เอกสารอางอิง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.

การไฟฟานครหลวง, อัตราคาไฟฟา ฉบับประกาศใชตั้งแตเดือนตุลาคม 2543 เปนตนไป, 2543
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, การใชไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรมอยางประหยัด
ประสิทธิ์ พิทยพัฒน, เทคนิคการปรับปรุงตัวประกอบกําลัง สําหรับวิศวกรและชางเทคนิค
Malcolm Barnes, Practical Variable Speed Drives and Power Electronics
สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน), คูมือการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
กฤษดา วิศวธีรานนท, Inverter หลักการทํางานและเทคนิคการใชงาน
ธนบูรณ ศศิภานุเดช “การออกแบบระบบไฟฟา” บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด, 2532
ประสิทธิ์ พิทยพัฒน “การออกแบบระบบไฟฟา” ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน “รางตําราฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสดานไฟฟา”
โมโตกิ มัตสุโอะ “เทคนิคการประหยัดพลังงานไฟฟาในอุตสาหกรรม” สํานักพิมพ ส.ส.ท. 2543
วัชระ มั่งวิทิตกุล “กระบวนการและเทคนิคการลดคาใชจายพลังงานสําหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม”
ศูนยอนุรักษพลังงานแหงประเทศไทย, 2544
ศุภชัย ปญญาวีร และ จตุพร สถากุลเจริญ “คูมือการลดตนทุนผลิตดานพลังงาน” สํานักพิมพ ส.ส.ท. 2549
สมเจตน ทองคําวงศ “การใชหมอแปลงไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ” เอกสารประกอบการบรรยาย ศูนยอนุรักษ
พลังงานแหงประเทศไทย
บริษัท ถิรไทย บริการ จํากัด “รายงานการตรวจสอบสภาพและบํารุงรักษาหมอแปลงไฟฟา”
กระทรวงพลังงาน “รายงานประจําป 2548
กองฝกอบรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน, พัฒนาบุคลากรในโรงงานอุต
สาหกรรม, 2550
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, คูมืออนุรักษพลังงานในอุตสาหกรรมพลาสติก, 2547
เอกสารการอนุรกั ษพลังงานในภาคธุรกิจ : มาตรการประหยัดพลังงานมาตรฐาน โดยสํานักกํากับและอนุรกั ษพลังงาน
กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และสิง่ แวดลอม
Compressed Air Manual 1998 by Atlas Copco.
Condensed Air Power Data by Ingersoll-Rand Company Davidson, NC 28036
เอกสารประกอบการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประหยัดพลังงานและบํารุงรักษาเครื่องอัดอากาศในโรงงาน
อุตสาหกรรม” เพื่อสนับสนุนแผนงานภาคบังคับ โครงการของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน โดย
ศูนยอนุรักษพลังงานแหงประเทศไทย
เอกสารบรรยาย โครงสรางการทํางานในระบบอัดอากาศ คุณพิสิฐ พงศรพีพร บ.แอรพาวเวอรคอรปอเรชั่น จํากัด
เอกสารบรรยาย การจัดระบบการทํางานของเครือ่ งอัดอากาศ กรณีมเี ครือ่ งอัดอากาศหลายชุด คุณอดิศร โมลีเศรษฐ
บ.แอตลาส คอปโก (ประเทศไทย) จํากัด
เอกสารโครงการ การประยุกตใชพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน มาตรฐานหมายเลข 14
เทคโนโลยีการปรับความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร
คูมือ การใชระบบอัดอากาศอยางมีประสิทธิภาพ โครงการ การศึกษาเทคโนโลยีการประหยัดไฟฟาในระบบอัด
อากาศของโรงงานอุตสาหกรรม โดย สํานักบริหารวิชาการจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สื่อการฝกอบรม หลักสูตร Mini Plant กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักพลังงาน

292

2549 56. กรกฎาคม 2546 57. ศุภชัย ปญญาวีร และ จตุพร สถากุลเจริญ. 2535 51.org 44. คูมือผูรับผิดชอบดานพลังงาน (ผชพ) PREs สามัญ 30. สถาบันสิ่งแวดลอมไทย. 2526 49.org 41. 2540 52. กฤษณะ อาสนสุวรรณ. ศุภชัย ปญญาวีร และ จตุพร สถากุลเจริญ. สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทยญี่ปุน). ศุภชัย ปญญาวีร เทคนิค 214 . ฉัตรชัย นิมมล. การลดตนทุนการผลิตดานพลังงาน. ระบบปรับอากาศ เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องขอกําหนดมาตรฐานการออกแบบ และการติดตั้งอุปกรณไฟฟาในอาคารควบคุมเพื่อการประหยัดพลังงาน กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน. 2538 47. แนวทางการประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมน้าํ แข็ง ตอนที่ 1. 2538 55. รศ. รัชนี เองปญญาเลิศ. วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย. ผศ. 2549 46. ฉัตรชัย นิมมล. อัครเดช สินธุภัค. คูมือการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมของเอเชีย www. มานะ อาภรณประเสริฐ เอกสารประกอบการสอนวิชา เครื่องจักรกลของไหล 37. คูมือการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมของเอเชีย www. พฤศจิกายน 2546 293 . Pump curve Bell & Gossett http://www. วารสารเทคนิค 227.bellgossett. การทําความเย็น พิมพครั้งที่ 3.energyefficiencyasia. ชนิดและการทํางานของเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การควบคุมเครื่องปรับอากาศ กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน. วารสาร เทคนิค บทความเทคนิคการประหยัดพลังงานในระบบอัดอากาศ ฉบับ 268 – 279 โดย อุทยั วงศเขือ่ นแกว 29. ระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง เทคโนโลยีเพื่อการ ประหยัดพลังงานในอาคาร ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิตติ์. การลดตนทุนการผลิตดานพลังงาน. 2537 48. วารสารเทคนิค. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน.org 31.tieathai.27. ศุภชัย ปญญาวีร. วารสารเทคนิค 233. กฤษณะ อาสนสวุ รรณ. 2538 50. มีนาคม 2547 33. 2545 53. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน. มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ส. สมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย http://www. แนวทางการประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมน้ําแข็ง ตอนที่ 2. คูมือผูรับผิดชอบดานพลังงาน (ผชพ) PREs สามัญ 40.กันยายน 2545 39. กันยายน 2546 35.energyefficiencyasia. วารสารเทคนิค. กิติพงษ เตมียะประดิษฐ. สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทยญี่ปุน).เอเชียเพรส กรุงเทพฯ.com 42. วิธีการลดการใชพลังงานภายในโรงงาน โรงพิมพบางจากการพิมพ กรุงเทพฯ.อนุตร จําลองกุล การออกแบบเครื่องสูบหอยโขง 38.eere.energyefficiencyasia. วารสาร ประสิทธิภาพพลังงาน บทความเทคนิคการประหยัดพลังงานในระบบอัดอากาศ ฉบับ 67 – 71 โดย อุทัย วงศเขื่อนแกว 28.วิบูลย บุญยธโรกุล ปมและระบบสูบน้ํา 36. สิงหาคม 2546 34. การปรับอากาศ พิมพครั้งที่ 6 สํานักพิมพดวงกมล. คูมือผูรับผิดชอบดานพลังงานของโรงงาน 45. คูมือผูรับผิดชอบดานพลังงานของโรงงาน 54. คุณวุฒิ ดํารงคพลาสิทธิ์. วารสารเทคนิค 226.ดร.gov 32. ไพบูลย หังสพฤกษ และเฮอิโซ ไซโต. การปรับภาวะอากาศ เอกสารประกอบการบรรยาย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. Improving Fan System Performance a sourcebook for industryhttp://www. คูมือการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมของเอเชีย ww.energy.org 43. ประพันธ ศิริพลับพลา.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful