You are on page 1of 3

Pagsulat

Makrong Kasanayang Pangwika Isang paraan upang ang kaisipan ng isang tao ay kanyang maipahayag sa pamamagitan ng mga simbolo. Isang paraan ng pagpapahayag kung saan naiaayos ang ibat ibang ideya na pumapasok sa ating isipan. Isang proseso na nagsisimula muna sa isip bilang idea o karanasan bago aktwal na itala ng lapis o bolpen o makinilya sa papel o ng kompyuter sa memorya nito sa tamang panahon at lugar para maibahagi sa iba.

Mga Layunin ng Pagsulat: 1. Makapagbigay-impormasyon 2. Makapanghikayat 3. Makapagbigay-lugod 3.1 Komikal 3.2 Sensuwal 3.3 Inspirasyonal . Makapagpahayag ng sarili Ibat ibang Anyo ng Pagsulat: 1. !eskriptibong Pagsulat 2. "kspositoring Pagsulat 3. #aratibong Pagsulat

Ilang mga tips sa paggawa ng Raf Draft: Sumulat nang parang nakikipag-usap lamang 'lamin ang paksa Maging matapat sa sarili Kasiyahan ang pagsusulat Panatagin ang loob Pagrere(isa Ilang mungkahi sa pagrere(isa Iwasan nang magdagdag pa ng mga bagong impormasyon Kaltasin ang mga di kinakailangang katibayan at detalye Ilagay lamang yaong mga impormasyong pinakaposible Ilagay ang bawat bahagi sa dapat kalagyan !i kailangang pamuli pang isulat ang buong komposisyon) yaong kaunting kinakailangan lamang Pag-i-edit at Pagwawastong-basa: Pinakahuling hakbang na dapat isakatuparan para maging ganap ang proseso ng pagsulat Pag-i-edit Pagtama sa mga naging kamalian sa gramar at sa mekaniks gaya ng mga bantas) malalaking titik) at ispeling Ipinapabasa sa mga taong inaakalang may sapat na kaalaman sa pagsulat na makakapayo o makapagbibigay* opinyon tungkol sa manuskrito +manuskrito: tawag sa final na kopya, kadalasang makinilyado na ito.

Mga Hakbang sa Proseso ng Pagsulat: Bago magsulat: Pagpili ng paksa at pagsasaliksik ng mga impormasyon upang mapalawak ang kaalaman ukol sa paksa. Pagpaplano sa pamamagitan ng pagbabalangkas. Pagsaalang-alang sa metodo o pamamaraan ng pagtatalakay. Pagsulat ng $orador o %a& !ra&t

Pagwawastong-basa o Proofreading Masingsinang pagbasa sa &inal na kopya ng manuskrito upang makatiyak sa kanlinisan nito ,inagamitan ng masisimbolong pananda o pangmarka

Elemento sa Pagsulat 'ng Pagtatalata Kayarian ng 'linmang Sulatin 'ng isang sulatin ay binubuo ng paksang pangungusap at ng mga talata Paksang Pangungusap #agsasaad ng pangunahing kaisipan o ng pinakadiwa ng talata na agarang ipinapakita o tahasang ipinapahiwatig ng may-akda sa mambabasa alawang !ri ng Paksang Pangungusap: Lantad- ang paksa kung saan unang tingin pa lamang ay nakikita o napapansin na ng mambabasa i"Lantad- ang paksa ay padetalyeng ipinahihiwatig lamang #alata " Isang pangungusap na nagsasaad ng isang buong diwa. - Mga lipon ng pangungusap na ang bawat inihahayag na kaisipan ay na&o&okus sa pagbuo ng isang diwa Mga Uri ng Talata : Panimulang .alata - !ito nakikita ang paksa ng talata at ang layunin ng may akda .alatang ,anap .alatanag Paglilipat-diwa - .angkang lagumin ang diwa ng mga sinusundang talata o nagsisilbing tagapag-ugnay ito ng mga sinusundang at ng sumusunod pa. .alatang Pabuod - .awag sa pangwakas na talata

3. $awat pangungusap sa talata ay tumutulong sa pagpapaliwanag sa paksang panugnusap . 'yusin sa lohikal na pagkakasunudsunod ang mga pangungusap /. Mabisang iklian lamang ang mga pangungusap para madaling malinawan 0. .apusin ang talata sa e&ektibong pamamaraan din $a%ilingan ng isang mabuting #alata: Kaisahan Kakipilan Im&asis Mga 1ri ng Sulatin Personal na Sulatin

2indi sinasaklaw ng anumang kumbensyong pampagsusulat kaya naman kinaiinteresan tangkaing sulatin ito ng mga kabataan Ilang mga halimbawa .alaarawan o diary 3ornal 'laala o memoir 4iham Pangkaibigan Personal na sanaysay atbp #ransaksyunal na &ulatin Isang komunikatibong aktibidad May kumbensyong dapat sundin ang pagsasagawa ng mga ito na ginagabayan ng edukasyon #akabalangkas ang kabuuang kaayusan

5ormal ang karaniwang mateknikal na re6ister

Mga dapat tandaan sa Pagbuo ng isang #alata1. Simulang makatawag pansin ang talata 2. May isang paksang pangungusap dapat sa bawat talata

Pili ang eksikyusyon at direkta sa puntong modo 7bhektibo ang pananaw

Ilang mga halimbawa ng Transaksyunal na ulatin: 4iham-pangangalakal Memo Minits ng mga miting Instruksyon o panuto 1lat Mga patakaran at tuntunin Proposal Plano Patalastas $alita

1. Iwasang maging maligoy. 2. Iwasan ang !argon o espesyalisadong salita. 3. Iwasan ang paggamit ng "li"hes o gasgas na paliwanag. . Iwasan ang maling baybay o maling gramatika.

Ang Malik%aing &ulatin Makasining ang anyo ng mga sulatin

,inagamitan ng- Matayog sa guniguni - Mapamaraang pag-iistruktura - Maiistilong paggamit ng wika - Ilang mga halimbawa ng 6enrang panliteratura o 'ng mga di-&iksyon 8.ula) 'wtobayogra&iya) $ayogra&i9 o 'ng mga &iksyon 8mga Kwentong-bayan9

Mga #ip sa Mabisang Pagsulat 1. #apapanahon ang ideya 2. 7rihinal na estilo 3. 7rganisadong ideya . Malinaw na layunin sa pagsulat /. Payak at simpleng salita 0. ,umamit ng bullet sa mga tiyak na ideya :. Isaalang-alang ang awdiyens 8edad) edukasyon) propesyon)kasarian) relihiyon) gawi) interes atbp.9 M'A APA# I(A&A)*