คูมือการจัดการพลังงาน

สําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
The Energy Conservation Center, Japan

สนับสนุนการผลิตโดย
มูลนิธิเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรม

tei.คูมือการจัดการพลังงาน สําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พิมพครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม 2551 จํานวน 500 เลม จํานวนหนา 52 หนา ISBN: 978-974-7991-66-6 ดําเนินการผลิตโดย สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนดสตรีท ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท 0-2503-3333 โทรสาร 0-2504-4826-8 http://www.or.th .

ตัวอยางปญหาและแนวทางการแกไขจากประสบการณจริง 12 13 23 วิธกี ารจัดทํากิจกรรมกลุม ยอย (Small Group Activities. การอนุรกั ษพลังงานเกีย่ วของและสําคัญกับ SMEs อยางไร 3. ประโยชนของการอนุรกั ษพลังงาน 8 9 10 การจัดการพลังงานอยางสมบูรณ (Total Energy Management. กลยุทธเพือ่ ยกระดับการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 3. ความสัมพันธของกิจกรรมกลุม ยอยกับการอนุรกั ษพลังงาน 3. หนังสือเลมนีด้ อี ยางไร 2.สารบัญ หนา สารจากอธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม สารจากประธานสถาบันสิง่ แวดลอมไทย รายนามทีป่ รึกษาและคณะกรรมการ รายนามคณะผูจ ดั ทํา กิตติกรรมประกาศ คํานํา สารบัญ สวนที่ 1 สวนที่ 2 สวนที่ 3 บทนํา 8 1. การจัดการพลังงานแบบสมบูรณหมายถึงอะไร 2. TEM) 12 1. ความสําคัญของกิจกรรมกลุม ยอย 2. SGA) 27 1. ขัน้ ตอนการดําเนินกิจกรรมกลุม ยอย 27 27 30 37 บรรณานุกรม ภาคผนวก กรณีตวั อยาง “การประยุกตใชกจิ กรรมกลุม ยอยกับการจัด การพลังงานในประเทศญีป่ นุ ” -1- .

สารจากอธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม จากการทีป่ ระเทศไทยมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วในชวงที่ ผานมา สงผลใหเกิดปญหาความตองการพลังงานของประเทศสูงขึน้ โดยเฉพาะในภาค อุตสาหกรรม แตพลังงานมีอยูอ ยางจํากัดจึงอาจเกิดภาวะขาดแคลนในอนาคตอันใกลนี้ หากไมมกี ารจัดการทีเ่ หมาะสม ดังนัน้ ภาครัฐจึงไดดาํ เนินนโยบายดานพลังงาน เพือ่ นําไป สูก ารจัดหา การจําหนาย และการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ทีผ่ า นมา กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ในฐานะหนวยงานภาครัฐทีม่ บี ทบาท สําคัญในการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือ SMEs มาโดยตลอด และไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาการใชพลังงานโดยเฉพาะใน กลุม SMEs ทีย่ งั ขาดความรูแ ละการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดมกี ารผลักดัน ใหเกิดการดําเนินโครงการดานการอนุรกั ษพลังงานในกลุม อุตสาหกรรม SMEs ขึน้ หลาย โครงการ คูม อื “การจัดการพลังงานสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม” เปนอีกหนึง่ โครงการทีจ่ ดั ทําขึน้ โดยอาศัยหลักการ “การจัดการพลังงานอยางมีสว นรวม” เพือ่ เปน แนวทางชวยเพิม่ ประสิทธิภาพการใชพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุม SMEs ไดอยางดี ผมเชือ่ วาคูม อื เลมนี้ จะเปนแนวทางการปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการบริหารจัดการพลัง งานในองคกรของทานไดดว ยตนเอง ซึง่ จะเปนผลดีตอ การดําเนินธุรกิจของทานและมี สวนชวยในการลดตนทุนการผลิต รวมถึงเปนการเสริมสรางขีดความสามารถของผู ประกอบการทีจ่ ะแขงขันไดทงั้ ตลาดภายในประเทศและตางประเทศตอไป (นายปราโมทย วิทยาสุข) อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม -2- .

สารจากประธานสถาบันสิ่งแวดลอมไทย ภาคอุตสาหกรรมมีปริมาณการใชพลังงานสูงเปนอันดับสองของประเทศรอง จากภาคการขนสง จึงเปนภาระหนักทางดานการเงินและการลงทุนของประเทศทีจ่ ะตอง จัดหาพลังงานใหเพียงพอ และการใชพลังงานยังกอใหเกิดผลกระทบเชิงลบตอสิง่ แวดลอม เชน ปญหาโลกรอน อีกดวย ดังนัน้ ทําอยางไร จึงจะทําใหโรงงานอุตสาหกรรม มีการจัด การพลังงานและมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ สถาบันสิง่ แวดลอมไทย ในฐานะองคกรพัฒนาเอกชนดานสิง่ แวดลอม ไดเล็ง เห็นถึงความสําคัญและความทาทายในการผลักดันใหภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) หันมาใหความสําคัญตอการจัดการพลังงาน ภายในองคกรของตนมากขึน้ ซึง่ ผมหวังเปนอยางยิง่ วา คูม อื “การจัดการพลังงานสําหรับธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอม” เลมนีจ้ ะเปนมิตใิ หมทแี่ สดงใหเห็นวาการจัดการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ไมยงุ ยากอยางทีค่ ดิ ซึง่ ผูป ระกอบการโรงงาน เจาของธุรกิจสามารถนําแนวทางปฏิบตั ใิ น คูม อื เลมนีไ้ ปประยุกตใชไดดว ยตนเอง เพือ่ ใหเกิดการอนุรกั ษพลังงานในองคกรอยางมี ประสิทธิภาพ โดยการมีสว นรวมของพนักงานทุกระดับ (ศาสตราจารย ดร. สนิท อักษรแกว) ประธานสถาบันสิ่งแวดลอมไทย -3- .

นางปราณี ขจรบุญ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 9. นายประเสริฐ บุญรอด บริษทั คอมแพ็ค อินเตอรเนชัน่ แนล (1994) จํากัด 1. นายปราโมทย วิทยาสุข อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 2. นางสาวศราวณีย ศรีเนาวรัตน กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 8. Mr.ดร. ดร. นายสมชาย เดชเบญจชัย บริษทั สหโลหะการ จํากัด 14. Fumio OGAWA ศูนยอนุรกั ษพลังงานแหงประเทศญีป่ นุ 3. นายชัชวาล สมานสุข บริษทั เอ็นโอเค พรีซชิ นั่ คอมโพเนนท (ประเทศไทย) จํากัด 13.รายนามที่ปรึกษาและคณะกรรมการ ทีป่ รึกษา 1. นายสรยุทธ มีสาํ ราญ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 12. Mr.สนิท อักษรแกว ประธานสถาบันสิง่ แวดลอมไทย นางนฤมล สุทธวารี ผูอ าํ นวยการสํานักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และผูป ระกอบการ 2. นายณัฐนนท ทีสี กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 11. Takashi SATO ศูนยอนุรกั ษพลังงานแหงประเทศญีป่ นุ 4. นายไพฑูรย เติมสินวานิช จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 6. Kokichi TAKEDA ศูนยอนุรกั ษพลังงานแหงประเทศญีป่ นุ -4- . นายบูรณะศักดิ์ มาดหมาย กรมสงเสริมอุตสาหกรรม คณะกรรมการ 1. ผูเ ชีย่ วชาญ 10. นายศุภชัย ปญญาวีร บริษทั เอ็นเนอรยี่ คอนเซอรเวชัน่ เทคโนโลยี่ จํากัด 5. Mr. Kazuhiko YOSHIDA ศูนยอนุรกั ษพลังงานแหงประเทศญีป่ นุ 2.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ สถาบันสิง่ แวดลอมไทย 4. นายมาณพ ชิวธนาสุนทร ผูอ าํ นวยการสํานักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม 3. ศ. นายโกมล บัวเกตุ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน 7. Mr.

นางสาวภัทรันดา แสงมหะหมัด สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 5. บริษัท เอ็นโอเค พรีซิชั่น คอมโพเนนท(ประเทศไทย) จํากัด 2.รายนามคณะผูจัดทํา คณะทํางาน 1. นายนรินทร ศิริโมชดารา สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 6.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 2. นางสาวภัทรา ศรีสุทธิวรกุล สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 4. บริษัท นิเด็ค โคปาล (ประเทศไทย) จํากัด 4. นางสาวสรวงระวี จันทรหอม สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 3. บริษัท ดาสโก จํากัด 5. นางสาวชุติมา ตุนาราง สถาบันสิ่งแวดลอมไทย รายนามโรงงานอุตสาหกรรมรวมทดลองใชคูมือ 1. บริษัท พรีเซิรฟ ฟูด สเปเชียลตี้ จํากัด บรรณาธิการ นายทักษิณา ณ ตะกั่วทุง สถาบันสิ่งแวดลอมไทย กองบรรณาธิการ นางสาวมณีรัตน แดงสวัสดิ์ สถาบันสิ่งแวดลอมไทย -5- . ดร. บริษัท คอมแพ็ค อินเตอรเนชั่นแนล (1994) จํากัด 3.

METI) คณะผูจ ดั ทําคูม อื ฯ ขอขอบพระคุณคณะทีป่ รึกษา คณะกรรมการ และ ผูเ ชีย่ วชาญจากศูนยอนุรกั ษพลังงานแหงประเทศญีป่ นุ ไดแก Mr. Trade and Industry. Kazuhiko YOSHIDA Mr. Fumio OGAWA Mr. Kokichi TAKEDA ผูเ ชีย่ วชาญ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม และศูนยฝก อบรม AOTS (The Association for Overseas Technical Scholarship) ประเทศญีป่ นุ ทีไ่ ดใหความชวยเหลือ แนะนําและใหคาํ ปรึกษา รวมทัง้ ขอคิดเห็นทีเ่ ปนประโยชนตอ การจัดทําคูม อื เลมนี้ รวมทัง้ ขอขอบคุณ คณะผูเ ขียน อาจารยทปี่ รึกษาดานพลังงานทุกทาน นอกจากนี้ ในสวนของกรณีตวั อยางการจัดการ พลังงาน คณะผูจ ดั ทําคูม อื ฯ ขอขอบคุณ Energy Conservation Center ประเทศญีป่ นุ (ECCJ) ทีใ่ หความอนุเคราะหกรณีศกึ ษาจากประเทศญีป่ นุ และบริษทั เอ็นโอเค พรีซชิ นั่ คอมโพเนนท (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานอุตสาหกรรมดีเดนดานพลังงานของประเทศไทย ประจําป 2550 ทีใ่ หความอนุเคราะหกรณีตวั อยางการดําเนินกิจกรรมการอนุรกั ษพลังงาน ของบริษทั รวมถึงผูบ ริหารโรงงานและตัวแทนจากโรงงานทุกทานทีม่ สี ว นรวมในการจัด ทําและใหความอนุเคราะหขอ มูลทีเ่ ปนประโยชนเปนอยางสูง ทายสุดนี้ ขอขอบคุณมูลนิธเิ พือ่ สงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ทีไ่ ดใหการสนับสนุนสําหรับการจัดพิมพคมู อื เพือ่ การเผยแพรในครัง้ ที่ 1 นี้ -6- . Takashi SATO และ Mr.กิตติกรรมประกาศ คูม อื เลมนี้ จัดทําขึน้ โดยสํานักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและผูป ระกอบการ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม รวมกับ สถาบันสิง่ แวดลอมไทย เปนผูด าํ เนินการโดยไดรบั การ สนับสนุนจากรัฐบาลญีป่ นุ ภายใตโครงการความรวมมือระหวางประเทศ Green Partnership Plan (GPP) ผานทางกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและการลงทุน ประเทศ ญีป่ นุ (Ministry of Economy.

METI) ชุดคูม อื นีป้ ระกอบดวย (1) คูม อื “การจัดการพลังงานความรอนภายใน โรงงาน” (2) คูม อื “การจัดการพลังงานไฟฟา” และ (3) คูม อื “การจัดการพลังงานสําหรับ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม” โดยเนือ้ หาสาระของชุดคูม อื ดังกลาวประกอบดวยเนือ้ หา ทางดานเทคนิควิศวกรรมและการบริหารจัดการ ซึง่ จะชวยใหผอู า นสามารถนําความรูท ไี่ ด ไปปฏิบตั จิ ริงไดดยี งิ่ ขึน้ สําหรับคูม อื “การจัดการพลังงานสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม” เลม นี้ จัดทําขึน้ เพือ่ เปนแนวทางปฎิบตั ใิ นการจัดการพลังงานภายในโรงงานอุตสาหกรรมให เกิดประสิทธิภาพและประโยชนสงู สุด มุง เนนในสวนของการบริหารจัดการ โดยการสง เสริมใหโรงงาน ผูป ระกอบการ ตลอดจนพนักงานทุกคนเห็นความสําคัญของการอนุรกั ษ พลังงาน และการสรางทีมอนุรกั ษพลังงานขึน้ ภายในโรงงานของตนเอง นอกจากนีภ้ ายในคูม อื ยังไดนาํ เสนอกรณีตวั อยางการดําเนินกิจกรรมกลุม ยอย เพือ่ การอนุรกั ษพลังงานภายในโรงงาน และตัวอยางกรณีศกึ ษาของประเทศญีป่ นุ ทีน่ าํ เทคนิคและเครือ่ งมือสําหรับการจัดการพลังงานมาประยุกตใชในการจัดทํากิจกรรมกลุม ยอย เพือ่ ใหเกิดความเขาใจและงายตอการนําความรูท ไี่ ดไปปฏิบตั จิ ริงไดดยี งิ่ ขึน้ คณะผูจ ดั ทําหวังเปนอยางยิง่ วาคูม อื ดังกลาวนี้ คูม อื นีจ้ ะเปนแนวทางปฎิบตั ิ และเปนประโยชนตอ ผูอ า นและผูใ ชงาน สามารถนําความรูท ไี่ ดมาประยุกตใชกบั การ อนุรักษพลังงานภายในโรงงานของตนเองไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดผลในทางปฏิบตั ิ เพือ่ ใหเกิดประสิทธิภาพและประโยชนสงู สุดในการอนุรกั ษพลังงานในโรงงาน สํานักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและผูป ระกอบการ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม สถาบันสิ่งแวดลอมไทย -7- .คํานํา เพื่อสงเสริมใหเกิดการอนุรักษพลังงานในภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกลุม อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมอยางมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ สํานักพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรมและผูป ระกอบการ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม รวมกับ Energy Conservation Center ประเทศญีป่ นุ (ECCJ) และสถาบันสิง่ แวดลอมไทยจึงไดจดั ทําชุดคูม อื การจัดการ พลังงานจํานวน 3 เลม ขึน้ โดยไดรบั การสนับสนุนจากรัฐบาลญีป่ นุ ภายใตโครงการ ความรวมมือระหวางประเทศ Green Partnership Plan (GPP) ผานทางกระทรวง เศรษฐกิจ การคาและการลงทุน ประเทศญีป่ นุ (Ministry of Economy. Trade and Industry.

สวนที่ 1 บทนํา 1. หนังสือเลมนี้ดีอยางไร ความจําเปนในการจัดทําหนังสือ ปจจุบันแนวคิดเรื่อง “การอนุรักษพลังงานอยางมีสวนรวม” ไดเขามามี บทบาทมากขึ้นในการชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคอุตสาหกรรมได อยางคุม คา รวมถึงการใชเครือ่ งจักรอุปกรณไดอยางเต็มประสิทธิภาพ โดยมุง เนนทีผ่ ู ปฏิบตั งิ านและการมีสวนรวมของพนักงานในองคกรเปนหลัก เพราะวา “คน” ถือเปน จุดเริ่มตนที่สําคัญในการอนุรักษพลังงานและเปนทรัพยากรที่มีคาที่สุด จากเหตุผลดัง กลาว จึงไดจัดทําคูม อื “การจัดการพลังงานสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม” เลมนี้ขึ้นเพื่อตองการถายทอดองคความรูและแนวทางปฏิบัติดานการจัดการพลังงาน ใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนําไปประยุกตใชในการบริหารจัดการพลังงาน ภายในโรงงานของตนเองไดอยางเปนรูปธรรม รวมถึงชี้ใหเห็นถึงความสําคัญและ ประโยชนของการอนุรักษพลังงานโดยการมีสวนรวมของพนักงานทุกระดับ ทั้งนี้เนื่อง จากเรือ่ งการอนุรกั ษพลังงานไมไดจาํ กัดวาเปนหนาทีข่ องบุคคลใดบุคคลหนึง่ พนักงานในโรง งานอุตสาหกรรมทุกระดับตางมีสวนรวมในการอนุรักษพลังงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง พนักงานในระดับปฏิบัติการที่ตองทํางานใกลชิดกับการใชพลังงานในโรงงาน มีอะไรบางในหนังสือ หนังสือเลมนี้จะกลาวถึงความสําคัญและประโยชนของการอนุรักษพลังงาน ความหมายของการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ ขัน้ ตอนและวิธีการจัดการพลังงาน แบบสมบูรณโดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ตลอดจนหลักการและขัน้ ตอนของการ จัดทํากิจกรรมกลุม ยอยภายในองคกร โรงงานจะไดประโยชนอะไร สามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการบริหารจัดการพลังงานภายใน โรงงานของตนเอง กอใหเกิดแรงจูงใจและการสรางจิตสํานึกที่ดีใหแกพนักงานใหรู คุณคาและเกิดการอนุรักษพลังงาน สงผลใหเกิดการดูแลบํารุงรักษาเครือ่ งมือและอุปกรณ ตางๆ ใหอยูใ นสภาพสมบูรณอยูเ สมอและยืดอายุการใชงาน -8- .

663 พันตัน1 และมีแนวโนมวาจะยังคงเพิม่ ขึน้ ตอไปในอัตราสูง ประกอบกับแหลงพลังงานภายใน ประเทศมีจาํ กัด จึงจําตองอาศัยการนําเขาเปนจํานวนมากทําใหสดั สวนการพึง่ พาจากตาง ประเทศสูงกวารอยละ 60 เมือ่ เทียบกับการใชพลังงานทัว่ ทัง้ ประเทศคิดเปนเงินตราตาง ประเทศทีส่ ญ ู เสียไปกวาปละ 155.th ที่มา : เรื่องเดียวกัน.4 โดยใชพลังงานเชิง พาณิชย ประกอบดวยน้าํ มันสําเร็จรูป กาซธรรมชาติ ถานหิน และไฟฟา เพิม่ ขึน้ รอยละ 1.3 และใชพลังงานใหมและหมุนเวียน ประกอบดวย ฟน ถาน แกลบ และกากออย เพิม่ ขึน้ รอยละ 1.go.go. 2548 รอยละ 1.6 โดยคิดเปนปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด188.5 ของวิสาหกิจทัง้ หมด โดยมีสดั สวนอยูใ นภาคการผลิตสูงสุดคือ รอยละ 30.6 1 2 ที่มา : รายงานพลังงานของประเทศไทย ป 2549.ศ.dede.dede.th -9- . http://www.2. http://www.000 ลานบาท2 พลังงานจึงนับวาเปนปจจัยหนึง่ ทีส่ าํ คัญ ของตนทุนการผลิต หากเราสามารถลดการใชพลังงานลงไดกจ็ ะสามารถลดตนทุนการ ผลิต และสามารถลดปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ซึง่ เปนสาเหตุหนึง่ ของการเกิดการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศในปจจุบนั ลงไดดว ย ความเชื่อมโยงของ SMEs กับการอนุรักษพลังงาน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and medium enterprises หรือ SMEs) นับวาเปนกลุม ธุรกิจทีส่ าํ คัญของไทยอีกกลุม หนึง่ ในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของ ประเทศใหเกิดการพัฒนาตอไปในอนาคต โดยจากรายงานสถานการณวสิ าหกิจขนาด กลางและขนาดยอมป 2548 และแนวโนมป 2549 พบวาประเทศไทยมี SMEs ถึงรอยละ 99. การอนุรักษพลังงานเกี่ยวของและสําคัญกับ SMEs อยางไร การอนุรักษพลังงานคืออะไร คือ การผลิตและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ดวยการปรับ ปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ ลดการใชพลังงานที่ฟุมเฟอย ใชพลังงานเทาที่จําเปน ซึ่งการอนุรักษพลังงานที่มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนนั้นตองไดรับความรวมมือ และการมีสว นรวมของพนักงานในองคกรเปนสิ่งสําคัญ ทําไมถึงตองอนุรักษพลังงาน จากการทีป่ ระเทศไทยมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว ทําให ความตองการพลังงานเพิม่ สูงขึน้ โดยในป 2549 ประเทศไทยมีการใชพลังงานเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ งเปนปที่ 8 และเพิม่ ขึน้ จากป พ.

2546 -10- .ศ. ประโยชนของการอนุรักษพลังงาน การอนุรักษพลังงานทําใหงายไดอยางไร “ทําไมตองทํา...(684.. “แนวทางใหม ในการบริหารจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม” พิมพ ครั้งที่ 2 พ.เปนการเพิม่ ภาระงานหรือไม.งานประจําทีต่ อ งรับผิดชอบมี มากอยูแ ลว” นีค่ อื คําถามหนึง่ ทีจ่ ะพบบอยในกลุม พนักงาน เมือ่ มีการจัดกิจกรรม อนุรกั ษพลังงาน แตความจริงแลวเราสามารถประยุกตกจิ กรรมการอนุรกั ษของพนักงาน เขากับงานประจําหรือกิจกรรมตางๆ ทีโ่ รงงานดําเนินการอยูแ ลวได เชน กิจกรรม 5ส การควบคุมคุณภาพ (QCC : Quality control circle) เปนตน โดยไมเปนการเพิม่ ภาระ หนาทีใ่ หกบั พนักงาน ทําแลวไดประโยชนอยางไร ผลประโยชนในระดับองคกร คือ การประหยัดพลังงานและชวยลดตน ทุนขององคกร นอกจากนี้ผลลัพธสําคัญหนึ่งที่ไดจากการดําเนินงาน คือ “ความรูสึก รวมของพนักงาน” ในการจัดการปญหาการใชพลังงานเกินความจําเปนขององคกร กอใหเกิดความสมานสามัคคีในกลุมพนักงานจากการทํากิจกรรมรวมกัน เกิดภาพ 3 ทีม่ า : สํานักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและผูป ระกอบการ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.815 ราย) และจากการทีธ่ รุ กิจดังกลาวสวนใหญไมเปนโรงงานควบคุมหรืออาคาร ควบคุมตามนิยามทีก่ าํ หนดไวในกฎหมายพลังงาน ดังนัน้ จึงไมมกี ฎหมายบังคับในเรือ่ ง การดําเนินการดานการประหยัดพลังงานทีเ่ ปนรูปธรรมอยางชัดเจน3 ปญหาหลักในการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานที่พบในกลุม SMEs คือ ตนทุนการใชพลังงานที่สูงแตอัตราผลผลิตต่ํา พนักงานสวนใหญยังมีความ เขาใจวาเรื่องพลังงานเปนเรื่องไกลตัว และภาระคาใชจายดานพลังงานเปนภาระของ โรงงานไมเกี่ยวกับตนเอง รวมถึงการขาดความรูที่ถูกตองในการจัดการพลังงาน ดัง นั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองใหความสําคัญกับการสรางศักยภาพในการบริหาร จัดการพลังงานใน SMEs อยางถูกตองและเปนระบบ 3..

พจนที่ดีของบริษัทตอลูกคา บุคคลภายนอกและชุมชนใกลเคียงในฐานะที่องคกรใสใจ และใหความสําคัญกับการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ผลประโยชนระดับประเทศ คือ การลดตนทุนการผลิตและสัดสวนการ พึ่งพาพลังงานจากตางประเทศ ชวยรักษาดุลการคาทางเศรษฐกิจของประเทศใหดีขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถดานการแขงขันและรองรับกับระบบสากล ทั้งนี้การเพิม่ ขีด ความสามารถในการจัดทําระบบการจัดการพลังงาน จะสอดคลองกับระบบ ISO ดาน พลังงานทีจ่ ะมีขนึ้ ในอนาคต ทําใหสามารถแขงขันไดในตลาดสากล ผลประโยชนระดับโลก การผลิตและใชพลังงานเปนกิจกรรมสําคัญที่สง ผลตอสภาวะโลกรอน -11- .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful