้วยกับทางไหน อย่าแบ่งรับแบ่งสู้ ช่วงเนื้ อหาอาจจะบอกทัง้ ข้อดีและข้อเสีย แต่
ส่วนสรุปต้องฟั นธงไปเลยให้ชัดๆว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
เขียนให้มีเหตุผล ตรงประเด็น ไม่ต้องชักแม่นำ้าทัง้ ห้ามาจนหาแก่นไม่เจอ
พยายามย่อหน้ าใหม่บ่อยๆ เพื่อแยกประเด็นให้เห็นชัดเจน แต่ละย่อหน้ าควรมีเพียงประเด็นเดียว และเรียงลำาดับ
ความคิดให้ดี
ติดตามข่าวสารบ้านเมืองด้วย อ่านบทวิพากษ์ วิจารณ์ทางวิชาการ สำานวนคมๆหรือแนวคิดแปลกๆดีๆจะได้ติดมา
บ้าง
ฝึ กเขียนบ่อยๆ เขียนให้ทันเวลา ไม่เน้ นปริมาณ เน้ นแต่สาระ
ฝึ กมากๆแล้วกันค่ะน้ อง ฝึ กหัวข้อยากๆไว้ก่อนเลย แล้วถ้ามาเจอหัวข้อง่ายกว่าที่เคยฝึ กจะได้รู้สึกดีขึ้นหน่ อย

ฝาก topic ให้ไปลองคิดฝึ กเขียนเล่น

"หากทุกคนมีคุณธรรมในจิตใจ กฎหมายก็ไม่จำาเป็ น คุณเห็นด้วยหรือไม่"

"หากคุณเป็ นทนายความ มีผู้กระทำาความผิดมาจ้างว่าความให้ คุณจะรับว่าความให้เขาหรือไม่"
"คุณธรรมที่สำาคัญของนั กกฎหมายที่ดีมีอะไรบ้าง จงยกมา 3 ข้อ"
"คุณเห็นด้วยหรือไม่กับการรัฐประหาร เพราะเหตุใด"
"ทำาไมคุณถึงอยากเรียนกฎหมาย"

"คุณเห็นด้วยหรือไม่กับกฎหมายห้ามทำาแท้ง"

"คุณเห็นด้วยหรือไม่กับ หวยบนดิน โสเภณี บนดิน"
หนึ่ งหน้ าเอสี่ครับ ประมาน 20-25 บรรทัด
เวลาทำาประมาณ 45 นาที กำาลังดี

คำาแนะนำ าในการเตรียมตัวสอบในแต่ละรายวิชา
1. วิชาความถนั ดเชิงวิชาการ (Scholastic Aptitude Test-SAT)
มีคา่ คะแนนทัง้ หมด 20 คะแนนโดยในตัวข้อสอบจะแบ่งเป็ นส่วนๆดังนี้
1.1 ชุดจำานวน (5 คะแนน)

1.2 ชุดการใช้ภาษาไทย (10 คะแนน)
1.3 ชุดการใช้เหตุผล ( 5 คะแนน)

คำาแนะนำ า: หนั งสือที่เกี่ยวกับข้อสอบ SAT นี้ มข
ี ายทัว่ ไปตามร้านหนั งสือ
ให้น้องๆซื้อมาอ่านและพยามเน้ นที่การทดลองทำาข้อสอบด้วยตนเองบ่อยๆ
แต่ท่ีจริงพี่ว่าน้ องไปหาซื้อหนั งสือมาอ่านดูลักษณะข้อสอบให้คุ้นหน้ าคุ้นตาหน่ อยแล้ว
ก็ลองทำาดู แต่ไม่ต้องไปเครียดกับมันมากเพราะคนส่วนมากก็งงกับข้อสอบเหมือนเรา
ทำาไม่ค่อยได้กันหรอกในส่วนนี้ คะแนนจะวัดกันที่ส่วนกฎหมายกับภาษาอังกฤษมากกว่า
2. วิชาภาษาอังกฤษ

มีคา่ คะแนน 20 คะแนน

คำาแนะนำ า: ใหน้ องๆฝึ กฝนทักษะการอ่านเอาความ อ่านจับใจความสำาคัญ และพยามรู้คำาศัพท์
ให้ได้มากที่สุด เพราะถ้าไม่รู้คำาศัพท์ก็หมดหวังที่จะอ่านรู้เรื่อง ข้อสอบเป็ น passage ทัง้ หมด

ไม่มี ไวยากรณ์เลย แต่น้องๆก็ควรจะรู้ gramma ไว้บ้างเพื่อช่วยในการทำาความเ xxx ใจในการอ่าน
และที่สำาคัญน้ องๆต้องฝึ กอ่านให้เร็วด้วยเพราะเวลาที่เขาให้มาเมื่อเทียบกับจำานวนข้อสอบเเล้วถือว่า
น้ อยมากๆพยามอย่าใช้เวลาอ่านนานหรืออ่านหลายรอบ และสิ่งที่สำาคัญมากอีกเรื่องคือเทคนิ คใน
การเดาคำาศัพท์ เพราะเมื่อถึงเวลาสอบจริงๆน้ องจะต้องเจอกับสถานการณ์ท่ีไม่สามารถแปลคำาศัพท์
ได้หมดบางตัวน้ องต้องเดาความหมายเอง ซึ่งการเดาศัพท์เป็ นศาสตร์ชัน
้ สูงต้องฝึ กฝนไม่ใช่เดากัน
มัว่ ๆ

3. วิชากฎหมาย

3.1 วิชาความรู้ทัว่ ไปเกี่ยวกับกฎหมาย (10 คะแนน)

3.2 วิชาความสามารถในการใช้เหตุผลทางกฎหมาย (30 คะแนน)

คำาแนะนำ า: น้ องๆจะเห็นได้ว่าวิชานี้ เป็ นวิชาที่มีค่าคะแนนสูงมากที่สุด สำาหรับวิชากฎหมายก็ไม่มี
อะไรมากง่ายๆคือน้ องๆต้องไปอ่านมาเยอะๆ โดยเน้ นความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ๆไปข้อสอบออก
ไม่ลึกมากน้ องไม่จำาเป็ นต้องอ่านให้ลึกแต่ให้อ่านมากว้างๆ และข้อสอบก็จะออกเรื่องความรู้รอบ
ตัวเกี่ยวกับกฎหมายด้วย น้ องๆก็ต้องติดตามดูข่าวสารบ้านเมืองบ้าง
4. เรียงความ และ ย่อความ

เรียงความ 10 คะแนน ย่อความ 10 คะแนน

คำาแนะนำ า: เรียงความเขาก็จะมีหัวข้อมาให้เรา แล้วก็ให้เราเขียนเรียงความแสดงทัศนคติ
ของเราประมาณหนึ่ งหน้ า ก็ไม่ต้องคิดมากเขียนให้อ่านง่าย ภาษาสุภาพ สะอาด และที่สำาคัญ
ต้องเขียนให้ได้สาระ อย่าวนไปวนมา
ย่อความเขาก็จะมีบทความที่มีความยาวมากๆประมาณ 10 หน้ ามาให้เราย่อจับใจ
ความสำาคัญให้เหลือหน้ าเดียว โดยย่อความของเราก็จะต้องมีแบบของการย่อความที่ถูกต้อง
ขึน
้ ต้นการเขียนย่อความของเราด้วยโดยรูปแบบการย่อความที่ถูกต้องนั ้นให้ไปถามที่อาจารย์
หมวดภาษาไทยได้ครับ