สารจากอธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม

ประเทศไทยมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วในชวงทีผ่ า นมา สงผลใหเกิดปญหา
ความตองการพลังงานของประเทศสูงขึน้ โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม แตพลังงานมีอยูอ ยางจํากัดจึง
อาจเกิดภาวะขาดแคลนในอนาคตอันใกลนี้
ดังนัน้ ภาครัฐจึงมีโครงการสงเสริมการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพในโรงงานอุตสาหกรรมหลายโครงการ โครงการจัดทําคูม อื การจัดการพลังงานความรอนใน
โรงงาน เปนอีกหนึง่ โครงการ ทีเ่ ปนโครงการรวมมือระหวางประเทศไทยและญีป่ นุ มีวตั ถุประสงคเพือ่ ให
ผูป ฏิบตั งิ านในโรงงานอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะกลุม อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม(SMEs)
สามารถศึกษาความรูจ ากคูม อื ดังกลาว แลวนําไปปฏิบตั ใิ นโรงงาน รวมทัง้ ตรวจวัดผลการดําเนินกิจกรรม
อนุรกั ษพลังงานที่จดั ทําขึน้ ไดดว ยตนเอง ซึง่ การจัดการพลังงานมีสว นชวยในการลดตนทุนการผลิตลง
และยอมจะเปนสวนหนึง่ ทีส่ ามารถเสริมสรางขีดความสามารถของผูป ระกอบการทีจ่ ะแขงขันไดทงั้ ตลาด
ภายในประเทศและตางประเทศตอไป

(นายปราโมทย วิทยาสุข)
อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

I

สารจากประธานสถาบันสิ่งแวดลอมไทย อุตสาหกรรมเปนภาคการผลิตที่มีความสําคัญและมีการใชพลังงานในปริมาณที่คอนขางสูง ซึ่งถือ เปนภาระหนักทางดานการเงินและการลงทุนของประเทศทีจ่ ะตองจัดหาพลังงานใหเพียงพอ และขณะเดียว กัน การใชพลังงานยังกอใหเกิดผลกระทบเชิงลบตอสิง่ แวดลอมอีกดวย อาทิ ปญหาฝนกรด ซึ่งเปนปญหา หลักทีเ่ กิดจากการใชพลังงานในรูปความรอน ดังนั้นการที่จะใหโรงงานอุตสาหกรรมมีการอนุรักษ พลังงานและมีการใชพลังงานความรอนอยางมีประสิทธิภาพนับเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง คูมือเลมนี้มีหลักการ เนื้อหาและแนวปฏิบัติที่จะชวยใหโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกลุม อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม(SMEs) สามารถนําไปประยุกตใชในการจัดการและอนุรักษ พลังงานความรอน ตลอดจนการใชงานอุปกรณที่เกี่ยวของใหเกิดผลไดอยางมีประสิทธิภาพ ผมหวังเปนอยางยิง่ วา คูม อื การจัดการพลังงานความรอนภายในโรงงานเลมนีจ้ ะเปนแนวทางทีจ่ ะ ชวยใหผปู ระกอบการโรงงานและเจาของธุรกิจสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดการอนุรกั ษพลังงานอยางมี ประสิทธิภาพอยางยัง่ ยืนตอไป (ศาสตราจารย ดร. สนิท อักษรแกว) ประธานสถาบันสิ่งแวดลอมไทย II .

3.รายนามคณะผูจัดทํา ที่ปรึกษา 1. 9. ศ. 7. 8. 4. 2. 12.สนิท อักษรแกว นางนฤมล สุทธวารี นายมาณพ ชิวธนาสุนทร ประธานสถาบันสิ่งแวดลอมไทย ผูอ านวยการสํ ํ านักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและผูประกอบการ ผูเ ชีย่ วชาญดานบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม กรมสงเสริมอุตสาหกรรม คณะกํากับการทํางาน 1. 6. 5. 7. 2. 3. 5. 4. 3. 9. 11. นายศุภชัย ปญญาวีร นายดํารงค บัวยอม นายธิปพล ชางแยม นายกฤษณะ อาสนสุวรรณ วาที่รอยตรีนาวิน อินอาน นายอุดม จันทา นาย ภานุรุจ ไกรสัย นายชอบ ลายทอง นายทวีวัฒน สุภารส นางวรีรัตน ลายทอง นางจตุพร สถากุลเจริญ นางสาวสิริวรินทร เพชรรัตน บริษทั เอ็นเนอรยี่ คอนเซอรเวชั่น เทคโนโลยี่ จํากัด บริษทั เอ็นเนอรยี่ คอนเซอรเวชั่น เทคโนโลยี่ จํากัด บริษทั เอ็นเนอรยี่ คอนเซอรเวชั่น เทคโนโลยี่ จํากัด บริษทั เอ็นเนอรยี่ คอนเซอรเวชั่น เทคโนโลยี่ จํากัด บริษทั เอ็นเนอรยี่ คอนเซอรเวชั่น เทคโนโลยี่ จํากัด บริษทั เอ็นเนอรยี่ คอนเซอรเวชั่น เทคโนโลยี่ จํากัด บริษทั เอ็นเนอรยี่ คอนเซอรเวชั่น เทคโนโลยี่ จํากัด โรงเรียนนายเรืออากาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ นางสาวศราวณีย ศรีเนาวรัตน นายบูรณะศักดิ์ มาดหมาย นายนนทณัฐ ทีสี นายมนัสวีร ฮะกีมี นายภิญโญ ตัณฑุมาศ นายจิรศักดิ์ บุญรอด นายบัณฑิต อัมพรศรีสุภาพ นายพงษพิทักษ กฤษณโลม สถาบันสิ่งแวดลอมไทย กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ศูนยอนุรักษพลังงานแหงประเทศไทย การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย คณะทํางาน 1. 8.ดร. 10. 6. 2.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ นางสาวภัทรันดา แสงมหะหมัด นางสาวสรวงระวี จันทรหอม นางสาวภัทรา ศรีสุทธิวรกุล นางสาวสินีนุช จงจรูญเกียรติ III . ดร.

METI) คณะผูจัดทําคูมือฯ ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญจากศูนยอนุรักษพลังงานแหงประเทศญี่ปุน ไดแก Mr. Takashi SATO ผูเชี่ยวชาญกรม สงเสริมอุตสาหกรรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ศูนยอนุรักษพลังงานแหง ประเทศไทย และศูนยฝกอบรม AOTS (The Association for Overseas Technical Scholarship) ประเทศญี่ปุน ที่ไดใหความชวยเหลือ แนะนําและใหคําปรึกษา รวมทั้งขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอ การจัดทําคูมือเลมนี้ รวมทั้งขอขอบคุณ คณะผูเขียน อาจารย ที่ปรึกษาดานพลังงานทุกทาน นอกจากนี้ ในสวนของกรณีตัวอยางการจัดการพลังงานในแตละอุปกรณ คณะผูจัดทําคูมือฯ ขอขอบคุณผูบริหาร โรงงาน และตัวแทนจากโรงงานทุกทานที่มีสวนรวมในการจัดทําและใหความอนุเคราะหขอมูลที่เปน ประโยชนเปนอยางสูง ทายสุดนี้ ขอขอบคุณมูลนิธิเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ไดใหการ สนับสนุนสําหรับการจัดพิมพคูมือ รวมทั้งจัดบันทึกลงแผน CD เพื่อการเผยแพรในครั้งที่ 1 นี้ IV . Fumio OGAWA และ Mr.กิตติกรรมประกาศ คูมือเลมนี้ จัดทําขึ้นภายใตโครงการ Thermal Energy Efficientcy Improvement Handbook หรือการจัดทําคูม ือการจัดการพลังงานความรอนภายในโรงงาน โดยสํานักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ ผูป ระกอบการ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม รวมกับ ฝายพลังงาน อุตสาหกรรม และสิ่งแวดลอม สถาบัน สิ่งแวดลอมไทย เปนผูดําเนินการโดยไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุนภายใตโครงการความรวมมือ ระหวางประเทศ Green Partnership Plan (GPP) ผานทางกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและการลงทุน ประเทศญี่ปุน (Ministry of Economics Trade and Investment. Kazuhiko YOSHIDA Mr.

คํานํา สํานักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและผูป ระกอบการ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม รวมกับ The Energy Conservation Center. Japan (ECCJ) และสถาบันสิง่ แวดลอมไทย ไดจดั ดําเนินโครงการจัดทําคูม อื การจัดการพลังงานความรอนภายในโรงงาน โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ใหผปู ฏิบตั งิ านในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุม อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม(SMEs) และผูใ ชงานทัว่ ไป สามารถนําความรูไป ประยุกตใชงานในการจัดการและอนุรกั ษพลังงานความรอน ตลอดจนการใชงานอุปกรณทเี่ กีย่ วของ เชน หมอไอนํา้ กับดักไอนํา้ ฉนวนกันความรอน เปนตน ไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ คูม อื “การจัดการพลังงานความรอนภายในโรงงาน” รวบรวมและเรียบเรียงจากผูเ ชีย่ วชาญ ดานพลังงานจากทุกภาคสวนของประเทศไทยและประเทศญีป่ นุ โดยเนนใหคมู อื มีเนือ้ หาทีง่ า ยตอความเขาใจ และสะดวกตอการนําไปประยุกตใชงานในการจัดการและอนุรกั ษพลังงานความรอนภายในโรงงาน รวมทัง้ กรณีตวั อยางการจัดการพลังงานในแตละอุปกรณ ไดเรียบเรียงจากประสบการณและการปฏิบตั งิ านจริง และ เขียนขึน้ โดยพนักงานของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม ในประเทศไทย จํานวน 17 กิจการ ดวยกัน นอกจากนี้ คูม อื ยังไดรวบรวมการศึกษาและเรียนรูป ระสบการณจริงจากโรงงานอุตสาหกรรมทีม่ กี าร จัดการและอนุรกั ษพลังงานดีเดนในประเทศญีป่ นุ เพือ่ ใหเกิดประโยชนแกประเทศไทยใหมากทีส่ ดุ คณะผูจ ดั ทําหวังเปนอยางยิง่ วาคูม อื ดังกลาวจะเปนประโยชนตอ ผูใ ชงาน และผูท สี่ นใจมีความรู ความเขาใจทีถ่ กู ตองในเรือ่ งการจัดการพลังงานความรอน และสามารถนํามาตอยอดและปฏิบตั ใิ ชภายใน โรงงานไดดว ยตนเอง กรมสงเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันสิ่งแวดลอมไทย V .

1 การใชงานเตาอุตสาหกรรม 2.2 แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพเตาอุตสาหกรรม แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม แนวทางการลดการสูญเสียความรอนทางปลองไอเสีย แนวทางการลดการสูญเสียความรอนผานพื้นผิว แนวทางการลดการสูญเสียความรอนจากชองเปดหรือรูรั่วของเตา แนวทางการลดการสูญเสียความรอนจากนํ้าระบายความรอน 2.2 แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและใชไอนํ้า แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม แนวทางการลดการสูญเสียความรอนทางปลองไอเสีย แนวทางการลดการสูญเสียความรอนจากนํ้าระบาย แนวทางการนําคอนเดนเสทกลับมาใช แนวทางการลดการสูญเสียความรอนผานพื้นผิว แนวทางการจัดการใชไอนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ 1.4 กรณีตัวอยาง เตาอุตสาหกรรม 2.3 การตรวจ วินิจฉัย และบํารุงรักษาเตาอุตสาหกรรมเพื่อการอนุรักษพลังงาน 2.4 กรณีตัวอยาง VI 10 11 12 12 20 27 33 54 70 80 84 102 102 105 105 109 116 126 133 136 139 .1 การใชไอนํ้าในโรงงานอุตสาหกรรม 1.3 แนวทางการตรวจ วินิจฉัยและบํารุงรักษาหมอไอนํ้า 1.สารบัญ หนา สารจากอธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม สารจากประธานสถาบันสิ่งแวดลอมไทย รายนามคณะผูจัดทํา กิตติกรรมประกาศ คํานํา สารบัญ สารบัญรูป สารบัญตาราง I II III IV V VI VIII XI สวนที่ 1 บทนํา บทที่ 1 บทที่ 2 หนังสือเลมนี้ดีอยางไร การอนุรักษพลังงานความรอนทําไดอยางไร 1 5 สวนที่ 2 อุปกรณดานพลังงานความรอน บทที่ 1 บทที่ 2 หมอไอนํ้า และระบบสงจายไอนํ้า 1.

4 การปรับปรุงประสิทธิภาพหอผึ่งเย็น 162 162 167 170 170 181 186 186 187 188 188 หนังสืออางอิง 189 บทที่ 2 บทที่ 3 VII 141 140 141 141 145 151 155 156 157 .2 กรณีตัวอยาง การบริหารจัดการพลังงานความรอน 3.2 การนํานํ้ารอนจากระบบอัดอากาศมาใชงาน 3.3 การเลือกใชอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนใหเหมาะสมกับงาน 3.5 กรณีตัวอยาง สวนที่ 3 การจัดการพลังงานความรอน บทที่ 1 เทคโนโลยีการจัดการพลังงานความรอน 1.2 แนวทางการนําความรอนเหลือทิ้งกลับมาใชใหม แนวทางการนําความรอนเหลือทิ้งจากกาซไอเสียกลับมาใชใหม แนวทางการนําความรอนเหลือทิง้ จากนําร ้ อนหรือของเหลวรอนกลับมาใชใหม แนวทางการนําความรอนเหลือทิ้งจากอากาศรอนกลับมาใชใหม 3.1 ความรอนเหลือทิ้ง(waste heat)ในโรงงานอุตสาหกรรม 3.2 กรณีตัวอยาง การผลิตพลังงานความรอน 2.1 การกักเก็บพลังงานความรอน 3.1 เทคโนโลยีการผลิตพลังงานความรอน 2.1 แหลงกําเนิดของพลังงานความรอน 1.หนา บทที่ 3 การนําความรอนเหลือทิ้งกลับมาใชใหม 3.4 แนวทางการตรวจวินิจฉัยและบํารุงรักษาเพื่อการอนุรักษพลังงาน 3.3 การใชประโยชนนํ้าเย็นเหลือทิ้งจากการทํานํ้าแข็ง 3.

2-3 รูปที่ 1.2-2 รูปที่ 1.4-3 รูปที่ 1.4-6 VIII .3-3 รูปที่ 1.4-4 รูปที่ 1.2-7 รูปที่ 1.1-7 รูปที่ 1.4-2 รูปที่ 1.1-3 รูปที่ 1.2-1 รูปที่ 1.3-5 รูปที่ 1.4-5 รูปที่ 1.3-2 รูปที่ 1.3-4 รูปที่ 1.3-1 รูปที่ 1.2-4 รูปที่ 1.1-2 รูปที่ 1.1-4 รูปที่ 1.1-5 รูปที่ 1.2-5 รูปที่ 1.2-6 รูปที่ 1.2-1 รูปที่ 1.4-1 รูปที่ 1.สารบัญรูป หนา สวนที่ 1 รูปที่ 2-1 รูปที่ 2-2 รูปที่ 2-3 รูปที่ 2-4 ขั้นตอนการจัดการพลังงานเชิงระบบ ขั้นตอนการดําเนินงานดานการจัดการพลังงาน ภาพรวมแผนผังพื้นฐานการใชพลังงาน การตรวจสอบพลังงาน 5 6 7 8 ระบบผลิตและใชไอนํ้า โครงสรางหมอไอนํ้าแบบทอนํ้า โครงสรางหมอไอนํ้าแบบทอไฟ การสูญเสียพลังงานของหมอไอนํ้า การเผาไหม ปริมาณอากาศและการสูญเสียพลังงาน หัวเผาเชื้อเพลิงกาซ หัวเผาเชื้อเพลิงเหลว การเผาไหมเชื้อเพลิงแข็ง การควบคุมหัวเผา การควบคุมอัตราสวนอากาศและเชื้อเพลิง การสูญเสียความรอนทางปลองไอเสีย ปริมาณออกซิเจนสวนเกินที่เหมาะสมกับการเผาไหมเชื้อเพลิง เขมาที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวแลกเปลี่ยนความรอนดานสัมผัสไฟ ตะกรันที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวแลกเปลี่ยนความรอนดานสัมผัสนํ้า รอยละการสูญเสียความรอนออกทางปลองไอเสีย สําหรับนํ้ามันเตาซี รอยละการสูญเสียความรอนออกทางปลองไอเสีย สําหรับถานหินบิทูมินัส รอยละการสูญเสียความรอนออกทางปลองไอเสีย สําหรับกาซธรรมชาติ วงจรการระบายนํ้าของหมอไอนํ้า ระบบการระบายนํ้าทิ้งจากหมอไอนํ้า รอยละของนํ้าที่สูญเสียจากการระบายนํ้าทิ้ง รอยละความรอนทีส่ ญ ู เสียจากการระบายนําทิ ้ ง้ ทีอ่ ณ ุ หภูมนิ าป ํ้ อน 30 oC รอยละความรอนทีส่ ญ ู เสียจากการระบายนําทิ ้ ง้ ทีอ่ ณ ุ หภูมนิ าป ํ้ อน 70 oC ขอควรระวังในการนําคอนเดนเสทกลับดวยเครื่องสูบที่อุณหภูมิสูง อุณหภูมินํ้าหลังผสมที่อุณหภูมินํ้าผสม 25 oC อุณหภูมินํ้าหลังผสมที่อุณหภูมินํ้าผสม 30 oC อุณหภูมินํ้าหลังผสมที่อุณหภูมินํ้าผสม 35 oC อุณหภูมินํ้าหลังผสมที่ อุณหภูมินํ้าผสม 40 oC อุปกรณในการนําไอนํ้าแฟลชกลับมาใชงาน 11 12 12 12 13 14 15 16 17 17 18 20 21 21 22 23 24 25 27 28 31 31 32 44 46 46 47 47 49 สวนที่ 2 รูปที่ 1-1 รูปที่ 1-2 รูปที่ 1-3 รูปที่ 1-4 รูปที่ 1.1-6 รูปที่ 1.

6-1 รูปที่ 1.2-4 (ข) รูปที่ 2.2-7 รูปที่ 2.5-12 รูปที่ 1.2-2 รูปที่ 2.2-4 (ง) รูปที่ 2.5-7 รูปที่ 1.8 รูปที่ 1.5-10 รูปที่ 1.5-3 รูปที่ 1.2-4 (ค) รูปที่ 2.5-5 รูปที่ 1.5-9 รูปที่ 1.2-6 รูปที่ 2.5-1 รูปที่ 1.2-5 รูปที่ 2.1-2 รูปที่ 2.1-1 รูปที่ 2.5-11 รูปที่ 1.3-3 เทคนิคในการนําไอนํ้าแฟลชกลับมาใชงานในรูปนํ้ารอน การเกิดไอนํ้าแฟลช รอยละของการเกิดไอนํ้าแฟลช ตําแหนงติดตั้งฉนวนความรอน การปองกันการสูญเสียความรอน การสูญเสียความรอนของทอไมไดหุมฉนวน การสูญเสียความรอนของทอหุมฉนวน การสูญเสียความรอนของพื้นผิวทอที่ไมไดหุมฉนวน (kW/m) การสูญเสียความรอนของพื้นผิวผนังที่ไมไดหุมฉนวน (kW/m) การสูญเสียความรอนของพื้นผิวทอหลังหุมฉนวนใยแกว (W/m) การสูญเสียความรอนของพืน้ ผิวทอหลังหุม ฉนวนแคลเซียมซิลเิ กต (W/m) การสูญเสียความรอนของทอหลังหุมฉนวนใยหิน (W/m) การสูญเสียความรอนของพื้นผิวผนังหลังหุมฉนวนใยแกว (W/m) การสูญเสียความรอนของพื้นผิวผนังหลังหุมฉนวนใยหิน (W/m) การสูญเสียความรอนของพืน้ ผิวผนังหลังหุม ฉนวนแคลเซียมซิลเิ กต (W/m) ระบบผลิตและใชไอนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ แนวทางพิจารณาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพหมอไอนํ้า อัตราการรั่วไหลของไอนํ้าที่ความดันและรูรั่วขนาดตางๆ (kg/h) ความสัมพันธระวางอุณหภูมิกับความดันของไอนํ้า ความสัมพันธระหวางความดันกับคาความรอนแฝงของไอนํ้า เตาอุตสาหกรรม สมดุลพลังงานของเตาอบเหล็ก การเผาไหม หัวเผาประสิทธิภาพสูง ระบบควบคุมเตาอุตสาหกรรม การสูญเสียความรอนทางปลองไอเสียของเตาอุตสาหกรรม การควบคุมความดันภายในเตา อุณหภูมิที่แกนกลางของชิ้นงานไมไดมาตรฐาน ผลของขนาดหองเผาไหมที่ไมเหมาะสม ผลของความยาวเตาที่ไมเหมาะสม ผลของรูปทรงผนังเตาที่ไมเหมาะสม ผลของตําแหนงหัวเผาที่ไมเหมาะสม รอยละการสูญเสียความรอนออกทางปลองไอเสีย สําหรับนํามั ้ นเตาซี รอยละการสูญเสียความรอนออกทางปลองไอเสีย สําหรับถานบิทมู นิ สั รอยละการสูญเสียความรอนออกทางปลองไอเสีย สําหรับกาซธรรมชาติ การถายเทความรอน การปองกันการถายเทความรอน ผนังที่ไมไดหุมฉนวนความรอน IX 49 50 53 54 54 57 57 60 61 62 63 64 64 65 65 70 71 76 77 78 103 104 105 106 107 109 110 110 110 111 111 111 113 114 115 116 116 118 .4-9 รูปที่ 1.6-3 รูปที่ 1.5-8 รูปที่ 1.6-5 รูปที่ 2-1 รูปที่ 2-2 รูปที่ 2.หนา รูปที่ 1.2-4 (ก) รูปที่ 2.6-4 รูปที่ 1.4-7 รูปที่ 1.5-6 รูปที่ 1.4.1-3 รูปที่ 2.5-2 รูปที่ 1.3-2 รูปที่ 2.2-3 รูปที่ 2.5-4 รูปที่ 1.6-2 รูปที่ 1.2-1 รูปที่ 2.3-1 รูปที่ 2.

4-1 รูปที่ 2.4-2 รูปที่ 2.2-3 รูปที่ 3.3-5 รูปที่ 2.4-4 รูปที่ 2.3-4 รูปที่ 2.หนา รูปที่ 2.2-2 รูปที่ 3.5-1 รูปที่ 2.4-5 รูปที่ 2.3-6 รูปที่ 2.2-5 ผนังที่หุมฉนวนความรอน สูญเสียความรอนของพื้นผิวที่ไมไดหุมฉนวน (kW/m) การสูญเสียความรอนหลังหุม ฉนวนใยแกวตามความหนาทีเ่ หมาะสม (kW/m) การสูญเสียความรอนหลังหุม ฉนวนใยหินตามความหนาทีเ่ หมาะสม (kW/m) การสูญเสียความรอนหลังหุม ฉนวนแคลเซียมซิลเิ กตตามความหนาทีเ่ หมาะสม การสูญเสียความรอนหลังหุม ฉนวนเซรามิคไฟเบอรตามความหนาทีเ่ หมาะสม ผลของความดันที่เกิดขึ้นภายในเตาอบชุบโลหะ ความสัมพันธระหวางความดันในเตาและอัตราอากาศหรือกาซทีร่ วั่ ผานชองเปด การควบคุมความดันภายในเตา อัตราการสูญเสียความรอนผานชองเปดตอตารางเมตร (MJ/h/m2) อัตราการสูญเสียความรอนผานชองเปด (kJ/m3) การระบายความรอนเตาอุตสาหกรรม อัตราการสูญเสียความรอนจากนํ้าระบายความรอนเตา (MJ/h) ที่อัตราการไหลของนํ้า 1 m3/h การนําความรอนเหลือทิ้งไปใชโดยตรง การนําความรอนเหลือทิ้งไปใชโดยออม แนวทางการนําความรอนเหลือทิ้งจากกาซไอเสียกลับมาใชใหม แนวทางการนําความรอนเหลือทิง้ จากนําร ้ อนหรือของเหลวรอนกลับมาใชใหม ประเภทของอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน การนํากาซรอนที่ปลอยทิ้งจากเตาเผามาใชอบสุขภัณฑ อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนที่นิยมใชกับอากาศรอน 119 121 122 123 124 125 126 127 128 131 132 133 135 การผลิตพลังงานไฟฟาจากถานหิน การผลิตกาชชีวภาพจากฟารมหมู วัฎจักรทําความเย็นแบบดูดกลืน โรงไฟฟาแกสเทอรไบนขนาด 30 กิโลวัตต แทงความรอนรังสีอินฟราเรดที่ใชขดลวดความรอนไฟฟา แทงความรอนรังสีอินฟราเรดแบบควอซ หรือแบบเซรามิค ลักษณะการทํางานของปมความรอนในการผลิตนํ้ารอน การประยุกตใชปมความรอนในระบบปรับอากาศขนาดเล็ก การทํางานของทอความรอน เครื่องทําความเย็นแบบหัวฉีดไอนํ้า เครื่องทํานํ้ารอนพลังงานแสงอาทิตยแบบแผนราบ แผงรับแสงอาทิตยแบบพาราโบลิค วัฎจักรในการกักเก็บพลังงานในรูปของนํ้าแข็ง การทํางานของระบบกักเก็บนํ้าแข็งในชวงใชงาน การใชงานระบบกักเก็บนํ้าแข็งรวมกับระบบทําความเย็น 164 165 170 172 174 175 176 177 178 179 179 180 185 185 185 142 142 144 147 148 152 153 สวนที่ 3 รูปที่ 1-1 รูปที่ 1-2 รูปที่ 2-1 รูปที่ 2-2 รูปที่ 2-3 รูปที่ 2-4 รูปที่ 2-5 รูปที่ 2-6 รูปที่ 2-7 รูปที่ 2-8 รูปที่ 2-9 รูปที่ 2–10 รูปที่ 3-1 รูปที่ 3-2 รูปที่ 3-3 X .3-8 รูปที่ 2.2-1 รูปที่ 3.1-2 รูปที่ 3.1-1 รูปที่ 3.2-4 รูปที่ 3.3-9 รูปที่ 2.3-7 รูปที่ 2.4-3 รูปที่ 2.5-2 รูปที่ 3.

3-2 ตารางที่ 1.2-4 ตารางที่ 1.5-4 ตารางที่ 1.สารบัญตาราง หนา สวนที่ 2 ตารางที่ 1.oC) ขนาดของถังไอแฟลชที่เหมาะสม รอยละของการเกิดไอนํ้าแฟลช ประเภทและหลักการเลือกวัสดุฉนวน ความหนาของฉนวนความรอนที่เหมาะสมทางเศรษฐศาสตรสําหรับหุมทอ การสูญเสียความรอนของพื้นผิวทอที่ไมไดหุมฉนวน (kW/m) การสูญเสียความรอนของพื้นผิวผนังที่ไมไดหุมฉนวน (kW/m) การสูญเสียความรอนของพื้นผิวทอหลังหุมฉนวนใยแกว (W/m) การสูญเสียความรอนของพื้นผิวทอหลังหุมฉนวนแคลเซียมซิลิเกต (W/m) การสูญเสียความรอนของทอหลังหุมฉนวนใยหิน (W/m) การสูญเสียความรอนของพืน้ ผิวผนังหลังหุม ฉนวนใยแกวตามความหนาฉนวนที่ เหมาะสม (W/m) ตารางที่ 1.4-8 ตารางที่ 1.4-6 ตารางที่ 1.5-1 ตารางที่ 1.4-7 ตารางที่ 1.5-3 ตารางที่ 1.4-4 ตารางที่ 1.4-3 ตารางที่ 1.5-9 การสูญเสียความรอนของพื้นผิวผนังหลังหุมฉนวนใยหิน ตามความหนาที่ เหมาะสม (W/m) ตารางที่ 1.5-6 ตารางที่ 1.4-2 ตารางที่ 1.5-2 ตารางที่ 1.2-3 ตารางที่ 1.5-7 ตารางที่ 1.4-5 ตารางที่ 1.2-1 ตารางที่ 1.2-2 ตารางที่ 1.1-2 ตารางที่ 1.1-5 ตารางที่ 1.5-5 ตารางที่ 1.1-3 ตารางที่ 1.1-4 ตารางที่ 1.5-8 ปริมาณอากาศสวนเกินที่เหมาะสม การควบคุมปริมาณอากาศจากการสังเกตเปลวไฟและเขมาควัน ลักษณะการใชงานหัวเผาแบบตางๆ อุณหภูมิอุนนํ้ามันเตาที่เหมาะสม คาความรอนของเชื้อเพลิง มาตรฐานอัตราสวนอากาศของหมอไอนํ้า มาตรฐานอุณหภูมิไอเสียของหมอไอนํ้า(OC) รอยละการสูญเสียความรอนออกทางปลองไอเสีย สําหรับนํามั ้ นเตาซี รอยละการสูญเสียความรอนออกทางปลองไอเสีย สําหรับถานหินบิทมู นิ สั รอยละการสูญเสียความรอนออกทางปลองไอเสีย สําหรับกาซธรรมชาติ มาตรฐานนํ้าปอนและนํ้าหมอไอนํ้า (แบบทอไฟ ความดันไมเกิน 20 barg) รอยละของนํ้าและความรอนที่สูญเสียจากการระบายนํ้าทิ้ง การแยกประเภทและหลักการทํางานของกับดักไอนํ้าแตละประเภท การเปรียบเทียบคุณสมบัติของกับดักไอนํ้าแบบตางๆ การเลือกใชงานกับดักไอนํ้าใหเหาะสมกับงาน ขอเสนอแนะในการติดตั้งกับดักไอนํ้า ตําแหนงที่ตองติดตั้งกับดักไอนํ้าในระบบสงจายไอนํ้า คาพลังงานที่มีอยูในนํ้าและไอนํ้าอิ่มตัวที่ความดันเกจตางๆ ขนาดของทอในการนําคอนเดนเสทกลับที่เหมาะสม อุณหภูมิของนํ้าหลังจากผสมกับคอนเดนเสท (t3.5-10 การสูญเสียความรอนของพื้นผิวผิวผนังหลังหุมฉนวนแคลเซียมซิลิเกต ตาม ความหนาที่เหมาะสม (W/m) XI 14 15 16 18 19 21 22 23 24 25 28 30 33 35 35 37 39 42 43 45 49 53 55 55 59 60 61 62 63 66 67 68 .4-9 ตารางที่ 1.2-5 ตารางที่ 1.1-1 ตารางที่ 1.3-1 ตารางที่ 1.4-10 ตารางที่ 1.4-1 ตารางที่ 1.

3-1 ตารางที่ 3.2-4 ตารางที่ 2.6-4 ตารางที่ 1.3-1 ตารางที่ 2.6-6 ตารางที่ 2-1 ตารางที่ 2.2-2 ตารางที่ 3.6-5 ตารางที่ 1.2-2 ตารางที่ 2.หนา ตารางที่ 1.3-7 ตารางที่ 2.2-1 ตารางที่ 3.3-4 ตารางที่ 2.3-2 ตารางที่ 2.6-1 ตารางที่ 1.4-1 ตารางที่ 2.3-2 การเปรียบเทียบคุณสมบัติไอนํ้าอิ่มตัวและไอนํ้ายิ่งยวด เกณฑดัชนีการผลิตไอนํ้าตอเชื้อเพลิงของหมอไอนํ้า เปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นระหวางทอที่มีขนาดเล็กและใหญกวามาตรฐาน มาตรฐานอัตราการไหลของไอนํ้าในทอสงจายไอนํ้า (kg/h) อัตราการรั่วไหลของไอนํ้าที่ความดันและรูรั่วขนาดตางๆ (kg/h) รอยละการประหยัดพลังงานเมื่อลดความดันการผลิตไอนํ้า อุณหภูมิทํางานของเตาอุตสาหกรรม อุณหภูมิอุนนํ้ามันเชื้อเพลิงที่เหมาะสม เกณฑอัตราสวนอากาศของเตาอุตสาหกรรม รอยละการสูญเสียความรอนออกทางปลองไอเสีย สําหรับนํ้ามันเตาซี รอยละการสูญเสียความรอนออกทางปลองไอเสีย สําหรับถานบิทูมินัส รอยละการสูญเสียความรอนออกทางปลองไอเสีย สําหรับกาซธรรมชาติ ประเภทและคุณสมบัติของฉนวนความรอน เกณฑอุณหภูมิที่ผิวนอกของเตาอุตสาหกรรม การสูญเสียความรอนของพื้นผิวที่ไมไดหุมฉนวน (kW/m) การสูญเสียความรอนหลังหุม ฉนวนใยแกวตามความหนาทีเ่ หมาะสม (kW/m) การสูญเสียความรอนหลังหุม ฉนวนใยหินตามความหนาทีเ่ หมาะสม (kW/m) การสูญเสียความรอนหลังหุม ฉนวนแคลเซียมซิลเิ กตตามความหนาทีเ่ หมาะสม การสูญเสียความรอนหลังหุม ฉนวนเซรามิคไฟเบอรตามความหนาทีเ่ หมาะสม อัตราการสูญเสียความรอนผานชองเปดตอตารางเมตร (MJ/h/m2) อัตราการสูญเสียความรอนผานชองเปด (kJ/m3) อัตราการสูญเสียความรอนจากนํ้าระบายความรอนเตา (MJ/h) ที่อัตราการไหลของนํ้า 1 m3/h รอยละการนํากาซไอเสียจากเตาอุตสาหกรรมกลับมาใช วิเคราะหหาอุณหภูมิของนํ้ าที่สูงขึ้นและปริมาณความรอนที่นํ ากลับมาใช ประโยชน การวิ เ คราะห ห าอุ ณ หภู มิ ข องอากาศหลั ง จากรั บ ความร อ นและปริ ม าณ ความรอนที่นํากลับ ลักษณะสมบัติของอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนแตละชนิด เปรียบเทียบความยากงายในการตรวจสอบและบํารุงรักษา XII 70 71 73 73 76 79 103 106 109 113 114 115 117 117 121 122 123 124 125 131 132 135 144 150 155 156 156 .1-1 ตารางที่ 2.6-3 ตารางที่ 1.4-2 ตารางที่ 2.3-5 ตารางที่ 2.2-3 ตารางที่ 2.6-2 ตารางที่ 1.2-1 ตารางที่ 2.3-3 ตารางที่ 2.3-6 ตารางที่ 2.2-3 ตารางที่ 3.5-1 ตารางที่ 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful