You are on page 1of 4

Ang isyu ng Diborsyo sa Pilipinas: Dapat bang ipasa o hindi?

Proposed divorce bill stirs controversy in Philippines 13 AUGUST 2010 A controversial bill to legalize divorces in the Philippines has stirred controversy among congress members in the archipelago The bill! "o#se $ill %o 1&''! also (no)n as An Act *ntrod#cing +ivorce in the Philippines, )as -iled by .ongress)omen /#zviminda *lagan and 0merenciana +e 1es#s on 1#ly 2& $oth congress)omen are members o- the political party gro#p Gabriela 2omen3s Party! )hich -oc#ses on advancing )omen3s rights in the Philippines .#rrently! it is illegal to obtain a divorce in the Philippines An ann#lment or legal separation is recognized by the government! according to the 4amily .ode! e5ec#tive order n#mber 20'! signed 1#ly 26! 1'7& 8http9::ne)sdes( org:2010:07:proposed; divorce;bill;stirs;controversy;in;philippines:<,

Isa sa mga pinaka-maiinit na isyung pang-sosyal, pang-lipunan at maging pampolitikal ay ang isyu ng DIBORSYO. Ka-akibat nito ang mga isyung =" bill at same se5 marriage, subalit mas bigyang pansin muna natin ang usaping diborsyo. Una sa lahat, ano nga ba ang diborsiyo? Bakit ito patuloy na pinag-iinitan ng mga politiko lalo na ng mga kongr sista? !no ang mga p kto nito at sino nga ba ang mga biktima at makikinabang dito? !no ang iyong panana" ukol dito? !ko, ito# !ng diborsyo, para sa kaalaman ng lahat, ay ang l gal na pag"a"alang bisa ng kasal sa ilalim ng batas ng Diyos at maging sa batas ng tao. Sa aking panana", hindi dapat ito ipatupad$ipagpahintuot sa ating bansa. Sapagkat bukod sa tayo%y isang kons rbatibong bansa, at karamihan sa atin ay Katoliko o Kristiyano, ang pamilya ang pinaka-important ng yunit ng ating komunidad. &araming pamilya ang unti-unting masisira na maaring maging p kto ng mga

d p kditibong mamayan ng bansang 'ilipinas sa mga susunod na h n rasyon. Dahil sa mani"ala man tayo o hindi, totoo ang kasabihang# (sa bahay nagsisimula ang pundasyon ng isang tao). *ais kong malaman at mapagtanto ng sambayanang 'ilipino na ang pagiging mag-asa"a +at magulang, ay hindi basta laro. Ito%y napakas ryosong bagay dahil sa bahay nagsisimula ang lahat - ang iyong pagkatao, ugali at maging panana" sa buhay. Dahil ang unang iniidolo ng mga kabataan ay ang kanyang mga magulang. 'aano na lang sila kung magakahi"alay na ang kanilang mga magulang? .iyak na magkakaroon ng napakalaking kakulangan sa kanilang

pagkato. !t hindi ako papayag na masira ang pamilyang pinagpasyahan ng 'anginoon para sa ating mga nilikha niya. !ng katotohanan dito, ang mga anak ang higit na maap ktuhan sa ganitong stado ng pamilya. &aaring magbunga ito ng kalituhan kung ano nga ba ang nararapat na dis nyo ng isang pamilya sa bansang kagaya ng 'ilipinas. !t mas lalong hindi madali ang lumaki sa isang sirang pamilya. &ani"ala po kayo sa akin. Subalit para sa iba, isa itong tyansa +advantage,. Sapagkat ang kanilang panini"ala ay (bakit mo pa ipagpipilitan na pagsamahin ang dala"ang taong puro galit at pait na lang ang nararamdaman para sa isa%t isa? ) Sa tingin ko po, ito%y mga kataga ng mga taong du"ag magsakripisyo at makibaka sa buhay. !t ang mga pangyayaring ito ay kadalasang sanhi ng mga pabiglang-biglang d sisyon ng pagpapakasal. *a sa hindi ko malamang dahilan ay nag-ugat sa biglaang pagbubuntis ni /ba. Kaya kinailangang panagutan ni !dan, p ro hindi nila alam na mas lalo lang nilang gina"ang komplikado ang mga bagay-bagay. Dahil sadyang dumarating talaga sa buhay ng mag-asa"a ang puntong halos mapasuko ka na lang ng mga pagsubok. !t kung hindi talaga matibay ang pundasyon ng dala"ang mag-asa"a, ay mas gugustuhin na lang talaga nilang maghi"alay, imbis na piliting ayusin ang mga probl ma. !ng bottom line po dito, ay sa dinami-dami ng mga pabigla-biglang pagpapakasal ng mga 'inoy dahil sa mga aksid nt ng nagaganap, ay siguradong tataas ang mga bilang ng maghihi"alay na mag-asa"a kung maipapasa ang diborsyo. *gayon nga, na hindi pa l gal ang pagdidiborsyo, ay kali"a%t kanan na ang hi"alayan, paano pa kaya kung maging l gal na ito? .iyak na dodobl o tritripl pa ang bilang. *anini"ala din ako na hindi p" d ng maisakatuparan ito sapagkat, magiging (lis nsya) lamang ito ng mga taong mapagsamantala dahil sasamantalahin nila yung pagkakataon na sila%y malaya at hindi nakatali sa isang taong hindi naman na talaga nila gusto. &agiging madalas na biktima nito ay ang mga baba , maliban sa kanyang mga anak. Dahil aminin man natin o hindi, sa isang bansang kagaya ng 'ilipinas, na mapanghusga ang mga mamamayan, ay siguradong kaa"a-a"a ang mga kabaro ni /ba dahil kali"a%t kanan ang batikos na kanyang aanihin kapag sinabing siya ay isang (diborsyado) o (naka-dala"a o higit na asa"a). Dahil sa bansang ito, ang

imah ng baba bilang isang kons rbatibong (&aria 0lara) ay patuloy paring pinag-iingatan at pinag-bibigyang halaga. *ais kong panindigan ng ba"at mag-asa"a ang kanilang sinumpaan noong ara" na humarap sila sa altar ng Diyos at nangakong (sa hirap at ginha"a). *ararapat din nating sundin ang sinabi ng 'anginoon, na kung sino man ang Kanyang pinagsama ay hindi dapat paghi"alayin ng tao. (!ng 'ilipinas na lang ang natitirang bansa sa mundo na "alang divorce.) 'ata"a ba ito? !no naman kung tayo na lang ang hindi sumasang-ayon diyan? 1indi pork t loyalista tayo ng mga !m rikano, ay obligado tayong sundin o gayahin ang lahat ng kanilang ga"ain. .ayo%y mga 'ilipino2 &ay sarili tayong kultura, tradisyon, panana" at pagkakakilanlan. *agiging (liberated) man tayo sa iilang pagkakataon, hindi pa rin natin dapat bali"alain ang ating moral na kaugalian pagdating sa usaping pamilya. .ayong mga 'ilipino ay kilala bilang malapit sa pamilya. *a kahit sinong matanda na ating makasalubong sa daan ay nagbibigay-galang tayo sa pamamagitan ng pagmamano o paggamit ng mga katagang (po) at (opo). *a hindi natin itinatapon ang ating mga magulang sa (home -or the aged), kahit sila%y sobrang tanda na. *a karamihan sa ating kababayan ay nagbabanat ng buto upang makatulong sa pamilya. Isipin na lang natin ang p kto ng diborsyo sa mga ganyang usapin. 'aano na lang ang mga iyan? .iyak na manganganib at tuluyang ma"a"ala ang ganyang kaugalian o katangiang asal nating mga 'ilipino kapag tuluyang naging batas na ang diborsyo. Opo. .otoong may mga biktima ng mga mapagsamantalang ka- partner sa buhay, tulad ng nambubugbog na asa"a o lasingg ro o sadyang partner na may saltik sa pag-iisip. Kaya nga gina"a ang salitang (A%%U/>0%T) para sa kanila. .ingin ko%y sapat na po iyon. Sa ganitong paraan din, hindi mangangahas ang mga kabataan ng bagong h n rasyon na ga"ing isang laro lamang ang pag-aasa"a. Dahil kailangan nilang mauna"aan na ito%y hindi (kaning isusubo na ilulu"a kapag napaso). !ng kasal ay isang sagradong bagay para sa mga taong tunay na nagmamahalan.

Sa ganitong isyu, dapat nating pangunahing tignan ang kapakanan ng ating mga anak. Dahil sila ang higit na ap ktado, masasaktan at biktima ng mga matatandang padalos-dalos sa mga bagay na dapat pinag-uukulan ng malalim na pag-iisip. *a"a%y magkaisa tayong mga 'ilipino sa pagsasabi ng (hindi) sa pagsasabatas ng Diborsyo. Isipin na lang natin ang sasabihin ng ating mga ninuno, kinabukasan natin at maging ng ating mga anak sa susunod na h n rasyon. 'ahalagahan natin ang sinabi ng 'anginoon. 'ahalagahan din natin ang ating kultura at tradisyon na tayong mga 'ilipino na lang ang m ron. #,