You are on page 1of 2

PAKIKINIG: Ang pangunahing makrong kasanayang pangwika na unang nadidivelop sa tao Ang pag-unawa sa kahulugan ng mga tunog na napakinggan

an Pandinig ng may layunin- ang pagunawa sa kahulugan ng mga salita at pangungusap na narinig Isang kompleks na proseso (ayon kay Kline) Pag-unawa - isang aktibong kasanayan - napakahalaga sa proseso ng pakikinig Maaaring Di-berbal- ekspresyon ng mukha at mga kilos o galaw ng mga bahagi ng katawan gaya ng mga mata, balikat, kamay at daliri Berbal- ang pagpaparinig ay maaaring patunog at pasalita 2 mahalagang bahagi ng anatomiyang pangkomunikasyon ng tao: a sa mga tainga b sa mga mata Layunin: BAKIT KA NAKIKINIG? ! tumanggap ng mensahe 2 makapag-ukol ng atensyon " maayos na mainterpret o matuklasan ang kahulugan ng mensahe # matandaan ang marinig $ makapagbigay ng kasagutan Ang pagkakaiba ng Pagdinig at Pakikinig Pagdinig- isang kapasidad ito para matukoy ang tunog na bumubuo sa isang salita -tumutukoy sa ating kakayahang marinig ang anumang tunog sa pamamagitan ng ating mga tainga

Pakikinig- isang proseso ng pag-iisip na may layuning unawain ang kahulugang nakapaloob sa mga tunog na pinakikinggan Pagdinig ang preliminaryong hakbang sa pakikinig %indi maaaring mangyari ang tunay na pakikinig kung walang pagdinig Ang Proseso ng Pakikinig: ! Pagdinig tumutukoy sa pagtanggap ng tunog( salita& parirala o pangungusap) na nagdadala ng mensahe o 'unog- nagmumula sa isang ispiker o tagapagbigay ng mensahe o (ensahe- dinadala sa paraang pasalita& at tinatanggap naman ito ng tagapakinig 2 Atensyon tinawag ni Kline na )selektibong atensyon* Pagpokus ng atensyon sa natatanggap na mensahe Pag-unawa Pinaka mahalagang proseso ng pakikinig

"

Salik na nakakaimpluwensya sa Pakikinig: ! +ugar at Kapaligiran 2 ,ras " (ga Kagamitan at tsanel # -istansya $ Kasarian . /dad 0 'imbre ng Boses 1 -ami ng Bilang 2 Kultura

Uri ng pakikinig ayon sa Layunin: ! Kaswal- pampakondisyon lamang kaya3y pampalipas oras na nakagawiang pakikinig ito 2 Im4ormal- may layunin pero pahapyaw lamang tuparin basta makakuha lang ng konting impormasyon tungkol sa itinakdang gawain Kritikal- kaakibat ng uring ito ang pagiging analitikal& ebalwativ at apresyativ

" magbigay ng katangi-tanging pagsasanay Patnubay sa mabisang pakikinig: (aging handa sa pakikinig (agkaroon ng layunin sa pakikinig Kilalanin ang mahalagang impormasyon 6nawain ang sinasabi ng nagsasalita Iwasan ang pagbigay puna hanggang hindi pa tapos ang nagsasalita pakinggan huwag lamang ang salita kundi maging ang kahulugan

"

Kritikal na Pakikinignangangailangan ng mas mataas na antas ng pag-unawa - may kasanayang mag-isip nang mapanuri (5riti5al thinking skills) Dalawang kasanayan sa kritikal na pakikinig: ! Papagrebyu 2 Pagbabalangkas habang nakikinig Katangian ng mahusay na tagapakinig: ! interesado sa pinag-uusapan o sa paksang tinatalakay 2 nakakakilala ng mga pangunahing ideya " nagbibigay atensyon # kalmado sa sensitibong paksa $ hindi nagtatangkang sapawan ng kaisipang inihahayag ng nagsasalita . hindi nagsasalita para sa sarili Tatlong Kailanganin o ekisito sa pagpapaunlad ng kahusayan sa pakikinig: ! maglaan ng nababagay o kondyusiv na kapaligiran 2 pumili ng mga paksang kaiinterasan ng mga nakikinig