< Înapoi la Pagina Rãzvan Petre HIPNOZÃ ªI MENTALISM de Rãzvan Alexandru Petre ETERICUL, SECRETUL HIPNOZEI (noþiuni esoterice) Savanþii

contemporani au descoperit cã spaþiul conþine o energie care îl umple complet "en ergia vidului" sau "energia punctului zero" (fiindcã ea continuã sã existe chiar ºi la t emperatura absolutã de 0 grade Kelvin). Niciun loc nu este gol, ci este pãtruns de a cest câmp universal. Din el, cu metode potrivite, putem obþine oricâtã energie avem nevo ie. Cu mult timp înainte, esoteriºtii l-au numit planul sau câmpul eteric. În jurul ºi în interiorul fiinþelor vii, câmpul eteric este bine structurat, dens ºi foarte dinamic, purtând numele de corp eteric, prin care circulã energia vieþii (numitã ºi prana, ki, chi etc). Þesuturile fizice sunt impregnate cu þesut eteric sau dublu energetic. Cel mai bine "irigat" cu fluid eteric este þesutul nervos, cel mai slab "irigat eteric" fiind þes utul osos. De aceea, pasele biomagnetice dau cele mai rapide rezultate asupra tu lburãrilor de nervi ºi mai greu sau deloc asupra oaselor. Creierul este organul cel mai burduºit cu þesut nervos, iar creierul eteric îl copiazã în detaliu (sau invers!). În creierul eteric existã ºi mintea, care este un conglomerat e nergetic ce nu are un corespondent fizic observabil. În minte se gãseºte conºtiinþa sau co nºtientul decidentul ºi observatorul pe care îl considerãm a fi EU-l nostru. Tot în planul eteric existã ºi memoria, o structurã separabilã de minte. Amnezia apare când se întrerupe comunicarea minþii cu memoria. Volatilitatea multor funcþii cerebrale poate fi explicatã tocmai prin caracteristica de fluiditate, de curgere a substanþei eterice. Funcþionarea creierului va trebui a nalizatã în planul eteric pentru a fi corect înþeleasã.

Se ºtie cã doar o micã parte din ceea ce percepe inconºtientul ajunge la conºtient. O prob lemã încã nedesluºitã este cã multe din aceste informaþii nu ajung pe cale senzorialã la inco nt, ci nu se ºtie cum. Explicaþia este urmãtoarea: informaþiile ajung la creierul eteric prin câmpul eteric, care transmite nu numai senzaþiile fizice, dar ºi cele inaccesibi le fizic, precum ºi gânduri, sentimente, care cãlãtoresc pe cãi mai subtile.

Dacã avem un creier eteric, vor exista ºi simþuri eterice sau energetice. De fapt, nu existã decât simþurile energetice!... Senzaþiile vin pe canalele eterice care, în mod obiºnu it, sunt suprapuse cu nervii senzitivi fizici. De exemplu, cu toþii vedem cu ochii , unde se gãsesc nervii senzitivi (conurile ºi bastonaºele retinei). Însã în anumite condiþii experimentale, deviind canalul eteric vizual, sã zicem cãtre palmã, am putea vedea cu mâna ºi degetele (este fenomenul paranormal denumit în parapsihologie percepþie dermatoopticã).

Mai mult, scoþând din alinierea cu corpul fizic o parte a dublului eteric, am putea sã ne extindem un fel de tentacul eteric prin care sã percepem realitatea de la dist anþã. Prin acest fascicul am putea, de exemplu, sã vedem ce se întâmplã de cealaltã parte a z dului (vederea etericã). Acestea nu sunt ipoteze, ci experimente confirmate ºi recon firmate! Ca o parantezã, în cadrul practicilor spirituale orientale se vorbeºte uneori desp re TRANSFERUL UNEI ABILITÃÞI PARANORMALE de la Maestru la discipol. Într-un astfel de caz rar ºi incredibil, Maestrul degajã ºi trimite o porþiune din energia etericã a creieru lui sãu spre creierul discipolului, care va ajunge exact în porþiunea responsabilã de pe

adicã ceea numim EU sau EGO. ALCOOLUL ºi unele DROGURI pot ajuta uneori la separarea brutalã a etericului de fizic. Aceasta este un fel de dublurã a proximativã a lumii fizice. de unde s e poate alimenta nestingherit cu energie cosmicã regenerantã. totul se explicã ºi contradicþiile dispar. dar pe nivelele diferite specif . Cine alt ineva decât subconºtientul declanºeazã procesul hipnotic?! Cãci mintea conºtientã. mai a les când nu existã probe concrete. Poate cã unele cazuri au aceastã e xplicaþie. Întâmplãtor. ea însãºi. dupã care va coborî obligatoriu pe pãmânt. DECIDENTUL SUBCONªTIENT ÎN PSIHOLOGIE Faptul cã mai existã un decident subconºtient.download document). altul decât conºtientul. este ca ºi cum am compara aerul cu pãmântul poþi înãlþa de la sol un balon re sã pluteascã în aer ceva timp. dorind în natural sã controleze realitatea. ca un înger pãzitor. dar cu efecte nedorite ºi PERICULOASE. Prin prisma celor menþionate de noi cu alte ocazii. sã ne controlãm visele (vise lucide) ºi. reclamate de unii contactaþi .. când et ericul este aliniat cu corpul fizic. putem începe sã distingem mai clar real itatea etericã de lângã noi. Cele mai multe sunt susþinute cu mãrturii imbatabile obþinute sub hipnozã. ar putea fi vorba de RÃPIREA CORPURILOR ET ERICE ale victimelor. Întãrindu-ne creierul cu suficientã energie etericã. S-ar putea spune cã este o lume paralelã. apare crunta de pendenþã ºi afecþiunile somatice conexe substanþelor ingerate. ci dau vina pe sugestiile implemen tate involuntar de poveºtile similare din mass-media. cele do uã sisteme de control funcþioneazã permanent simultan. Ar fi un fel de epidemie psi hicã ce atacã subconºtientul oamenilor mai influenþabili. nu ar putea sã manifeste. fenomenele stranii precum halucinaþiile. cãrora unii i-au spus subconºtient sau inconºt (Atenþie la sensul cuvintelor: inconºtientul nu este deloc neinteligent ºi nici lipsi t de conºtiinþã!) Acesta este pus în evidenþã nemijlocit în experimentele hipnotice. adeptul se trezeºte cã poate manifesta a ceeaºi capacitate uluitoare. El este mereu acolo. fiindcã poþi face ac olo acþiuni care nu se repercuteazã asupra vieþii fizice (vezi relatãrile lui Robert Mon roe . Astfel. d ublul eteric nu pleacã de lângã corp. un cercetãtor contemporan al hipnozei. Operaþiile medi cale asupra corpului eteric pot lãsa chiar urme fizice. Unii specialiºti nu cred cã fenomenul este real. Deciziile robotului trimis în planul eteric le ia aceeaºi conºtiinþã fizicã umanã. Însã MAI EXISTà UN DECIDENT în fiinþa psihicã. care poate vizita lumea etericã. Dar eu cred altceva. iar mintea obositã nu percepe realitatea etericã decât într-un mod neclar.. Existã mii de relatãri (numai în SUA) ale unor persoane care susþin cã au fost rãpite de extratereºtri... care intrã în funcþiune când conºtientul este sub sug estie hipnoticã ºi care este tot timpul atent ºi perfect conºtient. chiar sã ne d blãm. accesul la energie este mai greoi.rformanþa paranormalã. Pe timpul somnului. amneziile etc. dintre care unele sunt ucig aºe. Mai bine lipsã de aºa ceva! Prin dedublarea etericã. De fapt. privind tot ce se întâmplã printr-un fel de tunel. unii oameni îºi desprind de trup un fel de robot eteric dotat cu toate simþurile. acest decident subconºtient este cunoscut ºi sub numele de minte astralã. În schimb. acesta a remarc at existenþa unui "observator ascuns". În timpul somnului normal are loc o ieºire a întregului dublu eteric lângã trup. în final. insufici ent pentru o refacere completã a energiei pierdute peste zi. Din acel moment de Graþie. Lumea etericã are o frecvenþã de vibraþie ceva mai rafinatã decât creierul eteric. În stare de veghe. Poate cã cele mai multe rãpiri nu sunt fizice. În plus. cãci mintea omului obiºnuit nu are sufic ientã energie pentru a controla fenomenele ciudate ce apar. uneori sub aparenþa viselor. a fost dovedit emp iric de cãtre Hilgard.

inconºtientul este asemãnat cu un computer. ca ºi celelalte articole pe care am expus în site. considerând cã rândurile de faþã. scrie despre potenþialul extraordinar de tra nsformare interioarã pe care îl oferã simpla luare la cunoºtinþã despre decidentul subconºtie t: "Au fost pacienþi care mi-au spus. sã scoatã la luminã cauza din spatele ei ºi sã scape de ea. spontan.dr. În noua hipnozã ericksonianã. prin miºcãri ale degetelor. cãruia terapeutul îi introduce div erse programe. experimental ºi de spectacol. în mod convenþional. inconºtientul este solicitat ca o entitate superioarã. . Marele hipnoterapeut Milton Erickson subliniazã respectul fundamental datorat subc onºtientului clientului. . ea prinde formã la nivel conºtient. mintea interioarã se va angaj a sã coopereze ºi sã-þi îndeplineascã sugestiile. . Aceasta înseamnã cã inconºtientul clientului hipnoti zat va rãspunde cu DA. SCOPURILE HIPNOZEI Hipnoza poate fi utilizatã în scop terapeutic. când începi sã rezolvi o problemã. Aplicarea acestor proceduri de verificare este o regulã de bazã a hipnozei spiritual e. putem intra în legãturã ºi pune în evidenþã "observato s". de ce nu au fost acceptate ºi ce fel de sugestii sunt necesa re în acest caz particular. trebuie sã g este în neregulã cu ele.. verificã întâi dacã mintea i nterioarã considerã ºi ea cã problema a fost rezolvatã ºi dacã clientul este gata sã treacã l oarea problemã. Existã o modalitate simplã ºi directã a terapeutului de a comunica cu inconºtientul client ului: prin semnalizare ideomotorie.. dacã le acceptã sau nu. Astfel. În hipnoza tradiþionalã. pot schimba în bine pe mulþi dintre cei care le vor citi. În cazul unui rãspuns negativ. care deþine toate resursele necesare vindecãrii. psihoterapeut. "Mintea interioarã cunoaºte perfe t toate problemele clientului. care altfel s-ar baza doar pe autoritãþi exterioare ºi ºi-ar formula scopuri fãrã atingere a esenþei individuale. întotdeauna sã verifici ce pãrere are mintea sa inter ioarã. depozitarã a tuturor programelor posibile.ice fiecãruia. din perspectiva sa. Rezolvarea problemelor existã d eja în inconºtient ºi. ªtie totul despre omul respectiv ºi ce fel de aj utor este necesar.Când îi dai clientului sugestii. cã momentul "convertirii" la doctrina inconºtientului a fost cel mai important moment al terapiei prin hipnozã!" Suntem ºi noi în consens. prin terapie. accentuezi e libertatea ei de alegere. iar dacã rãspunde afirmativ. dacã vrea sau nu vrea sã le îndeplineascã. care este unic pentru fiecare individ în parte. DRUMUL SPRE SPIRIT TRECE PRIN SUBCONªTIENT! Prof. fiecare pers oanã atingându-ºi obiectivele în modul sãu propriu. Ion Dafinoiu. NU sau NU ªTIU la întrebãrile terapeutului. capului sau chiar prin miºcãrile unui pendul radiestezic þinut între degetele subiectului! În acord cu Milton Erickson." Consider cã acest principiu trebuie sã stea ºi la baza oricãrei practici spirituale. Soluþiile nu au fos t utilizate pânã acum din cauza limitelor puse de experienþele anterioare conºtiente ale pacientului." (sursa citatului) Iatã ºi câteva sfaturi pentru hipnoterapiºti. Peter Francuch vorbeºte despre cele douã minþi: mintea exte rioarã (conºtientul) ºi mintea interioarã (subconºtientul). " . nu dupã schemele terapeutului. În condiþii de hipnozã. întreabã mintea interioarã dacã clientul es gata sã abordeze acea problemã.De asemenea. cel care supervizeazã întregul experiment hipnotic ºi se asigurã cã subiectul nu face ºi nu pãþeºte nimic rãu.Când consideri cã ai terminat de lucrat asupra unei probleme. motivul lor ºi modul de rezolvare a lor. ceea ce pune în evidenþã ºi i clar cât de independentã ºi înþeleaptã este mintea subconºtientã.

Aºa procedeazã stãzi vindecãtorii cu bioenergie. Brian Weiss (vezi cartea "Multe vieþi. Putem folosi.Hipnoza EXPERIMENTALà este realizatã. prin extensie. medic vienez. încrederea. diverºi amatori iresponsabili îºi gãsesc victime printre colegi sau prieteni gata sã-ºi lase mintea la che remul lor. Aºa s-a întâmplat cu unii actuali cercetãtori spirituali precum dr. pentru a sublinia cã ele sunt realizate prin tal entul. În principiu. l deci în condiþiile cele mai gre ucrând la lumina reflectoarelor ºi în gãlãgia spectatorilor nu îºi poate permite tatonãri sau erori. fãrã a fi somn. Putem adãuga ºi hipnoza pentru optimizare în domenii precum sportul sau leadership-ul (pentru eliminarea emotivitãþii în situaþii de concurs sau perfecþionarea însuºirii unor depr nderi etc). este cel mai important factor (el intervine c u imaginaþia. de exemplu. Michael N ewton (vezi trilogia "Cãlãtoria sufletelor". "Destinul sufletelor". "Viaþa dintre vieþi" ) ºi mulþi alþii.. În cazul mesmerismului. vindecãtorul mesmerian scoate din corp s au respinge fluidul vital al pacientului ºi îl înlocuieºte cu al sãu propriu. chiar dacã nu le poate explica sau declarã cã nu le are. Mai existã o a treia posibilitate. în cazurile cele mai fericite. cu ºtiinþa lui. subiectul. mulþi maeºtri . Hipnoza TERAPEUTICà este realizatã de medici sau psihoterapeuþi atestaþi. deºi existã verbul to mesmerize (sinonim cu to hypnotize). în laboratoare de cercetare ultramoderne.. chiar ºi hipnoterapeuþii de scoperã lucruri foarte interesante pe parcursul ºedinþelor. un fost hipnotist (sunt interesante ºi alte pagini din acel site). În cazurile nefericite. cel din urmã. trebuie sã facem o diferenþã didacticã între hipnotism ºi mesmerism. neo mologate de medicina oficialã. HIPNOZà SAU MESMERISM? Ajunºi aici. Hipnoza regresivã poate fi folositã pentru aducerea pacientului în trecutu l sãu traumatizant recent. hipnotizatorul (de la grecesul hipno somn) induce subiectului un fel de somn special (prin metode clasice de tipul focalizãrii pe un stimul pânã la inducerea relaxãrii mentale ºi corporale) ºi anumite sugestii. veþi gãsi doar sint . pentru numere de mentalism) sau spirituale (stãr i de transã misticã). În schimb. Hipnoza de SPECTACOL este realizatã de un operator experimentat ºi talentat.o mãrturie a reîncarnãrii"). efortul principal realizându-l operatorul. care le pot schimba optica asupra lumii. munca ºi energia etericã manipulatã de ei. care. Hipnoza are asemãnãri atât cu somnul. Cuvântul mesmerism provine de la Franz Mesmer. fãrã a fi ve dar cele mai multe asemãnãri le are cu starea hipnagogicã (dintre veghe ºi somn). în cadrul interacþiunii ind ctor-indus. dar poate avea uneori ºi efecte tive. La ora actualã nu se foloseºte aproape deloc cuvântul mesmerism ºi. Hipnoza de scenã oferã învãþãminte ºi o distracþie pe cinste. pânã în vieþile anterioare ale spiritului sau între vieþile terestre. de savanþi bine pre gãtiþi. dr. iar utilizãrile ei sunt benefice pentru sãnãtatea psihicã a pacienþilor. sugestibilitatea. În hipnozã. Iatã-le expuse de Jeremy Wheeler. în lim ba englezã. ca unele persoane sã se auto-hipnotizeze în diverse scopuri. Uneori. în copilãrie sau chiar mai departe. care folosea "magneti smul animal" în vindecãrile sale. expectanþele sale etc). când în mo d natural apar imagerii ºi halucinaþii. cuvântul mesmerism pentru efectele spectaculoase real izate de "hipnotizatorii de scenã". Hipnotizatorul de scenã trebuie sã fie dotat cu anumite capacitãþi paranormale. subiectul are un rol secundar. pragmatice (de exemplu. Aici deja vorbim de terapii spirituale. cât ºi cu starea de veghe.

în final se ajunge la acelaºi punct crit ic de sugestibilitate crescutã ºi subordonare a subiectului la cuvintele inductorulu i (nu ºi la cele ale altor persoane!). creierul lor eliberând endorfine. creând-ne astfel o a venturã interioarã mai frumoasã. Conform DEX. Mesmeri anul este un "adept al mesmerismului". În funcþie de formele exterioare pe care le îmbracã. Unele persoane care practicã anumite sporturi (de exemplu. derviºii dansatori îºi autoinduc transa învârtindu-se pe loc. Este un fenomen comun. Îl întâlnim. O transã hipnoticã hiperalertã se caracteri eazã printr-o tensiune sanguinã ºi atenþie sporite. dar prezentat drept autentic de cãtre medic). de exe mplu. Mesmeristul (mentalistul) controleazã foarte bine dublul sãu eteric ºi al subiecþilor sãi. Mai existã ºi autohipnoza negativã. Pescuitul. Mesmeristul a mai primit denumirea modernã de mentalist. nu doar o credinþã. prin fixarea ochilor pe firul undiþei.. Lectura unei cãrþi ne antreneazã mai mult imaginaþia decât un film. Un alt exemplu nedorit este "hipnoza de autostradã". Consider cã focalizarea cercetãrilor viitoare pe înþeleger ea acestora este esenþialã. jogging) intrã spontan într -o stare de transã hipnoticã. Poate veþi fi uimiþi. colaborar ea deplinã dintre inductor ºi indus etc). iar apoi la dependenþã de aceastã ocupaþie autohipnoticã. transa spontanã a persoanelor ce suferã de depresie sa u anxietate. ne vom opri asupra celor principal e: auto-hipnoza ºi mesmerismul. În plus.agma "stage hypnosis". Iatã ce înseamnã manipularea energiei eterice (videoclip 3 minute): Derren Brown with Kung Fu Students Hipnoza clasicã ºi cea de scenã diferã ca scop. De aceea. TIPURI DE HIPNOZà Analizând mecanismele psihice implicate în hipnozã. va duce la îngustarea atenþiei ºi la o stare de transã. Totuºi. fixarea privirii subiectului sau alte forme de inducþie hipnoticã. prefer cuvântul mesmerist. Mentalistul canadian cu nume de scenã Messmer se autodefineºte ca fiind "fascina tor" ºi recunoaºte cã foloseºte ºi transferul de energie (videoclip 15 minute). liniºte relativã. care sugereazã o ocupaþie concr tã. dar asta sunã de parcã vorbim de o sectã!. care apare mai ales noaptea. în starea de reverie sau când privim un film artistic interesant sau lecturãm ca ptivaþi o carte. Ele mãrturisesc faptul cã au devenit dependente de respectivul sport. o voce calmã ºi fermã a opera orului. . cotidian. dar se poate induce transa hipnoticã ºi în lipsa relaxãrii! De exe mplu. formalã sunt necesare niºte condiþii diferite (un cabinet. neºtiind însã cauza psihicã. deºi încã nu apare în DEX. pentru hipnoza clasicã. dar în fiecare vom întâlni cele douã mecanisme fundamentale amintite: Autohipnoza automatã sau involuntarã. Cercetãrile în domeniu aratã cã efectul placebo a devenit mai puternic în ultimii ani (reacþia biologicã pozitivã la un fals medicament. substantivul mesmerian provine din francezul mesmerien. hipnoza poate fi de mai multe tipur i.. Atunci suntem "absorbiþi" uitãm cã e vorba de o simplã ficþiune ºi ne lãsã de sugestiile autorilor. S-au obþinut experimenta l ºi în laborator astfel de transe fãrã relaxare.

înainte de a citi comentariile mele. 1. Nu solicitã acordul subiectului. cu Gerald Rogers Filmul integral la https://www.com/watch?v=0D4IpP9hbSI (1h 27min) Notã: Puteþi alege oricare alt video cu hipnozã de scenã (stage hypnosis). care devine practic o "victimã". Gerald Rogers. "Nu cred pânã nu vãd cu ochii mei". ca sã creadã. Hipnozã de scenã. adicã intra în stare hipnoticã ntarã ºi necontrolatã. tehnici ºamanice etc. Necesitã prezenþa unui operator care oferã ocazia ºi stimulii potr iviþi pentru ca subiectul sã trãiascã o intensã absorbire interioarã. putem spune cã se adaugã ºi o dozã de erism. du pã cum. poate deveni ºi o metodã de agresiune psihicã utilizatã de sataniºti. HIPNOZA DE SCENÃ: PERFORMANÞE ªI EXPLICAÞII Hipnoza pentru divertisment ne oferã astãzi o cazuistica video variatã ºi spectaculoasã. 2. Puteþi sã le urmãriþi integral acum.. vom încerca totuºi sã desluºim posibi ele MECANISME ale acestui fenomen enigmatic de conºtiinþã. Iatã douã filme cu numere de hi zã (se pot numi ºi mentalism). teoriile academice asupra hipnozei nu pot fi conciliate nic icum. 1. Derren Brown. c are poate fi studiatã de oricine. Hipnoza clasicã. Aceasta din ur mã rezultã atât din folosirea procedeelor clasice de hipnozã. este de viza scepticului. oferitã de el în cadrul unui spectacol. formalã. ºoferul. U n exemplu pozitiv ar fi spectacolele de mentalism sau fachirism.Rulând pe ºoseaua monotonã. Ea confirmã cazurile din literatura despre hipnozã s au fachirism. traficanþii de carne vie ºi alþi împãtimiþi de putere fãrã scrupule morale! Este nelipsitã din panoplia p edeelor folosite de sectele religioase pentru a-ºi racola ºi pãstra adepþii. pe care le voi cita. cât ºi din faptul cã. odatã ce iecþii ºi-au dat acordul de a se da în spectacol. puþin obosit. Film pe DVD ce aratã numere de mesmerism ocult efectuate asupra u nor persoane alese la întâmplare: "Inside your mind" (durata 1h 13min). Omul foloseºte diverse metode verificate pentru a intra într-o stare modificatã de conºtiinþã. Pe baza noþiunilor esoterice menþionate în introducere. IPOTEZELE pe care le insere z în textele de mai jos vor fi colorate în albastru ºi cu acest caracter de literã. putem vorbi ºi de o dozã importantã de autohipnozã. în ciuda vehiculãrii unor teo ind diametral opuse. Hipnoza ºi mesmerismul sunt încã mistere neînþelese de ºtiinþã. încercând sã le ºi explic în acest capito . la fel de bine. pe care îl invitãm sã vadã. Din pãcate. cãci toate . Demonstraþie de hipnozã de scenã. trainingul autogen . fixeazã cu privirea becurile maºinii din f au doar ºoseaua iatã condiþiile în care ºoferul poate aþipi. Autohipnoza voluntarã. Poate avea uneori un caracter pronunþat mesmeric. cu scopul de a evidenþia imensele resurse interioare care zac nefolosite în orice om (durata 1h 27min). ªi nu se pune problema cã s-ar preface cã sunt h ipnotizaþi! Mesmerism ocult. procedee de yoga. dar imposibil de expl icat ºi conceptualizat. De exemplu: metodele de autosugestie..youtube. Hipnoza este unanim consideratã un fenomen remarcabil. sofrologia. E nevoie ºi de colaborarea deplinã a subiectului. care pãreau uneori neveridice. ce conduce la o stare de conºtiinþã modificatã (autohipnoza). Hipnoza (mesmerismul) de scenã. decidentul lor subconºtient este dispu s sã-i ajute la jucarea rolului asumat. cu urmãri posibil tragice. Da cã operatorul posedã ºi calitãþi biomagnetice evidente.

stabilite de decidentul subconºtient propriu.conþin cam aceleaºi elemente. yoghinul nu mai percepe niciun semnal cu cele 5 simþuri. care nu sunt esenþiale în me merism. unde apare o comunicare telepaticã foarte eficientã. aflându-se într-o transã uºoarã. gesturi. comenzile primite de la operator trec pe primul plan. poate realiza lucruri deosebite. The Assassin (durata 47 minute) Observãm pe parcursul spectacolului ºi introducerea unor sugestii post-hipnotice a supra subiecþilor. care îi vor declanºa ulterior subiectului un comportament inexplicabil. În mintea subiectului. Fiecare om are propriile sale limite m orale interiorizate. instanþa superioarã care poate comuta între blocurile de memorie accesibile co nºtientului fizic. Pe scenã.. cee vor face va scãpa de cenzura ego-ului ºi chiar va fi uitat de cãtre ei. la comanda operatorului. hipnotistul va suspenda intermitent (în momentele cheie ale spectacolulu i) voinþa ºi simþul critic al subiecþilor aleºi. În general. În demonstraþia lui Gerald Rogers e prezentat un exemplu de reacþie posthipnoticã: Reacþie posthipnoticã. Existã ºi demonstraþii contrare. simboluri etc. voinþa subiectulu e la cheremul hipnotizatorului devenind o conºtiinþã-zombi. i ar ceilalþi stimuli trec în plan secundar.. ci decidentului sub onºtient. dacã su ctul este benefic condus. Pe de o parte. Pe de altã parte. în care limita rãului este t rasatã doar de SIMÞUL MORAL INTERIORIZAT al subiectului. Sugestiile post-hipnotice pot conþine cuvinte-cod sau imagini. astfel nemaifiind deranjat de nimic ºi putându-se concentra exclusiv pe o idee nobilã. Deci este posibilã ºi hipnoza fãrã cuvinte. gândurile primului sunt r eceptate imediat (uneori ºi fãrã cuvinte) ºi þin loc de voinþã proprie a celui de-al doilea. la propriu. luidul eteric al operatorului hipnotizator îi filtreazã subiectului realitatea înconju rãtoare. iar la cuvântul " safety" bãrbaþii se manifestã ca niºte. în stare de veghe. El poate merge ºi acþiona cu ochii închiºi. El ar putea face un rãu mai m ic sau mai mare. Tot el le blocheazã accesul la amintirea faptului . de obicei de a-ºi aminti sau a nu-ºi aminti evenimentele petrecute pe timpul ºedinþei de hipnozã. care îi erau imposibile în starea normalã de conºtiinþã. care îi v a induce ulterior starea de transã profundã (extaz). De exemplu. Existã discuþii între specialiºti privind cât de mult rãu ar putea face un om total depe ndent de voinþa operatorului. Cum se poate obþine o conºtiinþã-zombi pe scenã? Fie prin hipnozã. atunci când le percepe din nou. Mesmeristul învãluie subiectul cu fluidul sãu eteric. aceastã nouã stare de "copil" este o armã cu douã tãiºuri. Apropo de aceastã SELECTIVITATE extremã a stimulilor senzoriali. Intrând în aceastã stare. Somnambulul se gãseºte într-o stare de autohipnozã mai adâncã în care este prezentã doa iinþa decidentului subconºtient. Astfel. Comenzile nu se adreseazã memoriei însãºi. Impulsul de a face asta le v ine de la decidentul subconºtient. Este o stare de hipnozã "uºoarã". de la 0:31:00 la 0:36:00 Femeia se ridicã în picioare ºi chiuie la auzul cuvântului "prosperity". percepând realit tea cu vãzul eteric ºi având un relativ discernãmânt al faptelor. condiþionatã de trecut. s-a observat cã somnambulii nu comit niciodatã fapte imorale sau uci gaºe. cum ar fi experimentul reuºit al lui Derren Brown d e a crea un ucigaº sub hipnozã. ea apare ºi în auto -hipnoza yoghinã prin care se obþine pratyahara (retragerea simþurilor). fie folosind mesmerismul. Astfel. fãrã o personalitate bine defi nitã. Aºa putem discerne imedia t dacã avem de a face cu un procedeu de hipnozã sau unul de mentalism. centuri de siguranþã. un ideal.

de la minutul 1:19:00 la 1:23:30 Aceeaºi sugestie nu ar funcþiona în starea de hipnozã uºoarã (conºtiinþa-zombi) în care se gã ilalþi participanþi de pe scenã. pierde. Punte catalepticã.. Alteori. comparã situa u trecutul are propriile sale limite ºi nu reuºeºte întotdeauna. În urma unor iniþieri spirituale de tip oriental. fenomen foarte spectaculos ce desemneazã blocarea. aºa cã mecanismele hipnozei funcþioneazã ºi în aºa-zi e de veghe. Li se pare cã ac el comportament vine din propria iniþiativã sau dintr-un alt motiv necunoscut. pleoapele. performanþele realizate cu trupul se datoreazã subconºtientului. Adepþii sunt instruiþi sã continue zilnic practica repetãrii mantrei . cuvintele-cod se pot folosi ºi pentru a declanºa auto-hipnoza ori în h ipnoza prin telefon. cuvintele-cod care declanºeazã reacþii posthipnotice se numesc ancore. analizeazã. Totuºi. Oare câte alte performanþe nu ne-ar deveni accesibile dacã am avea o legãturã mai bunã cu de cidentul subconºtient chiar în stare de perfectã luciditate?! Nu se pune problema supr imãrii simþului critic specific conºtiinþei fizice. fondatorii sistemului considerã cã oamenii se aflã mereu într-o tr ansã mai profundã sau mai superficialã. hipnoterapeutul induce sugestia rememorãrii conºtiente a momentului critic acum uitat. În alte contexte. Peste suges tia iniþialã a amneziei este "suprascrisã" sugestia eliminãrii stimulului ascuns. uneori. eventual comandând inconºtientului sã disocieze emoþia negativã de faptul obie ctiv. Prin urmare. Cauza pare a fi tot o contracturã muscularã echilibratã. supãrãtor pe ntru pacient. vindecarea de o boalã. este înfrânt de viaþã. se foloseºte acest termen în practica hipnoterapeuticã pentru a desemna inca pacitatea subiectului de a-ºi miºca voluntar mâinile. mantra este un cuvânt-cod care reitereazã aceeaºi sta re autohipnoticã de la ritualul de iniþiere. Poza de mai sus este fãcutã în momentul final al demonstraþiei. Catalepsie pe scena Punte catalepticã (sursa pozei) Catalepsia. dupã o primã ºedinþã de hipnozã reuºitã.. întregul co rp. iniþierea le induce realm ente o stare ce poate fi numitã hipnoticã. când stimulul-cod s-a insinuat singur în minte (de obicei într-o situaþie traum atizantã). În NLP. ca decidentul subconºtient sã preia controlul total. Dacã iniþiatorul este un maestru autentic. rezolvarea une i situaþii critice etc). însoþit de aceeaºi emoþie negativã inexplicabilã. Conºtientul are un rol evident în integr area omului în mediul înconjurãtor. ca ºi cum ar fi pietrificate. iar omul cedeazã. dictatã însã de subconºtient. care se dovedeºte a fi un executant extrem de ascultãtor ºi conºtiincios. Deºi NL P nu foloseºte hipnoza. uneori n -am dori sã ne mobilizãm toate resursele interne pentru unele sarcini dificile (asim ilarea rapidã a unei imense cantitãþi de informaþii. Conºtiinþa fizicã ce mereu se îndoieºte. Sugestiile post-hipnotice pot fi eliminate într-o ºedinþã ulterioarã de hipnozã. Frecvent. întãrirea unor pãrþi ale trupului. Meritã sã urmãrim catalepsia realizatã în finalul spectacolului lui Gerald Rogers. Pentru a realiza "puntea catalepticã" (termen clasic pe ntru suspendarea corpului între douã puncte de sprijin). În cazurile mai dramatice este deci salutar apelul la posibilitãþile ecidentului subconºtient (eventual prin hipnozã) de a ne mobiliza complet resursele . Ce n-am face fãrã discernãmânt? Am fi ca niºte somnambuli nipulabili de cãtre alþii. în sensul benefic de apelare a unor instanþe psihice superioare. Acesta din urmã devenise un stimul-cod pentru un comportament dãunãtor. spre deosebire de conºtientul obiºnuit . adepþii primesc într-un cadru spec ial o anumitã mantrã.cã acea comandã a fost primitã de la hipnotizator cu câteva clipe înainte. picioarele. se induce starea de somn (o transã mai profundã). incapabili sã înþelegem realitatea în profunzime. Putem deci presupune cã.

Numere de mentalism ºi hipnozã cu Derren Brown Filmul "INSIDE YOUR MIND" integral (1h 13min) la http://www. vorbirea nefiind însã esenþialã. ar fi cã el nu memoreazã nici paginile din carte ºi nici cãrþile de joc aºa cum pretinde în faþa necunoscãtorilor. o echipã perfect sudatã. cã "biletul ar fi cel câºtigãtor".com/watch?v= 5iJmjpqWipM SELECÞII COMENTATE Blocarea temporarã a memoriei (episodice) a unor subiecþi aleºi de pe stradã. dar numai persoana s ensibilã extrasenzorial poate controla fenomenul. dupã cum îi poate impune o anumitã alegere. informaþiile circulã neperturbate în ambele sensuri. Procedeul de memori zare nu este conºtient.00:15:00 Fetele au impresia cã furculiþele se îndoaie. precum ºi între 00:13:15 . precum ºi în continuare între 00:15:00 . Secvenþa 00:44:40 . fãrã îndoialã. Secvenþa 00:39:00 . numai un om foarte dotat nativ poate reþine cu atâta exactitate orice detaliu din carte. (induce telepatic numele lui Orson Wells) . pe rând. suspendându-i temporar puterea de raþionare ºi fãcând-o dea niºte bani nemeritaþi. ci apeleazã exclusiv la memoria etericã (subconºtientã). el va acþio cord deplin cu sfaturile bine intenþionate ºi competente ale subconºtientului. precum ºi în continuare între 00:51:00 . deºi în realitate nu se întâmplã nimic. În acelaºi timp. fãrã ca ea sã îºi dea seama cã voinþa nu-i aparþine în acel moment.00:13:10. în noua rasã um 2.00:53:50 Mentalistul poate ºti imediat ce vede ºi gândeºte persoana din faþa sa. rapid Totul þine deci de antrenamentul sãu în citirea ºi memorarea cu vederea etericã.00:41:20 Cãrþi de joc ghicite în Cazino. vom gãsi un tip de om al cãrui c ent ºi subconºtient vor fi una.00:08:50 (studenta la Psihologie) Secvenþa 00:41:20 . fãrã efort. puternic mentalizat. Specia umanã va evolua. cuvintele doar uºureazã munca operatorului. precum ºi cãrþile de joc întoarse (pe toate. cãci toþi oamenii vor fi niºte iluminaþi.01:02:20. Desigur. Omul viitorului va ºti instantane u orice va dori ºi îi va fi cu putinþã subconºtientului sã afle. (Aºa proceda ºi legendarul Wolf Messing. Secvenþa 00:02:20 00:04:16. O altã posibilã explicaþie.00:48:00. Hipnoza va deveni inutilã ºi inaplicabilã. Secvenþa 00:08:50 .youtube. (recepþie la Universitatea Oxford) Secvenþa 00:59:00 . Ci priveºte cu ochi rici pagina indicatã. alul eteric.00:20:00 Citeºte orice paginã dintr-o carte oarecare.00:44:40.00:38:00 Explicaþie: Derren Brown memoreazã paginile prin metoda numitã "Photo Reading". În inducþia telepaticã. Scrutându-i viitorul. care d e curând a fost oferitã publicului de Paul Sheele.) Explicaþie: el trimit e un fascicul eteric cãtre creierul acesteia ce conþine gândul. Derren îºi impune voinþa casierei. Secvenþa 00:34:20 .nelimitate ale organismului. la fel de neobiºnuitã. dupã intrar ea subiectului într-o stare de semitransã. Secvenþa 00:04:20 .

Am putea obþi ne aceeaºi performanþã dacã ne-am asigura perfectã liniºte ºi nu ne-ar distrage nimic de la î . ªtim cã durerea este transmisã de nervi. înþeleptul Ramana Maharishi. În transã uºoarã. Secretul bunei memorizãri este perfecta conc entrare asupra celor lecturate sau auzite.. cu excepþia persoanelor indicate prin sugestie. O posibilã explicaþie esotericã a acestui fenomen este introducerea vederii subiectulu i (poate a tuturor simþurilor) în planul eteric. ceea ce implicã niºte procese despre care ºtiinþa academicã nu ºtie mai nimic. se asigurã o legãturã netulburatã între minte ºi memorie. De aceea. dar n ervii funcþioneazã cu eter. Prin acest mecanism psihic. Nu se ºtie însã cum. între minutele 5:30 ºi 8:50. ceea ce au tomat blocheazã transmisia neuronalã. Desigur. Anestezicele scot temporar din locul ei energia etericã. Gravitaþia este un efect al câmpului eteric al planetei. survenitã din. datoritã condiþiilor speciale impuse de hipnotizator. Acest fenomen obiectiv contrazice pãrerile unora conform cãrora "sub hipnozã nu poþi face decât ceea ce ai fi putut face ºi în stare conºtien dacã te-ai fi concentrat suficient de bine". În documentarul francez "Falsa plecare".. nu se rupe comunicarea cu memoria (ca amnezia indusã). iar subiectul chiar nu-i vedea pe experimentatori. De data aceasta. adicã de manipulare a substanþei eterice personale.. o doamnã relateazã moartea sa clinicã. Este o halucinaþie deprivativã de senzaþii. unii au o mai mare put ere de autosugestie. Vedea doar o þigarã aprinsã plutind în aer. apare insensibilitatea.. ci dimpotrivã.. se eliminã parþial eter icul din locul respectiv supus testului. Se poate chiar muri prin autosugestie. În tr-o experienþã. se modificã înveliºul eteric în locul respectiv. eliminând sau adãugând elementele impuse de hipnotizator. Fãrã eter. n u oboseºte creierul. Insensibilitatea la durere (analgezia). Deci. unii studenþii la medicinã simt cã au simpto mele de boalã despre care tocmai studiazã. nu este igienic mental sã lecturãm cu fond muzical sau alþi stimuli suplim entari inutili. unde sunt prelucrate în aºa f el încât recompun realitatea obiectivã care este vãzutã la nivelul ochiului. autoprovocat involuntar. Existã relatãri în acest sens ale unor persoane care au suferit o moarte clinicã. subiectului i s-a sugerat cã nu era nimeni în camerã. chiar a murit puþin. dar nu vedea ºi fumãtorul. în copilãrie. De exemplu. Levitaþia.. Dumneavoastrã ce credeþi: oare levitaþia . Inducerea simptomelor. Se ºtie cã impu surile neuronale de la retinã sunt transmise cãtre creier. Schimbarea realitãþii eterice se face la voinþa minþii subconºtiente a subiectului..ALTE PERFORMANÞE OBÞINUTE PRIN DIVERSE TIPURI DE HIPNOZà Învãþarea în starea de transã uºoarã. ªi mijloacele medicale obiºnuite pot realiz a acest lucru. În acest proces misterios sugestia hipnoticã intervine modificând imaginea reconstruitã. Atunci când þi se sugereazã cã te-ai ars ºi chiar îþi apar bãºici pe p ce se petrece? Prin puterea voinþei subiectului (dirijate însã de comanda hipnotizato rului). conform sugestiei. spaima cã va muri. De ce nu ar fi posibil acest lucru în stare de conºtiinþã normalã? Fiindcã nu existã suficien concentrare asupra sarcinii de lucru. prin ieºirea completã a dublului eteric din c orpul fizic. Levitaþia se produce prin contrabalansarea câmpului eteric înconjurãtor. Neuroºtiinþele nu explicã acest fenomen decât cel mult în termeni filosofici. concentrarea este naturalã. Deci explicaþia orbirii hipnotice es te comutarea simþurilor subiectului în planul eteric simultan cu modificarea ambient ului eteric de cãtre subconºtient. Mediul eteric este identic cu cel f izic. Acelaºi gen de orbire hipnoticã este prezentat în documentarul "Captive minds: Hypnosi s and beyond". s-a gândit intens la cum est e atunci când mori ºi. Orbirea hipnoticã (invizibilitatea aparentã).. menþionat în capitolul "Hipnoza noastrã cea de toate zilele" de mai jos .

În fond. Dar hipnoza este periculoasã pentru cei care i se supun frecv ent. este periculos sã ne antrenãm mintea sã devinã prea receptivã. Desigur. dimpotrivã. Acest fenomen temporar nu are nimic a face cu miracolele împlinite de sfinþi. ea poate suscita un efect psihic negativ capabil sã lezeze celulele cerebrale . prea puþini dintre noi ajung la hipn oterapeuþi sau participã la numere de hipnozã de scenã. obþinerea invizibilitãþii. poate halucina privind la lucruri inexi stente. Unele sunt reclame sau promo-uri care au tocmai acest rol. este m ai uºor de manevrat eteric? În parantezã fie spus. meditaþie.! Vedeþi cât de simplu poate fi restructurat universul psihic al oricãrui om? ! Sã nu uitãm cã suntem bombardaþi cu diverse sugestii pe toate canalele mass-media. sã îºi aminteascã vieþile anterioare. câteva demonstraþii de levitaþie autenticã: EDNOVI Levitación con Liliana Lago Penn and Teller Levitation Magic . Hipnoza este o incursiune în conºtiinþa altuia. î schimb. cele spuse mai sus nu se aplicã ºi cazurilor medicale în care se impune hipno terapia. adevãraþii sfinþi provoacã nsformãri în aceastã lume de vis datoritã voinþei lor. Hipnoza realizatã de un operator poate avea asupra subiectului un uºor efect ulterio r de creºtere a sugestibilitãþii ºi docilitãþii în viaþa de zi cu zi. din cauza plãcerii pe c gustat-o de a se lãsa condus ºi dominat de voinþa hipnotizatorului. vecinilor. Trebuie. rudelor. s-ar putea sã rãmânem cu impresia cã hipnoza nu are prea mu lt de a face cu existenþa noastrã cotidianã. gustarea pl rii unui spectacol. Aceste fenomene incredibile au la bazã translaþia perfect controlatã a obie ctului sau corpului viu din planul fizic în cel eteric ºi viceversa.... nu-i aºa?! Totuºi. veni replica învãþãcelului. vã propun sã vã gâ . aflându-se în transã. dematerializãrii sau rematerializãrii o iectelor sau propriului trup nu face obiectul hipnotizatorilor. Profesorul rãspunse: "Nu!". cunoºtinþelor. la comanda hipnotizatorului sau oare e ste operatã direct de hipnotizator asupra subiectului care.BBC One Buddhist Monk Levitation .este realizatã de subconºtientul subiectului. "Fiindcã mi-e teamã cã îmi va plãcea prea mult!". prin câteva cuvinte ale hipnotizatorului. "De ce?".Minutul 35 VREI Sà FII HIPNOTIZAT? Un profesor care vorbea despre hipnozã a fost întrebat de cãtre un student: "Dumne avoastrã aþi vrea sã fiþi hipnotizat?". duºmanilor etc. în principiu. perfect acordatã cu cea a Visãtorului osmic Creator. Dupã cum alþii sunt predispuºi la ceea. cei mai mulþi având în minte sã profite de bunãvoinþa noastr ii dintre ei ºtiu sã îºi impunã voinþa în faþa celorlalþi. dar ºi simpla urmãrire atentã a . Dar în viaþã.The One Show . cineva poate uita cum se numeºte sau." HIPNOZA NOASTRà CEA DE TOATE ZILELE Ajunºi la finalul articolului. spre fi nalul capitolului 5: "Hipnotismul a fost folosit de medici în operaþii minore sau ca un fel de cloroform psihic pentru persoanele a cãror viaþã putea fi periclitatã de folo sirea anestezicelor.. di mpotrivã. sau. Paramahamsa Yogananda spunea fãrã ocoliºuri. sã ne întãrim autocontrolul ºi imunitatea la sugestiile exterioare ale colegilo r. De asemenea. schimbarea unei stãri emoþionale negative. omul trebuie sã îºi pãstreze nealteratã capacitatea de autohipnozã vol untarã (utilã în rugãciune. ci a activitãþii MAG ICIENILOR. Conºtienþi de Dumnezeu. cum poate deveni capabil de performanþe incre ibile fizice sau mentale. rareori dã peste oameni bine intenþionaþi. în "Autobiografia unui yoghin". Pentru exemplificare. lecturi etc).

Se schimbã mereu.unei emisiuni oarecare ne predispune la primirea ºi inducerea în subconºtient a unor i dei. Chiar nu suntem sub hipnozã sau doar halu cinãm cã nu suntem sub hipnozã?! Oare n-ar trebui sã fim mereu alerþi. manipulaþi.Nenumãraþi oameni au fost convinºi cã anul 2000 va aduce sfârºitul lumii...Te-ai simþit fermecat(ã) de un partener de sex opus nepotrivit. .. Urmarea este slãbirea minþii ºi a voinþ i multor indivizi. chiar ºi i cu capul pe umeri sunt puþin atinºi de îngrijorare. atenþi la sugestiile permanente ale mediu lui ºi sã ne întrebãm în sinea noastrã: oare cât e frumos ºi bun din ce vãd ºi aud? oare sunt care m-am obiºnuit sã fiu sau pot fi mult mai mult? oare realitatea e aºa cum o perce p acum sau lumina adevãrului trece printr-un filtru pânã la ochii. trãim o iluzie. Poate cã deseori suntem direct sugestionaþi. ci fii ndcã sunt sub hipnoza obiceiurilor proaste. instrucþia militarã. ca într-o hipnozã uºoarã. toate grijile vor dispãrea ºi vei fericit proporþional cu valoarea averii? Eºti sub hipnoza banilor. religia. Ce conteazã e sã ieºi din . ego-ul propriu (trãsãturi de p ersonalitate. Preluã viziunea oferitã de societate.De ce se apucã oamenii de diverse vicii nocive? De inteligenþi ce sunt? Nu.d. Practic. pe care apoi l-ai respins? Erai sub hipnoza atracþiei pasionale. De aceea. . ne lãsãm duºi de p le celorlalþi sau de prejudecãþi. Cine sunt hipnotizatorii? Poate fi o persoanã. foarte mulþi bani.Hipnoza stã la baza unor aspecte umane precum: spectacolul modei sau al fotbalul ui.. Au fost victimele unei hipnoze globale.Ai fãcut vreodatã lucruri pe care le-ai regretat ulterior? De ce le-ai fãcut? Fiindcã în acel moment erai sub hipnozã ºi nu puteai gândi. . Chiar nu conteazã. înjuri fãrã rost? Eºti sub hipnoza anturajului de proastã cal . În loc sã cercetãm adevãrul cu toatã curiozitatea. hrãnim irealitatea. . dependenþa de pornografie sau joc urile video etc. Cel mai adesea. participãm la o irealitate. propriul nivel de conºtiinþã º. trei zile de întuneric etc.m.De unde a apãrut violenþa ºi desfrânarea din ºcoli? Este o reacþie post-hipnoticã la sugest ile din mass-media. uneori cu greu. muzicii de tip "trance". drogurilor. putem ulterior sã ne corectãm. . translaþia planet i. gândurile ºi emoþiile automatizate etc).. . ne mulãm pe tiparele existente. .a.Te trezeºti cã vorbeºti urât. box elor date tare ºi altor metode de pierdere a cunoºtinþei? . inima ºi mintea mea? În orice moment ai putea cãdea sub o "vrajã" venitã de aiurea dacã nu încerci sã te pãstrezi tr az. r ptivã mental. ne supunem gândirii colective. blocându-ne intuiþia ºi inteligenþa superioarã. ne abandonãm voinþa în faþa c elor mai puternici. . treji.Ce sã mai zicem de efectele alcoolului. R ealitatea obiectivã are multe faþete ºi noi obosim sã le luãm în considerare pe toate. considerându-le în mod fals drept repere absolute. Desig ur.. dar pânã atunci ne-am pus credinþa într-o minciunã. mai ales cã în faþa televizorului ne gãsim într-o stare pasivã. propaganda politicã. aproape tot ceea ce urmãrim n e marcheazã subconºtientul. subconºtientul colectiv. un grup. este important sã ne alegem cu mare discer nãmânt emisiunile la care privim. unele chiar contrare dorinþelor noastre. .Traversai strada cu mintea aiurea ºi era sã te omoare o maºinã? Ai fost somnambul pent ru câteva clipe. Iar acum co ntinuã cã creadã cã sfârºitul vine pe 21 decembrie 2012! La câtã campanie s-a fãcut.Eºti de pãrere cã dacã ai avea mulþi.

. mai ales cã sunt amestecate.. cu siguranþã. Oare la ce se referea? Cum petreci tu timpul? Iatã. ªi invers. mai existã ºi momente când nu te afli sub hipn ozã. Or.. E atât de uºor sã confunzi lucrurile. Dacã te-a impresionat ceva din filmele despre hipnozã. Aºa e ºi în viaþã: nu putem ºti niciodatã dacã în clipa urmãtoare nu vom int litate modificatã de chiar psihicul nostru. De exemplu. Voalurile succesive de hipnozã zilnicã vor deveni tot mai t ransparente.. Vei intui sau vedea ce se aflã dincolo de ele. sã citeºti sau sã auzi undeva cuvântul "hipnozã". ci intermitentã. Luciditatea este eufor icã. la urma urmei.. ªi apoi vei înþelege mai multe. dictate de legi obiective. Ziua. te poþi întreba: "îl doresc fiindcã sunt sub hipnozã sau acel lucru este ese nþial pentru mine?". DEHIPNOTIZAREA SPIRITUALÃ Este important de subliniat cã hipnoza aceasta comunã nu este continuã. acum. Realitatea nu e chiar atât de solidã. spunea Mântuitorul Isus.. construite pe viziunea variabilã a celorlalþi. Nu crezi cã ai fi hipnotizat. ceea ce a fost un fenomen paranormal. Dacã însã n ti cã poþi fi ºi tu sub un gen de hipnozã. te poþi întreba: "oare nu mã aflu într-o sugesti ipnoticã ce mã face sã reacþionez agresiv?".a de hipnozã. Veþi gãsi aici câteva exemplificãri concrete ale ideilor despre care am scris. Da. nu înseamnã cã nu vei mai cãdea în plas nozei despre care am vorbit. De aceea trebuie sã fii mereu treaz!. fiindcã îþi înlãturã obiºnuinþa de a gândi ba eliberezi de hipnoza colectivã sub care trãim cu toþii. O bunã ilustrare a pendulãrii instantanee între starea normalã ºi cea hipnoticã o puteþi gãs documentarul de mai sus . dacã nu-ºi ia elemente de control..între minutele 5:30 ºi 8:50 (fenomenul de orbire hipnoticã) -. Dar mã întreb: oare nu vei uita ceea ce tocmai citeºti acum. ªi pe ceilalþi de lângã tine. în acest capitol final?! Uite cum poþi verifica cã am avut dreptate . înseamnã cã vei avea o amnezie hipnoticã tocmai at i. mai ales când te afli sub stres sau în stare de r elaxare (când intrarea în transã este mai probabilã).. Vei putea sã diferenþiezi nu numai între realitatea fizicã obiectivã ºi cea psihic ºi între acestea ºi intervenþiile metafizice! Deseori oamenii fac confuzii între cele tre i. în planul subiectivitãþii ex istã o mare fluditate ºi un potenþial de schimbare bruscã. într-o pozã: Noaptea. când citeºti aceste rânduri. sub hipnozã! Dacã vei urmãri sã te observi cât mai des. C ea mai importantã parte a vieþii tale se petrece în universul tãu psihic ºi în relaþiile inte personale. Hipnoza este o forþã adevãratã. Poate cã nu vei fi de acord cu cele afirmate mai sus. Crezi cã faci numai ce doreºti conºtient.. "Veg heaþi neîncetat!". Claritatea mentalã tot mai mare îþi va oferi noi prilejuri de descoperiri umitoare. . Sau o halucinaþie drept fapt real. Se va întâmpla. Însã imediat vei conºtientiza ºi îþi vei reveni. Puþine sunt lucrurile pe care te poþi baza la exterior. Numai când crezi în hipnoza colectivã eºti bine at sã te opui ei. dramaticã uneori. ea te poate trece instantaneu într-o reali tate alternativã. Când vrei neapãrat un l cru oarecare.! Interogaþia permanentã te poate ajuta ºi sã te decondiþionezi psihic.. Sau drept un f apt explicabil fizic. De exemplu. în visare. sã revezi ºi sã-þi aminteºti acel lucr cât mai des! Îþi poate folosi cândva ºi mereu. cineva poate lua drept miracol ceea ce este doar un efect placebo . Iatã un scurt documentar intitulat "Captive minds: Hypnosis and beyond" (durata 1h 5min). Dacã îþi displace ceva. vei putea domi na starea în care te afli. unde hipnotizatorul (dupã ce i-a indus subiectului o sugestie post-hipnoticã lega tã de miºcarea capului sãu) îi comutã vederea alternativ de la realitatea fizicã la cea imag inatã ºi invers. îþi vei adânci disce rnãmântul. Dacã te vei întreba mereu "lucrul ãsta chiar este real sau e doar o sugestie acceptatã de toatã lumea?".

Hypnosis (film 60 minute) Lecturã: MINUNI OBÞINUTE PRIN HIPNOTISM. materialism. sau inacþiune ºi pasivitate. de Pau l Brunton < sus > De acelaºi autor: Drumul spre iad e pavat cu bune intenþii (2011/05) APARIÞIA MARIALÃ DE LA FÁTIMA (2008/07) PANSEURI (2008-2010) REINTERPRETAND TRIMURTI (2013/04) Relaþia dintre conºtiinþã ºi conduita spiritualã (2008/07) Trafic. de a t e bucura de frumos ºi de viaþã.. Vei cãpãta înþelepciunea ºi compasiunea! Atenþie! Ceea ce am prezentat mai sus este o tehnicã pentru dehipnotizare spiritualã. articol de Rãzvan Petre. mentalismului: Canalul YouTube al mentalistului Keith Barry Canalul YouTube al mentalistului Derren Brown Discovery Channel . incapacitate de a visa. Ea trebuie însoþitã obligatoriu de pãstrarea disponibilitãþii pentru autohipnozã (cu toate ut lizãrile sale pozitive. vei deveni mult mai înþe legãtor cu ei ºi cu tine însuþi. hipnozei. 10 decembrie 2012 Alte videoclipuri interesante legate de domeniul minþii. capitol din cartea "Egiptul secret". ci prin insight.ro . menþionate deja în articol)! Altfel ar putea apare fenomene se cundare precum prea mult pragmatism.clasamente si statistici pentru site-urile romanesti .Când vei cunoaºte nu numai intelectual.. din experienþa proprie. ci sã le muþi pe un niv el superior. cã oame nii se aflã în cea mai mare parte a timpului într-un fel de transã. Nu trebuie sã-þi pierzi entuziasmul ºi curiozitatea. Nu trebuie sã respingi ceea ce conºtientizezi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful